EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1393

Komisijas Regula (ES) 2022/1393 (2022. gada 11. augusts), ar ko attiecībā uz maksimāli pieļaujamo delta-9-tetrahidrokanabinola (Δ9-THC) koncentrāciju kaņepju sēklās un no tām iegūtos produktos groza Regulu (EK) Nr. 1881/2006 (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2022/5699

OJ L 211, 12.8.2022, p. 83–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1393/oj

12.8.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 211/83


KOMISIJAS REGULA (ES) 2022/1393

(2022. gada 11. augusts),

ar ko attiecībā uz maksimāli pieļaujamo delta-9-tetrahidrokanabinola (Δ9-THC) koncentrāciju kaņepju sēklās un no tām iegūtos produktos groza Regulu (EK) Nr. 1881/2006

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EEK) Nr. 315/93 (1993. gada 8. februāris), ar ko nosaka Kopienas procedūras attiecībā uz piesārņotājiem pārtikā (1), un jo īpaši tās 2. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regula (EK) Nr. 1881/2006 (2) nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos.

(2)

2015. gadā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (“Iestāde”) ekspertu grupa jautājumos, kas saistīti ar piesārņojumu pārtikas apritē, pieņēma zinātnisku atzinumu par cilvēka veselības apdraudējumiem sakarā ar tetrahidrokanabinola (THC) klātbūtni pienā un citā dzīvnieku izcelsmes pārtikā (3). THC jeb, precīzāk, Δ9-THC ir kaņepju dzimtas auga Cannabis sativa visbūtiskākā sastāvdaļa. Iestāde noteica akūto standartdevu (ARfD) 1 μg Δ9-THC uz kg ķermeņa svara.

(3)

Lai iegūtu vairāk datu par Δ9-THC un citu būtisku psihoneaktīvu prekursoru klātbūtni no kaņepēm iegūtos pārtikas produktos un kaņepes vai no kaņepēm iegūtas sastāvdaļas saturošos pārtikas produktos, tika pieņemts Komisijas Ieteikums (ES) 2016/2115 (4).

(4)

2020. gada 7. janvārī Iestāde publicēja zinātnisku ziņojumu, kurā novērtēta cilvēka akūta eksponētība vielai Δ9-THC (5), ņemot vērā sastopamības datus, kas iegūti, pamatojoties uz Ieteikumu (ES) 2016/2115. Atsevišķās akūtas eksponētības aplēsēs ARfD 1 μg uz kg ķermeņa svara bija pārsniegta. Lai gan aplēses par akūto eksponētību vielai Δ9-THC Savienībā, visticamāk, pārsniegs faktisko, pašreizējā eksponētība vielai Δ9-THC, iespējams, apdraud veselību.

(5)

Tāpēc būtu jānosaka maksimāli pieļaujamās koncentrācijas kaņepju sēklās un no kaņepju sēklām iegūtos produktos, lai nodrošinātu augstu cilvēka veselības aizsardzības līmeni. Delta-9-tetrahidrokanabinolskābi (Δ9-THCA) var pārstrādājot pārveidot par Δ9-THC, tāpēc maksimāli pieļaujamās koncentrācijas būtu jānosaka Δ9-THC un Δ9-THCA summai, kas izteikta Δ9-THC ekvivalentos.

(6)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 1881/2006 būtu attiecīgi jāgroza.

(7)

Lai uzņēmēji varētu sagatavoties jaunajiem noteikumiem, kas ieviesti ar šo regulu, ir lietderīgi noteikt saprātīgu termiņu līdz maksimālo līmeņu piemērošanai. Ir lietderīgi paredzēt arī pārejas periodu attiecībā uz pārtikas produktiem, kas likumīgi laisti tirgū pirms šīs regulas piemērošanas sākumdienas.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1881/2006 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Pielikumā norādītie pārtikas produkti, kas likumīgi laisti tirgū pirms 2023. gada 1. janvāra, drīkst palikt tirgū, līdz beidzas to minimālais derīguma termiņš vai izlietošanas termiņš.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2023. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 11. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 37, 13.2.1993., 1. lpp.

(2)  Komisijas Regula (EK) Nr. 1881/2006 (2006. gada 19. decembris), ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos (OV L 364, 20.12.2006., 5. lpp.).

(3)  European Food Safety Authority (EFSA) Journal 2015;13(6):4141.

(4)  Komisijas Ieteikums (ES) 2016/2115 (2016. gada 1. decembris) par monitoringu attiecībā uz Δ9-tetrahidrokanabinola, tā prekursoru un citu kanabinoīdu klātbūtni pārtikā (OV L 327, 2.12.2016., 103. lpp.).

(5)  EFSA (European Food Safety Authority), Arcella D, Cascio C and Mackay K, 2020. Acute human exposure assessment to tetrahydrocannabinol (Δ9-THC). EFSA Journal 2020;18(1):5953, 41. lpp. https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5953.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1881/2006 pielikuma 8. iedaļai pievieno šādu 8.6. ierakstu:

Pārtikas produkti

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija (mg/kg)

“8.6.

Delta-9-tetrahidrokanabinola (Δ9-THC) ekvivalenti  (*1)

 

8.6.1.

Kaņepju sēklas

3,0

8.6.2.

Maltas kaņepju sēklas, no (daļēji) attaukotām kaņepju sēklām un citām kaņepju sēklām iegūti/pārstrādāti produkti  (*2), izņemot 8.6.3. punktā minētos produktus.

3,0

8.6.3.

Kaņepju sēklu eļļa

7,5


(*1)  Maksimāli pieļaujamā koncentrācija attiecas uz delta-9-tetrahidrokanabinola (Δ9-THC) un delta-9-tetrahidrokanabinolskābes (Δ9-THCA) summu, kas izteikta kā Δ9-THC. Δ9-THCA koncentrācijai izmanto koeficientu 0,877, un maksimāli pieļaujamā koncentrācija attiecas uz Δ9-THC + 0,877 x Δ9-THCA (ja Δ9-THC un Δ9-THCA nosaka un kvantificē atsevišķi).

(*2)  No kaņepju sēklām iegūti/pārstrādāti produkti ir produkti, kas iegūti/pārstrādāti tikai no kaņepju sēklām.”


Top