EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022B1761

Eiropas Parlamenta Lēmums (ES) 2022/1761 (2022. gada 4. maijs) par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) 2020. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

OJ L 258, 5.10.2022, p. 295–296 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1761/oj

5.10.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 258/295


EIROPAS PARLAMENTA LĒMUMS (ES) 2022/1761

(2022. gada 4. maijs)

par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta (EIT) 2020. finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšanu

EIROPAS PARLAMENTS,

ņemot vērā Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta 2020. finanšu gada galīgos pārskatus,

ņemot vērā Revīzijas palātas gada ziņojumu par ES aģentūrām attiecībā uz 2020. finanšu gadu ar aģentūru atbildēm (1),

ņemot vērā deklarāciju (2) par pārskatu ticamību, kā arī par pakārtoto darījumu likumību un pareizību, kuru Revīzijas palāta sniegusi par 2020. finanšu gadu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 287. pantu,

ņemot vērā Padomes 2022. gada 28. februāra ieteikumu par apstiprinājumu, ko sniedz Institūtam par 2020. finanšu gada budžeta izpildi (06003/2022 – C9-0086/2022),

ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 319. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 18. jūlija Regulu (ES, Euratom) 2018/1046 par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (3), un jo īpaši tās 70. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 11. marta Regulu (EK) Nr. 294/2008 par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta izveidi (4), un jo īpaši tās 21. pantu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 20. maija Regulu (ES) 2021/819 par Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūtu (5), un jo īpaši tās 23. pantu,

ņemot vērā Komisijas 2018. gada 18. decembra Deleģēto regulu (ES) 2019/715 par finanšu pamatregulu struktūrām, kas izveidotas saskaņā ar LESD un Euratom līgumu un minētas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 70. pantā (6), un jo īpaši tās 105. pantu,

ņemot vērā Reglamenta 100. pantu un V pielikumu,

ņemot vērā Budžeta kontroles komitejas ziņojumu (A9-0094/2022),

 

1.

sniedz Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta direktoram apstiprinājumu par Institūta 2020. finanšu gada budžeta izpildi;

2.

izklāsta savus konstatējumus turpmāk tekstā iekļautajā rezolūcijā;

3.

uzdod priekšsēdētājai šo lēmumu un rezolūciju, kas ir tā neatņemama daļa, nosūtīt Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūta direktoram, Padomei, Komisijai un Revīzijas palātai un nodrošināt to publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī (L sērijā).

 

priekšsēdētāja

Roberta METSOLA

Ģenerālsekretārs

Klaus WELLE


(1)  OV C 439, 29.10.2021., 3. lpp. Revīzijas palātas gada ziņojums par ES aģentūrām attiecībā uz 2020. finanšu gadu: https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=59697

(2)  OV C 439, 29.10.2021., 3. lpp. Revīzijas palātas gada ziņojums par ES aģentūrām attiecībā uz 2020. finanšu gadu: https://www.eca.europa.eu/lv/Pages/DocItem.aspx?did=59697

(3)  OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.

(4)  OV L 97, 9.4.2008., 1. lpp.

(5)  OV L 189, 28.5.2021., 61. lpp.

(6)  OV L 122, 10.5.2019., 1. lpp.


Top