EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0582

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/582 (2022. gada 8. aprīlis), ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

ST/7875/2022/INIT

OJ L 110, 8.4.2022, p. 55–105 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/582/oj

8.4.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 110/55


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2022/582

(2022. gada 8. aprīlis),

ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 29. pantu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumus,

tā kā:

(1)

Padome 2014. gada 17. martā pieņēma Lēmumu 2014/145/KĀDP (1).

(2)

Savienība joprojām nelokāmi atbalsta Ukrainas suverenitāti un teritoriālo integritāti.

(3)

Krievijas Federācijas prezidents 2022. gada 24. februārī paziņoja par militāru operāciju Ukrainā, un Krievijas bruņotie spēki sāka uzbrukumu Ukrainai. Minētais uzbrukums ir klajš Ukrainas teritoriālās integritātes, suverenitātes un neatkarības pārkāpums.

(4)

Eiropadome 2022. gada 24. februāra secinājumos visstingrākajā veidā nosodīja neprovocēto un nepamatoto Krievijas Federācijas militāro agresiju pret Ukrainu. Ar savām nelikumīgajām militārajām darbībām Krievija rupji pārkāpj starptautiskās tiesības un Apvienoto Nāciju Organizācijas Statūtu principus un apdraud Eiropas un globālo drošību un stabilitāti. Eiropadome ciešā koordinācijā ar Savienības partneriem un sabiedrotajiem vienojās par turpmākiem ierobežojošiem pasākumiem, kas Krievijai tās rīcības dēļ radīs milzīgas un smagas sekas.

(5)

Padome 2022. gada 25. februārī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2022/329 (2), ar kuru grozīja sarakstā iekļaušanas kritērijus, lai iekļautu personas un vienības, kas atbalsta Krievijas Federācijas valdību un gūst labumu no tās, personas un vienības, kas Krievijas Federācijas valdībai nodrošina būtisku ieņēmumu avotu, un fiziskas vai juridiskas personas, kas saistītas ar sarakstā iekļautajām personām vai vienībām.

(6)

Eiropadome 2022. gada 24. marta secinājumos norādīja, ka Krievijas agresīvais karš pret Ukrainu rupji pārkāpj starptautiskās tiesības, un tā rezultātā milzīgs skaits civiliedzīvotāju ir zaudējuši dzīvību un guvuši ievainojumus, un ka Savienība ir gatava novērst nepilnības un vērsties pret jau pieņemto ierobežojošo pasākumu faktisku un iespējamu apiešanu, kā arī ātri pieņemt turpmākas koordinētas stingras sankcijas pret Krieviju un Baltkrieviju, lai efektīvi vājinātu Krievijas spējas turpināt agresiju.

(7)

Ņemot vērā situācijas nopietnību, Padome uzskata, ka ir lietderīgi noteikt ierobežojošus pasākumus vadošajiem uzņēmējiem, kas iesaistīti ekonomikas nozarēs, kuras nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, un personām, kas to atbalsta vai gūst labumu no tās, un ar minētajām personām saistītām fiziskām personām, tostarp ģimenes locekļiem, kas no tām gūst nepamatotu labumu.

(8)

Padome arī uzskata, ka ierobežojoši pasākumi būtu jāpiemēro tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” un “Luhanskas Tautas Republikas” ministriem un “Tautas padomes” locekļiem.

(9)

Turklāt Padome uzskata, ka ierobežojoši pasākumi būtu jāpiemēro arī uzņēmumiem, kas materiāli vai finansiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību vai gūst labumu no tās, kā arī materiāli vai finansiāli atbalsta darbības, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

(10)

Tādējādi Lēmuma 2014/145/KĀDP pielikumā iekļautajam to personu, vienību un struktūru sarakstam, kurām piemēro ierobežojošos pasākumus, būtu jāpievieno 216 personas un 18 vienības.

(11)

Padome uzskata, ka būtu jāievieš atkāpe diplomātiskajām pārstāvniecībām attiecībā uz aktīvu iesaldēšanu un aizliegumu darīt līdzekļus un saimnieciskos resursus pieejamus sarakstā iekļautām personām un vienībām.

(12)

Padome uzskata, ka būtu jāievieš atkāpe attiecībā uz dažām darbībām, kas piemērojams konkrētām Lēmuma 2014/145/KĀDP pielikumā uzskaitītajām vienībām.

(13)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Lēmums 2014/145/KĀDP,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2014/145/KĀDP groza šādi:

1)

lēmuma 2. pantu groza šādi:

a)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Dalībvalsts kompetentā iestāde var atļaut atbrīvot noteiktus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus vai tos darīt pieejamus ar tādiem nosacījumiem, kādus tā uzskata par atbilstīgiem, ja tā ir konstatējusi, ka attiecīgie līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir:

a)

vajadzīgi, lai nodrošinātu pielikumā uzskaitīto personu un viņu apgādājamo ģimenes locekļu pamatvajadzības, tostarp maksājumus par pārtiku, īri vai hipotēku, medikamentiem un ārstniecisko palīdzību, nodokļu, apdrošināšanas prēmiju un komunālo pakalpojumu maksājumus;

b)

paredzēti vienīgi samērīgai samaksai par kvalificētu darbu un atlīdzībai par izdevumiem, kas saistīti ar juridiskiem pakalpojumiem;

c)

paredzēti vienīgi komisijas maksai vai apkalpošanas maksai par iesaldēto līdzekļu vai saimniecisko resursu parastu turēšanu vai pārvaldību;

d)

vajadzīgi ārkārtas izdevumiem, ar noteikumu, ka kompetentā iestāde pārējo dalībvalstu kompetentajām iestādēm un Komisijai vismaz divas nedēļas pirms atļaujas piešķiršanas ir paziņojusi pamatojumu, kāpēc tā uzskata, ka būtu jāpiešķir īpaša atļauja; vai

e)

jāiemaksā kontā vai jāizmaksā no konta, kas pieder vai ko tur tāda diplomātiskā pārstāvniecība, konsulāts vai starptautiska organizācija, kam saskaņā ar starptautiskajām tiesībām ir imunitāte, ciktāl šādi maksājumi ir paredzēti izmantošanai diplomātiskās pārstāvniecības, konsulāta vai starptautiskās organizācijas oficiālajiem mērķiem.

Attiecīgā dalībvalsts informē pārējās dalībvalstis un Komisiju par visām atļaujām, kas piešķirtas saskaņā ar šo punktu”;

b)

panta 8. punktu aizstāj ar šādu:

“8.   Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, dalībvalsts kompetentās iestādes var atļaut atbrīvot konkrētus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus, kas pieder vienībām, kuras pielikuma iedaļā “Vienības” uzskaitītas 53., 54. un 55. ierakstā, vai darīt konkrētus līdzekļus vai saimnieciskos resursus pieejamus minētajām vienībām ar tādiem nosacījumiem, kādus kompetentās iestādes uzskata par atbilstīgiem, un pēc tam, kad tās ir konstatējušas, ka šādi līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir vajadzīgi, lai līdz 2022. gada 24. augustam izbeigtu darbības, līgumus vai citus nolīgumus, tostarp korespondentbankas attiecības, kas ar minētajām vienībām noslēgti pirms 2022. gada 23. februāra.”;

c)

pievieno šādus punktus:

“9.   Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, dalībvalsts kompetentās iestādes var atļaut atbrīvot konkrētus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus, kas pieder vienībām, kuras pielikuma iedaļā “Vienības” uzskaitītas 79., 80., 81. un 82. ierakstā, vai darīt konkrētus līdzekļus vai saimnieciskos resursus pieejamus minētajām vienībām ar tādiem nosacījumiem, kādus kompetentās iestādes uzskata par atbilstīgiem, un pēc tam, kad tās ir konstatējušas, ka šādi līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir vajadzīgi, lai līdz 2022. gada 9. oktobrim izbeigtu darbības, līgumus vai citus nolīgumus, tostarp korespondentbankas attiecības, kas ar minētajām vienībām noslēgti pirms 2022. gada 8. aprīļa.

10.   Atkāpjoties no 1. un 2. punkta, dalībvalstu kompetentās iestādes ar tādiem nosacījumiem, kādus tās uzskata par atbilstīgiem, var atļaut atbrīvot konkrētus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus vai darīt konkrētus iesaldētos līdzekļus vai saimnieciskos resursus pieejamus pielikumā uzskaitītai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai pēc tam, kad tās ir konstatējušas, ka:

a)

līdzekļi vai saimnieciskie resursi ir vajadzīgi, lai līdz 2022. gada 9. oktobrim pārdotu un nodotu īpašumtiesības juridiskai personai, vienībai vai struktūrai, kas iedibināta Savienībā, ja minētās īpašumtiesības tieši vai netieši pieder pielikumā uzskaitītai fiziskai vai juridiskai personai, vienībai vai struktūrai; un

b)

ieņēmumi no šādas pārdošanas un nodošanas paliek iesaldēti.”;

2)

pielikumu groza tā, kā izklāstīts šā lēmuma pielikumā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2022. gada 8. aprīlī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J.-Y. LE DRIAN


(1)  Padomes Lēmums 2014/145/KĀDP (2014. gada 17. marts) par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (OV L 78, 17.3.2014., 16. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/329 (2022. gada 25. februāris), ar kuru groza Lēmumu 2014/145/KĀDP par ierobežojošiem pasākumiem attiecībā uz darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība (OV L 50, 25.2.2022., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Lēmuma 2014/145/KĀDP pielikumā izklāstītajam personu, vienību un struktūru sarakstam pievieno turpmāk minētās personas un vienības:

Personas

 

Vārds

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“894.

Alexey Yevgenevich FILATOV

(Алексей Евгеньевич ФИЛАТОВ)

Dzimšanas datums: 12.2.1983.

Amats: Krievijas prezidenta administrācijas Pārrobežu sadarbības direktorāta vadītājs

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Alexey Filatov ir Krievijas prezidenta Pārrobežu sadarbības direktorāta vadītājs. Viņš ir augsta ranga Kremļa ierēdnis, kas atbildīgs par Kremļa agresīvās politikas, tostarp ļaunprātīgas ietekmes darbību, koordināciju attiecībā uz Ukrainu un okupētajiem Doneckas un Luhanskas reģioniem.

Būdams Krievijas prezidenta Pārrobežu sadarbības direktorāta vadītājs, Filatov ir tieši iesaistīts Kremļa vadītās politikas izstrādē un īstenošanā, ar ko Doneckas un Luhanskas reģionus atdala no Ukrainas.

Tāpēc viņš ir atbildīgs par tādu darbību vai politikas aktīvu atbalstīšanu vai īstenošanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

8.4.2022.

895.

Igor Venediktovich MASLOV

(Игорь Венедиктович МАСЛОВ)

Dzimšanas datums: 18.10.1960.

Dzimšanas vieta: St. Petersburg, Krievijas Federācija

Amats: Krievijas prezidenta administrācijas amatpersona attiecībā uz Krievijas Ārējās izlūkošanas dienestu (SVR)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Igor Maslov ir Krievijas prezidenta administrācijas ilgtermiņa amatpersona, kam ir Krievijas Ārējās izlūkošanas dienesta (SVR) priekšvēsture un kas ir atbildīgs par Kremļa graujošo politiku un darbībām attiecībā uz tā sauktajām Krievijas tuvējām ārvalstīm (bijušās Padomju Savienības teritorijas). Ir zināms, ka viņš konsultē prezidentu Vladimir Putin par Ukrainu, Moldovu un Dienvidosetiju, un viņš tiek minēts kā viens no to cilvēku grupas, kas konsultē prezidentu Putinu par Ukrainu.

Būdams Krievijas prezidenta administrācijas Starpreģionālo un kultūras saišu ar ārvalstīm direktorāta vadītājs, Maslov ir apsveicis Aizsardzības ministrijas Īpašo operāciju spēku (SPO) cilvēkus, kuriem bija būtiska loma Krimas pussalas nelikumīgajā aneksijā.

Tāpēc viņš ir atbildīgs par tādu darbību vai politikas aktīvu atbalstīšanu vai īstenošanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

8.4.2022.

896.

Viatcheslav Moshe KANTOR

(Вячеслав Моше КАНТОР)

(jeb Viatcheslav Vladimirovich KANTOR)

(jeb Вячеслав Владимирович КАНТОР)

Dzimšanas datums: 8.9.1953.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Amats: Liels akciju turētājs publiski tirgotajā Acron Group, kas ir viens no lielākajiem Krievijas mēslošanas līdzekļu ražotājiem

Valstspiederība: Krievijas, Izraēlas un Lielbritānijas

Dzimums: vīrietis

Viatcheslav Moshe Kantor ir Krievijas oligarhs, kurš ir liels akciju turētājs biržā kotētajā Acron Group, kas ir viens no lielākajiem Krievijas mēslošanas līdzekļu ražotājiem. Viņam ir ciešas saites ar prezidentu Vladimir Putin. Šī saikne ar Krievijas prezidentu palīdzēja viņam uzkrāt ievērojamu bagātību. Viņš ir atklāti paziņojis par savu atbalstu prezidentam Putin un draudzību ar viņu, un viņam ir labas attiecības ar Kremli.

Tādējādi viņš ir guvis labumu no Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kuri ir atbildīgi par Krievijas Federācijas īstenoto Krimas pussalas nelikumīgo aneksiju vai Ukrainas destabilizāciju. Viņš ir arī viens no vadošajiem Krievijas uzņēmējiem, kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krievijas Federācijas īstenoto Krimas pussalas nelikumīgo aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

8.4.2022.

897.

Aleksei Viktorovich PIMANOV

(Алексей Викторович ПИМАНОВ)

(jeb Alexey Viktorovich PIMANOV; Alexei PIMANOV; Aleksey PIMANOV)

Dzimšanas datums: 9.2.1962.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Amats: Vadības organizācijas “Creative Association Red Star” ģenerāldirektors; Krievijas Aizsardzības ministrijas īpašumā esošās Krasnaya Zvezda plašsaziņas līdzekļu uzņēmuma vadītājs

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Aleksei Pimanov ir propagandists un Krievijas Aizsardzības ministrijas īpašumā esošās Krasnaya Zvezda plašsaziņas līdzekļu uzņēmuma vadītājs. Aizsardzības ministrs Sergey Shoygu personīgi lūdza Pimanov kļūt par Krasnaya Zvezda vadītāju. Plašsaziņas līdzekļu uzņēmums tika izveidots ar Krievijas aizsardzības ministra dekrētu, un tas kontrolē federālo televīzijas kanālu Zvezda.

Līdzīgi kā visi citi Kremļa kontrolētie plašsaziņas līdzekļu kanāli, Zvezda regulāri izplata dezinformāciju par notiekošo neprovocēto Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu un grauj Ukrainas teritoriālo integritāti un suverenitāti, kā arī sniedz būtisku plašsaziņas līdzekļu atbalstu Krievijas vardarbīgajai agresijai. Kā Krievijas Ģeogrāfiskās sabiedrības plašsaziņas līdzekļu padomes loceklim Pimanov ir cieši kontakti ar Kremļa augstākajām amatpersonām, piemēram, Alexey Gromov, Dmitry Peskov un Sergey Shoygu.

2017. gadā Pimanov vadīja un sagatavoja propagandas filmu “Krima”, kas attaisno un slavina Krievijas Federācijas īstenoto Krimas pussalas nelikumīgo aneksiju.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

8.4.2022.

898.

Igor Yurievich KOROTCHENKO

(Игорь Юрьевич КОРОТЧЕНКO)

Dzimšanas datums: 15.2.1960.

Dzimšanas vieta: Riga, Latvija

Amats: Krievijas Federācijas Aizsardzības ministrijas Valsts padomes priekšsēdētājs; žurnāla “National Defense” galvenais redaktors; Pasaules ieroču tirdzniecības analīzes centra direktors; militārais eksperts. Militārā dienesta pakāpe – rezerves pulkvedis.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Krievijas Federācijas Aizsardzības ministrijas Valsts padomes priekšsēdētājs Igor Korotchenko regulāri piedalās galvenajos Krievijas propagandas TV raidījumos kā aizsardzības un ārpolitikas eksperts. Igor Korotchenko ir pazīstams ar agresīviem un noniecinošiem paziņojumiem pret Ukrainas teritoriālo integritāti un izraisa militāro konfrontāciju starp Krievijas Federāciju un Rietumiem, tostarp Ukrainu. Sociālo plašsaziņas līdzekļu platformās vai televīzijā viņš aicina “denacificēt” un demilitarizēt Ukrainu, kā arī apvienot Ukrainu ar Krieviju (“tās vēsturiskā brālīgā savienība”), norādot, ka Ukraina ir daļa no lielās “krievu pasaules”.

Rakstā, kas publicēts 2022. gada 24. februārī, Igor Korotchenko norādīja, ka Krievijas uzdevums Ukrainā ir demilitarizēt Ukrainu, un skaidroja, ka Ukraina apdraud gan savus iedzīvotājus, gan Krievijas Federāciju, kā arī valdības nekontrolētās Doneckas un Luhanskas apgabala teritorijas Ukrainā. Kā teica Igor Korotchenko, operācijas mērķis ir atņemt Ukrainas bruņotajiem spēkiem iespēju centralizēti vadīt un kontrolēt karaspēku, sagraut Ukrainas militārā lidlauka tīklu, kā arī iznīcināt pretgaisa aizsardzības pozīcijas un operatīvās taktiskās raķetes.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

8.4.2022.

899.

Vladimir Nikolayevich SUNGORKIN

(Владимир Николаевич СУНГОРКИН)

Dzimšanas datums: 16.6.1954.

Dzimšanas vieta: Khabarovsk, Krievijas Federācija

Amats: Komsomolskaya Pravda ģenerāldirektors un galvenais redaktors; Krievijas Federācijas Aizsardzības ministrijas, Krievijas Federācijas Ārkārtas situāciju ministrijas un Krievijas Federācijas Transporta ministrijas publisko padomju loceklis. Krievijas Federācijas valdības Plašsaziņas līdzekļu padomē Sungorkin nodarbojas ar jautājumiem, kas saistīti ar valdības balvu piešķiršanu.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Vladimir Sungorkin ir Komsomolskaya Pravda ģenerāldirektors un galvenais redaktors. Viņš ir viens no galvenajiem ārvalstu informācijas manipulācijas un iejaukšanās darbību veicējiem vai propagandistiem, kas bieži runā par Ukrainu, radot maldinošu informāciju un manipulējot ar faktiem.

Vladimir Sungorkin vienā no Krievijas populārākajiem plašsaziņas līdzekļiem izplata un leģitimizē Putin režīma agresīvo pret Ukrainu un pret Rietumiem vērsto propagandu tiešā Kremļa varas pakļautībā. Prezidents Vladimir Putin laikrakstu Komsomolskaya Pravda arī raksturoja kā savu iecienītāko laikrakstu.

Tādējādi Vladimir Sungorkin ir atbildīgs par tādu darbību un politikas atbalstīšanu, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

8.4.2022.

900.

Oleg Borisovich DOBRODEEV

(Олег Борисович ДОБРОДЕЕВ)

Dzimšanas datums: 28.10.1959.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Viskrievijas Valsts televīzijas un radio apraides uzņēmuma (VGTRK) ģenerāldirektors

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Oleg Dobrodeev ir Krievijas lielākā valstij piederošā plašsaziņas līdzekļu uzņēmuma ģenerāldirektors. Viņš ir aktīvi piedalījies Kremļa propagandā, radot un izplatot sagrozītu informāciju Krievijas Federācijas politiskās vadības interesēs.

Oleg Dobrodeev ir valsts televīzijas kanāla Rossiya-24 iniciators un galvenais veidotājs un TV kanāla Russia-1 īpašnieks. Šie kanāli ir galvenie valsts propagandas elementi, kas efektīvi pilda uzdevumu stiprināt Putin režīmu un nodrošināt propagandu tā agresīvajai iekšpolitikai un ārpolitikai, tostarp militārajām operācijām Ukrainā. Šajos kanālos tiek apspriesta sašķeltas Ukrainas un “jauno republiku” nākotne, Ukrainas prezidentu neveiksmīgās reformas, un jebkādas Ukrainas iestāžu darbības tiek izsmietas vai nosodītas.

Oleg Dobrodeev piedalās Krievijas Federācijas prezidenta administrācijas sanāksmēs, kurās tiek doti norādījumi galveno valsts plašsaziņas līdzekļu vadītājiem.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādu darbību vai politikas aktīvu atbalstīšanu vai īstenošanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

8.4.2022.

901.

Farkhad AKHMEDOV

Dzimšanas datums: 15.9.1955.

Dzimšanas vieta: Baku, Azerbaidžāna

Amats: Uzņēmējs, kas iesaistīts enerģētikas nozarē un Krievijas vietējā politikā; Tansley Trading dibinātājs.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Farkhad Akhmedov ir Krievijas uzņēmējs, kas iesaistīts enerģētikas nozarē un Krievijas vietējā politikā. Viņš ir nodibinājis Tansley Trading, kas piegādāja aprīkojumu Krievijas gāzes ražotājiem un kļuva par mazākuma akcionāru naftas un gāzes uzņēmumā Sibīrijā Nortgas, kā arī Bechtel Energy priekšsēdētāju. Viņš ir Kremlim tuvu stāvoša persona un viens no vadošajiem uzņēmējiem, kas ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kuras nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai.

8.4.2022.

902.

Pavel Nikolayevitch GUSEV

(Павел Николаевич ГУСЕВ)

Dzimšanas datums: 4.4.1949.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Amats: “Moskovskiy Komsomolets” propagandists, redaktors un īpašnieks

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Pavel Nikolayevitch Gusev ir Krievijas galvenā tabloīda “Moskovskiy Komsomolets” vadītājs; viņš atbalsta Kremļa naratīvu un darbības, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

Viņam ir cieša saikne ar Krievijas Aizsardzības ministriju, un viņš ir prezidenta Vladimir Putin uzticības persona un atbalstītājs. Viņš ir saņēmis dažādas goda medaļas un oficiālu atbalstu 2018. gada vēlēšanās, kas apliecina, ka viņš aktīvi atbalsta Krievijas Federācijas valdību.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādu darbību vai politikas aktīvu atbalstīšanu vai īstenošanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

8.4.2022.

903.

Elena Petrovna TIMCHENKO (dzimusi ERMAKOVA (YERMAKOVA))

Елена Петровна ТИМЧЕНКО (ЕРМАКОВА)

Amats: Timchenko fonda līdzpriekšsēdētāja

Valstspiederība: Krievijas; Somijas

Saistītā persona: Gennady Timchenko (vīrs)

Dzimums: sieviete

Elena Timchenko ir Lēmuma 2014/145/KĀDP sarakstā iekļautā miljardiera Gennady Timchenko sieva.

Viņa piedalās viņa sabiedriskajās lietās ar Timchenko fonda starpniecību. Tādējādi viņa gūst labumu no Gennady Timchenko, kurš ir atbildīgs par atbalstu darbībām un politikai, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un par finansiāla un materiāla atbalsta sniegšanu, un par labuma gūšanu no Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kuri ir atbildīgi par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

8.4.2022.

904.

Maria Vladimirovna VORONTSOVA (dzimusi PUTINA)

(jeb Mariya Vorontsova; Maria FAASSEN)

(Мария Владимировна ВОРОНЦОВА)

Dzimšanas datums: 28.4.1985.

Amats: līdzīpašniece uzņēmumā Nomenko (viņai pieder 20 %), kurš ir iesaistīts Krievijas lielākajā privāto ieguldījumu projektā veselības aprūpes jomā un kura aplēstās izmaksas ir 40 miljardi rubļu.

Saistītā persona: prezidents Vladimir Putin (tēvs)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Maria Vladimirovna Vorontsova ir Lēmuma 2014/145/KĀDP sarakstā iekļautā prezidenta Vladimir Putin vecākā meita.

Viņa ir līdzīpašniece uzņēmumā Nomenko, kurš ir iesaistīts Krievijas lielākajā privāto ieguldījumu projektā veselības aprūpes jomā un kura aplēstās izmaksas ir 40 miljardi rubļu. Viņa gūst labumu no Krievijas Federācijas valdības un ir iesaistīta ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai.

8.4.2022.

905.

Anton Valerevich KUPRIN

(Антон Валерьевич КУПРИН)

Amats: Krievijas Melnās jūras flotes fregates “Admiral Essen” kapteinis

Dzimums: vīrietis

Anton Valerevich Kuprin ir Krievijas Melnās jūras flotes fregates “Admiral Essen” kapteinis. Fregate “Admiral Essen” dod ieguldījumu Krievijas kara darbībā Melnajā jūrā. Tāpēc Anton Valerevich Kuprin ir atbildīgs par darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

8.4.2022.

906.

Olga AYZIMAN (Ольга АЙЗИМАН)

Dzimšanas datums: 26.10.1967.

Dzimšanas vieta: Irkoutsk, Krievijas Federācija

Saistītā persona: Mikhail Fridman (bijušais laulātais)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Olga Ayziman ir Mikhail Fridman bijusī sieva, viņas bijušais vīrs ir Alfa Group dibinātājs un viens no galvenajiem tās akcionāriem, pie tās pieder lielākā Krievijas banka Alfa Bank, viņš tiek uzskatīts par vienu no lielākajiem Krievijas finansistiem un prezidenta Vladimir Putin tuvākā loka atbalstītājiem. Mikhail Fridman ir galvenais savas bijušās sievas darbību un vajadzību sponsors kopš viņas pārcelšanās uz Parīzi.

Viņa ir fiziska persona, kas ir saistīta ar Mikhail Fridman, kurš ir aktīvi sniedzis materiālu vai finansiālu atbalstu un ir guvis labumu no Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kuri ir atbildīgi par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju. Turklāt Mikhail Fridman ir arī aktīvi atbalstījis darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

8.4.2022.

907.

Mikhail Alexandrovich BABAKOV

(Михаил Aлександрович БАБАКОВ)

Dzimšanas datums: 7.2.1994.

Saistītā persona: Valsts domes priekšsēdētāja vietnieks Aleksandr Babakov (tēvs)

Dzimums: vīrietis

Mikhail Alexandrovitch Babakov ir saskaņā ar Lēmumu 2014/145/KĀDP sarakstā iekļautā Valsts domes priekšsēdētāja vietnieka Aleksandr Babakov dēls. Saistībā ar tēvu Mikhail Alexandrovitch Babakov pieder lieli aktīvi. Viņš ir nekustamā īpašuma uzņēmuma īpašnieks un vadītājs Francijā, un ar tā starpniecību viņš pārvalda dažādus īpašumus, tostarp māju 11 miljonu EUR vērtībā netālu no Versaļas. Turklāt viņam ir tāda pati adrese kā tēvam. Tādēļ Mikhail Alexandrovitch Babakov ir saistīts ar Aleksandr Babakov un gūst labumu no Krievijas lēmumu pieņēmēja, kurš ir atbildīgs par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

8.4.2022.

908.

Kirill Nikolayevich SHAMALOV

(Кирилл Николаевич ШАМАЛОВ)

Dzimšanas datums: 22.3.1982.

Dzimšanas vieta: St. Petersburg, Krievijas Federācija

Amats: Sibur Holding PJSC valdes priekšsēdētāja vietnieks

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Kirill Nikolayevich Shamalov ir Krievijā lielākā integrētā naftas ķīmijas uzņēmuma Sibur Holding PJSC valdes priekšsēdētāja vietnieks.

Tādēļ viņš ir viens no vadošajiem uzņēmējiem un iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kas ir atbildīgs par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

8.4.2022.

909.

Igor Albertovich KESAEV

(Игорь Альбертович КЕСАЕВ)

Dzimšanas datums: 30.10.1966.

Dzimšanas vieta: Vladikavkaz, North Ossetia, Krievijas Federācija

Amats: Mercury Group īpašnieks un priekšsēdētājs

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Igor Albertovich Kesaev ir Krievijā vadošās tabakas izplatītājas un Megapolis Group īpašnieces Mercury Group īpašnieks un priekšsēdētājs. Viņš uztur sakarus ar Krievijas Federācijas valdību un tās drošības spēkiem, izmantojot Monolit Fund, kuru vada bijušie Krievijas drošības dienestu virsnieki un kurš sniedz finansiālu palīdzību pensionētajiem drošības dienesta darbiniekiem un militārpersonām. Turklāt viņš ir lielākais Degtyarev rūpnīcas akcionārs, minētā rūpnīca ir Krievijas uzņēmums, kas ražo ieročus, kurus izmanto Krievijas bruņotie spēki.

Viņš ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kurš iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju. Turklāt viņš materiāli atbalsta Krievijas Federācijas valdību un gūst labumu no tās.

8.4.2022.

910.

Alexander Nikolaevich PETAYKIN

(Александр Николаевич ПЕТАЙКИН)

Dzimšanas datums: 24.5.1987.

Dzimšanas vieta: Orenburg, Orenburg Oblast, Krievijas Federācija

Amats: Ceļu būves uzņēmumu “OOO Vector” un “Trans Stroy” īpašnieks un ģenerāldirektors

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Alexander Nikolaevich Petaykin ir ceļu būves uzņēmumu “OOO Vector” un “Trans Stroy” īpašnieks un ģenerāldirektors, kuri iesaistīti publisko projektu īstenošanā Orenburgas (Orenburg) un Baškortostanas (Bashkortostan) reģionālajā pašvaldībā.

Tāpēc viņš ir fiziska persona, kas gūst labumu no Krievijas Federācijas valdības, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

8.4.2022.

911.

Aleksandr Aleksandrovich SHULGIN

Dzimšanas datums: 25.8.1984.

Dzimšanas vieta: Irkoutsk, Krievijas Federācija

Amats: Ozon Holdings Plc izpilddirektors un direktors

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Aleksandr Aleksandrovich Shulgin ir viens no vadošajiem uzņēmējiem un Krievijas vadošās daudzkategoriju elektroniskās komercplatformas Ozon izpilddirektors. 2022. gada 24. februārī viņš piedalījās oligarhu sanāksmē Kremlī ar prezidentu Vladimir Putin, lai apspriestu turpmāko rīcības gaitu pēc Rietumu sankciju noteikšanas. Tas, ka viņš tika uzaicināts piedalīties šajā sanāksmē, liecina, ka viņš ir prezidentam Putin pietuvināto oligarhu aprindu loceklis un ka viņš atbalsta vai īsteno darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā. Turklāt viņš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

8.4.2022.

912.

Ekaterina Vladimirovna TIKHONOVA

(dzimusi Yekaterina Vladimirovna PUTINA)

(jeb Yekaterina, Katerina)

(Катерина (Екатерина) Владимировна ТИХОНОВА)

Dzimšanas datums: 31.8.1986.

Dzimšanas vieta: Dresden, Vācija

Amats: Innopraktika attīstības iniciatīvas vadītāja

Saistītā persona: prezidents Vladimir Putin (tēvs)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Ekaterina Vladimirovna Tikhonova ir prezidenta Vladimir Putin meita. Viņa ir bijusi no valsts līdzekļiem finansētā jaunā Mākslīgā intelekta institūta vadītāja Maskavas Valsts universitātē. Pašlaik viņa vada Innopraktika attīstības iniciatīvu, ko finansē galvenie Krievijas uzņēmumi, kuru direktori pieder pie prezidenta Putin tuvākā oligarhu loka.

Tādējādi viņa gūst labumu no Krievijas Federācijas valdības un ir saistīta ar vadošajām personām, kas ir iesaistītas ekonomikas nozarēs, kuras nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai. Turklāt viņa ir saistīta ar savu tēvu, kas ir atbildīgs par darbībām, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā un kas tās aktīvi atbalsta.

8.4.2022.

913.

Evgeny Borisovich ZUBITSKIY

(Евгений Борисoвич ЗУБИЦКИЙ)

Dzimšanas datums: 10.3.1968.

Dzimšanas vieta: Kemerovo, Krievijas Federācija

Amats: Uzņēmējs, Industrial Metallurgical Holding (PMH) līdzīpašnieks, valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Evgeny Borisovich Zubitskiy ir Industrial Metallurgical Holding (PMH) līdzīpašnieks, valdes priekšsēdētājs un izpilddirektors. Viņš ir Koks Group akcionārs, Koks Group ir PMH mātesuzņēmums un Krievijā lielākais pārdodamā koksa ražotājs, kuru dibinājis Valsts domes vietnieks Boris Zubitsky.

Tādēļ viņš ir viens no vadošajiem uzņēmējiem un iesaistīts ekonomikas nozarē, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai.

8.4.2022.

914.

Sergey Vladimirovich MIKHAILOV

(jeb Sergei MIKHAILOV)

(Сергей МИХАЙЛОВ)

Dzimšanas datums: 17.3.1971.

Dzimšanas vieta: Arkhangelsk, Krievijas Federācija

Amats: Krievijas ziņu aģentūras TASS ģenerāldirektors

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Sergey Mikhailov ir vislielākās Krievijas ziņu aģentūras, proti, ziņu aģentūras TASS ģenerāldirektors, kura, izmantojot savu milzīgo ārvalstu pārstāvniecību tīklu (70 biroji Neatkarīgu Valstu Savienībā un 68 biroji visā pasaulē), Krievijas Federācijas politiskās vadības interesēs izplata sagrozītu informāciju par Ukrainu.

Prezidents Vladimir Putin viņu ir apbalvojis ar Draudzības ordeni. Sergey Mikhailov ir iekļauts Krievijas prezidenta personāla rezervē.

Tādējādi viņš atbalsta tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

8.4.2022.

915.

Alexander Alexandrovich MALKEVICH

(Александр Александрович МАЛЬКЕВИЧ)

Dzimšanas datums: 14.7.1975.

Dzimšanas vieta: St. Petersburg, Krievijas Federācija

Amats: Krievijas Federācijas Pilsoniskās palātas priekšsēdētāja pirmais vietnieks informācijas kopienas, plašsaziņas līdzekļu un masu komunikācijas attīstības jautājumos. Kopš 2021. gada janvāra Saint Petersburg televīzijas kanāla ģenerāldirektors.

Pases numurs/identifikācijas numurs: Pase 717637093, nacionālās identifikācijas Nr. 781005202108

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Alexander Malkevich ir Krievijas propagandists, St. Petersburg televīzijas kanāla ģenerāldirektors un Krievijas Federācijas Pilsoniskās palātas priekšsēdētāja pirmais vietnieks informācijas kopienas, plašsaziņas līdzekļu un masu komunikācijas attīstības jautājumos.

2022. gada 25. februārīMalkevich paziņoja, ka notiekošā militārā agresija pret Ukrainu ir “speciāla operācija” ar mērķi denacificēt Ukrainu un ka nav nolūka sagrābt zemi. Malkevich2022. gada 16. martā piedalījās Krievijas Federācijas Pilsoniskās palātas sanāksmē par informācijas kara saasināšanos un Krievijas interešu aizstāvību, tajā tika diskutēts, cik svarīgi ir nodot patiesu informāciju, lai cilvēki varētu saprast, kāpēc tika pieņemts lēmums Ukrainā veikt “speciālu operāciju” un kāds ir tās mērķis.

Tādējādi viņš atbalsta tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

8.4.2022.

916.

Soadat NARZIEVA

(Соадат НАРЗИЕВА)

Dzimšanas vieta: Uzbekistāna

Saistītā persona: Alisher Usmanov (brālis)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Soadat Narzieva ir Kremļa atbalstītāja oligarha Alisher Usmanov māsa, viņam ir ciešas saites ar Krievijas prezidentu Vladimir Putin, un viņš ir iekļauts sarakstā ar Lēmumu 2014/145/KĀDP. Alisher Usmanov savai māsai Soadat Narzieva ir nodevis ievērojamus aktīvus, tostarp vienreizēju maksājumu vai dāvinājumu 3 miljonu USD apmērā. Viņai bija arī 27 Šveices banku konti, kuros ir simtiem miljonu dolāru, kas varētu būt saistīti ar viņas brāli Alisher Usmanov. Viņa ir saistīta arī ar sešiem ārzonas uzņēmumiem, kuru darbība varētu būt saistīta ar Usmanov. Tāpēc Soadat Narzieva ir fiziska persona, kas ir saistīta ar Alisher Usmanov, kurš ir aktīvi sniedzis materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kuri ir atbildīgi par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un kurš aktīvi atbalstīja Krievijas valdības politiku attiecībā uz Ukrainas destabilizāciju.

8.4.2022.

917.

Musa Yusupovich BAZHAEV

(Муса Юсупович БАЖАЕВ)

Dzimšanas datums: 11.5.1966.

Dzimšanas vieta: Achkoy Martan, Čečenija

Amats: Krievijas uzņēmējs; pašreizējais Moscow Alliance group priekšsēdētājs; Alliance Group pieder aktīvi naftas, būvniecības, tekstilizstrādājumu, pārtikas, finanšu un plašsaziņas līdzekļu uzņēmumos; Russian Platinum priekšsēdētājs.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Musa Bazhaev ir grupas Alliance Group priekšsēdētājs, kuras galvenie klienti ir lielākie gāzes un naftas rūpniecības, rūpniecības iekārtu, telesakaru nozares un mājokļu un komunālo pakalpojumu jomas pārstāvji.

Viņš ir arī Russian Platinum direktoru padomes priekšsēdētājs, šis uzņēmums ir identificēts kā viens no Krievijā vadošajiem ieguves uzņēmumiem, kurš nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai. 2021. gadā VEB.RF, VTB Group un Russian Platinum ir parakstījuši memorandu par nolūku finansēt Chernogorsk platīna, vara, niķeļa rūdas atradnes Krasnojarskas (Krasnoyarsk) reģionā. Parakstīšanas ceremonija notika Sanktpēterburgas Starptautiskajā ekonomikas forumā, kurā piedalījās prezidents Putin. Musa Bazhaev ir viens no vadošajiem Krievijas uzņēmējiem pieder pie 200 bagātāko krievu virsotnes, kas ir iesaistīta ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai.

Turklāt Musa Bazhaev ir saistīts ar Krievijas finanšu attīstības iestādi VEB.RF, kas aktīvi sniedz materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, vai gūst labumu no tiem.

8.4.2022.

918.

Grigory Vikotorovitsj BEREZKIN

(Григорий Викторович БЕРЁЗКИН)

Dzimšanas datums: 9.8.1966.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Amats: ESN Group direktoru padomes priekšsēdētājs

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Grigory Berezkin ir viens no vadošajiem Krievijas uzņēmējiem un tiek uzskatīts par prezidenta Vladimir Putin“rokaspuisi”.

Viņš ir ESN Group direktoru padomes priekšsēdētājs, kas ir Krievijas privātā kapitāla grupa ar ieguldījumu portfeli dažādās nozarēs, tostarp plašsaziņas līdzekļu, enerģētikas, infrastruktūras, IT, dabas resursu un naftas ķīmijas nozarē. ESN Group ir viena no Krievijā lielākajām kontrolakciju sabiedrībām. 2019. gadā Saudi Basic Industries Corporation (SABIC), Russian Direct Investment Fund (RDIF) un ESN Group parakstīja nolīgumu par ieguldījumiem projektā ar mērķi projektēt, būvēt un ekspluatēt metanola rūpnīcu Amūras (Amur) reģionā Krievijas Tālajos Austrumos. 2021. gadā VEB.RF, VTB, ESN Group, Krievijas Tālo Austrumu attīstības ministrija, Marubeni Corporation un Mitsui O.S.K. Austrumu ekonomikas foruma laikā parakstīja saprašanās memorandu ar mērķi izstrādāt projektu ar metanolu darbināmu kuģu būvniecībai, ko īstenotu Krievijas kuģu būvētāji. Ceremonijā piedalījās prezidents Putin.

ESN Group direktoru padomes priekšsēdētājs Grigory Berezkin ir viens no vadošiem uzņēmējiem, kurš iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju. Turklāt viņš sniedz materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas Federācijas valdībai, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un gūst labumu no tās.

8.4.2022.

919.

Serguey Achotovich MNDOIANTS

(Сергей Ашотович МНДОЯНЦ)

Dzimšanas datums: 21.9.1961.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Amats: Krievijas uzņēmējs, kas ir konglomerāta AFK Sistema priekšsēdētāja vietnieks. Konsultāciju uzņēmuma VLM Invest dibinātājs.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Serguey Mndoiants ir priekšsēdētāja izpildvietnieks, kas Krievijas konglomerāta uzņēmumā AFK Sistema PAO, kurš darbojas telekomunikāciju un IT nozarē, atbild par attiecībām ar valdību. Serguey Mndoiants ir arī augstākais priekšsēdētāja vietnieks konsultāciju uzņēmumā VLM Invest, kas darbojas kā starpnieks starp privātiem uzņēmumiem un Krievijas Federācijas valdības struktūrām. Serguey Mndoiants ir arī Ārlietu un aizsardzības politikas padomes (SVOP) valdes loceklis, tā ir ideju laboratorija, kas konsultē Krievijas Federācijas valdību par ārpolitikas un aizsardzības politikas īstenošanu.

Tādējādi viņš ir vadošs uzņēmējs, kurš iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

8.4.2022.

920.

Boris Romanovich ROTENBERG

(Борис Романович РОТЕНБЕРГ)

Dzimšanas datums: 3.1.1957.

Dzimšanas vieta: St. Petersburg, Krievijas Federācija

Saistītās personas: Arkady Rotenberg (brālis), Igor Rotenberg (brāļadēls)

Saistītās vienības: SGM (Stroygazmontazh), SMP Bank, Gazprom Drillings

Valstspiederība: Krievijas, Somijas

Dzimums: vīrietis

Boris Rotenberg ir Krievijas uzņēmējs miljardieris un Krievijas uzņēmēja miljardiera Arkady Rotenberg brālis, valstij piederošā uzņēmuma Gazprom Drilling akcionārs un SGM (Stroygazmontazh) group līdzīpašnieks. Rotenbergi ir cieši saistīti ar prezidentu Vladimir Putin. Boris Rotenberg ir SMP Bank Direktoru padomes loceklis un viens no lielākajiem akcionāriem uzņēmumā Gazprom Drilling, kas ir saņēmis tiesības slēgt lielus valsts līgumus, pateicoties viņa ciešajām saitēm ar prezidentu Putin. Tādējādi Boris Rotenberg gūst labumu no Krievijas lēmumu pieņēmējiem un Krievijas Federācijas valdības, kas abi ir atbildīgi par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju. Turklāt viņš ir fiziska persona, kas saistīta ar Arkady Rotenberg un prezidentu Putin, kuri abi ir iekļauti ierobežojošo pasākumu sarakstā saistībā ar darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

8.4.2022.

921.

Igor Arkadyevich ROTENBERG

(Игорь Аркадьевич РОТЕНБЕРГ)

Dzimšanas datums: 9.5.1973.

Dzimšanas vieta: St. Petersburg, Krievijas Federācija

Saistītās personas: Arkady Rotenberg (tēvs), Boris Rotenberg (tēvocis)

Saistītās vienības: SGM (Stroygazmontazh) group, Gazprom Drilling, NPV Engineering Group

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Igor Rotenberg ir Krievijas uzņēmējs miljardieris un Krievijas uzņēmēja miljardiera un SGM (Stroygazmontazh) group līdzīpašnieka Arkady Rotenberg vecākais dēls un mantinieks. Viņš ir vairākuma akcionārs uzņēmumā Gazprom Drilling. Rotenbergi ir cieši saistīti ar prezidentu Putin. Pateicoties saviem amatiem vadošos Krievijas uzņēmumos, tostarp SGM, Gazprom Drillings un Mostotrest, kuri ir saņēmuši tiesības slēgt lielus valsts līgumus, un savām ciešajām saitēm ar prezidentu Putin, Igor Rotenberg gūst labumu no Krievijas lēmumu pieņēmējiem un Krievijas Federācijas valdības, kas abi ir atbildīgi par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju. Turklāt viņš ir fiziska persona, kas saistīta ar Arkady Rotenberg un prezidentu Putin, kuri abi ir iekļauti ierobežojošo pasākumu sarakstā saistībā ar darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

8.4.2022.

922.

Ekaterina IGNATOVA

(jeb Jekatarina IGNATOVA)

Dzimšanas datums: 1968. gads

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Saistītās personas: Sergei Chemezow (vīrs)

Anastasia Ignatova (meita)

Lyudmila Rukavishikova (māte)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Ekaterina Ignatova ir sieva Sergei Chemezov, kurš ir Krievijas valsts korporācijas Rostec (State Corporation for Assistance to Development, Production and Export of Advanced Technology Industrial Product) izpilddirektors. Kā Sergei Chemezov sieva Ekaterina Ignatova ir lielu aktīvu turētāja saistībā ar viņu. Sergei Chemezov pēdējā publisko aktīvu deklarācijā 2019. gadā tika iekļauti Ekaterina Ignatova gada ienākumi 24 miljonu USD apmērā.

Ekaterina Ignatova ir saistīta ar fizisku personu (savu vīru), kura ir iekļauta ierobežojošo pasākumu sarakstā sakarā ar darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

8.4.2022.

923.

Anastasia IGNATOVA

(Анастасия ИГНАТОВА)

Saistītās personas: Sergei Chemezow (patēvs)

Ekaterina Ignatova (māte)

Lyudmila Rukavishikova (vecmāmiņa)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Anastasia Ignatova ir pameita Sergei Chemezov, kurš ir Krievijas valsts korporācijas Rostec (State Corporation for Promoting Development, Manufacturing and Export of Russian Technologies High-Tech Industrial Products) izpilddirektors.

Sergei Chemezov pameita viņa ir lielu aktīvu turētāja saistībā ar viņu ar ārzonas uzņēmumu starpniecību. Anastasia Ignatova ar Britu Virdžīnas Salu uzņēmuma Delima Services Limited starpniecību formāli pieder 85 metrus garā jahta “Valerie”, kuras vērtība ir 140 miljoni USD (vairāk nekā 10 miljardi rubļu). Turklāt viņa gūst labumu no ārzonas uzņēmumiem, kuru aktīvi ir simtiem miljonu dolāru.

Anastasia Ignatova ir saistīta ar fizisku personu (savu patēvu), kura ir iekļauta ierobežojošo pasākumu sarakstā sakarā ar darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

8.4.2022.

924.

Lyudmila RUKAVISHIKOVA

Saistītās personas: Sergei Chemezov (znots)

Ekaterina Ignatova (meita)

Anastasia Ignatova (mazmeita)

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: sieviete

Lyudmila Rukavishikova ir sievasmāte Sergei Chemezov, kurš ir Krievijas valsts korporācijas Rostec (State Corporation for Promoting Development, Manufacturing and Export of Russian Technologies High-Tech Industrial Products) izpilddirektors. Kā Sergei Chemezov sievasmāte viņa ir lielu aktīvu turētāja saistībā ar viņu, tostarp tādu uzņēmumu akciju turētāja, kuriem pieder Rostec izmantotie īpašumi.

Lyudmila Rukavishikova ir saistīta ar fizisku personu (savu znotu), kura ir iekļauta ierobežojošo pasākumu sarakstā sakarā ar darbībām, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

8.4.2022.

925.

Yuri Borisovich SLYUSAR

(Юрий Борисович СЛЮСАРЬ)

Dzimšanas datums: 20.7.1974.

Dzimšanas vieta: Rostov-on-Don, Krievijas Federācija

Amats: United Aircraft Corporation (UAC) priekšsēdētājs; iepriekš – Krievijas Federācijas rūpniecības un tirdzniecības ministra vietnieks

Saistītā persona: prezidents Vladimir Putin

Saistītā vienība: United Aircraft Corporation

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Yuri Slyusar ir United Aircraft Corporation (UAC) priekšsēdētājs un bijušais rūpniecības un tirdzniecības ministra vietnieks. UAC ir Krievijas lielā mērā valstij piederošs kosmiskās aviācijas un aizsardzības sadarbības uzņēmums Rostec ietvaros, ko sākotnēji dibinājis prezidents Putin. Būdams UAC priekšsēdētājs, Yuri Slyusar ir viens no vadošajiem Krievijas rūpniecības un aizsardzības nozares aktoriem, kam ir ciešas saiknes ar Krievijas Federācijas valdību. Tādējādi Yuri Slyusar ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kas ir iesaistīts Krievijas Federācijas valdības ekonomikas nozarēs, un ir atbalstījis Krievijas Federācijas valdību un guvis labumu no tās.

8.4.2022.

926.

Said KERIMOV

Dzimšanas datums: 6.7.1995.

Dzimšanas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Amats: Polyus Direktoru padomes un Stratēģijas komitejas locekļa Suleiman Kerimov mantinieks.

Saistītā persona: Suleiman Kerimow (tēvs)

Saistītā vienība: Polyus

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Said Kerimov ir Suleiman Kerimov dēls. Suleiman Kerimov ir Krievijā bāzēts miljardieris, Suleiman Kerimov Foundation dibinātājs un Dagestānas Republikas pārstāvis Krievijas Federācijas padomē. Suleiman Kerimov ir nodevis lielu daļu savu aktīvu, tostarp savas akcijas Krievijas lielākajā zelta ražotājā Polyus Gold, savam dēlam Said Kerimov.

Said Kerimov ir saistīts ar vadošu uzņēmēju, kurš iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju. Suleiman Kerimov ir arī atbildīgs par tādu darbību vai politikas atbalstīšanu vai īstenošanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, kā arī stabilitāte un drošība Ukrainā.

8.4.2022.

927.

Vladimir Leonidovich BOGDANOV

(Владимир Леонидович БОГДАНОВ)

Dzimšanas datums: 28.5.1951.

Amats: Surgutneftegas ģenerāldirektors

Saistītā persona: prezidents Vladimir Putin

Saistītā vienība: Surgutneftegas

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Vladimir Bogdanov ir naftas un gāzes uzņēmuma Surgutneftegas ģenerāldirektors, minētais uzņēmums ir piektais lielākais privātais uzņēmums un trešais naftas uzņēmums Krievijā, kura daļa ir vairāk nekā 10 % no Krievijas kopējās naftas ražošanas, tādējādi tas ir būtisks Krievijas Federācijas valdības ieņēmumu avots. Kā Surgutneftegas meitasuzņēmums Surgutneftegasbank CJSC 2021. gadā nodrošināja 1,6 miljardus rubļu lielu aizdevumu Tyumen apgabala valdībai, lai finansētu tās deficītu. Vladimir Bogdanov uztur ciešas saiknes ar Krievijas Federācijas valdību un prezidentu Vladimir Putin. Tādējādi Vladimir Bogdanov ir vadošs uzņēmējs, kurš iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

8.4.2022.

928.

German Oskarovich GREF

(jeb Herman Oskarovich GREF)

(Герман Оскарович ГРЕФ)

Dzimšanas datums: 8.2.1964.

Dzimšanas vieta: Panfilovo ciems, Irtysh District, Pavlodar Region, Kirgizstāna

Amats: Sberbank of Russia izpilddirektors un valdes priekšsēdētājs, ko Direktoru padome apstiprinājusi 2007. gada 16. oktobrī.

Saistītās vienības: publiska akciju sabiedrība “Sberbank of Russia

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

German Gref ir Sberbank of Russia izpilddirektors un valdes priekšsēdētājs. Sberbank of Russia ir publiska akciju sabiedrība. Sberbank vairākuma akcionārs ir Krievijas Nacionālais ieguldījumu fonds, ko pārvalda Krievijas Federācijas valdība.

2022. gada 24. februārī, pēc Krievijas agresijas pret Ukrainu pirmajiem posmiem, German Gref kopā ar citiem 36 uzņēmējiem tikās ar prezidentu Vladimir Putin un citiem Krievijas Federācijas valdības locekļiem, lai apspriestu turpmāko rīcības gaitu pēc Rietumu sankcijām. Šis īpašais ielūgums liecina, ka viņš atbalsta vai īsteno tādas darbības vai politiku, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā, vai ar ko tiek kavēts starptautisko organizāciju darbs Ukrainā.

Sberbank izpilddirektors viņš ir viens no vadošajiem uzņēmējiem, kurš ir iesaistīts ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

8.4.2022.

929.

Oleg Vladimirovich DERIPASKA

(Олег Владимирович ДЕРИПАСКА)

Dzimšanas datums: 2.1.1968.

Dzimšanas vieta: Dzerzhinsk, Krievijas Federācija

Amats: Krievijas oligarhs. Russian Machines, Military Industrial Company un Arzamas Machine-Building Plant īpašnieks.

Saistītās vienības: Russian Machines, Military Industrial Company un Arzamas Machine-Building Plant.

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Oleg Deripaska ir Krievijas oligarhs. Viņam pieder Russian Machines rūpniecības konglomerāts, kas ietver Military Industrial Company, kurš ir būtisks ieroču un militārā aprīkojuma piegādātājs Krievijas bruņotajiem spēkiem. Viņa aktīvi ietver Arzamas Machine-Building Plant, kas ražo BTR-80 amfībijas bruņutransportierus, kurus Krievija izmantoja neprovocētajā militārajā agresijā pret Ukrainu 2022. gadā.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādu darbību vai politikas atbalstīšanu vai īstenošanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

8.4.2022.

930.

Igor Evgenievich KONASHENKOV

(Игорь Евгеньевич КОНАШЕНКОВ)

Dzimšanas datums: 15.5.1966.

Dzimšanas vieta: Chisinau, Moldovas Republika

Amats: Krievijas Federācijas Aizsardzības ministrijas Informācijas un sakaru departamenta vadītājs; ģenerālmajors

Valstspiederība: Krievijas

Dzimums: vīrietis

Igor Evgenievich Konashenkov ir Krievijas Federācijas Aizsardzības ministrijas Informācijas un sakaru departamenta vadītājs, un viņam ir ģenerālmajora dienesta pakāpe.

Kā Krievijas Aizsardzības ministrijas galvenais runasvīrs viņš ir atbildīgs par manipulēšanu ar informāciju un dezinformācijas izplatīšanu par Krievijas militārajām darbībām Ukrainā. Viņš veicināja pozitīvu attieksmi pret neprovocēto Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu, Krimas aneksiju un separātistu darbībām Donbasā, neobjektīvā veidā atainoja situāciju Ukrainā un izplatīja dezinformāciju par Ukrainas un Rietumu aktivitātēm.

Tādējādi viņš ir atbildīgs par tādu darbību vai politikas aktīvu atbalstīšanu vai īstenošanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība vai stabilitāte vai drošība Ukrainā.

8.4.2022.

931.

Vladimir Viktorovich PAVLENKO

(Владимир Викторович ПАВЛЕНКО / Володимир Вiкторович ПАВЛЕНКО)

Dzimšanas datums: 14.4.1962.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktais “valsts drošības ministrs”. Uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņš ir aktīvi grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

932.

Alexander Yevgenevych ANANCHENKO

(Александр Евгеньевич АНАНЧЕНКO)

Dzimšanas datums: 2.2.1966.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktais “premjerministrs”. Uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņš ir aktīvi grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

933.

Aleksei Alexandrovich DIKIY

(Алексей Александрович ДИКИЙ / Олексiй Олександрович ДIКIЙ)

Dzimšanas datums: 5.7.1974.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktais “iekšlietu ministrs”. Uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņš ir aktīvi grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

934.

Igor Yurievich ANTIPOV

(Игорь Юрьевич АНТИПОВ / Iгор Юрiйович АНТИПОВ)

Dzimšanas datums: 26.5.1961.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktais “informācijas ministrs”. Uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņš ir aktīvi grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

935.

Artem Alexandrovich KRAMARENKO

(Артем Александрович КРАМАРЕНКО)

Dzimšanas datums: 13.1.1980.

Dzimšanas vieta: Pavlov Khutor, Krievija

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktais “agrorūpniecības politikas un pārtikas ministrs”. Uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņš ir aktīvi grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

936.

Vladimir Nikolaevich ANTONOV

(Владимир Николаевич АНТОНОВ / Володимир Миколайович АНТОНОВ)

Dzimšanas datums: 24.12.1979.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktais“valdības priekšsēdētāja vietnieks”. Uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņš ir aktīvi grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

937.

Tatyana Viktorovna PEREVERZEVA

(Татьяна Викторовна ПЕРЕВЕРЗЕВА / Тетяна Вiкторiвна ПЕРЕВЕРЗЕВА)

Dzimšanas datums: 20.6.1964.

Dzimšanas vieta: Donetsk, Ukraina

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktā “valdības priekšsēdētāja vietniece”. Uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņa ir aktīvi grāvusi Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

938.

Evgenij Evgenievich LAVRENOV

(Евгений Евгеньевич ЛАВРЕНОВ / Євген Євгенович ЛАВРЕНОВ)

Dzimšanas datums: 5.12.1979.

Dzimšanas vieta: Nikopol

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktais “ienākumu un nodevu ministrs”. Uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņš ir aktīvi grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

939.

Aleksandr Aleksandrovich OPRISHHENKO

(Александр Александрович ОПРИЩЕНКО / Олександр Олександрович ОПРИЩЕНКО)

Dzimšanas datums: 24.4.1976.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktais “veselības ministra vietas izpildītājs”. Uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņš ir aktīvi grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

940.

Natalya Yurevna NIKONOROVA

(Наталья Юрьевна НИКОНОРОВА / Наталя Юр'ївна НIКОНОРОВА)

Dzimšanas datums: 28.9.1984.

Dzimšanas vieta: Donetsk, Ukraina

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktā “ārlietu ministre”. Uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņa ir aktīvi grāvusi Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

941.

Mihail Vasilevich ZHELTYAKOV

(Михаил Васильевич ЖЕЛТЯКОВ / Михайло Васильович ЖЕЛТЯКОВ)

Dzimšanas datums: 1.1.1961.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktais “kultūras ministrs”. Uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņš ir aktīvi grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

942.

Aleksandr Yurevich GROMAKOV

(Александр Юрьевич ГРОМАКОВ / Олександр Юрiйович ГРОМАКОВ)

Dzimšanas datums: 4.9.1958.

Dzimšanas vieta: Donetsk, Ukraina

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktais “jaunatnes, sporta un tūrisma ministrs”. Uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņš ir aktīvi grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

943.

Mikhail Nikolaevich KUSHAKOV

(Михаил Николаевич КУШАКОВ / Михайло Миколайович КУШАКОВ)

Dzimšanas datums: 23.11.1958.

Dzimšanas vieta: Moldovas Republika

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktais “izglītības un zinātnes ministrs”. Uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņš ir aktīvi grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

944.

Alexei Aleksandrovich KOSTRUBITSKIY

(Алексей Александрович КОСТРУБИЦКИЙ / Олексiй Олександрович КОСТРУБИЦЬКИЙ)

Dzimšanas datums: 24.8.1978.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktais “civilās aizsardzības, ārkārtas situāciju un dabas katastrofu seku novēršanas ministrs”. Uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņš ir aktīvi grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

945.

Vladimir Mikhailovich RUSHHAK

(Владимир Михайлович РУЩАК / Володимир Михайлович РУЩАК)

Dzimšanas datums: 2.9.1971.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktais “rūpniecības un tirdzniecības ministrs”. Uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņš ir aktīvi grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

946.

Igor Nikolaevich HALEPA

(Игорь Николаевич ХАЛЕПА / Iгор Миколайович ХАЛЕПА)

Dzimšanas datums: 19.5.1969.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktais “sakaru ministra vietas izpildītājs”. Uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņš ir aktīvi grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

947.

Sergei Sergeevich NAUMETS

(Сергей Сергеевич НАУМЕЦ / Сергiй Сергiйович НАУМЕЦЬ)

Dzimšanas datums: 13.7.1976.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktais “būvniecības, mājokļu un komunālo pakalpojumu ministrs”. Uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņš ir aktīvi grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

948.

Dmitriy Viktorovich PODLIPANOV

(Дмитрий Викторович ПОДЛИПАНОВ / Дмитро Вiкторович ПОДЛИПАНОВ)

Dzimšanas datums: 28.11.1964.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktais “transporta ministrs”. Uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņš ir aktīvi grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

949.

Larisa Valentinovna TOLSTYKINA

(Лариса Валентиновна ТОЛСТЫКИНА / Лариса Валентинiвна ТОЛСТИКIНА)

Dzimšanas datums: 3.10.1967.

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktā “darba un sociālo lietu ministre”. Uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņa ir aktīvi grāvusi Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

950.

Ruslan Mihajlovich DUBOVSKIY

(Руслан Михайлович ДУБОВСКИЙ / Руслан Михайлович ДУБОВСЬКИЙ)

Dzimšanas datums: 20.2.1974.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktais “ogļrūpniecības un enerģētikas ministrs”. Uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņš ir aktīvi grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

951.

Yana Sergeevna CHAUSOVA

(Яна Сергеевна ЧАУСОВА / Яна Сергiївна ЧАУСОВА)

Dzimšanas datums: 22.9.1980.

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktā “finanšu ministre”. Uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņa ir aktīvi grāvusi Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

952.

Aleksei Vladimirovich POLOVYAN

(Алексей Владимирович ПОЛОВЯН / Олексiй Володимирович ПОЛОВЯН)

Dzimšanas datums: 3.5.1979.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktais “ekonomikas attīstības ministrs”. Uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņš ir aktīvi grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

953.

Yuriy Nikolaevich SIROVATKO

(Юрий Николаевич СИРОВАТКО / Юрiй Миколайович СИРОВАТКО)

Dzimšanas datums: 17.4.1978.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktais “tieslietu ministrs”. Uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņš ir aktīvi grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

954.

Sergey Ivanovich KOZLOV

(Сергей Иванович КОЗЛОВ / Сергiй Iванович КОЗЛОВ)

Dzimšanas datums: 7.11.1963.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktais “valdības priekšsēdētājs”. Uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņš ir aktīvi grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

955.

Yuriy Nikolaevich GOVTVIN

(Юрий Николаевич ГОВТВИН / Юрiй Миколайович ГОВТВIН)

Dzimšanas datums: 12.4.1968.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktais “valdības priekšsēdētāja pirmais vietnieks”. Uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņš ir aktīvi grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

956.

Elena Nikolaevna KOSTENKO

(Елена Николаевна КОСТЕНКО / Олена Миколаївна КОСТЕНКО)

Dzimšanas datums: 13.11.1968.

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktā “valdības priekšsēdētāja vietniece”. Uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņa ir aktīvi grāvusi Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

957.

Anna Yurievna TODOROVA

(Анна Юрьевна ТОДОРОВА / Ганна Юрiївна ТОДОРОВА)

Dzimšanas datums: 20.2.1988.

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktā “valdības priekšsēdētāja vietniece”. Uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņa ir aktīvi grāvusi Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

958.

Anatoli Andreevich ANTONOV

(Анатолий Андреевич АНТОНОВ)

Dzimšanas datums: 6.11.1966.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktais “valsts drošības ministrs”. Uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņš ir aktīvi grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

959.

Igor Aleksandrovich KORNET

(Игорь Александрович КОРНЕТ / Iгор Олександрович КОРНЕТ)

Dzimšanas datums: 29.4.1973.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktais “iekšlietu ministrs”. Uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņš ir aktīvi grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

960.

Evgeny Anatolievich KATSAVALOV

(Евгений Анатольевич КАЦАВАЛОВ)

Dzimšanas datums: 11.2.1972.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktais “ārkārtas situāciju un katastrofu pārvaldības ministrs”. Uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņš ir aktīvi grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

961.

Natalya Alexandrovna PASHCHENKO

(Наталия Александровна ПАЩЕНКО)

Dzimšanas datums: 10.10.1975.

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktā “veselības ministre”. Uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņa ir aktīvi grāvusi Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

962.

Andrey Yurievich LUSTENKO

(Андрей Юрьевич ЛУСТЕНКО)

Dzimšanas datums: 16.6.1975.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktais “izglītības un zinātnes ministrs”. Uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņš ir aktīvi grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

963.

Svetlana Anatolievna MALAKHOVA

(Светлана Анатольевна МАЛАХОВА)

Dzimšanas datums: 27.8.1964.

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktā “darba un sociālās politikas ministre”. Uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņa ir aktīvi grāvusi Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

964.

Dmitry Sergeevich SIDOROV

(Дмитрий Сергеевич СИДОРОВ)

Dzimšanas datums: 2.9.1989.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktais “kultūras, sporta un jaunatnes lietu ministrs”. Uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņš ir aktīvi grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

965.

Sergey Alekseevich BORODIN

(Сергей Алексеевич БОРОДИН)

Dzimšanas datums: 15.1.1968.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktais “Valsts nodokļu un nodevu komitejas priekšsēdētājs”. Uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņš ir aktīvi grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

966.

Vladislav Nikolaevich DEINEGO

(Владислав Николаевич ДЕЙНЕГО)

Dzimšanas datums: 12.3.1964.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktais “ārlietu ministrs”. Uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņš ir aktīvi grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

967.

Yuriy Alexandrovich PRONKO

(Юрий Александрович ПРОНЬКО)

Dzimšanas datums: 2.4.1962.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktais “lauksaimniecības un pārtikas ministrs”. Uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņš ir aktīvi grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

968.

Svetlana Nikolaevna PODLIPAEVA

(Светлана Николаевна ПОДЛИПАЕВА)

Dzimšanas datums: 16.9.1968.

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktā “ekonomikas attīstības ministre”. Uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņa ir aktīvi grāvusi Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

969.

Maxim Alekseevich PROTASOV

(Максим Алексеевич ПРОТАСОВ)

Dzimšanas datums: 21.2.1976.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktais “būvniecības, mājokļu un komunālo pakalpojumu ministrs”. Uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņš ir aktīvi grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

970.

Oleg Vasilievich FETISOV

(Олег Васильевич ФЕТИСОВ)

Dzimšanas datums: 30.3.1971.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktais “sakaru un masu komunikāciju ministrs”. Uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņš ir aktīvi grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

971.

Yuriy Anatolievich DEGTYAREV

(Юрий Анатольевич ДЕГТЯРЕВ)

Dzimšanas datums: 7.7.1977.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktais “dabas resursu un vides drošības ministrs”. Uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņš ir aktīvi grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

972.

Sergey Nikolaevich NEVEROV

(Сергей Николаевич НЕВЕРОВ)

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktais “rūpniecības un tirdzniecības ministrs”. Uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņš ir aktīvi grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

973.

Yuriy Nikolaevich AFANASEVSKY

(Юрий Николаевич АФАНАСЬЕВСКИЙ)

Dzimšanas datums: 12.12.1968.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktais “Valsts muitas komitejas priekšsēdētājs”. Uzņemoties minētās funkcijas un rīkojoties atbilstīgi tām, viņš ir aktīvi grāvis Ukrainas teritoriālo integritāti, suverenitāti un neatkarību.

8.4.2022.

974.

Olga Alexandrovna MAKEEVA

(Ольга Александровна МАКЕЕВА / Ольга Олександрiвна МАКЄЄВА)

Dzimšanas datums: 21.11.1974.

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” locekle. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

975.

Vitaly Vladimirovich KRAVETS

(Виталий Владимирович КРАВЕЦ / Вiталiй Володимирович КРАВЕЦЬ)

Dzimšanas datums: 7.4.1975.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

976.

Yaroslav Gennadievich ANIKA

(Ярослав Геннадьевич АНИКА / Ярослав Геннадiйович АНIКА)

Dzimšanas datums: 26.6.1990.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

977.

Yevgeny Dmitrievich GRITSENKO

(Евгений Дмитриевич ГРИЦЕНКО / Євген Дмитрович ГРИЦЕНКО)

Dzimšanas datums: 26.7.1977.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

978.

Andrey Sergeevich VOROSHILOV

(Андрей Сергеевич ВОРОШИЛОВ / Андрiй Сергiйович ВОРОШИЛОВ)

Dzimšanas datums: 2.4.1978.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

979.

Alexander Pavlovich KURENKOV

(Александр Павлович КУРЕНКОВ / Олександр Павлович КУРЄНКОВ)

Dzimšanas datums: 1.6.1962.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

980.

Vladislav Leonidovich BERDICHEVSKY

(Владислав Леонидович БЕРДИЧЕВСКИЙ / Владiслав Леонiдович БЕРДIЧЕВСЬКИЙ)

Dzimšanas datums: 10.9.1967.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

981.

Irina Vasilievna POPOVA

(Ирина Васильевна ПОПОВА / Iрина Василiвна ПОПОВА)

Dzimšanas datums: 7.8.1966.

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” locekle. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

982.

Maria Vladimirovna PIROGOVA

(Мария Владимировна ПИРОГОВА / Марiя Володимирiвна ПIРОГОВА)

Dzimšanas datums: 13.5.1993.

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” locekle. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

983.

Sergey Borisovich PROKOPENKO

(Сергей Борисович ПРОКОПЕНКО / Сергiй Борисович ПРОКОПЕНКО)

Dzimšanas datums: 20.10.1986.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

984.

Svetlana Anatolievna KUMANOVA

(Светлана Анатольевна КУМАНОВА / Свiтлана Анатолiївна КУМАНОВА)

Dzimšanas datums: 1.11.1966.

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” locekle. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

985.

Magdalina Marina VLADIMIROVNA

(Магдалина Марина ВЛАДИМИРОВНА / Магдалина Марина ВОЛОДИМИРIВНА)

Dzimšanas datums: 4.1.1984.

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” locekle. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

986.

Kirill Borisovich MAKAROV

(Кирилл Борисович МАКАРОВ / Кирило Борисович МАКАРОВ)

Dzimšanas datums: 6.11.1995.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

987.

Alexander Viktorovich MALKOV

(Александр Викторович МАЛЬКОВ / Олександр Вiкторович МАЛЬКОВ)

Dzimšanas datums: 18.7.1953.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

988.

Yury Igorevich MARTYNOV

(Игорь Юрьевич МАРТЫНОВ / Iгор Юрiйович МАРТИНОВ)

Dzimšanas datums: 22.6.1969.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

989.

Igor Viktorovich MATRUS

(Игорь Викторович МАТРУС / Iгор Вiкторович МАТРУС)

Dzimšanas datums: 27.7.1981.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

990.

Vladimir Anatolievich MEDVEDEV

(Владимир Анатольевич МЕДВЕДЕВ / Володимир Анатолiйович МЕДВЕДЕВ)

Dzimšanas datums: 27.10.1980.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

991.

Yulia Valentinovna MIKHAILOVA

(Юлия Валентиновна МИХАЙЛОВА / Юлiя Валентинiвн МИХАЙЛОВА)

Dzimšanas datums: 14.7.1991. vai 14.6.1991.

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” locekle. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

992.

Vladimir Evgenievich MOSHKIN

(Владимир Евгеньевич МОШКИН / Володимир Євгенович МОШКIН)

Dzimšanas datums: 25.6.1980.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

993.

Alla Ivanovna OBOLENSKAYA

(Алла Ивановна ОБОЛЕНСКАЯ / Алла Iванiвна ОБОЛЕНСЬКА)

Dzimšanas datums: 26.7.1964.

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” locekle. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

994.

Dmitry Alexandrovich OGILETS

(Дмитрий Александрович ОГИЛЕЦ / Дмитро Олександрович ОГIЛЕЦЬ)

Dzimšanas datums: 2.9.1968.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

995.

Oleg Vladimirovich ONOPKO

(Олег Владимирович ОНОПКО / Олег Володимирович ОНОПКО)

Dzimšanas datums: 10. oktobris (gads nav zināms)

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

996.

Vladimir Gennadievich PAKREEV

(Владимир Геннадьевич ПАКРЕЕВ / Володимир Генадiйович ПАКРЕЄВ)

Dzimšanas datums: 21.7.1977.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

997.

Maxim Alekseevich PARSHIN

(Максим Алексеевич ПАРШИН / Максим Олексiйович ПАРШИН)

Dzimšanas datums: 3.8.1976.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

998.

Igor Valentinovich PASHKOV

(Игорь Валентинович ПАШКОВ / Iгор Валентинович ПАШКОВ)

Dzimšanas datums: 4.2.1961.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

999.

Vasily Anatolievich PERTSEV

(Василий Анатольевич ПЕРЦЕВ / Василь Анатолiйович ПЕРЦЕВ)

Dzimšanas datums: 9.8.1981.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1000.

Yuri Ivanovich POKINTELITSA

(Юрий Иванович ПОКИНТЕЛИЦА / Юрiй Iванович ПОКIНТЕЛИЦЯ)

Dzimšanas datums: 21.5.1966.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1001.

Natalya Alekseevna POLYANSKAYA

(Наталья Алексеевна ПОЛЯНСКАЯ / Наталiя Олексiївна ПОЛЯНСЬКА)

Dzimšanas datums: 6.11.1971.

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” locekle. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1002.

Leonid Vladimirovich PRISENKO

(Леонид Владимирович ПРИСЕНКО / Леонiд Володимирович ПРИСЄНКО)

Dzimšanas datums: 6.7.1961.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1003.

Natalya Anatolyevna PSHENICHNAYA

(Наталья Анатольевна ПШЕНИЧНАЯ / Наталiя Анатолiївна ПШЕНИЧНА)

Dzimšanas datums: 30.6.1981.

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” locekle. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1004.

Lyubomir Evgenevich PUSHKIN

(Любомир Евгеньевич ПУШКИН / Любомир Євгенiйович ПУШКIН)

Dzimšanas datums: 27.5.1977.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1005.

Vladislav Adolfovich RUSANOV

(Владислав Адольфович РУСАНОВ / Владислав Адольфович РУСАНОВ)

Dzimšanas datums: 12.6.1966.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1006.

Vladimir Vladimirovich SAVELOV

(Владимир Владимирович САВЕЛОВ / Володимир Володимирович САВЕЛОВ)

Dzimšanas datums: 24.2.1965.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1007.

Anastasia Yurievna SELIVANOVA

(Анастасия Юрьевна СЕЛИВАНОВА / Анастасiя Юрiївна СЕЛIВАНОВА)

Dzimšanas datums: 5.8.1983.

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” locekle. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1008.

Alexander Anatolievich SERYOZHENKO

(Александр Анатольевич СЕРЁЖЕНКО / Олександр Анатолiйович СЕРЬОЖЕНКО)

Dzimšanas datums: 17.3.1965.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1009.

Elena Nikolaevna SHISHKINA

(Елена Николаевна ШИШКИНА / Олена Миколаївна ШИШКIНА)

Dzimšanas datums: 19.4.1978.

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” locekle. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1010.

Korotkiy Alexander VLADIMIROVICH

(Короткий Александр ВЛАДИМИРОВИЧ)

Dzimšanas datums: 13.3.1925.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1011.

Oksana Viktorovna SIGIDINA

(Оксана Викторовна СИГИДИНА / Оксана Вiкторiвна СIГIДIНА)

Dzimšanas datums: 17.8.1976.

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” locekle. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1012.

Valery Vladimirovich SKOROKHODOV

(Валерий Владимирович СКОРОХОДОВ / Валерiй Володимирович СКОРОХОДОВ)

Dzimšanas datums: 22.5.1976.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1013.

Natalya Ivanovna STRELCHUK

(Наталья Ивановна СТРЕЛЬЧУК / Наталiя Iванiвна СТРЕЛЬЧУК)

Dzimšanas datums: 10.9.1974.

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” locekle. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1014.

Pavel Alexandrovich SHEPOTKO

(Павел Александрович ШЕПОТЬКО / Павло Олександрович ШЕПОТЬКО)

jeb Pavel Alexandrovich TCHAIKOVSKY (Павел Александрович ЧАЙКОВСКИЙ)

Dzimšanas datums: 15.4.1986.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1015.

Sergey Leonidovich TELNYKH

(Сергей Леонидович ТЕЛЬНЫХ / Сергiй Леонiдович ТЕЛЬНИХ)

Dzimšanas datums: 29.4.1972.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1016.

Roman Sergeevich UDALOV

(Роман Сергеевич УДАЛОВ / Роман Сергiйович УДАЛОВ)

Dzimšanas datums: 27.5.1994.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1017.

Alexandra Alexandrovna USACHEVA

(Александра Александровна УСАЧЕВА / Олександра Олександрiвна УСАЧОВА)

Dzimšanas datums: 28. septembris (gads nav zināms)

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” locekle. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1018.

Natalya Markovna VOLKOVA

(Наталья Марковна ВОЛКОВА / Наталiя Маркiвна ВОЛКОВА)

Dzimšanas datums: 11.10.1976.

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” locekle. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1019.

Yuri Mikhailovich ZAKABLUK

(ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ЗАКАБЛУК)

Dzimšanas datums: 19.8.1957.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1020.

Marina Nikolaevna ZHEYNOVA

(Марина Николаевна ЖЕЙНОВА / Марина Миколаївна ЖЕЙНОВА)

Dzimšanas datums: 15.2.1985.

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” locekle. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1021.

Aleksei Mikhailovich ZHIGULIN

(Алексей Михайлович ЖИГУЛИН / Олексiй Михайлович ЖИГУЛIН)

Dzimšanas datums: 29.1.1979.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1022.

Mikhail Valerievich ZHUKOV

(Михаил Валерьевич ЖУКОВ / Михайло Валерiйович ЖУКОВ)

Dzimšanas datums: 1.11.1978.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1023.

Tatyana Vladimirovna ZHURAVLEVA

(Татьяна Владимировна ЖУРАВЛЕВА / Тетяна Володимирiвна ЖУРАВЛЕВА)

Dzimšanas datums: 19.12.1967.

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” locekle. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1024.

Abdu Tamer HASSAN

(Абду Тамер ХАССАН)

Dzimšanas datums: 12.6.1994.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1025.

Sergei Navilievich ABUKOV

(Сергей Навильевич АБУКОВ)

Dzimšanas datums: 17.3.1971.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1026.

Vladimir Nikolaevich ANDRIENKO

(Владимир Николаевич АНДРИЕНКО)

Dzimšanas datums: 27.4.1957.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1027.

Alexander Vasilievich AVDEEV

(Александр Васильевич АВДЕЕВ)

Dzimšanas datums: 7.12.1958.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1028.

Oksana Alexandrovna BABENKO

(Оксана Александровна БАБЕНКО / Оксана Олександрiвна БАБЕНКО)

Dzimšanas datums: 3.6.1987.

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” locekle. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1029.

Andrey Vasilievich BAEVSKY

(Андрей Васильевич БАЕВСКИЙ)

Dzimšanas datums: 19.8.1972.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1030.

Alexander Sergeevich BANAKH

(Александр Сергеевич БАНАХ)

Dzimšanas datums: 23.7.1985.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1031.

Rinat Alievich BILYALOV

(Ринат Алиевич БИЛЯЛОВ)

Dzimšanas datums: 20.10.1969.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1032.

Maria Viktorovna BOGATOVA

(Мария Викторовна БОГАТОВА)

Dzimšanas datums: 21.4.1997.

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” locekle. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1033.

Anatoly Vladimirovich BONDARCHUK

(Анатолий Владимирович БОНДАРЧУК / Анатолiй Володимирович БОНДАРЧУК)

Dzimšanas datums: 1.6.1948.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1034.

Alexander Alexandrovich BONDARENKO

(Александр Александрович БОНДАРЕНКО / Олександр Олександрович БОНДАРЕНКО)

Dzimšanas datums: 2.9.1983.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1035.

Alexander Viktorovich BYKADOROV

(Александр Викторович БЫКАДОРОВ / Олександр Вiкторович БИКАДОРОВ)

Dzimšanas datums: 28.9.1985.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1036.

Natalya Dmitrievna CHEKAREVA

(Наталья Дмитриевна ЧЕКАРЕВА / Наталя Дмитриевна ЧЕКАРЄВА)

Dzimšanas datums: 13.5.1969.

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” locekle. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1037.

Sergey Anatolievich CHUCHIN

(Сергей Анатольевич ЧУЧИН / Сергiй Анатолiйович ЧУЧИН)

Dzimšanas datums: 11.12.1959.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1038.

Dmitry Murtazievich CHURADZE

(Дмитрий Муртазиевич ЧУРАДЗЕ / Дмитро Муртазiйович ЧУРАДЗЕ)

Dzimšanas datums: 24.10.1974.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1039.

Dmitry Eduardovich DEZORTSEV

(Дмитрий Эдуардович ДЕЗОРЦЕВ / Дмитро Едуардович ДЕЗОРЦЕВ)

Dzimšanas datums: 19.6.1966.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1040.

Irina Leontievna DIANOVA

(Ирина Леонтьевна ДИАНОВА / Iрина Леонтiївна ДIАНОВА)

Dzimšanas datums: 13.10.1962.

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” locekle. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1041.

Alexey Sergeevich DOROFEEV

(Алексей Сергеевич ДОРОФЕЕВ / Олексiй Сергiйович ДОРОФЄЄВ)

Dzimšanas datums: 11.11.1986.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1042.

Vladimir Nikolaevich DUBOVKA

(Владимир Николаевич ДУБОВКА / Володимир Миколайович ДУБОВКА)

Dzimšanas datums: 14.9.1982.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1043.

Alexander Pavlovich DYAGOVETS

(Александр Павлович ДЯГОВЕЦ / Олександр Павлович ДЯГОВЕЦЬ)

Dzimšanas datums: 12.1.1962.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1044.

Olga Petrovna GRYAZNOVA

(Ольга Петровна ГРЯЗНОВА / Ольга Петрiвна ГРЯЗНОВА)

Dzimšanas datums: 16.5.1983.

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” locekle. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1045.

Natalya Vladimirovna GUBAREVA

(Наталья Владимировна ГУБАРЕВА / Наталя Володимирiвна ГУБАРЄВА)

Dzimšanas datums: 23.6.1981.

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” locekle. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1046.

Evgeny Alekseevich ILYENKO

(Евгений Алексеевич ИЛЬЕНКО / Євгенiй Олексiйович IЛЬЄНКО)

Dzimšanas datums: 5.11.1995.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1047.

Viktor Dmitrievich ISHCHENKO

(Виктор Дмитриевич ИЩЕНКО / Вiктор Дмитрович IЩЕНКО)

Dzimšanas datums: 23.9.1958.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1048.

German Rustemovich KADYROV

(Герман Рустемович КАДЫРОВ / Герман Рустемович КАДИРОВ)

Dzimšanas datums: 15.10.1965.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1049.

Alexander Sergeevich KAMYSHOV

(Александр Сергеевич КАМЫШОВ / Олександр Сергiйович КАМИШОВ)

Dzimšanas datums: 24.5.1987.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1050.

Maxim Gennadievich KNYSH

(Максим Геннадиевич КНЫШ / Максим Геннадiйович КНИШ)

Dzimšanas datums: 27.5.1983.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1051.

Maxim Vitalievich KOROLYUK

(Максим Витальевич КОРОЛЮК / Максим Вiталiйович КОРОЛЮК)

Dzimšanas datums: 22.12.1982.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1052.

Irina Anatolievna KOSTENKO

(Ирина Анатольевна КОСТЕНКО / Iрина Анатолiївна КОСТЕНКО)

Dzimšanas datums: 4.4.1974.

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” locekle. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1053.

Gennady Evgenievich KOVALCHUK

(Геннадий Евгеньевич КОВАЛЬЧУК / Геннадiй Євгенович КОВАЛЬЧУК)

Dzimšanas datums: 16.9.1969.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1054.

Sergey Alexandrovich KOVALCHUK

(Сергей Александрович КОВАЛЬЧУК / Сергiй Олександрович КОВАЛЬЧУК)

Dzimšanas datums: 27.1.1966.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1055.

Alexander Vladimirovich KOVTYRIN

(Александр Владимирович КОВТЫРИН / Олександр Володимирович КОВТИРIН)

Dzimšanas datums: 10.10.1977.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1056.

Olga Alexandrovna KRAVTSOVA

(Ольга Александровна КРАВЦОВА / Ольга Олександрiвна КРАВЦОВА)

Dzimšanas datums: 19.2.1972.

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” locekle. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1057.

Julia Mikhailovna KRYUKOVA

(Юлия Михайловна КРЮКОВА / Юлiя Михайлiвна КРЮКОВА)

Dzimšanas datums: 28.5.1978.

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” locekle. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1058.

Klavdia Yurievna KULBATSKAYA

(Клавдия Юрьевна КУЛЬБАЦКАЯ / Клавдiя Юр'ївна КУЛЬБАЦЬКА)

Dzimšanas datums: 30.3.1967.

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” locekle. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1059.

Konstantin Alexandrovich KUZMIN

(Константин Александрович КУЗЬМИН / Костянтин Олександрович КУЗЬМIН)

Dzimšanas datums: 28.11.1976.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1060.

Yury Vladimirovich LEONOV

(Юрий Владимирович ЛЕОНОВ / Юрiй Володимирович ЛЕОНОВ)

Dzimšanas datums: 1.4.1980.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1061.

Roman Nikolaevich LEPA

(Роман Николаевич ЛЕПА / Роман Миколайович ЛЕПА)

Dzimšanas datums: 3.6.1974.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1062.

Yaroslav Igorevich LISOBEY

(Ярослав Игоревич ЛИСОБЕЙ)

Dzimšanas datums: 24.1.1988.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Doneckas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1063.

Irina Ivanovna ANDRUKH

(Ирина Ивановна АНДРУХ)

Dzimšanas datums: 21.9.1959.

Dzimšanas vieta: Luhansk, Ukraina

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” locekle. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1064.

Aleksei Yuryevich BELETSKY

(Алексей Юрьевич БЕЛЕЦКИЙ)

Dzimšanas datums: 23.7.1988.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1065.

Gennadiy Mikhaylovich BUNEEV

(Геннадий Михайлович БУНЕЕВ)

Dzimšanas datums: 11.2.1958.

Dzimšanas vieta: Luhansk, Ukraina

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1066.

Oleg Viacheslavovich DADONOV

(Олег Вячеславович ДАДОНОВ)

Dzimšanas datums: 6.7.1968.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1067.

Bella Seyranovna DEMESHKO

(Бэлла Сейрановна ДЕМЕШКО)

Dzimšanas datums: 19.2.1979.

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” locekle. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1068.

Sergei Mikhaylovich DIDENKO

(Сергей Михайлович ДИДЕНКО)

Dzimšanas datums: 22.6.1974.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1069.

Elena Evgenyevna FARAKHOVA

(Елена Евгеньевна ФАРАХОВА)

Dzimšanas datums: 31.12.1984.

Dzimšanas vieta: Luhansk, Ukraina

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” locekle. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1070.

Valeriy Iosifovich GALINKIN

(Валерий Иосифович ГАЛИНКИН)

Dzimšanas datums: 1.8.1947.

Dzimšanas vieta: Luhansk, Ukraina

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1071.

Svetlana Fiodorovna GIZAY

(Светлана Федоровна ГИЗАЙ)

Dzimšanas datums: 24.1.1965.

Dzimšanas vieta: Kehychivka, Ukraina

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” locekle. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1072.

Dmitry Yuryevich GOLDA

(Дмитрий Юрьевич ГОЛДА)

Dzimšanas datums: 2.8.1984.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1073.

Mikhail Vasilyevich GOLUBOVICH

(Михаил Васильевич ГОЛУБОВИЧ)

Dzimšanas datums: 21.11.1943.

Dzimšanas vieta: Zolotonosha, Ukraina

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1074.

Andrei Anatolyevich GUBAREV

(Андрей Анатольевич ГУБАРЕВ)

Dzimšanas datums: 22.10.1974.

Dzimšanas vieta: Krasnodon, Ukraina

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1075.

Svetlana Vadimovna KHVOROSTIAN

(Светлана Вадимовна ХВОРОСТЯН)

Dzimšanas datums: 7.3.1990.

Dzimšanas vieta: Luhansk, Ukraina

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” locekle. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1076.

Vitaliy Mikhaylovich KISHKINOV

(Виталий Михайлович КИШКИНОВ)

Dzimšanas datums: 7.1.1983.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1077.

Olga Anatolyevna KOBTSEVA

(Ольга Анатольевна КОБЦЕВА)

Dzimšanas datums: 6.9.1966.

Dzimšanas vieta: Rubizhne, Ukraina

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” locekle. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1078.

Denis Sergeevich KOLESNIKOV

(Денис Сергеевич КОЛЕСНИКОВ)

Dzimšanas datums: 1.6.1980.

Dzimšanas vieta: Luhansk, Ukraina

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1079.

Aleksandra Sergeevna KOVALENKO

(Александра Сергеевна КОВАЛЕНКО)

Dzimšanas datums: 6.9.1988.

Dzimšanas vieta: Luhansk, Ukraina

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” locekle. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1080.

Aleksandr Valeryevich KRIYERENKO

(Александр Валерьевич КРИЕРЕНКО)

Dzimšanas datums: 14.10.1993.

Dzimšanas vieta: Luhansk, Ukraina

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1081.

Dmitry Leonidovich KUKARSKY

(Дмитрий Леонидович КУКАРСКИЙ)

Dzimšanas datums: 20.1.1982.

Dzimšanas vieta: Antipino, Krievijas Federācija

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1082.

Andrei Viktorovich LITSOEV

(Андрей Викторович ЛИЦОЕВ)

Dzimšanas datums: 6.2.1967.

Dzimšanas vieta: Luhansk, Ukraina

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1083.

Roman Grigoryevich LYSENKO

(Роман Григорьевич ЛЫСЕНКО)

Dzimšanas datums: 13.8.1962.

Dzimšanas vieta: Alchevsk, Ukraina

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1084.

Pavel Georgievich MALY

(Павел Георгиевич МАЛЫЙ)

Dzimšanas datums: 5.11.1968.

Dzimšanas vieta: Debaltseve, Ukraina

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1085.

Ruslan Raisovich MARDANOV

(Руслан Раисович МАРДАНОВ)

Dzimšanas datums: 22.9.1980.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1086.

Zhanna Viktorovna MARFINA

(Жанна Викторовна МАРФИНА)

Dzimšanas datums: 31.1.1974.

Dzimšanas vieta: Bile, Ukraina

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” locekle. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1087.

Anna Mikhaylovna MOSINA

(Анна Михайловна МОСИНА)

Dzimšanas datums: 27.10.1957.

Dzimšanas vieta: Luhansk, Ukraina

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” locekle. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1088.

Zinaida Gavrilovna NADEN

(Зинаида Гавриловна НАДЕН)

Dzimšanas datums: 22.7.1947.

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” locekle. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1089.

Pavel Aristievich PILAVOV

(Павел Аристиевич ПИЛАВОВ)

Dzimšanas datums: 17.2.1969.

Dzimšanas vieta: Alekseyevka, Gruzija

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1090.

Alla Arkadyevna PODTYNNAYA

(Алла Аркадьевна ПОДТЫННАЯ)

Dzimšanas datums: 8.6.1953.

Dzimšanas vieta: Luhansk, Ukraina

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” locekle. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1091.

Vladimir Nikolaevich POLYAKOV

(Владимир Николаевич ПОЛЯКОВ)

Dzimšanas datums: 7.4.1987.

Dzimšanas vieta: Perevalsk, Ukraina

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1092.

Oleg Nikolaevich POPOV

(Олег Николаевич ПОПОВ)

Dzimšanas datums: 16.4.1972.

Dzimšanas vieta: Luhansk, Ukraina

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1093.

Elena Ivanovna RAKHMUKOVA

(Елена Ивановна РАХМУКОВА)

Dzimšanas datums: 25.9.1956.

Dzimšanas vieta: Antratsyt, Ukraina

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” locekle. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1094.

Igor Nikolaevich RYABUSHKIN

(Игорь Николаевич РЯБУШКИН)

Dzimšanas datums: 5.5.1970.

Dzimšanas vieta: Rovenky, Ukraina

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1095.

Ivan Vladimirovich SANAYEV

(Иван Владимирович САНАЕВ)

Dzimšanas datums: 10.6.1986.

Dzimšanas vieta: Molodohvardiisk, Ukraina

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1096.

Vladimir Vladimirovich SANKIN

(Владимир Владимирович САНКИН)

Dzimšanas datums: 7.6.1984.

Dzimšanas vieta: Luhansk, Ukraina

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1097.

Natalya Vladimirovna SERGUN

(Наталья Владимировна СЕРГУН)

Dzimšanas datums: 20.9.1973.

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” locekle. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1098.

Sergei Viktorovich SEROV

(Сергей Викторович СЕРОВ)

Dzimšanas datums: 13.12.1967.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1099.

Konstantin Evgenevich SKRYPNYK

(Константин Евгеньевич СКРЫПНИК)

Dzimšanas datums: 15.4.1974.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1100.

Viacheslav Evgenyevich SVETLOV

(Вячеслав Евгеньевич СВЕТЛОВ)

Dzimšanas datums: 27.1.1970.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1101.

Andrei Mikhaylovich TAMBOVTSEV

(Андрей Михайлович ТАМБОВЦЕВ)

Dzimšanas datums: 6.8.1986.

Dzimšanas vieta: Luhansk, Ukraina

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1102.

Yuriy Nikolaevich TELIKANOV

(Юрий Николаевич ТЕЛИКАНОВ)

Dzimšanas datums: 10.5.1955.

Dzimšanas vieta: Yenakiyeve, Ukraina

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1103.

Maksim Anatolyevich UVAROV

(Максим Анатольевич УВАРОВ)

Dzimšanas datums: 14.8.1980.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1104.

Aleksandr Viktorovich YERMOLENKO

(Александр Викторович ЕРМОЛЕНКО)

Dzimšanas datums: 20.12.1985.

Dzimšanas vieta: Snezhnoe, Ukraina

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1105.

Yuriy Pavlovich YUROV

(Юрий Павлович ЮРОВ)

Dzimšanas datums: 17.6.1969.

Dzimšanas vieta: Luhansk, Ukraina

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1106.

Nelli Akopovna ZADIRAKA

(Нелли Акоповна ЗАДИРАКА)

Dzimšanas datums: 24.8.1949.

Dzimšanas vieta: Akhaltsikhe, Gruzija

Dzimums: sieviete

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” locekle. Tādējādi viņa ir atbalstījusi un īstenojusi darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējusi situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1107.

Dmitry Aleksandrovich KHOROSHILOV

(Дмитрий Александрович ХОРОШИЛОВ / Дмитро Олександрович ХОРОШИЛОВ)

Dzimšanas datums: 20.12.1982.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1108.

Andrei Fiodorovich SOPELNIK

(Андрей Федорович СОПЕЛЬНИК / Андрiй Федорович СОПЕЛЬНИК)

Dzimšanas datums: 16.3.1975.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1109.

Oleg Valeryevich KOVAL

(Олег Валерьевич КОВАЛЬ / Олег Валерiйович КОВАЛЬ)

Dzimšanas datums: 29.9.1974.

Dzimums: vīrietis

Tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” tā sauktās “Tautas padomes” loceklis. Tādējādi viņš ir atbalstījis un īstenojis darbības un politiku, ar ko tiek grauta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība, un vēl vairāk destabilizējis situāciju Ukrainā.

8.4.2022.

1110.

Gulbakhor ISMAILOVA

(jeb Ismailova Gulbakhor)

Гульбахор ИСМАИЛОВА

Dzimšanas datums: 22.12.1959.

Dzimšanas vieta: Uzbekistāna

Adrese: Apartment 81-83, 79 Ustabayeva Street 1000187 Tashkent, Uzbekistāna

Saistītā persona: Alisher Usmanov, brālis

Valstspiederība: Krievijas

Pases Nr.: 71 3059195 (Krievija)

Dzimums: sieviete

Gulbakhor Ismailova ir ar Lēmumu 2014/145/KĀDP sarakstā iekļautā Kremļa atbalstītāja oligarha Alisher Usmanov māsa. Vācijas Federālās kriminālpolicijas dienesta (Bundeskriminalamt) veiktajās izmeklēšanās atklājās, ka Alisher Usmanov netieši nodeva aktīvus savai māsai Gulbakhor Ismailova. Konkrētāk – jahtas “Dilbar” īpašnieks ir Navis Marine Ltd. (Kaimanu salas), kura akcionārs ir Almenor Holdings Ltd. (Kipra). Visas minētās pārvaldītājsabiedrības akcijas trasta veidā pieder Pomerol Capital SA (Šveice), kur labuma guvējs ir “The Sisters Trust”. Alisher Usmanov kopš 2017. gada vairs nav minētā trasta akcionārs, atstājot savu māsu Gulbakhor Ismailova kā vienīgo jahtas “Dilbar” faktisko īpašnieci.

Viņai ir arī saistība ar luksusa nekustamo īpašumu Itālijā un Latvijā, ko var saistīt ar viņas brāli Alisher Usmanov. Tādēļ viņa ir fiziska persona, kas ir saistīta ar Alisher Usmanov (viņas brāli), kurš aktīvi sniedza materiālu vai finansiālu atbalstu Krievijas lēmumu pieņēmējiem, kas ir atbildīgi par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, un kurš aktīvi atbalstīja Krievijas valdības politiku destabilizēt Ukrainu.

8.4.2022.”

Vienības

 

Nosaukums

Identifikācijas informācija

Pamatojums

Sarakstā iekļaušanas datums

“66.

JSC Arzamas Machine-Building Plant (АО “Арзамасский машиностроительный завод”)

Adrese: Ulitsa 9 Maya, 2, Arzamas, Nizhny Novgorod Oblast, 607220, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 831 4740780

Tīmekļa vietne: amz.ru

E-pasts: oao_amz@amz.ru

Arzamas Machine-Building Plant ir Oleg Deripaska piederošā Military Industrial Company daļa. Tas ražo BTR-80 amfībijas bruņutransportierus, kurus Krievija izmantoja neprovocētajā militārajā agresijā pret Ukrainu 2022. gadā.

Tādējādi Arzamas Machine-Building Plant ir atbildīgs par tādu darbību materiālu vai finansiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

8.4.2022.

67.

JSC Ruselectronics (АО “Росэлектроника”)

Adrese: Vereiskaya Str., 29, p. 141., Moscow 115184, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 495 777 42 82

Tīmekļa vietne: https://www.ruselectronics.ru/

E-pasts: info@ruselectronics.ru

Ruselectronics ir Krievijas elektronikas pārvaldītājsabiedrība, kas pieder Rostec.

JSC Sozvezdie Concern, kas ir Ruselectronics pārvaldītājsabierības daļa, izstrādāja un ražoja Borisoglebsk-2 daudzfunkcionālās elektronisko kaujas ieroču sistēmas vienības, ko izmantoja Krievijas bruņotie spēki Krievijas neprovocētajā militārajā agresijā pret Ukrainu 2022. gadā. Pirms tam Borisoglebsk-2 sistēma tika izmantota separātistu tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” teritorijā Ukrainas austrumu daļā.

Tādējādi Ruselectronics ir atbildīgs par tādu darbību materiālu vai finansiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

8.4.2022.

68.

JSC Tactical Missiles Corporation (KTRV)

(АО “Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение”, КТРВ)

Adrese: 141080, Moscow region, Korolev, Ilyicha str., 7, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 (495) 542-57-09; Fakss: +7 (495) 511-94-39

Tīmekļa vietne: http://www.ktrv.ru

E-pasts: kmo@ktrv.ru

Tactical Missiles Corporation izstrādā, ražo, modernizē, remontē un uztur Krievijas bruņoto spēku stratēģiskās un taktiskās augstas precizitātes “gaiss-zeme” un “gaiss-gaiss” aviācijas ieroču sistēmas un vienotas jūras ieroču sistēmas. Tactical Missiles Corporation ražotos ieročus Krievija izmantoja neprovocētajā militārajā agresijā pret Ukrainu 2022. gadā.

Tādējādi Tactical Missiles Corporation ir atbildīgs par tādu darbību materiālu vai finansiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

8.4.2022.

69.

JSC Kalashnikov Concern

(АО Концерн “Калашников”)

Adrese: Deryabina avenue, 3B, Izhevsk 394018, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 341 250 47 47

Tīmekļa vietne: https://kalashnikovgroup.ru/

E-pasts: personal@kalashnikovconcern.ru

Kalashnikov Concern ir Krievijas armijas ekipējuma, tostarp personālo šauteņu, raķešu un transportlīdzekļu, izstrādātājs un ražotājs. Tas atrodas tiešā Rostec kontrolē.

Kalashnikov Concern ražotās Vikhr-1 vadāmās spārnotās raķetes un AK-12 triecienšautenes izmantoja Krievijas bruņotie spēki neprovocētajā Krievijas militārajā agresijā pret Ukrainu 2022. gadā

Tādējādi JSC Kalashnikov Concern ir atbildīgs par tādu darbību materiālu vai finansiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

8.4.2022.

70.

JSC UEC Klimov

(АО “ОДК-Климов”)

Adrese: 11, Kantemirovskaya st., St. Petersburg 194100, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 (812) 454 71 00

Fakss: +7 (812) 647 00 29

Tīmekļa vietne: https://www.klimov.ru/en

E-pasts: klimov@klimov.ru

JSC UEC Klimov ir vadošais Krievijas militāro un civilo gaisa kuģu gāzturbīnu dzinēju izstrādātājs un ražotājs. Tas ir United Engine Corporation daļa.

Tas ražo dzinējus, kas uzstādīti Ka-52 helikopteros, kurus Krievija izmantoja neprovocētajā militārajā agresijā pret Ukrainu 2022. gadā, tostarp kaujas laikā Hostomel ciematā.

Tādējādi JSC UEC Klimov ir atbildīgs par tādu darbību materiālu vai finansiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

8.4.2022.

71.

LLC Military Industrial Company

(ООО Военно-промышленная компания)

Adrese: Rochdelskaya st., 15/8, 3 floor, r. 10-14, Moscow, 123376, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 (495) 662-10-57

Tīmekļa vietne: https://milindcom.ru

E-pasts: secrvpk@milindcom.ru

Military Industrial Company ir būtisks ieroču un militārā ekipējuma piegādātājs Krievijas bruņotajiem spēkiem. Tas ir Russian Machines daļa un pieder Oleg Deripaska.

Arzamas Machine-Building Plant, kas ir Military Industrial Company daļa, ražo BTR-80 amfībijas bruņutransportierus, kurus Krievija izmantoja neprovocētajā militārajā agresijā pret Ukrainu 2022. gadā.

Tādējādi Military Industrial Company ir atbildīgs par tādu darbību materiālu vai finansiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

8.4.2022.

72.

PO More Shipyard

(Акционерное Общество Судостроительный Завод “Море”)

Adrese: Desantnikov 1, Primorskiy, Fedosia, Crimea, 298176

Tālrunis: +7 (36562) 29-3-22

Tīmekļa vietne: https://moreship.ru/main/

E-pasts: office@moreship.ru

More Shipyard ir militāro kara kuģu nodrošinātāja Krievijas Jūras spēkiem. Pēc Krievijas Federācijas nelikumīgi veiktās Krimas pussalas aneksijas, Krievijas Federācija uzņēmumu nacionalizēja un piešķīra Krievijas valsts licenci ieroču un militārā ekipējuma izstrādei, ražošanai, testēšanai, uzstādīšanai, montāžai, tehniskajai apkopei, remontam, iznīcināšanai un pārdošanai.

Tas uzbūvēja Krievijas jūras spēkiem projekta 22800 korvetes, kas veicināja nelikumīgi anektētas Krimas militarizāciju. Turklāt uzņēmuma logotips ietver militāro simbolu “Z”, ko Krievijas propaganda izmantoja, lai sekmētu neprovocēto Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu.

Tādējādi PO MORE Shipyard ir atbildīgs par tādu darbību materiālu vai finansiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība. Turklāt īpašumtiesības uz to ir nodotas pretrunā Ukrainas tiesību aktiem.

8.4.2022.

73.

JSC Omsk Transport Machine Factory Omsktransmash

(AO Омский завод транспортного машиностроения “ОМСКТРАНСМАШ”)

Adrese: Krasnyy Pereulok 2, 644020 Omsk, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 (3812) 44 61 03

Tīmekļa vietne: http://transmash-omsk.ru

E-pasts: info@transmash-omsk.ru

Omsktransmash ir valstij piederoša inženiertehniska sabiedrība, kas atrodas Omsk (Krievija). Tā ražo TOS-1A termobārisko raķešu palaišanas daudzstobru sistēmas.

Omsktransmash piegādāja TOS-1A Krievijas bruņotajiem spēkiem TOS-1A Krievija izmantoja neprovocētajā militārajā agresijā pret Ukrainu 2022. gadā.

Tādējādi Omsktransmash ir atbildīga par tādu darbību materiālu vai finansiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

8.4.2022.

74.

JSC Russian Machines

(ООО “Русские машины”)

Adrese: Rochdelskaya 15, building 8 Moscow, 123022, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 (495) 653 82 07

Tīmekļa vietne: rm.ru

E-pasts: info@rm.ru

AS Russian Machines ir rūpniecisks konglomerāts, kas pieder Oleg Deripaska. Tas ietver Military Industrial Company un Arzamas Machine-Building Plant, kas ražo BTR--80 amfībijas bruņutransportierus, kurus Krievija izmantoja neprovocētajā militārajā agresijā pret Ukrainu 2022. gadā.

Tādējādi JSC Russian Machines ir atbildīgs par tādu darbību materiālu vai finansiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

8.4.2022.

75.

JSC Sozvezdie Concern

(АО Концерн “Созвездие”)

Adrese: Plekhanovskaya Str., 14, Voronezh 394018, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 473 252 52 52

Tīmekļa vietne: https://www.sozvezdie.su

E-pasts: office@sozvezdie.su

JSC Sozvezdie Concern ir elektronisko kaujas ieroču, radiosakaru, elektronisko pretpasākumu sistēmu un iekārtu izstrādātājs un ražotājs.

JSC Sozvezdie Concern izstrādātās un ražotās Borisoglebsk-2 daudzfunkcionālās elektronisko kaujas ieroču sistēmas vienības izmantoja Krievijas bruņotie spēki neprovocētajā Krievijas militārajā agresijā pret Ukrainu 2022. gadā. Līdz šim Borisoglebsk-2 sistēma tika izmantota separātistu tā sauktās “Luhanskas Tautas Republikas” teritorijā Ukrainas austrumu daļā.

Tādējādi JSC Sozvezdie Concern ir atbildīgs par tādu darbību materiālu vai finansiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

8.4.2022.

76.

JSC Research and Industrial Concern “Machine Engineering Technologies” - JSC RIC TECMASH

(Холдинговая компания АО “Научно-производственный концерн “Технологии машиностроения”“)

Adrese: Bolshaya Tatarskaya Str. 35/5, Moscow 115184, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 495 459 98 81

Tīmekļa vietne: http://tecmash.ru

E-pasts: info@tecmash.ru

Tecmash concern ir Krievijas bruņoto spēku izmantoto raķešu un munīcijas galvenais izstrādātājs un ražotājs. Tas ir Rostec meitasuzņēmums.

Tam pakļautais uzņēmums NPO Splav ražo BM-27 Uragan un BM-30 Smerch daudzstobru raķešu palaišanas sistēmas, ko Krievija izmantoja neprovocētajā militārajā agresijā pret Ukrainu 2022. gadā. Krievijas bruņotie spēki lietoja BM-27 Uragan un BM-30 Smerch daudzstobru raķešu palaišanas sistēmas, lai, izmantojot kasešu munīciju, īstenotu uzbrukumus civiliem mērķiem Ukrainā, kuros bija daudz bojāgājušo.

Tādējādi Tecmash ir atbildīgs par tādu darbību materiālu vai finansiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

8.4.2022.

77.

PJSC United Engine Corporation

(АО “Объединенная двигателестроительная корпорация”)

Adrese: 16, Budyonny Avenue, Moscow, 105118, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7(495) 232-55-02, +7(499) 558-18-94

Tīmekļa vietne:

https://www.uecrus.com

E-pasts: info@uecrus.com

United Engine Corporation ir Rostec meitasuzņēmums, kas izstrādā, ražo un apkalpo militārās aviācijas, raķešu dzinējus un kuģu gāzturbīnu dzinējus.

JSC UEC Klimov – viens no uzņēmumiem, kuri veido Official United Engine Corporation – ražo dzinējus, kas ir uzstādīti Ka-52 helikopteros, kurus Krievija izmantoja neprovocētajā militārajā agresijā pret Ukrainu 2022. gadā, tostarp kaujas laikā Hostomel ciematā.

Tādējādi United Engine Corporation ir atbildīgs par tādu darbību materiālu vai finansiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

8.4.2022.

78.

Yantar Shipyard

(Прибалтийский судостроительный завод “Янтарь”)

Adrese: 1 Guskova square, 236005, Kaliningrad, Krievijas Federācija

Tālrunis: +7 (4012) 61 30 83

Tīmekļa vietne: https://shipyard-yantar.ru/en

E-pasts: office@shipyard-yantar.ru

Yantar Shipyard ir daļa no uzņēmuma United Shipbuilding Corporation, kas ir Krievijas valstij piederošs kuģu būves konglomerāts, kurš ir galvenais militāro kara kuģu nodrošinātājs Krievijas Jūras spēkiem.

Tas uzbūvēja projekta 11711 lielu izkraušanas kuģi “Pyotr Morgunov”, ko Krievija izmantoja neprovocētajā militārajā agresijā pret Ukrainu 2022. gadā.

Tādējādi Yantar Shipyard ir atbildīgs par tādu darbību materiālu vai finansiālu atbalstīšanu, ar ko tiek grauta vai apdraudēta Ukrainas teritoriālā integritāte, suverenitāte un neatkarība.

8.4.2022.

79.

Otkritie FC Bank

(agrākais nosaukums – NOMOS Bank)

Uzņēmuma veids: publiska akciju sabiedrība.

Adrese: D. 2, str. 4, ul. Letnikovskaya, 115114, Moscow, Krievijas Federācija

Reģistrācijas datums: 15.12.1999.

Reģistrācijas Nr.: 1027739019208

Nodokļu ID Nr.: 7706092528

SWIFT/BIC: JSNMRUMM

Saistītā persona: Igor Finogenov, līdzdibinātājs (tagad Eirāzijas Attīstības bankas izpilddirektors)

Saistītās vienības: Central Bank of Russia; Krievijas Federācijas valdība

Otkritie FC Bank (agrākais nosaukums – NOMOS Bank) ir viena no Krievijas 10 lielākajām bankām un sistēmiski nozīmīga finanšu iestāde Krievijas Federācijas valdībai. Central Bank of Russia ir Otkritie Bank galvenais investors, kam pieder 99–100 % akciju. Otkritie Bank kā viena no Krievijas vadošajām valstij piederošajām finanšu iestādēm rada lielus ieņēmumus Russian Central Bank un Krievijas Federācijas valdībai. Tādējādi Otkritie Bank ir vienība vai struktūra, kas materiāli vai finansiāli atbalsta un gūst labumu no Krievijas Federācijas valdības, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, kā arī juridiska persona, vienība vai struktūra, kas ir iesaistīta ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

8.4.2022.

80.

Novikombank

Новикомбанк

Uzņēmuma veids: akciju komercbanka

Adrese: Bld.1, Polyanka Bolshaya str. 50/1, Moscow, 119180, Krievijas Federācija

Reģistrācijas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Reģistrācijas Nr.: 1027739075891

Saistītās personas: Georgieva Elena ALEKSANDROVNA (valdes priekšēdētāja) Andrey Valeryevich KONDRATYEV (Direktoru padomes priekšsēdētājs)

Saistītā vienība: Rostec (Krievijas tehnoloģiju valsts korporācija)

Novikombank ir meitasuzņēmums uzņēmumam Rostec (Krievijas tehnoloģiju valsts korporācija), kas ir nozīmīgs Krievijas valstij piederošs aizsardzības konglomerāts. Novikombank ir svarīga nozīme tādu Krievijas valdības programmu īstenošanā, kuru mērķis ir attīstīt augsto tehnoloģiju nozares Krievijā, nodrošinot finansējumu galvenajiem militārajiem un civilajiem projektiem. Novikombank veic darījumdarbību Krievijas Federācijas valdībai stratēģiski svarīgās nozarēs, jo īpaši aizsardzības nozarē. Tādējādi Novikombank ir vienība vai struktūra, kas materiāli vai finansiāli atbalsta un gūst labumu no Krievijas Federācijas valdības, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, kā arī juridiska persona, vienība vai struktūra, kas ir iesaistīta ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

8.4.2022.

81.

Sovcombank

(agrākais nosaukums – Buycombank)

Vienības veids: publiska akciju sabiedrība.

Adrese: Ul. Butyrskaya, D. 76, P. 1, 127015, Moscow, Krievijas Federācija

Reģistrācijas datums: 1.11.1990.

Reģistrācijas Nr.: 1027739059754

Nodokļu ID Nr.: 7730058711

Saistītā vienība: Krievijas Federācijas valdība

Sovcombank (agrākais nosaukums – Buycombank) ir viena no Krievijas lielākajām bankām, un Krievijas valdība un Central Bank of Russia to ir atzinusi par sistēmiski nozīmīgu Krievijas finanšu kredītiestādi. Tādējādi Sovcombank ir juridiska persona, vienība vai struktūra, kas darbojas ekonomikas nozarēs, kuras nodrošina svarīgu ienākumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kas ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

8.4.2022.

82.

VTB Bank

ВТБ/Внешторгбанк

Vienības veids: publiska akciju sabiedrība.

Adrese: Vorontsovskaya Str., 43, Moscow, 109044, Krievijas Federācija

Reģistrācijas vieta: Degtyarnyy Pereulok, 11a, St. Petersburg, 191144, Krievijas Federācija

Reģistrācijas datums: 17.10.1990.

Reģistrācijas Nr.: 1027739609391

Saistītās personas: Andrei Leonidowitsch KOSTIN (Valdes prezidents un priekšsēdētājs); Anton SILUANOV (Uzraudzības padomes priekšsēdētājs)

Saistītā vienība: Federālā valsts īpašuma pārvaldības aģentūra (Krievijas Ekonomikas attīstības ministrijas apakšnodaļa ir viena no lielākajām akcionārēm)

VTB Bank ir sistēmiski nozīmīga finanšu iestāde Krievijas Federācijas valdībai, kura savukārt ir viena no lielākajām VTB Bank akcionārēm. Bankai ir cieša saikne ar Krievijas izlūkdienestu, un tās izpilddirektoru iecēla prezidents Vladimir Putin, un banka ir aizstāvējusi viņa rīcību, tostarp Krimas pussalas aneksiju. VTB ir viena no Krievijas vadošajām finanšu iestādēm, kas pārsvarā pieder Krievijas Federācijas valdībai un arī rada Krievijas Federācijas valdībai lielus ieņēmumus. Tādējādi VTB Bank ir vienība vai struktūra, kas materiāli vai finansiāli atbalsta un gūst labumu no Krievijas Federācijas valdības, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju, kā arī juridiska persona, vienība vai struktūra, kas ir iesaistīta ekonomikas nozarēs, kas nodrošina būtisku ieņēmumu avotu Krievijas Federācijas valdībai, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

8.4.2022.

83.

JSC GTLK

Valsts transporta nomas uzņēmums

Adrese: 31a Leningradsky Avenue, bldg. #1, Moscow 125284, Krievijas Federācija

Juridiskā adrese: 73 Respublika St., Suite 100, Salekhard, Yamalo-Nenets Autonomous Area, 62900B, Krievijas Federācija

Vienības veids: Transporta uzņēmums

Reģistrācijas vieta: Moscow, Krievijas Federācija

Reģistrācijas datums: 2001. gads

Galvenā darījumdarbības vieta: Krievija

Saistītās vienības: GTLK Europe, GTLK Asia, GTLK Middle East

Tālrunis: (495) 221-00-12 8-800-200-12-99

E-pasts: gtlk@gtlk.ru

GTLK darbojas gaisa, jūras un dzelzceļa transporta, sabiedriskā transporta un autobūves nozarē un speciālā aprīkojuma nodrošināšanā iekšzemes uzņēmumiem transporta nozarē, kā arī veic ieguldījumu darbības, lai attīstītu Krievijas transporta infrastruktūru. Uzņēmuma vienīgais akcionārs ir Krievijas Federācija, ko pārstāv Krievijas Federācijas Transporta ministrija. 2020. gadā GTLK nomas līgumu portfelis tika vērtēts 1,3 miljardu rubļu apmērā, un tam ir meitasuzņēmumi Tuvajos Austrumos, Āzijā un Eiropā. GTLK ir vienība vai struktūra, kas materiāli vai finansiāli atbalsta un gūst labumu no Krievijas Federācijas valdības, kura ir atbildīga par Krimas aneksiju un Ukrainas destabilizāciju.

8.4.2022.”


Top