EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2081

Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2022/2081 (2022. gada 25. oktobris), ar kuru groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2020/1346, ar ko Grieķijas Republikai saskaņā ar Regulu (ES) 2020/672 piešķir pagaidu atbalstu bezdarba risku mazināšanai ārkārtas situācijā pēc Covid-19 uzliesmojuma

ST/12968/2022/INIT

OJ L 280, 28.10.2022, p. 23–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/2081/oj

28.10.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 280/23


PADOMES ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2022/2081

(2022. gada 25. oktobris),

ar kuru groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2020/1346, ar ko Grieķijas Republikai saskaņā ar Regulu (ES) 2020/672 piešķir pagaidu atbalstu bezdarba risku mazināšanai ārkārtas situācijā pēc Covid-19 uzliesmojuma

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (ES) 2020/672 (2020. gada 19. maijs), ar ko izveido Eiropas pagaidu atbalsta instrumentu bezdarba risku mazināšanai ārkārtas situācijā (SURE) pēc Covid-19 uzliesmojuma (1), un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Pēc 2020. gada 6. augustā saņemtā Grieķijas lūguma Padome ar Īstenošanas lēmumu (ES) 2020/1346 (2) piešķīra Grieķijai finansiālo palīdzību aizdevuma veidā, kura maksimālais apmērs ir 2 728 000 000 EUR, maksimālais vidējais termiņš ir 15 gadi un pieejamības periods – 18 mēneši, lai papildinātu Grieķijas valsts centienus novērst Covid-19 uzliesmojuma ietekmi un reaģētu uz minētā uzliesmojuma sociālekonomiskajām sekām darba ņēmējiem un pašnodarbinātajiem.

(2)

Grieķijai aizdevums bija jāizmanto tam, lai finansētu saīsināta darba laika shēmas un līdzīgus pasākumus, kā minēts Īstenošanas lēmuma (ES) 2020/1346 3. pantā.

(3)

Pēc 2021. gada 9. martā saņemtā Grieķijas otra lūguma Padome ar Īstenošanas lēmumu (ES) 2021/679 (3), ar kuru groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2020/1346, piešķīra Grieķijai papildu finansiālo palīdzību 2 537 000 000 EUR apmērā, palielinot aizdevuma maksimālo apmēru līdz 5 265 000 000 EUR un nosakot tā maksimālo vidējo termiņu – 15 gadi un pieejamības periodu – 18 mēneši, lai papildinātu Grieķijas valsts centienus novērst Covid-19 uzliesmojuma ietekmi un reaģētu uz minētā uzliesmojuma sociālekonomiskajām sekām darba ņēmējiem.

(4)

Grieķijai papildu aizdevums bija jāizmanto tam, lai finansētu saīsināta darba laika shēmas un līdzīgus pasākumus, kā minēts Īstenošanas lēmuma (ES) 2020/1346, kas grozīts ar Īstenošanas lēmumu (ES) 2021/679, 3. pantā.

(5)

Covid-19 uzliesmojums ir imobilizējis būtisku darbaspēka daļu Grieķijā. Tā rezultātā Grieķijā joprojām atkārtoti pēkšņi un būtiski pieauguši publiskie izdevumi, kas saistīti ar pasākumiem, kuri minēti Īstenošanas lēmuma (ES) 2020/1346 3. panta a) un b) punktā.

(6)

Covid-19 uzliesmojumam un ārkārtas pasākumiem, kurus Grieķija īstenoja 2020., 2021. un 2022. gadā, lai ierobežotu slimības uzliesmojumu un tā sociālekonomiskās un ar veselību saistītās sekas, bija un vēl aizvien ir dramatiska ietekme uz publiskajām finansēm. Grieķijas vispārējās valdības budžeta deficīts un parāds 2020. gadā bija attiecīgi 10,2 % un 206,3 % no iekšzemes kopprodukta (IKP), kas līdz 2021. gada beigām samazinājās attiecīgi līdz 7,4 % un 193,3 %. Saskaņā ar Komisijas 2022. gada pavasara prognozi bija sagaidāms, ka Grieķijas vispārējās valdības budžeta deficīts un parāds līdz 2022. gada beigām būs attiecīgi 4,3 % un 185,7 % no IKP. Saskaņā ar Komisijas 2022. gada vasaras starpposma prognozi tiek prognozēts, ka Grieķijas IKP 2022. gadā pieaugs par 4,0 %.

(7)

Grieķija 2022. gada 1. septembrī lūdza Savienības papildu finansiālo palīdzību 900 000 000 EUR apmērā, lai turpinātu papildināt 2020., 2021. un 2022. gadā īstenotos valsts centienus novērst Covid-19 uzliesmojuma ietekmi un reaģēt uz minētā uzliesmojuma sociālekonomiskajām sekām darba ņēmējiem. Konkrēti, Grieķija vēl vairāk pagarināja saīsināta darba laika shēmu un līdzīgu pasākumu, kas izklāstīti 8. un 9. apsvērumā, piemērošanu.

(8)

Konkrētāk, Grieķijas pieprasījums attiecas uz “2020. gada 14. marta tiesību aktu” (4), kā minēts Īstenošanas lēmuma (ES) 2020/1346 3. panta a) punktā, ar kuru tika ieviests īpašs pabalsts privātā sektora darbiniekiem, kuru darba līgumi ir apturēti. Minētā pasākuma mērķis ir aizsargāt nodarbinātību uzņēmumos, kas pārtrauc darbību sabiedriskās kārtības dēļ vai kas pieder pie ekonomikas nozarēm, kuras smagi skāris Covid-19 uzliesmojums, un tas attiecas uz īpaša ikmēneša pabalsta 534 EUR apmērā piešķiršanu darbiniekiem, kuru darba līgumi ir tikuši apturēti. Dalībai shēmā ir paredzēts priekšnoteikums, proti, darba devējam ir jāsaglabā tāds pats darbinieku skaits, tas ir, tieši tie paši darbinieki, uz laikposmu, kas vienāds ar darba līguma apturēšanas laikposmu. Pasākums ir pagarināts līdz 2022. gada 31. janvārim.

(9)

Iestādes papildus ieviesa valsts finansējumu to darba ņēmēju sociālā nodrošinājuma segumam, kuri saņem 8. apsvērumā minēto īpašo pabalstu, kā minēts Īstenošanas lēmuma (ES) 2020/1346 3. panta b) punktā. Dalībai shēmā ir paredzēts priekšnoteikums, proti, darba devējam ir jāsaglabā tāds pats darbinieku skaits, tas ir, tieši tie paši darbinieki, uz laikposmu, kas vienāds ar darba līguma apturēšanas laikposmu.

(10)

Grieķija atbilst Regulas (ES) 2020/672 3. pantā izklāstītajiem nosacījumiem finansiālās palīdzības pieprasīšanai. Grieķija ir sniegusi Komisijai atbilstošus pierādījumus par to, ka faktiskie un plānotie publiskie izdevumi no 2020. gada 1. februāra ir palielinājušies par 6 477 014 989 EUR to valsts pasākumu rezultātā, kas veikti, lai novērstu Covid-19 uzliesmojuma sociālekonomisko ietekmi. Tas ir pēkšņs un būtisks pieaugums, jo tas ir saistīts arī ar to spēkā esošo valsts pasākumu pagarināšanu, kuri ir tieši saistīti ar saīsināta darba laika shēmu un līdzīgiem pasākumiem, kas aptver ievērojamu daļu uzņēmumu un darbaspēka Grieķijā. Grieķija plāno finansēt 312 014 989 EUR, izmantojot savu finansējumu.

(11)

Komisija saskaņā ar Regulas (ES) 2020/672 6. pantu ir apspriedusies ar Grieķiju un pārbaudījusi faktisko un plānoto publisko izdevumu pēkšņo un būtisko pieaugumu, kas tieši saistīts ar saīsināta darba laika shēmām un līdzīgiem pasākumiem, kas minēti 2022. gada 1. septembra pieprasījumā.

(12)

Tādēļ būtu jāsniedz finansiāla palīdzība, lai palīdzētu Grieķijai novērst Covid-19 uzliesmojuma izraisīto smago ekonomisko traucējumu sociālekonomiskās sekas. Lēmumi par maksājumu un to daļu termiņiem, apmēru un veikšanu Komisijai būtu jāpieņem ciešā sadarbībā ar valsts iestādēm.

(13)

Ņemot vērā to, ka Īstenošanas lēmumā (ES) 2020/1346 norādītais pieejamības periods ir beidzies, ir vajadzīgs jauns papildu finansiālās palīdzības pieejamības periods. Finansiālās palīdzības 18 mēnešu pieejamības laikposms, kas piešķirts ar Īstenošanas lēmumu (ES) 2020/1346, būtu jāpagarina par 21 mēnesi, un tādējādi kopējam pieejamības laikposmam vajadzētu būt 39 mēnešiem, sākot no pirmās dienas pēc Īstenošanas lēmuma (ES) 2020/1346 stāšanās spēkā.

(14)

Grieķijai un Komisijai šis lēmums būtu jāņem vērā aizdevuma līgumā, kas minēts Regulas (ES) 2020/672 8. panta 2. punktā.

(15)

Šim lēmumam nebūtu jāskar to procedūru iznākums, kuras var tikt veiktas saistībā ar iekšējā tirgus darbības traucējumiem, jo īpaši saskaņā ar Līguma 107. un 108. pantu. Tas neatbrīvo dalībvalstis no prasības saskaņā ar Līguma 108. pantu ziņot Komisijai par potenciālajiem valsts atbalsta gadījumiem.

(16)

Grieķijai būtu regulāri jāinformē Komisija par plānoto publisko izdevumu īstenošanu, lai Komisija varētu novērtēt, cik lielā mērā Grieķija ir īstenojusi minētos izdevumus.

(17)

Lēmums par finansiālās palīdzības sniegšanu ir pieņemts, ņemot vērā Grieķijas esošās un gaidāmās vajadzības, kā arī finansiālās palīdzības pieprasījumus saskaņā ar Regulu (ES) 2020/672, ko jau ir iesniegušas vai plāno iesniegt citas dalībvalstis, vienlaikus piemērojot vienlīdzīgas attieksmes, solidaritātes, samērīguma un pārredzamības principus,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Īstenošanas lēmumu (ES) 2020/1346 groza šādi:

1)

lēmuma 2. pantu groza šādi:

a)

panta 1. un 2. punktu aizstāj ar šādiem:

“1.   Savienība piešķir Grieķijai aizdevumu, kura maksimālais apjoms ir 6 165 000 000 EUR. Aizdevuma maksimālais vidējais termiņš ir 15 gadi.

2.   Ar šo lēmumu piešķirtās finansiālās palīdzības pieejamības periods ir 39 mēneši, sākot no pirmās dienas pēc šā lēmuma spēkā stāšanās.”;

b)

panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.   Pirmo daļu izmaksā pēc tam, kad stājies spēkā aizdevuma līgums, kas paredzēts Regulas (ES) 2020/672 8. panta 2. punktā. Visas turpmākās daļas izmaksā saskaņā ar minētā aizdevuma līguma noteikumiem vai – attiecīgā gadījumā – pēc tam, kad stājies spēkā tā papildinājums vai grozītais aizdevuma līgums, kas noslēgts starp Grieķiju un Komisiju un ar ko aizstāj sākotnējo aizdevuma līgumu.”;

2)

lēmuma 3. pantu aizstāj ar šādu:

“3. pants

Grieķija var finansēt šādus pasākumus:

a)

īpašu pabalstu, ko piešķir darbiniekiem, kuru darba līgumi ir apturēti, kā paredzēts 2020. gada 14. marta tiesību akta 13. pantā, kā tas pēdējo reizi pagarināts ar 2021. gada 19. februāra Likumu 4778/2021 un “Ministrijas Lēmumu 3512/2022”;

b)

darbinieku sociālā nodrošinājuma segumu saskaņā ar šā panta a) punktā minēto pasākumu, kā paredzēts “2020. gada 14. marta tiesību akta” 13. pantā, kā tas pēdējoreiz tika pagarināts ar 2021. gada 19. februāra Likumu 4778/2021 un “Ministrijas lēmumu 3512/2022”;

c)

īpašo pabalstu pašnodarbinātām personām, kā paredzēts “2020. gada 20. marta tiesību akta” 8. pantā;

d)

saīsināta darba laika shēmu, kas paredzēta “Likuma 4690/2020” 31. pantā;

e)

darba devēja sociālā nodrošinājuma iemaksas par darbiniekiem sezonas uzņēmumos terciārajā sektorā, kā paredzēts “Likuma 4714/2020” 123. pantā.”

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Grieķijas Republikai.

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad tas paziņots adresātam.

3. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2022. gada 25. oktobrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. SÍKELA


(1)  OV L 159, 20.5.2020., 1. lpp.

(2)  Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2020/1346 (2020. gada 25. septembris), ar ko Grieķijas Republikai saskaņā ar Regulu (ES) 2020/672 piešķir pagaidu atbalstu bezdarba risku mazināšanai ārkārtas situācijā pēc Covid-19 uzliesmojuma (OV L 314, 29.9.2020., 21. lpp.).

(3)  Padomes Īstenošanas lēmums (ES) 2021/679 (2021. gada 23. aprīlis), ar kuru groza Īstenošanas lēmumu (ES) 2020/1346, ar ko Grieķijas Republikai saskaņā ar Regulu (ES) 2020/672 piešķir pagaidu atbalstu bezdarba risku mazināšanai ārkārtas situācijā pēc Covid-19 uzliesmojuma (OV L 144, 27.4.2021., 16. lpp.).

(4)  “2020. gada 14. marta tiesību akts” (OV A΄ 64/2020), kas ratificēts ar “Likuma 4682/2020” 3. pantu (OV A΄ 76/2020); “2020. gada 1. maija tiesību akts” (OV A΄ 90/2020), kas ratificēts ar Likuma 4690/2020 2. pantu (OV A΄ 104/2020); “Likums 4714/2020” (OV A΄ 148/2020); “Likums 4722/2020” (OV A΄ 177/2020); “Likums 4756/2020” (OV A΄ 235/2020); “Likums 4778/2021” (OV A΄ 26/2021); “Ministrijas lēmums 12998/232/2020” (OV B΄ 1078/2020), “Ministrijas lēmums 16073/287/2020” (OV B΄ 1547/2020), “Ministrijas lēmums 17788/346/2020” (OV B΄ 1779/2020), “Ministrijas lēmums 23102/477/2020” (OV B΄ 2268/2020), “Ministrijas lēmums 49989/1266/2020” (OV B΄ 5391/2020); “Ministrijas lēmums 45742/1748/2020” (OV B΄ 5515/2020); “Ministrijas lēmums 3208/108” (OV B΄ 234/2021); “Ministrijas lēmums 4374/131” (OV B΄ 345); “Ministrijas lēmums 9500/322/2021” (OV B΄ 821/2021); “Ministrijas lēmums 22547/2021” (OV B΄ 1683/2021); “Ministrijas lēmums 28631” (OV B΄ 2012/2021); “Ministrijas lēmums 47100/2021” (OV B΄ 2975/2021); “Ministrijas lēmums 51320/2021” (OV B΄ 3127/2021); “Ministrijas lēmums 58921/2021” (OV B΄ 3637/2021); “Ministrijas lēmums 74831/2021” (OV B΄ 4593/2021); “Ministrijas lēmums 105596/2021” (OV B΄ 6076/2021); “Ministrijas lēmums 109412/2021” (OV B΄ 6368/2021) un “Ministrijas lēmums 3512/2022” (OV B΄ 103/2022).


Top