EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1280

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2022/1280 (2022. gada 18. jūlijs), ar ko, ņemot vērā Krievijas iebrukumu Ukrainā, nosaka īpašus un pagaidu pasākumus attiecībā uz autovadītāja dokumentiem, ko Ukraina izdevusi saskaņā ar tās tiesību aktiem (Dokuments attiecas uz EEZ)

PE/45/2022/REV/1

OV L 195, 22.7.2022, p. 13–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1280/oj

22.7.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 195/13


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2022/1280

(2022. gada 18. jūlijs),

ar ko, ņemot vērā Krievijas iebrukumu Ukrainā, nosaka īpašus un pagaidu pasākumus attiecībā uz autovadītāja dokumentiem, ko Ukraina izdevusi saskaņā ar tās tiesību aktiem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 91. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

pēc apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju,

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (1),

tā kā:

(1)

Krievijas bruņotie spēki 2022. gada 24. februārī sāka plaša mēroga iebrukumu Ukrainā no vairākām vietām Krievijas Federācijā, no Baltkrievijas un no teritorijām Ukrainā, kuras neatrodas Ukrainas valdības kontrolē. Tā rezultātā plaši Ukrainas teritorijas apgabali tagad ir bruņota konflikta zonas, no kurām ir aizbēguši vai patlaban bēg miljoniem cilvēku.

(2)

Šīs neprovocētās un nepamatotās pret Ukrainu vērstās militārās agresijas rezultātā miljoniem cilvēku kļuvuši par pārvietotām personām. Uz to reaģējot, Padome saskaņā ar Padomes Direktīvu 2001/55/EK (2) pirmo reizi ir konstatējusi tādu pārvietoto personu masveida pieplūdumu Savienībā, kurām bruņota konflikta rezultātā nācās pamest Ukrainu, pieņemot Īstenošanas lēmumu (ES) 2022/382 (3), kurā noteiktas pārvietoto personu kategorijas, kam Savienībā ir tiesības uz pagaidu aizsardzību vai pienācīgu aizsardzību saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

(3)

Vadītāja apliecības uzlabo tās turētāju mobilitāti un atvieglo viņu ikdienas dzīvi, ļaujot viņiem vadīt mehāniskos transportlīdzekļus. Profesionālās kompetences sertifikāts ir vajadzīgs, lai tā turētājs Savienībā iedibinātā uzņēmumā strādātu kā profesionāls kravas un pasažieru pārvadājumu vadītājs. Pašreizējā kontekstā abu veidu dokumenti veicina personu, kurām ir pagaidu aizsardzība vai pienācīga aizsardzība saskaņā ar valsts tiesību aktiem, līdzdalību ekonomiskajā un sociālajā darbībā viņu jaunajā vidē.

(4)

Saskaņā ar Asociācijas nolīguma starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses (4), XXXII pielikumu Ukraina ir tuvinājusi savus tiesību aktus Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/59/EK (5) noteikumiem, jo īpaši, lai ļautu izdot atbilstošus profesionālās kompetences sertifikātus starptautisko pārvadājumu autobusu un kravas automobiļu vadītājiem.

(5)

Vīnē 1968. gada 8. novembrī noslēgtajā Konvencijā par ceļu satiksmi (“Vīnes Konvencija par ceļu satiksmi”), kuras puse ir Ukraina, ir paredzēti daži noteikumi, kas ļauj ar zināmiem nosacījumiem atzīt vadītāja apliecības. Tomēr ne visas dalībvalstis ir minētās konvencijas dalībnieces. Turklāt pašlaik nav saskaņota Savienības regulējuma trešo valstu, piemēram, Ukrainas, izdotu vadītāja apliecību vai profesionālās kompetences sertifikātu apmaiņai. Prasības saistībā ar iespējamu vadītāja apliecību apmaiņu galvenokārt ir noteiktas dalībvalstu tiesību aktos vai spēkā esošajos divpusējos nolīgumos starp minētajām dalībvalstīm un Ukrainu. Atšķirīgas prasības dažādās dalībvalstīs, jo īpaši attiecībā uz vadītāja apliecību un profesionālās kompetences sertifikātu atzīšanu, var negatīvi ietekmēt to pārvietoto personu dzīvi un brīvības, kuras bēg no Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu, laikā, kad minētās personas ir īpaši neaizsargātas.

(6)

Tāpēc šajā kontekstā ir lietderīgi izveidot vienotu Savienības regulējumu, ko piemēro tādu Ukrainas izdotu vadītāja apliecību atzīšanai, kuru turētāji ir personas, uz kurām attiecas pagaidu aizsardzība vai pienācīga aizsardzība saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Lai samazinātu slogu šādām personām un dalībvalstu iestādēm, vadītāju apliecības, ko Ukraina pienācīgi izdevusi minētajām personām, būtu jāatzīst tik ilgi, kamēr turpinās viņu pagaidu aizsardzības periods, bez nepieciešamības to turētājiem tās apmainīt.

(7)

Vīnes Konvencijā par ceļu satiksmi ir noteikts, ka vadītāja apliecības turētājiem dažos gadījumos ir jāuzrāda starptautiskā vadītāja apliecība, lai tiktu atzītas viņu tiesības vadīt transportlīdzekli. Šādiem vadītāja apliecības turētājiem var arī prasīt uzrādīt apliecinātu vadītāja apliecības tulkojumu. Tomēr minētās prasības rada nesamērīgu slogu cilvēkiem, kas pārvietoti no Ukrainas, un daudzos gadījumos ir maz ticams, ka tās tiks izpildītas. Tāpēc šādām personām, kurām ir pagaidu aizsardzība vai pienācīga aizsardzība saskaņā ar valsts tiesību aktiem, nebūtu jāprasa uzrādīt šādus dokumentus Savienības teritorijā. Minētajai atzīšanai nevajadzētu skart krimināltiesību normu un policijas noteikumu piemērošanu, ievērojot teritorialitātes principu.

(8)

Neraugoties uz to, ka Ukraina jau ir tuvinājusi savus tiesību aktus Direktīvai 2003/59/EK attiecībā uz transportlīdzekļu vadītājiem, kas iesaistīti starptautisko autopārvadājumu darbībās, Ukrainas profesionālajiem transportlīdzekļu vadītājiem, kuri vēlas strādāt Savienībā iedibinātos autotransporta uzņēmumos, joprojām ir jāpabeidz atbilstīga kvalifikācija un apmācība kādā dalībvalstī. Tādēļ dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai izdot attiecīgajām personām Direktīvā 2003/59/EK minēto vadītāja kvalifikācijas karti vai uz attiecīgās vadītāja apliecības atzīmēt īpašo Savienības pagaidu kodu “95.01 (ne ilgāk kā līdz 06.03.2025.) personām, kurām piešķirta pagaidu aizsardzība vai pienācīga aizsardzība saskaņā ar valsts tiesību aktiem un kurām ir vadītāja kvalifikācijas karte, ko Ukraina izdevusi saskaņā ar Ukrainas valsts tiesību aktiem, lai attiecīgajām personām uz laiku piešķirtu līdzīgas tiesības kā personām, kas ir kvalificētas veikt transportlīdzekļa vadīšanas darbības, uz kurām attiecas Direktīvas 2003/59/EK 1. pants. Šajā nolūkā dalībvalstis var pieņemt valsts noteikumus, ar ko nosaka papildu obligātās apmācības un turpmākās pārbaudes darbības jomu un ilgumu, lai nodrošinātu, ka attiecīgās personas atbilst Direktīvā 2003/59/EK noteiktajiem standartiem. Ja tiek paziņots par Ukrainas izdotas vadītāja kvalifikācijas kartes nozaudēšanu vai zādzību, dalībvalstīm vajadzētu būtu iespējai pārbaudīt, tostarp vēršoties pie Ukrainas kompetentajām iestādēm, vai attiecīgajai personai ir derīgs profesionālās kompetences sertifikāts, ko izdevusi Ukraina. Turklāt vajadzētu būt iespējai uz vadītājam izdotā vadītāja atestāta atzīmēt īpašo Savienības pagaidu kodu.

(9)

Tā kā vadītāju apliecībām un vadītāju kvalifikācijas kartēm parasti ir ierobežots derīguma termiņš, tās ir regulāri jāatjauno. Pašreizējā situācija neļauj Ukrainai veikt savus uzdevumus parastā veidā, tāpēc tā var nebūt spējīga atjaunot esošos administratīvos dokumentus. Tādēļ dalībvalstīm būtu jāņem vērā visa informācija, ko Ukraina varētu sniegt tām vai Komisijai, izmantojot oficiālos kanālus.

(10)

Apstākļi, kādos notiek bēgšana no kara, bieži ir saistīti ar vadītāja apliecību pazaudēšanu vai zādzību vai to atstāšanu kara zonā bez tūlītējas iespējas tās atgūt. Šādā gadījumā būtu jāļauj dalībvalstīm izdot pagaidu vadītāja apliecības, kas aizstāj sākotnējās vadītāja apliecības uz pagaidu aizsardzības laiku, ar noteikumu, ka dalībvalstu kompetentās iestādes var pārbaudīt pārvietoto personu sniegto informāciju, piemēram, piekļūstot Ukrainas valsts reģistriem. Šādas pagaidu vadītāja apliecības būtu savstarpēji jāatzīst Savienībā, un to administratīvais derīgums nedrīkstētu pārsniegt pagaidu aizsardzības termiņu.

(11)

Pagaidu vadītāja apliecību izdošana gadījumos, kad pazaudētas vai nozagtas Ukrainā izdotas vadītāja apliecības, un obligātu papildu apmācības kursu ieviešana vadītāja kvalifikācijas kartes turētājiem ir fakultatīvi pasākumi, kuru īstenošanai varētu būt nepieciešami samērīgi valsts līmeņa īstenošanas pasākumi. Šādi valsts līmeņa pasākumi būtu jāpieņem saskaņā ar katrā dalībvalstī noteiktajām attiecīgajām procedūrām.

(12)

Cīņa pret krāpšanu un viltošanu ir būtiska ceļu satiksmes drošības un tiesībaizsardzības nodrošināšanai. Šajā sakarā līdztekus šīs regulas īstenošanai būtu jānotiek administratīvai sadarbībai starp Ukrainu un Savienību, lai atbalstītu Ukrainas izdoto transportlīdzekļa vadītāja dokumentu derīguma un autentiskuma pārbaudi.

(13)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet minētās darbības mēroga un iedarbības dēļ to var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību (LES) 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi šā mērķa sasniegšanai.

(14)

Lai līdz minimumam mazinātu administratīvo slogu dalībvalstīm un izvairītos no vairākkārtējas dokumentu atjaunošanas, saskaņā ar šo regulu izdotajos vadītāja dokumentos norādītajam derīguma termiņam vajadzētu atbilst patlaban maksimāli iespējamajam pagaidu aizsardzības perioda ilgumam pārvietotajām personām no Ukrainas, ņemot vērā iespējamos pagaidu aizsardzības pagarinājumus saskaņā ar Direktīvas 2001/55/EK 4. pantu. Tomēr, neskarot dokumentos norādīto derīguma termiņu, derīguma periodam būtu jāatbilst pagaidu aizsardzības perioda ilgumam.

(15)

Ņemot vērā Krievijas iebrukumu Ukrainā un vajadzību steidzami noteikt īpašus un pagaidu pasākumus attiecībā uz vadītāja dokumentiem, ko Ukraina izdevusi saskaņā ar tās tiesību aktiem, tiek uzskatīts par lietderīgu piemērot izņēmumu attiecībā uz astoņu nedēļu laikposmu, kas paredzēts LES, Līgumam par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam pievienotā Protokola Nr. 1 par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā 4. pantā.

(16)

Ņemot vērā vajadzību bez kavēšanās noteikt īpašus un pagaidu pasākumus attiecībā uz vadītāja dokumentiem, ko Ukraina izdevusi saskaņā ar tās tiesību aktiem, šai regulai būtu jāstājas spēkā steidzamības kārtā piektajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(17)

Ņemot vērā ārkārtas apstākļus, kas pamato šo regulu, un tās konkrētos mērķus, ir lietderīgi noteikt, ka tās piemērošana ir ierobežota laikā,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Šī regula nosaka īpašus un pagaidu pasākumus, kas piemērojami vadītāja dokumentiem, kurus Ukraina izdevusi saskaņā ar tās tiesību aktiem un kuri turētāji ir personas, kurām saskaņā ar Direktīvu 2001/55/EK un Īstenošanas lēmumu (ES) 2022/382 ir pagaidu aizsardzība vai pienācīga aizsardzība saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā “Ukrainas izdoti vadītāja dokumenti” ir:

a)

Ukrainas izdotas vadītāja apliecības, kas apliecina, ka transportlīdzekļa vadītājam saskaņā ar Ukrainas tiesību aktiem ir atļauts vadīt transportlīdzekli un ar kādiem nosacījumiem tas atļauts; vai

b)

vadītāja kvalifikācijas kartes, ko Ukraina saskaņā ar saviem tiesību aktiem, kas pieņemti, lai īstenotu Direktīvu 2003/59/EK, ievērojot Asociācijas nolīguma starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses, 368. panta 1. punktu un XXXII pielikumu, izdod tiem autotransporta līdzekļu vadītājiem, kuri veic starptautiskos kravu vai pasažieru autopārvadājumus, uz kuriem attiecas minētā direktīva.

3. pants

Ukrainas izdotu vadītāja apliecību atzīšana

1.   Ukrainas izdotas derīgas vadītāja apliecības atzīst Savienības teritorijā, kad to turētājiem ir pagaidu aizsardzība vai pienācīga aizsardzība saskaņā ar valsts tiesību aktiem saskaņā ar Direktīvu 2001/55/EK un Īstenošanas lēmumu (ES) 2022/382, līdz brīdim, kad pagaidu aizsardzību beidz piemērot. Šāda atzīšana neskar valsts noteikumu piemērošanu attiecībā uz transportlīdzekļa vadīšanas tiesību ierobežošanu, apturēšanu, atņemšanu vai atcelšanu attiecīgās dalībvalsts teritorijā saskaņā ar krimināltiesību un policijas tiesību aktu teritorialitātes principu.

2.   Ja personai, kurai ir pagaidu aizsardzība vai pienācīga aizsardzība saskaņā ar valsts tiesību aktiem saskaņā ar Direktīvu 2001/55/EK un Īstenošanas lēmumu (ES) 2022/382, ir derīga Ukrainas izdota vadītāja apliecība, dalībvalstis nepieprasa uzrādīt ne tās apliecinātu tulkojumu, ne starptautisko vadītāja apliecību, kā minēts Vīnes Konvencijas par ceļu satiksmi 41. panta 2. punktā. Dalībvalstis var pieprasīt vadītāja apliecības turētājam uzrādīt pasi, pagaidu uzturēšanos apliecinošu dokumentu vai citu atbilstīgu dokumentu, lai pārliecinātos par vadītāja apliecības turētāja identitāti.

4. pants

Transportlīdzekļa vadītāja kvalifikācijas karte un transportlīdzekļa vadītāja atestāts

1.   Ja to pieprasa persona, kas ir Ukrainas izdotas transportlīdzekļa vadītāja kvalifikācijas kartes, kā minēts šīs regulas 2. panta b) punktā, turētāja un kurai ir pagaidu aizsardzība vai pienācīga aizsardzība saskaņā ar valsts tiesību aktiem saskaņā ar Direktīvu 2001/55/EK un Īstenošanas lēmumu (ES) 2022/382, dalībvalsts, kurā minētajai personai ir piešķirta pagaidu uzturēšanās atļauja, vai dalībvalsts, kurā minētajai personai ir pienācīga aizsardzība saskaņā ar valsts tiesību aktiem, var:

a)

atkāpjoties no Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/126/EK (6) I pielikuma 12. punkta, atzīmēt īpašu Savienības pagaidu kodu “95.01 (ne ilgāk kā līdz 06.03.2025.), kas nozīmē “Vadītājs, kas ir APA turētājs un atbilst arodprasmes pienākumam – izdots īpašos apstākļos tikai uz pagaidu aizsardzības ilgumu”, attiecīgās personas vadītāja apliecības 2. puses 12. laukā, ar noteikumu, ka minētā persona ir arī minētās dalībvalsts izdota Savienības parauga vadītāja apliecības turētāja; vai

b)

minētajai personai izdot vadītāja kvalifikācijas karti ar īpašu Savienības pagaidu kodu “95.01 (ne ilgāk kā līdz 06.03.2025.) minētās vadītāja kvalifikācijas kartes 2. puses 10. laukā, kā minēts Direktīvas 2003/59/EK 10. panta 1. punktā.

Turklāt atkāpjoties no Direktīvas 2003/59/EK 10. panta 2. punkta, vadītājam, kuram ir pagaidu aizsardzība vai pienācīga aizsardzība saskaņā ar valsts tiesību aktiem un kuram ir Ukrainas izdota vadītāja kvalifikācijas karte kravu pārvadāšanai pa autoceļiem, ir atļauts pierādīt 4. punktā minēto kvalifikāciju un apmācību ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1072/2009 (7) paredzēto vadītāja atestātu, ar noteikumu, ka uz tā ir Savienības kods “95.01 (ne ilgāk kā līdz 06.03.2025.)”.

Šīs regulas vajadzībām izdevēja dalībvalsts saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1072/2009 5. pantu vadītāja atestāta piezīmju sadaļā norāda Savienības kodu “95.01 (ne ilgāk kā līdz 06.03.2025.)”, ja attiecīgais turētājs ir izpildījis šajā pantā minētās apmācības un pārbaudes prasības un atbilst minimālajiem fiziskās un garīgās piemērotības standartiem.

2.   Vadītāja kvalifikācijas kartes un atzīmi uz vadītāja apliecībām, kas minētas šā panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā, un atzīmi uz vadītāja atestātiem, kā minēts šā panta 1. punkta otrajā daļā, savstarpēji atzīst Savienības teritorijā. Uzskata, ka šādu vadītāja kvalifikācijas karšu, šādu ar īpašo Savienības pagaidu kodu “95.01 (ne ilgāk kā līdz 06.03.2025.)” marķēto vadītāja apliecību vai šādu ar īpašo Savienības pagaidu kodu “95.01 (ne ilgāk kā līdz 06.03.2025.)” marķēto vadītāja atestātu turētāji atbilst Direktīvas 2003/59/EK 3. pantā noteiktajai prasībai par obligāto sākotnējo kvalifikāciju, kas vajadzīga, lai veiktu transportlīdzekļa vadīšanas darbības.

3.   Neskarot jebkādus turpmākus Savienības aktus par pagaidu aizsardzības ilgumu, atkāpjoties no Direktīvas 2006/126/EK I pielikuma 4. panta b) punkta un 11. punkta, kā arī no Direktīvas 2003/59/EK II pielikuma 4. panta b) punkta, šādās vadītāja kvalifikācijas kartēs vai līdzās vadītāja apliecībā atzīmētajam īpašajam Savienības pagaidu kodam norādītais derīguma termiņš ir 2025. gada 6. marts.

Tomēr neatkarīgi no minētajos dokumentos norādītā datuma to administratīvais derīgums atbilst pagaidu aizsardzības ilgumam pārvietotajām personām no Ukrainas, kā minēts Direktīvas 2001/55/EK 4. pantā, turētājam piešķirtās pienācīgās aizsardzības ilgumam saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai vadītāja apliecības derīguma termiņam, atkarībā no tā, kas beidzas agrāk. Dokumentu turētāju attiecīgi informē par šādu ierobežojumu.

4.   Pirms vadītāja kvalifikācijas kartes izdošanas vai īpašā Savienības pagaidu koda “95.01 (ne ilgāk kā līdz 06.03.2025.)” atzīmēšanas uz šā panta 1. punktā minētās vadītāja apliecības vai vadītāja atestāta dalībvalstis pieprasa, lai 2. panta b) punktā minētās Ukrainas izdotās vadītāja kvalifikācijas kartes turētājs iziet obligāto papildu apmācību, kas pabeigta ar pārbaudi, lai pārliecinātos, ka transportlīdzekļa vadītājam ir Direktīvas 2003/59/EK I pielikuma 1. iedaļā noteiktais zināšanu līmenis.

Papildu obligātās apmācības ilgums ir vismaz 35 stundas un nepārsniedz 60 stundas, tostarp vismaz 2,5 individuālās vadīšanas stundas, kā noteikts Direktīvas 2003/59/EK I pielikuma 2. iedaļas 2.1. punktā. Šāda apmācība var tikt īstenota kā Direktīvas 2003/59/EK I pielikuma 4. iedaļā noteiktā obligātā periodiskā apmācība. Attiecībā uz specifiskām apmācības vajadzībām, kas jāņem vērā šajā sakarā, uzsvars būtu liekams uz to, lai vadītājs apgūtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 561/2006 (8) noteikumus.

Minētās apmācības beigās dalībvalsts kompetentās iestādes vai to izraudzīta struktūra rakstiski vai mutiski vai rīkojot datorizētu pārbaudi īpaši šim nolūkam izveidotās eksaminācijas telpās, eksaminē vadītāju.

Dalībvalstis informē Komisiju par valsts noteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar šo punktu, pirms vadītāja kvalifikācijas kartes izdošanas vai pirms 1. punktā minētās vadītāja apliecības marķēšanas.

5.   Ja personai, kurai saskaņā ar Direktīvu 2001/55/EK un Īstenošanas lēmumu (ES) 2022/382 ir pagaidu aizsardzība vai pienācīga aizsardzība saskaņā ar valsts tiesību aktiem, ir pazaudēta vai nozagta vadītāja kvalifikācijas karte, kas minēta šīs regulas 2. panta b) punktā, dalībvalsts, kurā minētajai personai ir piešķirta pagaidu uzturēšanās atļauja vai kurā minētajai personai ir pienācīga aizsardzība saskaņā ar valsts tiesību aktiem, pēc minētās personas pieprasījuma var pārbaudīt, tostarp vēršoties pie Ukrainas kompetentajām iestādēm, vai minētajai personai ir derīgs profesionālās kompetences sertifikāts, ko Ukraina izdevusi saskaņā ar saviem valsts tiesību aktiem, un vai minētajai personai nav dokumenta, ko saskaņā ar šā panta 1. punktu marķējusi vai izdevusi cita dalībvalsts.

Pēc minētās pārbaudes veikšanas attiecīgā dalībvalsts var izdot vadītāja kvalifikācijas karti vai vadītāja apliecībā vai uz vadītāja atestāta atzīmēt īpašo Savienības pagaidu kodu “95.01 (ne ilgāk kā līdz 06.03.2025.)” saskaņā ar 1. līdz 4. punktā noteiktajām procedūrām.

6.   Ja šā panta 1. punktā minētajai personai nav dalībvalstī izdotas vadītāja apliecības, kas atbilst Savienības paraugam, dalībvalstis pirms vadītāja kvalifikācijas kartes izdošanas vai īpašā Savienības pagaidu koda atzīmēšanas uz vadītāja atestāta saskaņā ar šo pantu pieprasa veikt pārbaudi par atbilstību transportlīdzekļa vadīšanas minimālajiem fiziskās un garīgās piemērotības standartiem saskaņā ar valsts tiesību aktiem, kas pieņemti, transponējot Direktīvas 2006/126/EK III pielikumu.

7.   Beidzoties piemērošanas periodam attiecībā uz pārvietotām personām no Ukrainas, kā minēts Direktīvas 2001/55/EK 4. pantā, vadītāja kvalifikācijas kartes, vadītāja atestāti, ko izdevušas dalībvalstis, un īpašais Savienības pagaidu kods, kas atzīmēts uz vadītāja apliecības saskaņā ar šo pantu, kļūst nederīgi.

5. pants

Ukrainas izdotu vadītāja dokumentu derīguma termiņa pagarināšana

Neskarot 3., 4. un 6. pantu, ja Ukraina pieņem lēmumus pagarināt derīguma termiņu Ukrainas izdotiem vadītāja dokumentiem, kam derīguma termiņš beidzies pēc 2021. gada 31. decembra, dalībvalstis 3., 4. un 6. panta piemērošanas nolūkā uzskata, ka attiecīgo Ukrainas izdoto vadītāja dokumentu turētājiem ir derīgi dokumenti, ar noteikumu, ka Ukraina informē Komisiju un dalībvalstis par savu lēmumu pagarināt minēto vadītāja dokumentu derīgumu. Šo informāciju paziņo, izmantojot piemērotus oficiālos kanālus.

6. pants

Pazaudētas vai nozagtas Ukrainas izdotas vadītāja apliecības

1.   Ja persona, kurai saskaņā ar Direktīvu 2001/55/EK un Īstenošanas lēmumu (ES) 2022/382 ir pagaidu aizsardzība vai pienācīga aizsardzība saskaņā ar valsts tiesību aktiem, paziņo par savas vadītāja apliecības nozaudēšanu vai zādzību, dalībvalsts, kurā šai personai ir piešķirta pagaidu uzturēšanās atļauja vai kurā tai ir pienācīga aizsardzība saskaņā ar valsts tiesību aktiem, pēc minētās personas pieprasījuma var pārbaudīt, tostarp vēršoties pie Ukrainas kompetentajām iestādēm, vadītāja tiesības, ko šī persona ieguvusi saskaņā ar Ukrainā piemērojamiem tiesību aktiem, un pārliecināties, ka neviena cita dalībvalsts minētajai personai saskaņā ar šo pantu nav izdevusi vadītāja apliecību, jo īpaši, lai pārliecinātos, ka vadītāja apliecība nav ierobežota, apturēta vai atņemta.

2.   Atkāpjoties no Direktīvas 2006/126/EK 11. panta 6. punkta, pēc šā panta 1. punktā minētās pārbaudes dalībvalsts attiecīgajai personai var izdot tās pašas kategorijas vai kategoriju vadītāja apliecību, pamatojoties uz Savienības paraugu, kas noteikts Direktīvas 2006/126/EK I pielikumā. Šādā gadījumā un atkāpjoties no Direktīvas 2006/126/EK I pielikuma 12. punkta, dalībvalstis vadītāja apliecībā 12. ailē ievieš īpašu Savienības pagaidu kodu “99.01 (ne ilgāk kā līdz 06.03.2025.)”, kas nozīmē “Īpaša izdošana, kas derīga tikai pagaidu aizsardzības laikā (zaudēta vai nozagta UA apliecība)”.

Veicot šā panta 1. punktā minēto pārbaudi un pirms šajā punktā minētās vadītāja apliecības izdošanas attiecībā uz kategorijām AM, A1, A2, A, B, B1 un BE, dalībvalstis var prasīt, lai tiktu veikta pārbaude par atbilstību transportlīdzekļa vadīšanas minimālajiem fiziskās un garīgās piemērotības standartiem saskaņā ar valsts tiesību aktiem, kas pieņemti, transponējot Direktīvas 2006/126/EK III pielikumu.

Veicot šā panta 1. punktā minēto pārbaudi un pirms šajā punktā minētās vadītāja apliecības izdošanas attiecībā uz kategorijām C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 un D1E, dalībvalstis pieprasa veikt pārbaudi par atbilstību transportlīdzekļa vadīšanas minimālajiem fiziskās un garīgās piemērotības standartiem saskaņā ar valsts tiesību aktiem, kas pieņemti, transponējot Direktīvas 2006/126/EK III pielikumu.

3.   Šā panta 2. punktā minēto vadītāja apliecību savstarpēji atzīst Savienībā. Neskarot jebkādus turpmākus Savienības aktus par pagaidu aizsardzības ilgumu un atkāpjoties no Direktīvas 2006/126/EK I pielikuma 4. panta b) punkta un 11. punkta, šādā vadītāja apliecībā norādītais derīguma termiņš ir 2025. gada 6. marts. Tomēr neatkarīgi no šādā vadītāja apliecībā norādītā datuma tās administratīvais derīgums atbilst pagaidu aizsardzības ilgumam pārvietotām personām no Ukrainas, kā minēts Direktīvas 2001/55/EK 4. pantā, vai turētāja pagaidu aizsardzības vai pienācīgas aizsardzības ilgumam saskaņā ar valsts tiesību aktiem, atkarībā no tā, kas beidzas agrāk. Dokumentu turētāju attiecīgi informē par šādu ierobežojumu.

4.   Ja 1. punktā minētā pārbaude nav iespējama, attiecīgā dalībvalsts neizdod 2. punktā minēto vadītāja apliecību. Šādā gadījumā dalībvalsts attiecīgajai personai var izdot vadītāja apliecību, kas ir derīga tikai tās teritorijā, saskaņā ar tās tiesību aktiem. Šāda vadītāja apliecība atšķiras no Direktīvas 2006/126/EK I pielikumā noteiktā parauga.

5.   Beidzoties pagaidu aizsardzības piemērošanas periodam pārvietotām personām no Ukrainas, kā minēts Direktīvas 2001/55/EK 4. pantā, vadītāja apliecības, ko dalībvalstis izsniegušas saskaņā ar šo pantu, kļūst nederīgas.

7. pants

Krāpšanas un viltošanas novēršana

Piemērojot šo regulu, dalībvalstis izmanto visus piemērotos līdzekļus, lai novērstu un apkarotu krāpšanu saistībā ar Ukrainas izdotiem vadītāja dokumentiem un to viltošanu.

Dalībvalstis var jebkurā brīdī pārbaudīt Ukrainas izdoto vadītāja dokumentu derīgumu. Dalībvalstis var atteikties atzīt šādu vadītāja dokumentu gadījumā, ja no Ukrainas iestādēm, ar kurām tās sazinājušās par tiesībām, uz kurām pretendē Ukrainas izdota vadītāja dokumenta turētājs, saņemta negatīva atbilde vai nav atbildes, un kad pastāv nopietnas bažas par vadītāja dokumenta autentiskumu, kuras liecina, ka varētu tikt apdraudēta ceļu satiksmes drošība.

Dalībvalstis nepiemēro šīs regulas noteikumus vadītāja dokumentiem, ko Ukraina izdevusi elektroniskā formātā, ja tās nespēj pārbaudīt to autentiskumu, integritāti un derīgumu.

8. pants

Uzraudzība

Komisija reizi sešos mēnešos pēc šīs regulas stāšanās spēkā informē Eiropas Parlamentu un Padomi par šīs regulas īstenošanu, galvenokārt pamatojoties uz informāciju, ko Komisijai sniegušas dalībvalstis.

9. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

1.   Šī regula stājas spēkā piektajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

2.   Šo regulu beidz piemērot nākamajā dienā pēc tam, kad saskaņā ar Direktīvas 2001/55/EK 6. pantu beidzas pagaidu aizsardzības piemērošanas periods attiecībā uz pārvietotām personām no Ukrainas, kā teikts minētās direktīvas 4. pantā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 18. jūlijā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētāja

R. METSOLA

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

Z. NEKULA


(1)  Eiropas Parlamenta 2022. gada 7. jūlija nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2022. gada 18. jūlija lēmums.

(2)  Padomes Direktīva 2001/55/EK (2001. gada 20. jūlijs) par obligātajiem standartiem, lai pārvietoto personu masveida pieplūduma gadījumā sniegtu tām pagaidu aizsardzību, un par pasākumiem, lai līdzsvarotu dalībvalstu pūliņus, uzņemot šādas personas un uzņemoties ar to saistītās sekas (OV L 212, 7.8.2001., 12. lpp.).

(3)  Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2022/382 (2022. gada 4. marts), ar ko Direktīvas 2001/55/EK 5. panta nozīmē konstatē no Ukrainas pārvietoto personu masveida pieplūduma esamību un nosaka pagaidu aizsardzības ieviešanu (OV L 71, 4.3.2022., 1. lpp.).

(4)  OV L 161, 29.5.2014., 3. lpp.

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/59/EK (2003. gada 15. jūlijs) par dažu kravu vai pasažieru pārvadāšanai paredzētu autotransporta līdzekļu vadītāju sākotnējās kvalifikācijas iegūšanu un periodisku apmācību, par Padomes Regulas (EEK) Nr. 3820/85 un Padomes Direktīvas 91/439/EEK grozīšanu un Padomes Direktīvas 76/914/EEK atcelšanu (OV L 226, 10.9.2003., 4. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/126/EK (2006. gada 20. decembris) par vadītāju apliecībām (OV L 403, 30.12.2006., 18. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1072/2009 (2009. gada 21. oktobris) par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi starptautisko kravas autopārvadājumu tirgum (OV L 300, 14.11.2009., 72. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 561/2006 (2006. gada 15. marts), ar ko paredz dažu sociālās jomas tiesību aktu saskaņošanu saistībā ar autotransportu, groza Padomes Regulu (EEK) Nr. 3821/85 un Padomes Regulu (EK) Nr. 2135/98 un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 3820/85 (OV L 102, 11.4.2006., 1. lpp.).


Top