EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1364

Komisijas Regula (ES) 2022/1364 (2022. gada 4. augusts), ar ko attiecībā uz maksimāli pieļaujamo ciānūdeņražskābes koncentrāciju noteiktos pārtikas produktos groza Regulu (EK) Nr. 1881/2006 (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2022/5534

OJ L 205, 5.8.2022, p. 227–229 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2023; Iesaist. atcelta ar 32023R0915

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1364/oj

5.8.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 205/227


KOMISIJAS REGULA (ES) 2022/1364

(2022. gada 4. augusts),

ar ko attiecībā uz maksimāli pieļaujamo ciānūdeņražskābes koncentrāciju noteiktos pārtikas produktos groza Regulu (EK) Nr. 1881/2006

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EEK) Nr. 315/93 (1993. gada 8. februāris), ar ko nosaka Kopienas procedūras attiecībā uz piesārņotājiem pārtikā (1), un jo īpaši tās 2. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Regula (EK) Nr. 1881/2006 (2) nosaka konkrētu piesārņotāju, arī ciānūdeņražskābes, maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos.

(2)

Ciānūdeņražskābe ir ļoti toksiska viela. Kaut arī pārtikā tā nav sastopama toksikoloģiski nozīmīgā koncentrācijā, tā izdalās, kad augu izcelsmes pārtikas produkti, kas satur cianogēniskos glikozīdus, tiek košļāti vai citādi pārstrādāti, un minētie glikozīdi nonāk saskarē ar hidrolītiskajiem fermentiem. Ciānūdeņražskābe vienmēr veidojas kā nedisociējamas skābes un disociējamu cianīda jonu maisījums, tāpēc šim maisījumam, ko sauc par cianīdu, aprēķina orientējošu veselībpamatoto vērtību.

(3)

2019. gadā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) pieņēma atjauninātu zinātnisko atzinumu par veselības apdraudējumu izvērtējumu sakarā ar cianogēnisko glikozīdu klātbūtni pārtikas produktos, kas nav aprikožu kauliņi (3). Iestāde secināja, ka cilvēka eksponētība akūtajai atsauces devai (ARfD), kas nepārsniedz 20 μg cianīda uz kg ķermeņa svara, nevajadzētu radīt akūtu nelabvēlīgu ietekmi. Cianīda ARfD varētu tikt pārsniegta tad, ja tiek patērēti atsevišķi pārtikas produkti, piemēram, linsēklas, mandeles un maniokas, kuros ir augsta cianogēnisko glikozīdu koncentrācija. Tāpēc ir lietderīgi noteikt ciānūdeņražskābes, arī cianogēniskos glikozīdos esošas ciānūdeņražskābes, maksimāli pieļaujamo koncentrāciju šajos pārtikas produktos. Kad tiek apēstas maltas linsēklas, ciānūdeņražskābe ir bioloģiski pieejamāka un cilvēka eksponētības līmenis tai ir augstāks nekā tad, ja tiek apēstas veselas linsēklas vai ja tās ir termiski apstrādātas. Tāpēc ir lietderīgi noteikt stingrāku koncentrāciju veselām linsēklām, ko patērētājs pirms patēriņa var samalt, un maltām linsēklām, ko laiž tirgū galapatērētājam, ja tās paredzētas patēriņam svaigā veidā.

(4)

Tāpēc noteiktiem pārtikas produktiem būtu jānosaka maksimāli pieļaujamā ciānūdeņražskābes koncentrācija, lai nodrošinātu augstu cilvēka veselības aizsardzības līmeni.

(5)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 1881/2006 būtu attiecīgi jāgroza.

(6)

Lai uzņēmēji varētu sagatavoties jaunajiem noteikumiem, kas ieviesti ar šo regulu, ir lietderīgi noteikt saprātīgu termiņu līdz jauno maksimāli pieļaujamo koncentrāciju piemērošanai. Ir lietderīgi paredzēt arī pārejas periodu attiecībā uz pārtikas produktiem, kas likumīgi laisti tirgū pirms šīs regulas piemērošanas sākumdienas.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1881/2006 pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Pielikumā norādītie pārtikas produkti, kas likumīgi laisti tirgū pirms 2023. gada 1. janvāra, drīkst palikt tirgū, līdz beidzas to minimālais derīguma termiņš vai izlietošanas termiņš.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2023. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 4. augustā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 37, 13.2.1993., 1. lpp.

(2)  Komisijas Regula (EK) Nr. 1881/2006 (2006. gada 19. decembris), ar ko nosaka konkrētu piesārņotāju maksimāli pieļaujamo koncentrāciju pārtikas produktos (OV L 364, 20.12.2006., 5. lpp.).

(3)  Zinātniskais atzinums “Evaluation of the health risks related to the presence of cyanogenic glycosides in foods other than raw apricot kernels”, EFSA Journal, 17. sēj., Nr. 4, Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde, 2019, 78 lpp.; https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5662.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1881/2006 pielikuma 8. iedaļas 8.3. ierakstu aizstāj ar šādu:

“Pārtikas produkti (1)

Maksimāli pieļaujamā koncentrācija (mg/kg)

8.3.

Ciānūdeņražskābe, arī cianogēniskos glikozīdos esoša ciānūdeņražskābe

 

8.3.1.

Neapstrādātas veselas (60), maltas, slīpētas, saberztas, smalcinātas linsēklas, izņemot 8.3.2. ierakstā norādītos pārtikas produktus (54)

250

8.3.2.

Neapstrādātas veselas, maltas, slīpētas, saberztas, smalcinātas linsēklas, ko laiž tirgū galapatērētājam (54) (55)  (*1)

150

8.3.3.

Neapstrādātas veselas, maltas, slīpētas, drupinātas, smalcinātas mandeles, ko laiž tirgū galapatērētājam (54) (55)  (*1)

35

8.3.4.

Neapstrādāti veseli, malti, slīpēti, drupināti, smalcināti aprikožu kodoli, ko laiž tirgū galapatērētājam (54) (55)

20

8.3.5.

Maniokas sakne (svaiga, mizota)

50

8.3.6.

Maniokas milti un tapiokas milti

10


(*1)  Šī maksimāli pieļaujamā koncentrācija neattiecas uz neapstrādātām veselām, maltām, slīpētām, saberztām, smalcinātām linsēklām un neapstrādātām veselām, maltām, slīpētām, drupinātām, smalcinātām rūgtajām mandelēm, kas laistas tirgū galapatērētājam mazos daudzumos, kur etiķetes galvenajā redzamības laukā ir brīdinājums “Lietot tikai vārīšanai un cepšanai. Nepatērēt svaigā veidā!” (izmantojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 25. oktobra Regulas (ES) Nr. 1169/2011 pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem 13. panta 2. punktā norādīto rakstzīmju izmēru (OV L 304 22.11.2011., 18. lpp.)). Attiecībā uz neapstrādātajām veselajām, maltajām, slīpētajām, saberztajām, smalcinātajām linsēklām ar šo brīdinājumu jāievēro 8.3.1. punktā paredzētajai maksimāli pieļaujamā koncentrācija.”


Top