EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022L2100

Komisijas Deleģētā direktīva (ES) 2022/2100 (2022. gada 29. jūnijs), ar ko attiecībā uz atsevišķu karsējamajiem tabakas izstrādājumiem piešķirtu atbrīvojumu atsaukšanu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/40/ES (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2022/4367

OJ L 283, 3.11.2022, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2022/2100/oj

3.11.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 283/4


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ DIREKTĪVA (ES) 2022/2100

(2022. gada 29. jūnijs),

ar ko attiecībā uz atsevišķu karsējamajiem tabakas izstrādājumiem piešķirtu atbrīvojumu atsaukšanu groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/40/ES

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/40/ES (2014. gada 3. aprīlis) par dalībvalstu normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz tabakas un saistīto izstrādājumu ražošanu, noformēšanu un pārdošanu un ar ko atceļ Direktīvu 2001/37/EK (1), un jo īpaši tās 7. panta 12. punktu un 11. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Direktīvas 2014/40/ES 7. panta 1. un 7. punkts aizliedz laist tirgū tabakas izstrādājumus ar raksturīgu aromātu un tabakas izstrādājumus, kuru jebkuras sastāvdaļas, piemēram, filtri, papīri, iepakojums, kapsulas, satur aromatizētājus vai jebkādus tehniskus elementus, kas varētu mainīt attiecīgo tabakas izstrādājumu smaržu vai garšu vai to dūmu intensitāti.

(2)

Saskaņā ar Direktīvas 2014/40/ES 7. panta 12. punktu tabakas izstrādājumi, kas nav cigaretes un tinamā tabaka, ir atbrīvoti no 1. un 7. punktā noteiktajiem aizliegumiem.

(3)

Direktīvas 2014/40/ES 11. panta 1. punkts ļauj dalībvalstīm smēķēšanai paredzētos tabakas izstrādājumus, kas nav cigaretes, tinamā tabaka un ūdenspīpju tabaka, atbrīvot no pienākuma uz iepakojuma izvietot 9. panta 2. punktā paredzēto informatīvo uzrakstu un 10. pantā paredzētos kombinētos brīdinājumus par ietekmi uz veselību.

(4)

Karsējamais tabakas izstrādājums ir jauns tabakas izstrādājums, kas tiek karsēts, lai radītu emisijas, kuras satur nikotīnu un citas ķimikālijas, ko pēc tam ieelpo lietotājs(-i), un kas atkarībā no tā īpašībām ir bezdūmu tabakas izstrādājums vai tabakas izstrādājums smēķēšanai.

(5)

Komisija ziņojumā par konstatēto būtisko apstākļu maiņu attiecībā uz karsējamajiem tabakas izstrādājumiem (2) ir konstatējusi būtisku apstākļu maiņu attiecībā uz karsējamajiem tabakas izstrādājumiem. Ziņojumā sniegta informācija un statistika par tirgus norisēm, kas liecina, ka karsējamo tabakas izstrādājumu pārdošanas apjomi ir palielinājušies vismaz par 10 % vismaz piecās dalībvalstīs un ka karsējamo tabakas izstrādājumu pārdošanas apjoms mazumtirdzniecības līmenī pārsniedzis 2,5 % no tabakas izstrādājumu kopējā pārdošanas apjoma Savienības līmenī.

(6)

Ņemot vērā minēto būtisko apstākļu maiņu attiecībā uz karsējamajiem tabakas izstrādājumiem, Direktīvas 2014/40/ES 7. panta 12. punkts būtu jāgroza, lai attiecībā uz cigaretēm un tinamo tabaku jau pastāvošo aizliegumu laist tirgū tabakas izstrādājumus ar raksturīgu aromātu vai tādus, kuru jebkuras sastāvdaļas, piemēram, filtri, papīri, iepakojums, kapsulas, satur aromatizētājus vai jebkādus tehniskus elementus, kas varētu mainīt attiecīgo tabakas izstrādājumu smaržu vai garšu vai to dūmu intensitāti, attiecinātu arī uz karsējamajiem tabakas izstrādājumiem.

(7)

To pašu iemeslu dēļ Direktīvas 2014/40/ES 11. panta 1. punkts būtu jāgroza, lai atsauktu iespēju dalībvalstīm attiecībā uz karsējamajiem tabakas izstrādājumiem, ja tie ir smēķēšanai paredzēti tabakas izstrādājumi, piešķirt atbrīvojumus no pienākuma uz iepakojuma izvietot 9. panta 2. punktā paredzēto informatīvo uzrakstu un 10. pantā paredzētos kombinētos brīdinājumus par ietekmi uz veselību.

(8)

Tāpēc Direktīva 2014/40/ES būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants

Grozījumi Direktīvā 2014/40/ES

Direktīvu 2014/40/ES groza šādi:

1)

direktīvas 7. panta 12. punktu aizstāj ar šādu:

“12.   Tabakas izstrādājumus, kas nav cigaretes, tinamā tabaka un karsējamie tabakas izstrādājumi, atbrīvo no 1. un 7. punktā noteiktajiem aizliegumiem. Ja Komisijas ziņojumā ir konstatēta būtiska apstākļu maiņa, Komisija pieņem deleģētos aktus saskaņā ar 27. pantu, lai atsauktu minētā atbrīvojuma piemērošanu konkrētai izstrādājumu kategorijai.

Šā punkta pirmajā daļā minētais “karsējamais tabakas izstrādājums” ir jauns tabakas izstrādājums, kas tiek karsēts, lai radītu emisijas, kuras satur nikotīnu un citas ķimikālijas, ko pēc tam ieelpo lietotājs(-i), un kas atkarībā no tā īpašībām ir bezdūmu tabakas izstrādājums vai tabakas izstrādājums smēķēšanai.”;

2)

direktīvas 11. pantu groza šādi:

a)

virsrakstu aizstāj ar šādu:

“11. pants

Tādu smēķēšanai paredzētu tabakas izstrādājumu marķēšana, kas nav cigaretes, tinamā tabaka, ūdenspīpju tabaka un karsējamie tabakas izstrādājumi”;

b)

panta 1. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“Dalībvalstis var smēķēšanai paredzētos tabakas izstrādājumus, kas nav cigaretes, tinamā tabaka, ūdenspīpju tabaka un karsējamie tabakas izstrādājumi, kas definēti 7. panta 12. punkta otrajā daļā, atbrīvot no pienākuma uz iepakojuma izvietot 9. panta 2. punktā paredzēto informatīvo uzrakstu un 10. pantā noteiktos kombinētos brīdinājumus par ietekmi uz veselību. Tādā gadījumā un papildus vispārīgajiem brīdinājumiem, kas paredzēti 9. panta 1. punktā, uz katras šādu izstrādājumu iepakojuma vienības un jebkāda ārējā iepakojuma ir izvietots viens no rakstiskajiem brīdinājumiem, kas norādīti I pielikuma sarakstā. 9. panta 1. punktā minētais vispārīgais brīdinājums ietver atsauci uz 10. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētajiem smēķēšanas atmešanas pakalpojumiem.”

2. pants

Transponēšana

1.   Dalībvalstis ne vēlāk kā 2023. gada 23. jūlijā pieņem un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus.

Tās piemēro minētos normatīvos un administratīvos aktus no 2023. gada 23. oktobra

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

2.   Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

4. pants

Adresāti

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2022. gada 29. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 127, 29.4.2014., 1. lpp.

(2)  Komisijas ziņojums par konstatēto būtisko apstākļu maiņu attiecībā uz karsējamajiem tabakas izstrādājumiem saskaņā ar Direktīvu 2014/40/ES, COM(2022) 279 final.


Top