EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0806

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2021/806 (2021. gada 10. marts), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012, lai tās I pielikumā kā aktīvo vielu iekļautu no propāna, butāna vai to abu maisījuma ar dedzināšanu iegūtu oglekļa dioksīdu (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2021/1516

OV L 180, 21.5.2021, p. 78–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/806/oj

21.5.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 180/78


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2021/806

(2021. gada 10. marts),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012, lai tās I pielikumā kā aktīvo vielu iekļautu no propāna, butāna vai to abu maisījuma ar dedzināšanu iegūtu oglekļa dioksīdu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 28. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1062/2014 (2) izveido sarakstu ar esošajām aktīvajām vielām, kas jānovērtē, lai lemtu par to iespējamu apstiprināšanu izmantošanai biocīdos. Minētajā sarakstā ir iekļauts no propāna, butāna vai to abu maisījuma ar dedzināšanu iegūts oglekļa dioksīds.

(2)

No propāna, butāna vai to abu maisījuma ar dedzināšanu iegūts oglekļa dioksīds ir novērtēts izmantošanai 19. produkta veida biocīdos “Repelenti un atraktanti”, kas aprakstīti Regulas (ES) Nr. 528/2012 V pielikumā.

(3)

Par ziņotāju dalībvalsti tika izraudzīta Francija, un tās kompetentā novērtētājiestāde 2019. gada 18. septembrī Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (“Aģentūra”) iesniedza novērtējuma ziņojumu kopā ar saviem secinājumiem.

(4)

Biocīdu komiteja, ņemot vērā kompetentās novērtētājiestādes secinājumus, saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 1062/2014 7. panta 2. punktu 2020. gada 16. jūnijā pieņēma Aģentūras atzinumu (3).

(5)

Saskaņā ar šo atzinumu ir sagaidāms, ka 19. produkta veida biocīdi, kuros izmantots no propāna, butāna vai to abu maisījuma ar dedzināšanu iegūts oglekļa dioksīds, atbilst Regulas (ES) Nr. 528/2012 19. panta 1. punkta b) apakšpunkta prasībām. Aģentūras atzinumā arī secināts, ka šī aktīvā viela nerada pamatu bažām un ir derīga iekļaušanai Regulas (ES) Nr. 528/2012 I pielikumā.

(6)

Tāpēc, ņemot vērā Aģentūras atzinumu, no propāna, butāna vai to abu maisījuma ar dedzināšanu iegūtu oglekļa dioksīdu ir lietderīgi iekļaut Regulas (ES) Nr. 528/2012 I pielikumā. No propāna, butāna vai to abu maisījuma ar dedzināšanu iegūts oglekļa dioksīds ir novērtēts, pamatojoties uz aktīvās vielas dokumentāciju (materiāliem), kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 98/8/EK (4) 11. panta 1. punktā izklāstītajām prasībām, tāpēc no propāna, butāna vai to abu maisījuma ar dedzināšanu iegūts oglekļa dioksīds būtu jāiekļauj Regulas (ES) Nr. 528/2012 I pielikuma 6. kategorijā “Vielas, attiecībā uz kurām kāda dalībvalsts saskaņā ar šīs regulas 7. panta 3. punktu ir validējusi dokumentāciju par kādu aktīvo vielu vai pieņēmusi šādu dokumentāciju saskaņā ar Direktīvas 98/8/EK 11. panta 1. punktu”.

(7)

Regulas (ES) Nr. 528/2012 89. panta 3. punkts ietver pārejas pasākumus attiecībā uz gadījumiem, kad saskaņā ar minēto regulu tiek apstiprināta esoša aktīvā viela, kas iekļauta esošo aktīvo vielu sistemātiskas pārbaudes darba programmā. Lai no propāna, butāna vai to abu maisījuma ar dedzināšanu iegūta oglekļa dioksīda, kas izmantojams 19. produkta veida biocīdos, gadījumā dotu pietiekami ilgu laiku saskaņā ar minētās regulas 89. panta 3. punkta otro daļu iesniegt atļaujas pieteikumus, par apstiprināšanas datumu minētās regulas 89. panta 3. punkta piemērošanas nolūkā būtu jānosaka 2022. gada 1. jūlijs,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 528/2012 I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Regulas (ES) Nr. 528/2012 89. panta 3. punkta piemērošanas nolūkā no propāna, butāna vai to abu maisījuma ar dedzināšanu iegūta oglekļa dioksīda, kas izmantojams 19. produkta veida biocīdos, apstiprināšanas datums ir 2022. gada 1. jūlijs.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 10. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1062/2014 (2014. gada 4. augusts) par darba programmu visu to esošo aktīvo vielu sistemātiskai pārbaudei, kuras satur Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 528/2012 minētie biocīdi (OV L 294, 10.10.2014., 1. lpp.).

(3)  Biocidal Products Committee Opinion on the application for approval of the active substance: Carbon dioxide generated from propane, butane or a mixture of both by combustion, Product type: 19, ECHA/BPC/249/2020, pieņemts 2020. gada 16. jūnijā.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 98/8/EK (1998. gada 16. februāris) par biocīdo produktu laišanu tirgū (OV L 123, 24.4.1998., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Regulas (ES) Nr. 528/2012 I pielikumā “25. panta a) punktā minēto aktīvo vielu sarakstā” 6. kategorijas vielām pievieno šādu ierakstu:

EK numurs

Nosaukums/grupa

Ierobežojums

Piebilde

“204-696-9

No propāna, butāna vai to abu maisījuma ar dedzināšanu iegūts oglekļa dioksīds  (*1)

 

CAS Nr. 124-38-9


(*1)  No propāna, butāna vai to abu maisījuma ar dedzināšanu iegūta oglekļa dioksīda, kas izmantojams 19. produkta veida biocīdos, apstiprināšanas datums 89. panta 3. punkta vajadzībām ir 2022. gada 1. jūlijs.”


Top