EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1059

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/1059 (2021. gada 24. jūnijs) par īpašiem noteikumiem attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg), kas saņem atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un ārējās finansēšanas instrumentiem

PE/49/2021/INIT

OJ L 231, 30.6.2021, p. 94–158 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1059/oj

30.6.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 231/94


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2021/1059

(2021. gada 24. jūnijs)

par īpašiem noteikumiem attiecībā uz Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg), kas saņem atbalstu no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un ārējās finansēšanas instrumentiem

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 178. pantu, 209. panta 1. punktu, 212. panta 2. punktu un 349. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

ņemot vērā Reģionu komitejas atzinumu (2),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (3),

tā kā:

(1)

Līguma par Eiropas Savienības darbību (LESD) 176. pantā noteikts, ka Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) mērķis ir palīdzēt izlīdzināt Savienības reģionu attīstības līmeņu galvenās atšķirības. Ievērojot minēto pantu un LESD 174. panta otro un trešo daļu, ERAF ir jāpalīdz mazināt būtiskas dažādu reģionu attīstības līmeņa atšķirības un vismazāk attīstīto reģionu atpalicību, īpašu uzmanību veltot konkrētām reģionu kategorijām, tostarp īpaši pieminot pārrobežu reģionus.

(2)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2021/1060 (4) ir izklāstīti kopīgi noteikumi attiecībā uz ERAF un dažiem citiem fondiem, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2021/1058 (5) ir izklāstīti noteikumi attiecībā uz ERAF atbalsta konkrētajiem mērķiem un tvērumu. Ir arī nepieciešams pieņemt specifiskus noteikumus par Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg), kura ietvaros viena vai vairākas dalībvalstis un to reģioni, un attiecīgā gadījumā partnervalstis un trešās valstis, sadarbojas pārrobežu mērogā, attiecībā uz efektīvu plānošanu, tostarp noteikumus par tehnisko palīdzību, uzraudzību, izvērtēšanu, komunikāciju, attiecināmību, pārvaldību un kontroli un finansiālo pārvaldību.

(3)

Interreg veicināšana ir svarīga Savienības kohēzijas politikas prioritāte. Atbalstam maziem un vidējiem uzņēmumiem ar Eiropas teritoriālās sadarbības (ETS) projektiem saistīto izmaksu segšanai jau tiek piemērots grupu atbrīvojums, ievērojot Komisijas Regulu (ES) Nr. 651/2014 (6), un arī minētās regulas iedaļā par reģionālo atbalstu un Komisijas Reģionālā atbalsta pamatnostādnēs 2014.–2020. gadam ir iekļauti īpaši noteikumi attiecībā uz reģionālo atbalstu investīcijām, ko veic visu lielumu uzņēmumi. Ņemot vērā 30 gados gūto pieredzi un tā kā, no vienas puses, projektu finansiālā vērtība ir zema un tā kā ir maz ticams, ka tiem varētu būt negatīva ietekme uz tirdzniecību un konkurenci, bet, no otras puses, tā kā Eiropas teritoriālās kohēzijas jomā pastāvošās programmas rada augstu pievienoto vērtību, ir paredzams, ka valsts atbalsta noteikumu piemērošanas joma attiecībā uz ETS projektu publisko finansējumu tiks vēl sīkāk paskaidrota ar Regulas (ES) Nr. 651/2014 gaidāmajiem grozījumiem, tādā veidā no iepriekšējas paziņošanas pienākuma lielā mērā atbrīvojot Interreg projektu publisko finansējumu un būtiski atvieglinot minēto projektu īstenošanu.

(4)

Lai atbalstītu harmonisku Savienības teritorijas attīstību dažādos līmeņos, ERAF saskaņā ar Interreg mērķi būtu jāatbalsta pārrobežu sadarbība, transnacionālā sadarbība, starpreģionālā sadarbība un tālāko reģionu sadarbība. Procesā būtu jāņem vērā partnerības un daudzlīmeņu pārvaldības principi, vienlaikus nodrošinot, ka partnerības mērogs programmai turpina būt efektīvs.

(5)

Atspoguļojot to, cik svarīgi ir cīnīties pret klimata pārmaiņām, kā to apliecina Savienības saistības īstenot Parīzes nolīgumu, kas pieņemts Apvienoto Nāciju Organizācijas Vispārējās konvencijas par klimata pārmaiņām ietvaros, un apņemšanās sasniegt Apvienoto Nāciju Organizācijas ilgtspējīgas attīstības mērķus, fondi palīdzēs integrēt klimata pasākumus un panākt, ka no Savienības budžeta kopumā 30 % izdevumu palīdz sasniegt klimata mērķus. Šajā ziņā fondiem būtu jāatbalsta darbības, kuras ievēro klimata un vides standartus un kuras nenodarītu būtisku kaitējumu vides mērķiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2020/852 (7) 17. panta nozīmē.

(6)

Pārrobežu sadarbības sadaļai būtu jātiecas risināt pierobežas reģionos kopīgi apzinātās kopīgās problēmas un izmantot neapgūto izaugsmes potenciālu pierobežas apgabalos, kā tas norādīts Komisijas 2017. gada 20. septembra paziņojumā “Izaugsmes un kohēzijas veicināšana ES pierobežas reģionos” (“Pierobežas reģionu paziņojums”). Attiecīgi būtu jānosaka, ka programmas darbības teritorijas pārrobežu sadarbībai ir tie reģioni un apgabali, kas atrodas uz robežas vai ko ne vairāk kā 150 km garumā nodala jūra un kur faktiski var notikt pārrobežu mijiedarbība vai kur var identificēt funkcionālos apgabalus, neskarot iespējamus pielāgojumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu sadarbības programmu darbības teritoriju saskaņotību un nepārtrauktību.

(7)

Pārrobežu sadarbības sadaļā vajadzētu būt ietvertai arī sadarbībai starp vienu vai vairākām dalībvalstīm vai to reģioniem un vienu vai vairākām valstīm vai reģioniem, vai citām teritorijām ārpus Savienības. Šīs regulas attiecināšanai uz iekšējo un ārējo pārrobežu sadarbību būtu jāļauj salīdzinājumā ar 2014.–2020. gada plānošanas periodu ievērojami vienkāršot un optimizēt noteikumus, kas piemērojami programmas iestādēm dalībvalstīs un partneriestādēm un saņēmējiem ārpus Savienības.

(8)

Transnacionālās sadarbības sadaļai būtu jātiecas sadarbību stiprināt ar tādiem pasākumiem, kas veicina integrētu teritoriālo attīstību saistībā ar Savienības prioritātēm, pilnībā respektējot subsidiaritāti. Transnacionālajai sadarbībai būtu maksimāli elastīgi jāaptver plašākas teritorijas Savienības kontinentālajā daļā un ap jūras baseiniem, lai nodrošinātu sadarbības programmu saskaņotību un nepārtrauktību, tostarp iepriekšējo ārējo jūrlietu pārrobežu sadarbību plašākas jūrlietu sadarbības ietvaros, jo īpaši, definējot aptverto teritoriju, šādai sadarbībai izvirzītos konkrētos mērķus, prasības projekta partnerībai, kā arī iespēju izveidot apakšprogrammas un īpašas koordinācijas komitejas.

(9)

Pamatojoties uz 2014.–2020. gada plānošanas periodā gūto pieredzi ar pārrobežu un transnacionālo sadarbību tālākajos reģionos, kur abu sadaļu apvienošana vienā programmā katrā sadarbības teritorijā nav nesusi pietiekamu vienkāršošanu programmas iestādēm un saņēmējiem, būtu jāizveido īpaša tālāko reģionu sadaļas, lai tālākie reģioni varētu pēc iespējas efektīvāk un vienkāršāk sadarboties ar kaimiņvalstīm un teritorijām. Saskaņā ar minēto sadaļu varētu izsludināt uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus kombinētam finansējumam saskaņā ar ERAF, Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu (“KASSI”), kas izveidots ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/947 (8) un Lēmumu par aizjūras asociāciju (“OAD”), kas izveidota ar Padomes Lēmumu 2013/755/ES (9), izmantojot tādus pārvaldības veidus, par kuriem savā starpā vienojas iesaistītās dalībvalstis un reģioni, un trešās valstis.

(10)

Pamatojoties uz pieredzi, kas gūta starpreģionu sadarbības programmās saskaņā ar Interreg, starpreģionu sadarbības sadaļas uzmanības centrā vajadzētu būt kohēzijas politikas efektivitātes palielināšanai ar četrām īpašām programmām: programmu, kas dod iespēju pieredzes apmaiņai, inovatīvām pieejām un spēju veidošanai, koncentrējoties uz politikas mērķiem un Interreg konkrēto mērķi “Labāka sadarbības pārvaldība”, saistībā ar labas prakses apzināšanu, izplatīšanu un nodošanu reģionālās attīstības politikas jomās, tostarp programmās ar mērķi “Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”; programmu, kas veltīta pieredzes apmaiņai un spēju veidošanai saistībā ar labas prakses apzināšanu, nodošanu un kapitalizāciju integrētā un ilgtspējīgā pilsētattīstībā, ņemot vērā saiknes starp pilsētu un lauku teritorijām, tostarp atbalstu pasākumiem, kas izstrādāti saistībā Regulas (ES) 2021/1058 11. pantu un kas papildina tās 12. pantā izklāstīto iniciatīvu un ir ar to saskaņoti; programmu, kuras mērķis būtu pieredzes apmaiņa, inovatīvas pieejas un spēju veidošana nolūkā saskaņot un vienkāršot Interreg programmu īstenošanu, saskaņot un vienkāršot sadarbības pasākumus, kas minēti Regulas (ES) 2021/1060 22. panta 3. punkta d) apakšpunkta vi) punktā; un atbalstīt Eiropas teritoriālās sadarbības grupu (ETSG) izveidi, darbību un izmantošanu, kuras jau ir izveidotas vai vēl izveidojamas, ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1082/2006 (10), kā arī makroreģionālās stratēģijas; un programmu, kas būtu veltīta attīstības tendenču analīzes uzlabošanai. Minētajām četrām programmām starpreģionālās sadarbības sadaļā vajadzētu aptvert visu Savienību, un tajās vajadzētu būt iespējai piedalīties arī trešām valstīm.

(11)

Būtu jānosaka kopīgi objektīvi kritēriji, kā izraudzīties atbalsttiesīgos reģionus un teritorijas. Tālab atbalsttiesīgo reģionu un teritoriju apzināšanā Savienības mērogā būtu jābalstās uz kopīgo reģionu klasifikācijas sistēmu, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1059/2003 (11).

(12)

Jāturpina atbalstīt vai vajadzības gadījumā jāizveido visu dimensiju sadarbība ar trešām valstīm Savienības kaimiņos, jo šāda sadarbība ir svarīgs reģionālās attīstības politikas instruments, no kā labums būtu jāgūst dalībvalstu reģioniem, kas robežojas ar trešām valstīm. Tālab ERAF un Savienības ārējās finansēšanas instrumentiem, Pirmspievienošanās palīdzības instrumentam (“IPA III”), kas izveidots ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu, ar ko izveido Pirmspievienošanās palīdzības instrumentu (“IPA III”) (“IPA III regula”), KASSI un OAD būtu jāatbalsta pārrobežu sadarbībai, transnacionālajai sadarbībai, starpreģionālajai sadarbībai un tālāko reģionu sadarbībai veltītas programmas. Atbalstam no ERAF un Savienības ārējās finansēšanas instrumentiem būtu jābalstās un savstarpīguma un proporcionalitātes principiem. Tomēr attiecībā uz IPA III līdzekļiem, kas piešķirti pārrobežu sadarbībai (“IPA III-PRS”), un KASSI līdzekļiem, kas piešķirti pārrobežu sadarbībai “Kaimiņattiecību ģeogrāfiskajam apgabalam” (“KASSI-PRS”), atbalsts no ERAF būtu jāpapildina ar vismaz līdzvērtīgām summām no IPA III-PRS un KASSI-PRS, ievērojot attiecīgajā tiesību aktā noteiktos maksimālos apjomus.

(13)

IPA III palīdzībai galvenokārt jākoncentrējas uz šādiem uzdevumiem – palīdzēt IPA III saņēmējiem stiprināt demokrātijas institūcijas un tiesiskumu, reformēt tiesu sistēmu un publisko pārvaldi, ievērot pamattiesības un veicināt dzimumu līdztiesību, iecietību, sociālo iekļautību un nediskriminēšanu, kā arī reģionālo un vietējo attīstību. Sniedzot IPA III palīdzību, jāturpina atbalstīt IPA III saņēmēju centieni sekmēt reģionālu, makroreģionālu un pārrobežu sadarbību, kāarī teritoriālo attīstību, tostarp, īstenojot Savienības makroreģionālās stratēģijas. Turklāt IPA III palīdzībai jāpievēršas arī drošībai, migrācijai un robežu pārvaldībai, proti, tādiem aspektiem kā piekļuve starptautiskajai aizsardzībai, nozīmīgas informācijas koplietošana, robežkontroles stiprināšana un kopīgi centieni cīņā pret nelikumīgu migrāciju un migrantu kontrabandu.

(14)

Kas attiecas uz KASSI palīdzību, Savienībai būtu jāiedibina īpašas attiecības ar kaimiņvalstīm, lai izveidotu labklājības un labu kaimiņattiecību telpu, kuras pamatā ir Savienības vērtības un kuru raksturo ciešas un mierīgas, uz sadarbību balstītas attiecības. Tāpēc ar šo regulu būtu jāatbalsta attiecīgo makroreģionālo stratēģiju iekšējie un ārējie aspekti. Minētās iniciatīvas ir stratēģiski svarīgas un nodrošina jēgpilnus politiskos satvarus attiecību padziļināšanai ar partnervalstīm un to starpā, pamatojoties uz savstarpējas pārskatatbildības, kopīgas dalības un atbildības principiem.

(15)

Ir svarīgi arī turpmāk respektēt Padomes Lēmumā 2010/427/ES (12) noteikto Eiropas Ārējās darbības dienesta lomu un Komisijas lomu stratēģiskajā plānošanā un no ERAF un KASSI atbalstīto Interreg programmu sagatavošanā.

(16)

Ņemot vērā specifisko situāciju Savienības tālākajos reģionos, ir jāpieņem pasākumi par to nosacījumu uzlabošanu, ar kādiem minētie reģioni var piekļūt struktūrfondiem. Tāpēc daži šīs regulas noteikumi būtu jāpielāgo Savienības tālāko reģionu specifikai, lai vienkāršotu un veicinātu to sadarbību ar aizjūras zemes un teritorijām (“AZT”) un trešām valstīm, tajā pašā laikā ņemot vērā Komisijas 2017. gada 24. oktobra paziņojumu “Stiprāka un atjaunota stratēģiskā partnerība ar ES tālākajiem reģioniem”. Vajadzētu būt iespējai minēto sadarbību veikt ciešā partnerībā ar reģionālās integrācijas un sadarbības organizācijām.

(17)

Šajā regulā būtu jāparedz iespēja, ka Interreg programmās var piedalīties AZT. Lai atvieglinātu AZT efektīvu piekļuvi un dalību, būtu jāņem vērā to specifika un problēmas.

(18)

Ir jānosaka, kādi resursi piešķirami katrai atsevišķai Interreg sadaļai, tostarp katras dalībvalsts daļa no pārrobežu sadarbībai, transnacionālajai sadarbībai, tālāko reģionu sadarbībai atvēlētās kopējās summas, un dalībvalstu iespējas saistībā ar elastīgumu starp minētajām sadaļām.

(19)

Lai atbalsts no ERAF un no Savienības ārējās finansēšanas instrumentiem tiktu izmantots pēc iespējas lietderīgāk, būtu jāizveido mehānisms, ar ko panāk šāda atbalsta atmaksāšanu atpakaļ gadījumos, kad ārējās sadarbības programmas – tostarp ar trešām valstīm, kas nesaņem atbalstu ne no viena Savienības finansēšanas instrumenta – nav iespējams pieņemt vai tās ir jāpārtrauc. Ar minēto mehānismu būtu jācenšas nodrošināt programmu optimālu darbību un pēc iespējas lielāku saskaņotību starp minētajiem instrumentiem.

(20)

Interreg ietvaros ERAF vajadzētu atbalstīt konkrētus mērķus, kas piederīgi pie kohēzijas politikas mērķiem. Tomēr saraksts ar konkrētajiem mērķiem, kas atbilst dažādiem politikas mērķiem, būtu jāpielāgo specifiskajām Interreg vajadzībām, lai varētu veikt ESF veida intervences saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2021/1057 (13) 4. panta 1. punkta a) līdz l) apakšpunktu, veicot vienotus pasākumus saskaņā ar Interreg programmām.

(21)

Saistībā ar unikālajiem un specifiskajiem Īrijas salas apstākļiem un lai atbalstītu ziemeļu un dienvidu sadarbību atbilstoši Belfāstas nolīgumam, turpināsies pārrobežu programma PEACE PLUS, un te vajadzētu balstīties uz iepriekšējo programmu darbu Īrijas un Ziemeļīrijas robežapgabalos. Ņemot vērā tās praktisko nozīmīgumu, ir jānodrošina, ka, ja minētā programma darbojas miera un izlīguma labā, ERAF būtu arī jāpalīdz attiecīgajos reģionos veicināt sociālo, ekonomisko un reģionālo stabilitāti un sadarbību, jo īpaši ar pasākumiem, kas veltīti kopienu saliedētības veicināšanai. Ņemot vērā minētās programmas specifiku, to vajadzētu pārvaldīt integrēti, un Apvienotās Karalistes iemaksu vajadzētu integrēt minētajā programmā kā ārējos piešķirtos ieņēmumus. Bez tam dažus šīs regulas noteikumus par darbību atlasi nevajadzētu piemērot minētajai programmai saistībā ar darbībām miera un izlīguma labā.

(22)

Ar šo regulu vajadzētu pievienot vēl divus Interreg konkrētos mērķus: mērķi atbalstīt institucionālo spēju stiprināšanu, uzlabot tiesisko un administratīvo sadarbību, jo īpaši saistībā ar Pierobežas reģionu paziņojuma īstenošanu, kāpināt sadarbību starp iedzīvotājiem un iestādēm un makroreģionālu un jūras baseinu stratēģiju izstrādi un koordināciju, veidot savstarpēju uzticēšanos, konkrēti, veicinot iedzīvotāju sadraudzības pasākumus; un otru mērķi, kas skar sadarbības jautājumus attiecībā uz drošumu, drošību, robežšķērsošanas pārvaldību un migrāciju.

(23)

Lielākā daļa Savienības atbalsta būtu jāveltī ierobežotam skaitam politikas mērķu, lai tādējādi panāktu pēc iespējas lielāku Interreg iedarbīgumu. Starp Interreg sadaļām būtu jāstiprina sinerģija un komplementaritāte.

(24)

Noteikumi par Interreg programmu sagatavošanu, apstiprināšanu un grozīšanu, kā arī par teritoriālo attīstību, par darbību atlasi, par uzraudzību un izvērtēšanu, par programmas iestādēm, par darbību revīziju un par pārredzamību un komunikāciju būtu jāpielāgo Interreg programmu specifikai salīdzinājumā ar Regulā (ES) 2021/1060 izklāstītajām prasībām. Minētajiem konkrētajiem noteikumiem vajadzētu būt vienkāršiem un skaidriem, lai izvairītos no pārmērīgas reglamentēšanas un papildu administratīvā sloga dalībvalstīm un saņēmējiem.

(25)

Vajadzētu paturēt 2014.–2020. gada plānošanas periodā izstrādātos noteikumus par kritērijiem, pēc kuriem nosaka, vai darbības ir patiešām kopīgas un sadarbīgas, par partnerībām Interreg darbības ietvaros un par vadošā partnera pienākumiem. Interreg partneriem būtu jāsadarbojas izstrādē un īstenošanā, kā arī personāla nodrošināšanā vai finansēšanā vai gan vienā, gan otrā un – tālāko reģionu sadarbībā – divās no četrām šīm sadarbības dimensijām, jo tā vajadzētu būt vienkāršāk atbalstu no ERAF un no Savienības ārējās finansēšanas instrumentiem apvienot gan programmu, gan darbību līmenī.

(26)

Pārrobežu sadarbības programmās svarīgi un sekmīgi instrumenti ar augstu Eiropas pievienoto vērtību ir iedzīvotāju savstarpējās sadarbības un maza mēroga projekti, kuru mērķis ir novērst ar robežām saistītos un pārrobežu šķēršļus, veicināt vietējos iedzīvotāju kontaktus un satuvināt pierobežas reģionus un to iedzīvotājus. Iedzīvotāju savstarpējās sadarbības un maza mēroga projekti līdz šim ir atbalstīti ar mazu projektu fondiem vai līdzīgiem instrumentiem, lai gan uz tiem nekad nav attiekušies īpaši noteikumi, kā dēļ ir nepieciešams precizēt minētos fondus reglamentējošos noteikumus. Lai uzturētu iedzīvotāju savstarpējās sadarbības un maza mēroga projektu pievienoto vērtību un priekšrocības, arī attiecībā uz vietējo un reģionālo attīstību, un lai galasaņēmējiem, kas parasti nav raduši pieteikties Savienības finansējumam, atvieglotu mazo projektu finansēšanas pārvaldību, būtu jānosaka, ka tad, ja netiek pārsniegts noteikts slieksnis, ir obligāti jāizmanto vienkāršotu izmaksu iespējas un fiksētas summas maksājumi.

(27)

Tā kā ir iesaistīta vairāk nekā viena dalībvalsts un tas rada lielākas administratīvās izmaksas, tajā skaitā attiecībā uz reģionālajiem kontaktpunktiem, kas zināmi arī kā “antenas”, kas ir svarīgi kontaktpunkti tiem, kuri ierosina un īsteno projektus, un tādēļ tie darbojas kā tiešais savienojums ar kopīgajiem sekretariātiem vai attiecīgajām iestādēm, bet jo īpaši attiecībā uz kontrolēm un tulkojumiem, tehniskās palīdzības izdevumu maksimālajai robežai vajadzētu būt augstākai nekā tai, kas noteikta pie mērķa “Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”. Lai kompensētu paaugstinātās administratīvās izmaksas, dalībvalstis būtu jāmudina pēc iespējas samazināt administratīvo slogu attiecībā uz kopīgo projektu īstenošanu. Turklāt Interreg programmām ar ierobežotu Savienības atbalstu vai ārējām pārrobežu Interreg programmām būtu jāsaņem noteikta tehniskai palīdzībai paredzēta minimālā summa, lai nodrošinātu pietiekamu finansējumu efektīviem tehniskās palīdzības pasākumiem, cita starpā arī kopīgo sekretariātu reģionālajiem filiāļu birojiem un kontaktpunktiem, kas izveidoti, lai tie atrastos tuvāk potenciālajiem saņēmējiem un partneriem.

(28)

Ievērojot 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu (14) 22. un 23. punktu, šī regula būtu jāizvērtē, pamatojoties uz informāciju, kas apkopota saskaņā ar īpašām uzraudzības prasībām, bet vienlaikus izvairoties no administratīva sloga , jo īpaši dalībvalstīm, un no pārmērīga regulējuma. Minētajās prasībās vajadzības gadījumā būtu jāiekļauj izmērāmi rādītāji, ko izmanto par pamatu, lai izvērtētu finansējuma ietekmi uz vietas.

(29)

Balstoties uz 2014.–2020. gada plānošanas periodā gūto pieredzi, būtu jāpatur sistēma, ar ko ieviesa skaidru izdevumu attiecināmības noteikumu hierarhiju, saglabājot principu, ka noteikumi par izdevumu attiecināmību ir jānosaka Savienības līmenī un visai Interreg programmai kopā, lai izvairītos no jebkādām iespējamām pretrunām vai neatbilstībām starp dažādām regulām un starp Savienības un valstu tiesību aktiem. Vienas dalībvalsts pieņemtie papildu noteikumi, kas attiektos tikai uz saņēmējiem šajā dalībvalstī, būtu jāierobežo līdz stingri noteiktam minimumam. Jo īpaši šajā regulā būtu jāintegrē Komisijas Deleģētā Regula (ES) Nr. 481/2014 (15), kas tika pieņemta 2014.–2020. plānošanas periodam.

(30)

Dalībvalstis būtu jāmudina piešķirt vadošās iestādes funkcijas ETSG vai uzticēt šādai grupai – līdzīgi kā citām pārrobežu juridiskām struktūrām – atbildību par apakšprogrammas, integrētu teritoriālo investīciju vai viena vai vairāku mazo projektu fondu pārvaldību, vai nozīmēt to par vienīgo partneri. Šajā sakarībā būtu jāizveido pārrobežu juridiska struktūra, kas aptver eiroreģionus un kam ir juridiskās personas statuss atbilstīgi vienas no programmā iesaistīto valstu tiesību aktiem, un būtu jāatļauj visu programmā iesaistīto valstu reģionālo un vietējo iestāžu dalība.

(31)

Lai turpinātu maksājumu ķēdi, kas izveidota 2014.–2020. gada plānošanas periodam, proti, kas virzās no Komisijas –ar sertifikācijas iestādes starpniecību – pie vadošā partnera, tā būtu jāturpina saskaņā ar grāmatvedības funkciju. Savienības atbalsts būtu jāizmaksā vadošajam partnerim, izņemot gadījumus, kad tas varētu radīt dubultas maksas par konvertēšanu euro un pēc tam no euro citā valūtā vai otrādi darījumos starp vadošo partneri un citiem partneriem. Ja nav paredzēts citādi, vadošajam partnerim būtu jānodrošina, ka pārējie partneri no attiecīgā Savienības fonda saņem iemaksas kopējo summu pilnā apmērā un ievērojot grafiku, par ko vienojušies visi partneri, kā arī ievērojot to pašu procedūru, ko piemēro vadošajam partnerim.

(32)

Ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES, Euratom) 2018/1046 (16) (“Finanšu regula”) 63. panta 9. punktu, nozaru noteikumos jāņem vērā Interreg programmu vajadzības, jo īpaši attiecībā uz revīzijas funkciju. Tāpēc noteikumi par gada revīzijas atzinumu, gada kontroles ziņojumu un darbību revīziju būtu jāvienkāršo un jāpielāgo attiecībā uz tādām programmām, kurās iesaistīta vairāk nekā viena dalībvalsts.

(33)

Būtu jāizveido skaidra finansiālās atbildības ķēde attiecībā uz nepamatoto maksājumu atgūšanu – no vienīgajiem vai citiem partneriem ar vadošā partnera un vadošās iestādes starpniecību līdz Komisijai. Būtu jāparedz noteikums par dalībvalstu, trešo valstu, partnervalstu vai AZT atbildību gadījumos, kad neizdodas līdzekļus atgūt no vienīgā partnera vai cita partnera, vai vadošā partnera, proti, tas nozīmē, ka dalībvalsts atlīdzina vadošajai iestādei. Līdz ar to Interreg programmas neparedz iespēju, ka varētu būt kādas neatgūstamas summas saņēmēju līmenī. Tomēr ir jāprecizē noteikumi par gadījumiem, ja dalībvalsts, trešā valsts, partnervalsts vai AZT līdzekļus vadošajai iestādei neatlīdzina. Būtu jāprecizē arī vadošā partnera saistības sakarā ar līdzekļu atgūšanu.

(34)

Lai visnotaļ kopīgi noteikumi tiktu piemēroti gan iesaistītajās dalībvalstīs, gan trešās valstīs, partnervalstīs vai AZT, šī regula būtu jāattiecina arī uz trešo valstu, partnervalstu vai AZT dalību, izņemot gadījumus, kad konkrētā šīs regulas nodaļā ir paredzēti specifiski noteikumi. Interreg programmas iestādēm var atbilst salīdzināmas iestādes trešās valstīs, partnervalstīs vai AZT. Brīdis, kad iestājas izdevumu attiecināmība, būtu jāsasaista ar brīdī, kad attiecīgā trešā valsts, partnervalsts vai AZT ir parakstījusi finansēšanas nolīgumu. Iepirkumam, ko veic saņēmēji trešā valstī, partnervalstī vai AZT, būtu jāatbilst noteikumiem par ārējo iepirkumu, kas paredzēti Finanšu regulā. Būtu jānosaka procedūras, kā tiek noslēgti finansēšanas nolīgumi ar katru trešo valsti, partnervalsti vai AZT, kā arī nolīgumi starp vadošo iestādi un katru trešo valsti, partnervalsti vai AZT par atbalstu no Savienības ārējās finansēšanas instrumenta, vai kā no trešās valsts, partnervalsts vai AZT uz Interreg programmu pārvieto papildu iemaksas, kas nav nacionālais līdzfinansējums.

(35)

Lai gan Interreg programmas, kurās piedalās trešās valstis, partnervalstis vai AZT, būtu jāīsteno dalītā pārvaldībā, vajadzētu būt iespējamam tālāko reģionu sadarbību īstenot netiešā pārvaldībā. Būtu jāparedz specifiski noteikumi par to, kā minētās programmas pilnībā vai daļēji īstenot netiešā pārvaldībā.

(36)

Pamatojoties uz 2014.–2020. gada plānošanas periodā gūto pieredzi ar lieliem infrastruktūras projektiem, kas īstenoti pārrobežu sadarbības programmās Eiropas kaimiņattiecību instrumenta, kas izveidots ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 232/2014 (17), ietvaros, procedūras vajadzētu vienkāršot. Tomēr Komisijai būtu jāsaglabā zināmas tiesības attiecībā uz šādu projektu atlasi.

(37)

Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai pieņemt un grozīt sarakstus ar Interreg programmas darbības teritorijām atbalsta saņemšanai, kā arī sarakstu ar Savienības atbalsta kopējām summām katrai Interreg programmai. Būtu arī jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai pieņemt to Interreg programmu daudzgadu stratēģijas dokumentus, kuras atbalsta no kāda Savienības ārējās finansēšanas instrumenta. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (18). Lai gan minētie tiesību akti ir vispārīgi, būtu jāizmanto konsultēšanās procedūra, ievērojot to, ka ar minētājiem aktiem noteikumi tiek īstenoti tikai tehniskā aspektā. Attiecīgā gadījumā Interreg programmu daudzgadu stratēģijas dokumentos, kurus atbalsta no kāda Savienības ārējās finansēšanas instrumenta, būtu jāievēro procedūra, kas izklāstīta IPA III regulā un Regulā (ES) 2021/947.

(38)

Lai nodrošinātu vienotus nosacījumus Interreg programmu apstiprināšanai un grozīšanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai. Attiecīgā gadījumā ārējās pārrobežu Interreg programmās attiecībā uz minēto programmu pirmo apstiprināšanas lēmumu būtu jāievēro komiteju procedūra, kas noteikta ar IPA III regulu un Regulu (ES) 2021/947.

(39)

Lai varētu papildināt vai grozīt dažus nebūtiskus šīs regulas elementus, saskaņā ar LESD 290. pantu būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt tiesību aktus attiecībā uz pielikuma grozīšanu. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu. Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

(40)

Lai pieņemtu šo regulu pēc plānošanas perioda sākuma un ņemot vērā nepieciešamību īstenot Interreg koordinētā un saskaņotā veidā, un lai ļautu tās ātru ieviešanu, tai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(41)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi – uzlabot sadarbību starp dalībvalstīm un starp dalībvalstīm un trešām valstīm, partnervalstīm vai AZT – nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs un ka rīcības mēroga un iedarbības dēļ to var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

SATURS

I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

I IEDAĻA

PRIEKŠMETS, DARBĪBAS JOMA UN INTERREG SADAĻAS

1. pants

Priekšmets un darbības joma

2. pants

Definīcijas

3. pants

Interreg sadaļas

II IEDAĻA

ĢEOGRĀFISKAIS TVĒRUMS

4. pants

Pārrobežu sadarbības ģeogrāfiskais tvērums

5. pants

Transnacionālās sadarbības ģeogrāfiskais tvērums

6. pants

Starpreģionālās sadarbības ģeogrāfiskais tvērums

7. pants

Tālāko reģionu sadarbības ģeogrāfiskais tvērums

8. pants

Saraksts ar teritorijām, kas saņem atbalstu no Interreg programmām

III IEDAĻA

RESURSI UN LĪDZFINANSĒJUMA LIKMES

9. pants

ERAF resursi Interreg programmām

10. pants

Šķērsfondu noteikumi

11. pants

Saraksts ar Interreg programmu resursiem

12. pants

Resursu atgriešana un programmas pārtraukšana

13. pants

Līdzfinansēšanas likmes

II NODAĻA

INTERREG KONKRĒTIE MĒRĶI UN TEMATISKĀ KONCENTRĀCIJA

14. pants

Interreg konkrētie mērķi

15. pants

Programmu veidošana

III NODAĻA

PROGRAMMU VEIDOŠANA

I IEDAĻA

INTERREG PROGRAMMU SAGATAVOŠANA, APSTIPRINĀŠANA UN GROZĪŠANA

16. pants

Interreg programmu sagatavošana un iesniegšana

17. pants

Interreg programmu saturs

18. pants

Interreg programmu apstiprināšana

19. pants

Interreg programmu grozīšana

II IEDAĻA

TERITORIĀLĀ ATTĪSTĪBA

20. pants

Integrēta teritoriālā attīstība

21. pants

Sabiedrības virzīta vietējā attīstība

III IEDAĻA

DARBĪBAS UN MAZO PROJEKTU FONDI

22. pants

Interreg darbību atlase

23. pants

Partnerība Interreg darbību ietvaros

24. pants

Atbalsts ierobežota finanšu apjoma projektiem

25. pants

Mazo projektu fondi

26. pants

Vadošā partnera uzdevumi

IV IEDAĻA

TEHNISKĀ PALĪDZĪBA

27. pants

Tehniskā palīdzība

IV NODAĻA

UZRAUDZĪBA, IZVĒRTĒŠANA UN KOMUNIKĀCIJA

I IEDAĻA

UZRAUDZĪBA

28. pants

Uzraudzības komiteja

29. pants

Uzraudzības komitejas sastāvs

30. pants

Uzraudzības komitejas funkcijas

31. pants

Pārskatīšana

32. pants

Datu nosūtīšana

33. pants

Galīgais snieguma ziņojums

34. pants

Interreg programmu rādītāji

II IEDAĻA

IZVĒRTĒŠANA UN KOMUNIKĀCIJA

35. pants

Izvērtēšana plānošanas periodā

36. pants

Vadošo iestāžu un partneru pienākumi attiecībā uz pārredzamību un komunikāciju

V NODAĻA

ATTIECINĀMĪBA

37. pants

Noteikumi par izdevumu attiecināmību

38. pants

Vispārīgi noteikumi par izmaksu kategoriju attiecināmību

39. pants

Personāla izmaksas

40. pants

Biroja un administratīvās izmaksas

41. pants

Ceļa un uzturēšanās izmaksas

42. pants

Ārējo ekspertu un pakalpojumu izmaksas

43. pants

Aprīkojuma izmaksas

44. pants

Infrastruktūras un darbu izmaksas

VI NODAĻA

INTERREG PROGRAMMU IESTĀDES, PĀRVALDĪBA, KONTROLE UN REVĪZIJA

45. pants

Interreg programmu iestādes

46. pants

Vadošās iestādes funkcijas

47. pants

Grāmatvedības funkcija

48. pants

Revīzijas iestādes funkcijas

49. pants

Darbību revīzija

VII NODAĻA

FINANŠU PĀRVALDĪBA

50. pants

Budžeta saistības

51. pants

Maksājumi un priekšfinansējums

52. pants

Atgūšana

VIII NODAĻA

TREŠO VALSTU VAI PARTNERVALSTU, AZT VAI REĢIONĀLĀS INTEGRĀCIJAS UN SADARBĪBAS ORGANIZĀCIJU DALĪBA DALĪTĀS PĀRVALDĪBAS INTERREG PROGRAMMĀS

53. pants

Piemērojamie noteikumi

54. pants

Interreg programmas iestādes un to funkcijas

55. pants

Pārvaldības metodes

56. pants

Attiecināmība

57. pants

Lieli infrastruktūras projekti

58. pants

Iepirkums

59. pants

Finansēšanas nolīgumu noslēgšana dalītā pārvaldībā

60. pants

Trešo valstu, partnervalstu vai AZT iemaksa, kas nav līdzfinansējums

IX NODAĻA

ĪPAŠI NOTEIKUMI PAR NETIEŠO PĀRVALDĪBU

61. pants

Tālāko reģionu sadarbība

X NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

62. pants

Deleģēšanas īstenošana

63. pants

Komiteju procedūra

64. pants

Pārejas noteikumi

65. pants

Stāšanās spēkā

PIELIKUMS

INTERREG programmu veidne

Karte

Programmas teritorijas karte

1. papildinājums

Savienības ieguldījums, pamatojoties uz vienības izmaksām, fiksētas summas maksājumiem un vienotām likmēm

2. papildinājums

Savienības ieguldījums, pamatojoties uz finansējumu, kas nav saistīts ar izmaksām

3. papildinājums

Plānoto stratēģiski svarīgo darbību saraksts ar grafiku

I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

I IEDAĻA

Priekšmets, darbības joma un Interreg sadaļas

1. pants

Priekšmets un darbības joma

Šajā regulā ir paredzēti noteikumi par Eiropas teritoriālās sadarbības mērķi (Interreg), lai stiprinātu sadarbību starp dalībvalstīm un to reģioniem Savienībā un starp dalībvalstīm, to reģioniem un trešām valstīm, partnervalstīm, citām teritorijām vai aizjūras zemēm un teritorijām (AZT) vai reģionālās integrācijas un sadarbības organizācijām.

Šī regula paredz arī noteikumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu efektīvu plānošanu, tostarp noteikumus par tehnisko palīdzību, uzraudzību, izvērtēšanu, komunikāciju, attiecināmību, pārvaldību un kontroli, kā arī par to programmu finansiālo pārvaldību, uz kurām attiecas Interreg (“Interreg programmas”), kuru atbalsta Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF).

Attiecībā uz atbalstu, ko Interreg programmām piešķir no Pirmspievienošanās palīdzības instrumenta (IPA III), Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumenta (KASSI) un visām aizjūras zemēm un teritorijām 2021.–2027. gada plānošanas periodā paredzētā finansējuma, kas kā programma izveidota ar Lēmumu 2013/755/ES (kopā – “Savienības ārējās finansēšanas instrumenti”), šajā regulā ir izklāstīti vēl citi konkrētie mērķi, kā arī paredzēta minēto fondu integrēšana Interreg programmās, trešo valstu, partnervalstu un AZT un to reģionu atbalsttiesīguma kritēriji un daži specifiski īstenošanas noteikumi.

Attiecībā uz atbalstu, ko Interreg programmām piešķir no ERAF un no Savienības ārējās finansēšanas instrumentiem (kopā – “Interreg fondi”), šajā regulā ir izklāstīti Interreg konkrētie mērķi, kā arī Interreg organizācija, dalībvalstu, trešo valstu, partnervalstu un AZT un to reģionu atbalsttiesīguma kritēriji, finanšu resursi un to piešķiršanas kritēriji.

Regulu (ES) 2021/1060 un Regulu (ES) 2021/1058 piemēro Interreg programmām, izņemot minētajās regulās īpaši paredzētus gadījumus vai gadījumus, kad Regulu (ES) 2021/1060 var piemērot tikai mērķim “Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei”.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro Regulas (ES) 2021/1060 2. panta definīcijas. Piemēro arī šādas definīcijas:

1)

IPA III saņēmējs” ir IPA III regulas attiecīgajā pielikumā uzskaitīta valsts vai teritorija;

2)

“trešā valsts” ir valsts, kas nav dalībvalsts un nesaņem atbalstu no Interreg fondiem vai kas Savienības vispārējo budžetu (“Savienības budžets”) papildina ar ārējiem piešķirtiem ieņēmumiem;

3)

“partnervalsts” ir IPA III saņēmējs vai valsts vai teritorija, kas attiecībā uz Interreg A un B programmu ietilpst Kaimiņattiecību apgabalā, kurš ir norādīts Regulas (ES) 2021/947 I pielikumā, vai Krievijas Federācija vai – attiecībā uz Interreg C un D programmu – valsts vai teritorija, kas ietilpst jebkurā ģeogrāfiskajā apgabalā saskaņā ar KASSI un kas saņem atbalstu no Savienības ārējās finansēšanas instrumentiem;

4)

“pārrobežu juridiskā struktūra” ir juridiska struktūra, kas iedibināta, ievērojot vienas no Interreg programmā iesaistīto valstu tiesību aktiem, ar noteikumu, ka to izveidojušas teritoriālās iestādes vai citas struktūras no vismaz divām iesaistītajām valstīm;

5)

“reģionālās integrācijas un sadarbības organizācija” – tālāko reģionu sadarbības kontekstā – ir trešo valstu vai reģionu grupa vienā un tajā pašā ģeogrāfiskajā apgabalā, kuras mērķis ir cieši sadarboties kopīgu interešu jautājumos un kuras sastāvā var būt arī dalībvalstis.

Ja Regulā (ES) 2021/1060 ir atsauce uz “dalībvalsti”, tad šajā regulā to saprot kā “dalībvalsti, kurā atrodas vadošā iestāde”, savukārt, ja minētajā regulā ir atsauce uz “katru dalībvalsti” vai “dalībvalstīm”, to saprot kā “dalībvalstis un attiecīgā gadījumā trešās valstis, partnervalstis un AZT, kas piedalās attiecīgajā Interreg programmā”.

Ja Regulā (ES) 2021/1060 ir atsauce uz “fondiem”, kas uzskaitīti minētās regulas 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā, vai uz Regulu (ES) 2021/1058, šajā regulā to saprot arī kā attiecīgos Savienības ārējās finansēšanas instrumentus.

3. pants

Interreg sadaļas

Saskaņā ar Interreg ERAF un attiecīgā gadījumā Savienības ārējās finansēšanas instrumenti atbalsta šādas sadaļas:

1)

pārrobežu sadarbība starp blakusreģioniem, lai veicinātu integrētu un harmonisku reģionālo attīstību sauszemes un jūras pierobežas kaimiņreģionos (“Interreg A”):

a)

iekšēja pārrobežu sadarbība starp divu vai vairāku dalībvalstu pierobežas blakusreģioniem vai starp vismaz vienas dalībvalsts un vienas vai vairāku 4. panta 2. punktā minēto trešo valstu pierobežas blakusreģioniem; vai

b)

ārēja pārrobežu sadarbība starp vismaz vienas dalībvalsts un viena vai vairāku tālāk minēto vienību pierobežas blakusreģioniem:

i)

IPA III saņēmēji;

ii)

KASSI atbalstu saņemošas partnervalstis; vai

iii)

Krievijas Federācija, lai tā varētu piedalīties pārrobežu sadarbībā, kas saņem atbalstu arī no KASSI;

2)

transnacionālā sadarbība plašākās transnacionālās teritorijās vai jūras baseinu apkaimē, kurā ir iesaistīti valsts, reģionālie un vietējie programmas partneri dalībvalstīs, trešās valstīs, partnervalstīs un AZT, ar nolūku panākt augstāku teritoriālās integrācijas pakāpi (“Interreg B”);

3)

starpreģionālā sadarbība nolūkā stiprināt kohēzijas politikas efektivitāti (“Interreg C”), ar kuru veicina:

a)

pieredzes apmaiņu, inovatīvas pieejas un spēju veidošanu, koncentrējoties uz politikas mērķiem, kas ir izklāstīti Regulas (ES) 2021/1060 5. panta 1. punktā, un uz Intereg konkrēto mērķi “Labāka sadarbības pārvaldība”, saistībā ar labas prakses apzināšanu, izplatīšanu un nodošanu reģionālās attīstības politikā, tostarp mērķa “Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei” programmās (“Interreg Europe programma”);

b)

pieredzes apmaiņu, inovatīvas pieejas un spēju veidošanu saistībā ar labas prakses apzināšanu, nodošanu un kapitalizāciju integrētā un ilgtspējīgā pilsētattīstībā, ņemot vērā saiknes starp pilsētu un lauku teritorijām un atbalstot pasākumus, kas izstrādāti saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1058 11. pantu, kā arī vienlaikus saskaņotā veidā papildinot ar minētās regulas 12. pantā izklāstīto iniciatīvu (“URBACT programma”);

c)

pieredzes apmaiņu, inovatīvas pieejas un spēju veidošanu nolūkā (“INTERACT programma”):

i)

saskaņot un vienkāršot Interreg programmu īstenošanu, kā arī veicināt to rezultātu kapitalizāciju;

ii)

saskaņot un vienkāršot iespējamos sadarbības pasākumus, kas minēti Regulas (ES) 2021/1060 22. panta 3. punkta d) apakšpunkta vi) punktā;

iii)

atbalstīt Eiropas teritoriālās sadarbības grupu (ETSG) izveidi, darbību un izmantošanu;

d)

attīstības tendenču analīzi saistībā ar teritoriālās kohēzijas mērķiem (“ESPON programma”);

4)

tālāko reģionu sadarbība – savstarpēji un ar kaimiņos esošām trešām valstīm vai partnervalstīm, vai AZT, vai reģionālās integrācijas un sadarbības organizācijām, vai ar vairākiem no iepriekš minētajiem sadarbības partneriem, nolūkā sekmēt to reģionālo integrāciju un harmonisku attīstību savā apkārtnē (“Interreg D”).

II IEDAĻA

Ģeogrāfiskais tvērums

4. pants

Pārrobežu sadarbības ģeogrāfiskais tvērums

1.   Pārrobežu sadarbības gadījumā no ERAF atbalstāmie reģioni ir NUTS 3. līmeņa Savienības reģioni pie visām iekšējām un ārējām sauszemes robežām ar trešām valstīm vai partnervalstīm un visi Savienības NUTS 3. līmeņa reģioni pie jūras robežām, kurus ne vairāk kā 150 km attālumā citu no cita nodala jūra, neskarot iespējamus pielāgojumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu sadarbības programmu darbības teritoriju saskaņotību un nepārtrauktību, un vietas, kur faktiski var notikt pārrobežu mijiedarbība.

2.   Iekšējās pārrobežu sadarbības gadījumā Interreg programmas var aptvert tos Norvēģijas, Šveices un Apvienotās Karalistes reģionus, kas ir līdzvērtīgi NUTS 3. līmeņa reģioniem, kā arī Andoru, Lihtenšteinu, Monako un Sanmarīno.

3.   Ārējās pārrobežu sadarbības gadījumā reģioni, kas atbalstāmi no IPA III vai KASSI, ir attiecīgās partnervalsts NUTS 3. līmeņa reģioni vai, ja NUTS klasifikācijas nav, līdzvērtīgi apgabali gar visām sauszemes un jūras robežām starp dalībvalstīm un partnervalstīm, kas tiesīgas saņemt atbalstu no IPA III vai KASSI, neskarot iespējamus pielāgojumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu sadarbības programmu darbības teritoriju saskaņotību un nepārtrauktību.

5. pants

Transnacionālās sadarbības ģeogrāfiskais tvērums

1.   Transnacionālās sadarbības gadījumā no ERAF atbalstāmie reģioni ir Savienības NUTS 2. līmeņa reģioni, tostarp tālākie reģioni, kas aptver plašākas transnacionālas teritorijas, un attiecīgā gadījumā ņemot vērā makroreģionālās stratēģijas un jūras baseinu stratēģijas.

2.   Pēc attiecīgās dalībvalsts vai attiecīgo dalībvalstu pieprasījuma, iesniedzot transnacionālās sadarbības programmu, minētajā programmā var iekļaut arī vienu vai vairākus tālākos reģionus no attiecīgās dalībvalsts vai attiecīgajām dalībvalstīm.

3.   Transnacionālās sadarbības programmas var aptvert šādas teritorijas – neatkarīgi no tā, vai tās saņem atbalstu no Savienības budžeta:

a)

reģioni Islandē, Norvēģijā, Šveicē un Apvienotajā Karalistē, kā arī Andora, Lihtenšteina, Monako un Sanmarīno;

b)

AZT;

c)

Fēru salas;

d)

partnervalstu reģioni, kas tādi ir saskaņā ar IPA III vai KASSI.

4.   Šā panta 3. punktā minētie reģioni, trešās valstis, partnervalstis vai AZT ir NUTS 2. līmeņa reģioni vai, ja NUTS klasifikācijas nav, līdzvērtīgi apgabali.

6. pants

Starpreģionālās sadarbības ģeogrāfiskais tvērums

1.   Attiecībā uz starpreģionālo sadarbību atbalstu no ERAF saņem visa Savienības teritorija, tostarp tālākie reģioni.

2.   Starpreģionālās sadarbības programmas var aptvert visu vai daļu 4., 5. un 7. pantā minēto trešo valstu, partnervalstu un citu teritoriju teritorijas vai AZT, neatkarīgi no tā, vai tās saņem atbalstu no Savienības ārējās finansēšanas instrumentiem.

7. pants

Tālāko reģionu sadarbības ģeogrāfiskais tvērums

1.   Tālāko reģionu sadarbības gadījumā atbalstu no ERAF saņem visi LESD 349. panta pirmajā daļā uzskaitītie reģioni.

2.   Interreg programmas, kurās ir iesaistīti tālākie reģioni, var aptvert partnervalstis vai to daļas, kas saņem atbalstu no KASSI, vai AZT, kas saņem atbalstu no Aizjūras zemju un teritoriju programmas (AZTP), vai abus.

8. pants

Saraksts ar teritorijām, kas saņem atbalstu no Interreg programmām

1.   Šīs regulas 4. līdz 7. panta vajadzībām Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar ko nosaka sarakstu ar Interreg programmu darbības teritorijām, kas saņem atbalstu, iedalot tās pēc katras sadaļas un katras Interreg programmas. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar konsultēšanās procedūru, kas minēta 63. panta 2. punktā.

Ārējas pārrobežu Interreg programmas norāda kā “Interreg A IPA III PRS programmas” (IPA III PRS) vai kā “Interreg A NEXT programmas” (KASSI PRS).

2.   Šā panta 1. punkta pirmajā daļā minētajos īstenošanas aktos iekļauj arī sarakstu, kur norāda tos NUTS 3. līmeņa Savienības reģionus, kas ir ņemti vērā saistībā ar ERAF piešķīrumu pārrobežu sadarbībai pie visām iekšējām robežām un tām ārējām robežām, uz kurām attiecas Savienības ārējās finansēšanas instrumenti.

3.   Šā panta 1. punkta otrajā daļā minētajā sarakstā norāda arī trešo valstu vai partnervalstu, vai ārpus Savienības esošu teritoriju reģionus, kas nesaņem atbalstu no ERAF vai no Savienības ārējās finansēšanas instrumenta, vai kas Savienības budžetu papildina ar ārējiem piešķirtiem ieņēmumiem.

III IEDAĻA

Resursi un līdzfinansējuma likmes

9. pants

ERAF resursi Interreg programmām

1.   Interreg programmām paredzēto ERAF resursu apmērs ir 8 050 000 000 EUR 2018. gada cenās no visiem resursiem, kas budžeta saistībām ir pieejami no ERAF, ESF+ un Kohēzijas fonda 2021.–2027. gada plānošanas periodam un uzskaitīti Regulas (ES) 2021/1060 109. panta 1. punktā.

2.   Šā panta 1. punktā minētos resursus sadala šādi:

a)

72,2 % (t. i., kopā 5 812 790 000 EUR sauszemes un jūras pārrobežu sadarbībai (“A sadaļa”));

b)

18,2 % (t. i., kopā 1 466 000 000 EUR transnacionālajai sadarbībai (“B sadaļa”));

c)

6,1 % (t. i., kopā 490 000 000 EUR starpreģionālajai sadarbībai (“C sadaļa”));

d)

3,5 % (t. i., kopā 281 210 000 EUR) tālāko reģionu sadarbībai (“D sadaļa”));

3.   Komisija, ievērojot Regulas (ES) 2021/1060 XXVI pielikuma 8. punktā paredzēto metodiku, katru dalībvalsti informē par tai paredzēto daļu no A, B un D sadaļai domātajām kopējām summām, norādot sadalījumu pa gadiem.

4.   Katra dalībvalsts līdz 15 % no tai paredzētā finansiālā piešķīruma A, B un D sadaļai var pārvietot no vienas minētās sadaļas uz citu vai citām.

5.   Pamatojoties uz summām, kas paziņotas, ievērojot 3. punktu, katra dalībvalsts informē Komisiju par to, vai un kādā veidā tā ir izmantojusi 4. punktā paredzēto pārvietošanas iespēju, un par to, kā galu galā tai piekritīgā daļa ir sadalīta starp Interreg programmām, kurās šī dalībvalsts piedalās.

10. pants

Šķērsfondu noteikumi

1.   Komisija pieņem īstenošanas aktu, kurā izklāstīti daudzgadu stratēģijas dokumenti attiecībā uz ārējām pārrobežu un transnacionālām sadarbības programmām, kas saņem atbalstu no ERAF un KASSI, no ERAF un IPA III, vai no ERAF, KASSI un IPA III. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar šīs regulas 63. panta 2. punktā minēto konsultēšanās procedūru un attiecīgā gadījumā pilnībā ievērojot IPA III regulā izklāstīto procedūru.

Ja Interreg programmas saņem atbalstu no ERAF un KASSI, tad īstenošanas aktā izklāsta Regulas (ES) 2021/947 14. panta 2. punktā minētos elementus.

Ja Interreg programmas saņem atbalstu no ERAF un IPA III, tad īstenošanas akts attiecīgā gadījumā attiecas arī uz IPA III saņēmēju vai partnervalstu dalību Interreg C un D programmās.

2.   Komisija un attiecīgās dalībvalstis nosaka, kāda ir ERAF iemaksa ārējās pārrobežu Interreg programmās, ko arī atbalsta ar finansējumu no IPA III PRS, vai ar finansējumu no KASSI PRS. Katrai dalībvalstij noteikto ERAF iemaksu starp attiecīgajām dalībvalstīm vairs nepārdala.

Attiecīgos IPA III un KASSI ieguldījumus Interreg B, C un D programmās ņem vērā programmas partnerības sastāvu, ko veido dalībvalstis, IPA III saņēmēji un partnervalstis. Minētos ieguldījumus var izklāstīt daudzgadu stratēģijas dokumentos, uz ko attiecas 1. punkta pirmā daļa.

3.   ERAF atbalstu atsevišķām ārējām pārrobežu programmām piešķir ar noteikumu, ka no IPA III PRS un KASSI PRS piešķir vismaz līdzvērtīgas summas saskaņā ar attiecīgo daudzgadu stratēģijas dokumentu. Minēto iemaksu maksimālais apmērs ir noteikts IPA III regulā vai Regulā (ES) 2021/947.

Tomēr, ja, pārskatot attiecīgos stratēģiskās plānošanas dokumentus saskaņā ar IPA III vai KASSI, līdzvērtīgā summa atlikušajiem gadiem tiek samazināta, katra skartā dalībvalsts izvēlas vienu no šiem variantiem:

a)

prasīt, lai tiktu piemērots 12. panta 3. punktā minētais mehānisms;

b)

turpināt Interreg programmu, izmantojot atlikušo atbalstu no ERAF un IPA III PRS vai KASSI PRS; vai

c)

kombinēt šīs daļas a) un b) apakšpunktā minētos variantus.

4.   Gada apropriācijas, kas atbilst atbalstam, ko no ERAF, IPA III PRS vai KASSI PRS sniedz ārējām pārrobežu Interreg programmām, iekļauj attiecīgajās 2021. gada budžeta pozīcijās.

5.   Ja Komisija ir iekļāvusi specifisku finansiālo piešķīrumu, lai saskaņā ar Regulu (ES) 2021/947 partnervalstīm vai reģioniem un saskaņā ar Lēmumu 2013/755/ES – AZT, vai abiem, palīdzētu stiprināt sadarbību ar kaimiņos esošajiem Savienības tālākajiem reģioniem saskaņā ar Regulas (ES) 2021/947 33. panta 2. punktu vai Lēmuma 2013/755/ES 87. pantu, vai abiem, finansējumu saskaņā ar šo regulu var piešķirt arī no ERAF – ja tas ir lietderīgi un notiek uz savstarpības un proporcionalitātes pamatiem attiecībā uz finansējumu no KASSI vai AZTP, vai abiem, – pasākumiem, ko īsteno partnervalsts vai reģions, vai jebkura cita vienība saskaņā ar Regulu (ES) 2021/947, vai valsts, teritorija vai jebkura cita vienība saskaņā ar Lēmumu 2013/755/ES, vai Savienības tālākais reģions, saskaņā ar, jo īpaši, vienu vai vairākām kopīgām Interreg B, C vai D programmām vai šīs regulas 59. pantā minētajiem sadarbības pasākumiem, kas izveidoti vai īstenoti, ievērojot šo regulu.

11. pants

Saraksts ar Interreg programmu resursiem

1.   Pamatojoties uz informāciju, ko dalībvalstis sniegušas, ievērojot 9. panta 5. punktu, Komisija pieņem īstenošanas aktus, kuros ir iekļauts visu Interreg programmu saraksts un katrai programmai norādīta kopējā ERAF atbalsta summa un attiecīgā gadījumā arī kopējais atbalsts no katra Savienības ārējās finansēšanas instrumenta. Minētos īstenošanas aktus pieņem saskaņā ar konsultēšanās procedūru, kas minēta 63. panta 2. punktā.

2.   Minētajos īstenošanas aktos iekļauj arī sarakstu ar summām, kas pārvietotas, ievērojot 9. panta 4. punktu, un summas iedala pa dalībvalstīm.

12. pants

Resursu atgriešana un programmas pārtraukšana

1.   Ja attiecībā uz 2022. vai 2023. gadu Komisijai līdz attiecīgā gada 31. martam nav iesniegta ārējā pārrobežu programma, ERAF ikgadējo iemaksu, kura paredzēta minētajai programmai un kura nav iedalīta citai programmai, kas iesniegta tajā pašā ārējo pārrobežu Interreg programmu kategorijā, piešķir tām iekšējām pārrobežu Interreg programmām, kurās piedalās attiecīgā dalībvalsts.

2.   Ja līdz 2024. gada 31. martam vēl joprojām ir tādas ārējās pārrobežu Interreg programmas, kuras nav iesniegtas Komisijai, tad 9. panta 5. punktā minēto ERAF iemaksu minētajās programmās atlikušajiem gadiem līdz 2027. gadam, kura nav iedalīta citai Interreg programmai, kas arī saņem atbalstu attiecīgi no IPA III PRS vai KASSI PRS, piešķir tām iekšējām pārrobežu Interreg programmām, kurās piedalās attiecīgā dalībvalsts.

3.   Jebkuru Komisijas jau apstiprinātu ārējo pārrobežu Interreg programmu pārtrauc vai piešķīrumu programmai samazina atbilstīgi piemērojamajiem noteikumiem un procedūrām, jo īpaši, ja:

a)

neviena partnervalsts, kas ir ietverta attiecīgajā Interreg programmā, attiecīgo finansēšanas nolīgumu nav parakstījusi līdz termiņam, kas noteikts saskaņā ar 59. pantu; vai

b)

Interreg programmu nevar īstenot pēc plāna iesaistīto valstu attiecību problēmu dēļ.

Tādos gadījumos 1. punktā minēto ERAF iemaksu, kas atbilst gada maksājumiem, par kuriem vēl nav uzņemtas saistības, vai gada maksājumiem, par kuriem ir uzņemtas saistības un par kuriem saistības tā paša budžeta gada laikā ir pilnībā vai daļēji atceltas, un kuri nav iedalīti citai Interreg programmai, kas arī saņem atbalstu attiecīgi no IPA III PRS vai KASSI PRS, piešķir tām iekšējām pārrobežu Interreg programmām, kurās piedalās attiecīgā dalībvalsts.

4.   Kas attiecas uz Komisijas jau apstiprināto Interreg B programmu, partnervalsts vai AZT dalība tiek pārtraukta, ja iestājas kāda no situācijām, kas izklāstītas 3. punkta pirmās daļas a) vai b) apakšpunktā.

Iesaistītās dalībvalstis un, attiecīgā gadījumā, atlikušās iesaistītās partnervalstis prasa, ka:

a)

Interreg programma tiek pārtraukta, jo īpaši tad, ja galvenos kopīgas attīstības uzdevumus nav iespējams paveikt bez attiecīgās partnervalsts vai AZT piedalīšanās;

b)

piešķīrums šai Interreg programmai tiek samazināts saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem un procedūrām; vai

c)

Interreg programma tiek turpināta bez attiecīgās partnervalsts vai AZT piedalīšanās.

Ja piešķīrumu Interreg programmai samazina, ievērojot b) apakšpunktu, tad ERAF iemaksu, kas atbilst gada maksājumiem, par kuriem vēl nav radušās saistības, piešķir citai Interreg B programmai, kurā piedalās viena vai vairākas attiecīgās dalībvalstis, vai, ja dalībvalsts piedalās tikai vienā Interreg B programmā, piešķir vienai vai vairākām iekšējām pārrobežu Interreg programmām, kurā minētā dalībvalsts piedalās.

5.   Iemaksu no IPA III, KASSI vai AZTP, kas samazināta, ievērojot šo pantu, izmanto saskaņā ar attiecīgi IPA III regulu, Regulu (ES) 2021/947 vai Lēmumu 2013/755/ES.

6.   Ja trešā valsts, partnervalsts vai AZT, kura Interreg programmā iemaksā valsts resursus, kas nav valsts līdzfinansējums atbalstam no ERAF vai no Savienības ārējās finansēšanas instrumenta, minēto ieguldījumu Interreg programmas īstenošanas laikā samazina vai nu kopumā, vai attiecībā uz kopīgām darbībām, kas jau ir atlasītas un saņēmušas 22. panta 6. punktā paredzēto dokumentu, tad iesaistītā dalībvalsts vai dalībvalstis prasa izmantot vienu no risinājumiem, kas izklāstīti šā panta 4. punkta otrajā daļā.

13. pants

Līdzfinansēšanas likmes

1.   Līdzfinansējuma likme katras Interreg programmas līmenī nepārsniedz 80 %.

2.   Neatkarīgi no šā panta 1. punkta, līdzfinansējuma likme Interreg D programmām nav lielāka par 85 %, izņemot gadījumus, kad lielāks procentuālais apjoms ir noteikts Lēmumā 2013/755/ES vai jebkurā citā aktā, kas pieņemts, ievērojot minēto lēmumu, vai – attiecīgā gadījumā – kas pieņemts, ievērojot Regulu (ES) 2021/947, vai jebkuru citu aktu, kas pieņemts, ievērojot minēto regulu.

3.   Ja Interreg programmas saņem atbalstu no ERAF un IPA III PRS un ja ERAF piešķīrums ir 50 % no kopējā Savienības piešķīruma vai mazāk, tad IPA III regulā vai jebkurā citā aktā, kas pieņemts, ievērojot minēto regulu, var paredzēt augstāku procentuālo apjomu.

4.   Ja Interreg programmas saņem atbalstu no ERAF un vai nu tikai no KASSI, vai arī gan no KASSI, gan no IPA III un ja ERAF piešķīrums ir 50 % no kopējā Savienības piešķīruma vai mazāk, tad Regulā (ES) 2021/947 vai jebkurā citā aktā, kas pieņemts, ievērojot minēto regulu, var paredzēt augstāku procentuālo apjomu.

II NODAĻA

INTERREG KONKRĒTIE MĒRĶI UN TEMATISKĀ KONCENTRĀCIJA

14. pants

Interreg konkrētie mērķi

1.   ERAF saskaņā ar savu Regulas (ES) 2021/1058 5. pantā definēto darbības jomu un attiecīgā gadījumā Savienības ārējās finansēšanas instrumenti sekmē Regulas (ES) 2021/1060 5. panta 1. punktā izklāstīto politikas mērķu sasniegšanu ar vienotiem pasākumiem Interreg programmu ietvaros.

2.   Pārrobežu programmas PEACE PLUS gadījumā, kad tā darbojas miera un izlīguma labā, ERAF, īstenojot konkrētu mērķi saskaņā ar 4. politikas mērķi, sniedz ieguldījumu arī sociālās, ekonomiskās un reģionālās stabilitātes veicināšanā attiecīgajos reģionos, jo īpaši ar pasākumiem, kas veltīti kopienu savstarpējas saliedētības veicināšanai. Minēto konkrēto mērķi balsta atsevišķa prioritāte.

3.   Papildus ERAF konkrētajiem mērķiem, kas izklāstīti Regulas (ES) 2021/1058 3. pantā, ERAF un, attiecīgā gadījumā, arī Savienības ārējās finansēšanas instrumenti veicina arī Regulas (ES) 2021/1057 4. panta 1. punkta a)–l) apakšpunktā minēto konkrēto mērķu sasniegšanu, ar vienotiem pasākumiem Interreg programmu ietvaros.

4.   Saskaņā ar Interreg programmām ERAF un attiecīgā gadījumā Savienības ārējās finansēšanas instrumentus var izmantot arī, lai atbalstītu Interreg konkrēto mērķi “Labāka sadarbības pārvaldība”, izmantojot vienu vai vairākus šādus pasākumus:

a)

stiprināt publisko iestāžu – īpaši to, kam uzticēts pārvaldīt konkrētu teritoriju, – un ieinteresēto personu institucionālās spējas (visas sadaļas);

b)

stiprināt efektīvu publisko pārvaldi, veicinot juridisko un administratīvo sadarbību un sadarbību starp iedzīvotājiem, pilsoniskās sabiedrības aktoriem un iestādēm, jo īpaši, lai novērstu juridiskos un citus šķēršļus pierobežas reģionos (A, C, D un attiecīgā gadījumā B sadaļa);

c)

veidot savstarpēju uzticēšanos, proti, veicināt iedzīvotāju sadraudzības pasākumus (A, D un attiecīgā gadījumā B sadaļa);

d)

stiprināt publisko iestāžu un ieinteresēto personu institucionālās spējas īstenot makroreģionālas stratēģijas un jūras baseina stratēģijas, kā arī citas teritoriālas stratēģijas (visas sadaļas);

e)

stiprināt ilgtspējīgu demokrātiju un atbalstot pilsoniskās sabiedrības aktorus un to lomu reformu un demokrātisku pārmaiņu procesos (visas sadaļas ar trešo valstu, partnervalstu un AZT iesaisti); un

f)

citas darbības, ar ko atbalsta labāku sadarbības pārvaldību (visas sadaļas).

5.   Saistībā ar Interreg programmām ERAF un attiecīgā gadījumā Savienības ārējās finansēšanas instrumentus var izmantot arī Interreg konkrētajam mērķim “Drošāka un aizsargātāka Eiropa”, jo īpaši ar darbībām tādās jomās kā robežšķērsošanas pārvaldība un mobilitātes un migrācijas pārvaldība, tostarp trešo valstu valstspiederīgo, piemēram, migrantu un starptautiskās aizsardzības saņēmēju – aizsardzība un ekonomiska un sociāla integrācija.

15. pants

Tematiskā koncentrācija

1.   Vismaz 60 % no ERAF iemaksas un attiecīgā gadījumā no Savienības ārējās finansēšanas instrumentu piešķīrumiem katrai Interreg A, B un D programmai piešķir 2. politikas mērķim un ne vairāk kā diviem citiem politikas mērķiem, kas izklāstīti Regulas (ES) 2021/1060 5. panta 1. punktā.

Interreg A programmas pie iekšējām sauszemes robežām vismaz 60 % no piešķirtās ERAF iemaksas piešķir 2. un 4. politikas mērķim un ne vairāk kā diviem citiem politikas mērķiem, kas izklāstīti Regulas (ES) 2021/1060 5. panta 1. punktā.

2.   Līdz 20 % no ERAF iemaksas un attiecīgā gadījumā no Savienības ārējās finansēšanas instrumentu piešķīrumiem katrai Interreg A, B un D programmai var piešķirt Interreg konkrētajam mērķim “Labāka sadarbības pārvaldība” un līdz 5 % var piešķirt Interreg konkrētajam mērķim “Drošāka un aizsargātāka Eiropa”.

3.   Ja Interreg B programma atbalsta makroreģionālu stratēģiju vai jūras baseina stratēģiju, vismaz 80 % no ERAF iemaksas un – attiecīgā gadījumā – daļa Savienības ārējās finansēšanas instrumentu piešķīrumu atbilstoši prioritātēm, kas nav tehniskā palīdzība, palīdz sasniegt minētās stratēģijas mērķus.

4.   Visus politikas mērķus, kas izklāstīti Regulas (ES) 2021/1060 1. panta 1.punktā, un Interreg konkrēto mērķi “Labāka sadarbības pārvaldība” var izraudzīties Interreg Europe un URBACT programmām. Attiecībā uz INTERACT programmu un ESPON programmu visu ERAF iemaksu un attiecīgā gadījumā Savienības ārējās finansēšanas instrumentu piešķīrumus piešķir Interreg konkrētajam mērķim “Labāka sadarbības pārvaldība”.

III NODAĻA

PROGRAMMU VEIDOŠANA

I IEDAĻA

Interreg programmu sagatavošana, apstiprināšana un grozīšana

16. pants

Interreg programmu sagatavošana un iesniegšana

1.   Eiropas teritoriālās sadarbības mērķis (Interreg) tiek īstenots ar Interreg programmām dalītā pārvaldībā, izņemot Interreg D programmas, ko saskaņā ar vienošanos ar attiecīgo dalībvalsti vai dalībvalstīm pēc konsultācijām ar ieinteresētajām personām var gan pilnībā, gan daļēji īstenot netiešā pārvaldībā.

2.   Iesaistītās dalībvalstis un, attiecīgā gadījumā, trešās valstis, partnervalstis, AZT vai reģionālās integrācijas un sadarbības organizācijas, izmantojot pielikumā norādīto veidni, sagatavo Interreg programmu laikposmam no 2021. gada 1. janvāra līdz 2027. gada 31. decembrim.

3.   Iesaistītās dalībvalstis Interreg programmu sagatavo sadarbībā ar Regulas (ES) 2021/1060 8. pantā minētajiem programmas partneriem. Sagatavojot Interreg B programmas, kas attiecas uz makroreģionālajām un jūras baseinu stratēģijām, dalībvalstis un programmas partneri ņem vērā attiecīgo makroreģionālo un jūras baseinu stratēģiju tematiskās prioritātes un apspriežas ar attiecīgajiem aktoriem, kā arī nodrošina, ka, ievērojot minēto pantu, šie aktori makroreģiona un jūras baseinu līmenī tiek sasaukti plānošanas perioda sākumā.

Iesaistītās trešās valstis vai partnervalstis, vai attiecīgā gadījumā AZT iesaista arī programmas partnerus, tostarp reģionālās integrācijas un sadarbības organizācijas, kas ir līdzvērtīgi attiecīgajā pantā minētajiem partneriem.

4.   Dalībvalsts, kurā atrodas potenciālā vadošā iestāde, Interreg programmu iesniedz Komisijai līdz 2022. gada 2. aprīlim visu iesaistīto dalībvalstu un attiecīgā gadījumā trešo valstu, partnervalstu vai AZT, vai reģionālās integrācijas un sadarbības organizāciju vārdā.

Tomēr, ja Interreg programma aptver atbalstu no Savienības ārējās finansēšanas instrumenta, tad dalībvalsts, kurā atrodas potenciālā vadošā iestāde, Interreg programmu iesniedz Komisijai ne vēlāk kā deviņus mēnešus pēc tam, kad Komisija ir pieņēmusi attiecīgos daudzgadu stratēģijas dokumentus, kas paredzēti 10. panta 1. punktā, vai saskaņā ar minētā Savienības ārējās finansēšanas instrumenta attiecīgo leģislatīvo pamataktu.

5.   Pirms Interreg programmas iesniegšanas Komisijai iesaistītās dalībvalstis un, attiecīgā gadījumā, trešās valstis, partnervalstis vai AZT rakstiski apstiprina savu piekrišanu Interreg programmas saturam. Šī piekrišana attiecas arī uz visu iesaistīto dalībvalstu un, attiecīgā gadījumā, trešo valstu, partnervalstu vai AZT saistībām nodrošināt Interreg programmas īstenošanai vajadzīgo līdzfinansējumu un, attiecīgā gadījumā, trešo valstu, partnervalstu vai AZT saistībām sniegt finansiālu ieguldījumu.

Atkāpjoties no pirmās daļas, tādu Interreg programmu gadījumā, kurās ir iesaistīti tālākie reģioni un trešās valstis, partnervalstis vai AZT, attiecīgās dalībvalstis, pirms iesniedz Interreg programmas Komisijai, konsultējas ar attiecīgajām trešām valstīm, partnervalstīm vai AZT. Tādā gadījumā piekrišanu Interreg programmu saturam un iespējamam trešo valstu, partnervalstu vai AZT finansiālajam ieguldījumam var izteikt oficiāli apstiprinātos protokolos, kas ir sagatavoti pēc konsultatīvām sanāksmēm ar attiecīgajām trešām valstīm, partnervalstīm vai AZT vai pēc apspriedēm ar reģionālās integrācijas un sadarbības organizācijām.

6.   Komisija ir pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 62. pantu, ar kuriem groza pielikumu, lai tā nebūtiskus elementus pielāgotu plānošanas periodā notikušām izmaiņām.

17. pants

Interreg programmu saturs

1.   Katrā Interreg programmā izklāsta kopīgu stratēģiju, kā programma sekmēs Regulas (ES) 2021/1060 5. panta 1. punktā izklāstītos politikas mērķus un attiecīgā gadījumā šīs regulas 14. panta 4. un 5. punktā izklāstītos Interreg konkrētos mērķus un kā tiks paziņoti tās rezultāti.

2.   Katra Interreg programma sastāv no prioritātēm.

Katra prioritāte atbilst vienam politikas mērķim vai attiecīgā gadījumā vienam vai vairākiem Interreg konkrētajiem mērķiem un sastāv no viena vai vairākiem konkrētiem mērķiem. Vienam politikas mērķim vai Interreg konkrētajam mērķim var atbilst vairākas prioritātes.

3.   Katrā Interreg programmā izklāsta šādus elementus:

a)

programmas darbības teritorija, tostarp – pēc iespējas – tās karte, ko pievieno kā atsevišķu dokumentu;

b)

galveno kopīgi risināmo problēmu kopsavilkums, ņemot vērā:

i)

ekonomiskās, sociālās un teritoriālās atšķirības, kā arī nevienlīdzību;

ii)

kopējās investīciju vajadzības un papildināmību un sinerģijas ar citām finansējuma programmām un instrumentiem;

iii)

līdzšinējā pieredzē gūtās atziņas;

iv)

atbalstu makroreģionālām stratēģijām un jūras baseina stratēģijām, ja programmas teritoriju pilnībā vai daļēji aptver viena vai vairākas stratēģijas;

c)

pamatojums izraudzītajiem politikas mērķiem un Interreg konkrētajiem mērķiem, atbilstošajām prioritātēm, konkrētajiem mērķiem vai Interreg konkrēto mērķu darbībām un tā atbalsta veidiem, ar ko, attiecīgā gadījumā, pievēršas trūkstošajiem pārrobežu infrastruktūras posmiem;

d)

katras prioritātes konkrētie mērķi vai Interreg konkrēto mērķu darbības;

e)

katram konkrētajam mērķim vai katrai Interreg konkrēto mērķu darbībai:

i)

saistītie pasākumu veidi un to paredzamais ieguldījums minēto konkrēto mērķu vai Interreg konkrēto mērķu darbību īstenošanā un, attiecīgā gadījumā, makroreģionālu stratēģiju un jūras baseinu stratēģiju īstenošanā;

ii)

iznākuma rādītāji un rezultātu rādītāji ar attiecīgajiem starpposma rādītājiem un mērķrādītājiem;

iii)

galvenās mērķgrupas;

iv)

norāde par konkrētām mērķteritorijām, tostarp plānotais integrētu teritoriālo investīciju (ITI), sabiedrības virzītas vietējās attīstības vai citu teritoriālo rīku izmantojums;

v)

plānotais finanšu instrumentu izmantojums; un

vi)

provizorisks plānoto resursu sadalījums pēc intervences veida;

f)

finansēšanas plāns ar šādām tabulām – bez sadalījuma pa iesaistītajām dalībvalstīm, trešām valstīm, partnervalstīm vai AZT, ja vien tajās nav norādīts citādi:

i)

tabula, kurā pa gadiem norādīts kopējais finanšu piešķīrums ERAF un attiecīgā gadījumā katram Savienības ārējās finansēšanas instrumentam attiecībā uz visu plānošanas periodu;

ii)

tabula, kurā katrai prioritātei norādīts kopējais finanšu piešķīrums no ERAF vai attiecīgā gadījumā no katra Savienības ārējās finansēšanas instrumenta pa prioritātēm, kā arī valstu līdzfinansējums un tas, vai valsts līdzfinansējums sastāv no publiskā un privātā sektora līdzfinansējuma;

g)

veiktās darbības, lai Regulas (ES) 2021/1060 8. pantā minētos attiecīgos programmas partnerus iesaistītu Interreg programmas sagatavošanā, un minēto programmas partneru nozīme programmas īstenošanā, uzraudzībā un izvērtēšanā;

h)

paredzētā pieeja attiecībā uz Interreg programmas komunikācijas un redzamības aspektiem, kurā ir definēti tās mērķi, mērķauditorijas, saziņas kanāli, tostarp attiecīgā gadījumā informatīvais darbs sociālajos plašsaziņas līdzekļos, plānotais budžets un attiecīgie uzraudzības un izvērtēšanas rādītāji; un

i)

norāde par atbalstu maza mēroga projektiem, tostarp maziem projektiem mazo projektu fondu ietvaros.

Dalībvalstij iesniedzot programmu, tā nodrošina, ka programmai informācijas nolūkos pievieno plānotu stratēģiski svarīgu darbību sarakstu un grafiku.

4.   Attiecībā uz 3. punktā minēto informāciju – minētā punkta f) apakšpunktā minētajām tabulām un attiecībā uz atbalstu no Savienības ārējās finansēšanas instrumentiem – minētos finansiālos piešķīrumus norāda šādi:

a)

attiecībā uz Interreg A programmām, kas saņem atbalstu no IPA III un KASSI, – kā vienu summu (IPA III PRS vai NEXT PRS), kur apvienota iemaksa no 2. kategorijas “Kohēzija un vērtības” apakškategorijas “Ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija” un no 6. kategorijas “Kaimiņattiecības un pasaule”;

b)

attiecībā uz Interreg B un C programmām, kas saņem atbalstu no IPA III, KASSI vai AZTP, – pēc programmas partneru izvēles vai nu kā vienu summu (“Interreg fondi”), kur apvienota iemaksa no 2. kategorijas un no 6. kategorijas, vai kā sadalījumu pēc finansēšanas instrumenta ERAF, IPA III, KASSI un AZTP;

c)

attiecībā uz Interreg B programmām, kas saņem atbalstu no AZTP, – kā sadalījumu pēc finansēšanas instrumentiem (ERAF un AZTP);

d)

attiecībā uz Interreg D programmām, kas saņem atbalstu no KASSI un AZTP, – kā sadalījumu pēc finansēšanas instrumentiem (attiecīgi ERAF, KASSI un AZTP).

5.   Attiecībā uz šā panta 3. punkta pirmās daļas e) apakšpunkta vi) punktu intervences veidus norāda, pamatojoties uz Regulas (ES) 2021/1060 I pielikumā izklāstīto nomenklatūru.

6.   Interreg programmā:

a)

norāda programmas iestādes un struktūru, kas saņem maksājumus no Komisijas;

b)

izklāsta procedūru kopīgā sekretariāta izveidei,

c)

nosaka saistību sadalījumu starp iesaistītajām dalībvalstīm un attiecīgā gadījumā trešām valstīm, partnervalstīm vai AZT, ja vadošā iestāde vai Komisija ir noteikusi finanšu korekcijas.

7.   Vadošā iestāde paziņo Komisijai par jebkurām izmaiņām 6. punkta a) vai b) apakšpunktā norādītajā informācijā, kuru dēļ nav nepieciešamības grozīt programmu.

8.   Kas attiecas uz Interreg A, B vai D programmām, kas aptver garas robežas ar heterogēnām attīstības problēmām un vajadzībām, dalībvalstis un – attiecīgā gadījumā – trešās valstis, partnervalstis un AZT, kas piedalās Interreg programmā, var noteikt apakšprogrammas teritorijas.

9.   Atkāpjoties no 3. punkta, Interreg C programmu saturu pielāgo minēto Interreg programmu specifiskumam, jo īpaši šādi:

a)

informācija, kas prasīta 3. punkta a) apakšpunktā, nav jānorāda;

b)

informāciju, kas prasīta, ievērojot 3. punkta b) un g) apakšpunktu, sniedz kā īsu izklāstu;

c)

par katru konkrēto mērķi sniedz šādu informāciju:

i)

attiecībā uz INTERACT un ESPON programmām – vienīgā saņēmēja definīcija vai ierobežots saņēmēju saraksts un piešķiršanas procedūra;

ii)

saistītie pasākumu veidi un to paredzamais ieguldījums konkrēto mērķu sasniegšanā;

iii)

iznākuma rādītāji un rezultātu rādītāji ar attiecīgajiem starpposma rādītājiem un mērķrādītājiem;

iv)

galvenās mērķgrupas; un

v)

provizorisks plānoto resursu sadalījums pēc intervences veida.

18. pants

Interreg programmu apstiprināšana

1.   Komisija novērtē katru Interreg programmu un tās atbilstību Regulām (ES) 2021/1060, un (ES) 2021/1058 un šai regulai un, ja tiek saņemts atbalsts no Savienības ārējās finansēšanas instrumenta un ja tas ir relevanti, tās saderību ar šīs regulas 10. panta 1. punktā paredzēto daudzgadu stratēģijas dokumentu vai attiecīgo stratēģisko plānošanas sistēmu, ievērojot viena vai vairāku tādu instrumentu leģislatīvo pamataktu.

2.   Komisija var sniegt apsvērumus trīs mēnešu laikā no dienas, kad dalībvalsts, kurā atrodas potenciālā vadošā iestāde, ir Interreg programmu iesniegusi.

3.   Iesaistītās dalībvalstis un attiecīgā gadījumā trešās valstis vai partnervalstis, vai AZT pārskata Interreg programmu un ņem vērā Komisijas sagatavotos apsvērumus.

4.   Ne vēlāk kā piecus mēnešus pēc dienas, kad dalībvalsts, kurā atrodas potenciālā vadošā iestāde, pirmo reizi ir iesniegusi programmu, Komisija ar īstenošanas aktu pieņem lēmumu par katras Interreg programmas apstiprināšanu.

5.   Attiecībā uz ārējām pārrobežu Interreg programmām Komisija lēmumus pieņem saskaņā ar šā panta 4. punktu pēc apspriešanās ar “IPA III komiteju” saskaņā ar IPA III regulas attiecīgo noteikumu un ar “Kaimiņattiecību, attīstības un starptautiskās sadarbības instrumenta komiteju” saskaņā ar Regulas (ES) 2021/947 45. pantu.

19. pants

Interreg programmu grozīšana

1.   Pēc apspriešanās ar uzraudzības komiteju un pēc uzraudzības komitejas apstiprinājuma un saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1060 8. pantu vadošā iestāde var iesniegt pamatotu pieprasījumu grozīt Interreg programmu, tam pievienojot grozīto programmu, kurā ir izklāstīts, kā attiecīgais grozījums var ietekmēt mērķu sasniegšanu.

2.   Komisija novērtē pieprasītā grozījuma atbilstību Regulām (ES) 2021/1060 un (ES) 2021/1058 un šai regulai un var sniegt apsvērumus divu mēnešu laikā no grozītās programmas iesniegšanas.

3.   Iesaistītās dalībvalstis un attiecīgā gadījumā trešās valstis, partnervalstis vai AZT pārskata grozīto programmu un ņem vērā Komisijas sagatavotos apsvērumus.

4.   Komisija ar īstenošanas aktu pieņem lēmumu par Interreg programmas grozījuma apstiprināšanu ne vēlāk kā četrus mēnešus pēc tam, kad vadošā iestāde to ir iesniegusi.

5.   Pēc apspriešanās ar uzraudzības komiteju un pēc uzraudzības komitejas apstiprinājuma un saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1060 8. pantu vadošā iestāde var plānošanas periodā pārvietot summu līdz 10 % no sākotnējā piešķīruma prioritātei un ne vairāk kā 5 % no programmas budžeta citai tās pašas Interreg programmas prioritātei.

Šādi pārvietojumi neskar iepriekšējos gadus.

Pārvietojumu un ar to saistītās izmaiņas neuzskata par būtiskiem, un tiem nav vajadzīgs Komisijas lēmums par Interreg programmas grozīšanu. Tomēr tie atbilst visām regulatīvajām prasībām. Vadošā iestāde iesniedz Komisijai pārskatīto tabulu, kas minēta 17. panta 3. punkta f) apakšpunkta ii) punktā, un pievieno tai visas ar pārvietojumu saistītās izmaiņas programmā.

6.   Komisijas apstiprinājums nav nepieciešams pareizrakstības vai redakcionāliem labojumiem, kuri neietekmē Interreg programmas īstenošanu. Vadošā iestāde par šādiem labojumiem informē Komisiju.

II IEDAĻA

Teritoriālā attīstība

20. pants

Integrēta teritoriālā attīstība

Attiecībā uz Interreg programmām attiecīgajās teritoriālajās iestādēs vai struktūrās, kas atbild par Regulas (ES) 2021/1060 28. pantā uzskaitīto teritoriālo vai vietējo attīstības stratēģiju izstrādi vai kas ir iesaistītas to darbību izvēlē, kuras ir atbalstāmas saskaņā ar minētās regulas 29. panta 5. punktā noteiktajām stratēģijām, vai veic abas minētās funkcijas, ir pārstāvētas vismaz divas iesaistītās valstis, no kurām vismaz viena ir dalībvalsts.

Ja pārrobežu juridiskā struktūra vai ETSG īsteno integrētas teritoriālās investīcijas, ievērojot Regulas (ES) 2021/1060 30. pantu, vai citu teritoriālo instrumentu, ievērojot minētās regulas 28. panta pirmās daļas c) punktu, tā var būt arī vienīgais saņēmējs, ievērojot šīs regulas 23. panta 6. punktu, ar noteikumu, ka pārrobežu juridiskajā struktūrā vai ETSG šīs funkcijas ir nošķirtas.

21. pants

Sabiedrības virzīta vietējā attīstība

Interreg programmās var realizēt arī sabiedrības virzītu vietējo attīstību (SVVA), ko paredz Regulas (ES) 2021/1060 28. panta pirmās daļas b) punkts, ar noteikumu, ka attiecīgo vietējo rīcības grupu sastāvā ir publisko un privāto vietējo sociālekonomisko interešu pārstāvji, kur lēmumu pieņemšanu nekontrolē atsevišķa interešu grupa, un vismaz divas iesaistītās valstis, no kurām vismaz viena ir dalībvalsts.

III IEDAĻA

Darbības un mazo projektu fondi

22. pants

Interreg darbību atlase

1.   Interreg darbības atlasa saskaņā ar 28. pantu izveidotā uzraudzības komiteja atbilstīgi programmas stratēģijai un mērķiem.

Minētā uzraudzības komiteja var izveidot vienu vai – īpaši gadījumos, kad pastāv apakšprogrammas – vairākas koordinācijas komitejas, kas darbību atlasē darbojas uzraudzības komitejas vadībā. Koordinācijas komitejas piemēro partnerības principu, kā izklāstīts Regulas (ES) 2021/1060 8. pantā.

Ja visu darbību vai tās daļu īsteno ārpus programmas darbības teritorijas Savienības iekšienē vai aiz tās robežām, vadošajai iestādei šīs darbības atlase ir skaidri jāapstiprina uzraudzības komitejā vai attiecīgā gadījumā koordinācijas komitejā.

Ja darbībā iesaistīts viens vai vairāki partneri, kas atrodas kādas dalībvalsts, trešās valsts, partnervalsts vai AZT teritorijā, kura nav pārstāvēta uzraudzības komitejā, vadošā iestāde skaidru apstiprinājumu sniedz tikai ar nosacījumu, ka attiecīgā dalībvalsts, trešā valsts, partnervalsts vai AZT sniedz rakstisku piekrišanu atlīdzināt minētajiem partneriem nepamatoti izmaksātās summas saskaņā ar 52. panta 2. punktu.

Ja nevar iegūt šā punkta ceturtajā daļā minēto rakstisko apstiprinājumu, iestāde, kas īsteno visu darbību vai tās daļu ārpus programmas teritorijas, saņem garantiju no bankas vai citas finanšu iestādes par piešķirtajiem Interreg līdzekļiem atbilstošu summu. Šādu garantiju iekļauj 6. punktā paredzētajā dokumentā.

2.   Darbību atlasei uzraudzības komiteja vai attiecīgā gadījumā koordinācijas komiteja nosaka un piemēro kritērijus un procedūras, kas ir nediskriminējošas un pārredzamas, nodrošina piekļūstamību personām ar invaliditāti, dzimumu līdztiesību un ņem vērā Eiropas Savienības Pamattiesību hartu un ilgtspējīgas attīstības principu, un Savienības politiku vides jomā saskaņā ar 11. pantu un LESD 191. panta 1. punktu.

Ar kritērijiem un procedūrām nodrošina atlasāmo darbību izvirzīšanu par prioritāti, lai Savienības finansējums maksimāli palīdzētu sasniegt Interreg programmas mērķus un realizēt sadarbības dimensiju darbībās saskaņā ar Interreg programmām, kā noteikts šīs regulas 23. panta 1. un 4. punktā.

3.   Pēc Komisijas pieprasījuma vadošā iestāde paziņo Komisijai atlases kritērijus pirms to sākotnējās iesniegšanas uzraudzības komitejai vai – attiecīgā gadījumā – koordinācijas komitejai. Tas pats attiecas uz jebkādām turpmākām izmaiņām minētajos kritērijos.

4.   Darbību atlases gaitā uzraudzības komiteja vai attiecīgā gadījumā koordinācijas komiteja:

a)

nodrošina, ka atlasītās darbības atbilst Interreg programmai un efektīvi palīdz sasniegt tās konkrētos mērķus;

b)

nodrošina, ka atlasītās darbības nav pretrunā attiecīgajām stratēģijām, kas izveidotas, ievērojot 10. panta 1. punktu, vai izveidotas vienam vai vairākiem Savienības ārējās finansēšanas instrumentiem;

c)

nodrošina, ka atlasītās darbības piedāvā vislabāko atbalsta summas, veikto pasākumu un mērķu sasniegšanā gūto rezultātu attiecību;

d)

pārliecinās, ka saņēmējam ir darbību ekspluatācijas un uzturēšanas izmaksu segšanai nepieciešamie finanšu resursi un mehānismi, tostarp investīcijas infrastruktūrā vai ienesīgas investīcijas, lai nodrošinātu to finanšu stabilitāti;

e)

nodrošina, ka atlasītajām darbībām, kuras ir Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2011/92/ES (19) darbības jomā, tiek veikts ietekmes uz vidi novērtējums vai sākotnējās pārbaudes procedūra un ka ir pienācīgi ņemts vērā alternatīvu risinājumu novērtējums, pamatojoties uz prasībām minētajā direktīvā;

f)

pārliecinās, ka gadījumā, ja darbības ir sāktas pirms finansējuma pieteikuma iesniegšanas vadošajai iestādei, ir nodrošināta atbilstība piemērojamajiem tiesību aktiem;

g)

nodrošina, ka atlasītās darbības ietilpst attiecīgā Interreg fonda darbības jomā un tiek attiecinātas uz intervences veidu;

h)

nodrošina, ka darbībās nav iekļauti pasākumi, kuri bija daļa no darbības, uz ko attiecas pārcelšana Regulas (ES) 2021/1060 2. panta 27) punkta nozīmē, vai kuri veido ienesīga pasākuma pārvietošanu minētās regulas 65. panta 1. punkta a) apakšpunkta nozīmē;

i)

nodrošina, ka atlasītās darbības tieši neskar Komisijas argumentēts atzinums par tādu pārkāpumu, kas ietilpst LESD 258. panta darbības jomā un kas apdraud izdevumu likumību un pareizību vai darbību veikšanu; un

j)

nodrošina, ka attiecībā uz investīcijām infrastruktūrā, kuras paredzamais kalpošanas laiks ir vismaz pieci gadi, tiek veikts novērtējums par klimata pārmaiņu gaidāmo ietekmi.

5.   Uzraudzības komiteja vai attiecīgā gadījumā koordinācijas komiteja apstiprina metodiku un kritērijus, ko izmanto Interreg darbību atlasē, tostarp arī to izmaiņas, neskarot Regulas (ES) 2021/1060 33. panta 3. punkta b) apakšpunktu attiecībā uz SVVA un šīs regulas 24. pantu.

6.   Attiecībā uz katru Interreg darbību vadošā iestāde nodrošina vadošajam partnerim vai vienīgajam partnerim dokumentu, kurā ir izklāstīti atbalsta saņemšanas nosacījumi minētajai Interreg darbībai, tostarp īpašas prasības, kas attiecas uz piegādājamajiem produktiem vai sniedzamajiem pakalpojumiem, finansēšanas plāns, izpildes termiņš un, attiecīgā gadījumā, metode, kas piemērojama darbības izmaksu noteikšanai, un atbalsta izmaksas nosacījumi.

Minētajā dokumentā izklāsta arī vadošā partnera pienākumus attiecībā uz līdzekļu atgūšanu, ievērojot 52. pantu. Minētos pienākumus nosaka uzraudzības komiteja.

23. pants

Partnerība Interreg darbību ietvaros

1.   Darbībās, kas atlasītas Interreg A, B un D programmās, ir iesaistīti partneri no vismaz divām iesaistītajām valstīm vai AZT, un vismaz viens no tiem ir saņēmējs no dalībvalsts.

Darbībās, kas atlasītas Interreg Europe un URBACT programmās, ir iesaistīti partneri no vismaz trim iesaistītajām valstīm, un vismaz divi no tiem ir saņēmēji no dalībvalstīm.

Saņēmēji, kas saņem atbalstu no Interreg fondiem, un partneri, kas piedalās darbībā, bet nesaņem nekādu finansiālu atbalstu no minētajiem fondiem (kopā “partneri”), veido Interreg darbības partnerību.

2.   Interreg darbību var īstenot vienā vienīgā valstī vai AZT, ar noteikumu, ka darbības pieteikumā ir norādīts, kāda būs ietekme uz programmas teritoriju un kādi būs tās ieguvumi.

3.   Šā panta 1. punktu nepiemēro darbībām saskaņā ar pārrobežu programmu PEACE PLUS, ja tā darbojas miera un izlīguma labā.

4.   Partneri sadarbojas Interreg darbību izstrādē un īstenošanā, kā arī to nodrošināšanā ar personālu vai finansēšanā vai abās minētajās dimensijās.

Attiecībā uz Interreg darbībām Interreg D programmās, partneriem no tālākajiem reģioniem un trešām valstīm, partnervalstīm vai AZT ir jāsadarbojas tikai trijās no pirmajā daļā minētajām četrām dimensijām.

5.   Ja ir divi vai vairāk partneri, tad visi partneri izraugās vienu no tiem par vadošo partneri.

6.   Pārrobežu juridiska struktūra vai ETSG var būt vienīgais partneris Interreg darbībā saskaņā ar Interreg A, B un D programmām, ar noteikumu, ka tās dalībnieki ietver partnerus no vismaz divām iesaistītajām valstīm.

Interreg programmu Europe un URBACT pārrobežu juridiskajā struktūrā vai ETSG ir dalībnieki no vismaz trim iesaistītajām valstīm.

Juridiska struktūra, kas īsteno finanšu instrumentu, kāda līdzdalības fonda fondu vai – attiecīgā gadījumā – mazo projektu fondu, var būt vienīgais Interreg darbības partneris, nepiemērojot pirmajā daļā noteiktās prasības par tās sastāvu.

7.   Vienīgais partneris ir reģistrēts dalībvalstī, kura piedalās Interreg programmā.

24. pants

Atbalsts ierobežota finanšu apjoma projektiem

1.   Interreg A, B un D programmas atbalsta ierobežota finanšu apjoma projektus vienā no šādiem veidiem:

a)

tieši, katras programmas satvarā; vai

b)

mazo projektu fonda vai vairāku šādu fondu ietvaros.

2.   Ja Interreg B vai D programma nav spējīga izpildīt 1. punktā paredzēto pienākumu, šādas neizpildes iemeslus norāda programmas dokumentā saskaņā ar pielikumā izklāstītās veidnes 6. punktu.

25. pants

Mazo projektu fondi

1.   Kopējā iemaksa no ERAF vai – attiecīgā gadījumā – Savienības ārējās finansēšanas instrumenta mazo projektu fondos Interreg programmas ietvaros nepārsniedz 20 % no kopējā Interreg programmas piešķīruma.

Mazo projektu fonda līdzekļu galasaņēmēji saņem atbalstu no ERAF vai attiecīgā gadījumā no Savienības ārējās finansēšanas instrumentiem ar saņēmēju starpniecību un īsteno mazos projektus minētā mazo projektu fonda ietvaros (“mazais projekts”).

2.   Mazo projektu fonds ir darbība Regulas (ES) 2021/1060 2. panta 4. punkta nozīmē, un to pārvalda saņēmējs, ņemot vērā savus uzdevumus un atlīdzību.

Saņēmējs ir pārrobežu juridiskā struktūra vai ETSG, vai struktūra, kam ir juridiskas personas statuss.

Saņēmējs atlasa mazos projektus, ko īsteno galasaņēmēji Regulas (ES) 2021/1060 2. panta 18. punkta nozīmē. Ja saņēmējs nav pārrobežu juridiska struktūra vai ETSG, tad struktūra, kurā piedalās pārstāvji no vismaz divām iesaistītajām valstīm, no kurām vismaz viena ir dalībvalsts, atlasa mazos kopprojektus.

3.   Dokumentā, kurā ir izklāstīti nosacījumi, ar kādiem mazo projektu fonds var saņemt finansējumu, papildus 22. panta 6. punktā noteiktajiem elementiem norāda arī elementus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu, ka saņēmējs:

a)

ievieš nediskriminējošu un pārredzamu atlases procedūru;

b)

mazo projektu atlasē piemēro objektīvus kritērijus, ar ko novērš interešu konfliktus;

c)

novērtē atbalsta pieteikumus;

d)

atlasa projektus un nosaka atbalsta summu katram mazajam projektam;

e)

ir atbildīgs par darbības īstenošanu un no savas puses glabā visus apliecinošos dokumentus, kas nepieciešami revīzijas takai saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1060 XIII pielikumu; un

f)

dara sabiedrībai pieejamu to galasaņēmēju sarakstu, kuri gūst labumu no darbības.

Saņēmējs nodrošina, ka galasaņēmēji izpilda 36. pantā noteiktās prasības.

4.   Mazo projektu atlase nenozīmē, ka vadošā iestāde deleģē uzdevumus starpniekstruktūrai, kā minēts Regulas (ES) 2021/1060 71. panta 3. punktā.

5.   Personāla un citas izmaksas, kas atbilst 39. līdz 43. pantā minētajām izmaksu kategorijām un kas rodas saņēmēja līmenī par mazo projektu fonda vai fondu vadību, nepārsniedz attiecīgi 20 % no mazo projektu fonda vai fondu kopējām attiecināmajām izmaksām.

6.   Ja publiskā iemaksa mazajā projektā nepārsniedz 100 000 EUR, tad iemaksa no ERAF vai attiecīgā gadījumā Savienības ārējās finansēšanas instrumenta ir vienības izmaksu, fiksētas summas maksājumu vai vienotas likmes finansējuma veidā, izņemot projektus, kam sniegtais atbalsts ir uzskatāms par valsts atbalstu.

Ja katra projekta kopējās izmaksas nepārsniedz 100 000 EUR, atbalsta summu vienam vai vairākiem mazajiem projektiem var noteikt, pamatojoties uz budžeta projektu, ko nosaka, katru gadījumu izskatot atsevišķi, un to ex ante apstiprina saņēmējs, kas pārvalda mazo projektu fondu.

Ja izmanto vienotas likmes finansējumu, tad to kategoriju izmaksas, kurām piemēro vienotu likmi, var atlīdzināt saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1060 53. panta 1. punkta a) apakšpunktu.

26. pants

Vadošā partnera uzdevumi

1.   Vadošais partneris:

a)

sadarbībā ar pārējiem partneriem izstrādā vienošanos, kurā iekļauti noteikumi, kas cita starpā nodrošina pareizu Interreg darbības līdzekļu pārvaldību, kuri darbībai ir piešķirti no attiecīgā Savienības fonda, tostarp ir iekļauti noteikumi par nepamatoti izmaksāto summu atgūšanu;

b)

uzņemas atbildību, lai nodrošinātu visas Interreg darbības īstenošanu; un

c)

nodrošina, ka visu partneru uzrādītie izdevumi Interreg darbības īstenošanā tiek samaksāti un atbilst pasākumiem, par kuriem ir vienojušies visi partneri, kā arī dokumentam, ko, ievērojot 22. panta 6. punktu, ir nosūtījusi vadošā iestāde.

2.   Ja saskaņā ar 1. punkta a) apakšpunktu noteiktajās prasībās nav paredzēts citādi, vadošais partneris nodrošina, ka pārējie partneri no attiecīgā Savienības fonda saņemt iemaksas kopējo summu pilnā apmērā un ievērojot grafiku, par ko vienojušies visi partneri, kā arī ievērojot to pašu procedūru, ko piemēro vadošajam partnerim. Nekādas summas neatvelk vai neietur un neuzliek nekādu īpašu maksu vai citu līdzvērtīgu maksājumu, kas pārējiem partneriem samazinātu minēto līdzekļu apjomu.

3.   Ikvienu partneri dalībvalstī, trešā valstī, partnervalstī vai AZT, kas piedalās Interreg darbībā, var iecelt par vadošo partneri.

IV IEDAĻA

Tehniskā palīdzība

27. pants

Tehniskā palīdzība

1.   Fondu summu, kas piešķirta tehniskajai palīdzībai, identificē kā daļu no finanšu piešķīruma katrai programmas prioritātei saskaņā ar 17. panta 3. punkta f) apakšpunktu, un tā nav atsevišķa prioritāte vai īpaša programma.

2.   Tehnisko palīdzību katrai Interreg programmai atlīdzina kā vienotas likmes finansējumu, šā panta 3. punktā norādītās procentuālās likmes piemērojot attiecināmajiem izdevumiem, kas iekļauti katrā maksājuma pieteikumā, ievērojot Regulas (ES) 2021/1060 91. panta 3. punkta attiecīgi a) vai c) apakšpunktu.

3.   Procentuālā daļa no ERAF iemaksas un Savienības ārējās finansēšanas instrumentiem, kas jāatlīdzina par tehnisko palīdzību, ir šāda:

a)

iekšējās pārrobežu sadarbības programmām, kas saņem atbalstu no ERAF: 7 %;

b)

ārējās pārrobežu sadarbības programmām, kas saņem atbalstu no IPA III PRS vai KASSI PRS, B sadaļas programmām, kurās no ERAF saņemtais atbalsts ir 50 % vai mazāk, un D sadaļas programmām gan attiecībā uz ERAF iemaksu, gan attiecībā uz vienu vai vairākiem Savienības ārējās finansēšanas instrumentiem: 10 %; un

c)

B sadaļas programmām, kurās no ERAF saņemtais atbalsts ir lielāks par 50 %, un C sadaļas programmām gan attiecībā uz ERAF iemaksu, gan – attiecīgā gadījumā – attiecībā uz vienu vai vairākiem Savienības ārējās finansēšanas instrumentiem: 8 %.

4.   Interreg programmām, kam kopējais ERAF piešķīrums ir no 30 000 000 līdz 50 000 000 EUR, tehniskajai palīdzībai domāto summu, kas aprēķināta procentuāli, palielina vēl par 500 000 EUR. Šo summu Komisija pieskaita pirmajam starpposma maksājumam.

5.   Interreg programmām, kam kopējais ERAF piešķīrums ir mazāks par 30 000 000 EUR, tehniskajai palīdzībai vajadzīgo summu, ko izsaka EUR, un attiecīgo procentuālo apjomu nosaka Komisijas lēmumā, ar ko apstiprina attiecīgo Interreg programmu, ievērojot 18. pantu.

IV NODAĻA

UZRAUDZĪBA, IZVĒRTĒŠANA UN KOMUNIKĀCIJA

I IEDAĻA

Uzraudzība

28. pants

Uzraudzības komiteja

1.   Dalībvalstis un attiecīgā gadījumā trešās valstis, partnervalstis un AZT, kas piedalās konkrētajā programmā, ar vadošās iestādes piekrišanu izveido komiteju attiecīgās Interreg programmas īstenošanas uzraudzībai (“uzraudzības komiteja”) trīs mēnešu laikā no dienas, kad dalībvalstīm paziņots par Komisijas lēmumu, ar ko apstiprina Interreg programmu, ievērojot 18. pantu.

2.   Katra uzraudzības komiteja pieņem savu reglamentu.

Uzraudzības komitejas un – attiecīgā gadījumā – koordinācijas komitejas reglaments nepieļauj nekādu interešu konflikta situāciju Interreg darbību atlasē, un tajā ir noteikumi par balsstiesībām un noteikumi par sanāksmju apmeklēšanu.

3.   Uzraudzības komiteja tiekas vismaz reizi gadā un pārskata visus jautājumus, kas skar programmas progresu tās mērķu sasniegšanā.

4.   Vadošā iestāde uzraudzības komitejas reglamentu un gan datu, gan informācijas kopsavilkumu, tostarp uzraudzības komitejas apstiprinātos lēmumus, publicē 36. panta 2. punktā minētajā tīmekļa vietnē.

29. pants

Uzraudzības komitejas sastāvs

1.   Par katras Interreg programmas uzraudzības komitejas sastāvu vienojas dalībvalstis un – attiecīgā gadījumā – trešās valstis, partnervalstis un AZT, kas piedalās minētajā programmā; un nodrošina, ka komitejas sastāvā tiek līdzsvaroti pārstāvētas:

a)

relevantās iestādes, tostarp starpniekstruktūras,

b)

struktūras, kas kopīgi izveidotas visā programmas darbības teritorijā vai tās daļā, tostarp ETSG, un

c)

Regulas (ES) 2021/1060 8. pantā minētie programmas partneri no dalībvalstīm, trešām valstīm, partnervalstīm un AZT.

Uzraudzības komitejas sastāvā ir ņemts vērā attiecīgajā Interreg programmā iesaistīto dalībvalstu, trešo valstu, partnervalstu un AZT skaits.

2.   Vadošā iestāde uzraudzības komitejas locekļu sarakstu publicē 36. panta 2. punktā minētajā tīmekļa vietnē.

3.   Komisijas pārstāvji uzraudzības komitejas darbā piedalās kā padomdevēji.

30. pants

Uzraudzības komitejas funkcijas

1.   Uzraudzības komiteja jo īpaši pārbauda:

a)

progresu Interreg programmas īstenošanā un starpposma rādītāju un mērķrādītāju sasniegšanā;

b)

jebkurus jautājumus, kas ietekmē Interreg programmas veikumu, un šo jautājumu risināšanas nolūkā veiktos pasākumus;

c)

attiecībā uz finanšu instrumentiem – ex ante novērtējuma elementus, kas uzskaitīti Regulas (ES) 2021/1060 58. panta 3. punktā, un stratēģijas dokumentu, kas norādīts minētās regulas 59. panta 1. punktā;

d)

progresu, kas panākts, veicot izvērtējumus, izvērtējumu kopsavilkumus un jebkādus turpmākos pasākumus, kas noteikti pēc secinājumu pieņemšanas;

e)

komunikācijas un redzamības pasākumu īstenošanu;

f)

progresu, kas panākts, īstenojot stratēģiski svarīgas Interreg darbības un attiecīgā gadījumā lielus infrastruktūras projektus; un

g)

attiecīgā gadījumā progresu publiskā sektora iestāžu un saņēmēju administratīvo spēju veidošanā.

2.   Papildus 22. pantā uzskaitītajiem pienākumiem saistībā ar darbību atlasi uzraudzības komiteja apstiprina:

a)

metodoloģiju un kritērijus, kas izmantoti darbību atlasē, tostarp jebkādas to izmaiņas, pēc tam, kad par to pēc pieprasījuma paziņots Komisijai, ievērojot šīs regulas 22. panta 3. punktu, neskarot Regulas (ES) 2021/1060 33. panta 3. punkta b), c) un d) apakšpunktu;

b)

izvērtēšanas plānu un visus tā grozījumus;

c)

jebkuru vadošās iestādes priekšlikumu grozīt Interreg programmu, tostarp attiecībā uz pārvietojumu atbilstoši 19. panta 5. punktam; un

d)

galīgo snieguma ziņojumu.

31. pants

Pārskatīšana

1.   Komisija var organizēt pārskatīšanu, kurā izvērtē Interreg programmu veikumu.

Pārskatīšanu var veikt rakstiski.

2.   Pēc Komisijas pieprasījuma vadošā iestāde viena mēneša laikā sniedz Komisijai precīzu informāciju par 30. panta 1. punktā uzskaitītajiem elementiem. Minētās informācijas pamatā ir visjaunākie dati, kas pieejami dalībvalstīm un – attiecīgā gadījumā – trešām valstīm, partnervalstīm un AZT.

3.   Pārskatīšanas iznākumu fiksē saskaņotā protokolā.

4.   Vadošā iestāde turpina risināt Komisijas izvirzītos jautājumus, un trīs mēnešu laikā no pārskatīšanas dienas informē Komisiju par veiktajiem pasākumiem.

32. pants

Datu nosūtīšana

1.   Katra vadošā iestāde Komisijai elektroniski nosūta kumulatīvus datus par attiecīgo Interreg programmu līdz katra gada 31. janvārim, 30. aprīlim, 31. jūlijam un 31. oktobrim, izmantojot Regulas (ES) 2021/1060 VII pielikumā doto veidni, izņemot šā panta 2. punkta b) apakšpunktā un 3. punktā prasīto informāciju, ko nosūta līdz katra gada 31. janvārim un 31. jūlijam.

Pirmās nosūtīšanas termiņš ir 2022. gada 31. janvāris un pēdējās – 2030. gada 31. janvāris.

2.   Šā panta 1. punktā minētos datus sadala pa katras prioritātes konkrētajiem mērķiem, un tie attiecas uz šādiem aspektiem:

a)

atlasīto Interreg darbību skaits, to kopējās attiecināmās izmaksas, iemaksas no attiecīgā Interreg fonda un kopējie attiecināmie izdevumi, ko vadošie partneri ir paziņojuši vadošajai iestādei, visus datus iedalot pa intervences veidiem;

b)

iznākuma un rezultātu rādītāju vērtības attiecībā uz atlasītajām Interreg darbībām un ar pabeigtajām Interreg darbībām sasniegtās vērtības.

3.   Attiecībā uz finanšu instrumentiem datus sniedz arī par šādiem rādītājiem:

a)

attiecināmie izdevumi pa finanšu produktu veidiem;

b)

pārvaldības izmaksas un maksas, kas deklarētas kā attiecināmie izdevumi;

c)

privātā un publiskā sektora resursu summa pa finanšu produktu veidiem, kas mobilizēti papildus fondiem;

d)

procenti un citi ieņēmumi no atbalsta, kas no Interreg fondiem izmaksāts finanšu instrumentiem, kā norādīts Regulas (ES) 2021/1060 60. pantā, un atpakaļ iemaksātie resursi, kas attiecināmi uz atbalstu no Interreg fondiem, kā norādīts minētās regulas 62. pantā;

e)

to aizdevumu, pašu kapitāla vai kvazikapitāla investīciju galasaņēmējiem kopējā vērtība, kuri tika garantēti ar programmas resursiem un kuri tika faktiski izmaksāti galasaņēmējiem.

4.   Saskaņā ar šo pantu iesniegtie dati ir uzticami un atspoguļo datus, kas tā mēneša beigās, kas ir pirms iesniegšanas mēneša, pieejami Regulas (ES) 2021/1060 72. panta 1. punkta e) apakšpunktā minētajā elektroniskajā sistēmā.

5.   Vadošā iestāde publicē visus Komisijai nosūtītos datus vai nodrošina saiti uz tiem 36. panta 2. punktā minētajā tīmekļa vietnē.

33. pants

Galīgais snieguma ziņojums

1.   Katra vadošā iestāde Komisijai līdz 2031. gada 15. februārim iesniedz attiecīgās Interreg programmas galīgo snieguma ziņojumu.

Galīgo snieguma ziņojumu iesniedz, izmantojot veidni, kas izveidota saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1060 43. panta 5. punktu.

2.   Galīgajā snieguma ziņojumā novērtē programmas mērķu sasniegšanu, pamatojoties uz elementiem, kas uzskaitīti 30. pantā, izņemot tā 1. punkta c) apakšpunktu un 2. punkta d) apakšpunktu.

3.   Komisija pārbauda galīgo snieguma ziņojumu un informē vadošo iestādi par visiem apsvērumiem piecu mēnešu laikā no minētā ziņojuma saņemšanas dienas. Ja šādi apsvērumi tiek sniegti, vadošā iestāde sniedz visu nepieciešamo informāciju saistībā ar minētajiem apsvērumiem un attiecīgā gadījumā trīs mēnešu laikā no apsvērumu saņemšanas informē Komisiju par veiktajiem pasākumiem. Komisija divu mēnešu laikā pēc tam, kad saņemta visa nepieciešamā informācija no vadošās iestādes, to informē par ziņojuma apstiprināšanu. Ja Komisija minētajos termiņos neinformē vadošo iestādi, ziņojumu uzskata par pieņemtu.

4.   Vadošā iestāde galīgo snieguma ziņojumu publicē 36. panta 2. punktā minētajā tīmekļa vietnē.

34. pants

Interreg programmu rādītāji

1.   Kopīgos iznākuma un rezultātu rādītājus, kas izklāstīti Regulas (ES) 2021/1058 I pielikumā, un vajadzības gadījumā programmām specifiskos iznākuma un rezultātu rādītājus izmanto saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1060 16. panta 1. punktu un šīs regulas 17. panta 3. punkta e) apakšpunkta ii) punktu un 32. panta 2. punkta b) apakšpunktu.

2.   Attiecīgā gadījumā programmām specifiskos iznākuma un rezultātu rādītājus izmanto papildus rādītājiem, kuri tika atlasīti saskaņā ar 1. punktu.

Visus kopīgos iznākuma un rezultātu rādītājus, kas uzskaitīti Regulas (ES) 2021/1058 I pielikuma 2. tabulā, var izmantot arī attiecībā uz konkrētajiem mērķiem saskaņā ar jebkuru 1.–5. politikas mērķi vai – attiecīgā gadījumā – saskaņā ar Interreg konkrētajiem mērķiem, kas izklāstīti šīs regulas 14. panta 4. un 5. punktā.

3.   Iznākuma rādītāju atskaites vērtība ir nulle. 2024. gadam noteiktie starpposma rādītāji un 2029. gadam nospraustie mērķrādītāji ir kumulatīvi.

II IEDAĻA

Izvērtēšana un komunikācija

35. pants

Izvērtēšana plānošanas periodā

1.   Dalībvalsts vai vadošā iestāde veic programmu izvērtēšanu saistībā ar vienu vai vairākiem šādiem kritērijiem: efektivitāte, lietderīgums, piemērotība, saskanība un Savienības pievienotā vērtība, ar mērķi uzlabot programmu izstrādes un īstenošanas kvalitāti. Izvērtēšana var attiekties arī uz citiem būtiskiem kritērijiem, piemēram, iekļautību, nediskrimināciju un redzamību, un tā var attiekties uz vairāk nekā vienu programmu.

2.   Papildus 1. punktā minētajām izvērtēšanām līdz 2029. gada 30. jūnijam tiks izvērtēta katra programma, lai novērtētu tās ietekmi.

3.   Izvērtēšanu uztic funkcionāli neatkarīgiem iekšējiem vai ārējiem ekspertiem.

4.   Vadošā iestāde nodrošina procedūras, kas vajadzīgas, lai sagatavotu un savāktu izvērtējumiem vajadzīgos datus.

5.   Vadošā iestāde izstrādā izvērtēšanas plānu, kas var aptvert arī vairākas Interreg programmas.

6.   Vadošā iestāde izvērtēšanas plānu uzraudzības komitejai iesniedz ne vēlāk kā vienu gadu pēc Interreg programmas apstiprināšanas.

7.   Vadošā iestāde visus izvērtējumus publicē 36. panta 2. punktā minētajā tīmekļa vietnē.

36. pants

Vadošo iestāžu un partneru pienākumi attiecībā uz pārredzamību un komunikāciju

1.   Katra vadošā iestāde katrai Interreg programmai norāda komunikācijas koordinatoru. Komunikācijas koordinators var būt atbildīgs par vairāk nekā vienu programmu.

2.   Vadošā iestāde nodrošina, ka sešu mēnešu laikā pēc Interreg programmas apstiprināšanas, ievērojot 18. pantu, ir izveidota tīmekļa vietne, kurā pieejama tāda informācija par katru tās atbildībā esošo Interreg programmu, kura aptver programmas mērķus, aktivitātes, pieejamās finansēšanas iespējas un sasniegumus.

3.   Piemēro Regulas (ES) 2021/1060 49. panta 2. līdz 6. punktu par vadošās iestādes pienākumiem.

4.   Katrs Interreg darbības partneris vai katra struktūra, kura īsteno finanšu instrumentus, atzīst atbalstu, ko Interreg darbība saņēmusi no Interreg fonda, tostarp resursus, ko atkalizmanto finanšu instrumentiem saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1060 62. pantu, proti:

a)

partnera oficiālajā tīmekļa vietnē vai sociālo plašsaziņas līdzekļu vietnēs, ja tādas vietnes ir, publicē īsu aprakstu, kas samērīgs ar atbalsta apjomu, kurš saņemts no Interreg fonda, par Interreg darbību, tostarp tās mērķiem un rezultātiem, un uzsver no Interreg fonda saņemto finansiālo atbalstu;

b)

ar Interreg darbības īstenošanu saistītajos dokumentos un informatīvajos materiālos, kas paredzēti plašai sabiedrībai vai dalībniekiem, sniedz pamanāmu paziņojumu, kurā uzsver no Interreg fonda saņemto atbalstu;

c)

tiklīdz sākas Interreg darbības faktiskā īstenošana, kas ietver materiālās investīcijas vai aprīkojuma iegādi, vai tiklīdz tiek uzstādīts iegādātais aprīkojums, attiecībā uz darbībām, kuras atbalsta Interreg fonds un kuru kopējās izmaksas pārsniedz 100 000 EUR, uzstāda sabiedrībai skaidri redzamas ilgtspējīgas plāksnes vai informācijas stendus, kuros saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1060 IX pielikumā noteiktajiem tehniskajiem parametriem ir attēlota Savienības emblēma;

d)

par Interreg darbībām, uz kurām neattiecas c) apakšpunkts, publiskā vietā uzstāda vismaz vienu plakātu, kura minimālais izmērs ir A3, vai līdzvērtīgu elektronisku paziņojumu ar informāciju par Interreg darbību, uzsverot no Interreg fonda saņemto atbalstu, izņemot, ja saņēmējs ir fiziska persona;

e)

par stratēģiskas nozīmes darbībām un darbībām, kuru kopējās izmaksas pārsniedz 5 000 000 EUR, organizē informatīvu pasākumu un savlaicīgi iesaista Komisiju un atbildīgo vadošo iestādi.

Vārdu “Interreg” izvieto līdzās Savienības simbolam saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1060 47. pantu.

5.   Attiecībā uz mazo projektu fondiem un finanšu instrumentiem saņēmējs ar līguma noteikumiem nodrošina, ka galasaņēmēji izpilda prasības publiski informēt par Interreg darbību.

Attiecībā uz finanšu instrumentiem galasaņēmējs atzīst Savienības finansējuma izcelsmi un nodrošina tā redzamību, jo īpaši pasākumu un to rezultātu popularizēšanā, sniedzot dažādām auditorijām, tostarp plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai, mērķorientētu informāciju, kas ir konsekventa un lietderīga.

6.   Ja korektīvie pasākumi nav īstenoti, vadošā iestāde piemēro pasākumus, ņemot vērā proporcionalitātes principu, un atceļ līdz pat 2 % no atbalsta no fondiem:

a)

attiecīgajam saņēmējam, kas neizpilda savus pienākumus, kuri noteikti Regulas (ES) 2021/1060 47. pantā vai šā panta 4. un 5. punktā; vai

b)

attiecīgajam galasaņēmējam, kas neizpilda 5. punktā izklāstītās prasības.

V NODAĻA

ATTIECINĀMĪBA

37. pants

Noteikumi par izdevumu attiecināmību

1.   Visu Interreg darbību vai tās daļu var īstenot ārpus dalībvalsts, tostarp ārpus Savienības, ar noteikumu, ka šī Interreg darbība veicina attiecīgās Interreg programmas mērķu sasniegšanu.

2.   Neskarot noteikumus par attiecināmību, kas paredzēti 2021/1060 63. līdz 68. pantā, Regulas (ES) 2021/1058 5. un 7. pantā vai šajā nodaļā, tostarp saskaņā ar tām pieņemtajos aktos, iesaistītās dalībvalstis un attiecīgā gadījumā trešās valstis, partnervalstis un AZT ar kopīgu lēmumu uzraudzības komitejā nosaka papildu noteikumus par Interreg programmu izdevumu attiecināmību tikai tām izdevumu kategorijām, ko minētie noteikumi neaptver. Minētie papildu noteikumi apver visu Interreg programmu kopumā.

Tomēr tad, ja Interreg programmas ietvaros darbības tiek atlasītas, izmantojot uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, minētos papildu noteikumus pieņem, pirms tiek publicēti uzaicinājumi iesniegt priekšlikumus. Visos citos gadījumos minētos papildu noteikumus pieņem, pirms tiek atlasītas darbības.

3.   Jautājumos, uz ko neattiecas attiecināmības noteikumi, kas paredzēti Regulas (ES) 2021/1060 63. līdz 68. pantā, Regulas (ES) 2021/1058 5. un 7. pantā un šajā nodaļā, tostarp saskaņā ar tām pieņemtajos aktos vai noteikumos, kas pieņemti saskaņā ar šā panta 2. punktu, piemēro tās dalībvalsts un – attiecīgos gadījumos – trešo valstu, partnervalstu un AZT nacionālos noteikumus, kur izdevumi radušies.

4.   Ja starp vadošo iestādi un revīzijas iestādi rodas domstarpības par šādas Interreg programmas ietvaros atlasītas Interreg darbības atbalsttiesīgumu kā tādu, tad par noteicošo uzskata vadošās iestādes viedokli, pienācīgi ņemot vērā uzraudzības komitejas atzinumu.

5.   AZT nav tiesīgas saņemt atbalstu no ERAF Interreg programmu ietvaros, bet var minētajās programmās piedalīties saskaņā ar šajā regulā izklāstītajiem nosacījumiem.

38. pants

Vispārīgi noteikumi par izmaksu kategoriju attiecināmību

1.   Iesaistītās dalībvalstis un attiecīgā gadījumā trešās valstis, partnervalstis un AZT var Interreg programmas uzraudzības komitejā vienoties, ka izdevumi, kas ietilpst vienā vai vairākās 39. līdz 44. pantā minētajās kategorijās, nav attiecināmi saskaņā ar vienu vai vairākām Interreg programmas prioritātēm.

2.   Visi izdevumi, kas saskaņā ar šo regulu ir attiecināmi, attiecas uz darbības vai tās daļas sākšanas vai sākšanas un īstenošanas izmaksām.

3.   Par attiecināmām nav uzskatāmas šādas izmaksas:

a)

naudas sodi, finansiālas sankcijas un izdevumi par juridiskiem strīdiem un tiesvedību;

b)

izmaksas par dāvanām; vai

c)

izmaksas, kas saistītas ar valūtas maiņas kursa svārstībām.

4.   Ja, lai aprēķinātu attiecināmās izmaksas, kas nav darbības tiešās personāla izmaksas, izmanto Regulas (ES) 2021/1060 56. panta 1. punktā paredzēto vienoto likmi, to nepiemēro tiešajām personāla izmaksām, kuras aprēķina, pamatojoties uz vienotu likmi, kā minēts šīs regulas 39. panta 3. punkta c) apakšpunktā.

5.   Atkāpjoties no Regulas (ES) 2021/1060 76. panta 1. punkta c) apakšpunkta, citā valūtā maksātos izdevumus katrs saņēmējs, kas nāk no valstīm, kuras nav pieņēmušas euro kā savu valūtu, pārrēķina euro, izmantojot Komisijas vienreiz mēnesī noteikto maiņas kursu tajā mēnesī, kurā minētie izdevumi tika iesniegti verifikācijai.

39. pants

Personāla izmaksas

1.   Personāla izmaksas veido bruto darbaspēka izmaksas, kas rodas, nodarbinot Interreg partnera darbiniekus vienā no šādiem veidiem:

a)

pilna laika darbs;

b)

nepilna laika darbs ar fiksētu mēnesī nostrādātā laika procentuālo daļu;

c)

nepilna laika darbs ar mainīgu mēnesī nostrādāto stundu skaitu; vai

d)

pamatojoties uz stundas likmi.

2.   Personāla izmaksas ir tikai šādas:

a)

algas maksājumi, kas saistīti ar pasākumiem, kurus vienība neveiktu, ja attiecīgā darbība nebūtu uzsākta, kuri paredzēti nodarbinātības dokumentā – vai nu darba vai darbu izpildes līgumā vai lēmumā par iecelšanu amatā –, vai ar likumu un kuri saistīti ar darba pienākumiem, kas minēti konkrētā darbinieka darba aprakstā;

b)

jebkuras citas izmaksas, kas tieši saistītas ar darba samaksas maksājumiem, kuri rodas darba devējam un kurus tas samaksā, piemēram, nodarbinātības nodokļi un sociālā apdrošināšana, tostarp pensijas, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 883/2004 (20), ar nosacījumu, ka:

i)

tās ir paredzētas nodarbinātības dokumentā vai ar likumu;

ii)

tās ir saskaņā ar nodarbinātības dokumentā minētajiem tiesību aktiem un standarta praksi valstī un/vai organizācijā, kurā konkrētais darbinieks faktiski strādā; un

iii)

darba devējs tās nevar atgūt.

Attiecībā uz pirmās daļas a) apakšpunktu algas maksājumiem var pielīdzināt maksājumus fiziskām personām, ko Interreg partneris nodarbina saskaņā ar līgumu, kurš nav darba vai darbu izpildes līgums, un šādu līgumu uzskata par nodarbinātības dokumentu.

3.   Personāla izmaksas var atlīdzināt:

a)

saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1060 53. panta 1. punkta a) apakšpunktu, pamatojot ar nodarbinātības dokumentu un algas aprēķinu;

b)

izmantojot vienkāršotas izmaksu iespējas, kā izklāstīts Regulas (ES) 2021/1060 53. panta 1. punkta b) līdz f) apakšpunktā;

c)

kā vienotu likmi līdz 20 % no tiešajām izmaksām, kas neaptver minētās darbības tiešās personāla izmaksas, neprasot dalībvalstij veikt nekādu aprēķinu, lai noteiktu piemērojamo likmi; vai

d)

kā stundas likmi saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1060 55. panta 2. līdz 4. punktu vai nu attiecībā uz to personu tiešajām personāla izmaksām, kuras strādā pilnas slodzes darbu saistībā ar darbību, vai to personu tiešajām personāla izmaksām, kuras strādā nepilnas slodzes darbu saistībā ar darbību, ievērojot šā panta 4. punkta b) apakšpunktu.

4.   Personāla izmaksas, kas saistītas ar personām, kuras veic nepilna darba laika uzdevumu, kas ir saistīts ar attiecīgo darbību, var aprēķināt kā:

a)

fiksētu procentuālo daļu no bruto darbaspēka izmaksām saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1060 55. panta 5. punktu; vai

b)

mainīgu daļu no bruto darbaspēka izmaksām atbilstoši attiecīgajā darbībā nostrādāto stundu skaitam, kas katrā mēnesī var būt atšķirīgs, – pamatojoties uz laika reģistrēšanas sistēmu, kura aptver 100 % no darbinieka darba laika.

5.   Attiecībā uz darbiniekiem, kas nodarbināti, ievērojot 1. punkta d) apakšpunktu, stundas likmi reizina ar to stundu skaitu, kuras faktiski nostrādātas saistībā ar darbību, pamatojoties uz laika reģistrēšanas sistēmu.

40. pants

Biroja un administratīvās izmaksas

1.   Biroja un administratīvās izmaksas ir tikai šādi elementi:

a)

biroja noma;

b)

apdrošināšana un nodokļi, kas saistīti ar ēkām, kurās izvietots personāls, un biroja aprīkojumu (piemēram, apdrošināšana ugunsgrēka gadījumam vai apdrošināšana zādzības gadījumam);

c)

komunālie pakalpojumi (piemēram, elektrība, apkure, ūdens);

d)

biroja piederumi;

e)

uzskaite;

f)

arhīvi;

g)

tehniskā apkope, uzkopšana un remonti;

h)

drošība;

i)

IT sistēmas;

j)

sakari un komunikācija (piemēram, tālrunis, fakss, internets, pasta pakalpojumi, vizītkartes);

k)

bankas pakalpojumu maksa par konta vai kontu atvēršanu un apkalpošanu, ja darbības īstenošanai nepieciešama atsevišķa konta atvēršana; un

l)

maksa par starpvalstu finanšu darījumiem.

2.   Biroja un administratīvās izmaksas var aprēķināt kā fiksētu procentuālo daļu no bruto darbaspēka izmaksām saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1060 54. panta pirmās daļas b) punktu.

41. pants

Ceļa un uzturēšanās izmaksas

1.   Ceļa un uzturēšanās izmaksas, neatkarīgi no tā, vai šādas izmaksas rodas un tiek samaksātas programmas teritorijā vai ārpus tās, ir tikai šādi izmaksu elementi:

a)

ceļa izmaksas (piemēram, biļetes, ceļojuma apdrošināšana, transportlīdzekļa apdrošināšana, degviela, nobraukums, ceļu maksas un stāvvietu maksas);

b)

ēdināšanas izmaksas;

c)

uzturēšanās izmaksas;

d)

vīzas izmaksas; un

e)

dienas nauda.

2.   Ja kāds no 1. punkta a) līdz d) apakšpunktā minētajiem izmaksu elementiem ir segts ar dienas naudu, to neatlīdzina papildus dienas naudai.

3.   Ceļa un uzturēšanās izmaksas, kas radušās ārējiem ekspertiem un pakalpojumu sniedzējiem, ietilpst ārējo ekspertu un pakalpojumu izmaksās, kas minētas 42. pantā.

4.   Šā panta 1. punkta a) līdz d) apakšpunktā uzskaitīto izmaksu elementu tiešu apmaksu, ko veicis saņēmēja darbinieks, pamato ar pierādījumu par to, ka saņēmējs ir atlīdzinājis minētajam darbiniekam.

5.   Ceļa un uzturēšanās izmaksas par darbību var aprēķināt kā vienotu likmi līdz 15 % no minētās darbības tiešajām personāla izmaksām, neprasot dalībvalstij veikt nekādu aprēķinu, lai noteiktu piemērojamo likmi.

42. pants

Ārējo ekspertu un pakalpojumu izmaksas

Ārējo ekspertu un pakalpojumu izmaksas aprobežojas ar izmaksām par šādiem pakalpojumiem un lietpratību, ko nodrošina publisks vai privāts subjekts vai fiziska persona, kas nav saņēmējs, un visi attiecīgās darbības partneri:

a)

pētījumi vai apsekojumi (piemēram, izvērtējumi, stratēģijas, koncepcijas apraksti, projekta plāni, rokasgrāmatas);

b)

apmācība;

c)

tulkojumi;

d)

IT sistēmu un tīmekļa vietnes izstrāde, modifikācijas un atjauninājumi;

e)

reklāma, komunikācija, publicitāte, reklāmas priekšmeti un darbības vai informācija, kura saistīta ar darbību vai pašu programmu;

f)

finanšu pārvaldība;

g)

pakalpojumi, kas saistīti ar pasākumu vai sanāksmju organizēšanu un īstenošanu (tostarp telpu noma, ēdināšana vai mutiskās tulkošanas pakalpojumi);

h)

dalība pasākumos (piemēram, reģistrācijas maksa);

i)

juridisko konsultāciju un notāra pakalpojumi, tehniskā un finansiālā lietpratība, citi konsultāciju un grāmatvedības pakalpojumi;

j)

intelektuālā īpašuma tiesības;

k)

verifikācijas, ievērojot Regulas (ES) 2021/1060 74. panta 1. punkta a) apakšpunktu un šīs regulas 46. panta 1. punktu;

l)

izmaksas par grāmatvedības funkciju programmas līmenī, ievērojot Regulas (ES) 2021/1060 76. pantu un šīs regulas 47. pantu;

m)

revīzijas izmaksas programmas līmenī, ievērojot Regulas (ES) 2021/1060 78. un 81. pantu un ievērojot šīs regulas 48. un 49. pantu;

n)

bankas vai citas finanšu iestādes garantiju saņemšana, ja tas nepieciešams saskaņā ar Savienības vai valstu tiesību aktiem vai ir noteikts plānošanas dokumentā, ko pieņēmusi uzraudzības komiteja;

o)

ceļa un uzturēšanās izmaksas, kas radušās ārējiem ekspertiem, lektoriem, sanāksmju vadītājiem un pakalpojumu sniedzējiem; un

p)

darbībām nepieciešama citu veidu specifiska lietpratība un pakalpojumi.

43. pants

Aprīkojuma izmaksas

1.   Izmaksas par aprīkojumu, ko attiecīgās darbības saņēmējs iegādājas, īrē vai nomā, izņemot 40. pantā minēto aprīkojumu, aptver tikai turpmāk minēto:

a)

biroja iekārtas;

b)

datortehniku un programmatūru;

c)

mēbeles un piederumus;

d)

laboratorijas aprīkojumu;

e)

iekārtas un instrumentus;

f)

rīkus un ierīces;

g)

transportlīdzekļus; un

h)

citu specifisku darbībām nepieciešamu aprīkojumu.

2.   Izmaksas par lietota aprīkojuma iegādi var uzskatīt par attiecināmām, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

a)

tā iegādei nav saņemta nekāda cita palīdzība no Interreg fondiem vai no Regulas (ES) 2021/1060 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā uzskaitītajiem fondiem;

b)

tā cena nepārsniedz parasto cenu attiecīgajā tirgū; un

c)

tam ir darbībai vajadzīgie tehniskie parametri, un tas atbilst piemērojamām normām un standartiem.

44. pants

Infrastruktūras un darbu izmaksas

Infrastruktūras un darbu izmaksas ir tikai:

a)

zemes iegāde saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1060 64. panta 1. punkta b) apakšpunktu;

b)

būvatļaujas;

c)

būvmateriāli;

d)

darbaspēks; un

e)

specializētas operācijas (piemēram, augsnes sanācija, atmīnēšana).

VI NODAĻA

INTERREG PROGRAMMU IESTĀDES, PĀRVALDĪBA, KONTROLE UN REVĪZIJA

45. pants

Interreg programmu iestādes

1.   Dalībvalstis un attiecīgā gadījumā trešās valstis, partnervalstis un AZT, kas piedalās Interreg programmā, Regulas (ES) 2021/1060 71. panta nolūkā izraugās vienu vienīgu vadošo iestādi un vienu vienīgu revīzijas iestādi.

2.   Vadošā iestāde un revīzijas iestāde atrodas tajā pašā dalībvalstī.

3.   Attiecībā uz pārrobežu programmu PEACE PLUS – ja par vadošo iestādi ir izraudzīta Īpašo ES programmu struktūrvienība –, uzskata, ka tā atrodas dalībvalstī.

4.   Dalībvalstis un attiecīgā gadījumā trešās valstis, partnervalstis un AZT, kas piedalās Interreg programmā, par šīs programmas vadošo iestādi var izraudzīties ETSG.

5.   Ja vadošā iestāde izraugās Interreg programmas starpniekstruktūru saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1060 71. panta 3. punktu, starpniekstruktūra pilda minētos uzdevumus vairāk nekā vienā iesaistītajā dalībvalstī vai attiecīgā gadījumā trešā valstī, partnervalstī vai AZT. Neskarot šīs regulas 22. pantu, viena vai vairākas starpniekstruktūras var veikt minētos uzdevumus tikai vienā iesaistītajā dalībvalstī vai attiecīgā gadījumā trešā valstī, partnervalstī vai AZT, ja šāda pieeja ir balstīta uz esošām struktūrām.

46. pants

Vadošās iestādes funkcijas

1.   Interreg programmas vadošā iestāde pilda Regulas (ES) 2021/1060 72., 74. un 75. pantā noteiktās funkcijas, izņemot minētās regulas 72. panta 1. punkta a) apakšpunktā un 73. pantā minēto darbību atlases pienākumu un, ja grāmatvedības funkciju veic cita struktūra saskaņā ar šīs regulas 47. pantu, izņemot Regulas (ES) 2021/1060 74. panta 1. punkta b) apakšpunktā minētos maksājumus saņēmējiem. Minētās funkcijas tiek pildītas visā minētās programmas aptvertajā teritorijā, ievērojot šīs regulas VIII nodaļā noteiktās atkāpes.

2.   Vadošā iestāde, apspriedusies ar dalībvalstīm un attiecīgā gadījumā trešām valstīm, partnervalstīm un AZT, kas piedalās Interreg programmā, izveido kopīgu sekretariātu, kura darbinieku sastāvs atspoguļo programmas partnerību.

Kopīgais sekretariāts palīdz vadošajai iestādei un uzraudzības komitejai to attiecīgo funkciju izpildē. Kopīgais sekretariāts sniedz arī potenciāliem saņēmējiem informāciju par finansējuma iespējām no Interreg programmām un palīdz saņēmējiem un partneriem darbību īstenošanā.

Interreg programmām, kas saņem atbalstu arī no Savienības ārējās finansēšanas instrumentiem, vienu vai vairākus kopīgā sekretariāta filiāles birojus var izveidot vienā vai vairākās partnervalstīs vai AZT, lai tas savus uzdevumus pildītu tuvāk potenciālajiem saņēmējiem un partneriem no attiecīgās partnervalsts vai AZT.

3.   Atkāpjoties no Regulas (ES) 2021/1060 74. panta 1. punkta a) apakšpunkta un neskarot šīs regulas 45. panta 5. punktu, dalībvalstis un – attiecīgā gadījumā – trešā valsts, partnervalsts vai AZT, kas piedalās Interreg programmā, var nolemt, ka Regulas (ES) 2021/1060 74. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētās pārvaldības verifikācijas jāveic, katrai dalībvalstij identificējot struktūru vai personu, kas ir atbildīga par šo verifikāciju savā teritorijā (“kontrolieris”).

4.   Kontrolieri var būt tās pašas struktūras, kas atbild par šādu verifikāciju veikšanu mērķa “Investīcijas nodarbinātībai un izaugsmei” programmām vai – trešo valstu, partnervalstu vai AZT gadījumā – par salīdzinošu verifikāciju veikšanu Savienības ārējās finansēšanas instrumentu satvarā. Ikviens kontrolieris ir funkcionāli neatkarīgs no revīzijas iestādes vai no jebkura revidentu grupas locekļa.

5.   Ja ir nolemts, ka pārvaldības verifikācijas, ievērojot 4. punktu, veic identificēti kontrolieri vadošā iestāde pārliecinās, ka identificēts kontrolieris ir pārbaudījis darbībā iesaistīto saņēmēju izdevumus.

6.   Katra dalībvalsts, trešā valsts, partnervalsts vai AZT nodrošina, ka saņēmēja izdevumus var pārbaudīt trīs mēnešu laikposmā no brīža, kad attiecīgais saņēmējs ir iesniedzis dokumentus.

7.   Katra dalībvalsts, trešā valsts, partnervalsts vai AZT ir atbildīga par savā teritorijā veiktajām verifikācijām.

8.   Katra dalībvalsts, trešā valsts, partnervalsts un AZT kā kontrolieri identificē vai nu valsts vai reģionālu iestādi, vai arī privātu struktūru vai fizisku personu, kā izklāstīts 9. punktā.

9.   Ja kontrolieris, kas veic pārvaldības verifikācijas, ir privāta struktūra vai fiziska persona, minētie kontrolieri atbilst vismaz vienai no šādām prasībām:

a)

uzņēmums ir valsts grāmatvedības vai revīzijas struktūras vai iestādes loceklis, kas savukārt ir Starptautiskās Grāmatvežu federācijas (IFAC) locekle;

b)

uzņēmums ir valsts grāmatvedības vai revīzijas struktūras vai iestādes loceklis, kas nav IFAC loceklis, bet apņemas veikt pārvaldības verifikācijas saskaņā ar IFAC standartiem un ētikas kodeksu;

c)

uzņēmums ir reģistrēts kā apstiprinātais revidents publiskās pārraudzības struktūras publiskajā reģistrā dalībvalstī saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2006/43/EK (21) izklāstītajiem publiskās pārraudzības principiem; vai

d)

uzņēmums ir reģistrēts kā apstiprinātais revidents publiskās pārraudzības struktūras publiskajā reģistrā trešā valstī, partnervalstī vai AZT, ar noteikumu, ka uz šo reģistru attiecas publiskās pārraudzības principi, kas izklāstīti attiecīgās valsts tiesību aktos.

47. pants

Grāmatvedības funkcija

1.   Dalībvalstis un attiecīgā gadījumā trešās valstis, partnervalstis un AZT, kas piedalās Interreg programmā, vienojas par kārtību, kādā pilda grāmatvedības funkciju.

2.   Grāmatvedības funkcija sastāv no Regulas (ES) 2021/1060 76. panta 1. punkta a) un b) apakšpunktā uzskaitītajiem uzdevumiem un aptver arī Komisijas veiktos maksājumus un parasti arī maksājumus vadošajam partnerim saskaņā ar minētās regulas 74. panta 1. punkta b) apakšpunktu.

48. pants

Revīzijas iestādes funkcijas

1.   Interreg programmas revīzijas iestāde veic šajā pantā un 49. pantā paredzētās funkcijas visā minētās Interreg programmas aptvertajā teritorijā.

Ja revīzijas iestādei nav atļaujas visā sadarbības programmas aptvertajā teritorijā, tai palīdz revidentu grupa, kuru veido pārstāvji no katras dalībvalsts un attiecīgā gadījumā trešās valsts, partnervalsts vai AZT, kas piedalās Interreg programmā. Katra dalībvalsts un attiecīgā gadījumā katra trešā valsts, partnervalsts vai AZT ir atbildīga par savā teritorijā veiktajām revīzijām.

Katrs katras dalībvalsts un attiecīgā gadījumā katras trešās valsts, partnervalsts vai AZT, kas piedalās Interreg programmā, pārstāvis atbild par to, lai sniegtu tos faktus par izdevumiem savā teritorijā, kuri ir vajadzīgi revīzijas iestādei sava novērtējuma veikšanai.

Revidentu grupu izveido trīs mēnešos pēc tā lēmuma pieņemšanas, ar ko apstiprina Interreg programmu, ievērojot 18. pantu. Tā izstrādā savu reglamentu, un to vada Interreg programmas revīzijas iestāde.

Revidenti ir funkcionāli neatkarīgi no struktūrām vai personām, kas atbildīgas par pārvaldības verifikācijām, ievērojot 46. panta 3. punktu.

2.   Interreg programmas revīzijas iestāde ir atbildīga par sistēmas revīzijām un darbību revīzijām nolūkā sniegt Komisijai neatkarīgu apliecinājumu par pārvaldības un kontroles sistēmu rezultatīvu funkcionēšanu un Komisijai iesniegtajos pārskatos iekļauto izdevumu likumību un pareizību.

3.   Ja Interreg programma ir iekļauta datu kopā, no kuras Komisija atlasa kopizlasi, ievērojot 49. panta 1. punktu, revīzijas iestāde veic Komisijas izvēlēto darbību revīzijas nolūkā sniegt Komisijai neatkarīgu apliecinājumu par pārvaldības un kontroles sistēmu rezultatīvu funkcionēšanu.

4.   Revīziju veic saskaņā ar starptautiski pieņemtiem revīzijas standartiem.

5.   Revīzijas iestāde sagatavo un pēc katra grāmatvedības gada beigām līdz 15. februārim iesniedz Komisijai gada revīzijas atzinumu saskaņā ar Finanšu regulas 63. panta 7. punktu, izmantojot Regulas (ES) 2021/1060 XIX pielikumā doto veidni un balstoties uz visu paveikto revīzijas darbu; atzinums aptver katru no šiem elementiem:

a)

pārskatu pilnīgums, patiesums un precizitāte;

b)

Komisijai iesniegtajos pārskatos iekļauto izdevumu likumība un pareizība; un

c)

Interreg programmas pārvaldības un kontroles sistēma.

Ja Interreg programma ir iekļauta datu kopā, no kuras Komisija atlasa kopizlasi, ievērojot 49. panta 1. punktu, ikgadējais revīzijas atzinums aptver tikai šā punkta pirmās daļas a) un c) apakšpunktā minētos elementus.

Pēc vadošās iestādes paziņojuma Komisija var minēto termiņu – 15. februāri – izņēmuma kārtā pagarināt līdz 1. martam.

6.   Revīzijas iestāde sagatavo un pēc katra grāmatvedības gada beigām līdz 15. februārim, izmantojot Regulas (ES) 2021/1060 XX pielikumā doto veidni, iesniedz Komisijai gada kontroles ziņojumu saskaņā ar Finanšu regulas 63. panta 5. punkta b) apakšpunktu, kurš apstiprina šā panta 5. punktā minēto revīzijas atzinumu un kurā izklāstīts konstatējumu kopsavilkums, tostarp kļūdu būtības un apmēra un sistēmu trūkumu analīze, kā arī ierosinātie un īstenotie korektīvie pasākumi un rezultātā iegūtais kopējais kļūdu īpatsvars un atlikušo kļūdu īpatsvars attiecībā uz Komisijai iesniegtajos pārskatos iekļautajiem izdevumiem.

7.   Ja Interreg programma ir iekļauta datu kopā, no kuras Komisija atlasa kopizlasi, ievērojot 49. panta 1. punktu, revīzijas iestāde, izmantojot Regulas (ES) 2021/1060 XX pielikumā doto veidni, sagatavo šā panta 6. punktā minēto gada kontroles ziņojumu, kurā ievērotas Finanšu regulas 63. panta 5. punkta b) apakšpunkta prasības, un kurš apstiprina šā panta 5. punktā minēto revīzijas atzinumu.

Minētajā ziņojumā ir izklāstīts konstatējumu kopsavilkums, tostarp kļūdu būtības un apmēra un sistēmu trūkumu analīze, kā arī ierosinātie un īstenotie korektīvie pasākumi, revīzijas iestādes veikto darbību revīziju rezultāti saistībā ar 49. panta 1. punktā minēto kopizlasi un Interreg iestāžu piemērotās finansiālās korekcijas attiecībā uz atsevišķiem pārkāpumiem, ko revīzijas iestāde šajās darbībās atklājusi.

8.   Revīzijas iestāde iesniedz Komisijai sistēmas revīzijas ziņojumus, tiklīdz ir noslēgusies ierunu procedūra ar attiecīgajām revidējamajām struktūrām.

9.   Komisija un revīzijas iestāde regulāri tiekas vismaz reizi gadā, ja vien tās nav vienojušās citādi, nolūkā izskatīt revīzijas stratēģiju, gada kontroles ziņojumu un revīzijas atzinumu, koordinēt revīzijas plānus un metodes un apmainīties ar viedokļiem par jautājumiem, kas saistīti ar pārvaldības un kontroles sistēmu uzlabošanu.

49. pants

Darbību revīzija

1.   Komisija, izmantojot statistiskas atlases metodi, atlasa to darbību (vai citu izlases vienību) kopizlasi, kura nepieciešama, lai revīzijas iestādes varētu revidēt darbības Interreg programmās, kuras saņem atbalstu no ERAF vai Savienības ārējās finansēšanas instrumenta, par katru grāmatvedības gadu.

Kopizlase ir reprezentatīva visām datu kopā ietilpstošajām Interreg programmām.

Kopizlases atlases vajadzībām Komisija var Interreg programmas stratificēt grupās atkarībā no to specifiskajiem riskiem.

2.   Programmas iestādes kopizlases atlasei nepieciešamo informāciju Komisijai sniedz līdz 1. augustam pēc katra grāmatvedības gada beigām.

Informāciju iesniedz standartizētā elektroniskā formātā, tā ir pilnīga un ir saskanīga ar izdevumiem, ko Komisija deklarējusi atsauces grāmatvedības gadā.

3.   Neskarot prasību veikt revīziju, kā minēts 48. panta 2. punktā, revīzijas iestādes neveic papildu revīziju par kopizlasē iekļauto Interreg programmu darbībām, ja vien to nepieprasa Komisija saskaņā ar šā panta 8. punktu vai ja vien tie nav gadījumi, kad revīzijas iestāde ir konstatējusi specifiskus riskus.

4.   Komisija attiecīgo Interreg programmu revīzijas iestādes par atlasīto kopizlasi informē pietiekami savlaicīgi, lai tās kopumā varētu veikt darbību revīzijas līdz 1. septembrim pēc katra grāmatvedības gada beigām.

5.   Attiecīgās revīzijas iestādes informāciju par šo revīziju rezultātiem, kā arī par finansiālajām korekcijām par atklātiem atsevišķiem pārkāpumiem iesniedz, vēlākais, gada kontroles ziņojumos, kas jāsniedz Komisijai, ievērojot 48. panta 6. un 7. punktu.

6.   Kad Komisija ir novērtējusi darbību revīziju rezultātus, kas atlasīti, ievērojot 1. punktu, tā sava ticamības pārbaudes procesa vajadzībām aprēķina vispārīgo ekstrapolēto kļūdu īpatsvaru attiecībā uz tām Interreg programmām, kas ietilpst datu kopā, no kuras atlasīta kopizlase.

7.   Ja 6. punktā minētais vispārīgais ekstrapolētais kļūdas īpatsvars pārsniedz 2 % no to Interreg programmu deklarētajiem kopējiem izdevumiem, kas ietilpst datu kopā, no kuras atlasīta kopizlase, Komisija aprēķina vispārīgo atlikušo kļūdu īpatsvaru, ņemot vērā finansiālās korekcijas, ko attiecīgās Interreg programmas iestādes piemērojušas par pārkāpumiem, kuri atklāti, revidējot darbības, kas atlasītas, ievērojot 1. punktu.

8.   Ja 7. punktā minētais vispārīgais atlikušais kļūdas īpatsvars ir vairāk kā 2 % no to Interreg programmu deklarētajiem izdevumiem, kas ietilpst datu kopā, no kuras atlasīta kopizlase, Komisija nosaka, vai ir jāprasa konkrētas Interreg programmas vai visvairāk skarto Interreg programmu grupas revīzijas iestādei veikt papildu revīzijas darbu, lai sīkāk izvērtētu kļūdas īpatsvaru un novērtētu nepieciešamos koriģējošos pasākumus attiecībā uz Interreg programmām, ko skar atklātie pārkāpumi.

9.   Balstoties uz tāda papildu revīzijas darba rezultātu novērtējumiem, kurš tiek prasīts, ievērojot šā panta 8. punktu, Komisija var prasīt piemērot papildu finansiālas korekcijas tām Interreg programmām, ko skar atklātie pārkāpumi. Tādos gadījumos Interreg iestādes veic nepieciešamās finansiālās korekcijas saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1060 103. pantu.

10.   Katra tādas Interreg programmas revīzijas iestāde, par kuru šā panta 2. punktā minētās informācijas trūkst, tā ir nepilnīga vai nav iesniegta minētā punkta pirmajā daļā noteiktajā termiņā, veic atsevišķu atlasi attiecībā uz šo Interreg programmu saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1060 79. pantu.

VII NODAĻA

FINANŠU PĀRVALDĪBA

50. pants

Budžeta saistības

Komisijas lēmumi, ar kuriem apstiprina Interreg programmas, ievērojot šīs regulas 18. pantu, atbilst prasībām, kas nepieciešamas, lai tos varētu uzskatīt par finansēšanas lēmumiem Finanšu regulas 110. panta 2. punkta nozīmē attiecībā uz ERAF un atbalstu no Savienības ārējās finansēšanas instrumenta, ko īsteno dalītā pārvaldībā.

51. pants

Maksājumi un priekšfinansējums

1.   ERAF iemaksu un attiecīgā gadījumā atbalstu no Savienības ārējās finansēšanas instrumentiem katrai Interreg programmai iemaksā vienā vienotā kontā bez valstu apakškontiem saskaņā ar 47. panta 2. punktu.

2.   Ja ir pieejami līdzekļi, Komisija izmaksā priekšfinansējumu, pamatojoties uz kopējo atbalstu no katra Interreg fonda, kā noteikts katras Interreg programmas apstiprināšanas lēmumā, ko pieņem, ievērojot 18. pantu; 2022.–2026. gadā priekšfinansējumu izmaksā kā gada maksājumus pirms 1. jūlija, bet apstiprināšanas lēmuma gadā ne vēlāk kā 60 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas:

a)

2021. gadā: 1 %;

b)

2022. gadā: 1 %;

c)

2023. gadā: 3 %;

d)

2024. gadā: 3 %;

e)

2025. gadā: 3 %;

f)

2026. gadā: 3 %.

3.   Ja Interreg programmas saņem atbalstu no ERAF un IPA III PRS un ja ERAF iemaksa ir 50 % no kopējā Savienības piešķīruma vai mazāk, tad Komisija izmaksā priekšfinansējumu saskaņā ar IPA III regulas attiecīgo noteikumu.

4.   Ja Interreg programmas saņem atbalstu no ERAF un vai nu no KASSI, vai arī gan no KASSI, gan no IPA III un ja ERAF iemaksa ir 50 % no kopējā Savienības piešķīruma vai mazāk, tad Komisija izmaksā priekšfinansējumu saskaņā ar Regulas (ES) 2021/947 22. panta 5. punktu, ņemot vērā faktiskās finanšu vajadzības.

Ievērojot šā punkta pirmo daļu, priekšfinansējumam mutatis mutandis piemēro Regulas (ES) 2021/1060 96. un 97. pantu.

5.   Summu, kas izmaksāta kā priekšfinansējums, dzēš no Komisijas kontiem katru gadu par 2021. un 2022. gadu un ne vēlāk kā pēdējā grāmatvedības gadā par 2023. gadu un par turpmākajiem gadiem, kā arī attiecībā uz summām, kas izmaksātas kā priekšfinansējums, kas noteikts, ievērojot 3. un 4. punktu.

52. pants

Atgūšana

1.   Vadošā iestāde nodrošina, ka no vadošā vai vienīgā saņēmēja tiek atgūtas visas pārkāpuma rezultātā samaksātās summas. Partneri atmaksā vadošajam partnerim saņēmējam visas nepamatoti izmaksātās summas.

2.   Dalībvalstis, trešās valstis, partnervalstis vai AZT, kas piedalās attiecīgajā Interreg programmā, var nolemt, ka ne vadošajam, ne vienīgajam partnerim, ne programmas vadošajai iestādei nav pienākuma atgūt nepamatoti izmaksāto summu, kas nepārsniedz 250 EUR, neieskaitot procentus, no jebkura Interreg fonda sniegtā ieguldījuma darbībā grāmatvedības gadā.

Nav jāsniedz nekāda informācija Komisijai papildus informācijai par lēmuma pieņemšanu, ievērojot pirmo daļu.

3.   Ja vadošais partneris nespēj nodrošināt līdzekļu atmaksu no pārējiem partneriem vai ja vadošā iestāde nespēj nodrošināt līdzekļu atmaksu no vadošā vai vienīgā partnera, tad dalībvalsts, trešā valsts, partnervalsts vai AZT, kuras teritorijā atrodas vai – ETSG gadījumā – ir reģistrēts attiecīgais partneris, atlīdzina vadošajai iestādei visas summas, kas tika nepamatoti izmaksātas minētajam partnerim. Vadošā iestāde atbild par attiecīgo summu atlīdzināšanu Savienības vispārējā budžetā atbilstoši Interreg programmā izklāstītajai saistību sadalīšanai starp iesaistītajām dalībvalstīm, trešām valstīm, partnervalstīm vai AZT.

4.   Kad dalībvalsts, trešā valsts, partnervalsts vai AZT ir atlīdzinājusi vadošajai iestādei visas partnerim nepamatoti izmaksātās summas, tā var turpināt vai sākt atgūšanas procedūru pret šo partneri, ievērojot savus tiesību aktus. Ja atgūšana ir sekmīga, dalībvalsts, trešā valsts, partnervalsts vai AZT var izmantot minētās summas attiecīgās Interreg programmas valsts līdzfinansējumam. Dalībvalstij, trešai valstij, partnervalstij vai AZT nav nekādu ziņošanas pienākumu pret programmas iestādēm, uzraudzības komiteju vai Komisiju par šādu valsts veiktu atgūšanu.

5.   Ja dalībvalsts, trešā valsts, partnervalsts vai AZT nav atlīdzinājusi, ievērojot šā panta 4. punktu, vadošajai iestādei visas partnerim nepamatoti izmaksātās summas, par minētajām summām Komisija izdod atgūšanas rīkojumu, kuru izpilda, kad vien iespējams, ar ieskaitu attiecīgi no dalībvalsts, trešās valsts, partnervalsts vai AZT. Tāda atgūšana nav finansiāla korekcija un nesamazina no ERAF vai no jebkāda Savienības ārējās finansēšanas instrumenta piešķirto atbalstu attiecīgajai Interreg programmai. Atgūtā summa ir piešķirtie ieņēmumi saskaņā ar Finanšu regulas 21. panta 3. punktu.

Attiecībā uz summām, ko dalībvalsts nav atlīdzinājusi vadošajai iestādei, ieskaits attiecas uz turpmākiem maksājumiem tai pašai Interreg programmai. Tad vadošā iestāde veic ieskaitu attiecībā uz minēto dalībvalsti saskaņā ar saistību sadalījumu, kāds Interreg programmā noteikts starp iesaistītajām dalībvalstīm gadījumā, ja vadošā iestāde vai Komisija nosaka finanšu korekcijas.

Attiecībā uz summām, ko trešā valsts, partnervalsts vai AZT nav atlīdzinājušas vadošajai iestādei, ieskaits attiecas uz turpmākiem maksājumiem programmām saskaņā ar attiecīgajiem Savienības ārējās finansēšanas instrumentiem.

VIII NODAĻA

TREŠO VALSTU VAI PARTNERVALSTU, AZT VAI REĢIONĀLĀS INTEGRĀCIJAS UN SADARBĪBAS ORGANIZĀCIJU DALĪBA DALĪTĀS PĀRVALDĪBAS INTERREG PROGRAMMĀS

53. pants

Piemērojamie noteikumi

Uz pārrobežu programmu PEACE PLUS un tādu trešo valstu, partnervalstu un AZT, kā arī reģionālās integrācijas un sadarbības organizāciju, kas saņem atbalstu no Savienības ārējās finansēšanas instrumentiem, dalību Interreg programmās attiecas I–VII nodaļa un X nodaļa, ievērojot šajā nodaļā izklāstītos noteikumus.

54. pants

Interreg programmas iestādes un to funkcijas

1.   Katra trešā valsts, partnervalsts un AZT, kas piedalās Interreg programmā, norāda valsts vai reģionālu iestādi kā kontaktpunktu vadošajai iestādei (“kontaktpunkts”).

2.   Kontaktpunkts, struktūra, kas līdzvērtīga Interreg programmu komunikācijas koordinatoram, ko paredz 36. panta 1. punkts, vai filiāles birojs vai biroji palīdz vadošajai iestādei un partneriem attiecīgajā trešā valstī, partnervalstī vai AZT veikt 36. panta 2.–6. punktā uzskaitītos uzdevumus.

55. pants

Pārvaldības metodes

1.   Interreg A programmas, kas saņem atbalstu gan no ERAF, gan no IPA III PRS vai KASSI PRS, īsteno dalītā pārvaldībā gan dalībvalstīs, gan jebkurā iesaistītajā trešā valstī vai partnervalstī.

Pārrobežu programmu PEACE PLUS īsteno dalītā pārvaldībā gan Īrijā, gan Apvienotajā Karalistē.

2.   Interreg B un C programmas, kas saņem apvienotas iemaksas no ERAF un no viena vai vairākiem Savienības ārējās finansēšanas instrumentiem, īsteno dalītā pārvaldībā gan dalībvalstīs, gan jebkurā iesaistītajā trešā valstī, partnervalstī, iesaistītā AZT vai – attiecībā uz Interreg D – jebkurā AZT neatkarīgi no tā, vai minētā AZT saņem atbalstu no viena vai vairākiem Savienības ārējās finansēšanas instrumentiem.

3.   Tādas Interreg D programmas, kas saņem apvienotas iemaksas no ERAF un no viena vai vairākiem Savienības ārējās finansēšanas instrumentiem, īsteno jebkurā no šādiem veidiem:

a)

dalītā pārvaldībā gan dalībvalstīs, gan jebkurā iesaistītajā trešā valstī vai AZT;

b)

dalītā pārvaldībā tikai dalībvalstīs un jebkurā iesaistītajā trešā valstī vai AZT attiecībā uz ERAF izdevumiem ārpus Savienības vienai vai vairākām darbībām, turpretī iemaksas no viena vai vairākiem Savienības ārējās finansēšanas instrumentiem tiek pārvaldītas netiešā pārvaldībā;

c)

netiešā pārvaldībā gan dalībvalstīs, gan jebkurā iesaistītajā trešā valstī vai AZT.

Ja Interreg D programmu pilnībā vai daļēji īsteno netiešā pārvaldībā, piemēro 61. pantu.

56. pants

Attiecināmība

1.   Atkāpjoties no Regulas (ES) 2021/1060 63. panta 2. punkta, iemaksu no Savienības ārējās finansēšanas instrumentiem var saņemt par izdevumiem, ja tie radušies un samaksāti, sagatavojot un īstenojot Interreg darbības, sākot no 2021. gada 1. janvāra, vai no programmas iesniegšanas datuma, atkarībā no tā, kurš datums ir agrāk, bet var tikt prasīti no programmas pēc dienas, kad noslēgts finansēšanas nolīgums ar attiecīgo trešo valsti, partnervalsti vai AZT.

Neraugoties uz to, izdevumi par tehnisko palīdzību, kuru pārvalda programmas iestādes, kas atrodas dalībvalstī, var jau tikt prasīti no programmas pirms dienas, kad ar attiecīgo trešo valsti, partnervalsti vai AZT tika noslēgts finansēšanas nolīgums.

2.   Ja Interreg programma darbību atlasē izmanto uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, šādos uzaicinājumos pieteikumu saņemt iemaksu no Savienības ārējās finansēšanas instrumentiem var iekļaut pat tad, ja tie izsludināti un darbības atlasītas, vēl pirms tika noslēgts attiecīgais finansēšanas nolīgums.

Vadošā iestāde var iesniegt 22. panta 6. punktā paredzēto dokumentu pirms attiecīgā finansēšanas nolīguma noslēgšanas.

57. pants

Lieli infrastruktūras projekti

1.   Šajā nodaļā apskatītās Interreg programmas var atbalstīt “lielus infrastruktūras projektus”, proti, darbības, kas aptver tādu būvdarbu, pasākumu vai pakalpojumu kopumu, kuri paredzēti nedalāmas konkrēta rakstura funkcijas izpildei ar skaidri noteiktiem kopīgu interešu mērķiem, nolūkā realizēt investīcijas, kam ir pārrobežu ietekme un ieguvumi, un kuru budžeta daļas kopējas izmaksas vismaz 2 500 000 EUR apmērā ir piešķirta infrastruktūras iegādei, būvei vai modernizācijai.

2.   Katrs saņēmējs, kas īsteno lielu infrastruktūras projektu vai tā daļu, piemēro piemērojamos publiskā iepirkuma noteikumus.

3.   Dalībvalsts, kurā atrodas attiecīgās Interreg programmas vadošā iestāde, nosūta Komisijai sarakstu ar plānotajiem lielajiem infrastruktūras projektiem, norādot to iecerēto nosaukumu, atrašanās vietu, budžetu un vadošo partneri. Minēto sarakstu nosūta kā atsevišķu dokumentu vai nu tad, kad Komisijai tiek sūtīta parakstīta finansēšanas nolīguma kopija vai īstenošanas nolīguma kopija, kā minēts 59. pantā, vai, vēlākais, divus mēnešus pirms tās uzraudzības komitejas vai attiecīgā gadījumā koordinācijas komitejas sanāksmes dienas, kurā atlasa pirmo no paredzētajiem lielajiem infrastruktūras projektiem.

4.   Ja viena vai vairāku lielu infrastruktūras projektu atlase ir iekļauta uzraudzības komitejas vai attiecīgā gadījumā koordinācijas komitejas sanāksmes darba programmā, tad vadošā iestāde katra šāda projekta koncepcijas aprakstu nosūta Komisijai informatīvos nolūkos, vēlākais, divus mēnešus pirms sanāksmes dienas. Koncepcijas apraksts nav garāks par trim lappusēm, un tajā ir norādīts nosaukums, atrašanās vieta, budžets, vadošais partneris un partneri, kā arī galvenie mērķi un nodevumi. Ja koncepcijas apraksts par vienu vai vairākiem lieliem infrastruktūras projektiem netiek nosūtīts Komisijai norādītajā termiņā, Komisija var prasīt, lai uzraudzības komitejas priekšsēdētājs vai koordinācijas komitejas priekšsēdētājs attiecīgos projektus svītrotu no sanāksmes darba programmas.

58. pants

Iepirkums

1.   Ja darbības īstenošanai saņēmējam ir nepieciešams pakalpojumu, piegāžu vai darbu iepirkums, piemēro šādus noteikumus:

a)

ja saņēmējs atrodas dalībvalstī un ir līgumslēdzēja iestāde vai līgumslēdzēja iestāde publiskā iepirkuma procedūrām piemērojamo Savienības tiesību izpratnē, tas piemēro valsts normatīvos un administratīvos aktus;

b)

ja saņēmējs ir tādas partnervalsts publiska iestāde, uz ko attiecas IPA III vai KASSI un kuras līdzfinansējums ir pārvests vadošajai iestādei, tā var piemērot valsts normatīvos un administratīvos aktus ar noteikumu, ka finansēšanas nolīgumā tas ir atļauts un ka līgums tiek piešķirts piedāvājumam ar labāko cenas un vērtības attiecību vai attiecīgi zemākās cenas piedāvājumam, izvairoties no jebkāda interešu konflikta.

2.   Ja līgums tiek piešķirts par precēm, darbiem vai pakalpojumiem, tad visos gadījumos, izņemot šā panta 1. punktā minētos, piemēro iepirkuma procedūras, kas paredzētas Finanšu regulas 178. un 179. pantā un minētās regulas I pielikuma 3. nodaļā 36. līdz 41. punktu.

59. pants

Finansēšanas nolīgumu noslēgšana dalītā pārvaldībā

1.   Lai īstenotu Interreg programmu trešā valstī, partnervalstī vai AZT, saskaņā ar Finanšu regulas 112. panta 4. punktu noslēdz finansēšanas nolīgumu starp Komisiju, kas pārstāv Savienību, un katru iesaistīto trešo valsti, partnervalsti vai AZT, kas tiek pārstāvēta saskaņā ar tās tiesisko regulējumu.

2.   Finansēšanas nolīgumu slēdz līdz nākamā gada 31. decembrim pēc gada, kad uzņēmās pirmās budžeta saistības, un to uzskata par noslēgtu dienā, kad to parakstījusi pēdējā puse.

Finansēšanas nolīgums stājas spēkā vai nu dienā, kad:

a)

to parakstījusi pēdējā puse; vai

b)

kad trešā valsts vai partnervalsts, vai AZT ir pabeigusi procedūru, kas nepieciešama tā ratifikācijai saskaņā ar tās tiesisko regulējumu, un par to informējusi Komisiju.

3.   Apstiprinot ārējo programmu, Komisija iesniedz finansēšanas nolīguma projektu.

Ja Interreg programmā iesaistīta vairāk nekā viena trešā valsts, partnervalsts vai AZT, vismaz vienu finansēšanas nolīgumu abas puses noslēdz pirms 2. punktā minētās dienas. Pārējās trešās valstis, partnervalstis vai AZT var parakstīt savus attiecīgos finansēšanas nolīgumus, vēlākais, otrā gada 30. jūnijā pēc gada, kad uzņēmās pirmās budžeta saistības.

4.   Dalībvalsts, kurā atrodas attiecīgās Interreg programmas vadošā iestāde:

a)

var arī parakstīt finansēšanas nolīgumu; vai

b)

ar katru attiecīgajā Interreg programmā iesaistīto trešo valsti, partnervalsti vai AZT nekavējoties paraksta īstenošanas nolīgumu, kurā izklāstītas savstarpējās tiesības un pienākumi attiecībā uz īstenošanu un finanšu pārvaldību.

5.   Īstenošanas nolīgumā, kas parakstīts, ievērojot 4. punkta b) apakšpunktu, ir apskatīti vismaz šādi elementi:

a)

sīka maksājumu kārtība;

b)

finanšu pārvaldība;

c)

lietvedība;

d)

ziņošanas pienākumi;

e)

verifikācijas, kontroles un revīzija; un

f)

pārkāpumi un atgūtie līdzekļi.

6.   Ja dalībvalsts, kurā atrodas Interreg programmas vadošā iestāde, nolemj parakstīt finansēšanas nolīgumu, ievērojot šā panta 4. punkta b) apakšpunktu, minēto finansēšanas nolīgumu uzskata par Savienības budžeta izpildes instrumentu saskaņā ar Finanšu regulu, nevis par starptautisku nolīgumu LESD 216.–219. panta nozīmē.

60. pants

Trešo valstu, partnervalstu vai AZT iemaksa, kas nav līdzfinansējums

1.   Ja trešā valsts, partnervalsts vai AZT vadošajai iestādei pārskaita tādu finansiālu iemaksu, lai atbalstītu Interreg programmu, kas nav tās līdzfinansējums šai Interreg programmai paredzētajam Savienības atbalstam, noteikumus par šo finansiālo iemaksu iekļauj šādā dokumentā:

a)

ja attiecīgā dalībvalsts paraksta finansēšanas nolīgumu, ievērojot 59. panta 4. punkta a) apakšpunktu, – vai nu

i)

minētā finansēšanas nolīguma atsevišķā daļā, vai

ii)

atsevišķā īstenošanas nolīgumā, ko paraksta vai nu dalībvalsts, kurā atrodas vadošā iestāde, un trešā valsts, partnervalsts vai AZT, vai arī tieši vadošā iestāde un kompetentā iestāde trešajā valstī, partnervalstī vai AZT; un

b)

ja attiecīgā dalībvalsts paraksta īstenošanas nolīgumu, ievērojot 59. panta 4. punkta b) apakšpunktu, – vai nu

i)

šā īstenošanas nolīguma atsevišķā daļā, vai

ii)

papildu īstenošanas nolīgumā, ko paraksta tās pašas a) apakšpunktā minētās puses.

Šā punkta pirmās daļas b) apakšpunkta i) punkta nolūkā īstenošanas nolīguma iedaļas var attiecīgā gadījumā attiekties gan uz pārskaitīto finansiālo iemaksu, gan uz Savienības atbalstu Interreg programmai.

2.   Šā panta 1. punktā paredzētais īstenošanas nolīgums satur vismaz to informāciju par trešās valsts, partnervalsts vai AZT līdzfinansējumu, kas minēta 59. panta 5. punktā.

Turklāt tajā norāda šādu informāciju:

a)

papildu finansiālās iemaksas summa; un

b)

paredzētais izmantojums un izmantošanas nosacījumi, tostarp nosacījumi, kā pieteikties minētajai papildu iemaksai.

3.   Kas attiecas uz pārrobežu programmu PEACE PLUS, Apvienotās Karalistes finansiālā iemaksa – Finanšu regulas 21. panta 2. punkta e) apakšpunktā minēto ārējo piešķirto ieņēmumu veidā – ir daļa no budžeta apropriācijām 2. kategorijas “Kohēzija un vērtības” apakškategorijai “Ekonomiskā, sociālā un teritoriālā kohēzija”.

Uz minēto iemaksu attiecas specifisks finansēšanas nolīgums ar Apvienoto Karalisti saskaņā ar šīs regulas 59. pantu. Šī specifiskā finansēšanas nolīguma puses ir Komisija un Apvienotā Karaliste, kā arī Īrija.

Konkrēto finansēšanas nolīgumu noslēdz pirms programmas īstenošanas sākšanas, lai Īpašo ES programmu struktūrvienība varētu programmas īstenošanai piemērot piemērojamos Savienības tiesību aktus.

IX NODAĻA

ĪPAŠI NOTEIKUMI PAR NETIEŠO PĀRVALDĪBU

61. pants

Tālāko reģionu sadarbība

1.   Ja – ar dalībvalsts un attiecīgo reģionu piekrišanu – Interreg D programmu pilnībā vai daļēji īsteno netiešā pārvaldībā, ievērojot attiecīgi šīs regulas 55. panta 3. punkta b) vai c) apakšpunktu, īstenošanas uzdevumus uztic vienai no struktūrām, kas uzskaitītas Finanšu regulas 62. panta 1. punkta pirmās daļas c) apakšpunktā, jo īpaši tādai struktūrai, kas atrodas iesaistītajā dalībvalstī, tostarp attiecīgās Interreg programmas vadošajai iestādei.

2.   Saskaņā ar Finanšu regulas 154. panta 6. punkta c) apakšpunktu Komisija var nolemt neprasīt minētā panta 3. un 4. punktā minēto ex ante novērtējumu, ja minētās regulas 62. panta 1. punkta pirmās daļas c) apakšpunktā minētie budžeta izpildes uzdevumi ir uzticēti tālāko reģionu Interreg programmas vadošajai iestādei, kas norādīta, ievērojot šīs regulas 45. panta 1. punktu un saskaņā ar Regulas (ES) 2021/1060 71. pantu.

3.   Ja Finanšu regulas 62. panta 1. punkta pirmās daļas c) apakšpunktā minētie budžeta izpildes uzdevumi ir uzticēti dalībvalsts organizācijai, piemēro minētās regulas 157. pantu.

4.   Ja programmu vai pasākumu, kas ir līdzfinansēti no viena vai vairākiem ārējās finansēšanas instrumentiem, īsteno trešā valsts, partnervalsts, AZT vai jebkura cita struktūra, kas ir uzskaitīta Finanšu regulas 62. panta 1. punkta pirmās daļas c) apakšpunktā vai minēta Regulā (ES) 2021/947 vai Lēmumā 2013/755/ES, vai abos, tad piemēro šo instrumentu attiecīgos noteikumus.

Nosacījumus, lai īstenotu daļu no Interreg D sadaļas programmas saskaņā ar netiešo pārvaldību, ievērojot šīs regulas 55. panta 3. punkta b) vai c) apakšpunktu, nosaka ar nolīgumu, kas noslēgts starp Komisiju, vadošo iestādi vai tās dalībvalsti un pilnvaroto iestādi.

X NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

62. pants

Deleģēšanas īstenošana

1.   Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.   Pilnvaras pieņemt 16. panta 6. punktā minētos deleģētos aktus piešķir Komisijai uz nenoteiktu laikposmu no 2021. gada 1. jūlija.

3.   Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 16. panta 6. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.   Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

5.   Tiklīdz Komisija pieņem deleģētu aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

6.   Deleģētais akts, kas pieņemts, ievērojot 16. panta 6. punktu, stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

63. pants

Komiteju procedūra

1.   Komisijai palīdz komiteja, kas izveidota, ievērojot Regulas (ES) 2021/1060 115. panta 1. punktu. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 4. pantu.

64. pants

Pārejas noteikumi

Programmām un darbībām, kas saņem atbalstu no ERAF 2014.–2020. gada plānošanas periodā, turpina piemērot Regulu (ES) Nr. 1299/2013 vai jebkuru citu aktu, kas pieņemts, ievērojot minēto regulu.

65. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 24. jūnijā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

D. M. SASSOLI

Padomes vārdā

priekšsēdētāja

A. P. ZACARIAS


(1)  OV C 440, 6.12.2018., 116. lpp.

(2)  OV C 86, 7.3.2019., 137. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta 2019. gada 26. marta nostāja (OV C 108, 26.3.2021., 247. lpp.) un Padomes 2021. gada 27. maija nostāja pirmajā lasījumā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta). Eiropas Parlamenta 2021. gada 23. jūnija nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/1060 (2021. gada 24. jūnijs), ar ko paredz kopīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu Plus, Kohēzijas fondu, Taisnīgas pārkārtošanās fondu un Eiropas Jūrlietu, zvejniecības un akvakultūras fondu un finanšu noteikumus attiecībā uz tiem un uz Patvēruma, migrācijas un integrācijas fondu, Iekšējās drošības fondu un Finansiāla atbalsta instrumentu robežu pārvaldībai un vīzu politikai (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 159 lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/1058 (2021. gada 24. jūnijs) par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un Kohēzijas fondu (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 60 lpp.).

(6)  Komisijas Regula (ES) Nr. 651/2014 (2014. gada 17. jūnijs), ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu (OV L 187, 26.6.2014., 1. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/852 (2020. gada 18. jūnijs) par regulējuma izveidi ilgtspējīgu ieguldījumu veicināšanai un ar ko groza Regulu (ES) 2019/2088 (OV L 198, 22.6.2020., 13. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/947 (2021. gada 9. jūnijs), ar ko izveido Kaimiņattiecību, attīstības sadarbības un starptautiskās sadarbības instrumentu “Eiropa Pasaulē”, groza un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 466/2014/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1601 un Padomes Regulu (EK, Euratom) Nr. 480/2009 (OV L 209, 14.6.2021., 1. lpp.).

(9)  Padomes Lēmums 2013/755/ES (2013. gada 25. novembris) par aizjūras zemju un teritoriju asociāciju ar Eiropas Savienību (“Lēmums par aizjūras asociāciju”) (OV L 344, 19.12.2013., 1. lpp.).

(10)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1082/2006 (2006. gada 5. jūlijs) par Eiropas teritoriālās sadarbības grupu (ETSG) (OV L 210, 31.7.2006., 19. lpp.).

(11)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1059/2003 (2003. gada 26. maijs) par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi (OV L 154, 21.6.2003., 1. lpp.).

(12)  Padomes Lēmums 2010/427/ES (2010. gada 26. jūlijs), ar ko nosaka Eiropas Ārējās darbības dienesta organizatorisko struktūru un darbību (OV L 201, 3.8.2010., 30. lpp.).

(13)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/1057 (2021. gada 24. jūnijs), ar ko izveido Eiropas Sociālo fondu Plus (ESF+) un atceļ Regulu (ES) Nr. 1296/2013 (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 21 lpp.).

(14)  OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

(15)  Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 481/2014 (2014. gada 4. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1299/2013 attiecībā uz īpašiem noteikumiem par sadarbības programmu izdevumu atbilstību (OV L 138, 13.5.2014, 45. lpp.).

(16)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES, Euratom) 2018/1046 (2018. gada 18. jūlijs) par finanšu noteikumiem, ko piemēro Savienības vispārējam budžetam, ar kuru groza Regulas (ES) Nr. 1296/2013, (ES) Nr. 1301/2013, (ES) Nr. 1303/2013, (ES) Nr. 1304/2013, (ES) Nr. 1309/2013, (ES) Nr. 1316/2013, (ES) Nr. 223/2014, (ES) Nr. 283/2014 un Lēmumu Nr. 541/2014/ES un atceļ Regulu (ES, Euratom) Nr. 966/2012 (OV L 193, 30.7.2018., 1. lpp.).

(17)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 232/2014 ( 2014. gada 11. marts ), ar ko izveido Eiropas kaimiņattiecību instrumentu (OV L 77, 15.3.2014., 27. lpp.).

(18)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

(19)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/92/ES (2011. gada 13. decembris) par dažu sabiedrisku un privātu projektu ietekmes uz vidi novērtējumu (OV L 26, 28.1.2012., 1. lpp.).

(20)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 883/2004 (2004. gada 29. aprīlis) par sociālās nodrošināšanas sistēmu koordinēšanu (OV L 166, 30.4.2004., 1. lpp.).

(21)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/43/EK (2006. gada 17. maijs), ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, groza Padomes Direktīvu 78/660/EEK un Padomes Direktīvu 83/349/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 84/253/EEK (OV L 157, 9.6.2006., 87. lpp.).


PIELIKUMS

INTERREG PROGRAMMU VEIDNE

CCI

[15 rakstzīmes]

Nosaukums

[255]

Versija

 

Pirmais gads

[4]

Pēdējais gads

[4]

Atbalsttiesīgums no

 

Atbalsttiesīgums līdz

 

Komisijas lēmuma numurs

 

Komisijas lēmuma datums

 

Programmu grozošā lēmuma numurs

[20]

Programmu grozošā lēmuma spēkā stāšanās datums

 

NUTS reģioni, uz kuriem attiecas programma

 

Sadaļa

 

1.

Kopīgā programmas stratēģija: galvenie attīstības politikas uzdevumi un politikas risinājumi

1.1.

Programmas teritorija (nav vajadzīgs Interreg C programmām)

Atsauce: 17. panta 3. punkta a) apakšpunkts un 17. panta 9. punkta a) apakšpunkts

Teksta lauks [2 000]

1.2.

Kopīgā programmas stratēģija: Kopsavilkums par galvenajiem kopīgajiem uzdevumiem, ņemot vērā ekonomiskās, sociālās, un teritoriālās atšķirības, kā arī nevienlīdzību, kopējās investīciju vajadzības un papildināmību un sinerģijas ar citām finansēšanas programmām un instrumentiem, atziņas, kas gūtas no agrākās pieredzes, makroreģionālās un jūras baseina stratēģijas, ja programmas teritoriju pilnībā vai daļēji aptver viena vai vairākas stratēģijas.

Atsauce: 17. panta 3. punkta b) apakšpunkts, 17. panta 9. punkta b) apakšpunkts

Teksta lauks [50 000]

1.3.

Izraudzīto politikas mērķu un Interreg konkrēto mērķu, atbilstošo prioritāšu, konkrēto mērķu un atbalsta veidu pamatojums, attiecīgā gadījumā norādot trūkstošos pārrobežu infrastruktūras posmus

Atsauce: 17. panta 3. punkta c) apakšpunkts

1. tabula

Izraudzītais politikas mērķis vai izraudzītais Interreg konkrētais mērķis

Izraudzītais konkrētais mērķis

Prioritāte

Izvēles pamatojums

 

 

 

[2 000 rakstzīmes katram mērķim]

2.

Prioritātes [300]

Atsauce: 17. panta 3. punkta d) un e) apakšpunkts

2.1.

Prioritātes nosaukums (atkārto pie katras prioritātes)

Atsauce: 17. panta 3. punkta d) apakšpunkts

Teksta lauks: [300]

2.1.1.

Konkrētais mērķis (atkārto par katru izraudzīto konkrēto mērķi)

Atsauce: 17. panta 3. punkta e) apakšpunkts

Teksta lauks: [300]

2.1.2.

Saistītie pasākumu veidi un attiecīgā gadījumā to paredzamais ieguldījums minēto konkrēto mērķu, kā arī makroreģionālu stratēģiju un jūras baseinu stratēģiju īstenošanā

Atsauce: 17. panta 3. punkta e) apakšpunkta i) punkts, 17. panta 9. punkta c) apakšpunkta ii) punkts

Teksta lauks: [7 000]

INTERACT programmai un ESPON programmai:

Atsauce: 17. panta 9. punkta c) apakšpunkta i) punkts

Vienīgā saņēmēja definīcija vai ierobežots saņēmēju saraksts un piešķiršanas procedūra

Teksta lauks: [7 000]

2.1.3.

Rādītāji

Atsauce: 17. panta 3. punkta e) apakšpunkta ii) punkts, 17. panta 9. punkta c) apakšpunkta iii) punkts

2. tabula

Iznākuma rādītāji

Prioritāte

Konkrētais mērķis

ID

[5]

Rādītājs

Mērvienība

[255]

Starpposma rādītājs (2024)

[200]

Galīgais mērķrādītājs (2029)

[200]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3. tabula

Rezultātu rādītāji

Prioritāte

Konkrētais mērķis

ID

Rādītājs

Mērvienība

Atskaites pozīcija

Atsauces gads

Galīgais mērķrādītājs (2029)

Datu avots

Piezīmes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.4.

Galvenās mērķgrupas

Atsauce: 17. panta 3. punkta e) apakšpunkta iii) punkts, 17. panta 9. punkta c) apakšpunkta iv) punkts

Teksta lauks: [7 000]

2.1.5.

Norādes par konkrētām mērķteritorijām, tostarp plānotais ITI, SVVA vai citu teritoriālo rīku izmantojums

Atsauce: 17. panta 3. punkta e) apakšpunkta iv) punkts

Teksta lauks: [7 000]

2.1.6.

Plānotais finanšu instrumentu izmantojums

Atsauce: 17. panta 3. punkta e) apakšpunkta v) punkts

Teksta lauks: [7 000]

2.1.7.

Indikatīvs ES programmas resursu sadalījums pēc intervences veida

Atsauce: 17. panta 3. punkta e) apakšpunkta vi) punkts, 17. panta 9. punkta c) apakšpunkta v) punkts

4. tabula

1. dimensija – intervences joma

Prioritātes Nr.

Fonds

Konkrētais mērķis

Kods

Summa (EUR)

 

 

 

 

 


5. tabula

2. dimensija – finansējuma veids

Prioritātes Nr.

Fonds

Konkrētais mērķis

Kods

Summa (EUR)

 

 

 

 

 


6. tabula

3. dimensija – teritoriālais īstenošanas mehānisms un teritoriālais aspekts

Prioritātes Nr.

Fonds

Konkrētais mērķis

Kods

Summa (EUR)

 

 

 

 

 

3.

Finansēšanas plāns

Atsauce: 17. panta 3. punkta f) apakšpunkts

3.1.

Finansiālās apropriācijas pa gadiem

Atsauce: 17. panta 3. punkta g) apakšpunkta i) punkts, 17. panta 4. punkta a) līdz d) apakšpunkts

7. tabula

Fonds

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Kopā

ERAF

(teritoriālās sadarbības mērķis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA III PRS (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

NDICI-PRS (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA III (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

KASSI (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZTP (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

Interreg fondi (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.

Kopējā finanšu apropriācija pa fondiem un valsts līdzfinansējums

Atsauce: 17. panta 3. punkta f) apakšpunkta ii) punkts, 17. panta 4. punkta a) līdz d) apakšpunkts

8. tabula

Politikas mērķa Nr.

Prioritāte

Fonds

(attiecīgā gadījumā)

ES atbalsta (kopējās attiecināmās izmaksas vai publiskā iemaksa) aprēķina bāze

ES ieguldījjums

(a) = (a1) + (a2)

Indikatīvs ES ieguldījuma sadalījums

Valsts iemaksa

(b) = (c) + (d)

Indikatīvs valsts līdzfinansējuma sadalījums

Kopā

(e) = (a) + (b)

Līdzfinansēšanas likmes

(f) = (a)/(e)

Iemaksas no trešām valstīm

(informācijai)

bez TP, ievērojot 27. panta 1. punktu (a1)

attiecībā uz TP, ievērojot 27. panta 1. punktu

(a2)

Valsts publiskais finansējums

(c)

Valsts privātais finansējums

(d)

 

1. prioritāte

ERAF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA III PRS (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NDICI PRS (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA III (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KASSI (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZTP (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interreg fondi (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. prioritāte

(fondi kā iepriekš)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

Visi fondi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ERAF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA III PRS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NDICI PRS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IPA III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KASSI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AZTP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Interreg fondi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

Visi fondi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Pasākums, ko veic, lai iesaistītu attiecīgos programmu partnerus Interreg programmas sagatavošanā, un minēto programmu partneru nozīme īstenošanā, uzraudzībā un izvērtēšanā

Atsauce: 17. panta 3. punkta g) apakšpunkts

Teksta lauks [10 000]

5.

Pieeja attiecībā uz Interreg programmas komunikācijas un redzamības aspektiem (mērķi, mērķauditorijas, saziņas kanāli, tostarp attiecīgā gadījumā informatīvais darbs sociālajos plašsaziņas līdzekļos, plānotais budžets un attiecīgie uzraudzības un izvērtēšanas rādītāji)

Atsauce: 17. panta 3. punkta h) apakšpunkts

Teksta lauks [4 500]

6.

Norāde par atbalstu maza mēroga projektiem, tostarp maziem projektiem mazo projektu fondu ietvaros

Atsauce: 17. panta 3. punkta i) apakšpunkts), 24. pants

Teksta lauks: [7 000]

7.

Īstenošanas noteikumi

7.1.

Programmas iestādes

Atsauce: 17. panta 6. punkta a) apakšpunkts

9. tabula

Programmas iestādes

Iestādes nosaukums [255]

Kontaktpersonas vārds [200]

E-pasts [200]

Vadošā iestāde

 

 

 

Valsts iestāde (attiecībā uz programmām, kur piedalās trešās valstis vai – attiecīgā gadījumā – partnervalstis)

 

 

 

Revīzijas iestāde

 

 

 

Revidentu pārstāvju grupa

 

 

 

Struktūra, kam Komisija veiks maksājumus

 

 

 

7.2.

Procedūra kopīgā sekretariāta izveidei

Atsauce: 17. panta 6. punkta b) apakšpunkts

Teksta lauks [3 500]

7.3

Saistību sadalījums iesaistīto dalībvalstu un, attiecīgā gadījumā, trešo valstu vai partnervalstu un AZT starpā gadījumā, ja vadošā iestāde vai Komisija ir noteikusi finanšu korekcijas

Atsauce: 17. panta 6. punkta c) apakšpunkts

Teksta lauks [10 500]

8.

Vienības izmaksas, fiksētas summas, vienotas likmes un finansējums, kas nav saistīts ar izmaksām

Atsauce: Regulas (ES) 2021/1060 (KNR) 94. un 95. pants

10. tabula

Vienības izmaksas, fiksētas summas, vienotas likmes un finansējums, kas nav saistīts ar izmaksām

94. un 95. panta paredzētais izmantojums

No pieņemšanas programma izmantos Savienības ieguldījuma atlīdzināšanu, pamatojoties uz vienības izmaksām, fiksētām summām un vienotām likmēm saskaņā ar prioritāti atbilstīgi KNR 94. pantam (ja jā, aizpildiet 1. papildinājumu)

No pieņemšanas programma izmantos Savienības ieguldījuma atlīdzināšanu, pamatojoties uz finansējumu, kas nav saistīts ar izmaksām saskaņā ar KNR 95. pantu (ja jā, aizpildiet 2. papildinājumu)

Karte

Programmas teritorijas karte


(1)  Interreg A, ārējā pārrobežu sadarbība.

(2)  Interreg B un C.

(3)  Interreg B, C un D.

(4)  ERAF, IPA III, KASSI vai AZTP, kur pie Interreg B un C norāda kā vienu summu.

(5)  Interreg A, ārējā pārrobežu sadarbība.

(6)  Interreg B un C.

(7)  Interreg B, C un D.

(8)  ERAF, IPA III, KASSI vai AZTP, kur pie Interreg B un C norāda kā vienu summu.


1. papildinājums

Savienības ieguldījums, pamatojoties uz vienības izmaksām, fiksētas summas maksājumiem un vienotām likmēm

Veidne datu iesniegšanai Komisijā izskatīšanai

(Regulas (ES) 2021/1060 (KNR) 94. pants)

Priekšlikuma iesniegšanas datums

 

 

 

Šis papildinājums nav nepieciešams, ja ir izmantotas Savienības līmeņa vienkāršotu izmaksu iespējas, kas noteiktas KNR 94. panta 4. punktā minētajā deleģētajā aktā.

A.   Galveno elementu kopsavilkums

Prioritāte

Fonds

Konkrētais mērķis

Tā aplēstā proporcija no kopējā finanšu piešķīruma attiecīgajā prioritātē, kurai piemēros vienkāršotas izmaksu iespējas, %

Segtās darbības veids(-i)

Rādītājs, pēc kura sasniegšanas veic atlīdzināšanu

Rādītāja, pēc kura sasniegšanas veic atlīdzināšanu, mērvienība

Vienkāršotu izmaksu iespējas veids (vienības izmaksu standarta likmes, fiksētas summas maksājumi vai vienotas likmes)

Vienkāršotu izmaksu iespējas summa (EUR) vai procentuālā daļa (vienotas likmes gadījumā)

 

 

 

 

Kods (1)

Apraksts

Kods (2)

Apraksts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   Sīkāka informācija pa darbības veidiem (aizpilda par katru darbības veidu)

Vai vadošā iestāde ir saņēmusi atbalstu no ārēja uzņēmuma, lai noteiktu turpmāk norādītās vienkāršotās izmaksas?

 

 

Ja tā ir, norādiet attiecīgo ārējo uzņēmumu:

Jā/nē – ārējā uzņēmuma nosaukums


1.1.

Darbības veida apraksts, tostarp īstenošanas grafiks (3)

 

1.2.

Konkrētais mērķis

 

1.3.

Rādītājs, pēc kura sasniegšanas veic atlīdzināšanu (4)

 

1.4.

Rādītāja, pēc kura sasniegšanas veic atlīdzināšanu, mērvienība

 

1.5.

Vienības izmaksu standarta likme, fiksētas summas maksājums vai vienota likme

 

1.6.

Vienkāršotu izmaksu iespējas rādītāja mērvienību summa vai procentuālā daļa (vienotas likmes gadījumā)

 

1.7.

Izmaksu kategorijas, kas tiek segtas ar vienības cenu, fiksētas summas maksājumu vai vienotu likmi

 

1.8.

Vai šīs izmaksu kategorijas sedz visus attiecināmos darbības izdevumus? (Jā/nē)

 

1.9.

Korekcijas(-u) metode(-es) (5)

 

1.10.

Mērvienību sasniegšanas verifikācija

aprakstiet, kāds(-i) dokuments(-i)/sistēma tiks izmantots(-i), lai verificētu mērvienības sasniegšanu

aprakstiet, ko pārbaudīs pārvaldības verifikācijas laikā un kurš to veiks

aprakstiet attiecīgo datu/dokumentu vākšanas un glabāšanas kārtību

 

1.11.

Iespējamais nevēlamais stimuls, mazināšanas pasākumi (6) un paredzamais riska līmenis (augsts/vidējs/zems)

 

1.12.

Kopsumma (valsts un ES), ko paredzēts, ka Komisija šajā saistībā atlīdzinās

 

C.   Vienības izmaksu standarta likmju, fiksētas summas maksājumu vai vienotu likmju aprēķināšana

1.

Vienības izmaksu standarta likmju, fiksētas summas maksājumu vai vienotu likmju aprēķināšanai izmantoto datu avots (kas sagatavojis, savācis un reģistrējis datus; kur dati tiek glabāti; robeždatumi; validācija u. c.):

 

2.

Norādiet, kāpēc ierosinātā metode un aprēķins, kura pamatā ir KNR 88. panta 2. punkts, atbilst darbības veidam.

 

3.

Norādiet, kā tika veikti aprēķini, jo īpaši norādot pieņēmumus, kas veikti attiecībā uz kvalitāti vai daudzumu. Attiecīgā gadījumā būtu jāizmanto un statistikas dati un kritēriji, un vajadzības gadījumā tie jāiesniedz tādā formātā, kādā tos Komisija var izmantot.

 

4.

Izskaidrojiet, kā Jūs nodrošinājāt, ka vienības izmaksu standarta likmes, fiksētas summas maksājuma vai vienotu likmju aprēķināšanā tika ietverti tikai attiecināmie izdevumi.

 

5.

Revīzijas iestādes vai iestāžu veiktās aprēķināšanas metodoloģijas un summu novērtējums, un kārtība, kas nodrošina datu verifikāciju, kvalitāti, vākšanu un glabāšanu.

 


(1)  Šis attiecas uz KNR I pielikuma 1. tabulā minēto intervences jomas dimensijas kodu.

(2)  Šis attiecas uz kopējā rādītāja kodu, ja piemērojams.

(3)  Plānotā darbību atlases sākuma diena un plānotā to izpildes pēdējā diena (KNR 63. panta 5. punkts).

(4)  Darbībām, kas ietver vairākas vienkāršotu izmaksu iespējas attiecībā uz atšķirīgu izmaksu kategorijām, atšķirīgiem projektiem vai secīgiem darbības posmiem, 1.3. līdz 1.11. punkti jāaizpilda par katru rādītāju, pēc kura sasniegšanas veic atlīdzināšanu.

(5)  Attiecīgā gadījumā norādiet korekcijas biežumu un laiku, kā arī skaidru norādi uz konkrētu rādītāju (tostarp, attiecīgā gadījumā, saiti uz tīmekļa vietni, kurā šis rādītājs publicēts).

(6)  Vai pastāv jebkāda iespējama negatīva ietekme attiecībā uz atbalsta darbību kvalitāti, un ja atbilde ir apstiprinoša, tad kādi pasākumi (piemēram, kvalitātes garantijas) tiks veikti, lai šo risku novērstu?


2. papildinājums

Savienības ieguldījums, pamatojoties uz finansējumu, kas nav saistīts ar izmaksām

Veidne datu iesniegšanai Komisijā izskatīšanai

(Regulas (ES) 2021/1060 (KNR) 95. pants)

Priekšlikuma iesniegšanas datums

 

 

 

Šis papildinājums nav nepieciešams, ja ir izmantotas Savienības līmeņa finansējuma summas, kas nav saistītas ar izmaksām, kuras noteiktas KNR 95. panta 4. punktā minētajā deleģētajā aktā.

A.   Galveno elementu kopsavilkums

Prioritāte

Fonds

Konkrētais mērķis

Summa, kuru sedz no finansējuma, kas nav saistīts ar izmaksām

Segtās darbības veids(-i)

Izpildāmie nosacījumi / sasniedzamie rezultāti, pēc kuru sasniegšanas Komisija veic atlīdzināšanu

Rādītājs

Izpildāmo nosacījumu / sasniedzamo rezultātu, pēc kuras sasniegšanas Komisija veic atlīdzināšanu, mērvienība

Paredzētās izdevumu atlīdzināšanas metodes veids, lai atlīdzinātu izdevumus saņēmējam vai saņēmējiem

 

 

 

 

Kods (1)

Apraksts

 

Kods (2)

Apraksts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.   Sīkāka informācija pa darbības veidiem (aizpilda par katru darbības veidu)

1.1.

Darbības veida apraksts

 

1.2.

Konkrētais mērķis

 

1.3.

Izpildāmie nosacījumi vai sasniedzamie rezultāti

 

1.4.

Nosacījumu izpildes vai rezultātu sasniegšanas termiņš

 

1.5.

Nodevumu rādītāja mērvienība, kas nepieciešama, lai izpildītu nosacījumus/gūtu rezultātus, pēc kuru sasniegšanas Komisija veic atlīdzināšanu

 

1.6.

Starpposma nodevumi (ja ir), pēc kuru sasniegšanas Komisija veic atlīdzināšanu, un atlīdzināšanas grafiks

Starpposma nodevumi

Paredzētais datums

Summas (EUR)

 

 

 

 

 

 

1.7.

Kopsumma (t. sk. Savienības un valsts finansējums)

 

1.8.

Korekcijas(-u) metode

 

1.9.

Rezultāta (attiecīgā gadījumā arī starpposma nodevumu) sasniegšanas vai nosacījumu izpildes verifikācija

aprakstiet, kāds(-i) dokuments(-i)/sistēma tiks izmantots(-i), lai pārbaudītu rezultāta sasniegšanu vai nosacījumu izpildi

aprakstiet, ko pārbaudīs pārvaldības verifikācijas laikā (t. sk. uz vietas) un kurš to veiks

aprakstiet norādīto datu/dokumentu vākšanas un glabāšanas kārtību

 

1.10.

Vai dotācija, ko dalībvalsts piešķir saņēmējiem, ir dotācija ar izmaksām nesaistīta finansējuma veidā? [Jā/nē]

 

1.11.

Kārtība, ar ko nodrošina revīzijas taku

Norādiet struktūru(-as), kas ir atbildīga(-as) par šīs kārtības īstenošanu.

 


(1)  Šis attiecas uz KNR I pielikuma 1. tabulā un EJZAF regulas IV pielikumā minēto intervences jomas dimensijas kodu.

(2)  Šis attiecas uz kopējā rādītāja kodu, ja piemērojams.


3. papildinājums

Plānoto stratēģiski svarīgo darbību saraksts un grafiks – 17. panta 3. punkts

Teksta lauks [2 000]


Top