EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2286

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/2286 (2021. gada 16. decembris) par datiem, kas attiecībā uz mainīgo lielumu sarakstu un to aprakstu sniedzami par 2023. pārskata gadu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1091 par lauku saimniecību integrētu statistiku, un ar ko atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 1200/2009 (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2021/9269

OV L 458, 22.12.2021, p. 284–343 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2286/oj

22.12.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 458/284


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/2286

(2021. gada 16. decembris)

par datiem, kas attiecībā uz mainīgo lielumu sarakstu un to aprakstu sniedzami par 2023. pārskata gadu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1091 par lauku saimniecību integrētu statistiku, un ar ko atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 1200/2009

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1091 (2018. gada 18. Jūlijs) par lauku saimniecību integrētu statistiku un ar ko atceļ Regulas (EK) Nr. 1166/2008 un (ES) Nr. 1337/2011 (1) un jo īpaši tās 5. panta 4. punktu un 8. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (ES) 2018/1091 paredz Eiropas statistikas regulējumu par lauku saimniecībām un to struktūras informācijas apvienošanu ar informāciju par ražošanas metodēm, lauku attīstības pasākumiem, agrovides aspektiem un citu saistīto informāciju.

(2)

Attiecībā uz 2023. pārskata gadu un saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1091 5. panta 4. punktu Komisijai būtu jāpieņem īstenošanas akts, ar ko precizē to mainīgo lielumu aprakstu, kas uzskaitīti regulas III pielikumā un attiecas uz strukturālo pamatdatu mainīgajiem lielumiem.

(3)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1091 8. panta 1. punktu Komisijai būtu jāuzskaita un jāapraksta mainīgie lielumi, kas jāvāc par 2023. pārskata gadu un atbilst tematiem un detalizētajiem tematiem šādos moduļos, kuri norādīti regulas IV pielikumā: “Darbaspēks un citas ienākumus nesošas darbības”, “Lauku attīstība”, “Apūdeņošana”, “Augsnes apsaimniekošanas prakse”, “Lauksaimniecības tehnika un iekārtas” un “Augļu dārzi”.

(4)

Kopš Regulas (ES) 2018/1091 pieņemšanas Komisijas Regula (EK) Nr. 1200/2009 (2) ir novecojusi, un juridiskās noteiktības labad tā būtu jāatceļ.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi Eiropas Statistikas sistēmas komiteja, kura izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 223/2009 (3) 7. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

1.   Apraksts par strukturālo pamatdatu mainīgajiem lielumiem, kas uzskaitīti Regulas (ES) 2018/1091 III pielikumā, ir izklāstīts šīs regulas I pielikumā.

2.   Saraksts ar mainīgajiem lielumiem par tematiem un detalizētajiem tematiem katrā modulī ir izklāstīts šīs regulas II pielikumā.

3.   Apraksti par mainīgajiem lielumiem, kas dalībvalstīm jāizmanto par tematiem un detalizētajiem tematiem katrā modulī, kā uzskaitīts šīs regulas II pielikumā, ir izklāstīti šīs regulas III pielikumā.

2. pants

Regulu (EK) Nr. 1200/2009 atceļ.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 16. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 200, 7.8.2018., 1. lpp.

(2)  Komisijas Regula (EK) Nr. 1200/2009 (2009. gada 30. novembris), ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1166/2008 par lauku saimniecību struktūru apsekojumiem un lauksaimnieciskās ražošanas metožu apsekošanu attiecībā uz ganāmpulka vienību koeficientiem un raksturlielumu definīcijām (OV L 329, 15.12.2009., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 223/2009 (2009. gada 11. marts) par Eiropas statistiku un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 1101/2008 par tādas statistikas informācijas nosūtīšanu Eiropas Kopienu Statistikas birojam, uz kuru attiecas konfidencialitāte, Padomes Regulu (EK) Nr. 322/97 par Kopienas statistiku un Padomes Lēmumu 89/382/EEK, Euratom, ar ko nodibina Eiropas Kopienu Statistikas programmu komiteju (OV L 87, 31.3.2009., 164. lpp.).


I PIELIKUMS

To Regulas (ES) 2018/1091 III pielikumā uzskaitīto mainīgo lielumu apraksts, kas izmantojami strukturālajiem pamatdatiem

I.

VISPĀRĪGI MAINĪGIE LIELUMI

Apsekojuma informācija

CGNR 001

-

Lauku saimniecības identifikācijas numurs

Lauku saimniecības unikāls identifikācijas numurs ir unikāls ciparu identifikators datu nosūtīšanai.

Lauku saimniecības atrašanās vieta

Lauku saimniecība atrodas tur, kur saimniecība veic savu galveno lauksaimniecisko darbību.

CGNR 002

-

Ģeogrāfiskā atrašanās vieta

1 km INSPIRE Statistikas vienību koordinātu tīkla šūnas kods lietošanai visā Eiropā (1), kur atrodas saimniecība. Šis kods tiks izmantots tikai nosūtīšanas mērķiem.

Datu izplatīšanas mērķiem papildus parastiem izpaušanas kontroles mehānismiem attiecībā uz tabulas datiem 1 km koordinātu tīkls tiks izmantots tikai tad, ja tīklā ir vairāk nekā 10 lauku saimniecību; ja tas neizdodas, pēc vajadzības tiks izmantoti 5 km, 10 km vai lielāki koordinātu ligzdas tīkli.

CGNR 003

-

NUTS 3 reģions

NUTS 3 (2) reģiona kods (saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1059/2003 (3)), kurā atrodas saimniecība.

CGNR 004

-

Lauku saimniecībā ir apgabali, kas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1305/2013 noteikti kā apgabali, kuros ir dabas ierobežojumi.

Informācija par apgabaliem, kuros ir dabas ierobežojumi (ANC), sniedzama saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1305/2013 (4) 32. pantu vai attiecīgā gadījumā saskaņā ar jaunākajiem tiesību aktiem.

L

lauku saimniecība atrodas apgabalā, kurš nav kalnu apgabals un kurā ir ievērojami dabas ierobežojumi

M

lauku saimniecība atrodas kalnu apgabalā

O

lauku saimniecība atrodas citā apgabalā, kuru ietekmē specifiski ierobežojumi

N

lauku saimniecība neatrodas apgabalā, kurā ir dabas ierobežojumi

Lauku saimniecības juridiskais statuss

Lauku saimniecības juridiskais statuss ir atkarīgs no īpašnieka statusa.

 

Lauku saimniecības juridisko un ekonomisko atbildību nosaka pēc:

CGNR 005

-

Fiziskas personas, kas ir neatkarīgas lauku saimniecības vienīgā īpašniece

Atsevišķa fiziska persona, kas ir tādas lauku saimniecības vienīgā īpašniece, kuru ar citu īpašnieku lauku saimniecībām nesaista kopīga vadība vai līdzīgas vienošanās.

Lauku saimniecības, kas atbilst šim nosacījumam, sauc par vienīgā īpašnieka lauku saimniecībām.

CGNR 006

-

-

Ja atbilde ir “jā”, vai īpašnieks ir arī vadītājs?

CGNR 007

-

-

-

Ja atbilde ir “nē”, vai vadītājs ir īpašnieka ģimenes loceklis?

CGNR 008

-

-

-

-

Ja atbilde ir “jā”, vai vadītājs ir īpašnieka laulātais?

CGNR 009

-

Dalītām īpašumtiesībām

Fiziskas personas, kas ir tādas lauku saimniecības vienīgās īpašnieces, kura nav saistīta ar citu īpašnieku lauku saimniecībām, un kuras dala lauku saimniecības īpašumtiesības un vadību.

CGNR 010

-

Divām vai vairākām fiziskām personām, kuras ir partneri lauku saimniecību grupā

Partneris(-i) saimniecību grupā ir fiziskas personas, kam kopīgi pieder, kas nomā vai citādi pārvalda vienu lauku saimniecību vai kopīgi pārvalda savas atsevišķās saimniecības kā vienu saimniecību. Šādai sadarbībai jābūt saskaņā ar tiesību aktiem vai saskaņā ar rakstisku līgumu.

CGNR 011

-

Juridiskas personas

Juridiska persona, kas nav fiziska persona, bet kam ir indivīda tiesības un pienākumi, piemēram, spēja iesūdzēt tiesā vai tikt iesūdzētam (vispārējā tiesībspēja).

CGNR 012

-

-

Ja atbilde ir “jā”, vai lauku saimniecība ir uzņēmumu grupas daļa?

Uzņēmumu grupa ir uzņēmumu apvienība, ko saista juridiskas un/vai finansiālas saites un ko kontrolē grupas vadītājs.

“Uzņēmums” ir vismazākais juridisko vienību apkopojums, kas ir organizatoriska vienība, kura ražo preces vai sniedz pakalpojumus un kurai ir noteikta autonomijas pakāpe lēmumu pieņemšanā, jo īpaši attiecībā uz tās pašreizējo līdzekļu piešķiršanu. Uzņēmums veic vienu vai vairākas darbības vienā vai vairākās vietās. Uzņēmums drīkst būt viena juridiska vienība.

CGNR 013

-

Lauku saimniecība ir kopienas zemes vienība

Datu vākšanas un reģistrēšanas vajadzībām “kopienas zemes vienības” lauku saimniecība ir vienība, kas sastāv no izmantotās lauksaimniecībā izmantojamās zemes (ILIZ), ko citas lauku saimniecības izmanto saskaņā ar kopienas tiesībām.

CGNR 014

-

Īpašnieks saņem ES atbalstu par zemi vai dzīvniekiem lauku saimniecībā, un tāpēc tas ir iekļauts integrētajā administrēšanas un kontroles sistēmā (IAKS)

Īpašnieks ir aktīvs lauksaimnieks Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1307/2013 (5) 9. panta vai attiecīgā gadījumā jaunāko tiesību aktu nozīmē, un pieteikums subsīdijas saņemšanai ir apstiprināts.

CGNR 015

-

Īpašnieks ir jaunais lauksaimnieks vai jaunpienācējs lauksaimniecībā, kurš pēdējo trīs gadu laikā ir saņēmis finansiālu atbalstu šim mērķim kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) ietvaros

Finansiālais atbalsts var attiekties uz tiešajiem maksājumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1307/2013 50. un 51. pantu vai atbalstu, ko sniedz no lauku attīstības programmām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 19. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) daļu – atbalsts darījumdarbības sākšanai gados jauniem lauksaimniekiem – vai attiecīgā gadījumā jaunākajiem tiesību aktiem.

Lauku saimniecības vadītājs

Lauku saimniecības vadītājs ir fiziska persona, kas atbild par lauku saimniecības parastām ikdienas finanšu un ražošanas darbībām.

Par lauku darbiem uzskata visa veida darbu lauku saimniecībā, kas sekmē vai nu:

i)

darbības, kuras uzskaitītas Regulas (ES) 2018/1091 2. panta a) punktā,

ii)

ražošanas līdzekļu uzturēšanu,

iii)

darbības, kas tieši izriet no šīm produktīvajām darbībām.

Laiks, kas lauku saimniecībā patērēts lauku darbiem , ir darba laiks, kas lauku saimniecībā faktiski veltīts lauku darbiem, izņemot darbu īpašnieka vai vadītāja mājsaimniecībā.

Gada darba vienība (GDV) ir pilna laika ekvivalenta nodarbinātība, t. i., kopējās nostrādātās stundas, izdalītas ar valsts ikgadējo pilnā darba laikā nostrādāto vidējo stundu skaitu.

Pilns laiks ir mazākais to stundu skaits, kas jānostrādā saskaņā ar valsts noteikumiem, kas reglamentē darba līgumus. Ja tajos nav norādīts ikgadējais stundu skaits, tad par minimumu pieņem 1800 stundas (225 astoņu stundu darbdienas).

CGNR 016

-

Dzimšanas gads

Lauku saimniecības vadītāja dzimšanas gads

CGNR 017

-

Dzimums

Lauku saimniecības vadītāja dzimums:

V

vīrietis

S

sieviete

CGNR 018

-

Lauku darbi lauku saimniecībā (izņemot mājsaimniecības darbus)

Gada darba vienību (6) procentu grupa tādiem lauku darbiem, kurus veicis lauku saimniecības vadītājs.

CGNR 019

-

Gads, kad kvalificēts par lauku saimniecības vadītāju

Gads, kurā lauku saimniecības vadītājs uzsāka vadīt saimniecību.

CGNR 020

-

Vadītāja lauksaimnieciskā izglītība

Augstākais lauksaimnieciskās izglītības līmenis, ko ieguvis vadītājs:

PRACT

tikai praktiska pieredze lauksaimniecībā, ja vadītāja pieredze iegūta praktiskā darbā lauku saimniecībā,

BASIC

lauksaimnieciskā pamatizglītība, ja vadītājs ir piedalījies jebkādos mācību kursos, kas pabeigti vispārīgā lauksaimniecības koledžā un/vai izglītības iestādē, kura specializējas noteiktās nozarēs (tostarp dārzkopībā, vīnkopībā, mežkopībā, zivkopībā, veterinārijā, lauksaimniecības tehnoloģijā un ar to saistītās nozarēs); pilns lauksaimniecības mācekļa darbs uzskatāms par pamatizglītību,

FULL

pabeigta lauksaimnieciskā izglītība, ja vadītājs ir nepārtraukti piedalījies jebkādos mācību kursos, kuru ilgums ir līdzvērtīgs vismaz diviem pilna laika mācību gadiem pēc obligātās izglītības ieguves un kas pabeigti lauksaimniecības koledžā, universitātē vai citā augstākās izglītības iestādē, lauksaimniecībā, dārzkopībā, vīnkopībā, mežkopībā, zivkopībā, veterinārijā, lauksaimniecības tehnoloģijā vai ar to saistītās nozarēs.

CGNR 021

-

Vadītāja profesionālā izglītība pēdējos 12 mēnešos

Ja vadītājs ir piedalījies profesionālajā apmācībā, mācību pasākumā vai aktivitātē, ko nodrošina pasniedzējs vai mācību iestāde un kuras primārais mērķis ir jaunu prasmju iegūšana saistībā ar lauksaimniecības darbībām vai darbībām, kas tieši saistītas ar lauku saimniecību, vai esošo prasmju attīstīšanu un uzlabošanu.

ILIZ īpašumtiesību veids (attiecībā uz īpašnieku)

Īpašumtiesību veids ir atkarīgs no situācijas apsekojuma gada pārskata dienā.

CGNR 022

-

Zeme savā īpašumā

ILIZ, ko apsaimnieko lauku saimniecība un kas pieder īpašniekam vai ko apsaimnieko īpašnieks kā lietotājs vai ilgtermiņa nomnieks, kas mantojis zemi, vai saskaņā ar cita līdzvērtīga veida īpašumtiesībām (ha).

CGNR 023

-

Nomātā zeme

ILIZ, ko lauku saimniecība nomā par fiksētu nomas maksu (naudā, natūrā vai citādi), par kuru vienojas iepriekš un par kuru noslēdz (rakstisku vai mutisku) nomas līgumu (ha). ILIZ ieskaita tikai vienai lauku saimniecībai. Ja pārskata gadā ILIZ ir iznomāta vairāk nekā vienai lauku saimniecībai, to parasti ieskaita tai lauku saimniecībai, ar kuru tā ir saistīta apsekojuma pārskata dienā, vai tai saimniecībai, kura to visilgāko laiku ir izmantojusi pārskata gadā.

CGNR 024

-

Pusgraudniecība vai citi īpašumtiesību veidi

ILIZ (ha), kas ir:

a)

apstrādāta pusgraudniecībā, proti, ko kopīgi apstrādā zemes īpašnieks un pusgraudnieks saskaņā ar rakstisku vai mutisku vienošanos par pusgraudniecību. Īpašnieka un pusgraudnieka kopīgi apsaimniekotajā zemē iegūto produkciju (ekonomisko vai fizisko) abas puses sadala pēc iepriekšējas vienošanās;

b)

apsaimniekota ar cita veida īpašumtiesībām, uz kurām neattiecas iepriekš minētie vienumi.

CGNR 025

-

Kopienas zeme

ILIZ, ko izmanto lauku saimniecība, bet kas tai tieši nepieder, t. i., uz kuru attiecas kopienas tiesības (ha).

CGNR 026

-

Bioloģiskā lauksaimniecība

Lauku saimniecības ražošana ietilpst lauksaimniecības praksē, kura atbilst noteiktu standartu un noteikumu kopumam, kas izklāstīti i) Padomes Regulā (EK) Nr. 834/2007 (7) vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2018/848 (8), vai attiecīgā gadījumā jaunākajos tiesību aktos un ii) atbilstošajos valstu īstenošanas noteikumos par bioloģisko ražošanu.

CGNR 027

-

Kopējā lauku saimniecības ILIZ, kurā izmanto bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodes, kuras sertificētas atbilstoši valsts vai Eiropas Savienības noteikumiem

ILIZ lauku saimniecībā, kurā izmantotā ražošanas metode pilnībā atbilst bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas principiem saimniecības līmenī, kā noteikts i) Regulā (EK) Nr. 834/2007 vai Regulā (ES) 2018/848, vai attiecīgā gadījumā jaunākajos tiesību aktos un ii) atbilstošajos valstu īstenošanas noteikumos par bioloģiskās ražošanas sertifikāciju (ha).

CGNR 028

-

Kopējā lauku saimniecības ILIZ, kurā notiek pāreja uz bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodēm, kas sertificējamas atbilstoši valsts vai Eiropas Savienības noteikumiem

ILIZ lauku saimniecībā, kurā tiek izmantotas bioloģiskās lauksaimniecības metodes, pārkārtojoties no nebioloģiskās ražošanas uz bioloģisko ražošanu noteiktā laikposmā (“pārejas periods”), kā noteikts i) Regulā (EK) Nr. 834/2007 vai Regulā (ES) 2018/848, vai attiecīgā gadījumā jaunākajos tiesību aktos un ii) atbilstošajos valstu īstenošanas noteikumos par bioloģiskās ražošanas sertifikāciju (ha).

CGNR 029

-

Līdzdalība citās vides sertifikācijas sistēmās

Lauku saimniecība piedalās valsts vai reģionālās vides sertifikācijas shēmās, piemēram, tādās, kas minētas Regulas (ES) Nr. 1307/2013 43. panta 2. punktā un 3. punkta b) apakšpunktā vai IX pielikumā (pašreizējās sertifikācijas shēmas, kas ir līdzvērtīgas KLP “zaļajam maksājumam”) vai attiecīgā gadījumā jaunākajos tiesību aktos, un pieteikums subsīdijas saņemšanai ir apstiprināts.


II.   ZEMES MAINĪGIE LIELUMI

Lauku saimniecības kopējā zemes platībā ieskaita izmantoto lauksaimniecībā izmantojamo zemi (aramzemi, ilggadīgo zālāju platības, ilggadīgos stādījumus un piemājas dārziņus) un citu lauku saimniecības zemi (neizmantoto lauksaimniecībā izmantojamo zemi, meža zemi un citur neklasificētu zemi).

Platība , kas vācama par katru vienumu, ir pazīstama kā pamatplatība , un tā attiecas uz zemes gabala(-u) faktisko platību neatkarīgi no tā, vai ražas gadā bija tikai viena atsevišķa kultūra vai vairākas kultūras. Viengadīgo kultūru gadījumā pamatplatība atbilst apsētajai platībai; ilggadīgo stādījumu gadījumā pamatplatība ir kopējā apstādītā platība; secīgo kultūru gadījumā pamatplatība atbilst platībai, ko gada laikā attiecīgajā zemes gabalā aizņem galvenā kultūra; vienlaikus audzēto kultūru gadījumā tā atbilst platībai, kurā kultūras tiek audzētas līdzās. Šādi katra platība tiek uzskaitīta tikai vienu reizi.

Galvenā kultūra ir tā, kurai ir vislielākā ekonomiskā vērtība. Ja nav iespējams noteikt, kas ir galvenā kultūra, pamatojoties uz produkcijas vērtību, tad galvenā kultūra būs tā, kas visilgāk aizņem zemi visu to kultūru starpā, kuras tiek novāktas pārskata gadā.

Izmantotā lauksaimniecībā izmantojamā zeme (ILIZ) ir kopējā platība, ko aizņem lauku saimniecības izmantotā aramzeme, ilggadīgo zālaugu platības, ilggadīgo stādījumu platības un piemājas dārziņi, neatkarīgi no īpašumtiesību veida.

Augseka ir viengadīgo kultūru secīga maiņa, kad katrā konkrētā laukā kultūru audzē pēc plānotās sistēmas vai secības, lai viena veida kultūras netiktu audzētas nepārtraukti vienā un tajā pašā laukā. Augsekā kultūras parasti maina katru gadu, bet augseka ir iespējama arī ar daudzgadīgām kultūrām.

Par audzēšanu atklātā laukā un platībām zem stikla vai augsta pieejama pārsega ziņo atsevišķi.

Zemes mainīgajiem lielumiem tās izmantošana attiecas uz apsekojuma gadu.

CLND 001

-

ILIZ

ILIZ (ha).

CLND 002

-

-

Aramzeme

Zeme, ko apstrādā (apar vai irdina) regulāri, parasti saskaņā ar augsekas sistēmu (ha).

CLND 003

-

-

-

Graudaugi graudu ražošanai (tostarp sēklai)

Visi graudaugi, novākti sausi graudu ražošanai, neatkarīgi no to lietojuma (ha).

CLND 004

-

-

-

-

Parastie un plēkšņu kvieši

Triticum aestivum L. emend. Fiori et Paol., Triticum spelta L. un Triticum monococcum L. (ha).

CLND 005

-

-

-

-

Cietie kvieši

Triticum durum Desf. (ha).

CLND 006

-

-

-

-

Rudzi un ziemāju maisījumi (labības maisījums)

Jebkurā laikā iesēti rudzi (Secale cereale L.), tostarp pirms ziemas vai ziemā iesēti rudzu un citu graudaugu maisījumi (labības maisījums) (ha).

CLND 007

-

-

-

-

Mieži

Mieži (Hordeum vulgare L.) (ha)

CLND 008

-

-

-

-

Auzas un vasarāju maisījumi (graudu maisījumi, izņemot labības maisījumu)

Auzas (Avena sativa L.) un citi graudaugi, iesēti pavasarī un audzēti kā maisījumi, novākti kā sausi graudi, tostarp sēklai (ha).

CLND 009

-

-

-

-

Graudu kukurūza un kukurūzas vālīšu seržu maisījums

Kukurūza (Zea mays L.), novākta graudu ražošanai, kā sēkla vai kā kukurūzas vālīšu seržu maisījums (ha).

CLND 010

-

-

-

-

Tritikāle

Tritikāle (x Triticosecale Wittmack) (ha).

CLND 011

-

-

-

-

Sorgo

Sorgo (Sorghum bicolor (L.) Conrad Moench vai Sorghum x sudanense (Piper) Stapf.) (ha).

CLND 012

-

-

-

-

Citi graudaugi, citur neklasificēti (griķi, prosa, kanāriju spulgzāle utt.)

Graudaugi, novākti sausi graudu ražošanai, iepriekšējos vienumos citur nereģistrēti, piemēram, prosa (Panicum miliaceum L.), griķi (Fagopyrum esculentum Mill.), kanāriju spulgzāle (Phalaris canariensis L.) un citi graudaugi, citur neklasificēti (ha).

CLND 013

-

-

-

-

Rīsi

Rīsi (Oryza sativa L.) (ha).

CLND 014

-

-

-

Žāvēti pākšaugi un proteīnaugi graudu ražošanai (tostarp sēklai un graudaugu un pākšaugu maisījumi)

Žāvēti pākšaugi un proteīnaugi, novākti sausi graudu ražošanai, neatkarīgi no to lietojuma (ha).

CLND 015

-

-

-

-

Lauka zirņi, pupas un saldās lupīnas

Visu šķirņu lauka zirņi (Pisum sativum L. convar. sativum vai Pisum sativum L. convar. arvense L. vai convar. speciosum), novākti sausi (ha), plus visu šķirņu lauka pupas (Vicia faba L. (partim)), novāktas sausas (ha), plus visas saldās lupīnas (Lupinus sp.), novāktas sausas graudu ražošanai, tostarp sēklai, neatkarīgi no to lietojuma (ha).

CLND 016

-

-

-

Sakņaugi

Kultūras, kas audzētas sakņu, bumbuļu vai modificētu stublāju ieguvei (ha). Šeit nav iekļauti tādi sakņu, bumbuļu un sīpolu dārzeņi kā citu starpā burkāni, galda bietes un kāļi.

CLND 017

-

-

-

-

Kartupeļi (tostarp sēklas kartupeļi)

Kartupeļi (Solanum tuberosum L.) (ha).

CLND 018

-

-

-

-

Cukurbietes (izņemot sēklai)

Cukurbietes (Beta vulgaris L.), paredzētas cukura rūpniecībai un spirta ražošanai (ha).

CLND 019

-

-

-

-

Citi sakņaugi, citur neklasificēti

Lopbarības bietes (Beta vulgaris L.) un kāpostu dzimtas augi, galvenokārt novākti lopbarībai, neatkarīgi no tā, vai sakņu vai stublāju ieguvei, un pārējie augi, galvenokārt audzēti lopbarības sakņu ieguvei, citur neklasificēti (ha).

CLND 020

-

-

-

Tehniskās kultūras

Tehniskās kultūras, ko parasti nepārdod tiešam patēriņam, jo tās pirms galīgās izmantošanas ir rūpnieciski jāpārstrādā (ha).

CLND 021

-

-

-

-

Eļļas augi

Rapsis (Brassica napus L.) un ripsis (Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)), saulespuķu (Helianthus annuus L.) sēklas, soja (Glycine max (L.) Merril), linsēklas (Linum usitatissimum L.), sinepes (Sinapis alba L.), magone (Papaver somniferum L.), saflors (Carthamus tinctorius L.), sezama (Sesamum indicum L.) sēklas, ēdamie dižmeldri (Cyperus esculentus L.), zemesrieksti (Arachis hypogea L.), eļļas ķirbji (Cucurbita pepo var. styriaca) un kaņepes (Cannabis sativa L.), audzēti eļļas ražošanai, novākti kā sausi graudi, izņemot kokvilnas (Gossypium spp.) sēklas (ha).

CLND 022

-

-

-

-

-

Rapsis un ripsis

Rapsis (Brassica napus L.) un ripsis (Brassica rapa L. var. oleifera (Lam.)), audzēts gan eļļas ražošanai, novākts kā sausi graudi, gan proteīna ieguvei (ha).

CLND 023

-

-

-

-

-

Saulespuķu sēklas

Saulespuķes (Helianthus annuus L.), novāktas kā sausi graudi (ha).

CLND 024

-

-

-

-

-

Soja

Soja (Glycine max L. Merril), novākta kā sausi graudi, gan eļļas, gan proteīna ieguvei (ha).

CLND 025

-

-

-

-

-

Linsēklas (eļļas lini)

Dažādu šķirņu lini (Linum usitatissimum L.), galvenokārt audzēti eļļas ražošanai un novākti kā sausi graudi (ha).

CLND 026

-

-

-

-

-

Citi eļļas augi, citur neklasificēti

Citi augi, galvenokārt audzēti eļļas ieguvei, novākti kā sausi graudi, citur neklasificēti (izņemot kokvilnas sēklas) (ha).

CLND 027

-

-

-

-

Šķiedraugu kultūras

Šķiedras lini (Linum usitatissimum L), kaņepes (Cannabis sativa L.), kokvilna (Gossypium spp.), džuta (Corchorus capsularis L.), abaka jeb Manilas kaņepāji (Musa textilis Née), kenafa (Hibiscus cannabinus L.) un sizals (Agave sisalana Perrine) (ha).

CLND 028

-

-

-

-

-

Šķiedras lini

Šķiedras linu šķirnes (Linum usitatissimum L.), galvenokārt audzētas šķiedras ražošanai (ha).

CLND 029

-

-

-

-

-

Kaņepes

Kaņepes (Cannabis sativa L.), audzētas stiebru ieguvei (ha).

CLND 030

-

-

-

-

-

Kokvilna

Kokvilna (Gossypium spp.), novākta šķiedras un/vai eļļas augu sēklu ieguvei (ha).

CLND 031

-

-

-

-

-

Citi šķiedraugi, citur neklasificēti

Citi augi, galvenokārt audzēti šķiedras ieguvei, citur neklasificēti, piemēram, džuta (Corchorus capsularis L.), abaka jeb Manilas kaņepāji (Musa textilis Née), sizals (Agave sisalana Perrine) un kenafa (Hibiscus cannabinus L.) (ha).

CLND 032

-

-

-

-

Tabaka

Tabaka (Nicotiana tabacum L.), audzēta lapu ieguvei (ha).

CLND 033

-

-

-

-

Apiņi

Apiņi (Humulus lupulus L.), rogu ieguvei (ha).

CLND 034

-

-

-

-

Aromātiskie augi, ārstniecības augi un garšaugi

Aromātiskie augi, ārstniecības augi un garšaugi, audzēti farmācijai, smaržu ražošanai vai lietošanai pārtikā (ha).

CLND 035

-

-

-

-

Enerģētiskās kultūras, citur neklasificētas

Enerģētiskās kultūras, izmantotas tikai atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanai, citur neklasificētas un audzētas aramzemē (ha).

CLND 036

-

-

-

-

Citas tehniskās kultūras, citur neklasificētas

Citas tehniskās kultūras, citur neklasificētas (ha).

CLND 037

-

-

-

Aramzemē sētās zaļbarības kultūras

Visas aramzemē sētās zaļbarības kultūras, galvenokārt paredzētas lopbarībai, atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanai (piemēram, biomasas ražošana no kukurūzas), proti, graudaugi, zālaugi, pākšaugi, tehniskie augi un citas aramzemē sētās un/vai zaļbarības kultūras (ha).

CLND 038

-

-

-

-

Aramzemē sēto zālāju un ganību platības

Platības noganīšanai, sienam vai skābbarībai, apsētas ar zālaugiem un to maisījumiem, ko daļēji iekļauj parastā augsekā, ja to audzēšanas periods ir no viena līdz pieciem gadiem (ha).

CLND 039

-

-

-

-

Pākšaugu kultūras zaļbarībai

Pākšaugi, ko audzē un novāc zaļgatavībā, galvenokārt lopbarībai vai enerģijas ražošanai (ha).

Iekļauj maisījumus, kuros pārsvarā (parasti > 80 %) ir pākšaugi un zālaugi, ko novāc zaļbarībai vai sausam sienam.

CLND 040

-

-

-

-

Kukurūza zaļbarībai

Visu veidu kukurūza (Zea mays L.), galvenokārt audzēta skābbarībai (veselas vālītes, auga daļas vai viss augs kopumā) un netiek novākta graudu ražošanai (ha).

CLND 041

-

-

-

-

Citi graudaugi zaļbarībai (izņemot kukurūzu zaļbarībai)

Visi graudaugi (izņemot kukurūzu), audzēti un novākti zaļgatavībā lopbarībai vai atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanai (biomasas ražošana) (ha).

CLND 042

-

-

-

-

Citas aramzemē sētās zaļbarības kultūras, citur neklasificētas

Citas viengadīgas vai daudzgadīgas (audzē mazāk nekā piecus gadus) kultūras, galvenokārt paredzētas lopbarībai un novāktas zaļgatavībā (ha). Arī atlikumi no kultūrām, kas citur nav klasificētas, ja pamatraža tikusi iznīcināta, bet atliekas joprojām varētu izmantot (kā lopbarību vai atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanai).

CLND 043

-

-

-

Svaigi dārzeņi (tostarp melones) un zemenes

Visi kāpostaugi, lapu un kātu dārzeņi, augļu dārzeņi, sakņu, bumbuļu un sīpolu dārzeņi, svaigi pākšaugi, citi svaigi (nesausi) novākti dārzeņi un zemenes, audzētas ārā aramzemes augsekā ar citām lauksaimniecības vai dārzkopības kultūrām (ha).

CLND 044

-

-

-

-

Svaigi dārzeņi (tostarp melones) un zemenes, audzētas augsekā ar dārzkopības kultūrām (komerciāla dārzkopība)

Svaigi dārzeņi, melones un zemenes, audzētas aramzemes augsekā ar citām dārzkopības kultūrām (ha).

CLND 045

-

-

-

-

Svaigi dārzeņi (tostarp melones) un zemenes, audzētas augsekā ar kultūrām, kas nav dārzkopības kultūras (audzēšana atklātā laukā)

Svaigi dārzeņi, melones un zemenes, audzētas aramzemes augsekā ar citām lauksaimniecības kultūrām (ha).

CLND 046

-

-

-

Ziedi un dekoratīvie augi (izņemot dēstu audzētavās)

Visi ziedi un dekoratīvie augi, kas paredzēti tirdzniecībai kā griezti ziedi (piemēram, rozes, neļķes, orhidejas, gladiolas, krizantēmas, grieztas lapas un citas grieztas augu daļas), stādīšanai puķu podos, dobēs un balkona kastēs (piemēram, rododendri, acālijas, krizantēmas, begonijas, ģerānijas, spriganes, citi poda, izstādīšanas un balkona augi) un kā sīpolu un bumbuļsīpolu ziedi un citi dekoratīvie augi (tulpes, hiacintes, orhidejas, narcises un citi) (ha).

CLND 047

-

-

-

Sēklas un stādi

Sakņaugu (izņemot kartupeļus un citus augus, kuru saknes tiek izmantotas arī kā sēklas), lopbarības kultūru, zālaugu un tehnisko kultūru (izņemot eļļas augus) sēklas un dārzeņu un ziedu sēklas un stādi (ha).

CLND 048

-

-

-

Citi laukaugi, citur neklasificēti

Laukaugi, citur neklasificēti (ha).

CLND 049

-

-

-

Papuve

Visa apstrādātā vai neapstrādātā aramzeme, kas ietverta augsekas sistēmā vai kurā nodrošināti labi lauksaimniecības un vides apstākļi (LLVA (9)), bet kurā vienu ražas gadu netiks novākta raža (ha). Papuves raksturīgā īpašība ir tā, ka zemi atstāj atmatā parasti veselu ražas gadu. Papuve var būt:

i)

melnā papuve, kurā neko neaudzē; vai

ii)

papuve ar spontāni veidojušos dabisku augu segu, ko var izmantot lopbarībai vai ieart zemē; vai

iii)

zaļā papuve, kas apsēta ar zaļmēslojuma augiem.

CLND 050

-

-

Ilggadīgo zālāju platības

Pastāvīgi (vairākus secīgus gadus, parasti piecus gadus vai ilgāk) izmantotas, kultivētas (sētas) vai dabīgi veidojušās (pašizsējā) lopbarības, zālaugu vai enerģētisko kultūru platības, kas nav iekļautas saimniecības augsekā (ha).

Zālaugu platības var izmantot ganīšanai vai skābbarības, siena gatavošanai vai izmantot atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanai.

CLND 051

-

-

-

Ganības un pļavas, izņemot nekultivētās ganības

Tādas ilggadīgās ganības labas vai vidējas kvalitātes zemē, kuras parasti var izmantot intensīvai ganīšanai (ha).

CLND 052

-

-

-

Nekultivētās ganības

Ilggadīgo zālāju platības ar zemu ražību, parasti zemas kvalitātes zemē, piemēram, kalnainā zemē un lielos augstumos, parasti nav uzlabotas ar mēslojumu, augsnes apstrādi, atkārtotu sēju vai drenāžu (ha). Minētās platības parasti var izmantot tikai ekstensīvai noganīšanai un parasti tās nepļauj vai pļauj ekstensīvā veidā, jo tās nav piemērotas augstam ganāmo dzīvnieku blīvumam.

CLND 053

-

-

-

Ilggadīgo zālāju platības, ko vairs neizmanto saimniecības vajadzībām un uz kurām attiecas subsīdiju maksājums

Ilggadīgo zālāju un pļavu platības, kas vairs netiek izmantotas saimniecības vajadzībām, kuras saskaņā ar Padomes Regulu (ES) Nr. 1307/2013 vai attiecīgā gadījumā jaunākajiem tiesību aktiem ir uzturētas noganīšanai vai kultūru audzēšanai piemērotā stāvoklī, neveicot īpašus sagatavošanas darbus papildus parasto lauksaimniecības metožu un tehnikas izmantošanai, un par kurām ir tiesības saņemt finansiālu atbalstu (ha).

CLND 054

-

-

Ilggadīgie stādījumi (tostarp jauni un uz laiku pamesti stādījumi, izņemot platības, kurās ražo tikai pašu patēriņam)

Visi augļu koki, visi citrusaugļu koki, visi riekstu koki, visi ogulāju stādījumi, visi vīna dārzi, visi olīvkoki un visi citi ilggadīgie stādījumi lietošanai pārtikā (piemēram, tēja, kafija vai ceratonijas) un citiem nolūkiem (piemēram, dēstu audzētavas, Ziemassvētku eglītes vai augi pīšanai un aušanai (piemēram, rotangpalmas vai bambuss)) (ha).

CLND 055

-

-

-

Augļi, ogas un rieksti (izņemot citrusaugļus, vīnogas un zemenes)

Augļu dārzi, kuros ir sēkleņi, kauleņi, ogas, rieksti un subtropu un tropu klimatiskās joslas augļi (ha).

CLND 056

-

-

-

-

Sēkleņi

Augļu dārzi, kuros ir sēkleņi, piemēram, āboli (Malus spp.), bumbieri (Pyrus spp.), cidonijas (Cydonia oblonga Mill.) vai vespili (Mespilus germanica, L.) (ha).

CLND 057

-

-

-

-

Kauleņi

Augļu dārzi, kuros ir kauleņi, piemēram, persiki un nektarīni (Prunus persica (L.) Batch), aprikozes (Prunus armeniaca L. un citas), saldie un skābie ķirši (Prunus avium L., P. cerasus), plūmes (Prunus domestica L. un citas) un citi kauleņi, citur neklasificēti, piemēram, ērkšķu plūmes (Prunus spinosa L.) vai lokvas/Japānas mespili (Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.) (ha).

CLND 058

-

-

-

-

Subtropu un tropu klimatiskās joslas augļi

Subtropu un tropu klimatiskās joslas augļi, piemēram, kivi (Actinidia chinensis Planch.), avokado (Persea americana Mill.) vai banāni (Musa spp.) (ha).

CLND 059

-

-

-

-

Ogas (izņemot zemenes)

Visas audzētās ogas, piemēram, upenes (Ribes nigrum L.), sarkanās jāņogas (Ribes rubrum L.), avenes (Rubus idaeus L.) vai krūmmellenes (Vaccinium corymbosum L.) (ha).

CLND 060

-

-

-

-

Rieksti

Visi riekstu koki (valrieksti, lazdu rieksti, mandeles, ēdamie kastaņi un citi rieksti) (ha).

CLND 061

-

-

-

Citrusaugļi

Citrusaugļi (Citrus spp.) (apelsīni, sīkie citrusaugļi, citroni, laimi, pomelo, greipfrūti un citi citrusaugļi) (ha).

CLND 062

-

-

-

Vīnogas

Vīnogulāji (Vitis vinifera L.) (ha).

CLND 063

-

-

-

-

Vīnogas vīna ražošanai

Tādu vīnogu šķirņu vīnogulāji, ko parasti audzē sulas, misas un/vai vīna ražošanai (ha).

CLND 064

-

-

-

-

-

Vīnogas vīna ražošanai ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu (ACVN)

Tādu vīnogu šķirņu vīnogulāji, ko parasti audzē vīna ražošanai, kuram ir aizsargāts cilmes vietas nosaukums, kuri atbilst i) Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/33 (10) vai attiecīgā gadījumā jaunāko tiesību aktu un ii) atbilstīgo valstu noteikumu prasībām (ha).

CLND 065

-

-

-

-

-

Vīnogas vīna ražošanai ar aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (AĢIN)

Tādu vīnogu šķirņu vīnogulāji, ko parasti audzē vīna ražošanai, kuram ir aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, kuri atbilst i) Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/33 vai attiecīgā gadījumā jaunāko tiesību aktu un ii) atbilstīgo valstu noteikumu prasībām (ha).

CLND 066

-

-

-

-

-

Citu vīnu ražošanai paredzētas vīnogas, citur neklasificētas (bez ACVN/AĢIN)

Tādu vīnogu šķirņu vīnogulāji, ko parasti audzē tādu vīnu ražošanai, kuriem nav ACVN vai AĢIN (ha).

CLND 067

-

-

-

-

Galda vīnogas

Tādu vīnogu šķirņu vīnogulāji, ko parasti audzē svaigu vīnogu iegūšanai (ha).

CLND 068

-

-

-

-

Rozīņu vīnogas

Tādu vīnogu šķirņu vīnogulāji, ko parasti audzē rozīņu iegūšanai (ha).

CLND 069

-

-

-

Olīvas

Olīvkoki (Olea europea L.), audzēti olīvu iegūšanai (ha).

CLND 070

-

-

-

Dēstu audzētavas

Dēstu audzētavas, kurās atklātā laukā audzē jaunus koksnainus augus turpmākai pārstādīšanai (ha).

CLND 071

-

-

-

Citi ilggadīgie stādījumi, tostarp citi ilggadīgie stādījumi lietošanai pārtikā

Ilggadīgie stādījumi lietošanai pārtikā, citur neklasificēti, un koki, kas ILIZ iestādīti kā Ziemassvētku eglītes (ha).

CLND 072

-

-

-

-

Ziemassvētku eglītes

Ziemassvētku eglītes, kas ILIZ ārpus meža zemes iestādītas komerciālos nolūkos (ha). Izņemot Ziemassvētku eglīšu stādījumus, kas vairs netiek uzturēti un pieder pie meža zemes.

CLND 073

-

-

Piemājas dārziņi

Zeme, kurā citu starpā parasti audzē dārzeņus, sakņu kultūras un ilggadīgās kultūras, kas paredzētas īpašnieka un viņa mājsaimniecības pašu patēriņam, parasti atdalīta no pārējās lauksaimniecības zemes, un tā atpazīstama kā piemājas dārziņi (ha).

CLND 074

-

Cita lauku saimniecības zeme

Neizmantotā lauksaimniecībā izmantojamā zeme (lauksaimniecībā izmantojamā zeme, ko vairs neapstrādā ekonomisku, sociālu vai citu iemeslu dēļ un ko neiekļauj augsekas sistēmā), meža zeme un cita zeme zem ēkām, pagalmi, ceļi, dīķi, karjeri, neauglīga zeme, klintis u. c. (ha).

CLND 075

-

-

Neizmantotā lauksaimniecībā izmantojamā zeme

Iepriekš izmantota kā lauksaimniecībā izmantojamā zeme, ko apsekojuma pārskata gadā vairs neapstrādā un neiekļauj augsekas sistēmā, t. i., zemi nav paredzēts izmantot lauksaimnieciskajā ražošanā (ha).

Šo zemi varētu atsākt apstrādāt, izmantojot lauku saimniecībā parasti pieejamos resursus.

CLND 076

-

-

Meža zeme

Zeme, ko aizņem koki vai meža krūmi, tostarp papeļu un citu tamlīdzīgu koku stādījumi mežos vai ārpus tiem un meža koku stādu audzētavas, kas ierīkotas meža zemē, lauku saimniecības pašas vajadzībām, kā arī meža objekti (meža ceļi, kokmateriālu noliktavas u. c.) (ha).

CLND 077

-

-

-

Īscirtmeta atvasāji

Meža zeme, ko apsaimnieko meža augu audzēšanai, ja augsekas posms ir 20 gadi vai mazāk (ha).

Augsekas posms ir laiks no pirmās koku sēšanas/stādīšanas līdz galaprodukta novākšanai, bet novākšanā neietver parastās apsaimniekošanas darbības, piemēram, retināšanu.

CLND 078

-

-

Cita zeme (zeme zem ēkām, pagalmi, ceļi, dīķi un cita neauglīga zeme)

Zeme, kas ir daļa no kopējās platības, kura pieder lauku saimniecībai un kas nav ne ILIZ, ne neizmantotā lauksaimniecībā izmantojamā zeme, ne meža zeme, piemēram, zeme zem ēkām (izņemot, ja to izmanto sēņu kultivēšanai), pagalmi, ceļi, dīķi, karjeri, neauglīga zeme vai klintis (ha).

 

 

Īpašas lauku saimniecības platības

CLND 079

-

-

Kultivētas sēnes

Kultivētas sēnes, ko audzē šim nolūkam speciāli būvētās vai pielāgotās ēkās un pazemes telpās, alās un pagrabos (ha).

CLND 080

-

ILIZ zem stikla vai augsta pieejama pārsega

Kultūras, kas visu veģetācijas periodu vai tā lielāko daļu atrodas siltumnīcās vai zem stacionāra vai pārvietojama augsta pārsega (stikla vai elastīga vai neelastīga polietilēna) (ha). Šīs platības nedrīkst iekļaut iepriekš minētajos mainīgajos lielumos (kuri attiecas tikai uz āra platībām).

CLND 081

-

-

Dārzeņi, tostarp melones un zemenes zem stikla vai augsta pieejama pārsega

Visi kāpostaugi, lapu un kātu dārzeņi, augļu dārzeņi, sakņu, bumbuļu un sīpolu dārzeņi, svaigi pākšaugi, citi svaigi novākti (nesausi) dārzeņi un zemenes, audzēti zem stikla vai augsta pieejama pārsega (ha).

CLND 082

-

-

Ziedi un dekoratīvie augi (izņemot dēstu audzētavas) zem stikla vai augsta pieejama pārsega

Visi ziedi un dekoratīvie augi, paredzēti tirdzniecībai kā griezti ziedi (piemēram, rozes, neļķes, orhidejas, gladiolas, krizantēmas, grieztas lapas un citas grieztas augu daļas), stādīšanai puķu podos, dobēs un balkona kastēs (piemēram, rododendri, acālijas, krizantēmas, begonijas, ģerānijas, spriganes vai citi poda, izstādīšanas un balkona augi) un kā sīpolu un bumbuļsīpolu ziedi un citi dekoratīvie augi (tulpes, hiacintes, orhidejas, narcises un citi), zem stikla vai augsta pieejama pārsega (ha).

CLND 083

-

-

Citi laukaugi aramzemē zem stikla vai augsta pieejama pārsega

Citi laukaugi aramzemē, citur neklasificēti, audzēti zem stikla vai augsta pieejama pārsega (ha).

CLND 084

-

-

Ilggadīgie stādījumi zem stikla vai augsta pieejama pārsega

Ilggadīgie stādījumi, audzēti zem stikla vai augsta pieejama pārsega (ha).

CLND 085

-

-

Cita ILIZ zem stikla vai augsta pieejama pārsega, citur neklasificēta

ILIZ, citur neklasificēta, zem stikla vai augsta pieejama pārsega (ha).

Bioloģiskā lauksaimniecība

Lauku saimniecībai ir zeme, kurā izmanto bioloģiskās lauksaimniecības ražošanas metodes, kuras atbilst noteiktu standartu un noteikumu kopumam, kas izklāstīti i) Regulā (EK) Nr. 834/2007 vai Regulā (ES) 2018/848, vai attiecīgā gadījumā jaunākajos tiesību aktos un ii) atbilstošajos valstu īstenošanas noteikumos par bioloģisko ražošanu, tostarp pārejas periodā.

Kultūru definīcijas ir sniegtas II pamatsadaļā. ZEMES MAINĪGIE LIELUMI

CLND 086

-

Bioloģiskā lauksaimniecība – ILIZ ārā (izņemot piemājas dārziņus)

CLND 087

-

-

Bioloģiskā lauksaimniecība – aramzeme (ārā)

CLND 088

-

-

-

Bioloģiskā lauksaimniecība – graudaugi graudu ražošanai (tostarp sēklai) (ārā)

CLND 089

-

-

-

-

Bioloģiskā lauksaimniecība – parastie un plēkšņu kvieši (ārā)

CLND 090

-

-

-

-

Bioloģiskā lauksaimniecība – cietie kvieši (ārā)

CLND 091

-

-

-

Bioloģiskā lauksaimniecība – žāvēti pākšaugi un proteīnaugi graudu ražošanai (tostarp sēklai un graudaugu un pākšaugu maisījumi) (ārā)

CLND 092

-

-

-

Bioloģiskā lauksaimniecība – sakņaugi (ārā)

CLND 093

-

-

-

-

Bioloģiskā lauksaimniecība – kartupeļi (tostarp sēklas kartupeļi) (ārā)

CLND 094

-

-

-

-

Bioloģiskā lauksaimniecība – cukurbietes (izņemot sēklai) (ārā)

CLND 095

-

-

-

Bioloģiskā lauksaimniecība – tehniskās kultūras (ārā)

CLND 096

-

-

-

-

Bioloģiskā lauksaimniecība – eļļas augi (ārā)

CLND 097

-

-

-

-

-

Bioloģiskā lauksaimniecība – soja (ārā)

CLND 098

-

-

-

Bioloģiskā lauksaimniecība – aramzemē sētās zaļbarības kultūras (ārā)

CLND 099

-

-

-

-

Bioloģiskā lauksaimniecība – aramzemē sēto zālāju un ganību platības (ārā)

CLND 100

-

-

-

-

Bioloģiskā lauksaimniecība – pākšaugu kultūras zaļbarībai (ārā)

CLND 101

-

-

-

Bioloģiskā lauksaimniecība – svaigi dārzeņi (tostarp melones) un zemenes (ārā)

CLND 102

-

-

-

Bioloģiskā lauksaimniecība – sēklas un stādi (ārā)

CLND 103

-

-

Bioloģiskā lauksaimniecība – ilggadīgo zālāju platības (ārā)

CLND 104

-

-

-

Bioloģiskā lauksaimniecība – ganības un pļavas, izņemot nekultivētās ganības (ārā)

CLND 105

-

-

-

Bioloģiskā lauksaimniecība – nekultivētās ganības (ārā)

CLND 106

-

-

Bioloģiskā lauksaimniecība – ilggadīgie stādījumi (tostarp jauni un uz laiku pamesti stādījumi, izņemot platības, kurās ražo tikai pašu patēriņam) (ārā)

CLND 107

-

-

-

Bioloģiskā lauksaimniecība – augļi, ogas un rieksti (izņemot citrusaugļus, vīnogas un zemenes) (ārā)

CLND 108

-

-

-

Bioloģiskā lauksaimniecība – citrusaugļi (ārā)

CLND 109

-

-

-

Bioloģiskā lauksaimniecība – vīnogas vīna ražošanai (ārā)

CLND 110

-

-

-

Bioloģiskā lauksaimniecība – olīvas (ārā)

CLND 111

-

Bioloģiskā lauksaimniecība – dārzeņi, tostarp melones un zemenes zem stikla vai augsta pieejama pārsega

Apūdeņošana apstrādātā āra platībā

CLND 112

-

Kopējā apūdeņojamā platība

Maksimālā ILIZ, ko pārskata gadā varētu apūdeņot, izmantojot lauku saimniecībā parasti pieejamās ierīces un ūdens daudzumu (ha).


III.   LAUKSAIMNIECĪBAS DZĪVNIEKU MAINĪGIE LIELUMI

Šiem dzīvniekiem nav obligāti jābūt saimniecības īpašnieka īpašumā. Šie dzīvnieki var būt lauku saimniecībā (ILIZ platībās vai dzīvnieku novietnēs, ko izmanto lauku saimniecība) vai ārpus lauku saimniecības (sabiedriskās ganībās vai migrācijā u. c.).

Mainīgajiem lielumiem par lauksaimniecības dzīvniekiem katra dalībvalsts nosaka kopīgu pārskata dienu pārskata gadā.

 

 

Liellopi

Attiecas uz liellopiem (Bos taurus L.) un ūdensbifeļiem (Bubalus bubalis L.), tostarp krustojumiem, piemēram, Beefalo.

CLVS 001

-

-

Liellopi, jaunāki par vienu gadu

Liellopi, vīriešu un sieviešu kārtas, jaunāki par vienu gadu (skaits).

CLVS 002

-

-

Liellopi, vismaz gadu veci, bet jaunāki par diviem gadiem

Liellopi, vismaz gadu veci, bet jaunāki par diviem gadiem (skaits).

CLVS 003

-

-

-

Vīriešu kārtas liellopi, vismaz gadu veci, bet jaunāki par diviem gadiem

Liellopi, vīriešu kārtas, vismaz gadu veci, bet jaunāki par diviem gadiem (skaits).

CLVS 004

-

-

-

Teles, vismaz gadu vecas, bet jaunākas par diviem gadiem

Liellopi, sieviešu kārtas, vismaz gadu veci, bet jaunāki par diviem gadiem (skaits).

 

 

 

Liellopi, divus gadus veci un vecāki

CLVS 005

-

-

-

Vīriešu kārtas liellopi, divus gadus veci un vecāki

Vīriešu kārtas liellopi, divus gadus veci un vecāki (skaits).

CLVS 006

-

-

-

Sieviešu kārtas liellopi, divus gadus veci un vecāki

Sieviešu kārtas liellopi, divus gadus veci un vecāki (skaits).

CLVS 007

-

-

-

-

Teles, divus gadus vecas un vecākas

Sieviešu kārtas liellopi, divus gadus veci un vecāki, vēl nav atnesušies (skaits).

CLVS 008

-

-

-

-

Govis

Sieviešu kārtas liellopi (parasti divus gadus veci un vecāki), jau ir atnesušies (skaits).

CLVS 009

-

-

-

-

-

Slaucamās govis

Sieviešu kārtas liellopi, kas jau ir atnesušies (tostarp ne vecāki par diviem gadiem) un kurus to šķirnes vai konkrētu īpašību dēļ tur vienīgi vai galvenokārt piena ieguvei, kuru izmanto cilvēku uzturā vai pārstrādei piena produktos (skaits).

CLVS 010

-

-

-

-

-

Pārējās govis

Sieviešu kārtas liellopi, kas jau ir atnesušies (tostarp ne vecāki par diviem gadiem) un kurus to šķirnes vai konkrētu īpašību dēļ tur vienīgi vai galvenokārt teļu ieguvei, un kuru pienu neizmanto cilvēku uzturā vai pārstrādei piena produktos (skaits).

CLVS 011

-

-

-

-

-

Bifeļu govis

Bifeļu govis (sieviešu kārtas, kas pieder pie Bubalus bubalis, L. sugas), kas jau ir atnesušās (tostarp ne vecākas par diviem gadiem) (skaits).

 

Aitas un kazas

CLVS 012

-

Aitas (visu vecumu)

Mājdzīvnieki, kas pieder pie Ovis aries L. sugas (skaits).

CLVS 013

-

-

Vaislas aitu mātes

Aitas un aplecināti jēri, neatkarīgi no to piemērotības piena/gaļas ražošanai (skaits).

CLVS 014

-

-

Citas aitas

Visas aitas, kas nav vaislas aitu mātes (skaits).

CLVS 015

-

Kazas (visu vecumu)

Mājdzīvnieki, kas pieder pie Capra aegagrus hircus L. pasugas (skaits).

CLVS 016

-

-

Vaislas kazu mātes

Kazu mātes, kas jau ir atnesušās, un aplecinātas kazas (skaits).

CLVS 017

-

-

Citas kazas

Visas kazas, kas nav vaislas kazu mātes (skaits).

 

 

Cūkas

Attiecas uz mājdzīvniekiem, kas pieder pie Sus scrofa domesticus Erxleben sugas.

CLVS 018

-

-

Sivēni dzīvsvarā mazāk par 20 kg

Sivēni dzīvsvarā mazāk par 20 kg (skaits).

CLVS 019

-

-

Vaislas sivēnmātes dzīvsvarā 50 kg un vairāk

Sieviešu kārtas cūkas, kas sver 50 kg un vairāk un paredzētas vaislai neatkarīgi no tā, vai tās ir atnesušās (skaits).

CLVS 020

-

-

Citas cūkas

Cūkas, citur neminētas (skaits).

 

 

Mājputni

Attiecas uz mājas vistām un cāļiem (Gallus gallus L.), tītariem (Meleagris spp.), pīlēm (Anas spp. un Cairina moschata L.), zosīm (Anser anser domesticus L.), strausiem (Struthio camelus L.) un citiem mājputniem, citur neklasificētiem, piemēram, paipalām (Coturnix spp.), fazāniem (Phasianus spp.), pērļu vistiņām (Numida meleagris domestica L.) un baložiem (Columbinae spp.). Tomēr izņemot putnus, kas audzēti nebrīvē medību nolūkā un nav paredzēti gaļas/olu ražošanai.

CLVS 021

-

-

Broileri

Mājdzīvnieki, kas pieder pie Gallus gallus L. sugas un ko tur gaļas ražošanai (skaits).

CLVS 022

-

-

Dējējvistas

Mājputni, kas pieder pie Gallus gallus L. sugas, kuri ir sasnieguši dēšanas vecumu un kurus tur olu ražošanai (skaits).

CLVS 023

-

Citi mājputni

Mājputni, kas nav minēti pie broileriem un dējējvistām (skaits). Izņemot cāļus.

CLVS 024

-

-

Tītari

Mājputni, kas pieder pie Meleagris ģints (skaits).

CLVS 025

-

-

Pīles

Mājputni, kas pieder pie Anas ģints un Cairina moschata L. sugas (skaits).

CLVS 026

-

-

Zosis

Mājputni, kas pieder pie Anser anser domesticus L. sugas (skaits).

CLVS 027

-

-

Strausi

Strausi (Struthio camelus L.) (skaits).

CLVS 028

-

-

Citi mājputni, citur neklasificēti

Citi mājputni, citur neklasificēti (skaits).

 

 

Truši

Attiecas uz mājdzīvniekiem, kas pieder pie Oryctolagus ģints.

CLVS 029

-

-

Vaislas trušu mātes

Trušu mātes (Oryctolagus spp.), kas ir audzētas nobarošanai paredzēto trušu ieguvei un ir atnesušās (skaits).

CLVS 030

-

Bites

Bišu (Apis mellifera L.) saimju, kuras tur medus ražošanai, skaits.

CLVS 031

-

Brieži

Tādu dzīvnieku klātbūtne kā staltbrieži (Cervus elaphus L.), plankumainie brieži (Cervus nippon Temminck), ziemeļbrieži (Rangifer tarandus L.) vai dambrieži (Dama dama L.), gaļas ražošanai.

CLVS 032

-

Kažokzvēri

Tādu dzīvnieku klātbūtne kā ūdeles (Neovison vison Schreber), Eiropas seski (Mustela putorius L.), lapsas (Vulpes spp. un citas), jenotsuņi (Nyctereutes spp.) vai šinšillas (Chinchilla spp.), kažokādas ražošanai.

CLVS 033

-

Lauksaimniecības dzīvnieki, citur neklasificēti

Tādu lauksaimniecības dzīvnieku klātbūtne, kas citur nav klasificēti.

Bioloģiskās ražošanas metodes, ko piemēro dzīvnieku audzēšanai

Lauku saimniecības dzīvnieki audzēti atbilstoši lauksaimniecības praksei, kura atbilst noteiktu standartu un noteikumu kopumam, kas izklāstīti i) Regulā (EK) Nr. 834/2007 vai Regulā (ES) 2018/848, vai attiecīgā gadījumā jaunākajos tiesību aktos un ii) atbilstošajos valstu īstenošanas noteikumos par bioloģisko ražošanu, tostarp pārejas periodā.

Dzīvnieku definīcijas ir sniegtas III pamatsadaļā. LAUKSAIMNIECĪBAS DZĪVNIEKU MAINĪGIE LIELUMI

CLVS 034

-

Bioloģiskā lauksaimniecība – liellopu skaits

Bioloģiskā lauksaimniecība – liellopu skaits (skaits)

CLVS 035

-

-

-

-

-

Bioloģiskā lauksaimniecība – slaucamo govju skaits

Bioloģiskā lauksaimniecība – slaucamo govju skaits (skaits)

CLVS 036

-

-

-

-

-

Bioloģiskā lauksaimniecība – pārējo govju skaits

Bioloģiskā lauksaimniecība – pārējo govju skaits (skaits)

CLVS 037

-

-

-

-

-

Bioloģiskā lauksaimniecība – bifeļu govju skaits

Bioloģiskā lauksaimniecība – bifeļu govju klātbūtne (skaits)

CLVS 038

-

Bioloģiskā lauksaimniecība – aitu skaits (visu vecumu)

Bioloģiskā lauksaimniecība – aitu skaits (skaits)

CLVS 039

-

Bioloģiskā lauksaimniecība – kazu skaits (visu vecumu)

Bioloģiskā lauksaimniecība – kazu skaits (skaits)

CLVS 040

-

Bioloģiskā lauksaimniecība – cūku skaits

Bioloģiskā lauksaimniecība – cūku skaits (skaits)

CLVS 041

-

Bioloģiskā lauksaimniecība – mājputnu skaits

Bioloģiskā lauksaimniecība – mājputnu skaits (skaits)

CLVS 042

-

-

Bioloģiskā lauksaimniecība – broileru skaits

Bioloģiskā lauksaimniecība – broileru skaits (skaits)

CLVS 043

-

-

Bioloģiskā lauksaimniecība – dējējvistu skaits

Bioloģiskā lauksaimniecība – dējējvistu skaits (skaits)


(1)  II pielikums Komisijas Regulā (ES) Nr. 1089/2010 (2010. gada 23. novembris), ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/2/EK attiecībā uz telpisko datu kopu un telpisko datu pakalpojumu savstarpējo izmantojamību (OV L 323, 8.12.2010., 11. lpp.).

(2)  NUTS – Statistiski teritoriālo vienību nomenklatūra.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1059/2003 (2003. gada 26. maijs) par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi (OV L 154, 21.6.2003., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1305/2013 (2013. gada 17. decembris) par atbalstu lauku attīstībai no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 1698/2005 (OV L 347, 20.12.2013., 487. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1307/2013 (2013. gada 17. decembris), ar ko izveido noteikumus par lauksaimniekiem paredzētiem tiešajiem maksājumiem, kurus veic saskaņā ar kopējās lauksaimniecības politikas atbalsta shēmām, un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 637/2008 un Padomes Regulu (EK) Nr. 73/2009 (OV L 347, 20.12.2013., 608. lpp.).

(6)  Gada darba vienības (GDV) 2. procentu grupa: (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).

(7)  Padomes Regula (EK) Nr. 834/2007 (2007. gada 28. jūnijs) par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un par Regulas (EEK) Nr. 2092/91 atcelšanu (OV L 189, 20.7.2007., 1. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/848 (2018. gada 30. maijs) par bioloģisko ražošanu un bioloģisko produktu marķēšanu un ar ko atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 834/2007 (OV L 150, 14.6.2018., 1. lpp.).

(9)  94. pants un II pielikums Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 1306/2013 (2013. gada 17. decembris) par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un2Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.).

(10)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/33 (2018. gada 17. oktobris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz cilmes vietas nosaukumu, ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu un tradicionālo apzīmējumu aizsardzības pieteikumiem vīna nozarē, iebilduma procedūru, lietošanas ierobežojumiem, produkta specifikācijas grozījumiem, aizsardzības anulēšanu un marķēšanu un noformēšanu (OV L 9, 11.1.2019., 2. – 45. lpp.).


II PIELIKUMS

Mainīgo lielumu saraksts pa moduļiem

1. MODULIS.   DARBASPĒKS UN CITAS IENĀKUMUS NESOŠAS DARBĪBAS

Mainīgie lielumi

Vienības/kategorijas

Temats: saimniecības pārvaldība

 

 

Detalizētie temati: īpašnieks un dzimumu līdzsvars

 

MLFO 001

-

Īpašnieka dzimums

Vīrietis/sieviete

MLFO 002

-

Dzimšanas gads

Gads

 

Detalizētais temats: darbaspēka ieguldījums

 

MLFO 003

-

Īpašnieka lauku darbi lauku saimniecībā

GDV 1. grupa (1)

 

Detalizētais temats: drošības pasākumi, tostarp saimniecības drošības plāns

 

MLFO 004

-

Saimniecības drošības plāns

jā/nē

Temats: ģimenes darbaspēks

 

 

Detalizētie temati: darbaspēka ieguldījums, iesaistīto personu skaits un dzimumu līdzsvars

 

MLFO 005

-

Vīrieši, kas ir ģimenes locekļi un veic lauku darbus

Personu skaits GDV 2. grupā (2)

MLFO 006

-

Sievietes, kas ir ģimenes locekles un veic lauku darbus

Personu skaits GDV 2. grupā1  (2)

Temats: ārpusģimenes darbaspēks

 

 

Detalizētie temati: darbaspēka ieguldījums, nodarbināto personu skaits un dzimumu līdzsvars

 

 

 

Ārpusģimenes darbaspēks, kas regulāri strādā lauku saimniecībā

 

MLFO 007

-

-

Ārpusģimenes darbaspēks, vīrieši, kas regulāri strādā saimniecībā

Personu skaits GDV 2. grupā1  (2)

MLFO 008

-

-

Ārpusģimenes darbaspēks, sievietes, kas regulāri strādā saimniecībā

Personu skaits GDV 2. grupā (2)

 

Detalizētais temats: neregulāri nodarbināts lauksaimniecības darbaspēks

 

MLFO 009

-

Neregulāri nodarbināts ārpusģimenes darbaspēks: vīrieši un sievietes

Pilnas laika darbdienas

 

Detalizētais temats: darbuzņēmēju darbaspēka ieguldījums

 

MLFO 010

-

Personas, kuras nav tieši nodarbinātas lauku saimniecībā un kuras nav iekļautas iepriekšējās kategorijās.

Pilnas laika darbdienas

Temats: citas tieši ar lauku saimniecību saistītas ienākumus nesošas darbības

 

 

Detalizētais temats: darbību veidi

 

MLFO 011

-

Veselības, sociālo vai izglītības pakalpojumu sniegšana

jā/nē

MLFO 012

-

Tūrisms, viesu izmitināšana un citi brīvā laika pavadīšanas veidi

jā/nē

MLFO 013

-

Mājamatniecība

jā/nē

MLFO 014

-

Lauksaimniecības produktu pārstrāde

jā/nē

MLFO 015

-

Atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošana

jā/nē

MLFO 016

-

Kokapstrāde

jā/nē

MLFO 017

-

Akvakultūra

jā/nē

 

 

Līgumdarbs (izmantojot lauku saimniecības ražošanas līdzekļus)

 

MLFO 018

-

-

Lauksaimniecisks līgumdarbs

jā/nē

MLFO 019

-

-

Nelauksaimniecisks līgumdarbs

jā/nē

MLFO 020

-

Mežsaimniecība

jā/nē

MLFO 021

-

Citas tieši ar lauku saimniecību saistītas ienākumus nesošas darbības, citur neklasificētas

jā/nē

 

Detalizētais temats: nozīmīgums lauku saimniecībā

 

MLFO 022

-

Citas tieši ar lauku saimniecību saistītas ienākumus nesošas darbības lauku saimniecības galaprodukcijā (procentuālā daļa).

Procentu grupas (3)

 

Detalizētais temats: darbaspēka ieguldījums

 

MLFO 023

-

Īpašnieks veic citas ienākumus nesošas darbības (saistītas ar lauku saimniecību).

M/S/N (4)

MLFO 024

-

Ģimenes locekļi, kas strādā lauku saimniecībā un veic citas ienākumus nesošas darbības (saistītas ar lauku saimniecību) (pamatdarbība).

Personu skaits

MLFO 025

-

Ģimenes locekļi, kas strādā lauku saimniecībā un veic citas ienākumus nesošas darbības (saistītas ar lauku saimniecību) (sekundārā darbība).

Personu skaits

MLFO 026

-

Ārpusģimenes darbaspēks, kas regulāri strādā lauku saimniecībā un veic citas ienākumus nesošas darbības (saistītas ar lauku saimniecību) (pamatdarbība).

Personu skaits

MLFO 027

-

Ārpusģimenes darbaspēks, kas regulāri strādā lauku saimniecībā un veic citas ienākumus nesošas darbības (saistītas ar lauku saimniecību) (sekundārā darbība).

Personu skaits

Temats: citas ar lauku saimniecību tieši nesaistītas ienākumus nesošas darbības

 

 

Detalizētais temats: darbaspēka ieguldījums

 

MLFO 028

-

Vienīgais īpašnieks, kas ir arī vienīgā īpašnieka lauku saimniecības vadītājs, veic citas ienākumus nesošas darbības (nesaistītas ar lauku saimniecību).

M/S/N1  (4)

MLFO 029

-

Vienīgā īpašnieka ģimenes locekļi (vienīgais īpašnieks ir lauku saimniecības vadītājs), kas strādā lauku saimniecībā un veic citas ienākumus nesošas darbības (nesaistītas ar lauku saimniecību) (pamatdarbība).

Personu skaits

MLFO 030

-

Vienīgā īpašnieka ģimenes locekļi (vienīgais īpašnieks ir lauku saimniecības vadītājs), kas strādā lauku saimniecībā un veic citas ienākumus nesošas darbības (nesaistītas ar lauku saimniecību) (sekundārā darbība)..

Personu skaits

2. MODULIS.   LAUKU ATTĪSTĪBA

Mainīgie lielumi

Vienības/kategorijas

Temats: lauku saimniecības, kas saņem lauku attīstības pasākumu atbalstu

 

MRDV 001

-

Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi

jā/nē

MRDV 002

-

Lauksaimniecības un pārtikas produktu kvalitātes shēmas

jā/nē

MRDV 003

-

Ieguldījumi materiālajos aktīvos

jā/nē

MRDV 004

-

Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana

jā/nē

 

 

Lauku saimniecību un darījumdarbības attīstība

 

MRDV 005

-

-

Atbalsts darījumdarbības sākšanai gados jauniem lauksaimniekiem

jā/nē

MRDV 006

-

-

Atbalsts darījumdarbības sākšanai mazo saimniecību izveidei

jā/nē

MRDV 007

-

-

Horvātijas valsts papildu tiešie maksājumi

jā/nē

MRDV 008

-

Ieguldījumi meža platības paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā

jā/nē

 

 

Agrovides maksājumi (klimats)

 

MRDV 009

-

-

Agrovide un klimats

jā/nē

MRDV 010

-

-

Meža vides un klimata pakalpojumi un meža saglabāšana

jā/nē

MRDV 011

-

Bioloģiskā lauksaimniecība

jā/nē

MRDV 012

-

Natura 2000 un Ūdens pamatdirektīvas maksājumi

jā/nē

MRDV 013

-

Maksājumi par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi

jā/nē

MRDV 014

-

Dzīvnieku labturība

jā/nē

MRDV 015

-

Riska pārvaldība

jā/nē

3. MODULIS.   APŪDEŅOŠANA

Mainīgie lielumi

Vienības/kategorijas

Temats: Apūdeņošanas prakse

 

 

Detalizētais temats: apūdeņošanas pieejamība

 

MIRR 001

-

Vidējā āra ILIZ, kas apūdeņota pēdējos trijos gados

Hektāri

MIRR 002

-

Kopējā āra apūdeņotā ILIZ

Hektāri

MIRR 003

-

Ūdens daudzums

Kubikmetri

 

Detalizētais temats: apūdeņošanas metodes

 

MIRR 004

-

Virszemes apūdeņošana

Hektāri

MIRR 005

-

Apūdeņošana ar smidzinātāju

Hektāri

MIRR 006

-

Pilienveida apūdeņošana

Hektāri

 

Detalizētais temats: apūdeņošanas ūdens avots

 

MIRR 007

-

Saimniecības gruntsūdens

jā/nē

MIRR 008

-

Saimniecības un ārpussaimniecības virszemes ūdeņi

jā/nē

MIRR 009

-

Ārpussaimniecības ūdens no ūdensapgādes tīkliem

jā/nē

MIRR 010

 

Apstrādāti notekūdeņi

jā/nē

MIRR 011

-

Citi avoti

jā/nē

MIRR 012

 

Maksāšanas noteikumi par apūdeņošanas ūdeni

Kods

 

Detalizētais temats: apūdeņošanas aprīkojuma tehniskie parametri

 

MIRR 013

 

Rezervuāri

jā/nē

MIRR 014

 

Apūdeņošanas sistēmas uzturēšanas statuss

Kods

MIRR 015

 

Sūkņu stacija

jā/nē

MIRR 016

-

Ūdens uzskaites sistēma

Kods

MIRR 017

-

Apūdeņošanas regulators

Kods

MIRR 018

-

Fertigācijas sistēma

jā/nē

Temats: 12 mēnešu periodā apūdeņotās kultūras

 

 

Detalizētais temats: graudaugi graudu ražošanai

 

MIRR 019

-

Graudaugi graudu ražošanai (tostarp sēklai), izņemot graudu kukurūzu, kukurūzas vālīšu seržu maisījumu un rīsus

Hektāri

MIRR 020

-

Graudu kukurūza un kukurūzas vālīšu seržu maisījums

Hektāri

 

Detalizētais temats: žāvēti pākšaugi un proteīnaugi graudu ražošanai

 

MIRR 021

-

Žāvēti pākšaugi un proteīnaugi graudu ražošanai (tostarp sēklai un graudaugu un pākšaugu maisījumi)

Hektāri

 

Detalizētais temats: sakņaugi

 

MIRR 022

-

Kartupeļi (tostarp sēklas kartupeļi)

Hektāri

MIRR 023

-

Cukurbietes (izņemot sēklai)

Hektāri

 

Detalizētais temats: tehniskās kultūras

 

MIRR 024

-

Rapsis un ripsis

Hektāri

MIRR 025

-

Saulespuķu sēklas

Hektāri

MIRR 026

-

Šķiedraugu kultūras

Hektāri

 

Detalizētais temats: aramzemē sētās zaļbarības kultūras

 

MIRR 027

 

Aramzemē sētās zaļbarības kultūras

Hektāri

 

Detalizētais temats: citi laukaugi

 

MIRR 028

-

Svaigi dārzeņi (tostarp melones), zemenes, audzētas augsekā ar kultūrām, kas nav dārzkopības kultūras (audzēšana atklātā laukā)

Hektāri

MIRR 029

-

Citi apūdeņoti kultūraugi aramzemē ārā

Hektāri

 

Detalizētais temats: ilggadīgo zālāju platības

 

MIRR 030

-

Ilggadīgo zālāju platības

Hektāri

 

Detalizētais temats: ilggadīgie stādījumi

 

MIRR 031

-

Augļi, ogas un rieksti (izņemot citrusaugļus, vīnogas un zemenes)

Hektāri

MIRR 032

-

Citrusaugļi

Hektāri

MIRR 033

 

Olīvas

Hektāri

MIRR 034

 

Vīna dārzi

Hektāri

4. MODULIS.   AUGSNES APSAIMNIEKOŠANAS PRAKSE

Mainīgie lielumi

Vienības/kategorijas

Temats: augsnes apsaimniekošanas prakse atklātā laukā

 

MSMP 001

 

Drenēšana lauku saimniecībā

Hektāri

 

Detalizētais temats: augsnes apstrādes metodes

 

MSMP 002

-

Parastā augsnes apstrāde

Hektāri

MSMP 003

-

Saudzējošā augsnes apstrāde

Hektāri

MSMP 004

-

Augsnes apstrāde netiek veikta

Hektāri

 

Detalizētais temats: augsnes pārklājums aramzemē

 

MSMP 005

-

Augsnes pārklājums: parastie ziemāji

Hektāri

MSMP 006

-

Augsnes pārklājums: starpkultūras vai virsaugi aramzemē

Hektāri

MSMP 007

-

Augsnes pārklājums: augu atliekas un/vai mulča

Hektāri

MSMP 008

-

Augsnes pārklājums: kaila augsne pēc galvenās kultūras

Hektāri

 

Detalizētais temats: augseka aramzemē

 

MSMP 009

-

Aramzemes ar augseku daļa

Procenti

 

Detalizētais temats: ekoloģiski nozīmīga platība

 

MSMP 010

-

Terases

Hektāri

MSMP 011

-

Laukmales vai buferjoslas

Hektāri

MSMP 012

-

Lineārie elementi: dzīvžogi un koku rindas

Hektāri

MSMP 013

-

Lineārie elementi: akmens mūri

Hektāri

MSMP 014

-

Agromežsaimniecība

Hektāri

5. MODULIS.   LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKA UN IEKĀRTAS

Mainīgie lielumi

Vienības/kategorijas

Temats: lauksaimniecības tehnika

 

 

Detalizētais temats: interneta iekārtas

 

MMEQ 001

-

Piekļuve internetam

jā/nē

MMEQ 002

-

Pārvaldības informācijas sistēmu izmantošana

jā/nē

 

Detalizētais temats: pamattehnika

 

 

 

Pašu tehnika

 

MMEQ 003

-

-

Traktori <= 40 kW, kas pieder saimniecībai (skaits)

Skaits

MMEQ 004

-

-

Traktori > 40 kW un <= 60 kW, kas pieder saimniecībai (skaits)

Skaits

MMEQ 005

-

-

Traktori > 60 kW un <= 100 kW, kas pieder saimniecībai (skaits)

Skaits

MMEQ 006

-

-

Traktori > 100 kW, kas pieder saimniecībai (skaits)

Skaits

MMEQ 007

-

-

Augsnes apstrādes tehnika

jā/nē

MMEQ 008

-

-

Sējmašīnas un stādāmās mašīnas

jā/nē

MMEQ 009

-

-

Mēslojuma izkliedētāji, pulverizatori vai smidzinātāji

jā/nē

MMEQ 010

-

-

Augu aizsardzības līdzekļu izkliedēšanas iekārtas

jā/nē

MMEQ 011

-

-

-

Horizontālie smidzinātāji ar izsmidzināšanas cauruli un augļu dārzu, vīna dārzu vai citu ilggadīgo stādījumu smidzinātāji, ko izmanto augu aizsardzības līdzekļu izkliedēšanai pārskata periodā, ir aprīkoti ar zema riska sprauslām.

Kods

MMEQ 012

-

Kombaini

jā/nē

MMEQ 013

-

Cita pilnībā mehanizēta ražas novākšanas tehnika

jā/nē

 

 

 

 

 

 

Tehnika, ko izmanto vairākas saimniecības

MMEQ 014

-

-

Traktori

jā/nē

MMEQ 015

-

-

Kultivatori, arkli, sējmašīnas, pulverizatori, smidzinātāji, iekārtas augu aizsardzības līdzekļu vai mēslojuma izkliedēšanai

jā/nē

MMEQ 016

-

-

Kombaini

jā/nē

MMEQ 017

-

-

Cita pilnībā mehanizēta ražas novākšanas tehnika

jā/nē

 

Detalizētais temats: precīzās lauksaimniecības izmantošana

 

MMEQ 018

-

Robotika

jā/nē

MMEQ 019

-

-

Robotika attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem

jā/nē

MMEQ 020

-

-

Rindu smidzināšana ar augu aizsardzības līdzekļiem

jā/nē

MMEQ 021

-

Mainīgas dozēšanas metodes

jā/nē

MMEQ 022

-

Kultūraugu precīzā monitorēšana

jā/nē

MMEQ 023

-

Augsnes analīze

jā/nē

 

Detalizētais temats: tehnika lauksaimniecības dzīvnieku pārvaldībai

 

MMEQ 024

-

Dzīvnieku labturības un veselības monitorēšana

jā/nē

MMEQ 025

-

Smalcināšanas un maisīšanas ierīce dzīvnieku barošanai

jā/nē

MMEQ 026

-

Automātiskās barošanas sistēmas

jā/nē

MMEQ 027

-

Automātiska kūts klimata regulēšana

jā/nē

MMEQ 028

-

Slaukšanas roboti

jā/nē

 

Detalizētais temats: lauksaimniecības produktu glabāšana

 

MMEQ 029

-

Sēklu (graudaugu, eļļas augu sēklu un pākšaugu) glabāšana

Kubikmetri

MMEQ 030

-

Sakņu, bumbuļu un sīpolu glabāšana

jā/nē

MMEQ 031

-

Dārzeņu un augļu glabāšana

jā/nē

MMEQ 032

-

Glabāšana atdzesētā veidā

Kubikmetri

Temats: iekārtas

 

 

Detalizētais temats: iekārtas, ko izmanto atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanā lauku saimniecībās

 

MMEQ 033

-

Vējš

jā/nē

MMEQ 034

-

Biomasa

jā/nē

MMEQ 035

-

-

Biogāze no biomasas

jā/nē

MMEQ 036

-

Saules enerģija (siltumenerģija)

jā/nē

MMEQ 037

-

Saules enerģija (fotoelementi)

jā/nē

MMEQ 038

-

Hidroenerģija

jā/nē

MMEQ 039

-

Citi avoti

jā/nē

6. MODULIS.   AUGĻU DĀRZI

Mainīgie lielumi

Vienības/kategorijas

Temats: sēkleņi

 

 

Detalizētais temats: āboli – platība pēc stādījumu vecuma

 

MORC 001

-

Āboli

Hektāri

MORC 002

-

-

Āboli vecuma klasē < 5 gadi

Hektāri

MORC 003

-

-

Āboli vecuma klasē 5 līdz 14 gadi

Hektāri

MORC 004

-

-

Āboli vecuma klasē 15 līdz 24 gadi

Hektāri

MORC 005

-

-

Āboli vecuma klasē >= 25 gadi

Hektāri

 

Detalizētais temats: āboli – platība pēc koku blīvuma

 

MORC 006

-

-

Āboli blīvuma klasē < 400 koki/ha

Hektāri

MORC 007

-

-

Āboli blīvuma klasē 400 līdz 1 599 koki/ha

Hektāri

MORC 008

-

-

Āboli blīvuma klasē 1 600 līdz 3 199 koki/ha

Hektāri

MORC 009

-

-

Āboli blīvuma klasē >= 3 200 koki/ha

Hektāri

 

Detalizētais temats: bumbieri – platība pēc stādījumu vecuma

 

MORC 010

-

Bumbieri

Hektāri

MORC 011

-

-

Bumbieri vecuma klasē < 5 gadi

Hektāri

MORC 012

-

-

Bumbieri vecuma klasē 5 līdz 14 gadi

Hektāri

MORC 013

-

-

Bumbieri vecuma klasē 15 līdz 24 gadi

Hektāri

MORC 014

-

-

Bumbieri vecuma klasē >= 25 gadi

Hektāri

 

Detalizētais temats: bumbieri – platība pēc koku blīvuma

 

MORC 015

-

-

Bumbieri blīvuma klasē < 400 koki/ha

Hektāri

MORC 016

-

-

Bumbieri blīvuma klasē 400 līdz 1 599 koki/ha

Hektāri

MORC 017

-

-

Bumbieri blīvuma klasē 1 600 līdz 3 199 koki/ha

Hektāri

MORC 018

-

-

Bumbieri blīvuma klasē >= 3 200 koki/ha

Hektāri

Temats: kauleņi

 

 

Detalizētais temats: persiki – platība pēc stādījumu vecuma

 

MORC 019

-

Persiki

Hektāri

MORC 020

-

-

Persiki vecuma klasē < 5 gadi

Hektāri

MORC 021

-

-

Persiki vecuma klasē 5 līdz 14 gadi

Hektāri

MORC 022

-

-

Persiki vecuma klasē >= 15 gadi

Hektāri

 

Detalizētais temats: persiki – platība pēc koku blīvuma

 

MORC 023

-

-

Persiki blīvuma klasē < 600 koki/ha

Hektāri

MORC 024

-

-

Persiki blīvuma klasē 600 līdz 1 199 koki/ha

Hektāri

MORC 025

-

-

Persiki blīvuma klasē >= 1 200 koki/ha

Hektāri

 

Detalizētais temats: nektarīni – platība pēc stādījumu vecuma

 

MORC 026

-

Nektarīni

Hektāri

MORC 027

-

-

Nektarīni vecuma klasē < 5 gadi

Hektāri

MORC 028

-

-

Nektarīni vecuma klasē 5 līdz 14 gadi

Hektāri

MORC 029

-

-

Nektarīni vecuma klasē >= 15 gadi

Hektāri

 

Detalizētais temats: nektarīni – platība pēc koku blīvuma

 

MORC 030

-

-

Nektarīni blīvuma klasē < 600 koki/ha

Hektāri

MORC 031

-

-

Nektarīni blīvuma klasē 600 līdz 1 199 koki/ha

Hektāri

MORC 032

-

-

Nektarīni blīvuma klasē >= 1 200 koki/ha

Hektāri

 

Detalizētais temats: aprikozes – platība pēc stādījumu vecuma

 

MORC 033

-

Aprikozes

Hektāri

MORC 034

-

-

Aprikozes vecuma klasē < 5 gadi

Hektāri

MORC 035

-

-

Aprikozes vecuma klasē 5 līdz 14 gadi

Hektāri

MORC 036

-

-

Aprikozes vecuma klasē >= 15 gadi

Hektāri

 

Detalizētais temats: aprikozes – platība pēc koku blīvuma

 

MORC 037

-

-

Aprikozes blīvuma klasē < 600 koki/ha

Hektāri

MORC 038

-

-

Aprikozes blīvuma klasē 600 līdz 1 199 koki/ha

Hektāri

MORC 039

-

-

Aprikozes blīvuma klasē >= 1 200 koki/ha

Hektāri

Temats: citrusaugļi

 

 

Detalizētais temats: apelsīni – platība pēc stādījumu vecuma

 

MORC 040

-

“Navel” apelsīni

Hektāri

MORC 041

-

-

“Navel” apelsīni vecuma klasē < 5 gadi

Hektāri

MORC 042

-

-

“Navel” apelsīni vecuma klasē 5 līdz 14 gadi

Hektāri

MORC 043

-

-

“Navel” apelsīni vecuma klasē 15 līdz 24 gadi

Hektāri

MORC 044

-

-

“Navel” apelsīni vecuma klasē >= 25 gadi

Hektāri

MORC 045

-

Baltie apelsīni

Hektāri

MORC 046

-

-

Baltie apelsīni vecuma klasē < 5 gadi

Hektāri

MORC 047

-

-

Baltie apelsīni vecuma klasē 5 līdz 14 gadi

Hektāri

MORC 048

-

-

Baltie apelsīni vecuma klasē 15 līdz 24 gadi

Hektāri

MORC 049

-

-

Baltie apelsīni vecuma klasē >= 25 gadi

Hektāri

MORC 050

-

Sarkanie apelsīni

Hektāri

MORC 051

-

-

Sarkanie apelsīni vecuma klasē < 5 gadi

Hektāri

MORC 052

-

-

Sarkanie apelsīni vecuma klasē 5 līdz 14 gadi

Hektāri

MORC 053

-

-

Sarkanie apelsīni vecuma klasē 15 līdz 24 gadi

Hektāri

MORC 054

-

-

Sarkanie apelsīni vecuma klasē >= 25 gadi

Hektāri

MORC 055

-

Citi apelsīni, citur neklasificēti

Hektāri

MORC 056

-

-

Citi apelsīni vecuma klasē < 5 gadi

Hektāri

MORC 057

-

-

Citi apelsīni vecuma klasē 5 līdz 14 gadi

Hektāri

MORC 058

-

-

Citi apelsīni vecuma klasē 15 līdz 24 gadi

Hektāri

MORC 059

-

-

Citi apelsīni vecuma klasē >= 25 gadi

Hektāri

 

Detalizētais temats: apelsīni – platība pēc koku blīvuma

 

 

 

“Navel” apelsīni

 

MORC 060

-

-

“Navel” apelsīni blīvuma klasē < 250 koki/ha

Hektāri

MORC 061

-

-

“Navel” apelsīni blīvuma klasē 250 līdz 499 koki/ha

Hektāri

MORC 062

-

-

“Navel” apelsīni blīvuma klasē 500 līdz 749 koki/ha

Hektāri

MORC 063

-

-

“Navel” apelsīni blīvuma klasē >= 750 koki/ha

Hektāri

 

 

Baltie apelsīni

 

MORC 064

-

-

Baltie apelsīni blīvuma klasē < 250 koki/ha

Hektāri

MORC 065

-

-

Baltie apelsīni blīvuma klasē 250 līdz 499 koki/ha

Hektāri

MORC 066

-

-

Baltie apelsīni blīvuma klasē 500 līdz 749 koki/ha

Hektāri

MORC 067

-

-

Baltie apelsīni blīvuma klasē >= 750 koki/ha

Hektāri

 

 

Sarkanie apelsīni

 

MORC 068

-

-

Sarkanie apelsīni blīvuma klasē < 250 koki/ha

Hektāri

MORC 069

-

-

Sarkanie apelsīni blīvuma klasē 250 līdz 499 koki/ha

Hektāri

MORC 070

-

-

Sarkanie apelsīni blīvuma klasē 500 līdz 749 koki/ha

Hektāri

MORC 071

-

-

Sarkanie apelsīni blīvuma klasē >= 750 koki/ha

Hektāri

 

 

Citi apelsīni, citur neklasificēti

 

MORC 072

-

-

Citi apelsīni blīvuma klasē < 250 koki/ha

Hektāri

MORC 073

-

-

Citi apelsīni blīvuma klasē 250 līdz 499 koki/ha

Hektāri

MORC 074

-

-

Citi apelsīni blīvuma klasē 500 līdz 749 koki/ha

Hektāri

MORC 075

-

-

Citi apelsīni blīvuma klasē >= 750 koki/ha

Hektāri

 

Detalizētais temats: sīkie citrusaugļi – platība pēc stādījumu vecuma

 

MORC 076

-

Sacumas

Hektāri

MORC 077

-

-

Sacumas vecuma klasē < 5 gadi

Hektāri

MORC 078

-

-

Sacumas vecuma klasē 5 līdz 14 gadi

Hektāri

MORC 079

-

-

Sacumas vecuma klasē 15 līdz 24 gadi

Hektāri

MORC 080

-

-

Sacumas vecuma klasē >= 25 gadi

Hektāri

MORC 081

-

Klementīni

Hektāri

MORC 082

-

-

Klementīni vecuma klasē < 5 gadi

Hektāri

MORC 083

-

-

Klementīni vecuma klasē 5 līdz 14 gadi

Hektāri

MORC 084

-

-

Klementīni vecuma klasē 15 līdz 24 gadi

Hektāri

MORC 085

-

-

Klementīni vecuma klasē >= 25 gadi

Hektāri

MORC 086

-

Citi sīkie citrusaugļi (tostarp hibrīdi), citur neklasificēti

Hektāri

MORC 087

-

-

Citi sīkie citrusaugļi (tostarp hibrīdi) vecuma klasē < 5 gadi

Hektāri

MORC 088

-

-

Citi sīkie citrusaugļi (tostarp hibrīdi) vecuma klasē 5 līdz 14 gadi

Hektāri

MORC 089

-

-

Citi sīkie citrusaugļi (tostarp hibrīdi) vecuma klasē 15 līdz 24 gadi

Hektāri

MORC 090

-

-

Citi sīkie citrusaugļi (tostarp hibrīdi) vecuma klasē >= 25 gadi

Hektāri

 

Detalizētais temats: sīkie citrusaugļi – platība pēc koku blīvuma

 

 

 

Sacumas

 

MORC 091

-

-

Sacumas blīvuma klasē < 250 koki/ha

Hektāri

MORC 092

-

-

Sacumas blīvuma klasē 250 līdz 499 koki/ha

Hektāri

MORC 093

-

-

Sacumas blīvuma klasē 500 līdz 749 koki/ha

Hektāri

MORC 094

-

-

Sacumas blīvuma klasē >= 750 koki/ha

Hektāri

 

 

Klementīni

 

MORC 095

-

-

Klementīni blīvuma klasē < 250 koki/ha

Hektāri

MORC 096

-

-

Klementīni blīvuma klasē 250 līdz 499 koki/ha

Hektāri

MORC 097

-

-

Klementīni blīvuma klasē 500 līdz 749 koki/ha

Hektāri

MORC 098

-

-

Klementīni blīvuma klasē >= 750 koki/ha

Hektāri

 

 

Citi sīkie citrusaugļi (tostarp hibrīdi), citur neklasificēti

 

MORC 099

-

-

Citi sīkie citrusaugļi (tostarp hibrīdi) blīvuma klasē < 250 koki/ha

Hektāri

MORC 100

-

-

Citi sīkie citrusaugļi (tostarp hibrīdi) blīvuma klasē 250 līdz 499 koki/ha

Hektāri

MORC 101

-

-

Citi sīkie citrusaugļi (tostarp hibrīdi) blīvuma klasē 500 līdz 749 koki/ha

Hektāri

MORC 102

-

-

Citi sīkie citrusaugļi (tostarp hibrīdi) blīvuma klasē >= 750 koki/ha

Hektāri

 

Detalizētais temats: citroni – platība pēc stādījumu vecuma

 

MORC 103

-

Citroni

Hektāri

MORC 104

-

-

Citroni vecuma klasē < 5 gadi

Hektāri

MORC 105

-

-

Citroni vecuma klasē 5 līdz 14 gadi

Hektāri

MORC 106

-

-

Citroni vecuma klasē 15 līdz 24 gadi

Hektāri

MORC 107

-

-

Citroni vecuma klasē >= 25 gadi

Hektāri

 

Detalizētais temats: citroni – platība pēc koku blīvuma

 

MORC 108

-

-

Citroni blīvuma klasē < 250 koki/ha

Hektāri

MORC 109

-

-

Citroni blīvuma klasē 250 līdz 499 koki/ha

Hektāri

MORC 110

-

-

Citroni blīvuma klasē 500 līdz 749 koki/ha

Hektāri

MORC 111

-

-

Citroni blīvuma klasē >= 750 koki/ha

Hektāri

Temats: olīvas

 

 

Detalizētais temats: olīvas – platība pēc stādījumu vecuma

 

MORC 112

-

Galda olīvas

Hektāri

MORC 113

-

-

Galda olīvas vecuma klasē < 5 gadi

Hektāri

MORC 114

-

-

Galda olīvas vecuma klasē 5 līdz 11 gadi

Hektāri

MORC 115

-

-

Galda olīvas vecuma klasē 12 līdz 49 gadi

Hektāri

MORC 116

-

-

Galda olīvas vecuma klasē >= 50 gadi

Hektāri

MORC 117

-

Eļļas olīvas

Hektāri

MORC 118

-

-

Eļļas olīvas vecuma klasē < 5 gadi

Hektāri

MORC 119

-

-

Eļļas olīvas vecuma klasē 5 līdz 11 gadi

Hektāri

MORC 120

-

-

Eļļas olīvas vecuma klasē 12 līdz 49 gadi

Hektāri

MORC 121

-

-

Eļļas olīvas vecuma klasē >= 50 gadi

Hektāri

 

Detalizētais temats: olīvas – platība pēc koku blīvuma

 

 

 

Galda olīvas

 

MORC 122

-

-

Galda olīvas blīvuma klasē < 140 koki/ha

Hektāri

MORC 123

-

-

Galda olīvas blīvuma klasē 140 līdz 399 koki/ha

Hektāri

MORC 124

-

-

Galda olīvas blīvuma klasē >= 400 koki/ha

Hektāri

 

 

Eļļas olīvas

 

MORC 125

-

-

Eļļas olīvas blīvuma klasē < 140 koki/ha

Hektāri

MORC 126

-

-

Eļļas olīvas blīvuma klasē 140 līdz 399 koki/ha

Hektāri

MORC 127

-

-

Eļļas olīvas blīvuma klasē 400 līdz 699 koki/ha

Hektāri

MORC 128

 

 

Eļļas olīvas blīvuma klasē 700 līdz 1499 koki/ha

Hektāri

MORC 129

 

 

Eļļas olīvas blīvuma klasē >= 1 500 koki/ha

Hektāri

Temats: galda vīnogas un rozīņu vīnogas

 

 

Detalizētais temats: galda vīnogas – platība pēc stādījumu vecuma

 

MORC 130

-

Galda vīnogas

Hektāri

MORC 131

-

-

Galda vīnogas vecuma klasē < 3 gadi

Hektāri

MORC 132

-

-

Galda vīnogas vecuma klasē 3 līdz 9 gadi

Hektāri

MORC 133

-

-

Galda vīnogas vecuma klasē 10 līdz 19 gadi

Hektāri

MORC 134

-

-

Galda vīnogas vecuma klasē 20 līdz 49 gadi

Hektāri

MORC 135

-

-

Galda vīnogas vecuma klasē >= 50 gadi

Hektāri

 

Detalizētais temats: galda vīnogas – platība pēc vīnogulāju blīvuma

 

MORC 136

-

-

Galda vīnogas blīvuma klasē < 1 000 augi/ha

Hektāri

MORC 137

-

-

Galda vīnogas blīvuma klasē 1 000 līdz 1 499 augi/ha

Hektāri

MORC 138

-

-

Galda vīnogas blīvuma klasē >= 1 500 augi/ha

Hektāri

 

Detalizētais temats: rozīņu vīnogas – platība pēc stādījumu vecuma

 

MORC 139

-

Rozīņu vīnogas

Hektāri

MORC 140

-

-

Rozīņu vīnogas vecuma klasē < 3 gadi

Hektāri

MORC 141

-

-

Rozīņu vīnogas vecuma klasē 3 līdz 9 gadi

Hektāri

MORC 142

-

-

Rozīņu vīnogas vecuma klasē 10 līdz 19 gadi

Hektāri

MORC 143

-

-

Rozīņu vīnogas vecuma klasē 20 līdz 49 gadi

Hektāri

MORC 144

-

-

Rozīņu vīnogas vecuma klasē >= 50 gadi

Hektāri

 

Detalizētais temats: rozīņu vīnogas – platība pēc vīnogulāju blīvuma

 

MORC 145

-

-

Rozīņu vīnogas blīvuma klasē < 1 000 augi/ha

Hektāri

MORC 146

-

-

Rozīņu vīnogas blīvuma klasē 1 000 līdz 1 499 augi/ha

Hektāri

MORC 147

-

-

Rozīņu vīnogas blīvuma klasē >= 1 500 augi/ha

Hektāri


(1)  Gada darba vienības (GDV) 1. procentu grupa: (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).

(2)  Gada darba vienības (GDV) 2. procentu grupa: (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).

(3)  Saimniecības galaprodukcijas procentu grupas: (≥ 0-≤ 10), (> 10-≤ 50), (> 50-< 100).

(4)  M – pamatdarbība, S – sekundārā darbība, N – nav iesaistīts.


III PIELIKUMS

To šīs regulas II pielikumā uzskaitīto mainīgo lielumu apraksts, kas izmantojami moduļu datiem

1. MODULIS.   DARBASPĒKS UN CITAS IENĀKUMUS NESOŠAS DARBĪBAS

DARBASPĒKA MAINĪGO LIELUMU APRAKSTS

Darbaspēka mainīgajiem lielumiem katra dalībvalsts nosaka 12 mēnešu pārskata periodu, kas beidzas pārskata dienā pārskata gadā.

Īpašnieks

Īpašnieks ir fiziskā persona (vai izraudzītā fiziskā persona, ja tā ir saimniecību grupa), uz kuras rēķina un kuras vārdā saimniecība darbojas, un kura juridiski un ekonomiski atbild par saimniecību. Ja īpašnieks ir juridiska persona, datus par īpašnieku nevāc.

Lauku darbi ir definēti I pielikumā – I. VISPĀRĪGI MAINĪGIE LIELUMI

Temats: saimniecības pārvaldība

 

Detalizētie temati: īpašnieks un dzimumu līdzsvars

MLFO 001

-

Īpašnieka dzimums

Īpašnieka dzimums

V – vīrietis

S – sieviete

MLFO 002

-

Dzimšanas gads

Īpašnieka dzimšanas gads

 

Detalizētais temats: darbaspēka ieguldījums

MLFO 003

-

Īpašnieka lauku darbi lauku saimniecībā

Lauku darbu gada darba vienību procentu grupa lauku saimniecībā īpašniekam, izņemot mājsaimniecības darbus.

 

Detalizētais temats: drošības pasākumi, tostarp saimniecības drošības plāns

MLFO 004

-

Saimniecības drošības plāns

Saimniecība ir veikusi riska novērtējumu darbvietā ar mērķi samazināt ar darbu saistītos apdraudējumus, kā rezultātā tiek sagatavots rakstisks dokuments (piemēram, “saimniecības drošības plāns”).

Temats: ģimenes darbaspēks

 

Detalizētie temati: darbaspēka ieguldījums, iesaistīto personu skaits un dzimumu līdzsvars

 

Ģimenes locekļi, kas veic lauku darbus

Vienums attiecas tikai uz vienīgā īpašnieka saimniecībām, jo tiek uzskatīts, ka saimniecību grupām un juridiskajām personām nav ģimenes darbaspēka.

Ģimenes locekļi , kas veic lauku darbus (izņemot mājas darbus) vienīgā īpašnieka saimniecībās, ir laulātais vai atzīts partneris, augšupējie un lejupējie radinieki un īpašnieka vai viņa laulātā vai atzītā partnera brāļi un māsas. Attiecīgā gadījumā iekļauj vadītāju, kas ir īpašnieka ģimenes loceklis.

MLFO 005

-

Vīrieši, kas ir ģimenes locekļi un veic lauku darbus

Vīriešu, kas ir ģimenes locekļi, skaits gada darba vienību procentu grupā

MLFO 006

-

Sievietes, kas ir ģimenes locekles un veic lauku darbus

Sieviešu, kas ir ģimenes locekles, skaits gada darba vienību procentu grupā

Temats: ārpusģimenes darbaspēks

 

Detalizētie temati: darbaspēka ieguldījums, nodarbināto personu skaits un dzimumu līdzsvars

 

 

Ārpusģimenes darbaspēks, kas regulāri strādā lauku saimniecībā

Darbaspēks, kas regulāri strādā saimniecībā, attiecas uz personām, izņemot īpašnieku un ģimenes locekļus, kas lauku saimniecībā veikuši lauku darbus katru nedēļu 12 mēnešus, kuri beidzas apsekojuma pārskata dienā, neatkarīgi no darba nedēļas garuma un tā, vai darbaspēks saņēmis jebkāda veida atlīdzību (algu, izpeļņu, ieņēmumus vai citus maksājumus, tostarp samaksu natūrā). Tas ietver arī personas, kuras šādu iemeslu dēļ nevarēja strādāt visu laikposmu:

i)

īpaši ražošanas nosacījumi specializētās lauku saimniecībās; vai

ii)

prombūtne brīvdienās, karadienesta, slimības, nelaimes gadījuma vai nāves gadījuma dēļ; vai

iii)

darba lauku saimniecībā sākšana vai beigšana; vai

iv)

pilnīga darba apturēšana lauku saimniecībā neparedzētu iemeslu (plūdu, ugunsgrēka u. c.) dēļ.

MLFO 007

-

-

Ārpusģimenes darbaspēks, vīrieši, kas regulāri strādā saimniecībā

Ārpusģimenes darbaspēka, vīriešu, skaits gada darba vienību procentu grupā.

MLFO 008

-

-

Ārpusģimenes darbaspēks, sievietes, kas regulāri strādā saimniecībā

Ārpusģimenes darbaspēka, sieviešu, skaits gada darba vienību procentu grupā.

 

Detalizētais temats: neregulāri nodarbināts lauksaimniecības darbaspēks

 

 

Neregulāri nodarbināts ārpusģimenes darbaspēks attiecas uz darbiniekiem, kas 12 mēnešos, kuri beidzās apsekojuma pārskata dienā, lauku saimniecībā nestrādāja katru nedēļu kāda cita iemesla dēļ, nevis to iemeslu dēļ, kuri uzskaitīti punktā “Regulāri nodarbināts ārpusģimenes darbaspēks”.

Neregulāri nodarbināta ārpusģimenes darbaspēka nostrādāto darbdienu skaits ir jebkura tāda garuma diena, par kuru darbiniekam ir samaksāta alga vai jebkāda veida atlīdzība (alga, izpeļņa, ieņēmumi vai citi maksājumi, tostarp samaksa natūrā) kā par pilnas dienas darbu, kuras laikā ir veikts tāda veida darbs, ko parasti paveic pilna laika lauksaimniecības strādnieks. Atvaļinājuma un slimības dienas nav darbdienas.

MLFO 009

-

Neregulāri nodarbināts ārpusģimenes darbaspēks: vīrieši un sievietes

Kopējais pilna laika darbdienu skaits, ko nostrādā personas, kas neregulāri nodarbinātas lauku saimniecībā.

 

Detalizētais temats: darbuzņēmēju darbaspēka ieguldījums

MLFO 010

-

Personas, kuras nav tieši nodarbinātas lauku saimniecībā un kuras nav iekļautas iepriekšējās kategorijās

Kopējais pilna laika darbdienu skaits, ko lauku saimniecībā nostrādā personas, kuras lauku saimniecībā nav nodarbinātas tieši (piemēram, apakšuzņēmēji, ko nodarbina trešās personas).

Temats: citas tieši ar lauku saimniecību saistītas ienākumus nesošas darbības

Informāciju par citām ienākumus nesošām darbībām ieraksta attiecībā uz:

i)

vienīgā īpašnieka saimniecību un saimniecību grupu īpašniekiem,

ii)

ģimenes locekļiem vienīgā īpašnieka saimniecībās

un attiecībā uz citām tieši ar lauku saimniecību saistītām ienākumus nesošām darbībām, arī attiecībā uz

iii)

ārpusģimenes darbaspēku, kas regulāri strādā saimniecībā.

Attiecībā uz juridiskajām personām informācija par ienākumus nesošām darbībām netiek vākta.

Citas tieši ar lauku saimniecību saistītas ienākumus nesošas darbības attiecas uz citām ienākumus nesošām darbībām:

a)

lauku saimniecībā; vai

b)

ārpus lauku saimniecības.

Citas tieši ar lauku saimniecību saistītas ienākumus nesošas darbības ir darbības, kurās izmanto saimniecības resursus (zemi, ēkas, tehniku utt.) vai darbībā izmanto tās produktus. Iekļauj gan nelauksaimniecisku darbu, gan lauku darbu citās lauku saimniecībās. Neiekļauj tikai finansiālus ieguldījumus. Neiekļauj arī zemes iznomāšanu dažādām darbībām, turpmāk neiesaistoties šajās darbībās.

 

Detalizētais temats: darbību veidi

MLFO 011

-

Veselības, sociālo vai izglītības pakalpojumu sniegšana

Darbības, kas tieši saistītas ar veselības, sociālajiem vai izglītības pakalpojumiem, un/vai sociālās jomas darījumdarbība, kurā izmanto lauku saimniecības resursus vai tās produktus.

MLFO 012

-

Tūrisms, viesu izmitināšana un citi brīvā laika pavadīšanas veidi

Visas tūrisma darbības, izmitināšanas pakalpojumi, saimniecības izrādīšana tūristiem un citām grupām, sporta un atpūtas pasākumi u. c. darbības, kurās izmanto saimniecības zemi, ēkas vai citus resursus.

MLFO 013

-

Mājamatniecība

Neatkarīgi no produktu pārdošanas veida – mājamatniecības izstrādājumu izgatavošana, ko saimniecībā izgatavo īpašnieks vai ģimenes locekļi, vai ārpusģimenes darbaspēks.

MLFO 014

-

Lauksaimniecības produktu pārstrāde

Visa lauksaimniecības pamatproduktu pārstrāde pārstrādātajos sekundārajos lauksaimniecības produktos lauku saimniecībā neatkarīgi no tā, vai izejviela ražota lauku saimniecībā vai iepirkta citur.

MLFO 015

-

Atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošana

Atjaunojamo energoresursu enerģijas, tostarp biogāzes, biodegvielas vai elektroenerģijas, ražošana pārdošanai, izmantojot vēja turbīnas, citas iekārtas vai no lauksaimniecības izejmateriāliem. Neiekļauj atjaunojamo energoresursu enerģiju, ko ražo tikai saimniecības pašas vajadzībām.

MLFO 016

-

Kokapstrāde

Kokmateriālu pārstrāde lauku saimniecībā pārdošanai (zāģmateriālu izgatavošana u. c.).

MLFO 017

-

Akvakultūra

Zivju, vēžu u. c. audzēšana lauku saimniecībā. Neiekļauj darbības, kas saistītas tikai ar zveju.

 

 

Līgumdarbs (izmantojot lauku saimniecības ražošanas līdzekļus)

Līgumdarbs, izmantojot lauku saimniecības iekārtas, nošķirot darbu, kas ir lauksaimniecības nozarē vai ārpus tās.

MLFO 018

-

-

Lauksaimniecisks līgumdarbs

Darbs lauksaimniecības nozarē.

MLFO 019

-

-

Nelauksaimniecisks līgumdarbs

Darbs citās ar lauksaimniecību nesaistītās nozarēs (piemēram, sniega tīrīšana, pārvadājumi, ainavas uzturēšana, lauksaimniecības un vides pakalpojumi utt.).

MLFO 020

-

Mežsaimniecība

Mežsaimniecības darbi, kuros izmanto gan lauku saimniecības darbaspēku, gan tehniku un iekārtas, ko parasti izmanto lauksaimniecības nolūkiem.

MLFO 021

-

Citas tieši ar lauku saimniecību saistītas ienākumus nesošas darbības, citur neklasificētas

Citas tieši ar lauku saimniecību saistītas ienākumus nesošas darbības, citur neklasificētas.

 

Detalizētais temats: nozīmīgums lauku saimniecībā

MLFO 022

-

Citas tieši ar lauku saimniecību saistītas ienākumus nesošas darbības lauku saimniecības galaprodukcijā (procentuālā daļa).

Citas tieši ar lauku saimniecību saistītas ienākumus nesošas darbības lauku saimniecības produkcijā (procentu grupa). Citu tieši ar lauku saimniecību saistītu ienākumus nesošu darbību īpatsvaru lauku saimniecības galaprodukcijā aprēķina kā citu tieši ar lauku saimniecību saistītu ienākumus nesošu darbību īpatsvaru lauku saimniecības kopējā apgrozījuma summā, kurai pieskaitīti tiešie maksājumi, ko attiecīgā lauku saimniecība saņēmusi saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1307/2013 vai attiecīgā gadījumā jaunākajiem tiesību aktiem.

Image 1

 

Detalizētais temats: darbaspēka ieguldījums

Šis vienums attiecas uz:

i)

vienīgā īpašnieka saimniecību un saimniecību grupu īpašniekiem,

ii)

ģimenes locekļiem vienīgā īpašnieka saimniecībās un

iii)

ārpusģimenes personām, kas regulāri strādā saimniecībā.

Attiecībā uz juridiskajām personām informācija netiek vākta.

MLFO 023

-

Īpašnieks veic citas ienākumus nesošas darbības (saistītas ar lauku saimniecību)

Vienīgā īpašnieka saimniecību un saimniecību grupu īpašnieki veic citas tieši ar lauku saimniecību saistītas ienākumus nesošas darbības:

M – pamatdarbība

S – sekundārā darbība

N – nav iesaistīts

Darbības var tikt veiktas pašā lauku saimniecībā (darbi lauku saimniecībā, kas nav lauku darbi) vai ārpus lauku saimniecības.

MLFO 024

-

Ģimenes locekļi, kas strādā lauku saimniecībā un veic citas ienākumus nesošas darbības (saistītas ar lauku saimniecību) (pamatdarbība)

Ģimenes locekļu skaits, kas veic citas ienākumus nesošas darbības, kuras ir tieši saistītas ar lauku saimniecību (pamatdarbība).

MLFO 025

-

Ģimenes locekļi, kas strādā lauku saimniecībā un veic citas ienākumus nesošas darbības (saistītas ar lauku saimniecību) (sekundārā darbība)

Ģimenes locekļu skaits, kas veic citas ienākumus nesošas darbības, kuras ir tieši saistītas ar lauku saimniecību (sekundārā darbība).

MLFO 026

-

Ārpusģimenes darbaspēks, kas regulāri strādā lauku saimniecībā un veic citas ienākumus nesošas darbības (saistītas ar lauku saimniecību) (pamatdarbība)

Ārpusģimenes personu skaits, kas veic citas ienākumus nesošas darbības, kuras ir tieši saistītas ar lauku saimniecību (pamatdarbība), vienīgā īpašnieka saimniecībās vai saimniecību grupās.

MLFO 027

-

Ārpusģimenes darbaspēks, kas regulāri strādā lauku saimniecībā un veic citas ienākumus nesošas darbības (saistītas ar lauku saimniecību) (sekundārā darbība)

Ārpusģimenes personu skaits, kas veic citas ienākumus nesošas darbības, kuras ir tieši saistītas ar lauku saimniecību (sekundārā darbība), vienīgā īpašnieka saimniecībās vai saimniecību grupās.

Temats: citas ar lauku saimniecību tieši nesaistītas ienākumus nesošas darbības

Attiecas uz darbiem lauku saimniecībā, kas nav lauku darbi, un ārpus lauku saimniecības. Tas ietver visas darbības, ko veic par atlīdzību (algu, izpeļņu, ieņēmumiem vai citiem maksājumiem, tostarp samaksu natūrā), izņemot:

i)

lauku darbus lauku saimniecībā un

ii)

citas ar lauku saimniecību tieši saistītas ienākumus nesošas darbības, ko veic īpašnieks.

Citas ar lauku saimniecību nesaistītas ienākumus nesošas darbības attiecas uz citām ienākumus nesošām darbībām:

a)

lauku saimniecībā (darbi lauku saimniecībā, kas nav lauku darbi) vai

b)

ārpus lauku saimniecības.

 

Detalizētais temats: darbaspēka ieguldījums

MLFO 028

-

Vienīgais īpašnieks, kas ir arī vienīgā īpašnieka lauku saimniecības vadītājs, veic citas ienākumus nesošas darbības (nesaistītas ar lauku saimniecību)

Citas ar lauku saimniecību tieši nesaistītas ienākumus nesošas darbības, ko veic īpašnieks.

M – pamatdarbība

S – sekundārā darbība

N – nav iesaistīts

Darbības var tikt veiktas pašā lauku saimniecībā (darbi lauku saimniecībā, kas nav lauku darbi) vai ārpus lauku saimniecības.

MLFO 029

-

Vienīgā īpašnieka ģimenes locekļi (vienīgais īpašnieks ir lauku saimniecības vadītājs), kas strādā lauku saimniecībā un veic citas ienākumus nesošas darbības (nesaistītas ar lauku saimniecību) (pamatdarbība)

Ģimenes locekļu skaits, kas veic ienākumus nesošas darbības, kuras nav saistītas ar lauku saimniecību (pamatdarbība).

MLFO 030

-

Vienīgā īpašnieka ģimenes locekļi (vienīgais īpašnieks ir lauku saimniecības vadītājs), kas strādā lauku saimniecībā un veic citas ienākumus nesošas darbības (nesaistītas ar lauku saimniecību) (sekundārā darbība)

Ģimenes locekļu skaits, kas veic ienākumus nesošas darbības, kuras nav saistītas ar lauku saimniecību (sekundārā darbība).

2. MODULIS.   LAUKU ATTĪSTĪBA

LAUKU ATTĪSTĪBAS MAINĪGO LIELUMU APRAKSTS

Atsevišķās lauku saimniecībās īstenotu lauku attīstības pasākumu mainīgajiem lielumiem pārskata periods ir trīs gadu periods, kurš beidzas pārskata gada 31. decembrī.

Temats: lauku saimniecības, kas saņem lauku attīstības pasākumu atbalstu

Uzskata, ka lauku saimniecība pēdējo triju gadu laikā ir guvusi labumu no lauku attīstības pasākumiem, kas izklāstīti Regulas (ES) Nr. 1305/2013 III sadaļas 1. nodaļā un kuri atbilst noteiktu standartu un noteikumu kopumam, kas precizēti jaunākajos tiesību aktos, neatkarīgi no tā, vai pārskata periodā ir veikts maksājums, ja ir pieņemts pozitīvs lēmums par šāda pasākuma piešķiršanu (piemēram, pieteikums subsīdijas saņemšanai ir apstiprināts).

MRDV 001

-

Konsultāciju pakalpojumi, lauku saimniecību pārvaldības un lauku saimniecību atbalsta pakalpojumi

Lauku saimniecība ir guvusi labumu no lauku attīstības pasākumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 15. pantu.

MRDV 002

-

Lauksaimniecības un pārtikas produktu kvalitātes shēmas

Lauku saimniecība ir guvusi labumu no lauku attīstības pasākumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 16. pantu.

MRDV 003

-

Ieguldījumi materiālajos aktīvos

Lauku saimniecība ir guvusi labumu no lauku attīstības pasākumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 17. pantu.

MRDV 004

-

Dabas katastrofās un katastrofālos notikumos cietušā lauksaimniecības ražošanas potenciāla atjaunošana un piemērotu profilaktisko pasākumu ieviešana

Lauku saimniecība ir guvusi labumu no lauku attīstības pasākumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 18. pantu.

 

 

Lauku saimniecību un darījumdarbības attīstība

Lauku attīstības pasākumi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 19. pantu un Horvātijas gadījumā arī saskaņā ar minētās regulas 40. pantu.

MRDV 005

-

-

Atbalsts darījumdarbības sākšanai gados jauniem lauksaimniekiem

Lauku saimniecība ir guvusi labumu no lauku attīstības pasākumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 19. panta 1. punkta a) apakšpunkta i) daļu.

MRDV 006

-

-

Atbalsts darījumdarbības sākšanai mazo saimniecību izveidei

Lauku saimniecība ir guvusi labumu no lauku attīstības pasākumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 19. panta 1. punkta a) apakšpunkta iii) daļu.

MRDV 007

-

-

Horvātijas valsts papildu tiešie maksājumi

Lauku saimniecība ir guvusi labumu no lauku attīstības pasākumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 40. pantu.

MRDV 008

-

Ieguldījumi meža platības paplašināšanā un mežu dzīvotspējas uzlabošanā

Lauku saimniecība ir guvusi labumu no lauku attīstības pasākumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 21. pantu.

 

 

Agrovides maksājumi (klimats)

MRDV 009

-

-

Agrovide un klimats

Lauku saimniecība ir guvusi labumu no lauku attīstības pasākumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 28. pantu.

MRDV 010

-

-

Meža vides un klimata pakalpojumi un meža saglabāšana

Lauku saimniecība ir guvusi labumu no lauku attīstības pasākumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 34. pantu.

MRDV 011

-

Bioloģiskā lauksaimniecība

Lauku saimniecība ir guvusi labumu no lauku attīstības pasākumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 29. pantu.

MRDV 012

-

Natura 2000 un Ūdens pamatdirektīvas maksājumi

Lauku saimniecība ir guvusi labumu no lauku attīstības pasākumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 30. pantu.

MRDV 013

-

Maksājumi par apgabaliem, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi

Lauku saimniecība ir guvusi labumu no lauku attīstības pasākumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 31. pantu.

MRDV 014

-

Dzīvnieku labturība

Lauku saimniecība ir guvusi labumu no lauku attīstības pasākumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 33. pantu.

MRDV 015

-

Riska pārvaldība

Lauku saimniecība ir guvusi labumu no lauku attīstības pasākumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 36. pantu.

3. MODULIS.   APŪDEŅOŠANA

APŪDEŅOŠANAS MAINĪGO LIELUMU APRAKSTS

Apūdeņošanas mainīgajiem lielumiem pārskata periods ir 12 mēnešu periods, kas beidzas pārskata gadā un ko katra dalībvalsts nosaka nolūkā aptvert attiecīgos ražošanas ciklus.

Dalībvalstis, kurās apūdeņojamā platība ir mazāka nekā 2 % ILIZ un kurās nav NUTS 2 līmeņa reģionu, kuros apūdeņojamā platība ir vismaz 5 % no ILIZ, ir atbrīvotas no moduļa “Apūdeņošana” īstenošanas.

Temats: Apūdeņošanas prakse

 

Detalizētais temats: apūdeņošanas pieejamība

MIRR 001

-

Vidējā āra ILIZ, kas apūdeņota pēdējos trijos gados

MIRR 002

-

Kopējā āra apūdeņotā ILIZ

To kultūraugu platība, kas faktiski apūdeņoti vismaz vienu reizi pārskata periodā.

MIRR 003

-

Ūdens daudzums

Pārskata periodā apūdeņošanai izmantotais ūdens (kubikmetri).

 

Detalizētais temats: apūdeņošanas metodes

MIRR 004

-

Virszemes apūdeņošana

Apūdeņota platība, izmantojot virszemes apūdeņošanu, proti, sistēmu, kad zeme ir daļēji vai pilnībā pārklāta ar ūdeni, neatkarīgi no tā, kā ūdeni transportē no avota uz lauku (kas var būt gravitācija vai sūknēšana) (ha). Ietver manuālo apūdeņošanu ar spaiņiem vai lejkannām. Ietver arī daļēji kontrolētu apūdeņošanu (novadot plūdu ūdeņus ūdens kultūraugiem (plūdu izmantošana apūdeņošanā) vai aprīkotām zemienēm (ūdens kontroles metodes mitrāju teritorijās un iekšzemes ielejās, audzēšana, izmantojot plūdus))

MIRR 005

-

Apūdeņošana ar smidzinātāju

Ar smidzinātājiem, proti, sistēmu, kad cauruļvadu tīklos ir ūdens zem spiediena, ko kultūraugiem pievada caur sprauslām, simulējot lietusgāzi, apūdeņota platība (pazīstama arī kā lietēšanas apūdeņošanas sistēma) (ha).

MIRR 006

-

Pilienveida apūdeņošana

Pilienveidā, proti, ar metodi, kad ūdeni caur cauruļvadu tīklu zem zema spiediena iepriekš noteiktā veidā sadala un tieši pievada augu sakņu līmenī, apūdeņota platība (ha). Ietver mikrosmidzināšanas apūdeņošanu un apūdeņošanu ar barbotieri.

 

Detalizētais temats: apūdeņošanas ūdens avots

Norādīt visus saimniecībā izmantotos apūdeņošanas avotus. Starpposma avotu gadījumā norādīt tikai primāri izmantoto avotu.

Gruntsūdens ir ūdens, kas glabājas pazemes ūdens nesējslāņos un ko parasti sūknē no akām.

Virszemes ūdeņi ir ūdens, kas atrodas uz zemes virsmas, piemēram, upēs, strautos, dīķos, ezeros, mitrājos vai okeānos.

MIRR 007

-

Saimniecības gruntsūdens

Gruntsūdens avots atrodas saimniecībā.

MIRR 008

-

Saimniecības un ārpussaimniecības virszemes ūdeņi

Ūdens avots ir virszemes ūdeņi neatkarīgi no tā, vai tas atrodas saimniecībā vai ārpus tās.

MIRR 009

-

Ārpussaimniecības ūdens no ūdensapgādes tīkliem

Ūdens tiek ņemts no publiska cauruļvadu sadales tīkla.

MIRR 010

 

Apstrādāti notekūdeņi

Ūdenim ir veikta notekūdeņu attīrīšana.

MIRR 011

-

Citi avoti

Citi saimniecības apūdeņošanai izmantotie ūdens avoti (piemēram, savāktais lietusūdens), citur neklasificēti.

MIRR 012

 

Maksāšanas noteikumi par apūdeņošanas ūdeni

Izvēlēties tikai vienu no šiem:

Nemaksāja par ūdeni

Maksāja maksu, pamatojoties uz apūdeņoto zemes platību

Maksāja maksu, pamatojoties uz ūdens daudzumu

Cits maksāšanas noteikums, citur neklasificēts

 

Detalizētais temats: apūdeņošanas aprīkojuma tehniskie parametri

MIRR 013

 

Rezervuāri

Saimniecībai ir ūdens rezervuārs, kas tika izmantots pārskata periodā.

MIRR 014

 

Apūdeņošanas sistēmas uzturēšanas statuss

Pēdējo trīs gadu laikā saimniecībā

Nav veikta ne apūdeņošanas sistēmas, ne sadales tīkla uzturēšana

Tika veikta tikai regulāra ikgadēja apūdeņošanas sistēmas (tostarp sadales tīkla) uzturēšana

Tika veikti lielāki apūdeņošanas sistēmas (tostarp sadales tīkla) labošanas vai atjaunošanas darbi

MIRR 015

 

Sūkņu stacija

Saimniecībai ir sūkņu stacija, neatkarīgi no tā, vai sūknis ir centrifugāls (virs zemes), dziļurbuma turbīna, iegremdējams, propellersūknis vai cits, citur neklasificēts.

MIRR 016

-

Ūdens uzskaites sistēma

Izvēlēties tikai vienu no šiem:

Pārgāzne vai mērtekne (manuāla nolasīšana)

Automātiska sistēma

Abi

Nav

MIRR 017

-

Apūdeņošanas regulators

Izvēlēties tikai vienu no šiem:

Manuāls

Automātisks

Precīzijas apūdeņošana (ar augsnes mitruma sensoriem vai bez tiem)

Metožu kombinācija

Nav

MIRR 018

-

Fertigācijas sistēma

Fertigācijas sistēmas esība saimniecībā mēslojuma un augsnes ielabotāju ievadīšanai apūdeņošanas sistēmā.

Temats: 12 mēnešu periodā apūdeņotās kultūras

Apūdeņotā āra platība iepriekšējos 12 mēnešos. Attiecas uz apūdeņošanas metodēm, kuras ir ietvertas MIRR004, MIRR005 un MIRR006.

 

Detalizētais temats: graudaugi graudu ražošanai

MIRR 019

-

Graudaugi graudu ražošanai (tostarp sēklai), izņemot graudu kukurūzu, kukurūzas vālīšu seržu maisījumu un rīsus

Apūdeņoti graudaugi graudu ražošanai (tostarp sēklai), izņemot graudu kukurūzu, kukurūzas vālīšu seržu maisījumu un rīsus (ha)

MIRR 020

-

Graudu kukurūza un kukurūzas vālīšu seržu maisījums

Apūdeņota graudu kukurūza un kukurūzas vālīšu seržu maisījums (ha)

 

Detalizētais temats: žāvēti pākšaugi un proteīnaugi graudu ražošanai

MIRR 021

-

Žāvēti pākšaugi un proteīnaugi graudu ražošanai (tostarp sēklai un graudaugu un pākšaugu maisījumi)

Apūdeņoti žāvēti pākšaugi un proteīnaugi graudu ražošanai (tostarp sēklai un graudaugu un pākšaugu maisījumi) (ha)

 

Detalizētais temats: sakņaugi

MIRR 022

-

Kartupeļi (tostarp sēklas kartupeļi)

Apūdeņoti kartupeļi (tostarp sēklas kartupeļi) (ha)

MIRR 023

-

Cukurbietes (izņemot sēklai)

Apūdeņotas cukurbietes (izņemot sēklai) (ha)

 

Detalizētais temats: tehniskās kultūras

MIRR 024

-

Rapsis un ripsis

Apūdeņots rapsis un ripsis (ha)

MIRR 025

-

Saulespuķu sēklas

Apūdeņotas saulespuķu sēklas (ha)

MIRR 026

-

Šķiedraugu kultūras

Apūdeņotas šķiedraugu kultūras (ha)

 

Detalizētais temats: aramzemē sētās zaļbarības kultūras

MIRR 027

 

Aramzemē sētās zaļbarības kultūras

Apūdeņotas aramzemē sētās zaļbarības kultūras (ha)

 

Detalizētais temats: citi laukaugi

MIRR 028

-

Svaigi dārzeņi (tostarp melones), zemenes, audzētas augsekā ar kultūrām, kas nav dārzkopības kultūras (audzēšana atklātā laukā)

Apūdeņoti svaigi dārzeņi (tostarp melones), zemenes, audzētas augsekā ar kultūrām, kas nav dārzkopības kultūras (audzēšana atklātā laukā) (ha)

MIRR 029

-

Citi apūdeņoti kultūraugi aramzemē ārā

Apūdeņoti citi apūdeņoti kultūraugi aramzemē ārā (ha)

 

Detalizētais temats: ilggadīgo zālāju platības

MIRR 030

-

Ilggadīgo zālāju platības

Apūdeņotas ilggadīgo zālāju platības (ha)

 

Detalizētais temats: ilggadīgie stādījumi

MIRR 031

-

Augļi, ogas un rieksti (izņemot citrusaugļus, vīnogas un zemenes)

Apūdeņoti augļi, ogas un rieksti (izņemot citrusaugļus, vīnogas un zemenes) (ha)

MIRR 032

-

Citrusaugļi

Apūdeņoti citrusaugļi (ha)

MIRR 033

 

Olīvas

Apūdeņotas olīvas (ha)

MIRR 034

 

Vīna dārzi

Apūdeņoti vīna dārzi (ha)

4. MODULIS.   AUGSNES APSAIMNIEKOŠANAS PRAKSE

AUGSNES APSAIMNIEKOŠANAS PRAKSES MAINĪGO LIELUMU APRAKSTS

Augsnes apsaimniekošanas prakses mainīgajiem lielumiem pārskata periods ir 12 mēnešu periods, kas beidzas pārskata gadā un ko katra dalībvalsts nosaka nolūkā aptvert attiecīgos ražošanas ciklus.

Temats: augsnes apsaimniekošanas prakse atklātā laukā

MSMP 001

 

Drenēšana lauku saimniecībā

Lauku saimniecības ILIZ, kurai, lai novērstu applūšanu, veic drenāžu, lieko virszemes ūdeņu vai gruntsūdens mākslīgu novadīšanu, izmantojot virszemes vai pazemes cauruļvadus (ha). Tas neietver dabisku liekā ūdens noplūšanu ezeros, purvos un upēs.

 

Detalizētais temats: augsnes apstrādes metodes

MSMP 002

-

Parastā augsnes apstrāde

Aramzeme, kurai veikta parastā augsnes apstrāde, kas ietver augsnes apvēršanu, aprakot kultūraugu atliekas (ha).

MSMP 003

-

Saudzējošā augsnes apstrāde

Aramzeme, kurai veikta saudzējošā (maza) augsnes apstrāde, kad nenotiek augsnes apvēršana (ha). Parasti daļa augu atlieku netiek aprakta.

MSMP 004

-

Augsnes apstrāde netiek veikta

Aramzeme, kurai starp ražu un sēju neveic augsnes apstrādi (ha).

 

Detalizētais temats: augsnes pārklājums lauksaimniecības zemē

MSMP 005

-

Augsnes pārklājums: parastie ziemāji

Aramzeme, kuru rudenī apsēj ar kultūraugiem un kurā ziemā tie aug (ha).

MSMP 006

-

Augsnes pārklājums: starpkultūras vai virsaugi aramzemē

Aramzeme, kurā augi tiek speciāli sēti, lai ziemā vai citos periodos, kad zeme citādi būtu kaila, starp ražas novākšanu un sēju pārvaldītu eroziju, auglību, augsnes kvalitāti, ūdeni, nezāles, kaitēkļus, slimības, bioloģisko daudzveidību un savvaļas augus un dzīvniekus (ha).

MSMP 007

-

Augsnes pārklājums: augu atliekas un/vai mulča

Ar augu atliekām un pagājušās sezonas kultūru rugājiem ziemā klāta aramzeme un/vai ar mulču klāta zeme (skrajš pārklājums ar dabisku materiālu, piemēram, pakaišiem, pļautu zāli, salmiem, lapām, atzarošanas atliekām, mizu vai zāģskaidām, vai mākslīgu materiālu, piemēram, papīru vai sintētiskām šķiedrām) (ha).

MSMP 008

 

Augsnes pārklājums: kaila augsne pēc galvenās kultūras

Aramzeme, ko uzar vai citādi apstrādā pēc ražas novākšanas un kas ziemā nav apsēta vai pārklāta ar augu atliekām, paliek kaila līdz pirmssējas vai sējas darbībām (ha).

 

Detalizētais temats: augseka aramzemē

MSMP 009

-

Aramzemes ar augseku daļa

Aramzemes ar augseku procentuālā daļa attiecībā pret kopējo aramzemes platību

 

Detalizētais temats: ekoloģiski nozīmīga platība

Attiecas uz ekoloģiski nozīmīgām platībām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1307/2013 46. panta noteikumiem vai attiecīgā gadījumā jaunākajiem tiesību aktiem.

MSMP 010

-

Terases

Terases (ha)

MSMP 011

-

Laukmales vai buferjoslas

Laukmales vai buferjoslas (ha)

MSMP 012

-

Lineārie elementi: dzīvžogi un koku rindas

Dzīvžogi un koku rindas (ha)

MSMP 013

-

Lineārie elementi: akmens mūri

Akmens mūri (ha)

MSMP 014

-

Agromežsaimniecība

Agromežsaimniecība (ha)

5. MODULIS.   LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKA UN IEKĀRTAS

LAUKSAIMNIECĪBAS TEHNIKAS UN IEKĀRTU MAINĪGO LIELUMU APRAKSTS

Mainīgajiem lielumiem par lauksaimniecības tehniku un iekārtām katra dalībvalsts nosaka kopīgu pārskata dienu pārskata gadā.

Temats: lauksaimniecības tehnika

 

Detalizētais temats: interneta iekārtas

MMEQ 001

-

Piekļuve internetam

Saimniecībai ir piekļuve internetam

MMEQ 002

-

Pārvaldības informācijas sistēmu izmantošana

Saimniecība izmanto pārvaldības informācijas sistēmas kā atbalsta lēmuma rīku savā datorā vai izmantojot tiešsaistes sistēmu. Tas ietver (bet neaprobežojas ar) ar tādiem rīkiem kā, piemēram, digitālu lauka grāmatu vai digitālu ciltsgrāmatu.

 

Detalizētais temats: pamattehnika

Attiecas uz tehniku, kas pieder īpašniekam vai saimniecībai, lauksaimnieku kooperatīvam, tehniku no stacijām, darbuzņēmēja tehniku (ar vadītāju vai bez tā). Neietver tehniku, kas nav izmantota pārskata gadā.

 

 

Pašu tehnika

Attiecas uz tehniku, kas pieder lauksaimniekam vai saimniecībai un ko lauku saimniecība izmantojusi 12 mēnešu laikā pirms apsekojuma pārskata dienas, un kas apsekojuma pārskata dienā ir vienīgi lauku saimniecības īpašumā.

Neietver tehniku, ko īrē uz īsu laiku, piemēram, uz stundu vai dienu, tehniku, kas pieder lauksaimnieku kooperatīvam, tehniku no stacijām vai darbuzņēmēju tehniku.

MMEQ 003

 

 

Traktori <= 40 kW, kas pieder saimniecībai (skaits)

MMEQ 004

 

 

Traktori > 40 kW un <= 60 kW, kas pieder saimniecībai (skaits)

MMEQ 005

 

 

Traktori > 60 kW un <= 100 kW, kas pieder saimniecībai (skaits)

MMEQ 006

 

 

Traktori > 100 kW, kas pieder saimniecībai (skaits)

MMEQ 007

-

-

Augsnes apstrādes tehnika

Saimniecībai pieder augsnes apstrādes tehnika, piemēram:

Vērstuvju arkls

Frēze

Rotācijas frēze

Dziļirdinātājs

Ecēšas

Joslu frēze

Robotais ripu (Kembridžas) veltnis

Cits

MMEQ 008

-

-

Sējmašīnas un stādāmās mašīnas

Saimniecībai pieder sējmašīnas un stādāmās mašīnas, piemēram:

Rindsējmašīna

Sējmašīna

Stādāmā mašīna

Cits

MMEQ 009

-

-

Mēslojuma izkliedētāji, pulverizatori vai smidzinātāji

Saimniecībai pieder izkliedētāji, pulverizatori vai smidzinātāji (izņemot lidaparātus un dronus) kūtsmēslu vai mēslojuma izkliedēšanai:

Cieto minerālmēslu izkliedētājs

Cieto kūtsmēslu izkliedētājs/vienlaidus izkliedētājs

Šķidro kūtsmēlu/vircas izkliedētājs (sadalītājšļūtene)

Šķidro kūtsmēlu/vircas izkliedētājs (izkliedētājs ar sadalītājšļūtenēm un uzgaļiem)

Kūtsmēslu inžektors (sekliestrāde/vaļēja vadziņa)

Kūtsmēslu inžektors (dziļiestrāde/aizbērta vadziņa)

Zemspiediena smidzinātājs

Augstspiediena smidzinātājs

Cits

MMEQ 010

-

-

Augu aizsardzības līdzekļu izkliedēšanas iekārtas

Saimniecībai augu aizsardzības līdzekļu izkliedēšanai pieder viena vai vairākas šādas iekārtas (izņemot lidaparātus un dronus):

Horizontālais smidzinātājs ar izsmidzināšanas cauruli ar zema riska sprauslām

Horizontālais smidzinātājs ar izsmidzināšanas cauruli bez zema riska sprauslām

Augļu dārzu, vīna dārzu vai citu ilggadīgo stādījumu smidzinātāji

Cits

MMEQ 011

-

-

-

Vai horizontālie smidzinātāji ar izsmidzināšanas cauruli un augļu dārzu, vīna dārzu vai citu ilggadīgo stādījumu smidzinātāji, ko izmanto augu aizsardzības līdzekļu izkliedēšanai pārskata periodā, ir aprīkoti ar zema riska sprauslām?

Jā, visi ir aprīkoti

Nē, tikai daži ir aprīkoti

Nē, neviens nav aprīkots

MMEQ 012

-

-

Kombaini

Saimniecībai pieder kombaini.

MMEQ 013

-

-

Cita pilnībā mehanizēta ražas novākšanas tehnika

Saimniecībai pieder cita pilnībā mehanizēta ražas novākšanas tehnika, piemēram:

Kokvilnas novācējs

Kartupeļu novācējs

Burkānu novācējs

Cukurbiešu novācējs

Dārzeņu novācējs (zirņi, pupas utt.)

Augļu lasīšanas platforma

Lopbarības vai skābbarības novācējs

Siena prese

Vīnogu novācējs

Olīvu novācējs

 

 

Tehnika, ko izmanto vairākas saimniecības

Attiecas uz mehāniskajiem transportlīdzekļiem un tehniku, ko lauku saimniecība izmantojusi 12 mēnešu laikā pirms apsekojuma pārskata dienas, bet kas pieder citai lauku saimniecībai (piemēram, izmantota saskaņā ar vienošanos par savstarpēju palīdzību vai nomāta no tehnikas nomas centra) vai kooperatīvam, vai divām vai vairākām lauku saimniecībām kopīgi, vai tehnikas nodrošināšanas grupai, vai lauksaimniecības pakalpojumu sniegšanas aģentūrai.

MMEQ 014

-

-

Traktori

MMEQ 015

-

-

Kultivatori, arkli, sējmašīnas, pulverizatori, smidzinātāji, iekārtas augu aizsardzības līdzekļu vai mēslojuma izkliedēšanai

MMEQ 016

-

-

Kombaini

MMEQ 017

-

-

Cita pilnībā mehanizēta ražas novākšanas tehnika

 

Detalizētais temats: precīzās lauksaimniecības izmantošana

MMEQ 018

-

Robotika

Saimniecībai pieder, tā īrē vai izmanto robotiku, piemēram:

Pašbraucēja tehnika

Ogu lasīšanas roboti

Ļoti augstas precizitātes iekārtas, pamatojoties uz RTK-GPS (precizitāte 1 cm)

Cits

MMEQ 019

-

-

Robotika attiecībā uz augu aizsardzības līdzekļiem

Saimniecībai pieder, tā īrē vai izmanto iekārtas, kurās izmanto GPS vadības sistēmas augu aizsardzības līdzekļu izkliedēšanai.

MMEQ 020

-

-

Rindu smidzināšana ar augu aizsardzības līdzekļiem

Saimniecībai pieder, tā īrē vai izmanto iekārtas rindu smidzināšanai ar augu aizsardzības līdzekļiem.

MMEQ 021

-

Mainīgas dozēšanas metodes

Saimniecība izmanto mainīgas dozēšanas metodes vienam vai vairākiem šādiem mērķiem:

Mēslošana

Augu aizsardzība

Ravēšana

Sēja

Stādīšana

Cits

MMEQ 022

-

Kultūraugu precīzā monitorēšana

Saimniecība monitorē kultūras, izmantojot vienu vai vairākas šādas metodes:

Meteoroloģiskās stacijas

Digitālā kartēšana (augsnes kvalitātes kartēšana, ražības kartēšana, NDVI kartēšana)

Augsnes skenēšana

Ražības monitorēšanas sensori

Cits

MMEQ 023

-

Augsnes analīze

Saimniecība ņēma augsnes paraugus analīzei pārskata periodā.

 

Detalizētais temats: tehnika lauksaimniecības dzīvnieku pārvaldībai

MMEQ 024

 

Dzīvnieku labturības un veselības monitorēšana

Saimniecība monitorē dzīvniekus, izmantojot vienu vai vairākas šādas metodes:

Monitorēšana ar kameru

Skaņas monitorēšana

Brīdinājuma sistēmas

Aktivitātes sensori

Dzīvnieku izsekošana

Veselības monitorēšana (piemēram, temperatūras, svara, klibuma vai mastīta monitorēšana)

Barošanas reģistrācija

Dzirdīšanas reģistrācija

Cits

MMEQ 025

-

Smalcināšanas un maisīšanas ierīce dzīvnieku barošanai

Saimniecībai pieder, tā īrē vai izmanto smalcināšanas un maisīšanas ierīces dzīvnieku barošanai.

MMEQ 026

 

Automātiskās barošanas sistēmas

Saimniecībai pieder, tā īrē vai izmanto automātiskās dzīvnieku barošanas sistēmas.

MMEQ 027

-

Automātiska kūts klimata regulēšana

Saimniecība izmanto automātisku kūts klimata regulēšanu.

MMEQ 028

-

Slaukšanas roboti

Saimniecībai pieder, tā īrē vai izmanto slaukšanas robotus.

 

Detalizētais temats: lauksaimniecības produktu glabāšana

MMEQ 029

-

Sēklu (graudaugu, eļļas augu sēklu un pākšaugu) glabāšana

Graudaugu, eļļas augu sēklu un pākšaugu glabātuve (kubikmetri).

MMEQ 030

-

Sakņu, bumbuļu un sīpolu glabāšana

Saimniecībai ir sakņu, bumbuļu un sīpolu glabātuve.

MMEQ 031

-

Dārzeņu un augļu glabāšana

Saimniecībai ir sausa dārzeņu un augļu glabātuve (izņemot glabātuvi ledusskapī).

MMEQ 032

-

Glabāšana atdzesētā veidā

Glabātuve ledusskapjos (neatkarīgi no tā, vai tā paredzēta dārzeņiem, augļiem, ziediem, gaļai un gaļas produktiem, pienam un piena produktiem vai olām) (kubikmetri).

Temats: iekārtas

 

Detalizētais temats: iekārtas, ko izmanto atjaunojamo energoresursu enerģijas ražošanā lauku saimniecībās

MMEQ 033

-

Vējš

Saimniecība izmanto vējturbīnas enerģijas ražošanai.

MMEQ 034

-

Biomasa

Saimniecība izmanto biomasu enerģijas ražošanai.

MMEQ 035

-

-

Biogāze no biomasas

Saimniecība izmanto biogāzi no biomasas enerģijas ražošanai.

MMEQ 036

-

Saules enerģija (siltumenerģija)

Saimniecība izmanto saules enerģijas paneļus siltumenerģijas ražošanai.

MMEQ 037

-

Saules enerģija (fotoelementi)

Saimniecība izmanto saules enerģijas paneļus fotoelementu enerģijas ražošanai.

MMEQ 038

-

Hidroenerģija

Saimniecība izmanto hidroģeneratorus enerģijas ražošanai.

MMEQ 039

-

Citi avoti

Saimniecība ražo atjaunojamo energoresursu enerģiju no citiem avotiem, kas citur nav minēti.

6. MODULIS.   AUGĻU DĀRZI

AUGĻU DĀRZU MAINĪGO LIELUMU APRAKSTS

Zemes mainīgajiem lielumiem tās izmantošana attiecas uz apsekojuma gadu. Attiecībā uz secīgiem kultūraugiem tajā pašā zemes platībā zemes izmantošana attiecas uz ražu, ko novāc pārskata gada laikā, neatkarīgi no tā, kad attiecīgais kultūraugs ir iesēts.

Dalībvalstis, kurās ir vismaz 1 000 hektāri kāda atsevišķa kultūrauga, kas minēts Regulas (ES) 2018/1091 IV pielikuma moduļa “Augļu dārzi” detalizētajos tematos un ko pilnībā vai galvenokārt ražo tirgum, īsteno moduli “Augļu dārzi” par šo konkrēto kultūru.

Temats: sēkleņi

 

Detalizētais temats: āboli – platība pēc stādījumu vecuma

MORC 001

-

Āboli

Āboli (ha)

MORC 002

-

-

Āboli vecuma klasē < 5 gadi

Āboli vecuma klasē < 5 gadi (ha)

MORC 003

-

-

Āboli vecuma klasē 5 līdz 14 gadi

Āboli vecuma klasē 5 līdz 14 gadi (ha)

MORC 004

-

-

Āboli vecuma klasē 15 līdz 24 gadi

Āboli vecuma klasē 15 līdz 24 gadi (ha)

MORC 005

-

-

Āboli vecuma klasē >= 25 gadi

Āboli vecuma klasē >= 25 gadi (ha)

 

Detalizētais temats: āboli – platība pēc koku blīvuma

MORC 006

-

-

Āboli blīvuma klasē < 400 koki/ha

Āboli blīvuma klasē < 400 koki/ha (ha)

MORC 007

-

-

Āboli blīvuma klasē 400 līdz 1 599 koki/ha

Āboli blīvuma klasē 400 līdz 1 599 koki/ha (ha)

MORC 008

-

-

Āboli blīvuma klasē 1 600 līdz 3 199 koki/ha

Āboli blīvuma klasē 1 600 līdz 3 199 koki/ha (ha)

MORC 009

-

-

Āboli blīvuma klasē >= 3 200 koki/ha

Āboli blīvuma klasē >= 3 200 koki/ha (ha)

 

Detalizētais temats: bumbieri – platība pēc stādījumu vecuma

MORC 010

-

Bumbieri

Bumbieri (ha)

MORC 011

-

-

Bumbieri vecuma klasē < 5 gadi

Bumbieri vecuma klasē < 5 gadi (ha)

MORC 012

-

-

Bumbieri vecuma klasē 5 līdz 14 gadi

Bumbieri vecuma klasē 5 līdz 14 gadi (ha)

MORC 013

-

-

Bumbieri vecuma klasē 15 līdz 24 gadi

Bumbieri vecuma klasē 15 līdz 24 gadi (ha)

MORC 014

-

-

Bumbieri vecuma klasē >= 25 gadi

Bumbieri vecuma klasē >= 25 gadi (ha)

 

Detalizētais temats: bumbieri – platība pēc koku blīvuma

MORC 015

-

-

Bumbieri blīvuma klasē < 400 koki/ha

Bumbieri blīvuma klasē < 400 koki/ha (ha)

MORC 016

-

-

Bumbieri blīvuma klasē 400 līdz 1 599 koki/ha

Bumbieri blīvuma klasē 400 līdz 1 599 koki/ha (ha)

MORC 017

-

-

Bumbieri blīvuma klasē 1 600 līdz 3 199 koki/ha

Bumbieri blīvuma klasē 1 600 līdz 3 199 koki/ha (ha)

MORC 018

-

-

Bumbieri blīvuma klasē >= 3 200 koki/ha

Bumbieri blīvuma klasē >= 3 200 koki/ha (ha)

Temats: kauleņi

 

Detalizētais temats: persiki – platība pēc stādījumu vecuma

MORC 019

-

Persiki

Persiki (ha)

MORC 020

-

-

Persiki vecuma klasē < 5 gadi

Persiki vecuma klasē < 5 gadi (ha)

MORC 021

-

-

Persiki vecuma klasē 5 līdz 14 gadi

Persiki vecuma klasē 5 līdz 14 gadi (ha)

MORC 022

-

-

Persiki vecuma klasē >= 15 gadi

Persiki vecuma klasē >= 15 gadi (ha)

 

Detalizētais temats: persiki – platība pēc koku blīvuma

MORC 023

-

-

Persiki blīvuma klasē < 600 koki/ha

Persiki blīvuma klasē < 600 koki/ha (ha)

MORC 024

-

-

Persiki blīvuma klasē 600 līdz 1 199 koki/ha

Persiki blīvuma klasē 600 līdz 1 199 koki/ha (ha)

MORC 025

-

-

Persiki blīvuma klasē >= 1 200 koki/ha

Persiki blīvuma klasē >= 1 200 koki/ha (ha)

 

Detalizētais temats: nektarīni – platība pēc stādījumu vecuma

MORC 026

-

Nektarīni

Nektarīni (ha)

MORC 027

-

-

Nektarīni vecuma klasē < 5 gadi

Nektarīni vecuma klasē < 5 gadi (ha)

MORC 028

-

-

Nektarīni vecuma klasē 5 līdz 14 gadi

Nektarīni vecuma klasē 5 līdz 14 gadi (ha)

MORC 029

-

-

Nektarīni vecuma klasē >= 15 gadi

Nektarīni vecuma klasē >= 15 gadi (ha)

 

Detalizētais temats: nektarīni – platība pēc koku blīvuma

MORC 030

-

-

Nektarīni blīvuma klasē < 600 koki/ha

Nektarīni blīvuma klasē < 600 koki/ha (ha)

MORC 031

-

-

Nektarīni blīvuma klasē 600 līdz 1 199 koki/ha

Nektarīni blīvuma klasē 600 līdz 1 199 koki/ha (ha)

MORC 032

-

-

Nektarīni blīvuma klasē >= 1 200 koki/ha

Nektarīni blīvuma klasē >= 1 200 koki/ha (ha)

 

Detalizētais temats: aprikozes – platība pēc stādījumu vecuma

MORC 033

-

Aprikozes

Aprikozes (ha)

MORC 034

-

-

Aprikozes vecuma klasē < 5 gadi

Aprikozes vecuma klasē < 5 gadi (ha)

MORC 035

-

-

Aprikozes vecuma klasē 5 līdz 14 gadi

Aprikozes vecuma klasē 5 līdz 14 gadi (ha)

MORC 036

-

-

Aprikozes vecuma klasē >= 15 gadi

Aprikozes vecuma klasē >= 15 gadi (ha)