EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1622

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2022/1622 (2022. gada 17. maijs), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par jaunietekmes tirgiem un attīstītām ekonomikām (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2022/3103

OV L 244, 21.9.2022, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 21/09/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/1622/oj

21.9.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 244/3


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2022/1622

(2022. gada 17. maijs),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par jaunietekmes tirgiem un attīstītām ekonomikām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (1) un jo īpaši tās 325.ap panta 3. punkta trešo daļu,

tā kā:

(1)

Tirgus riska pašu kapitāla prasības saskaņā ar alternatīvo standartizēto pieeju, kas izklāstīta Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.c līdz 325.ay pantā, nosaka, ka, lai pašu kapitāla prasības aprēķinātu saskaņā ar 325.d līdz 325.k pantā izklāstīto ar jutīgumu saistīto metodi, ir jāpiemēro minētās regulas 325.ap panta 8. tabulā norādītās riska pakāpes kapitāla vērtspapīru riskam saskaņā ar 461.a pantā minēto deleģēto aktu. Tā kā tirgi, kas ir attīstītās ekonomikas un jaunietekmes tirgi, ir savstarpēji izslēdzošas kategorijas, būtu jāprecizē, ka visi tirgi, kas nav attīstītās ekonomikas, būtu jāuzskata par jaunietekmes tirgiem.

(2)

Nosakot, kuri tirgi ir attīstītās ekonomikas un kuri ir jaunietekmes tirgi, no vienas puses, ir jānodrošina vienlīdzīgi konkurences apstākļi un, no otras puses, jāievieš uz risku balstīta pieeja. Šajā sakarā tiek uzskatīts, ka vispiemērotākais risinājums ir precizēt to valstu sarakstu, kuras ir attīstītās ekonomikas, ņemot vērā Bāzeles Banku uzraudzības komitejas (BCBS) pieeju un vajadzību panākt saistīto tirgus riska prasību aprēķināšanas metodikas kopīgu īstenošanu visās dalībvalstīs. Lai gan būtu jāņem vērā BCBS starptautiskie standarti, būtu jāprecizē, ka dalībvalstu tirgi, kas ir mazāk svārstīgi nekā tirgi, kuri atzīti par attīstītām ekonomikām saskaņā ar minētajiem starptautiskajiem standartiem, ir attīstītās ekonomikas, nevis jaunietekmes tirgu ekonomikas. Turklāt, nosakot attīstītās un jaunietekmes tirgus ekonomikas, būtu pienācīgi jāņem vērā iekšējā tirgus izveide Savienībā, Eiropas Ekonomikas zonas esamība un īpatnības, kas saistītas ar dažu dalībvalstu aizjūras zemēm un teritorijām.

(3)

Šīs regulas pamatā ir regulatīvo tehnisko standartu projekts, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Banku iestāde.

(4)

Eiropas Banku iestāde ir veikusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par regulatīvo tehnisko standartu projektu, kas ir šīs regulas pamatā, izvērtējusi potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un pieprasījusi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 (2) 37. pantu izveidotās Banku nozares ieinteresēto personu grupas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Attīstītās ekonomikas un jaunietekmes tirgi

1.   Lai precizētu riska pakāpes jutīgumam pret kapitāla vērtspapīru un kapitāla vērtspapīru repo likmju riska faktoriem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.ap pantu, šādas valstis ir attīstītās ekonomikas:

a)

Eiropas Savienības dalībvalstis;

b)

aizjūras zemes un teritorijas, kurām ir īpašas attiecības ar Dāniju, Franciju vai Nīderlandi, tostarp Fēru salas, un aizjūras zemes un teritorijas, kas uzskaitītas Līguma par Eiropas Savienības darbību II pielikumā;

c)

šādas trešās valstis:

i)

trešās valstis, kas ir Eiropas Ekonomikas zonas līguma puses;

ii)

Austrālija;

iii)

Kanāda;

iv)

Honkonga;

v)

Japāna;

vi)

Meksika;

vii)

Jaunzēlande;

viii)

Singapūra;

ix)

Šveice;

x)

Apvienotā Karaliste;

xi)

Amerikas Savienotās Valstis.

2.   Lai precizētu riska pakāpes jutīgumam pret kapitāla vērtspapīru un kapitāla vērtspapīru repo likmju riska faktoriem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 325.ap pantu, valstis, kas nav uzskaitītas šā panta 1. punktā, ir jaunietekmes tirgi.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 17. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).


Top