EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022R0332

Padomes Īstenošanas regula (ES) 2022/332 (2022. gada 25. februāris), ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

ST/6567/2022/INIT

OJ L 53, 25.2.2022, p. 1–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/332/oj

25.2.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 53/1


PADOMES ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2022/332

(2022. gada 25. februāris),

ar kuru īsteno Regulu (ES) Nr. 269/2014 par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) Nr. 269/2014 (2014. gada 17. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (1), un jo īpaši tās 14. panta 1. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 17. martā pieņēma Regulu (ES) Nr. 269/2014.

(2)

Savienība joprojām nelokāmi atbalsta Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti.

(3)

Eiropadome 2021. gada 24. un 25. jūnija secinājumos aicināja Krieviju pilnībā uzņemties atbildību par to, ka tiek nodrošināta Minskas vienošanos pilnīga īstenošana, kas ir galvenais nosacījums jebkādām būtiskām izmaiņām Savienības nostājā. Tā uzsvēra, ka Savienībai un tās dalībvalstīm ir stingri un koordinēti jāreaģē uz jebkādu turpmāku Krievijas ļaunprātīgu, nelikumīgu un destruktīvu darbību, pilnībā izmantojot visus Savienības rīcībā esošos instrumentus un nodrošinot koordināciju ar partneriem. Tādēļ Eiropadome arī aicināja Komisiju un Augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos (“Augstais pārstāvis”) nākt klajā ar iespējām papildu ierobežojošiem pasākumiem, tostarp ekonomiskajām sankcijām.

(4)

Eiropadome 2021. gada 16. decembra secinājumos uzsvēra, ka Krievijai steidzami jāmazina saspīlējums, ko rada militāro spēku koncentrēšana pie tās robežas ar Ukrainu un agresīvā retorika. Tā atkārtoti pauda pilnīgu atbalstu Ukrainas suverenitātei un teritoriālajai integritātei. Mudinādama izvērst diplomātiskus centienus un atbalstīdama Normandijas formātu, lai panāktu, ka tiek pilnībā īstenotas Minskas vienošanās, Eiropadome paziņoja, ka jebkādai turpmākai militārai agresijai pret Ukrainu būs smagas sekas un augsta maksa, kas ietvers ierobežojošus pasākumus koordinācijā ar partneriem.

(5)

Padome 2022. gada 24. janvārī apstiprināja secinājumus, kuros tā nosodīja agresīvās darbības un draudus, ko Krievija nepārtraukti vērš pret Ukrainu, un aicināja Krieviju mazināt saspīlējumu, ievērot starptautiskās tiesības un konstruktīvi iesaistīties dialogā, izmantojot izveidotos starptautiskos mehānismus. Padome atkārtoti apstiprināja, ka Savienība ir pilnībā apņēmusies ievērot pamatprincipus, uz kuriem balstās Eiropas drošība un kuri ir nostiprināti Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) Statūtos un Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas (EDSO) dibināšanas dokumentos, tostarp Helsinku Nobeiguma aktā un Parīzes Hartā. Minētie pamatprincipi jo īpaši ietver valstu suverēno vienlīdzību un teritoriālo integritāti, robežu neaizskaramību, atturēšanos no draudiem vai spēka lietošanas un valstu brīvību izvēlēties vai mainīt savus drošības pasākumus. Padome paziņoja, ka minētie principi nav nedz apspriežami, nedz pārskatāmi vai no jauna interpretējami un ka to pārkāpšana no Krievijas puses ir šķērslis kopējai un nedalāmai drošības telpai Eiropā un apdraud mieru un stabilitāti Eiropā. Atgādinādama Eiropadomes 2021. gada 16. decembra secinājumus, Padome atkārtoti uzsvēra, ka jebkādai turpmākai Krievijas veiktai militārai agresijai pret Ukrainu būs smagas sekas un augsta maksa, kas ietvers plašu ierobežojošo pasākumu klāstu, kuri skars nozares un indivīdus un kuri tiks pieņemti koordinācijā ar partneriem.

(6)

Augstais pārstāvis 2022. gada 19. februārī Savienības vārdā nāca klajā ar deklarāciju, kurā pauda bažas par Krievijas bruņoto spēku masveida koncentrēšanos Ukrainā un tās apkaimē un mudināja Krieviju iesaistīties jēgpilnā dialogā un diplomātijā, izrādīt savaldību un mazināt saspīlējumu, ievērojami atvelkot militāros spēkus no Ukrainas pierobežas. Savienība norādīja, ka jebkādai turpmākai Krievijas militārai agresijai pret Ukrainu būs smagas sekas un augsta maksa, kas ietvers ierobežojošus pasākumus koordinācijā ar partneriem.

(7)

Krievijas Federācijas prezidents 2022. gada 21. februārī parakstīja dekrētu, ar ko atzīst Ukrainas Doneckas un Luhanskas apgabalu valdības nekontrolēto teritoriju “neatkarību un suverenitāti”, un izdeva rīkojumu izvietot Krievijas bruņotos spēkus minētajās teritorijās.

(8)

Augstais pārstāvis 2022. gada 22. februārī Savienības vārdā nāca klajā ar deklarāciju, kurā stingri nosoda minēto nelikumīgo aktu, kas vēl vairāk grauj Ukrainas suverenitāti un neatkarību un ir nopietns starptautisko tiesību un starptautisko nolīgumu, tostarp ANO Statūtu, Helsinku Nobeiguma akta, Parīzes Hartas un Budapeštas memoranda, kā arī Minskas vienošanos un ANO Drošības padomes rezolūcijas 2202 (2015), pārkāpums. Augstais pārstāvis mudināja Krieviju kā konflikta pusi atcelt minēto atzīšanu, pildīt savas saistības, ievērot starptautiskās tiesības un atgriezties pie diskusijām Normandijas formātā un trīspusējā kontaktgrupā. Viņš paziņoja, ka Savienība reaģēs uz šiem nesenajiem Krievijas pārkāpumiem, steidzamības kārtā pieņemot papildu ierobežojošus pasākumus.

(9)

Krievijas Federācijas prezidents 2022. gada 24. februārī paziņoja par militāru operāciju Ukrainā, un Krievijas bruņotie spēki sāka uzbraukumu Ukrainai. Minētais uzbrukums ir klajš Ukrainas teritoriālās integritātes, suverenitātes un neatkarības pārkāpums.

(10)

Augstais pārstāvis 2022. gada 24. februārī Savienības vārdā nāca klajā ar deklarāciju, kurā visstingrākajā iespējamā veidā nosodīja Krievijas Federācijas bruņoto spēku neprovocēto iebrukumu Ukrainā un Baltkrievijas iesaistīšanos šajā agresijā pret Ukrainu. Augstais pārstāvis norādīja, ka Savienības reakcija ietvers gan nozaru, gan individuālus ierobežojošus pasākumus.

(11)

Ņemot vērā situācijas nopietnību, Padome uzskata, ka Nacionālās Drošības padomes locekļi, kuri atbalstīja to, ka Krievija nekavējoties atzīst abas pašpasludinātās republikas Donecku un Luhansku, būtu jāpievieno Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumā iekļautajam to personu, vienību un struktūru sarakstam, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus. Papildus tam minētajā sarakstā būtu jāiekļauj personas, kuras veicināja Krievijas militāro agresiju no Baltkrievijas, kā arī tos Valsts domes deputātus, kuri vēl nav iekļauti minētajā sarakstā un kuri ratificēja valdības lēmumus par “Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”“.

(12)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā uzskaitītās personas pievieno sarakstam, kas izklāstīts Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2022. gada 25. februārī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES


(1)  OV L 78, 17.3.2014., 6. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 269/2014 I pielikumā iekļautajam fizisko un juridisko personu, vienību un struktūru sarakstam pievieno turpmāk minētās personas:

Personas

 

Vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“572.

Sardana Vladimirovna AVKSENTYEVA, dzimusi GOGOLEVA

(Сардана Владимировна Авксентьева / Сардаана Владимировна Авксентьева)

Dzimšanas datums: 2.7.1970.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

573.

Olga Nikolayevna ALIMOVA

(Ольга Николаевна Алимова)

Dzimšanas datums: 10.4.1953.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

574.

Georgy Konstantinovich ARAPOV

(Георгий Константинович Арапов)

Dzimšanas datums: 11.9.1999.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

575.

Otari Yonovich ARSHBA

(Отари Ионович Аршба)

Dzimšanas datums: 12.4.1955.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

576.

Alexander Mikhailovich BABAKOV

(Александр Михайлович Бабаков)

Dzimšanas datums: 8.2.1963.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

577.

Mikhail Nikolayevich BERULAVA

(Михаил Николаевич Берулава)

Dzimšanas datums: 3.8.1950.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

578.

Vladimir Abdualiyevich VASILYEV

(Владимир Абдуалиевич Васильев)

Dzimšanas datums: 11.8.1949.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

579.

Veronika Valeriyevna VLASOVA

(Вероника Валериевна Власова)

Dzimšanas datums: 2.11.1966.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

580.

Yelena Andreyevna VTORYGINA

(Елена Андреевна Вторыгина)

Dzimšanas datums: 17.8.1957.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

581.

Dmitry Fyodorovich VYATKIN

(Дмитрий Фёдорович Вяткин)

Dzimšanas datums: 21.5.1974.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

582.

Alexey Vasilyevich GORDEYEV

(Алексей Васильевич Гордеев)

Dzimšanas datums: 28.2.1955.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

583.

Kseniya Alexandrovna GORJATCHEVA

(Ксения Александровна Горячева)

Dzimšanas datums: 16.5.1996.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

584.

Vladislav Andreevich DAVANKOV

(Владислав Андреевич Даванков)

Dzimšanas datums: 25.2.1984.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

585.

Vyacheslav Anatolyevich DAMDINTSURUNOV

(Вячеслав Анатольевич Дамдинцурунов)

Dzimšanas datums: 21.9.1977.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

586.

Alexander Vyacheslavovich DYOMIN

(Александр Вячеславович Дёмин)

Dzimšanas datums: 23.9.1988.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

587.

Oksana Genrikhovna DMITRIEVA

(Оксана Генриховна Дмитриева)

Dzimšanas datums: 3.4.1958.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

588.

Alexander Dmitriyevich ZHUKOV

(Александр Дмитриевич Жуков)

Dzimšanas datums: 1.6.1956.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

589.

Konstantin Fyodorovich ZATULIN

(Константин Фёдорович Затулин)

Dzimšanas datums: 7.9.1958.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

590.

Artem Alexandrovich KAVINOV

(Артём Александрович Кавинов)

Dzimšanas datums: 3.9.1969.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

591.

Olga Mikhailovna KAZAKOVA

(Ольга Михайловна Казакова)

Dzimšanas datums: 30.5.1968.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

592.

Sholban Valeryevich KARA-OOL

(Шолбан Валерьевич Кара-оол)

Dzimšanas datums: 18.7.1966.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

593.

Raisa Vasilyevna KARMAZINA

(Раиса Васильевна Кармазина)

Dzimšanas datums: 9.1.1951.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

594.

Artem Yuryevich KIRYANOV

(Артём Юрьевич Кирьянов)

Dzimšanas datums: 12.1.1977.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

595.

Lev Igoryevich KOVPAK

(Лев Игоревич Ковпак)

Dzimšanas datums: 23.10.1978.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

596.

Robert Ivanovich KOCHIEV

(Роберт Иванович Кочиев)

Dzimšanas datums: 16.3.1966.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

597.

Andrey Leonidovich KRASOV

(Андрей Леонидович Красов)

Dzimšanas datums: 27.1.1967.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

598.

Pavel Vladimirovich KRASHENINNIKOV

(Павел Владимирович Крашенинников)

Dzimšanas datums: 21.6.1964.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

599.

Anna Yuryevna KUZNETSOVA

(Анна Юрьевна Кузнецова)

Dzimšanas datums: 3.1.1982.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

600.

Rizvan Danilovich KURBANOV

(Ризван Даниялович Курбанов)

Dzimšanas datums: 3.1.1961.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

601.

Oleg Yuryevich LEONOV

(Олег Юрьевич Леонов)

Dzimšanas datums: 10.9.1970.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

602.

Andrey Mikhailovich MAKAROV

(Андрей Михайлович Макаров)

Dzimšanas datums: 22.7.1954.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

603.

Evgeny Evgenievich MARCHENKO

(Евгений Евгеньевич Марченко)

Dzimšanas datums: 17.7.1972.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

604.

Oleg Anatolyevich MATVEYCHEV

(Олег Анатольевич Матвейчев)

Dzimšanas datums: 1.2.1970.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

605.

Artem Pavlovich METELEV

(Артём Павлович Метелев)

Dzimšanas datums: 11.8.1993.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

606.

Oleg Viktorovich MOROZOV

(Олег Викторович Морозов)

Dzimšanas datums: 5.11.1953.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

607.

Yevgeny Sergeyevich MOSKVICHEV

(Евгений Cергеевич Москвичев)

Dzimšanas datums: 28.9.1957.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

608.

Alexey Gennadyevich NECHAYEV

(Алексей Геннадьевич Нечаев)

Dzimšanas datums: 30.8.1966.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

609.

Viktoria Viktorovna NIKOLAEVA

(Виктория Викторовна Николаева)

Dzimšanas datums: 21.11.1962.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

610.

Nikolay Vladimirovich NOVICHKOV

(Николай Владимирович Новичков)

Dzimšanas datums: 24.12.1974.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

611.

Marina Eduardovna ORGEYEVA

(Марина Эдуардовна Оргеева)

Dzimšanas datums: 21.9.1959.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

612.

Sergey Alexandrovich PAHOMOV

(Сергей Александрович Пахомов)

Dzimšanas datums: 6.8.1975.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

613.

Dmitriy Anatolyevich PEVTSOV

(Дмитрий Анатольевич Певцов)

Dzimšanas datums: 8.7.1963.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

614.

Alexander Petrovich PETROV

(Александр Петрович Петров)

Dzimšanas datums: 21.5.1958.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

615.

Viktor Vitalyevich PINSKIY

(Виктор Витальевич Пинский)

Dzimšanas datums: 6.2.1964.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

616.

Vasily Ivanovich PISKAREV

(Василий Иванович Пискарев)

Dzimšanas datums: 8.11.1963.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

617.

Vladimir Vladimirovich PLYAKIN

(Владимир Владимирович Плякин)

Dzimšanas datums: 19.9.1981.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

618.

Aleksandr Alekseyevich POLYAKOV

(Александр Алексеевич Поляков)

Dzimšanas datums: 31.1.1969.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

619.

Svetlana Viktorovna RAZVOROTNEVA

(Светлана Викторовна Разворотнева)

Dzimšanas datums: 25.3.1968.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

620.

Evgeny Vasilyevich REVENKO

(Евгений Васильевич Ревенко)

Dzimšanas datums: 22.5.1972.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

621.

Svetlana Yevgenyevna SAVITSKAYA

(Светлана Евгеньевна Савицкая)

Dzimšanas datums: 8.8.1948.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

622.

Dmitry Stanislavovich SKRIVANOV

(Дмитрий Станиславович Скриванов)

Dzimšanas datums: 15.8.1971.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

623.

Ivan Alexandrovich SOLODOVNIKOV

(Иван Александрович Солодовников)

Dzimšanas datums: 9.4.1985.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

624.

Yuriy Arkadevich STANKEVICH

(Юрий Аркадьевич Станкевич)

Dzimšanas datums: 24.7.1976.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

625.

Aleksandr Mikhaylovich STRELYUKHIN

(Александр Михайлович Стрелюхин)

Dzimšanas datums: 4.7.1958.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

626.

Sangadzhi Andreyevich TARBAEV

(Сангаджи Андреевич Тарбаев)

Dzimšanas datums: 15.4.1982.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

627.

Olga Victorovna TIMOFEYEVA

(Ольга Викторовна Тимофеева)

Dzimšanas datums: 19.8.1977.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

628.

Alexey Nikolaevich TKACHEV

(Алексей Николаевич Ткачёв)

Dzimšanas datums: 1.3.1957.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

629.

Maxim Anatolyevich TOPILIN

(Максим Анатольевич Топилин)

Dzimšanas datums: 19.4.1967.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

630.

Vladislav Alexandrovich TRETIAK

(Владислав Александрович Третьяк)

Dzimšanas datums: 25.4.1952.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

631.

Amir Makhsudovich HAMITOV

(Амир Махсудович Хамитов)

Dzimšanas datums: 4.2.1975.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

632.

Alexander Evseyevich KHINSHTEIN

(Александр Евсеевич Хинштейн)

Dzimšanas datums: 26.10.1974.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

633.

Gleb Yakovlevich KHOR

(Глеб Яковлевич Хор)

Dzimšanas datums: 8.4.1963.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

634.

Dmitry Anatolievich KHUBEZOV

(Дмитрий Анатольевич Хубезов)

Dzimšanas datums: 20.12.1971.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

635.

Roza Basirovna CHEMERIS

(Роза Басировна Чемерис)

Dzimšanas datums: 11.6.1978.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

636.

Alexey Vasilievich CHEPA

(Алексей Васильевич Чепа)

Dzimšanas datums: 22.11.1955.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

637.

Rifat Gabdulkhakovich SHAYHUTDINOV

(Рифат Габдулхакович Шайхутдинов)

Dzimšanas datums: 23.12.1963.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

638.

Grigory Vladimirovich SHILKIN

(Григорий Владимирович Шилкин)

Dzimšanas datums: 20.10.1976.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

639.

Alexander Mikhailovich SHOLOKHOV

(Александр Михайлович Шолохов)

Dzimšanas datums: 25.1.1962.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

640.

Elena Alexandrovna YAMPOLSKAYA

(Елена Александровна Ямпольская)

Dzimšanas datums: 20.6.1971.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

641.

Irina Anatolievna YAROVAYA

(Ирина Анатольевна Яровая)

Dzimšanas datums: 17.10.1966.

Dzimums: sieviete

Valsts domes deputāte, kura ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

642.

Nikita RUMYANTSEV

(Румянцев Никита Геннадьевич)

Dzimšanas datums: 27.4.1988.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

643.

Mikhail KISELYOV

(Киселёв Михаил Сергеевич)

Dzimšanas datums: 18.6.1986.

Dzimums: vīrietis

Valsts domes deputāts, kurš ratificēja valdības lēmumus par Sadraudzības, sadarbības un savstarpējas palīdzības līgumu starp Krievijas Federāciju un “Doneckas Tautas Republiku” un starp Krievijas Federāciju un “Luhanskas Tautas Republiku”.

25.2.2022.

644.

Dmitry Anatolyevich MEDVEDEV

(Дмитрий Анатольевич Медведев)

Dzimšanas datums: 14.9.1965.

Dzimums: vīrietis

Nacionālās drošības padomes priekšsēdētāja vietnieks. Kā Nacionālās drošības padomes loceklis atbalstīja to, ka Krievija nekavējoties atzīst abas pašpasludinātās republikas.

25.2.2022.

645.

Mikhail Vladimirovich MISHUSTIN

(Михаил Владимирович Мишустин)

Dzimšanas datums: 3.5.1966.

Dzimums: vīrietis

Krievijas Federācijas premjerministrs. Kā Nacionālās drošības padomes loceklis atbalstīja to, ka Krievija nekavējoties atzīst abas pašpasludinātās republikas.

25.2.2022.

646.

Vladimir Alexandrovich KOLOKOLTSEV

(Владимир Александрович Колокольцев)

Dzimšanas datums: 11.5.1961.

Dzimums: vīrietis

Krievijas Federācijas iekšlietu ministrs. Kā Nacionālās drošības padomes loceklis atbalstīja to, ka Krievija nekavējoties atzīst abas pašpasludinātās republikas.

25.2.2022.

647.

Sergei Borisovich IVANOV

(Сергей Борисович Иванов)

Dzimšanas datums: 31.1.1953.

Dzimums: vīrietis

Krievijas Federācijas prezidenta īpašais pārstāvis vidisko darbību, ekoloģijas un transporta jautājumos. Kā Nacionālās drošības padomes loceklis atbalstīja to, ka Krievija nekavējoties atzīst abas pašpasludinātās republikas.

25.2.2022.

648.

Igor Olegovich SHCHYOGOLEV

(Игорь Олегович Щёголев)

Dzimšanas datums: 10.11.1965.

Dzimums: vīrietis

Krievijas Federācijas pārstāvis Centrālajā federālajā apgabalā, Krievijas Federācijas pilntiesīgs valsts padomnieks. Kā Nacionālās drošības padomes loceklis atbalstīja to, ka Krievija nekavējoties atzīst abas pašpasludinātās republikas.

25.2.2022.

649.

Vladislav Leonidovich BRUEV

(Владислав Леонидович БРУЕВ)

Dzimšanas datums: 1977.

Amats: Gomel robežas grupas vadītājs

Dienesta pakāpe: Pulkvedis

Dzimšanas vieta: Kharkiv, Ukrainas PSR (tagad Ukraina)

Valstspiederība: Baltkrievijas

Dzimums: vīrietis

Vladislav Bruev ir Baltkrievijas Gomel robežas grupas vadītājs. Šajā amatā viņš ir atbildīgs par robežas, tostarp Baltkrievijas un Ukrainas robežas, drošības uzraudzīšanu Gomel Oblast, un šo robežu šķērsojošo personu un preču plūsmas uzraudzīšanu. Krievijas 2022. gada 24. februāra militārās agresijas pret Ukrainu laikā, Krievijas karaspēks šķērsoja robežu starp Baltkrieviju un Ukrainu Gomel Oblast. Tādēļ viņš ir atbildīgs par darbībām, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā, un aktīvi atbalsta šādas darbības.

25.2.2022.

650.

Oleg Anatolyevich EIBATOV

(Олег Анатольевич ЭЙБАТОВ)

Amats: Mozyr robežas vienības vadītājs

Dienesta pakāpe: pulkvedis

Valstspiederība: Baltkrievijas

Dzimums: vīrietis

Oleg Eibatov ir Baltkrievijas Mozyr robežas vienības vadītājs. Šajā amatā viņš ir atbildīgs par robežas, tostarp Baltkrievijas un Ukrainas robežas, drošības uzraudzīšanu Mozyr apkaimē, un minēto robežu šķērsojošo personu un preču plūsmas uzraudzīšanu. Krievijas 2022. gada 24. februāra militārās agresijas pret Ukrainu laikā, Krievijas karaspēks šķērsoja robežu starp Baltkrieviju un Ukrainu Mozyr apkaimē. Tādēļ viņš ir atbildīgs par darbībām, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā, un aktīvi atbalsta šādas darbības.

25.2.2022.

651.

Dmitry Alexandrovich VINNIKOV

(Дмитрий Александрович ВИННИКОВ)

Amats: Pinsk robežas vienības vadītājs

Dienesta pakāpe: pulkvedis

Dzimšanas datums: 1979.

Valstspiederība: Baltkrievijas

Dzimums: vīrietis

Dmitry Vinnikov ir Baltkrievijas Pinsk robežas vienības vadītājs. Šajā amatā viņš ir atbildīgs par robežas, tostarp Baltkrievijas un Ukrainas robežas, drošības uzraudzīšanu Pinsk apkaimē, un šo robežu šķērsojošo personu un preču plūsmas uzraudzīšanu. Viņš dien Baltkrievijas armijā, kura ir atbalstījusi Krievijas 2022. gada 24. februāra militāro agresiju pret Ukrainu. Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu laikā Krievijas karaspēks šķērsoja robežu starp Baltkrieviju un Ukrainu Pinsk apkaimē. Tādēļ viņš ir atbildīgs par darbībām, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā, un aktīvi atbalsta šādas darbības.

25.2.2022.

652.

Aleksandr PASHKEVICH

(Пашкевич Александр)

Amats: Militārās vienības 65408 / Luninets lidlauka štāba priekšnieks

Valstspiederība: Baltkrievijas

Dzimums: vīrietis

Aleksandr Pashkevich ir Baltkrievijas vienības 65408 / Luninets lidlauka štāba priekšnieks. Pildot šīs funkcijas, viņš piedalījās Krievijas militāro spēku koncentrēšanā Luninets lidlaukā, kas bija daļa no sagatavošanās 2022. gada 24. februāra militārajai agresijai un tās sekmēšanas. Viņš dien Baltkrievijas armijā, kura ir atbalstījusi Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu. Tādēļ viņš ir atbildīgs par darbībām, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā, un aktīvi atbalsta šādas darbības.

25.2.2022.

653.

Andrei LUKYANOVICH

(Андрей Лукьянович)

Amats: Armijas pilots, pulkvedis, Gaisa spēku un Gaisa aizsardzības spēku komandiera vietnieks – Baltkrievijas aviācijas priekšnieks, Militārās vienības 06752 / Machulischi lidlauka komandieris

Valstspiederība: Baltkrievijas

Dzimums: vīrietis

Pulkvedis Lukyanovich Andrei ir armijas pilots, Baltkrievijas Gaisa spēku un Gaisa aizsardzības spēku komandiera vietnieks / Baltkrievijas aviācijas priekšnieks un Militārās vienības 06752 / Machulischi lidlauka komandieris. Pildot šīs funkcijas, viņš piedalījās Krievijas un Baltkrievijas kopīgajās militārajās mācībās pirms militāro spēku koncentrēšanas pie Ukrainas robežas, ar kuru tika sagatavota 2022. gada 24. februāra militārā agresija pret Ukrainu. Viņš dien Baltkrievijas armijā, kura ir atbalstījusi Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu. Tādēļ viņš ir atbildīgs par darbībām, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā, un aktīvi atbalsta šādas darbības.

25.2.2022.

654.

Aleksandr KRIVETS

(Кривец Александр)

Amats: 116. gvardes triecienuzbrukuma aviācijas Radomskaya Sarkanā Karoga bāzes/Lida lidlauka komandieris

Valstspiederība: Baltkrievijas

Dzimums: vīrietis

Aleksandr Krivets ir komandieris Baltkrievijas 116. gaisa kaujinieku grupējuma Radomskaya Sarkanā Karoga bāzē/Lida lidlaukā. Viņš dien Baltkrievijas armijā, kas atbalstīja Krievijas militāro agresiju. Pildot šīs funkcijas, viņš piedalījās Krievijas militāro spēku koncentrēšanā Lida lidlaukā pirms Krievijas 2022. gada 24. februāra militārās agresijas. Tādēļ viņš ir atbildīgs par darbībām, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā, un aktīvi atbalsta šādas darbības.

25.2.2022.

655.

Yuri PYZHIK

(Юрий Пыжик)

Amats: armijas pilots, pulkvedis, militārās vienības 54804 komandieris, 61. kaujinieku gaisa spēku bāzes / Baranovichi lidlauka komandieris

Valstspiederība: Baltkrievijas

Dzimums: vīrietis

Pulkvedis Yuri Pyzhik ir armijas pilots un komandieris Baltkrievijas 61. kaujinieku gaisa spēku bāzē / Baranovichi lidlaukā. Viņš dien Baltkrievijas armijā, kas atbalstīja Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu. Pildot šīs funkcijas, viņš piedalījās Krievijas un Baltkrievijas kopīgajās militārajās mācībās pirms militāro spēku koncentrēšanas pie Ukrainas robežas, ar ko tika sagatavota Krievijas 2022. gada 24. februāra militārā agresija. Tādēļ viņš ir atbildīgs par darbībām, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā, un aktīvi atbalsta šādas darbības.

25.2.2022.

656.

Vladimir Nikolaevich KUPRIYANYUK

(Владимир Николаевич КУПРИЯНЮК)

Amats: Rietumu komandpunkta štāba priekšnieks un komandiera pirmais vietnieks

Dzimšanas datums: 11.7.1972.

Dzimšanas vieta: village of Kamenyuki, Kamenetsky district, Brest Region/ Oblast, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Valstspiederība: Baltkrievijas

Dzimums: vīrietis

Vladimir Nikolaevich Kupryanyuk ir Baltkrievijas rietumu komandpunkta štāba priekšnieks un komandiera pirmais vietnieks. Viņš dien Baltkrievijas armijā, kas atbalstīja Krievijas militāro agresiju. Pildot šos pienākumus, viņš ir atbildīgs par to, ka viņa pakļautībā esošās karaspēka daļas piedalījās Baltkrievijas un Krievijas kopīgajās militārajās mācībās pirms militāro spēku koncentrēšanas pie Ukrainas robežas, ar ko tika sagatavota un veicināta Krievijas 2022. gada 24. februāra militārā agresija pret Ukrainu . Tādēļ viņš ir atbildīgs par darbībām, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā, un aktīvi atbalsta šādas darbības.

25.2.2022.

657.

Andrei Konstantinovich NEKRASHEVICH

(Андрей Константинович НЕКРАШЕВИЧ)

Amats: bruņoto spēku kaujas mācību galvenā direktorāta vadītājs

Dienesta pakāpe: ģenerālmajors

Dzimšanas datums: 1.1.1968.

Dzimšanas vieta: Gomel oblast, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Valstspiederība: Baltkrievijas

Dzimums: vīrietis

Andrei Konstantinovich Nekrashevich ir Baltkrievijas Republikas Bruņoto spēku Kaujas mācību galvenā direktorāta vadītājs. Viņš dien Baltkrievijas armijā, kas atbalstīja Krievijas 2022. gada 24. februāra militāro agresiju pret Ukrainu. Šajā amatā viņš ir atbildīgs par Baltkrievijas bruņoto spēku un ārvalstu bruņoto spēku kopīgo kaujas mācību pārraudzību. Viņš publiski pauda atzinību par Baltkrievijas un Krievijas kopīgajām militārajām mācībām, ar ko tika sagatavota un veicināta Krievijas 2022. gada 24. februāra militārā agresija pret Ukrainu. Tādēļ viņš ir atbildīgs par darbībām, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā, un aktīvi atbalsta šādas darbības.

25.2.2022.

658.

Viktor Vladimirovich GULEVICH

(Виктор Владимирович ГУЛЕВИЧ)

Dzimšanas datums: 14.5.1969.

Dzimšanas vieta: Velyka Pader, Slutsk district, Minsk region, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Valstspiederība: Baltkrievijas

Dzimums: vīrietis

Viktor Vladimirovich Gulevich ir Baltkrievijas bruņoto spēku Ģenerālštāba priekšnieks – Baltkrievijas Republikas aizsardzības ministra pirmais vietnieks. Viņš dien Baltkrievijas armijā, kas atbalstīja Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu. Šajā amatā viņš atbalstīja un pārraudzīja Baltkrievijas un Krievijas kopīgās militārās mācības, ar ko tika sagatavota un veicināta Krievijas 2022. gada 24. februāra militārā agresija, un publiski komentēja tās. Tādēļ viņš ir atbildīgs par darbībām, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā, un aktīvi atbalsta šādas darbības.

25.2.2022.

659.

Volfovich Aleksandr GRIGORYEVICH,

(Вольфович Александр Григорьевич)

Amats: Drošības padomes valsts sekretārs

Valstspiederība: Baltkrievijas

Dzimums: vīrietis

Viktor Vladimirovich Gulevich ir Baltkrievijas Republikas Drošības padomes valsts sekretārs, un saskaņā ar vietējiem militāriem avotiem viņš uzrauga militārās mācības “Allied Resolve 2022”, ar ko tika sagatavota un veicināta Krievijas 2022. gada 24. februāra militārā agresija pret Ukrainu. Tādēļ viņš ir atbildīgs par darbībām, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā, un aktīvi atbalsta šādas darbības.

25.2.2022.

660.

Andrey ZHUK

Amats: Baltkrievijas aizsardzības ministra vietnieks, ģenerālmajors

Valstspiederība: Baltkrievijas

Dzimums: vīrietis

Andrey Zhuk ir Baltkrievijas Republikas aizsardzības ministra vietnieks. Pildot šīs funkcijas, viņš piedalījās Krievijas un Baltkrievijas kopīgajās militārajās mācībās pirms militāro spēku koncentrēšanas pie Ukrainas robežas, ar kuru tika sagatavota un veicināta Krievijas 2022. gada 24. februāra militārā agresija. Tādēļ viņš ir atbildīgs par darbībām, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā, un aktīvi atbalsta šādas darbības.

25.2.2022.

661.

Sergei SIMONENKO

Amats: ģenerālmajors, aizsardzības ministra vietnieks bruņojuma jautājumos, bruņojuma vadītājs

Dzimšanas datums: 2.4.1968.

Dzimšanas vieta: Kostyukovichi, Mogilyov Region

Dzimums: vīrietis

Sergei Simonenko ir ģenerālmajors, Baltkrievijas Republikas aizsardzības ministra vietnieks bruņojuma jautājumos, bruņojuma vadītājs. Viņš dien Baltkrievijas armijā, kura ir atbalstījusi un veicinājusi Krievijas 2022. gada 24. februāra militāro agresiju pret Ukrainu, jo īpaši rīkojot un piedaloties Baltkrievijas un Krievijas bruņoto spēku kopīgajās mācībās, kas norisinājās vairākas nedēļas pirms bruņotās agresijas. Būdams ģenerālmajors un Baltkrievijas Republikas aizsardzības ministra vietnieks bruņojuma jautājumos Sergei Simonenko ir atbildīgs par darbībām, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā, un aktīvi atbalsta šādas darbības.

25.2.2022.

662.

Andrei BURDYKO

Amats: ģenerālmajors, aizsardzības ministra vietnieks loģistikas jautājumos, loģistikas vadītājs

Dzimšanas vieta: Pleshchenitsy, Minsk region

Dzimums: vīrietis

Andrei Burdyko ir ģenerālmajors, Baltkrievijas Republikas aizsardzības ministra vietnieks loģistikas jautājumos, loģistikas vadītājs. Viņš dien Baltkrievijas armijā, kura ir atbalstījusi un veicinājusi Krievijas 2022. gada 24. februāra militāro agresiju pret Ukrainu, jo īpaši rīkojot un piedaloties Baltkrievijas un Krievijas bruņoto spēku kopīgajās mācībās, kasa norisinājās vairākas nedēļas pirms militārās agresijas. Būdams ģenerālmajors un Baltkrievijas Republikas aizsardzības ministra vietnieks loģistikas jautājumos Andrei Burdyko ir atbildīgs par darbībām, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā, un aktīvi atbalsta šādas darbības.

25.2.2022.

663.

Nikolai Mikhailovich ROGASHCHUK

(Николай Михайлович РОГАЩУК)

Dzimums: vīrietis

Nikolai Rogashchuk ir prezidenta Aliksandr Lukashenka palīgs un Gomel apgabala inspektors. Šajā amatā viņš atbalstīja Baltkrievijas un Krievijas kopīgās militārās mācības, ar ko tika sagatavota Krievijas 2022. gada 24. februāra militārā agresija pret Ukrainu.

Tādēļ viņš ir atbildīgs par darbībām, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā, un aktīvi atbalsta šādas darbības.

25.2.2022.

664.

Vadim Ivanovich DENISENKO

(Вадим Иванович ДЕНИСЕНКО)

Amats: ģenerālmajors, bruņoto spēku speciālo operāciju spēku komandieris

Dzimšanas datums: 3.9.1967.

Dzimšanas vieta: Budapest, Ungārija

Valstspiederība: Baltkrievijas

Dzimums: vīrietis

Vadim Denisenko ir ģenerālmajors un speciālo operāciju spēku komandieris. Pildot šīs funkcijas, viņš piedalījās Krievijas un Baltkrievijas kopīgajās militārajās mācībās pirms militāro spēku koncentrēšanas pie Ukrainas robežas, ar kuru tika sagatavota Krievijas 2022. gada 24. februāra militārā agresija pret Ukrainu. Viņš dien Baltkrievijas armijā, kasatbalstīja Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu. Tādēļ viņš ir atbildīgs par darbībām, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā, un aktīvi atbalsta šādas darbības.

25.2.2022.

665.

Aleksandr LOZITSKY

(Александр ЛОЗИЦКИЙ)

Amats: pulkvežleitnants, vienības 65408 / Luninets lidlauka komandieris

Valstspiederība: Baltkrievijas

Dzimums: vīrietis

Aleksandr Lozitsky ir Baltkrievijas armijas pulkvežleitnants un vienības 65408 / Luninets lidlauka komandieris. Viņš dien Baltkrievijas armijā, kas atbalstīja Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu. Pildot šīs funkcijas, viņš piedalījās Krievijas un Baltkrievijas kopīgajās militārajās mācībās pirms militāro spēku koncentrēšanas pie Ukrainas robežas, ar kuru tika sagatavota Krievijas 2022. gada 24. februāra militārā agresija pret Ukrainu.

Tādēļ viņš ir atbildīgs par darbībām, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā, un aktīvi atbalsta šādas darbības.

25.2.2022.

666.

Igor Viktorovich DEMIDENKO

(Игорь Викторович ДЕМИДЕНКО)

Amats: ģenerālmajors un Rietumu operatīvās komandas komandieris

Dzimšanas datums: 5.2.1971.

Dzimšanas vieta: Mogilev, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Valstspiederība: Baltkrievijas

Dzimums: vīrietis

Igor Viktorovich Demidenko ir ģenerālmajors un Baltkrievijas Republikas Rietumu operatīvās komandas komandieris. Viņš dien Baltkrievijas armijā, kura ir atbalstījusi Krievijas 2022. gada 24. februāra militāro agresiju pret Ukrainu. Šajā amatā viņš ir atbildīgs par viņa vadībā esošo spēku dalību Baltkrievijas un Krievijas kopīgajās militārajās mācībās, ar ko tika sagatavota un veicināta Krievijas militārā agresija pret Ukrainu. Viņš arī piedalījās šajās mācībās un uzraudzīja savu spēku dalību tajās.

Tādēļ Igor Viktorovich Demidenko ir atbildīgs par darbībām, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā, un aktīvi atbalsta šādas darbības.

25.2.2022.

667.

Yuri Vitoldovich SHULEYKO

(jeb Yury Vitoldovich SHULEIKO)

Dzimšanas datums: 1968. gads

Dzimšanas vieta: Kozlovshchina, Dyatlovo District, Grodno Oblast

Tālruņa numurs: (+375162) 21-23-32

Dzimums: vīrietis

Yuri Vitoldovich Shuleyko ir Brest apgabala izpildkomitejas priekšsēdētājs. Pildot šīs funkcijas, viņš ir atbildīgs par mobilizāciju un civilo aizsardzību, kā arī par mijiedarbību ar militārām organizācijām, tostarp Baltkrievijas un Krievijas kopīgo militāro mācību laikā, kuras notika netālu no Brest saistībā ar Krievijas militāro spēku koncentrēšanu un 2022. gada 24. februāra militāro agresiju pret Ukrainu. Tādēļ viņš ir atbildīgs par darbībām, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā, un aktīvi atbalsta šādas darbības.

25.2.2022.

668.

Ivan Ivanovich KRUPKO

(Иван Иванович КРУПКО)

Amats: Gomel apgabala izpildkomitejas priekšsēdētājs

Dzimšanas datums: 23.7.1974.

Dzimšanas vieta: village of Burdevichi, Korelichi District, bijusī PSRS (tagad Baltkrievija)

Valstspiederība: Baltkrievijas

Dzimums: vīrietis

Ivan Ivanovich Krupko ir Gomel apgabala izpildkomitejas priekšsēdētājs. Šajā amatā viņš ir atbildīgs par pārraudzību attiecībā uz reģiona vietējo izpildstruktūru un administratīvo struktūru mijiedarbību ar militārām iestādēm, kā arī par aizsardzības un valsts drošības jautājumu īstenošanu. Krievijas un Baltkrievijas kopīgās militārās mācības, kas notika pirms Krievijas militārās agresijas pret Ukrainu, tika rīkotas Gomel apgabalā.

Tādēļ viņš ir atbildīgs par darbībām, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā, un aktīvi atbalsta šādas darbības.

25.2.2022.

669.

Vladimir Vladimirovich PUTIN

(Владимир Владимирович ПУТИН)

Amats: Krievijas Federācijas prezidents

Dzimšanas datums: 7.10.1952.

Dzimšanas vieta: Leningrad (tagad Saint-Petersburg), bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Dzimums: vīrietis

Vladimir Putin ir Krievijas Federācijas prezidents.

2022. gada 22. februārī viņš parakstīja dekrētu, ar ko atzina Ukrainas valdības nekontrolēto Doneckas un Luhanskas apgabalu “neatkarību un suverenitāti”, un deva pavēli ievest Krievijas bruņotos spēkus šajās teritorijās.

2022. gada 24. februārī viņš pavēlēja sākt militāru operāciju Ukrainā, un Krievijas bruņotie spēki sāka uzbrukumu Ukrainai. Šāds uzbrukums ir Ukrainas teritoriālās integritātes, suverenitātes un neatkarības klajš pārkāpums.

25.2.2022.

670.

Sergey Viktorovich LAVROV

(Сергей Викторович ЛАВРОВ)

Amats: Krievijas Federācijas ārlietu ministrs

Dzimšanas datums: 21.3.1950.

Dzimšanas vieta: Moscow, bijusī PSRS (tagad Krievijas Federācija)

Dzimums: vīrietis

Krievijas Federācijas ārlietu ministrs

Būdams Krievijas Drošības padomes loceklis, atbalstīja to, ka Krievija nekavējoties atzīst abas pašpasludinātās republikas.

Sergey Lavrov ir atbildīgs par darbībām, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā, un aktīvi atbalsta šādas darbības.

25.2.2022.”

.


Top