EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1273

Padomes Regula (ES) 2022/1273 (2022. gada 21. jūlijs), ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

ST/11451/2022/INIT

OJ L 194, 21.7.2022, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1273/oj

21.7.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 194/1


PADOMES REGULA (ES) 2022/1273

(2022. gada 21. jūlijs),

ar kuru groza Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu 2014/145/KĀDP (2014. gada 17. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (1),

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopējo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Ar Padomes Regulu (ES) Nr. 269/2014 (2) tiek īstenoti Lēmumā 2014/145/KĀDP paredzētie ierobežojošie pasākumi.

(2)

Padome 2022. gada 21. jūlijā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2022/1272 (3), ar ko groza Lēmumu 2014/145/KĀDP, ar kuru tā ieviesa vēl vienu atkāpi no aktīvu iesaldēšanas un no aizlieguma līdzekļus un saimnieciskos resursus darīt pieejamus sarakstā iekļautajām personām un vienībām, lai steidzami novērst tādu notikumu vai steidzami mazināt tāda notikuma ietekmi, kas varētu nopietni un ievērojami ietekmēt cilvēku veselību un drošību vai vidi.

(3)

Ņemot vērā Savienības apņēmīgo nostāju novērst un apkarot pārtikas trūkumu visā pasaulē un lai izvairītos no traucējumiem maksājumu kanālos attiecībā uz lauksaimniecības produktiem, ar Lēmumu (KĀDP) 2022/1272 tiek ieviesta arī atkāpe no aktīvu iesaldēšanas un no aizlieguma darīt pieejamus līdzekļus un saimnieciskos resursus sarakstā iekļautām bankām.

(4)

Ar Lēmumu (KĀDP) 2022/1272 ir ieviesta arī atkāpe no aktīvu iesaldēšanas un no aizlieguma darīt pieejamus līdzekļus un saimnieciskos resursus, lai sakārtoti izbeigtu darījumus, tai skaitā korespondentbankas attiecības, ar sarakstā iekļautu banku.

(5)

Lai nodrošinātu efektīvu un vienādu Regulas (ES) Nr. 269/2014 īstenošanu un ņemot vērā to, ka sankciju apiešanas shēmas, kuras traucē šādai īstenošanai, kļūst arvien sarežģītākas, ir jānosaka, ka sarakstā iekļautajām personām un vienībām, kuru aktīvi ir kādas dalībvalsts jurisdikcijā, ir pienākums ziņot par šiem aktīviem un sadarboties ar kompetento iestādi attiecībā uz šādas paziņotās informācijas pārbaudi. Ir lietderīgi arī pastiprināt noteikumus par ziņošanas pienākumiem Savienības operatoriem nolūkā novērst aktīvu iesaldēšanas pārkāpumus un apiešanu. Šādu saistību neievērošana tiktu uzskatīta par aktīvu iesaldēšanas apiešanu un uz to attiektos sodi, ja saskaņā ar spēkā esošajiem valsts noteikumiem un procedūrām šādi ir izpildīti nosacījumi šādiem sodiem.

(6)

Šī regula būtu jāpiemēro, ievērojot Eiropas Savienības Pamattiesību hartā atzītās tiesības un principus, jo īpaši tiesības uz īpašumu, tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību un taisnīgu tiesu, privātās un ģimenes dzīves neaizskaramību, personas datu aizsardzību, kā arī jo īpaši juristu pienākumu ievērot konfidencialitāti attiecībā pret saviem klientiem.

(7)

Šie grozījumi ietilpst Līguma piemērošanas jomā, un tādēļ to īstenošanai ir nepieciešamas Savienības līmeņa regulējošas darbības, jo īpaši, lai nodrošinātu, ka visās dalībvalstīs tos piemēro vienādi.

(8)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES) Nr. 269/2014,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulu (ES) Nr. 269/2014 groza šādi:

1)

regulas 6.b pantu groza šādi:

a)

pantā iekļauj šādus punktus:

“2.a   Atkāpjoties no 2. panta, dalībvalsts kompetentās iestādes var atļaut atbrīvot konkrētus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus, kas pieder vienībai, kura I pielikumā uzskaitīta 108. ierakstā, vai darīt konkrētus līdzekļus vai saimnieciskos resursus pieejamus minētajai vienībai ar tādiem nosacījumiem, kādus kompetentās iestādes uzskata par piemērotiem, un pēc tam, kad tās ir konstatējušas, ka šādi līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir vajadzīgi, lai līdz 2023. gada 22. augustam izbeigtu darbības, līgumus vai citus nolīgumus, tostarp korespondentbankas attiecības, kas ar minēto vienību noslēgti pirms 2022. gada 21. jūlija.

2.b   Atkāpjoties no 2. panta, dalībvalsts kompetentās iestādes ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par piemērotiem, var atļaut atbrīvot konkrētus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus vienībai, kura I pielikumā uzskaitīta 108. ierakstā, vai arī darīt konkrētus līdzekļus vai saimnieciskos resursus pieejamus minētajai vienībai pēc tam, kad tās ir konstatējušas, ka līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir vajadzīgi, lai līdz 2022. gada 31. oktobrim pabeigtu tādu īpašumtiesību notiekošu pārdošanu un nodošanu, kuras minētajai vienībai tieši vai netieši pieder Savienībā iedibinātā juridiskā personā, vienībā vai struktūrā.”;

b)

panta 3. punkta a) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“a)

līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir vajadzīgi, lai līdz 2022. gada 31. decembrim vai sešu mēnešu laikā no iekļaušanas I pielikumā datuma, atkarībā no tā, kurš datums ir vēlāk, pārdotu un nodotu īpašumtiesības attiecībā uz Savienībā iedibinātu juridisku personu, vienību vai struktūru, ja minētās īpašumtiesības tieši vai netieši pieder I pielikumā uzskaitītai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai; un”;

2)

iekļauj šādus pantus:

“6.d pants

1.   Atkāpjoties no 2. panta, dalībvalsts kompetentās iestādes ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par piemērotiem, var atļaut atbrīvot konkrētus iesaldētos saimnieciskos resursus pēc tam, kad tās ir konstatējušas, ka:

a)

šādu saimniecisko resursu atbrīvošana ir nepieciešama, lai steidzami novērstu tādu notikumu vai steidzami mazinātu tāda notikuma ietekmi, kas varētu nopietni un ievērojami ietekmēt cilvēku veselību un drošību vai vidi; un

b)

no šādu saimniecisko resursu atbrīvošanas gūtie ieņēmumi tiek iesaldēti.

2.   Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 1. punktu, divu nedēļu laikā no atļaujas piešķiršanas.

6.e pants

1.   Atkāpjoties no 2. panta, dalībvalsts kompetentās iestādes var atļaut atbrīvot konkrētus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus, kas pieder vienībām, kuras I pielikumā uzskaitītas 53., 54., 55., 79., 80., 81., 82. un 108. ierakstā, vai darīt konkrētus līdzekļus vai saimnieciskos resursus pieejamus minētajām vienībām ar tādiem nosacījumiem, kādus kompetentās iestādes uzskata par piemērotiem, un pēc tam, kad tās ir konstatējušas, ka šādi līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir vajadzīgi, lai iegādātos, importētu vai transportētu lauksaimniecības produktus un pārtiku, tai skaitā kviešus un mēslošanas līdzekļus.

2.   Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar 1. punktu, divu nedēļu laikā no atļaujas piešķiršanas.”;

3)

regulas 8. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   Neatkarīgi no piemērojamajiem noteikumiem par ziņošanu, konfidencialitāti un dienesta noslēpumu, fiziskās un juridiskās personas, vienības un struktūras:

“a)

nekavējoties sniedz visu informāciju, kas varētu veicināt šīs regulas ievērošanu, piemēram, informāciju par kontiem un summām, kas iesaldēti saskaņā ar 2. pantu, vai informāciju par līdzekļiem un saimnieciskajiem resursiem Savienības teritorijā, kuri ir I pielikumā uzskaitīto fizisko vai juridisko personu, vienību vai struktūru īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē un ko vēl nav uzskatījušas par iesaldētiem fiziskās un juridiskās personas, vienības un struktūras, kurām ir pienākums to darīt, tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kuru rezidenti tās ir vai kurā tās atrodas, un vai nu tieši, vai ar dalībvalsts starpniecību nodod šādu informāciju Komisijai; un

b)

sadarbojas ar kompetento iestādi saistībā ar jebkādām šādas informācijas pārbaudēm.”

b)

pantam pievieno šādus punktus:

“4.   Dalībvalstu kompetentās iestādes, tai skaitā izpildiestādes un tādu oficiālo reģistru administratori, kuros reģistrētas fiziskas personas, juridiskas personas, vienības un struktūras, kā arī nekustamais vai kustamais īpašums, veic informācijas, ieskaitot personas datus, apstrādi un apmainās ar šādu informāciju ar citām dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisiju.

5.   Personas datus apstrādā saskaņā ar šo regulu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulām (ES) 2016/679 (*1) un (ES) 2018/1725 (*2) un tikai tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams, lai piemērotu šo regulu un šīs regulas piemērošanā nodrošinātu efektīvu sadarbību starp dalībvalstīm, kā arī ar Komisiju.

(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.)."

(*2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).”;"

4)

regulas 9. pantu aizstāj ar šādu:

“9. pants

1.   Aizliegts apzināti un tīši piedalīties darbībās, kuru mērķis vai sekas ir 2. pantā minēto pasākumu apiešana.

2.   Fiziskās vai juridiskās personas, vienības vai struktūras, kuras uzskaitītas I pielikumā:

a)

ziņo pirms 2022. gada 1. septembra vai sešu nedēļu laikā pēc iekļaušanas I pielikuma sarakstā, atkarībā no tā, kas ir vēlāk, par to īpašumā, valdījumā, turējumā vai kontrolē esošajiem līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem, kuri ir kādas dalībvalsts jurisdikcijā, tās dalībvalsts kompetentajai iestādei, kurā minētie līdzekļi vai saimnieciskie resursi atrodas; un

b)

sadarbojas ar kompetento iestādi saistībā ar jebkādām šādas informācijas pārbaudēm.

3.   Šā panta 2. punkta nepildīšanu uzskata par piedalīšanos, kā minēts 1. punktā, darbībās, kuru mērķis vai sekas ir 2. pantā minēto pasākumu apiešana.

4.   Attiecīgā dalībvalsts divu nedēļu laikā informē Komisiju par informāciju, kas saņemta, ievērojot 2. punkta a) apakšpunktu.

5.   Šā panta 2. punkta a) apakšpunktā minēto pienākumu līdz 2023. gada 1. janvārim nepiemēro līdzekļiem vai saimnieciskajiem resursiem, kas atrodas dalībvalstī, kura savos tiesību aktos bija noteikusi līdzīgu ziņošanas pienākumu pirms 2022. gada 21. jūlija.

6.   Visu informāciju, ko sniedz vai saņem saskaņā ar šo pantu, izmanto tikai tādiem nolūkiem, kādiem tā sniegta vai saņemta.

7.   Jebkāda personas datu apstrāde notiek saskaņā ar šo regulu, Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 un Regulu (ES) 2018/1725 un tikai tiktāl, ciktāl tas ir nepieciešams, lai piemērotu šo regulu.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 21. jūlijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. BEK


(1)  OV L 78, 17.3.2014., 16. lpp.

(2)  Padomes Regula (ES) Nr. 269/2014 (2014. gada 17. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (OV L 78, 17.3.2014., 6. lpp.).

(3)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/1272 (2022. gada 21. jūlijs), ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumieattiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (OV L 193, 21.7.2022.).


Top