EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D1658

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/1658 (2022. gada 26. septembris), ar ko atceļ Īstenošanas lēmumu (ES) 2022/1189 par konkrētiem ārkārtas pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri Vācijā (izziņots ar dokumenta numuru C(2022) 6931) (Autentisks ir tikai teksts vācu valodā) (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2022/6931

OV L 249, 27.9.2022, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/10/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1658/oj

27.9.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 249/56


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2022/1658

(2022. gada 26. septembris),

ar ko atceļ Īstenošanas lēmumu (ES) 2022/1189 par konkrētiem ārkārtas pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri Vācijā

(izziņots ar dokumenta numuru C(2022) 6931)

(Autentisks ir tikai teksts vācu valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (2016. gada 9. marts) par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (1), un jo īpaši tās 259. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Āfrikas cūku mēris ir vīrusa izraisīta infekcijas slimība, kas skar turētas cūkas un savvaļas cūkas un var nopietni ietekmēt attiecīgo dzīvnieku populāciju un lauksaimniecības rentabilitāti, traucējot šo dzīvnieku un to izcelsmes produktu sūtījumu pārvietošanu Savienībā un eksportu uz trešām valstīm.

(2)

Ja turētu cūku populācijā uzliesmo Āfrikas cūku mēris, pastāv nopietns risks, ka minētā slimība varētu izplatīties uz citiem turētu cūku objektiem.

(3)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/687 (2) papildina noteikumus par tādu sarakstā norādīto slimību kontroli, kuras minētas Regulas (ES) 2016/429 9. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā un Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2018/1882 (3) ir definētas kā A, B un C kategorijas slimības. Konkrētāk, Deleģētās regulas (ES) 2020/687 21. un 22. pants paredz, ka A kategorijas slimības, tai skaitā Āfrikas cūku mēra, uzliesmojuma gadījumā ir jāizveido ierobežojumu zona un tajā jāveic konkrēti pasākumi. Turklāt minētās deleģētās regulas 21. panta 1. punkts nosaka, ka ierobežojumu zonā jāietver aizsardzības zona, uzraudzības zona un vajadzības gadījumā citas ap šīm aizsardzības un uzraudzības zonām vai to tuvumā esošas ierobežojumu zonas.

(4)

Pēc Vācijā, Lejassaksijas federālajā zemē 2022. gada 2. jūlijā apstiprinātā Āfrikas cūku mēra uzliesmojuma turētu cūku populācijā un pēc tam, kad no minētās dalībvalsts tika saņemta informācija par situāciju tās teritorijā saistībā ar minēto slimību, tika pieņemts Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/1189 (4). Saskaņā ar minēto lēmumu Vācijai jānodrošina, ka ierobežojumu zonā, kurā piemēro aizsardzības zonām un uzraudzības zonām noteiktos pasākumus, kas paredzēti Deleģētajā regulā (ES) 2020/687, ir ietverti vismaz tie apgabali, kuri norādīti minētā īstenošanas lēmuma pielikumā.

(5)

Īstenošanas lēmuma (ES) 2022/1189 piemērošanas termiņš beidzas 2022. gada 14. oktobrī. Īstenošanas lēmuma (ES) 2022/1189 piemērošanas periods tika noteikts, ņemot vērā uzliesmojuma datumu, slimības epidemioloģiju un to, cik ilgs laiks nepieciešams epidemioloģiskajai izmeklēšanai, kas apstiprinātu slimības neesību saskaņā ar Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas (WOAH, dibināta ar nosaukumu OIE) noteiktajiem starptautiskajiem standartiem (5) par statusa “brīvs no slimības” atgūšanu apgabaliem, kuri agrāk bijuši brīvi no slimības, kā arī saskaņā ar Komisijas pamatnostādnēm par Āfrikas cūku mēra reģionalizāciju (6).

(6)

2022. gada augusta beigās Vācija informēja Komisiju, ka situācija saistībā ar Āfrikas cūku mēri turētu cūku populācijā ierobežojumu zonā Lejassaksijas federālajā zemē patlaban ir labvēlīga un ka aizsardzības un uzraudzības zonās ir pienācīgi īstenoti pasākumi saskaņā ar Deleģēto regulu (ES) 2020/687, lai novērstu turpmāku minētās slimības izplatīšanos.

(7)

Balstoties uz minēto informāciju un saņemtajiem pamatojumiem, un jo īpaši ņemot vērā, ka 2022. gada 5. jūlijā tika pabeigta sākotnējā tīrīšana un dezinfekcija skartajā objektā, un ņemot vērā pašreizējo labvēlīgo situāciju saistībā ar Āfrikas cūku mēri turētu cūku populācijā Lejassaksijas federālajā zemē, kā arī Vācijas pienācīgi īstenotos pasākumus, un lai nepieļautu nevajadzīgus tirdzniecības traucējumus, ir lietderīgi Īstenošanas lēmumu (ES) 2022/1189 atcelt no 2022. gada 5. oktobra.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Īstenošanas lēmumu (ES) 2022/1189 atceļ no 2022. gada 5. oktobra.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Vācijas Federatīvajai Republikai.

Briselē, 2022. gada 26. septembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Stella KYRIAKIDES


(1)  OV L 84, 31.3.2016., 1. lpp.

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/687 (2019. gada 17. decembris), ar ko attiecībā uz noteikumiem par noteiktu sarakstā norādītu slimību profilaksi un kontroli papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (OV L 174, 3.6.2020., 64. lpp.).

(3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1882 (2018. gada 3. decembris) par dažu slimību profilakses un kontroles noteikumu piemērošanu attiecībā uz sarakstā norādīto slimību kategorijām un ar ko izveido sarakstu ar sugām un sugu grupām, kas rada sarakstā norādīto slimību ievērojamu izplatības risku (OV L 308, 4.12.2018., 21. lpp.).

(4)  Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/1189 (2022. gada 8. jūlijs) par konkrētiem ārkārtas pasākumiem saistībā ar Āfrikas cūku mēri Vācijā (OV L 184, 11.7.2022., 66. lpp.).

(5)  OIE Terrestrial Animal Health Code, 29. izdevums, 2021. gads. I un II sējuma ISBN 978-92-95115-40-8; https://www.woah.org/en/what-we-do/standards/codes-and-manuals/terrestrial-code-online-access/.

(6)  Darba dokuments SANTE/7112/2015/Rev. 3 Principles and criteria for geographically defining ASF regionalisation (“Āfrikas cūku mēra reģionalizācijas ģeogrāfiskās noteikšanas principi un kritēriji”).


Top