EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R2122

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2022/2122 (2022. gada 13. jūlijs), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/1503 piemērošanai standarta veidlapām, veidnēm un procedūrām sadarbībai un informācijas apmaiņai starp kompetentajām iestādēm attiecībā uz Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2022/4839

OV L 287, 8.11.2022, p. 101–119 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/2122/oj

8.11.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 287/101


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/2122

(2022. gada 13. jūlijs),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/1503 piemērošanai standarta veidlapām, veidnēm un procedūrām sadarbībai un informācijas apmaiņai starp kompetentajām iestādēm attiecībā uz Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503(2020. gada 7. oktobris) par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937 (1), un jo īpaši tās 31. panta 9. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Lai Regulas (ES) 2020/1503 nolūkā veicinātu saziņu un sadarbību starp kompetentajām iestādēm, katrai kompetentajai iestādei būtu jāizraugās kontaktpunkts un jāpaziņo Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) par to.

(2)

Pārredzamības labad un lai nodrošinātu labu sadarbību starp dažādām kompetentajām iestādēm, ir svarīgi noteikt, ka kompetentās iestādes, kas atsakās atbildēt uz informācijas pieprasījumu vai lūgumu sadarboties ar izmeklēšanu, kā minēts Regulas (ES) 2020/1503 31. panta 2. punktā, paziņo pieprasījuma iesniedzējai kompetentajai iestādei par šādu atteikumu un informē minēto kompetento iestādi par šāda atteikuma iemesliem.

(3)

Regulas (ES) 2020/1503 nolūkā kompetentajām iestādēm būtu jāspēj efektīvi sadarboties, veicot uzraudzības, izmeklēšanas un izpildes darbības. Šajā nolūkā ir jānosaka kopīgas un vienotas procedūras gadījumam, kad pieprasītā sadarbība ietver liecību iegūšanu. Minētajās procedūrās būtu jānosaka elementi, kas kompetentajām iestādēm saskaņā ar piemērojamiem valsts un Savienības tiesību aktiem ir jāņem vērā, kad tās sadarbojas, lai iegūtu liecību no kādas personas. Šiem elementiem būtu jāietver tās personas tiesības, kuras liecību nepieciešams iegūt, un pasākumi, kas ļautu kompetento iestāžu darbiniekiem efektīvi sadarboties. Jo īpaši kompetentajām iestādēm būtu jānodrošina, ka tiek aizsargātas tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu un tiesības uz nevainīguma prezumpciju, un tiesības uz aizstāvību, kas nostiprinātas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. un 48. pantā.

(4)

Ir svarīgi nodrošināt, ka kompetentās iestādes efektīvi iesaistās sadarbības pieprasījumos attiecībā uz inspekciju vai izmeklēšanu uz vietas, tostarp attiecībā uz to, vai ir lietderīgi veikt kopīgu inspekciju vai izmeklēšanu uz vietas. Tādēļ ir jānosaka kopīgas un vienotas procedūras, kas atvieglotu saziņu starp pieprasījuma iesniedzēju kompetento iestādi un pieprasījuma saņēmēju kompetento iestādi, apspriešanos un mijiedarbību starp tām, kā arī nodrošinātu to personu tiesību efektīvu aizsardzību, uz kurām attiecas inspekcija vai izmeklēšana uz vietas.

(5)

Šī regula ir balstīta uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi EVTI.

(6)

EVTI neveica sabiedrisko apspriešanu par īstenošanas tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, un neanalizēja iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus, jo tas būtu bijis ļoti nesamērīgi ar minēto standartu darbības jomu un ietekmi, ņemot vērā to, ka tie galvenokārt attiecas uz kompetentajām iestādēm.

(7)

EVTI ir lūgusi ieteikumu no Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (2) 37. pantu,

(8)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725 (3) 42. panta 1. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas 2022. gada 1. jūnijā sniedza atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Kontaktpunkti

1.   Kompetentās iestādes izraugās kontaktpunktus nolūkā sadarboties un veikt informācijas apmaiņu saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 31. pantu.

2.   Kompetentās iestādes paziņo datus par šiem kontaktpunktiem Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei (EVTI) un informē EVTI par visām izmaiņām šajos datos.

3.   EVTI uztur atjauninātu sarakstu ar visiem kontaktpunktiem, kas izraudzīti saskaņā ar 1. punktu, un vajadzības gadījumā atjaunina minēto sarakstu, lai kompetentās iestādes to varētu izmantot.

2. pants

Sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījums

1.   Kompetentās iestādes, izmantojot I pielikumā iekļauto veidlapu, iesniedz rakstisku sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījumu.

2.   Iesniedzot sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījumu, pieprasījuma iesniedzējas kompetentās iestādes:

a)

precizē informāciju, ko pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde pieprasa no pieprasījuma saņēmējas kompetentās iestādes;

b)

vajadzības gadījumā identificē problēmjautājumus attiecībā uz pieprasītās informācijas konfidencialitāti.

3.   Steidzamos gadījumos pieprasījuma iesniedzējas kompetentās iestādes sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījumu var darīt zināmu mutiski, ar nosacījumu, ka apstiprinājumu par šādu pieprasījumu pēc tam rakstiski veic pieņemamā termiņā un ar I pielikumā iekļauto veidlapu, izņemot, ja pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde ir vienojusies citādi.

3. pants

Apstiprinājums par sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījuma saņemšanu

1.   Pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde 10 darbdienu laikā pēc tam, kad ir saņemts pieprasījums, kas iesniegts saskaņā ar 2. pantu, nosūta pieprasījuma iesniedzējai kompetentajai iestādei apstiprinājumu par saņemšanu, izmantojot II pielikumā iekļauto veidlapu, un, ja iespējams, norāda paredzamo atbildes datumu.

2.   Ja pieprasījuma saņēmējai kompetentajai iestādei ir šaubas par precīzu pieprasītās sadarbības vai informācijas apmaiņas saturu, tā pēc iespējas drīzāk pieprasa papildu skaidrojumus, izmantojot jebkādus piemērotus mutiskus vai rakstiskus līdzekļus.

4. pants

Atbilde uz sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījumu

1.   Atbildot uz pieprasījumu, kas iesniegts saskaņā ar 2. pantu, pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde:

a)

sniedz rakstisku atbildi, izmantojot III pielikumā iekļauto veidlapu;

b)

savu pilnvaru robežās veic visus saprātīgos pasākumus, lai nodrošinātu prasīto sadarbību vai sniegtu prasīto informāciju;

c)

rīkojas bez nepamatotas kavēšanās un tādā veidā, kas nodrošina, ka visas vajadzīgās regulatīvās darbības var veikt raiti, ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību un nepieciešamību iesaistīt trešās personas vai citu kompetento iestādi.

2.   Steidzamos gadījumos pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde atbildi uz sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījumu var sniegt mutiski, ar nosacījumu, ka atbildi pēc tam rakstiski sniedz pieņemamā termiņā un ar III pielikumā iekļauto veidlapu, izņemot, ja pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde ir vienojusies citādi.

5. pants

Saziņas līdzekļi

1.   Ja vien šajā regulā nav noteikts citādi, visas veidlapas, kas izmantojamas saskaņā ar šo regulu, nosūta rakstiski pa pastu vai elektroniski.

2.   Nosakot vispiemērotāko saziņas līdzekli katrā konkrētā gadījumā, pienācīgi ņem vērā konfidencialitātes apsvērumus, korespondencei nepieciešamo laiku, paziņojamā materiāla apjomu un to, cik viegli pieprasījuma iesniedzējai kompetentajai iestādei ir piekļūt informācijai.

3.   Kompetentās iestādes nodrošina, ka nosūtīšanas laikā tiek saglabāts informācijas apmaiņas priekšmeta pilnīgums, integritāte un konfidencialitāte.

6. pants

Sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījuma apstrādes un izpildes procedūras

1.   Pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde atbild nekavējoties uz jebkuru 3. panta 2. punktā minēto pieprasījuma saņēmējas kompetentās iestādes pieprasījumu sniegt paskaidrojumus.

2.   Pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde paziņo pieprasījuma iesniedzējai kompetentajai iestādei, ja tā plāno sniegt atbildi ar vairāk nekā 5 darbdienu kavēšanos, pārsniedzot 3. panta 1. punktā noteiktajā apstiprinājumā par saņemšanu paredzēto plānoto atbildes datumu.

3.   Ja pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde uzskata, ka pieprasījums ir steidzams, pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde un pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde vienojas par to, cik bieži pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde sniegs pieprasījuma iesniedzējai kompetentajai iestādei atjauninātu informāciju par pieprasījuma izskatīšanas gaitu un par datumu, kurā tā plāno sniegt atbildi.

4.   Pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde un pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde sadarbojas, lai novērstu visas grūtības, kas rodas pieprasījuma izpildes gaitā.

5.   Kompetentās iestādes atbilstošā gadījumā savstarpēji sniedz atgriezenisko saiti par saņemtās palīdzības lietderību, tās lietas iznākumu, attiecībā uz kuru tika lūgta palīdzība, un problēmām, kas radušās, sniedzot šādu palīdzību.

7. pants

Paziņojums par atteikšanos atbildēt uz sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījumu

Ja saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 31. panta 2. punktu pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde pilnībā vai daļēji atsakās atbildēt uz pieprasījumu, kas minēts šīs regulas 2. pantā, tā 15 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, izmantojot IV pielikumā iekļauto veidlapu, rakstiski paziņo pieprasījuma iesniedzējai kompetentajai iestādei par atteikumu atbildēt.

8. pants

Procedūras attiecībā uz sadarbības pieprasījumu par liecības iegūšanu

1.   Ja 2. pantā minētais sadarbības pieprasījums ietver liecības iegūšanu no kādas personas, pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde un pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde saskaņā ar piemērojamiem valsts tiesību aktiem novērtē un ņem vērā visu turpmāk minēto:

a)

personas, kuras liecību nepieciešams iegūt, tiesības saskaņā ar piemērojamiem valsts un Savienības tiesību aktiem, tostarp Eiropas Savienības Pamattiesību hartu;

b)

personas tiesības attiecībā uz liecības valodu un iespējamo tulkojumu veikšanas kārtību;

c)

pieprasījuma iesniedzējas kompetentās iestādes personāla un pieprasījuma saņēmējas kompetentās iestādes personāla lomu liecības iegūšanā;

d)

to, vai personai, kuras liecību nepieciešams iegūt, ir tiesības saņemt palīdzību no juridiskā pārstāvja un, ja tā, juridiskā pārstāvja palīdzības apmēru liecības iegūšanas laikā, tostarp attiecībā uz visiem liecības ierakstiem vai ziņojumu;

e)

to, vai liecību iegūst brīvprātīgi vai piespiedu kārtā;

f)

to, vai, pamatojoties uz pieprasījuma laikā pieejamo informāciju, persona, kuras liecību nepieciešams iegūt, ir administratīvās procedūras vai tiesvedības izmeklēšanas lieciniece vai subjekts;

g)

to, vai, pamatojoties uz pieprasījuma laikā pieejamo informāciju, liecību varētu izmantot vai to paredzēts izmantot tiesvedībā;

h)

liecības reģistrēšanu un piemērojamās procedūras, tostarp to, vai tā būs vienlaicīgs vai apkopots rakstisks protokols vai audio vai audiovizuāls ieraksts;

i)

procedūras liecības apliecināšanai vai apstiprināšanai, ko veic persona, kura sniedz liecību, tostarp to, vai tas notiek pēc tam, kad liecība ir iegūta;

j)

procedūras par liecības nosūtīšanu pieprasījuma iesniedzējai kompetentajai iestādei, tostarp pieprasīto formātu un laikposmu.

2.   Pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde un pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde nodrošina, ka ir ieviesti pasākumi, lai to darbinieki varētu rīkoties efektīvi un varētu vienoties par jebkādu papildu informāciju, kas var būt nepieciešama, tostarp par šādiem jautājumiem:

a)

datumu plānošana;

b)

jautājumu saraksts, kas jāuzdod personai, kuras liecību nepieciešams iegūt, un jautājumu saraksta pārskatīšana;

c)

ceļošanas vai videokonferenču kārtība, tostarp nodrošinot, ka vajadzības gadījumā attiecīgās kompetentās iestādes var satikties, lai pārrunātu konkrēto jautājumu pirms liecības iegūšanas;

d)

tulkošanas kārtība.

9. pants

Procedūras sadarbības pieprasījumam attiecībā uz inspekciju vai izmeklēšanu uz vietas

1.   Ja 2. pantā minētais sadarbības pieprasījums attiecas uz inspekcijas vai izmeklēšanas veikšanu uz vietas, pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde un pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde savstarpēji apspriežas par to, kā vislabāk īstenot minēto pieprasījumu, tostarp par kopīgas inspekcijas vai kopīgas izmeklēšanas veikšanas uz vietas pamatotību.

2.   Šā panta 1. punktā minētās apspriešanās nolūkā kompetentās iestādes ņem vērā visu turpmāk minēto:

a)

pieprasījuma saturu, tostarp to, cik piemēroti ir kopīgi veikt izmeklēšanu vai inspekciju uz vietas;

b)

to, vai kompetentās iestādes atsevišķi apkopo informāciju par konkrētu jautājumu, kam ir pārrobežu ietekme, un vai minēto jautājumu būtu piemērotāk atrisināt, kopīgi sadarbojoties;

c)

tiesisko un normatīvo regulējumu, kas piemērojams katrā no kompetento iestāžu jurisdikcijām, nodrošinot, ka abām kompetentajām iestādēm ir laba izpratne par iespējamajiem ierobežojumiem un juridiskajiem ierobežojumiem attiecībā uz to rīcību un iespējamo tiesvedību, kas var sekot, tostarp par visiem jautājumiem saistībā ar ne bis in idem principu un to personu tiesību aizsardzību, uz kurām attiecas inspekcija vai izmeklēšana uz vietas;

d)

izmeklēšanai vai inspekcijai uz vietas nepieciešamo pārvaldību un virzību;

e)

resursu piešķiršanu un tāda personāla nozīmēšanu vadībā, kas ir atbildīgs par izmeklēšanas vai inspekcijas veikšanu uz vietas;

f)

iespēju izveidot kopīgu rīcības plānu un darba grafiku;

g)

kompetento iestāžu kopīgi vai atsevišķi veicamās darbības;

h)

abpusēju apkopotās informācijas apmaiņu un ziņošanu par atsevišķu veikto darbību iznākumiem.

3.   Ja pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde pati veic inspekciju vai izmeklēšanu uz vietas, kā minēts Regulas (ES) 2020/1503 31. panta 4. punkta a) apakšpunktā, tā informē pieprasījuma iesniedzēju kompetento iestādi par inspekcijas vai izmeklēšanas gaitu un laikus paziņo savus konstatējumus.

a)

Kompetentās iestādes, kas nolemj veikt kopīgu izmeklēšanu vai kopīgu inspekciju uz vietas, kā minēts Regulas (ES) 2020/1503 31. panta 4. punkta b) apakšpunktā:

b)

iesaistās pastāvīgā dialogā nolūkā koordinēt informācijas apkopošanas procesu un faktu konstatēšanu;

c)

cieši strādā un sadarbojas viena ar otru, veicot izmeklēšanu vai inspekciju uz vietas;

d)

nosaka konkrētās juridiskās prasības, kas veido izmeklēšanas vai inspekcijas uz vietas priekšmetu;

e)

tiesiski pieļaujamā apmērā savstarpēji sniedz palīdzību attiecībā uz turpmākām izpildes procedūrām, tai skaitā koordinējot procedūras vai citas izpildes darbības attiecībā uz izmeklēšanas vai inspekcijas uz vietas iznākumu vai attiecīgā gadījumā izlīguma izredzēm;

f)

attiecīgā gadījumā vienojas par visiem turpmāk minētajiem aspektiem:

g)

tāda kopīga rīcības plāna izstrāde, kurā precizē veicamo darbību būtību, raksturu un termiņu, tostarp pienākumu sadali rezultātu nosūtīšanā un katras kompetentās iestādes attiecīgo prioritāšu ņemšanu vērā;

h)

jebkuru piemērojamo juridisko ierobežojumu vai apgrūtinājumu apzināšana un novērtēšana un visas atšķirības procedūrās attiecībā uz izmeklēšanas vai izpildes pasākumu vai jebkurām citām norisēm, tostarp jebkuras personas tiesības, attiecībā uz kuru veic izmeklēšanu;

i)

konkrētu tādu jurista profesionālo noslēpumu apzināšana un novērtēšana, kas var ietekmēt izmeklēšanas procedūras un izpildes procedūras, tostarp tiesības neliecināt pret sevi;

j)

sabiedrības informēšanas un preses stratēģija;

k)

kopīgā izmeklēšanā vai kopīgā inspekcijā uz vietas informācijas apmaiņas laikā iegūtās informācijas paredzētais izmantojums.

10. pants

Iepriekš nepieprasītas informācijas apmaiņa

1.   Kompetentā iestāde, kuras rīcībā ir informācija, kas, pēc tās domām, palīdzētu citai kompetentajai iestādei veikt tās pienākumus saskaņā ar Regulu (ES) 2020/1503, minēto informāciju nosūta rakstiski, izmantojot III pielikumā iekļauto veidlapu.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, – ja kompetentā iestāde, kas nosūta informāciju, uzskata, ka šī informācija būtu jānosūta steidzami, tā var sākotnēji mutiski paziņot informāciju, ar nosacījumu, ka informācijas nodošanu pēc tam rakstiski veic pieņemamā termiņā un ar III pielikumā iekļauto veidlapu, izņemot, ja kompetentā iestāde, kas saņem informāciju, ir vienojusies citādi.

11. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 13. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 347, 20.10.2020., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).


I PIELIKUMS

Veidlapa sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījumiem

Sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījums

Atsauces numurs: …

Datums: …

Vispārīga informācija

NOSŪTĪTĀJS:

Dalībvalsts:

Pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde:

Adrese:

(Informācija par kontaktpunktu)

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasta adrese:

SAŅĒMĒJS:

Dalībvalsts:

Saņēmējs:

Adrese:

(Informācija par kontaktpunktu)

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasta adrese:

Godātais/Cienītā [ievietojiet attiecīgo vārdu, uzvārdu]!

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/1503 (1) 31. pantu lūdzam sadarboties lietā(-ās), kas detalizētāk izklāstīta(-as) tālāk tekstā.

Lūdzam sniegt atbildi uz iepriekš minēto pieprasījumu līdz [ievietojiet orientējošo atbildes sniegšanas datumu un – steidzama pieprasījuma gadījumā – ievietojiet iesniedzamās informācijas termiņu] vai, ja tas nav iespējams, norādi par to, kad jūs plānojat spēt nodrošināt pieprasīto palīdzību.

Pieprasījuma veids

Atzīmējiet attiecīgo(-ās) rūtiņu(-as):

Uzraudzības darbības (informācijas sniegšana, liecības iegūšana, citas)

Izmeklēšana vai inspekcijas uz vietas

Izpildes panākšana

Atļaujas izsniegšanas procedūra

Pieprasījuma iemesli

[Ievietojiet nozares tiesību aktu normu(-as), saskaņā ar kuru(-ām) pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde ir kompetenta rīkoties attiecīgajā jautājumā]

Pieprasījums attiecas uz [sadarbību] vai [informācijas apmaiņu] par …

[Ievietojiet pieprasījuma priekšmeta aprakstu, mērķi, kādēļ tiek pieprasīta sadarbība vai informācijas apmaiņa, jebkuras izmeklēšanas pamatā esošos faktus, uz ko balstās pieprasījums, un paskaidrojumu par to, kā tas var palīdzēt]

Iepriekšējais pieprasījums: …

[Attiecīgā gadījumā ievietojiet informāciju par iepriekšējo pieprasījumu, lai to būtu iespējams identificēt]

Uzraudzības darbības (informācijas sniegšana, liecības iegūšana)

Informācijas sniegšana

a)

Lūdzu, sniedziet sīku aprakstu par konkrēto iegūstamo informāciju, norādot iemeslus, kāpēc minētā informācija būtu noderīga, un, ja zināms, to personu sarakstu, attiecībā uz kurām uzskata, ka to rīcībā ir iegūstamā informācija, un/vai vietas, kurās šādu informāciju var iegūt.

b)

Ja pieprasījums attiecas uz sadarbību vai informācijas apmaiņu attiecībā uz konkrētu pārvedamu vērtspapīru, kolektīvās finansēšanas vajadzībām atļautu instrumentu vai kolektīvās finansēšanas piedāvājuma aizdevumu, lūdzu, sniedziet šādu informāciju:

Kolektīvās finansēšanas piedāvājuma identifikators:…

[Ievietojiet precīzu kolektīvās finansēšanas piedāvājuma aprakstu, tostarp identifikatoru, kas minēts Komisijas Deleģētā Regula (ES) 2022/2119 3. pantā (2) ]

Personas identifikators: …

[Ievietojiet jebkuras ar kolektīvās finansēšanas piedāvājumu saistītas personas un/vai attiecīgā kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja identitātes datus]

Datums: …

[Ievietojiet datumu, kad kolektīvās finansēšanas piedāvājums tika sniegts kolektīvās finansēšanas platformā]

c)

Ja pieprasījums attiecas uz informāciju, kas saistīta ar personas uzņēmējdarbību vai darbībām, lūdzu, sniedziet pēc iespējas precīzāku informāciju, lai minēto personu varētu identificēt.

d)

Ja pastāv īpaši apsvērumi par iegūstamās informācijas sensitivitāti (tostarp izmeklēšanas apsvērumi), lūdzu, sniedziet norādi par šādu sensitivitāti un īpašiem piesardzības pasākumiem, kas jāveic, vācot informāciju.

e)

Lūdzu, sniedziet visu papildinformāciju.

[Precizējiet, vai pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde ir sazinājusies vai sazināsies ar jebkuru citu iestādi vai tiesībaizsardzības iestādi savā dalībvalstī attiecībā uz pieprasījuma priekšmetu, vai norādiet jebkuru citu iestādi, par ko pieprasījuma iesniedzējai iestādei ir zināms, ka tai ir aktīva interese par pieprasījuma priekšmetu]

f)

Steidzama pieprasījuma un termiņu noteikšanas gadījumā, lūdzu, sniedziet pilnīgu paskaidrojumu par pieprasījuma steidzamību un paskaidrojumu par visiem termiņiem, līdz kuriem pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde ir lūgusi sniegt šo informāciju.

Liecības iegūšana

Lūdzu, norādiet turpmāk minēto.

a)

Liecība ar: zvērestu ☐/apliecinājumu ☐, ja tas ir pieļaujams, nevienu no minētajiem ☐

b)

Liecības iegūšanas nepieciešamība un nolūks:

c)

Personas(-u) vārds(-i), kuras(-u) liecību(-as) nepieciešams iegūt:

[Ievietojiet informāciju par personām, kuru liecību nepieciešams iegūt, lai pieprasījuma saņēmēja kompetentā iestāde attiecīgā gadījumā varētu sākt izsaukšanas procesu]

d)

Detalizēts apraksts par vajadzīgo informāciju, tai skaitā provizorisks jautājumu saraksts (ja pieprasījuma iesniegšanas laikā tāds ir pieejams):

……

e)

Visa papildinformācija, kas var būt noderīga:

[Norādiet, vai pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde lūdz savu darbinieku piedalīšanos liecības iegūšanā, ievietojiet informāciju par pieprasījuma iesniedzējas kompetentās iestādes amatpersonām, kas piedalītos, un, ja nepieciešams, visu to juridisko un procedurālo prasību aprakstu, kas jāizpilda, lai nodrošinātu liecības pieņemamību pieprasījuma iesniedzējas kompetentās iestādes jurisdikcijā]

Inspekcija vai izmeklēšana uz vietas

Ja pieprasījums attiecas uz inspekciju vai izmeklēšanu uz vietas, lūdzu, sniedziet informāciju, kas ļautu saņēmējam novērtēt, kuras no Regulas (ES) 2020/1503 31. panta 4. punkta otrās daļas a) līdz e) apakšpunktā minētajām darbībām tas var veikt un vai tas varētu būt ieinteresēts piedalīties kopīgā inspekcijā vai izmeklēšanā uz vietas. Lūdzu, sniedziet arī informāciju par pieprasījuma iesniedzējas kompetentās iestādes priekšlikumu veikt inspekciju vai izmeklēšanu, tā pamatojumu un pieprasījuma saņēmēja ieguvumiem.

[Iekļaujiet visu attiecīgo informāciju, lai pieprasījuma saņēmējs attiecīgajā gadījumā varētu sniegt vajadzīgo palīdzību]

Izpildes panākšana

a)

Lūdzu, sniedziet sīku aprakstu par konkrēto iegūstamo informāciju, norādot iemeslus, kāpēc minētā informācija būtu noderīga:

b)

Ja pieprasījums attiecas uz sadarbību vai informācijas apmaiņu attiecībā uz konkrētu pārvedamu vērtspapīru, kolektīvās finansēšanas vajadzībām atļautu instrumentu vai kolektīvās finansēšanas piedāvājuma aizdevumu, lūdzu, sniedziet šādu informāciju:

Kolektīvās finansēšanas piedāvājuma identifikators: …

[Ievietojiet precīzu kolektīvās finansēšanas piedāvājuma aprakstu, tostarp identifikatoru, kas minēts Deleģētā Regula (ES) 2022/2119 3. pantā]

Personas identifikators: …

[Ievietojiet jebkuras ar kolektīvās finansēšanas piedāvājumu saistītas personas un/vai attiecīgā kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzēja identitātes datus]

Datums: …

[Ievietojiet datumu, kad kolektīvās finansēšanas piedāvājums tika sniegts kolektīvās finansēšanas platformā]

Atļauju izsniegšanas procedūra

a)     Pieprasījuma priekšmets:

b)     Informācija par atļauju izsniegšanas procedūru :

c)     Informācija par visām citām iesaistītajām kompetentajām iestādēm :

[Lūdzu, šeit sniegt informāciju vai norādīt atsauci uz pielikumos pievienotiem dokumentiem, kuri ietver šo informāciju]

d)     Iegūstamā informācija:

[Lūdzu, ievietojiet detalizētu aprakstu par konkrēto iegūstamo informāciju, tai skaitā visus attiecīgos pieprasītos dokumentus, norādot iemeslus, kāpēc minētā informācija ir nepieciešama atļaujas pieteikuma izskatīšanai]

e)     Visa papildinformācija, kas var būt noderīga:

[Ievietojiet visu citu būtisko informāciju. Ja pastāv īpaši apsvērumi par iegūstamās informācijas sensitivitāti, lūdzu, sniedziet norādi par šādu sensitivitāti un īpašiem piesardzības pasākumiem, kas jāveic, vācot informāciju.]

Visus sniegtos personas datus EVTI apstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725 un attiecīgās kompetentās iestādes – saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679. Jo īpaši gan EVTI, gan attiecīgās kompetentās iestādes nodrošina, ka visa attiecīgā informācija par personas datu apstrādi datu subjektiem tiek sniegta saskaņā ar katras attiecīgās regulas III nodaļas “Datu subjekta tiesības” 2. iedaļu “Informācija un piekļuve personas datiem”.

Ar cieņu

[paraksts]


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/1503 (2020. gada 7. oktobris) par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937 (OV L 347, 20.10.2020., 1. lpp.).

(2)  Komisijas Deleģētā Regula (ES) 2022/2119 (2022. gada 13. jūlijs), ar kuru Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1503 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par ieguldījumu pamatinformācijas lapu (Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 63.. lpp.).


II PIELIKUMS

Veidlapa saņemšanas apstiprinājumam

Saņemšanas apstiprinājums

Atsauces numurs:

Datums:

NOSŪTĪTĀJS:

Dalībvalsts:

Saņēmējs:

Adrese:

(Informācija par kontaktpunktu)

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasta adrese:

SAŅĒMĒJS:

Dalībvalsts:

Pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde:

Adrese:

(Informācija par kontaktpunktu)

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasta adrese:

Godātais/Cienītā [ievietojiet attiecīgo vārdu, uzvārdu]!

Pēc jūsu pieprasījuma [ievietojiet atsauci uz pieprasījumu] saņemšanas mēs apstiprinām, ka esam to saņēmuši [ievietojiet datumu, kad saņemts sadarbības vai informācijas pieprasījums].

Plānotais atbildes datums: …

Visus sniegtos personas datus EVTI apstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725 un attiecīgās kompetentās iestādes – saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679. Jo īpaši gan EVTI, gan attiecīgās kompetentās iestādes nodrošina, ka visa attiecīgā informācija par personas datu apstrādi datu subjektiem tiek sniegta saskaņā ar katras attiecīgās regulas III nodaļas “Datu subjekta tiesības” 2. iedaļu “Informācija un piekļuve personas datiem”.

Ar cieņu

[paraksts]


III PIELIKUMS

Veidlapa atbildei uz sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījumu un informācijas bezpieprasījuma apmaiņai

[Atbilde uz sadarbības vai informācijas apmaiņas pieprasījumu] [Informācijas bezpieprasījuma apmaiņa]

Atsauces numurs:

Datums:

Vispārīga informācija

NOSŪTĪTĀJS:

Dalībvalsts:

Pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde:

Adrese:

(Informācija par kontaktpunktu)

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasta adrese:

SAŅĒMĒJS:

Dalībvalsts:

Saņēmējs:

Adrese:

(Informācija par kontaktpunktu)

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasta adrese:

Godātais/Cienītā [ievietojiet attiecīgo vārdu, uzvārdu]!

Mēs apstiprinām, ka esam izskatījuši jūsu [dd.mm.gggg.] pieprasījumu ar atsauci [ievietojiet pieprasījuma atsauces numuru] [nepiemēro informācijas bezpieprasījuma apmaiņas gadījumā].

Ievāktā informācija

[Ja ir ievākta informācija, lūdzu, to izklāstiet šeit vai paskaidrojiet, kā tā tiks sniegta.]

[Informācijas bezpieprasījuma apmaiņas gadījumā, lūdzu, norādiet informāciju, kas tiek sniegta bez pieprasījuma.]

[Sniegtā informācija ir konfidenciāla un tiek atklāta [ievietojiet pieprasījuma iesniedzējas kompetentās iestādes nosaukumu] saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/1503 (1) 31. pantu, pieņemot, ka saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 35. panta 1. punktu tiks nodrošināta informācijas konfidencialitāte.] [vai] [Sniegto informāciju ir atļauts atklāt saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 35. panta 1. punktu.]

[Ievietojiet pieprasījuma iesniedzējas vai saņēmējas kompetentās iestādes nosaukumu] ievēro Regulas (ES) 2020/1503 35. pantā noteiktās prasības.

Attiecīgā gadījumā, lūdzu, sniedziet paskaidrojumu par jebkādiem precizējumiem, kas var būt nepieciešami attiecībā uz precīzu pieprasīto informāciju:

Lūdzu pēc savas iniciatīvas sniegt visu svarīgo informāciju, kas varētu turpmāk palīdzēt sadarbībai vai informācijas apmaiņai pieprasījuma nolūkos:

Visus sniegtos personas datus EVTI apstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725 un attiecīgās kompetentās iestādes – saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679. Jo īpaši gan EVTI, gan attiecīgās kompetentās iestādes nodrošina, ka visa attiecīgā informācija par personas datu apstrādi datu subjektiem tiek sniegta saskaņā ar katras attiecīgās regulas III nodaļas “Datu subjekta tiesības” 2. iedaļu “Informācija un piekļuve personas datiem”.

Ar cieņu

[paraksts]


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/1503 (2020. gada 7. oktobris) par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937 (OV L 347, 20.10.2020., 1. lpp.).


IV PIELIKUMS

Veidlapa paziņojumam par atteikumu

Paziņojums par atteikumu

Atsauces numurs:

Datums:

NOSŪTĪTĀJS:

Dalībvalsts:

Pieprasījuma iesniedzēja kompetentā iestāde:

Adrese:

(Informācija par kontaktpunktu)

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasta adrese:

SAŅĒMĒJS:

Dalībvalsts:

Saņēmējs:

Adrese:

(Informācija par kontaktpunktu)

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasta adrese:

Godātais/Cienītā [ievietojiet attiecīgo vārdu, uzvārdu]!

Atbildot uz jūsu pieprasījumu [ievietojiet atsauci uz pieprasījumu], paziņojam, ka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/1503 (1) 31. panta 2. punktu atsakāmies atbildēt izņēmuma apstākļu dēļ.

Atsakoties atbildēt uz jūsu pieprasījumu, mēs ņēmām vērā turpmāk norādītos izņēmuma apstākļus:

[Ievietojiet attiecīgo apstākļu aprakstu saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1503 31. panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunktu.]

Mūsu lēmums atteikties atbildēt uz jūsu pieprasījumu tika balstīts uz šādu(-iem) iemeslu(-iem):

[Pilnībā pamatojiet saņēmēja atteikumu atbildēt uz pieprasījuma iesniedzējas kompetentās iestādes sadarbības pieprasījumu vai informācijas pieprasījumu, ņemot vērā atteikuma pamatā esošos izņēmuma apstākļus]

Visus sniegtos personas datus EVTI apstrādā saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725 un attiecīgās kompetentās iestādes – saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679. Jo īpaši gan EVTI, gan attiecīgās kompetentās iestādes nodrošina, ka visa attiecīgā informācija par personas datu apstrādi datu subjektiem tiek sniegta saskaņā ar katras attiecīgās regulas III nodaļas “Datu subjekta tiesības” 2. iedaļu “Informācija un piekļuve personas datiem”.

Ar cieņu

[paraksts]


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/1503 (2020. gada 7. oktobris) par Eiropas kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniedzējiem uzņēmējdarbībai un ar ko groza Regulu (ES) 2017/1129 un Direktīvu (ES) 2019/1937 (OV L 347, 20.10.2020., 1. lpp.).


Top