EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R1181

Komisijas Regula (ES) 2022/1181 (2022. gada 8. jūlijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem V pielikuma preambulu (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2022/4684

OJ L 184, 11.7.2022, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/1181/oj

11.7.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 184/3


KOMISIJAS REGULA (ES) 2022/1181

(2022. gada 8. jūlijs),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem V pielikuma preambulu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1223/2009 (2009. gada 30. novembris) par kosmētikas līdzekļiem (1) un jo īpaši tās 31. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Viela formaldehīds (CAS Nr. 50-00-0, EK Nr. 200-001-8) Regulas (EK) Nr. 1272/2008 (2) VI pielikuma 3. daļā ir klasificēta kā kancerogēns (1.B kategorija) un ādas sensibilizators (1. kategorija). Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1223/2009 15. pantu vielas, kas minētajā pielikumā ir klasificētas par 1.B kategorijas kancerogēniem, kosmētikas līdzekļos lietot ir aizliegts. Tāpēc formaldehīdu kā tādu kosmētikas līdzekļos lietot ir aizliegts, un tas patlaban ir norādīts Regulas (EK) Nr. 1223/2009 II pielikuma saraksta 1577. ierakstā.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1223/2009 V pielikums satur to vielu sarakstu, kuras kosmētikas līdzekļos atļauts izmantot par konservantiem. Daži no šiem konservantiem (tā sauktie formaldehīda izdalītāji), gatavajā kosmētikas līdzeklī pildot konservanta funkciju, pakāpeniski izdala formaldehīdu. Formaldehīda izdalītājus izmanto gan nenoskalojamos, gan noskalojamos kosmētikas līdzekļos.

(3)

Lai patērētājus, kas ir jutīgi pret formaldehīdu, kurš var izraisīt alerģisku reakciju, informētu par tā klātbūtni, Regulas (EK) Nr. 1223/2009 V pielikuma preambulas 2. punktā ir noteikts, ka visi gatavie līdzekļi, kas satur minētajā pielikumā norādītās vielas un izdala formaldehīdu, – ja formaldehīda koncentrācija galīgajā līdzeklī pārsniedz 0,05 %, – ir jāmarķē ar īpašu brīdinājumu “satur formaldehīdu”.

(4)

Patērētāju drošības zinātniskā komiteja (PDZK) 2021. gada 7. maija zinātniskajā ieteikumā (3) secināja, ka pašreizējais slieksnis 0,05 % (500 ppm) pret formaldehīdu jutīgus patērētājus neaizsargā pietiekami. Turklāt PDZK secināja: lai aizsargātu lielāko daļu minēto patērētāju, līdzšinējais marķēšanas prasības slieksnis – neatkarīgi no tā, vai produkts satur vienu vai vairākus formaldehīda izdalītājus, – būtu jāsamazina līdz 0,001 % (10 ppm) un būtu jāpiemēro kopējam izdalītajam formaldehīdam.

(5)

PDZK atzinuma gaismā var secināt, ka iespējamais risks cilvēka veselībai, kas rodas, gatavajos kosmētikas līdzekļos lietojot tādas noteiktas vielas, kas izdala formaldehīdu, attiecībā uz prasību šādus līdzekļus marķēt ar īpašu brīdinājumu “izdala formaldehīdu” pamato noteikt zemāku slieksni, nekā pašlaik tiek piemērots. Šis slieksnis būtu jāsamazina tā, kā ierosinājusi PDZK. Tāpēc Regula (EK) Nr. 1223/2009 būtu attiecīgi jāgroza.

(6)

Būtu jāatvēl laiks, ar ko nozarei pietiktu, lai pielāgotos jaunajām prasībām par marķēšanu un par līdzekļu sastāvu, lai būtu droši, ka tirgū tiek laisti tikai tādi kosmētikas līdzekļi, kas atbilst jaunajām prasībām. Arī uzņēmējiem būtu jāatvēl saprātīgs termiņš, līdz kuram no tirgus izņemt jaunajām prasībām neatbilstošus kosmētikas līdzekļus, kas laisti tirgū, pirms jaunās marķēšanas prasības stājušās spēkā. Tāpēc, ņemot vērā to, ka formaldehīda izdalītāji rada samērā zemu risku un ka skarti ir liels skaits kosmētikas līdzekļu, pārejas laikam vajadzētu būt attiecīgi 24 un 48 mēnešiem.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Kosmētikas līdzekļu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1223/2009 V pielikuma 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2.

Gatavie līdzekļi, kuri satur šajā pielikumā norādītas vielas, kas izdala formaldehīdu, un kuru izdalītā formaldehīda kopējā koncentrācija pārsniedz 0,001 % (10 ppm), ar brīdinājumu “izdala formaldehīdu” tiek marķēti neatkarīgi no tā, vai šajā līdzeklī formaldehīdu izdala viena vai vairākas vielas.

Tomēr visus gatavos līdzekļus, kas satur pirmajā daļā minētās vielas un atbilst Regulai (EK) Nr. 1223/2009 redakcijā, kas piemērojama kopš 2022. gada 30. jūlija, Savienības tirgū var laist līdz 2024. gada 31. jūlijam un Savienības tirgū darīt pieejamus līdz 2026. gada 31. jūlijam”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 8. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 342, 22.12.2009., 59. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1272/2008 (2008. gada 16. decembris) par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).

(3)  PDZK (Patērētāju drošības zinātniskā komiteja), “Scientific advice on the threshold for the warning “contains formaldehyde” in Annex V, preamble point 2 for formaldehyde-releasing substances”, 2021. gada 7. maija galīgā redakcija, SCCS/1632/21.


Top