EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0763

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/763 (2021. gada 23. aprīlis), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/59/ES piemērošanai attiecībā uz uzraudzības pārskatu sniegšanu un informācijas publiskošanu par minimuma prasību pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (Dokuments attiecas uz EEZ)

OV L 168, 12.5.2021, p. 1–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/763/oj

12.5.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 168/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/763

(2021. gada 23. aprīlis),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/59/ES piemērošanai attiecībā uz uzraudzības pārskatu sniegšanu un informācijas publiskošanu par minimuma prasību pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (1), un jo īpaši tās 430. panta 7. punkta piekto daļu un 434.a panta piekto daļu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES (2014. gada 15. maijs), ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atveseļošanas un noregulējuma režīmu un groza Padomes Direktīvu 82/891/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/ES, 2012/30/ES un 2013/36/ES, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 648/2012 (2), un jo īpaši tās 45.i panta 5. un 6. punktu,

tā kā:

(1)

Globālo sistēmiski nozīmīgo iestāžu (G-SNI) kopējās zaudējumu absorbcijas spējas (TLAC) noteikumu (“TLAC standarts”) saskaņotais minimālais līmenis (“TLAC prasība”) Savienības tiesību aktos ir ieviests ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/876 (3), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013. Iestādei specifiskais palielinājums attiecībā uz G-SNI un iestādei specifiskā prasība attiecībā uz iestādēm, kas nav G-SNI, ko dēvē par minimuma prasību pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (MREL), ir noteikta, veicot mērķtiecīgus grozījumus Direktīvā 2014/59/ES, kas ieviesti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/879 (4). Ziņošanas un informācijas atklāšanas prasības gan attiecībā uz TLAC standartu, gan MREL tagad ir iekļautas attiecīgi Regulā (ES) Nr. 575/2013 un Direktīvā 2014/59/ES.

(2)

Tā kā TLAC standartam un MREL ir viens un tas pats mērķis – nodrošināt, ka iestādēm un vienībām, kas veic uzņēmējdarbību Savienībā, ir pietiekama zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēja, abām prasībām vajadzētu būt vienota regulējuma papildinošiem elementiem. Tāpēc ir lietderīgi izveidot veidņu kopumu saskaņotas informācijas sniegšanai un publiskošanai par prasību pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām attiecībā uz G-SNI un ārpussavienības G-SNI (TLAC) būtiskiem meitasuzņēmumiem un iestādei specifisko MREL, kas piemērojama visām iestādēm.

(3)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 434.a pantu īstenošanas tehnisko standartu projektos, kas jāizstrādā Eiropas Banku iestādei (EBI), lai izveidotu vienotus informācijas atklāšanas formātus, jācenšas saglabāt informācijas atklāšanas formātu atbilstību starptautiskajiem standartiem par informācijas atklāšanu, lai atvieglotu informācijas salīdzināmību. Bāzeles Banku uzraudzības komiteja (BCBS) 2018. gada decembrī publicēja atjauninātas 3. pīlāra informācijas atklāšanas prasības, tostarp prasības par TLAC informācijas atklāšanu. Tāpēc šajā regulā izklāstītajiem informācijas atklāšanas formātiem un saistītajiem norādījumiem būtu jāatbilst minētajām atjauninātajām BCBS informācijas atklāšanas prasībām.

(4)

Lai nodrošinātu, ka iestāžu atbilstības nodrošināšanas izmaksas netiek nepamatoti palielinātas un ka tiek saglabāta datu kvalitāte, ziņošanas un informācijas atklāšanas pienākumi pēc būtības būtu pēc iespējas jāsaskaņo savā starpā, tostarp attiecībā uz to biežumu. Turklāt īstenošanas tehnisko standartu saskaņošana attiecībā uz ziņošanas un informācijas atklāšanas pienākumiem attiecībā uz TLAC un MREL ir skaidri pieprasīta Direktīvas 2014/59/ES 45.i panta 5. punkta trešajā daļā un 45.i panta 6. punkta trešajā daļā. Tāpēc ir lietderīgi vienā regulā noteikt standartus, kas piemērojami gan ziņošanai, gan informācijas sniegšanai par TLAC un MREL. Tajā pašā laikā gan pārskatu sniegšanas, gan informācijas atklāšanas granularitāte un biežums būtu attiecīgi jāpielāgo, ņemot vērā attiecīgi Regulā (ES) Nr. 575/2013 un Direktīvā 2014/59/ES noteiktās prasības un nepieciešamību nodrošināt, ka iestādes vienmēr izpilda minētās prasības.

(5)

Direktīvā 2014/59/ES ir noteikts, ka informācija par MREL ir jāsniedz gan kompetentajām, gan noregulējuma iestādēm. Regulā (ES) Nr. 575/2013 noteikts, ka informācija par TLAC ir jāsniedz tikai kompetentajām iestādēm. Tomēr saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45.d panta 1. punktu noregulējuma vienības, kas ir G-SNI vai G-SNI daļa, MREL veido TLAC prasība un jebkāds papildu palielinājums. Tāpēc ir lietderīgi nodrošināt, ka noregulējuma iestādes ziņojumā par MREL no G-SNI iegūst informāciju par TLAC. Tam nebūtu jāskar vienošanās, ko kompetentās iestādes un noregulējuma iestādes noslēgušas, lai līdz minimumam samazinātu datu plūsmas.

(6)

Direktīvas 2014/59/ES 45.i panta 5. punktā ir noteikts, ka EBI jāizstrādā īstenošanas tehnisko standartu projekts, lai salīdzināmības un juridiskās noteiktības labad precizētu standartizētu veidu, kā sniegt informāciju par pašu kapitāla un iekšēji rekapitalizējamo saistību prioritāti, kas piemērojama valsts maksātnespējas procedūrās katrā dalībvalstī. Tāpēc attiecīgajām noregulējuma iestādēm būtu jādara pieejama standartizēta informācija to jurisdikcijā esošām iestādēm par maksātnespējas hierarhiju katrā dalībvalstī un tā laikus jāatjaunina. Minētajā informācijā būtu standartizēti jāizklāsta maksātnespējas hierarhija.

(7)

Attiecībā uz iekšēji rekapitalizējamām saistībām, ko reglamentē trešās valsts tiesību akti, Direktīvas 2014/59/ES 45.i panta 5. punktā arī noteikts, ka EBI ir jāizstrādā īstenošanas tehnisko standartu projekts, lai precizētu standartizētu informācijas sniegšanas veidu, kurā norādītas trešās valstis, kuru tiesību akti reglamentē šādas saistības, un – attiecībā uz katru identificēto trešo valsti – vai šādas saistības ietver līguma noteikumu, ar ko atzīst, ka uz tām saskaņā ar minēto direktīvu var attiekties norakstīšanas un konvertācijas pilnvaras. Tā kā jāturpina novērtēt šo elementu pārskatu sniegšanas detalizācijas pakāpi, EBI laikus izstrādās un iesniegs Komisijai attiecīgos norādījumus un veidnes, lai gan kompetentās iestādes, gan noregulējuma iestādes varētu regulāri piekļūt šai informācijai. Šo ierobežoto papildu elementu trūkums neietekmēs un neaizkavēs šajā regulā paredzēto ziņošanas prasību piemērošanu.

(8)

Vienībām, kas atklāj informāciju, būtu jāņem vērā attiecīgās EBI izdotas pamatnostādnes, novērtējot, vai informācija ir būtiska, aizsargājama vai konfidenciāla saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 432. pantu.

(9)

Regulas (ES) Nr. 575/2013 430. panta 1. punkta b) apakšpunktā, 437.a pantā un 447. panta h) punktā noteiktais pienākums ziņot un atklāt informāciju par TLAC tiek piemērots no 2019. gada 27. jūnija saskaņā ar Regulas (ES) 2019/876 3. panta 3. punkta otro daļu. Tādējādi, tiklīdz šī regula būs stājusies spēkā, G-SNI un ārpussavienības G-SNI būtiskajiem meitasuzņēmumiem būtu nekavējoties jāatklāj informācija par TLAC, izmantojot veidnes un ievērojot šajā regulā sniegtos norādījumus. Savukārt ziņošanu par TLAC prasību saskaņā ar šo regulu būtu jāsāk piemērot tikai no 2021. gada 28. jūnija, lai iestādēm un kompetentajām iestādēm dotu pietiekami daudz laika attiecīgo prasību īstenošanai.

(10)

Attiecībā uz MREL Direktīvā 2014/59/ES noteiktie ziņošanas pienākumi ir jāpiemēro vēlākais no 2020. gada 28. decembra. Tomēr tādu pašu iemeslu dēļ kā attiecībā uz TLAC visām iestādēm no 2021. gada 28. jūnija būtu jāsniedz informācija par MREL, izmantojot veidnes un ievērojot šajā regulā sniegtos norādījumus. Turpretī MREL atklāšanas pienākumu piemērošanas datumam būtu jāsakrīt ar pārejas perioda beigām saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45.m panta 1. punkta trešo daļu, t. i., ne agrāk kā 2024. gada 1. janvārī.

(11)

Ņemot vērā to, ka iestādēm, kompetentajām iestādēm un noregulējuma iestādēm ir jāpielāgo savas pārskatu sniegšanas un elektroniskās sistēmas šajā regulā noteiktajām prasībām, ceturkšņa pārskatu nosūtīšanas datumam attiecībā uz datiem, kas attiecas uz atsauces datumu 2021. gada 30. jūnijā, vajadzētu būt ne vēlāk kā 2021. gada 30. septembrim.

(12)

Šī regula ir balstīta uz īstenošanas tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi EBI.

(13)

EBI ir īstenojusi atklātu sabiedrisko apspriešanu par īstenošanas tehnisko standartu projektu, kurš ir šīs regulas pamatā, analizējusi iespējamās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūgusi atzinumu Banku nozares ieinteresēto personu grupai, kas izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 (5) 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

I SADAĻA

UZRAUDZĪBAS PĀRSKATU SNIEGŠANA

1. pants

Pārskatu atsauces datumi

Vienības, uz kurām attiecas pārskatu sniegšanas prasības attiecībā uz kopējo zaudējumu absorbcijas spēju (TLAC) un minimuma prasību pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (MREL) individuālā vai konsolidētā līmenī (pārskatu sniedzējas vienības), iesniedz kompetentajām iestādēm un noregulējuma iestādēm informāciju, kāda tā ir, šādos pārskatu atsauces datumos:

a)

ceturkšņa pārskatus – 31. martā, 30. jūnijā, 30. septembrī un 31. decembrī;

b)

pusgada pārskatus – 30. jūnijā un 31. decembrī;

c)

gada pārskatus – 31. decembrī.

2. pants

Pārskatu nosūtīšanas datumi

1.   Pārskatu sniedzējas vienības sniedz kompetentajām iestādēm un noregulējuma iestādēm informāciju līdz darbdienas beigām šādos nosūtīšanas datumos:

a)

ceturkšņa pārskatus – 19. maijā, 18. augustā, 18. novembrī un 18. februārī, izņemot datus, kas attiecas uz atsauces datumu 2021. gada 30. jūnijā, kuru nosūtīšanas datums ir ne vēlāk kā 2021. gada 30. septembrī.

b)

pusgada pārskatus – 18. augustā un 18. februārī;

c)

gada pārskatus – 18. februārī.

2.   Ja nosūtīšanas datums ir brīvdiena tās kompetentās iestādes vai noregulējuma iestādes dalībvalstī, kurā jāiesniedz 1. punktā minētā informācija, vai arī sestdiena vai svētdiena, minēto informāciju iesniedz līdz nākamās darbdienas beigām.

3.   Pārskatu sniedzējas vienības var iesniegt datus, par kuriem tās nav saņēmušas ārējā revidenta atzinumu (nerevidēti dati). Ja dati, kurus revidējis ārējais revidents, paužot revīzijas atzinumu (revidētie dati) novirzās no iesniegtajiem nerevidētajiem datiem, pārskatu sniedzējas vienības bez liekas kavēšanās iesniedz pārskatītos revidētos datus.

4.   Pārskatu sniedzējas vienības visus citus labojumus bez liekas kavēšanās iesniedz kompetentajām iestādēm un noregulējuma iestādēm.

3. pants

Noregulējuma vienību individuālās ziņošanas formāts un biežums

1.   Noregulējuma vienības bez meitasuzņēmumiem, uz kurām saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45.e pantu attiecas minētās direktīvas 45. pantā noteiktās prasības, kompetentajām iestādēm un noregulējuma iestādēm individuāli iesniedz šādu informāciju:

a)

informāciju par galvenajiem rādītājiem, kas norādīti šīs regulas I pielikuma 1. veidnes 0010. slejā, sniedz reizi ceturksnī saskaņā ar norādījumiem šīs regulas II pielikuma II daļas 1. punktā;

b)

informāciju par pašu kapitāla un atbilstīgo saistību sastāvu, kā norādīts šīs regulas I pielikuma 2. veidnes 0010. slejā, sniedz reizi ceturksnī saskaņā ar norādījumiem šīs regulas II pielikuma II daļas 2.1. punktā;

c)

informāciju par atbilstīgo saistību finansējuma struktūru, kā noteikts šīs regulas I pielikuma 4. veidnē, sniedz reizi ceturksnī saskaņā ar norādījumiem šīs regulas II pielikuma II daļas 2.3. punktā;

d)

informāciju par instrumentiem, ko reglamentē trešās valsts tiesību akti, kā norādīts šīs regulas I pielikuma 7. veidnē, sniedz reizi ceturksnī saskaņā ar norādījumiem šīs regulas II pielikuma II daļas 4.punktā.

2.   Noregulējuma vienības kompetentajām iestādēm un noregulējuma iestādēm individuāli sniedz informāciju par pašu kapitāla un saistību sadalījumu pēc maksātnespējas pakāpes, kā noteikts I pielikuma 6. veidnē, reizi ceturksnī saskaņā ar norādījumiem II pielikuma II daļas 3.2. punktā.

3.   Papildus 1. un 2. punktā minētajai informācijai noregulējuma vienības, uz kurām individuāli attiecas Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.a pantā noteiktā prasība saskaņā ar minētās regulas 6. panta 1.a punktu, noregulējuma iestādēm un kompetentajām iestādēm individuāli iesniedz šādu informāciju:

a)

informāciju par galvenajiem rādītājiem, kas norādīti šīs regulas I pielikuma 1. veidnes 0020. slejā, sniedz reizi ceturksnī saskaņā ar norādījumiem šīs regulas II pielikuma II daļas 1. punktā;

b)

informāciju par pašu kapitāla un atbilstīgo saistību sastāvu, kā norādīts šīs regulas I pielikuma 2. veidnes 0020. un 0030. slejā, uzrāda reizi ceturksnī saskaņā ar norādījumiem šīs regulas II pielikuma II daļas 2.1. punktā.

4. pants

Noregulējuma vienību konsolidētās pārskatu sniegšanas formāts un biežums

1.   Noregulējuma vienības, uz kurām saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45.e pantu attiecas minētās direktīvas 45. pantā noteiktās prasības, kompetentajām iestādēm un noregulējuma iestādēm konsolidētā veidā iesniedz šādu informāciju:

a)

informāciju par galvenajiem rādītājiem, kas norādīti šīs regulas I pielikuma 1. veidnes 0010. slejā, sniedz reizi ceturksnī saskaņā ar norādījumiem šīs regulas II pielikuma II daļas 1. punktā;

b)

informāciju par pašu kapitāla un atbilstīgo saistību sastāvu, kā norādīts šīs regulas I pielikuma 2. veidnes 0010. slejā, sniedz reizi ceturksnī saskaņā ar norādījumiem šīs regulas II pielikuma II daļas 2.1. punktā;

c)

informāciju par atbilstīgo saistību finansējuma struktūru, kā noteikts šīs regulas I pielikuma 4. veidnē, sniedz reizi ceturksnī saskaņā ar norādījumiem šīs regulas II pielikuma II daļas 2.3. punktā;

d)

informāciju par instrumentiem, ko reglamentē trešās valsts tiesību akti, kā norādīts šīs regulas I pielikuma 7. veidnē, sniedz reizi ceturksnī saskaņā ar norādījumiem šīs regulas II pielikuma II daļas 4.punktā.

2.   Papildus 1. punktā minētajai informācijai noregulējuma vienības, uz kurām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 11. panta 3.a punktu konsolidēti attiecas minētās regulas 92.a pantā noteiktā prasība, kompetentajām iestādēm un noregulējuma iestādēm konsolidētā veidā iesniedz šādu informāciju:

a)

informāciju par galvenajiem rādītājiem, kas norādīti šīs regulas I pielikuma 1. veidnes 0020. slejā, sniedz reizi ceturksnī saskaņā ar norādījumiem šīs regulas II pielikuma II daļas 1. punktā;

b)

informāciju par pašu kapitāla un atbilstīgo saistību sastāvu, kā norādīts šīs regulas I pielikuma 2. veidnes 0020. un 0030. slejā, uzrāda reizi ceturksnī saskaņā ar norādījumiem šīs regulas II pielikuma II daļas 2.1. punktā.

5. pants

Individuālas pārskatu sniegšanas formāts un biežums vienībām, kas pašas nav noregulējuma vienības, un ārpussavienības globāli sistēmiski nozīmīgu iestāžu būtiskiem meitasuzņēmumiem

1.   Vienības, kas pašas nav noregulējuma vienības un uz kurām individuāli attiecas Direktīvas 2014/59/ES 45. pantā noteiktās prasības saskaņā ar minētās direktīvas 45.f pantu, kompetentajām iestādēm un noregulējuma iestādēm individuāli iesniedz šādu informāciju:

a)

informāciju par pašu kapitāla un atbilstīgo saistību summu un sastāvu, kā norādīts šīs regulas I pielikuma 3. veidnes 0010. slejā, sniedz reizi ceturksnī saskaņā ar norādījumiem šīs regulas II pielikuma II daļas 2.2. punktā;

b)

informāciju par atbilstīgo saistību finansējuma struktūru, kā noteikts šīs regulas I pielikuma 4. veidnē, sniedz reizi ceturksnī saskaņā ar norādījumiem šīs regulas II pielikuma II daļas 2.3. punktā;

c)

informāciju par instrumentiem, ko reglamentē trešās valsts tiesību akti, kā norādīts šīs regulas I pielikuma 7. veidnē, sniedz reizi ceturksnī saskaņā ar norādījumiem šīs regulas II pielikuma II daļas 4.punktā.

2.   Vienības, kas pašas nav noregulējuma vienības, kompetentajām iestādēm un noregulējuma iestādēm individuāli iesniedz informāciju par pašu kapitāla un saistību sadalījumu pēc maksātnespējas pakāpes, kā noteikts I pielikuma 5. veidnē, reizi ceturksnī saskaņā ar norādījumiem II pielikuma II daļas 3.1. punktā.

3.   Papildus informācijai, kas minēta 1. un 2. punktā, vienības, kas ir ārpussavienības globālu sistēmiski nozīmīgu iestāžu (G-SNI) būtiski meitasuzņēmumi un uz kurām individuāli attiecas Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.b pantā noteiktā prasība saskaņā ar minētās regulas 6. panta 1.a punktu, kompetentajām iestādēm un noregulējuma iestādēm individuāli iesniedz informāciju par pašu kapitāla un atbilstīgo saistību summu un sastāvu, kā norādīts šīs regulas I pielikuma 3. veidnes 0020. slejā, reizi ceturksnī saskaņā ar norādījumiem šīs regulas II pielikuma II daļas 2.2. punktā.

6. pants

Vienību, kas pašas nav noregulējuma vienības, un ārpussavienības globālu sistēmiski nozīmīgu iestāžu būtisku meitasuzņēmumu konsolidētas pārskatu sniegšanas formāts un biežums

1.   Vienības, kas pašas nav noregulējuma vienības un uz kurām konsolidēti attiecas Direktīvas 2014/59/ES 45. pantā noteiktās prasības saskaņā ar minētās direktīvas 45.f pantu, kompetentajām iestādēm un noregulējuma iestādēm konsolidētā veidā iesniedz šādu informāciju:

a)

informāciju par pašu kapitāla un atbilstīgo saistību summu un sastāvu, kā norādīts šīs regulas I pielikuma 3. veidnes 0010. slejā, sniedz reizi ceturksnī saskaņā ar norādījumiem šīs regulas II pielikuma II daļas 2.2. punktā;

b)

informāciju par atbilstīgo saistību finansējuma struktūru, kā noteikts šīs regulas I pielikuma 4. veidnē, sniedz reizi ceturksnī saskaņā ar norādījumiem šīs regulas II pielikuma II daļas 2.3. punktā;

c)

informāciju par instrumentiem, ko reglamentē trešās valsts tiesību akti, kā norādīts šīs regulas I pielikuma 7. veidnē, sniedz reizi ceturksnī saskaņā ar norādījumiem šīs regulas II pielikuma II daļas 4.punktā.

2.   Papildus 1. punktā minētajai informācijai vienības, kas ir ārpussavienības G-SNI būtiski meitasuzņēmumi un uz kurām konsolidēti attiecas Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.b pantā noteiktā prasība saskaņā ar minētās regulas 11. panta 3.a punktu, kompetentajām iestādēm un noregulējuma iestādēm konsolidēti iesniedz informāciju par pašu kapitāla un atbilstīgo saistību summu un sastāvu, kā noteikts šīs regulas I pielikuma 3. veidnes 0020. slejā, reizi ceturksnī saskaņā ar šīs regulas II pielikuma II daļas 2.2. punktu.

7. pants

Datu apmaiņas formāti un kopā ar pārskatiem norādāmā informācija

1.   Pārskatu sniedzējas vienības iesniedz informāciju saskaņā ar šo regulu datu apmaiņas formātos un atveidojumos, ko noteikušas to kompetentās iestādes vai noregulējuma iestādes, un saskaņā ar datu punktu definīcijām, kas iekļautas datu punktu modelī, un validācijas noteikumiem, kas izklāstīti šīs regulas III pielikumā.

2.   Iesniedzot informāciju saskaņā ar šo regulu, pārskatu sniedzējas vienības ievēro šādus nosacījumus:

a)

informāciju, kas nav prasīta vai uz konkrēto iestādi neattiecas, nosūtamajos datos neiekļauj;

b)

skaitliskās vērtības iesniedz šādi:

i)

datu punktus ar datu tipu “monetārs” uzrāda, izmantojot minimuma precizitāti, kas ir tūkstoš vienību;

ii)

datu punktus ar datu tipu “procenti” izsaka relatīvajās vienībās ar minimuma precizitāti, kas izteikta ar četriem cipariem aiz komata;

iii)

datu punktus ar datu tipu “vesels skaitlis” uzrāda bez cipariem aiz komata un ar precizitāti, kas ir viens;

c)

iestādes identificē tikai pēc to juridiskās personas identifikatora (LEI). Juridiskās personas un darījumu partnerus, kas nav iestādes, identificē pēc to LEI, ja tas ir pieejams.

3.   Informācijai, ko saskaņā ar šo regulu iesniegušas pārskatu sniedzējas vienības, pievieno šādu informāciju:

a)

pārskatu atsauces datums un atsauces periods;

b)

pārskatu sniegšanas valūta;

c)

grāmatvedības standarts;

d)

pārskatus sniedzošās iestādes juridiskās personas identifikators (LEI);

e)

konsolidācijas tvērums.

8. pants

Maksātnespējas pakāpju standartizēts izklāsts

1.   Noregulējuma iestādes IV pielikumā noteiktajā standartizētajā formātā apkopo informāciju par posteņu prioritāti valsts maksātnespējas procedūrās. Ja izmaiņas notiek bez liekas kavēšanās, tās atjaunina minēto informāciju.

2.   Noregulējuma iestādes publicē 1. punktā minēto informāciju, lai to darītu pieejamu iestādēm, uz kurām attiecas to uzraudzība.

II SADAĻA

IESTĀŽU VEIKTA PUBLISKA INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANA

9. pants

Informācijas atklāšanas biežums un atklāšanas datumi

1.   Informāciju, kas minēta 10. panta 1. punktā, atklāj reizi ceturksnī. Informāciju, kas minēta 10. panta 2. punktā, atklāj reizi pusgadā.

2.   Informāciju, kas minēta 11. panta 1. punktā un 14. panta 1. punktā, atklāj reizi pusgadā. Informāciju, kas minēta 11. panta 2. punktā un 14. panta 2. punktā, atklāj katru gadu.

3.   Informāciju, kas minēta 12. panta 1. punktā, atklāj reizi ceturksnī. Informāciju, kas minēta 12. panta 2. punktā, atklāj reizi pusgadā.

4.   Informāciju, kas minēta 13. panta 1. punktā, atklāj reizi pusgadā. Informāciju, kas minēta 13. panta 2. punktā, atklāj katru gadu.

5.   Informāciju, kas minēta 15. pantā, atklāj šādi:

a)

reizi pusgadā, ja vienība, kas atklāj informāciju, ir liela iestāde;

b)

reizi gadā, ja vienība, kas atklāj informāciju, nav ne liela iestāde, ne maza un nesarežģīta iestāde.

6.   Vienības, kas atklāj informāciju, informācijas publiskošanas nolūkā ievēro šādus principus:

a)

ikgadējo atklāto informāciju publicē tajā pašā dienā, kad iestādes publicē savus finanšu pārskatus, vai cik drīz vien iespējams pēc tam;

b)

pusgadā un ceturksnī atklājamo informāciju publicē tajā pašā dienā, kad iestādes attiecīgā gadījumā publicē savus finanšu pārskatus par attiecīgo periodu, vai, cik drīz vien iespējams pēc tam;

c)

jebkura kavēšanās starp šajā sadaļā prasītās informācijas atklāšanas datumu un attiecīgajiem finanšu pārskatiem ir saprātīga un nekādā gadījumā nepārsniedz laikposmu, ko kompetentās iestādes noteikušas saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2013/36/ES (6) 106. pantu.

10. pants

Informācijas atklāšana par galvenajiem rādītājiem attiecībā uz pašu kapitālu un atbilstīgajām saistībām un prasībām pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām, ko veic noregulējuma vienības

1.   Vienības, kas identificētas kā noregulējuma vienības, kuras ir G-SNI vai daļa no G-SNI, atklāj Regulas (ES) Nr. 575/2013 447. panta h) punktā un Direktīvas 2014/59/ES 45.i panta 3. punkta a) un c) apakšpunktā prasīto informāciju saskaņā ar šīs regulas V pielikuma veidni EU KM2 un šīs regulas VI pielikumā izklāstītajiem attiecīgajiem norādījumiem.

2.   Vienības, kas identificētas kā noregulējuma vienības, kuras nav ne G-SNI, ne daļa no G-SNI, atklāj Direktīvas 2014/59/ES 45.i panta 3. punkta a) un c) apakšpunktā prasīto informāciju saskaņā ar šīs regulas V pielikuma veidni EU KM2 un šīs regulas VI pielikumā izklāstītajiem attiecīgajiem norādījumiem.

11. pants

Informācijas atklāšana par pašu kapitāla un atbilstīgo saistību sastāvu, ko veic noregulējuma vienības

1.   Vienības, kas identificētas kā noregulējuma vienības, kuras ir G-SNI vai daļa no G-SNI, atklāj informāciju, kas prasīta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 437.a panta a), c) un d) punktu, un informāciju par pašu kapitāla un atbilstīgo saistību sastāvu, kā prasīts Direktīvas 2014/59/ES 45.i panta 3. punkta b) apakšpunktā, saskaņā ar šīs regulas V pielikuma veidni EU TLAC1 un attiecīgajiem norādījumiem, kas izklāstīti šīs regulas VI pielikumā.

2.   Vienības, kas identificētas kā noregulējuma vienības, kuras nav ne G-SNI, ne daļa no G-SNI, atklāj informāciju par pašu kapitāla un atbilstīgo saistību sastāvu, kā prasīts Direktīvas 2014/59/ES 45.i panta 3. punkta b) apakšpunktā, saskaņā ar šīs regulas V pielikuma veidni EU TLAC1 un attiecīgajiem norādījumiem, kas izklāstīti šīs regulas VI pielikumā.

12. pants

Informācijas atklāšana par galvenajiem rādītājiem un iekšējo zaudējumu absorbcijas spēju, ko veic vienības, kas pašas nav noregulējuma vienības

1.   Vienības, kas ir ārpussavienības G-SNI būtiski meitasuzņēmumi un kas pašas nav noregulējuma vienības, saskaņā ar šīs regulas V pielikumā norādīto veidni EU ILAC un attiecīgajiem norādījumiem, kas izklāstīti šīs regulas VI pielikumā, atklāj šādu informāciju:

a)

informāciju, kas prasīta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 437.a panta a), c) un d) punktu;

b)

informāciju, kas prasīta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 447. panta h) punktu;

c)

informāciju, kas prasīta saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45.i panta 3. punkta a) un c) apakšpunktu;

d)

informāciju par pašu kapitāla un atbilstīgo saistību sastāvu, kas prasīta saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45.i panta 3. punkta b) apakšpunktu.

2.   Vienības, kas nav ārpussavienības G-SNI būtiski meitasuzņēmumi un kas pašas nav noregulējuma vienības, saskaņā ar šīs regulas V pielikumā norādīto veidni EU ILAC un attiecīgajiem norādījumiem, kas izklāstīti šīs regulas VI pielikumā, atklāj šādu informāciju:

a)

informāciju, kas prasīta saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45.i panta 3. punkta a) un c) apakšpunktu;

b)

informāciju par pašu kapitāla un atbilstīgo saistību sastāvu, kas prasīta saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45.i panta 3. punkta b) apakšpunktu.

13. pants

Informācijas atklāšana par kreditoru prioritāti, ko veic vienības, kas nav noregulējuma vienības

1.   Vienības, kas ir ārpussavienības G-SNI būtiski meitasuzņēmumi un kas pašas nav noregulējuma vienības, atklāj informāciju par termiņa profilu un prioritāti parastajā maksātnespējas procedūrā, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 437.a panta a) un b) punktā un Direktīvas 2014/59/ES 45.i panta 3. punkta b) apakšpunktā, saskaņā ar šīs regulas V pielikuma veidni EU TLAC2a un attiecīgajiem norādījumiem, kas izklāstīti šīs regulas VI pielikumā.

2.   Vienības, kas nav ārpussavienības G-SNI būtiski meitasuzņēmumi un kas pašas nav noregulējuma vienības, atklāj informāciju par termiņa profilu un prioritāti parastajā maksātnespējas procedūrā, kā noteikts Direktīvas 2014/59/ES 45.i panta 3. punkta b) apakšpunktā, saskaņā ar šīs regulas V pielikuma veidni EU TLAC2a un attiecīgajiem norādījumiem, kas izklāstīti šīs regulas VI pielikumā.

Šā punkta pirmajā daļā minētās vienības var izvēlēties EU TLAC2b veidnes vietā izmantot EU TLAC2a, lai atklātu informāciju par termiņu profilu un prioritāti parastajā maksātnespējas procedūrā, kas prasīta saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45.i panta 3. punkta b) apakšpunktu.

14. pants

Informācijas atklāšana par kreditoru prioritāti, ko veic noregulējuma vienības

1.   Vienības, kas identificētas kā noregulējuma vienības, kuras ir G-SNI vai daļa no G-SNI, atklāj informāciju par termiņu profilu un parasto maksātnespējas procedūru prioritāti, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 437.a panta a) un b) punktā un Direktīvas 2014/59/ES 45.i panta 3. punkta b) apakšpunktā, saskaņā ar šīs regulas V pielikuma veidni EU TLAC3a un attiecīgajiem norādījumiem, kas izklāstīti šīs regulas VI pielikumā.

2.   Vienības, kas identificētas kā noregulējuma vienības, kuras nav ne G-SNI, ne daļa no G-SNI, atklāj informāciju par Direktīvas 2014/59/ES 45.i panta 3. punkta b) apakšpunktā noteikto termiņu profilu un prioritāti parastajā maksātnespējas procedūrā saskaņā ar šīs regulas V pielikuma veidni EU TLAC3b un attiecīgajiem norādījumiem, kas izklāstīti šīs regulas VI pielikumā.

Šā punkta pirmajā daļā minētās vienības var izvēlēties EU TLAC3b veidnes vietā izmantot EU TLAC3a, lai atklātu informāciju par termiņu profilu un prioritāti parastajā maksātnespējas procedūrā, kas prasīta saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45.i panta 3. punkta b) apakšpunktu.

15. pants

Informācijas atklāšana par pašu kapitāla un atbilstīgo saistību galvenajām iezīmēm

Vienības, kas identificētas kā noregulējuma vienības, kuras ir G-SNI vai daļa no G-SNI, un vienības, kas ir ārpussavienības G-SNI būtiski meitasuzņēmumi un kas pašas nav noregulējuma vienības, atklāj Regulas (ES) Nr. 575/2013 437.a panta a) punktā noteikto informāciju saskaņā ar minētās regulas 434.a pantā minēto īstenošanas aktu.

16. pants

Vispārīgi noteikumi par informācijas atklāšanu

1.   Ja vienības, kas atklāj informāciju, var izlaist vienu vai vairākus jautājumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 432. pantu, šajā regulā noteikto veidņu vai tabulu attiecīgās rindas vai slejas var atstāt tukšas un turpmāko rindu vai sleju numerācija nemainās.

2.   Vienības, kas atklāj informāciju, attiecīgajā veidnē vai tabulā skaidri norāda tukšās rindas vai slejas un attiecīgās informācijas neatklāšanas iemeslu.

3.   Kvalitatīvais stāstījums un jebkura cita nepieciešamā papildinformācija, kas pievienota kvantitatīvajai informācijai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 431. pantu, ir pietiekami skaidra un visaptveroša, lai informācijas lietotāji varētu saprast kvantitatīvo informāciju, un to izvieto blakus veidnēm, kuras tā apraksta.

4.   Vienības, kas atklāj informāciju, attiecībā uz skaitlisko vērtību atklāšanu ievēro šādus nosacījumus:

a)

kvantitatīvos monetāros datus atklāj, izmantojot minimuma precizitātes ekvivalentu līdz miljoniem vienību;

b)

kvantitatīvos datus, ko atklāj kā “procentus”, izsaka relatīvajās vienībās ar minimuma precizitāti, kas ir četri cipari aiz komata.

5.   Vienības, kas atklāj informāciju, atklājamajai informācijai pievieno šādu informāciju:

a)

informācijas atklāšanas atsauces datums un atsauces periods;

b)

informācijas atklāšanas valūta;

c)

vienības, kas atklāj informāciju, nosaukums un – attiecīgā gadījumā – juridiskās personas identifikators (LEI);

d)

attiecīgā gadījumā – grāmatvedības standarts; un

e)

attiecīgajā gadījumā – konsolidācijas tvērums.

III SADAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

17. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

I sadaļu piemēro no 2021. gada 28. jūnija.

II sadaļu piemēro no 2021. gada 1. jūnija attiecībā uz informācijas atklāšanu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 437.a pantu un 447. panta h) punktu un no informācijas atklāšanas prasību piemērošanas dienas saskaņā ar Direktīvas (ES) 2019/879 3. panta 1. punkta trešo daļu attiecībā uz informācijas atklāšanu saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45.i panta 3. punktu.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 23. aprīlī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.

(2)  OV L 173, 12.6.2014., 190. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/876 (2019. gada 20. maijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz sviras rādītāju, neto stabila finansējuma rādītāju, prasībām pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām, darījuma partnera kredītrisku, tirgus risku, riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem, riska darījumiem ar kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, lieliem riska darījumiem, pārskatu sniegšanas un informācijas atklāšanas prasībām un Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 150, 7.6.2019., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2019/879 (2019. gada 20. maijs), ar ko groza Direktīvu 2014/59/ES attiecībā uz zaudējumu absorbcijas un rekapitalizācijas spēju kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām un Direktīvu 98/26/EK (OV L 150, 7.6.2019., 296. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).


I PIELIKUMS

PĀRSKATU SNIEGŠANA PAR MINIMUMA PRASĪBU PAŠU KAPITĀLAM UN ATBILSTĪGAJĀM SAISTĪBĀM

MREL UN TLAC VEIDNES

Veidnes numurs

Veidnes kods

Veidnes / veidņu grupas nosaukums

Saīsinātais nosaukums

 

 

SUMMAS: MREL UN TLAC GALVENIE RĀDĪTĀJI

 

1

M 01.00

MREL un TLAC galvenie rādītāji (noregulējuma grupas / vienības)

KM2

 

 

SASTĀVS UN TERMIŅŠ

 

2

M 02.00

MREL un TLAC spējas un sastāvs (noregulējuma grupas / vienības)

TLAC1

3

M 03.00

Iekšējā MREL un iekšējā TLAC

ILAC

4

M 04.00

Atbilstīgo saistību finansējuma struktūra

LIAB-MREL

 

 

KREDITORU PRIORITĀTE

 

5

M 05.00

Kreditoru prioritāte (vienība, kas nav noregulējuma vienība)

TLAC2

6

M 06.00

Kreditoru prioritāte (noregulējuma vienības)

TLAC3

 

 

LĪGUMAM RAKSTURĪGA INFORMĀCIJA

 

7

M 07.00

Instrumenti, ko reglamentē trešo valstu tiesību akti

MTCI


M 01.00 - MREL un TLAC galvenie rādītāji (noregulējuma grupas / vienības) (KM2)

 

Minimuma prasība pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (MREL)

Pašu kapitāla un atbilstīgo saistību prasība G-SNI (TLAC)

0010

0020

 

Kopējā riska darījumu vērtība un kopējās riska darījumu vērtības mērs

0100

KOPĒJĀ RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBA (TREA)

 

 

0110

KOPĒJĀS RISKA DARĪJUMU VĒRTĪBAS MĒRS (TEM)

 

 

 

Pašu kapitāls un atbilstīgās saistības

0200

PAŠU KAPITĀLS UN ATBILSTĪGĀS SAISTĪBAS

 

 

0210

No kā: pašu kapitāls un subordinētās saistības

 

 

0220

No kā tās, ko reglamentē trešo valstu tiesību akti

 

 

0230

No kā tās, kas satur Direktīvas 2014/59/ES 55. pantā minēto norakstīšanas un konvertācijas klauzulu

 

 

 

Citas iekšēji rekapitalizējamas saistības

0250

CITAS IEKŠĒJI REKAPITALIZĒJAMAS SAISTĪBAS

 

 

0260

No kā tās, ko reglamentē trešo valstu tiesību akti

 

 

0270

No kā tās, kas satur Direktīvas 2014/59/ES 55. pantā minēto norakstīšanas un konvertācijas klauzulu

 

 

0280

Atlikušais termiņš < 1 gads

 

 

0285

Atlikušais termiņš >= 1 gads un < 2 gadi

 

 

0290

Atlikušais termiņš >= 2 gadi

 

 

 

Rādītāji un subordinācijas atbrīvojumi

0300

PAŠU KAPITĀLS UN ATBILSTĪGĀS SAISTĪBAS KĀ PROCENTUĀLĀ DAĻA NO TREA

 

 

0310

No kā: pašu kapitāls un subordinētās saistības

 

 

0320

PAŠU KAPITĀLS UN ATBILSTĪGĀS SAISTĪBAS KĀ PROCENTUĀLĀ DAĻA NO TEM

 

 

0330

No kā pašu kapitāls un subordinētās saistības

 

 

0340

Vai ir piemērojams Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.b panta 4. punktā paredzētais subordinācijas atbrīvojums? (5% atbrīvojums)

 

 

0350

Atļauto nesubordinēto atbilstīgo saistību instrumentu kopsumma, ja tiek piemērota Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.b panta 3. punktā noteiktā subordinācijas rīcības brīvība (ne vairāk kā 3,5 % atbrīvojums)

 

 

0360

To kopējo nesubordinēto saistību īpatsvars, kas ir iekļautas pašu kapitālā un atbilstīgajās saistībās

 

 


M 02.00 - MREL un TLAC spējas un sastāvs (noregulējuma grupas / vienības) (TLAC1)

 

Minimuma prasība pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (MREL)

G-SNI prasība pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (TLAC)

Izziņas postenis: Summas, kas ir atbilstīgas MREL, bet ne TLAC vajadzībām

0010

0020

0030

0010

PAŠU KAPITĀLS UN ATBILSTĪGĀS SAISTĪBAS

 

 

 

0020

(Atbilstīgs) pašu kapitāls

 

 

 

0030

Pirmā līmeņa pamata kapitāls

 

 

 

0040

(Atbilstīgs) pirmā līmeņa papildu kapitāls

 

 

 

0050

(Atbilstīgs) otrā līmeņa kapitāls

 

 

 

0060

Atbilstīgās saistības

 

 

 

0070

Atbilstīgo saistību posteņi pirms korekcijām

 

 

 

0080

no kā: atbilstīgās saistības, ko uzskata par strukturāli subordinētām

 

 

 

0090

Atbilstīgās saistības, kas ir subordinētas izslēgtajām saistībām

 

 

 

0100

Atbilstīgo saistību instrumenti, ko tieši emitējusi noregulējuma vienība (nav tiesību saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus)

 

 

 

0110

Atbilstīgo saistību instrumenti, ko emitējušas citas vienības noregulējuma grupā (nav tiesību saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus)

 

 

 

0120

Atbilstīgo saistību instrumenti, kas emitēti pirms 2019. gada 27. jūnija

 

 

 

0130

Otrā līmeņa kapitāla instrumenti, kuru atlikušais termiņš ir vismaz viens gads, ciktāl tie nav uzskatāmi par otrā līmeņa kapitāla posteņiem

 

 

 

0140

Atbilstīgās saistības, kas nav subordinētas izslēgtajām saistībām

 

 

 

0150

Atbilstīgās saistības, kas nav subordinētas izslēgtajām saistībām (nav tiesību saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus, pirms maksimālās robežvērtības piemērošanas)

 

 

 

0160

Atbilstīgās saistības, kas nav subordinētas izslēgtajām saistībām un kas emitētas pirms 2019. gada 27. jūnija (pirms maksimālās robežvērtības piemērošanas)

 

 

 

0170

Summas, kas ir atbilstīgas pēc Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.b panta 3. punktā noteiktās maksimālās robežvērtības piemērošanas (nav tiesību saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus)

 

 

 

0180

Summas, kas ir atbilstīgas pēc Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.b panta 3. punktā noteiktās maksimālās robežvērtības piemērošanas un kas sastāv no posteņiem, kuri emitēti pirms 2019. gada 27. jūnija

 

 

 

0190

(-) Atskaitījumi

 

 

 

0200

(-) Riska darījumi starp MPE noregulējuma grupām

 

 

 

0210

(-) Ieguldījumi citos atbilstīgo saistību instrumentos

 

 

 

0220

Summa, par kādu atskaitījumi no atbilstīgajām saistībām pārsniedz atbilstīgās saistības (atskaitīta no otrā līmeņa kapitāla)

 

 

 

IZZIŅAS POSTEŅI

0400

Pirmā līmeņa pamata kapitāls (CET1) (%), kas pieejams pēc vienības prasību izpildes

 

 

 

0410

Apvienoto rezervju prasība (%)

 

 

 

0420

no kā: kapitāla saglabāšanas rezervju prasība

 

 

 

0430

no kā: pretciklisko kapitāla rezervju prasība

 

 

 

0440

no kā: sistēmiskā riska rezervju prasība

 

 

 

0450

no kā: globālo sistēmiski nozīmīgo iestāžu (G-SNI) vai citu sistēmiski nozīmīgo iestāžu (C-SNI) rezerves

 

 

 

0460

Ieguldījumi citu iestāžu subordinētajās atbilstīgajās saistībās

 

 

 

0470

Ieguldījumi G-SNI subordinētajās atbilstīgajās saistībās

 

 

 

0480

Ieguldījumi C-SNI subordinētajās atbilstīgajās saistībās

 

 

 

0490

Ieguldījumi citu iestāžu subordinētajās atbilstīgajās saistībās

 

 

 

0500

Izslēgtās saistības

 

 

 


M 03.00 - Iekšējā MREL un iekšējā TLAC (ILAC)

 

Iekšējā MREL

Iekšējā TLAC

0010

0020

0010

Piemērošanas līmenis

 

 

 

Kopējā riska darījumu vērtība un kopējās riska darījumu vērtības mērs

0100

Kopējā riska darījumu vērtība (TREA)

 

 

0110

Kopējās riska darījumu vērtības mērs (TEM)

 

 

 

Atbilstīgs pašu kapitāls un atbilstīgās saistības

0200

Atbilstīgs pašu kapitāls un atbilstīgās saistības

 

 

0210

Atbilstīgs pašu kapitāls

 

 

0220

Pirmā līmeņa pamata kapitāls (CET1)

 

 

0230

Atbilstīgs pirmā līmeņa papildu kapitāls

 

 

0240

(Atbilstīgs) otrā līmeņa kapitāls

 

 

0250

Atbilstīgās saistības un garantijas

 

 

0260

Atbilstīgās saistības (izņemot garantijas)

 

 

0270

Noregulējuma vienības sniegtās un noregulējuma iestādes atļautās garantijas

 

 

0280

Izziņas postenis: garantijas nodrošinātā daļa

 

 

0290

(-) Atskaitījumi vai ekvivalents

 

 

 

Atbilstīga pašu kapitāla un atbilstīgo saistību rādītāji

0400

Pašu kapitāls un atbilstīgās saistības kā procentuālā daļa no TREA

 

 

0410

no kā atļautās garantijas

 

 

0420

Pašu kapitāls un atbilstīgās saistības kā procentuālā daļa no TEM

 

 

0430

no kā atļautās garantijas

 

 

0440

Pirmā līmeņa pamata kapitāls (%), kas pieejams pēc vienības prasību izpildes

 

 

 

Izziņas posteņi

0500

Apvienoto rezervju prasība (%)

 

 

0510

no kā: kapitāla saglabāšanas rezervju prasība

 

 

0520

no kā: pretciklisko kapitāla rezervju prasība

 

 

0530

no kā: sistēmiskā riska rezervju prasība

 

 

0540

no kā: globālo sistēmiski nozīmīgo iestāžu (G-SNI) vai citu sistēmiski nozīmīgo iestāžu (C-SNI) rezerves

 

 

0550

Citas iekšēji rekapitalizējamas saistības

 

 

0560

no kā tās, ko reglamentē trešo valstu tiesību akti

 

 

0570

no kā tās, kas satur Direktīvas 2014/59/ES 55. pantā minēto norakstīšanas un konvertācijas klauzulu

 

 

0580

Atlikušais termiņš < 1 gads

 

 

0590

Atlikušais termiņš >= 1 gads un < 2 gadi

 

 

0600

Atlikušais termiņš >= 2 gadi

 

 

0610

Izslēgtās saistības

 

 


M 04.00 - Atbilstīgo saistību finansējuma struktūra (LIAB MREL)

 

Summa, kas ir atbilstīga MREL / iekšējai MREL

0010

0100

ATBILSTĪGĀS SAISTĪBAS

 

0200

Noguldījumi, nesegtie un nepreferenciālie >= 1 gads

 

0210

no kā: atlikušais termiņš >= 1 gads < 2 gadi

 

0220

no kā: atlikušais termiņš >= 2 gadi

 

0230

no kā: meitasuzņēmumu emitēti

 

0300

Nodrošinātās saistības, kas netiek izmantotas kā nodrošinājums >= 1 gads

 

0310

no kā: atlikušais termiņš >= 1 gads < 2 gadi

 

0320

no kā: atlikušais termiņš >= 2 gadi

 

0330

no kā: meitasuzņēmumu emitētas

 

0400

Strukturētās parādzīmes >= 1 gads

 

0410

no kā: atlikušais termiņš >= 1 gads < 2 gadi

 

0420

no kā: atlikušais termiņš >= 2 gadi

 

0430

no kā: meitasuzņēmumu emitētas

 

0500

Augstākās prioritātes nenodrošinātās saistības >= 1 gads

 

0510

no kā: atlikušais termiņš >= 1 gads un < 2 gadi

 

0520

no kā: atlikušais termiņš >= 2 gadi

 

0530

no kā: meitasuzņēmumu emitētas

 

0600

Augstākās prioritātes nepreferenciālas saistības >= 1 gads

 

0610

no kā: atlikušais termiņš >= 1 gads un < 2 gadi

 

0620

no kā: atlikušais termiņš >= 2 gadi

 

0630

no kā: meitasuzņēmumu emitētas

 

0700

Subordinētās saistības (nav atzītas kā pašu kapitāls) >= 1 gads

 

0710

no kā: atlikušais termiņš >= 1 gads un < 2 gadi

 

0720

no kā: atlikušais termiņš >= 2 gadi

 

0730

no kā: meitasuzņēmumu emitētas

 

0800

Citas MREL atbilstīgās saistības >= 1 gads

 

0810

no kā: atlikušais termiņš >= 1 gads un < 2 gadi

 

0820

no kā: atlikušais termiņš >= 2 gadi

 

0830

no kā: meitasuzņēmumu emitētas

 


M 05.00 - Kreditoru prioritāte (vienība, kas nav noregulējuma vienība) (TLAC2)

Maksātnespējas pakāpe

Kreditora veids

Maksātnespējas pakāpes apraksts

Saistības un pašu kapitāls

Saistības un pašu kapitāls mīnus izslēgtās saistības

 

no kā: izslēgtās saistības

 

no kā: pašu kapitāls un atbilstīgās saistības iekšējās MREL vajadzībām

 

no kā: ar atlikušo termiņu

no kā: beztermiņa vērtspapīri

≥ 1 gads

< 2 gadi

≥ 2 gadi

< 5 gadi

≥ 5 gadi

< 10 gadi

≥ 10 gadi

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


M 06.00 - Kreditoru prioritāte (noregulējuma vienības) (TLAC3)

Maksātnespējas pakāpe

Maksātnespējas pakāpes apraksts

Saistības un pašu kapitāls

Saistības un pašu kapitāls mīnus izslēgtās saistības

 

no kā: izslēgtās saistības

 

no kā: pašu kapitāls un atbilstīgās saistības, kas ir potenciāli atbilstīgas, lai izpildītu MREL

 

no kā: ar atlikušo termiņu

no kā: beztermiņa vērtspapīri

≥ 1 gads

< 2 gadi

≥ 2 gadi

< 5 gadi

≥ 5 gadi

< 10 gadi

≥ 10 gadi

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


M 07.00 Instrumenti, ko reglamentē trešo valstu tiesību akti (MTCI)

Emitentvienība

Līguma identifikators

Piemērojamie tiesību akti (trešā valsts)

Norakstīšanas un konvertācijas pilnvaru līgumiska atzīšana

Regulatīvā procedūra

Summa

Pakāpe parasta maksātnespējas procesa ietvaros

Termiņš

(Pirmā) atsaukšanas diena

Regulatīva atsaukšana (J/N)

Vārds

Kods

Koda veids

Pašu kapitāla vai atbilstīgo saistību veids

Instrumenta veids

Reglamentējošie tiesību akti

Maksātnespējas pakāpe

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


II PIELIKUMS

PĀRSKATU SNIEGŠANA PAR MINIMUMA PRASĪBU PAŠU KAPITĀLAM UN ATBILSTĪGAJĀM SAISTĪBĀM – NORĀDĪJUMI

I DAĻA. VISPĀRĪGĀS NORĀDĪJUMI

1.   Struktūra un konvencijas

1.1.   Struktūra

1.

Šo satvaru ziņošanai par MREL un TLAC veido četras veidņu grupas:

a)

summas: MREL un TLAC galvenie rādītāji;

b)

sastāvs un termiņš;

c)

kreditoru prioritātes;

d)

līgumam raksturīga informācija.

2.

Attiecībā uz katru veidni ir sniegtas atsauces uz tiesību aktiem. Šajā regulas daļā ir iekļauta sīkāka informācija par vispārīgākiem pārskatu sniegšanas aspektiem par katru veidņu kopu un norādījumi par konkrētām pozīcijām.

1.2.   Numerācijas konvencija

3.

Atsaucoties uz veidņu slejām, rindām un šūnām, dokumentā izmanto pieņemto praksi attiecībā uz apzīmējumiem, kas norādīta a)–d) punktā. Minētos ciparu kodus plaši izmanto validācijas noteikumos, kas noteikti saskaņā ar III pielikumu:

a)

tiek izmantots šāds vispārējs apzīmējums: {Veidne;Rinda;Sleja};

b)

veidnē norādītajās atsaucēs nav ietverta konkrētās veidnes norāde: {Rinda; Sleja};

c)

ja veidnē ir tikai viena sleja, atsaucas vienīgi uz rindām: {Veidne;Rinda};

d)

zvaigznītes zīmi izmanto, lai norādītu, ka atsauce ietver iepriekš norādītās rindas vai slejas.

1.3.   Zīmju konvencija

4.

Jebkuru summu, kas palielina pašu kapitālu un atbilstīgās saistības, riska darījumu riska svērtās vērtības, sviras rādītāja riska darījumu vērtības mēru vai prasības, uzrāda kā pozitīvu skaitli. Turpretī jebkuru summu, kas samazina pašu kapitālu un atbilstīgās saistības, riska darījumu riska svērtās vērtības, sviras rādītāja riska darījumu mēru vai prasības, uzrāda kā negatīvu skaitli. Ja pirms kāda posteņa apzīmējuma ir mīnuszīme (-), paredzēts, ka minēto posteni neuzrāda kā pozitīvu skaitli.

1.4.   Saīsinājumi

5.

Šīs regulas pielikumos piemēro šādus saīsinājumus:

a)

MREL ir minimuma prasība pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām, kas definēta Direktīvas 2014/59/ES (1) 45. pantā.

b)

TLAC” ir prasība pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām, kas noteikta globāli sistēmiski nozīmīgām iestādēm (G-SNI) saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 (2) 92.a pantu;

c)

“iekšējā TLAC” ir prasība pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām, kas noteikta ārpussavienības G-SNI saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.b pantu;

d)

“iekšējā MREL” ir MREL, ko piemēro vienībām, kuras pašas nav noregulējuma vienības, saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45.f pantu.

II DAĻA. NORĀDĪJUMI SAISTĪBĀ AR VEIDNĒM

1.   Summas: M 01.00 –MREL un TLAC galvenie rādītāji (KM2)

1.1.   Vispārīgas piezīmes

6.

Sleju, kas attiecas uz minimuma prasību pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (MREL), aizpilda vienības, kurām piemēro minimuma prasību pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45.e pantu. Tikai tās vienības, kurām ir pienākums izpildīt Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.a pantā noteikto prasību, uzrāda posteņus, kas attiecas uz G-SNI prasību pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (TLAC).

1.2.   Norādījumi attiecībā uz konkrētām pozīcijām

Slejas

Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi

0010

Minimuma prasība pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (MREL)

Direktīvas 2014/59/ES 45. un 45.e pants

0020

Prasība pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām attiecībā uz G-SNI (TLAC)

Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.a pants


Rinda

Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi

0100 - 0120

Kopējā riska darījumu vērtība un kopējās riska darījumu vērtības mērs

0100

Kopējā riska darījumu vērtība (TREA)

Direktīvas 2014/59/ES 45. panta 2. punkta a) apakšpunkts, Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 3. punkts.

Šajā rindā uzrādītā kopējā riska darījumu vērtība ir kopējā riska darījumu vērtība, kas ir pamatā, lai nodrošinātu atbilstību attiecīgi Direktīvas 2014/59/ES 45. panta vai Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.a panta prasībām.

0110

Kopējās riska darījumu vērtības mērs (TEM)

Direktīvas 2014/59/ES 45. panta 2. punkta b) apakšpunkts, Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 4. punkts un 429.a pants.

Šajā rindā uzrādītais kopējās riska darījumu vērtības mērs ir kopējās riska darījumu vērtības mērs, kas ir pamats, lai nodrošinātu atbilstību attiecīgi Direktīvas 2014/59/ES 45. panta vai Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.a panta prasībām.

0200 - 0230

Pašu kapitāls un atbilstīgās saistības

0200

Pašu kapitāls un atbilstīgās saistības

MREL

Pašu kapitāla un subordinēto atbilstīgo saistību summu, kas ieskaitīta MREL, uzrāda kā summu, ko veido:

i)

pašu kapitāls, kā definēts Regulas (EK) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 118) apakšpunktā un 72. pantā;

ii)

atbilstīgās saistības, kas definētas Direktīvas 2014/59/ES 2. panta 1. punkta 71.a) apakšpunktā;

Attiecībā uz instrumentiem, ko reglamentē trešās valsts tiesību akti, instrumentu šajā rindā iekļauj tikai tad, ja tas atbilst Direktīvas 2014/59/ES 55. panta prasībām.

TLAC

Pašu kapitāla un atbilstīgo saistību summa, ko ieskaita G-SNI prasībā pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (TLAC), ir summa, kas minēta Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.l pantā un ko veido:

i)

pašu kapitāls, kā definēts Regulas (EK) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 118) apakšpunktā un 72. pantā;

ii)

atbilstīgās saistības saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.k pantu.

0210

No kā: pašu kapitāls un subordinētās saistības

Pašu kapitāla un subordinēto atbilstīgo saistību summu, kas ieskaitīta MREL, uzrāda kā summu, ko veido:

i)

pašu kapitāls, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 118) apakšpunktā un 72. pantā;

ii)

atbilstīgās saistības, kas iekļautas pašu kapitāla un atbilstīgo saistību summā saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45.b pantu un kas ir subordinēti atbilstīgi instrumenti, kā definēts minētās direktīvas 2. panta 1. punkta 71.b) apakšpunktā;

iii)

saistības, kas iekļautas pašu kapitāla un atbilstīgo saistību summā saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45.b panta 3. punktu.

Attiecībā uz instrumentiem, ko reglamentē trešās valsts tiesību akti, instrumentu šajā rindā iekļauj tikai tad, ja tas atbilst Direktīvas 2014/59/ES 55. panta prasībām.

0220

No kā tie, ko reglamentē trešo valstu tiesību akti

Pašu kapitāla un atbilstīgo saistību summa, ko reglamentē ar trešās valsts tiesību aktiem, kā minēts Direktīvas 2014/59/ES 55. pantā.

0230

No kā: kas ietver Direktīvas 2014/59/ES 55. pantā minēto norakstīšanas un konvertācijas klauzulu

Pašu kapitāla un atbilstīgo saistību summa, ko reglamentē trešās valsts tiesību akti un kas ietver norakstīšanas un konvertācijas klauzulu, kā minēts Direktīvas 2014/59/ES 55. pantā.

0250 - 0290

Citas iekšēji rekapitalizējamas saistības

Vienības, kurām minētās informācijas sniegšanas dienā pašu kapitāla un atbilstīgo saistību summas ir vismaz 150 % no Direktīvas 2014/59/ES 45. panta 1. punktā noteiktās prasības, ir atbrīvotas no pienākuma sniegt informāciju 0250.–0290. rindā. Šādas vienības var izvēlēties brīvprātīgi sniegt šo informāciju šajā veidnē.

0250

Citas iekšēji rekapitalizējamas saistības

Iekšēji rekapitalizējamu saistību summa, kā definētsDirektīvas 2014/59/ES 2. panta 1. punkta 71) apakšpunktā, kuras nav ietvertas pašu kapitālā un atbilstīgajās saistībās saskaņā ar minētās direktīvas 45.b pantu.

Šī summa atbilst starpībai starp saistībām, kas nav izslēgtas no iekšējās rekapitalizācijas, kā uzrādīts Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2018/1624 (3) I pielikumā sniegtajā veidnē Z 02.00 {r0300, c0090}, un atbilstīgajām saistībām, kas uzrādītas šīs veidnes {r0200}.

0260

No kā: ko reglamentē trešo valstu tiesību akti

Citu iekšēji rekapitalizējamu saistību summa, ko reglamentē trešās valsts tiesību akti, kā minēts Direktīvas 2014/59/ES 55. pantā.

0270

No kā: kas ietver Direktīvas 2014/59/ES 55. pantā minēto norakstīšanas un konvertācijas klauzulu

Tādu citu iekšēji rekapitalizējamu saistību summa, kuras reglamentē trešās valsts tiesību akti un kuras ietver norakstīšanas un konvertācijas klauzulu, kā minēts Direktīvas 2014/59/ES 55. pantā.

0280 – 0290

Citu iekšēji rekapitalizējamo saistību sadalījums pa atlikušajiem termiņiem

0280

Atlikušais termiņš < 1 gads

0285

Atlikušais termiņš >= 1 gads un < 2 gadi

0290

Atlikušais termiņš >= 2 gadi

0300 - 0360

Koeficienti un subordinācijas atbrīvojumi

0300

Pašu kapitāls un atbilstīgās saistības kā procentuālā daļa no TREA

Šīs rindas vajadzībām pašu kapitāla un atbilstīgo saistību summu, kas uzrādīta 0200. rindā, izsaka kā procentuālo daļu no kopējās riska darījumu vērtības, kas aprēķināta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 3. punktu.

0310

No kā: pašu kapitāls un subordinētās saistības

Šīs rindas vajadzībām pašu kapitāla un subordinēto atbilstīgo saistību summu, kas uzrādīta 0210. rindā, izsaka kā procentuālo daļu no kopējās riska darījumu vērtības, kas aprēķināta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 3. punktu.

0320

Pašu kapitāls un atbilstīgās saistības kā procentuālā daļa no TEM

Šīs rindas vajadzībām pašu kapitāla un atbilstīgo saistību summu, kas uzrādīta 0200. rindā, izsaka kā procentuālo daļu no kopējās riska darījumu vērtības mēra, kas aprēķināts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 4. punktu un 429.a pantu.

0330

No kā: pašu kapitāls un subordinētās saistības

Šīs rindas vajadzībām pašu kapitāla un subordinēto atbilstīgo saistību summu, kas uzrādīta 0210. rindā, izsaka kā procentuālo daļu no kopējās riska darījumu vērtības mēra, kas aprēķināts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 4. punktu un 429.a pantu.

0340

Vai ir piemērojams Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.b panta 4. punktā paredzētais subordinācijas atbrīvojums? (5 % atbrīvojums)

Šo rindu uzrāda tikai vienības, uz kurām attiecas G-SNI prasība pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (TLAC prasība).

Ja noregulējuma iestāde atļauj saistības uzskatīt par atbilstīgo saistību instrumentiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.b panta 4. punktu, pārskatu sniedzošā vienība 0020. slejā norāda “jā”.

Ja noregulējuma iestāde neļauj saistības uzskatīt par atbilstīgo saistību instrumentiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.b panta 4. punktu, pārskatu sniedzošā vienība 0020. slejā norāda “nē”.

Tā kā Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.b panta 3. un 4. punktā noteiktie atbrīvojumi ir savstarpēji izslēdzoši, šo rindu neaizpilda, ja pārskatu sniedzošā sabiedrība ir aizpildījusi {r0350}.

0350

Atļauto nesubordinēto atbilstīgo saistību instrumentu kopsumma, ja tiek piemērota Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.b panta 3. punktā noteiktā subordinācijas rīcības brīvība (ne vairāk kā 3,5 % atbrīvojums)

Tādu nesubordinēto saistību kopsumma, kuras noregulējuma iestāde ir atļāvusi uzskatīt par atbilstīgo saistību instrumentiem G-SNI prasības pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (TLAC) nolūkā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.b panta 3. punktu vai kuras atbilst saskaņā ar minētās regulas 494. panta 3. punktu.

Līdz 2021. gada 31. decembrim šajā rindā uzrādītā summa ir summa pēc Regulas (ES) Nr. 575/2013 494. panta 2. punkta piemērošanas (2,5 % maksimālā robežvērtība).

Tā kā Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.b panta 3. un 4. punktā noteiktie atbrīvojumi ir savstarpēji izslēdzoši, šo rindu neaizpilda, ja pārskatu sniedzošā sabiedrība norāda “jā” {r0340,c0020}.

0360

To kopējo nesubordinēto saistību īpatsvars, kas ir iekļautas pašu kapitālā un atbilstīgajās saistībās

Šo rindu uzrāda tikai vienības, uz kurām attiecas G-SNI prasība pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (TLAC prasība).

Ja piemēro ierobežotu subordinācijas atbrīvojumu, kas noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.b panta 3. punktā, vienības uzrāda:

i)

emitēto saistību summu, kas ir līdzvērtīga izslēgtajām saistībām, kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.a panta 2. punktā, un ir iekļauta 0200. rindā uzrādītajā summā (pēc maksimālās robežvērtības piemērošanas),

ii)

dalīta ar emitēto saistību summu, kas ir līdzvērtīga izslēgtajām saistībām, kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.a panta 2. punktā, un kuras tiktu atzītas 0200. rindā, ja netiktu piemērota maksimālā robežvērtība.

2.   Sastāvs un termiņš

2.1.   M 02.00 - MREL un TLAC spējas un sastāvs (noregulējuma grupas un vienības) (TLAC1)

2.1.1.   Vispārīgas piezīmes

7.

Veidnē M 02.00 – MREL un TLAC spējas un sastāvs (noregulējuma grupas un vienības) (TLAC1) sniegta sīkāka informācija par pašu kapitāla un atbilstīgo saistību sastāvu.

8.

Sleju, kas attiecas uz minimuma prasību pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (MREL), aizpilda vienības, kurām piemēro minimuma prasību pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45.e pantu. Tikai tās vienības, kurām ir pienākums izpildīt Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.a pantā noteikto prasību, uzrāda posteņus, kas attiecas uz G-SNI prasību pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (TLAC).

2.1.2.   Norādījumi attiecībā uz konkrētām pozīcijām

Sleja

Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi

0010

Minimuma prasība pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (MREL)

Direktīvas 2014/59/ES 45. un 45.e pants.

0020

Pašu kapitāla un atbilstīgo saistību prasība G-SNI (TLAC)

Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.a pants.

0030

Izziņas postenis: Summas, kas ir atbilstīgas MREL, bet ne TLAC vajadzībām

Šo sleju aizpilda tikai vienības, kurām piemēro prasību pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām attiecībā uz G-SNI (TLAC).

Šī sleja atspoguļo starpību starp pašu kapitāla un saistību summām, kas ir atbilstīgas, lai izpildītu Direktīvas 2014/59/ES 45. pantā noteikto prasību saskaņā ar minētās direktīvas 45.e pantu, un pašu kapitāla un saistību summu, kas ir atbilstīgas, lai izpildītu Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.a pantā noteikto prasību.


Rinda

Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi

0010

PAŠU KAPITĀLS UN ATBILSTĪGĀS SAISTĪBAS

Pašu kapitāls un atbilstīgās saistības Direktīvas 2014/59/ES 45.e panta un Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.a panta vajadzībām

MREL

Pašu kapitāla un subordinēto atbilstīgo saistību summu, kas ieskaitīta MREL, uzrāda kā summu, ko veido:

i)

pašu kapitāls, kā definēts Regulas (EK) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 118) apakšpunktā un 72. pantā;

ii)

atbilstīgās saistības, kas definētas Direktīvas 2014/59/ES 2. panta 1. punkta 71.a) apakšpunktā;

Attiecībā uz instrumentiem, ko reglamentē trešās valsts tiesību akti, instrumentu šajā rindā iekļauj tikai tad, ja tas atbilst Direktīvas 2014/59/ES 55. pantā noteiktajām prasībām.

TLAC

Pašu kapitāla un atbilstīgo saistību summa, ko ieskaita G-SNI prasībā pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (TLAC), ir summa, kas minēta Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.l pantā un ko veido:

i)

pašu kapitāls, kā definēts Regulas (EK) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 118) apakšpunktā un 72. pantā;

ii)

atbilstīgās saistības saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.k pantu.

0020

(Atbilstīgs) pašu kapitāls

Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 118) apakšpunkts un 72. pants

MREL gadījumā instrumentus, ko reglamentē trešās valsts tiesību akti, šajā rindā un 0040. un 0050. rindā iekļauj tikai tad, ja tie atbilst Direktīvas 2014/59/ES 55. pantā noteiktajām prasībām.

0030

Pirmā līmeņa pamata kapitāls

Regulas (ES) Nr. 575/2013 50. pants.

0040

(Atbilstīgs) pirmā līmeņa papildu kapitāls

Regulas (ES) Nr. 575/2013 61. pants.

0050

(Atbilstīgs) otrā līmeņa kapitāls

Regulas (ES) Nr. 575/2013 71. pants.

0060

Atbilstīgās saistības

MREL

Atbilstīgās saistības, kas definētas Direktīvas 2014/59/ES 2. panta 1. punkta 71.a) apakšpunktā; Attiecībā uz instrumentiem, ko reglamentē trešās valsts tiesību akti, instrumentu šajā rindā iekļauj tikai tad, ja tas atbilst minētās direktīvas 55. pantā noteiktajām prasībām.

TLAC

Atbilstīgās saistības saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.k pantu.

0070

Atbilstīgo saistību posteņi pirms korekcijām

MREL

Atbilstīgās saistības, kas definētas Direktīvas 2014/59/ES 2. panta 1. punkta 71.a) apakšpunktā; Attiecībā uz instrumentiem, ko reglamentē trešās valsts tiesību akti, instrumentu šajā rindā iekļauj tikai tad, ja tas atbilst minētās direktīvas 55. pantā noteiktajām prasībām.

TLAC

Atbilstīgās saistības, kas atbilst visām prasībām, kuras noteiktas Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.a līdz 72.d pantā.

0080

No kā: atbilstīgās saistības, ko uzskata par strukturāli subordinētām

MREL

Saistības, kas atbilst Direktīvas 2014/59/ES 45.b panta nosacījumiem,jo tās emitē noregulējuma vienība, kas ir pārvaldītājsabiedrība, un tāpēc, ka nav Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.a panta 2. punktā minēto izslēgto saistību, kas ir līdzvērtīgas atbilstīgo saistību instrumentiem vai kurām ir zemāka prioritāte par tām.

Attiecībā uz instrumentiem, ko reglamentē trešās valsts tiesību akti, instrumentu šajā rindā iekļauj tikai tad, ja tas atbilst Direktīvas 2014/59/ES 55. pantā noteiktajām prasībām.

Šajā rindā iekļauj arī atbilstīgās saistības, kas kvalificējamas, piemērojot tiesības saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 494.b panta 3. punktu.

TLAC

Saistības, kuras:

a)

atbilst prasībām, kas noteiktas Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.a līdz 72.d pantā, un jo īpaši prasībām, kas noteiktas minētās regulas 72.b panta 2. punkta d) apakšpunkta iii) punktā, bet ne prasībām, kas noteiktas minētā punkta d) apakšpunkta i) vai ii) punktā, vai

b)

atbilst prasībām, kas noteiktas Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.a līdz 72.d pantā, izņemot minētās regulas 72.b panta 2. punkta d) apakšpunktu, un kuras noregulējuma iestādes ir atļāvušas kvalificēt kā atbilstīgo saistību instrumentus saskaņā ar minētās regulas 72.b panta 4. punktu.

Šajā rindā iekļauj arī atbilstīgās saistības, kas kvalificējamas, piemērojot tiesības saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 494.b panta 3. punktu.

0090

Atbilstīgās saistības, kas subordinētas izslēgtajām saistībām

MREL

Atbilstīgās saistības, kas iekļautas pašu kapitāla un atbilstīgo saistību summā saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45.b pantu un kas ir subordinēti atbilstīgi instrumenti, kā definēts minētās direktīvas 2. panta 1. punkta 71.b apakšpunktā, un saistības, kas ir iekļautas pašu kapitāla un atbilstīgo saistību summā saskaņā ar minētās direktīvas 45.b panta 3. punktu. Attiecībā uz instrumentiem, ko reglamentē trešās valsts tiesību akti, instrumentu šajā rindā iekļauj tikai tad, ja tas atbilst minētās direktīvas 55. pantā noteiktajām prasībām.

TLAC

Atbilstīgās saistības, kas atbilst visām prasībām, kuras noteiktas Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.a līdz 72.d pantā, izņemot saistības, kuras atļauts kvalificēt kā atbilstīgo saistību instrumentus saskaņā ar minētās regulas 72.b panta 3. vai 4. punktu.

0100

Atbilstīgo saistību instrumenti, ko tieši emitējusi noregulējuma vienība (nav tiesību saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus)

MREL

Atbilstīgās saistības, kas iekļautas pašu kapitāla un atbilstīgo saistību summā saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45.b pantu un kas ir subordinēti atbilstīgi instrumenti, kā definēts minētās direktīvas 2. panta 1. punkta 71.b apakšpunktā, un kurus tieši emitē noregulējuma vienība. Attiecībā uz instrumentiem, ko reglamentē trešās valsts tiesību akti, instrumentu šajā rindā iekļauj tikai tad, ja tas atbilst minētās direktīvas 55. pantā noteiktajām prasībām.

TLAC

Atbilstīgās saistības, kas atbilst visām prasībām, kuras noteiktas Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.a līdz 72.d pantā, izņemot saistības, kuras atļauts kvalificēt kā atbilstīgo saistību instrumentus saskaņā ar minētās regulas, 72.b panta 3. vai 4. punktu, un kuras emitē tieši noregulējuma vienība.

Šajā rindā neiekļauj nedz amortizēto otrā līmeņa kapitāla instrumentu daļu, ja atlikušais termiņš ir ilgāks par vienu gadu (Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.a panta 1. punkta b) apakšpunkts), nedz atbilstīgās saistības, kurām piemēro tiesības saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus saskaņā ar minētās regulas 494.b pantu.

0110

Atbilstīgo saistību instrumenti, ko emitējušas citas vienības noregulējuma grupā (nav tiesību saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus)

MREL

Atbilstīgās saistības, kas iekļautas pašu kapitāla un atbilstīgo saistību summā saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45.b pantu un ko emitējuši meitasuzņēmumi un kas iekļautas MREL saskaņā ar minētās direktīvas 45.b panta 3. punktu. Attiecībā uz instrumentiem, ko reglamentē trešās valsts tiesību akti, instrumentu šajā rindā iekļauj tikai tad, ja tas atbilst minētās direktīvas 55. pantā noteiktajām prasībām.

TLAC

Atbilstīgās saistības, kas atbilst visām prasībām, kuras noteiktas Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.a līdz 72.d pantā, izņemot saistības, kuras atļauts kvalificēt kā atbilstīgo saistību instrumentus saskaņā ar minētās regulas 72.b panta 3. vai 4. punktu, kuras emitējuši meitasuzņēmumi un kuras atbilst iekļaušanai vienības konsolidētajos atbilstīgo saistību instrumentos saskaņā ar minētās regulas 88.a pantu.

Šajā rindā neiekļauj nedz amortizēto otrā līmeņa kapitāla instrumentu daļu, ja atlikušais termiņš ir ilgāks par vienu gadu (Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.a panta 1. punkta b) apakšpunkts), nedz atbilstīgās saistības, kurām piemēro tiesības saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus saskaņā ar minētās regulas 494.b pantu.

0120

Atbilstīgo saistību posteņi, kas emitēti pirms 2019. gada 27. jūnija

MREL

Atbilstīgās saistības, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

tās ir emitētas pirms 2019. gada 27. jūnija;

b)

tās ir subordinēti atbilstīgie instrumenti, kā tas definēts Direktīvas 2014/59/ES 2. panta 1. punkta 71.b) apakšpunktā;

c)

tās ir iekļautas pašu kapitālā un atbilstīgajās saistībās saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 494.b panta 3. punktu;

d)

attiecībā uz instrumentiem, ko reglamentē trešās valsts tiesību akti, tās atbilst Direktīvas 2014/59/ES 55. pantā noteiktajām prasībām.

TLAC

Atbilstīgās saistības, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

tās ir emitētas pirms 2019. gada 27. jūnija;

b)

tās atbilst Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.b panta 2. punkta d) apakšpunktam;

c)

tās uzskata par atbilstīgām saistībām, kas izriet no tiesībām saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 494.b panta 3. punktu.

0130

Otrā līmeņa kapitāla instrumenti, kuru atlikušais termiņš ir vismaz viens gads, ciktāl tie nav uzskatāmi par otrā līmeņa kapitāla posteņiem

Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.a panta 1. punkta b) apakšpunkts.

Šajā rindā ietver otrā līmeņa kapitāla instrumentu amortizēto daļu, ja atlikušais termiņš ir ilgāks par vienu gadu. Šajā rindā uzrāda tikai summu, kas nav atzīta pašu kapitālā, bet atbilst visiem Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.b pantā noteiktajiem atbilstības kritērijiem.

MREL gadījumā instrumentus, ko reglamentē trešās valsts tiesību akti, šajā rindā iekļauj tikai tad, ja tie atbilst Direktīvas 2014/59/ES 55. pantā noteiktajām prasībām.

0140

Atbilstīgās saistības, kas nav subordinētas izslēgtajām saistībām

MREL

Saistības, kas atbilst Direktīvas 2014/59/ES 45.b panta nosacījumiem un kas nav pilnībā subordinētas prasījumiem, kuri izriet no izslēgtajām saistībām, kas minētas Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.a panta 2. punktā. Attiecībā uz instrumentiem, ko reglamentē trešās valsts tiesību akti, instrumentu šajā rindā iekļauj tikai tad, ja tas atbilst Direktīvas 2014/59/ES 55. pantā noteiktajām prasībām.

TLAC

Atbilstīgās saistības, kas atbilst prasībām, kuras noteiktas Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.a līdz 72.d pantā, izņemot minētās regulas 72.b panta 2. punkta d) apakšpunktu, un kuras atzīst par atbilstīgām saistībām saskaņā ar minētās regulas 72.b panta 3. vai 4. punktu. Ja piemēro Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.b panta 3. punktu, uzrādītā summa ir summa pēc minētajā pantā noteiktās maksimālās robežvērtības piemērošanas.

0150

Atbilstīgās saistības, kas nav subordinētas izslēgtajām saistībām (nav tiesību saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus, pirms maksimālās vērtības piemērošanas)

MREL

Saistības, kas atbilst Direktīvas 2014/59/ES 45.b panta 1.–3. punkta nosacījumiem un kas nav pilnībā subordinētas prasījumiem, kuri izriet no izslēgtajām saistībām, kas minētas Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.a panta 2. punktā. Attiecībā uz instrumentiem, ko reglamentē trešās valsts tiesību akti, instrumentu šajā rindā iekļauj tikai tad, ja tas atbilst Direktīvas 2014/59/ES 55. panta prasībām.

TLAC

Atbilstīgās saistības, kas atbilst prasībām, kuras noteiktas Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.a līdz 72.d pantā, izņemot minētās regulas 72.b panta 2. punkta d) apakšpunktu, un kuras varētu tikt atzītas par atbilstīgo saistību instrumentiem saskaņā ar minētās regulas 72.b panta 3. punktu vai kuras ir atļauts kvalificēt kā atbilstīgo saistību instrumentus saskaņā ar minētās regulas 72.b panta 4. punktu.

Ja piemēro Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.b panta 3. punktu vai 494. panta 2. punktu, šajā rindā uzrāda pilno summu, nepiemērojot attiecīgi 3,5 % un 2,5 % maksimālo robežvērtību.

Šajā rindā neiekļauj summas, kas ir atzīstamas pārejas posmā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 494.b panta 3. punktu.

0160

Atbilstīgās saistības, kas nav subordinētas izslēgtajām saistībām un kas emitētas pirms 2019. gada 27. jūnija (pirms maksimālās vērtības piemērošanas)

MREL

Atbilstīgās saistības, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

tās ir emitētas pirms 2019. gada 27. jūnija;

b)

tās atbilst Direktīvas 2014/59/ES 45.b panta 1.–3. punkta nosacījumiem un nav pilnībā subordinētas prasījumiem, kuri izriet no izslēgtajām saistībām, kas minētas Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.a panta 2. punktā;

c)

tās uzskata par atbilstīgām saistībām, kas izriet no tiesībām saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 494.b panta 3. punktu.

Attiecībā uz instrumentiem, ko reglamentē trešās valsts tiesību akti, instrumentu šajā rindā iekļauj tikai tad, ja tas atbilst Direktīvas 2014/59/ES 55. panta prasībām.

TLAC

Atbilstīgās saistības, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

tās ir emitētas pirms 2019. gada 27. jūnija;

b)

tās atbilst prasībām, kas noteiktas Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.a līdz 72.d pantā, izņemot minētās regulas 72.b panta 2. punkta d) apakšpunktu, un varētu tikt atzītas par atbilstīgo saistību instrumentiem saskaņā ar minētās regulas 72.b panta 3. punktu, vai ir atļauts tās kvalificēt kā atbilstīgo saistību instrumentus saskaņā ar minētās regulas 72.b panta 4. punktu;

c)

tās uzskata par atbilstīgām saistībām, kas izriet no tiesībām saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 494.b panta 3. punktu.

Ja piemēro Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.b panta 3. punktu vai 494. panta 2. punktu, šajā rindā uzrāda pilno summu, nepiemērojot attiecīgi 3,5 % un 2,5 % maksimālo robežvērtību

0170

Atbilstīgās summas pēc Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.b panta 3. punktā noteiktās maksimālās robežvērtības piemērošanas (nav tiesību saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus)

TLAC

Atbilstīgās saistības, kas atbilst prasībām, kuras noteiktas Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.a līdz 72.d pantā, izņemot minētās regulas 72.b panta 2. punkta d) apakšpunktu, pēc tam, kad ir piemērots minētās regulas 72.b panta 3.–5. punkts, izslēdzot saistības, kas atzītas, ievērojot tiesības saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus, kā izklāstīts minētās regulas 494.b panta 3. punktā.

Ja piemēro Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.b panta 3. punktu, un līdz 2021. gada 31. decembrim šajā rindā uzrādītā summa ir summa pēc minētās regulas 494. panta 2. punkta piemērošanas (maksimālā robežvērtība 2,5 % apmērā).

0180

Summas, kas ir atbilstīgas pēc Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.b panta 3. punktā noteiktās maksimālās robežvērtības piemērošanas un kas sastāv no posteņiem, kuri emitēti pirms 2019. gada 27. jūnija

TLAC

Atbilstīgās saistības, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

a)

tās ir emitētas pirms 2019. gada 27. jūnija;

b)

tās pēc Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.b panta 3. līdz 5. punkta piemērošanas atbilst prasībām, kas noteiktas minētās regulas 72.a līdz 72.d pantā, izņemot minētās regulas 72.b panta 2. punkta d) apakšpunktu;

c)

tās uzskata par atbilstīgām saistībām, kas izriet no tiesībām saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 494.b panta 3. punktu.

Ja piemēro Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.b panta 3. punktu, un līdz 2021. gada 31. decembrim šajā rindā uzrādītā summa ir summa pēc minētās regulas 494. panta 2. punkta piemērošanas (maksimālā robežvērtība 2,5 % apmērā).

0190

(–)

Atskaitījumi

0200

(–)

Riska darījumi starp MPE noregulējuma grupām

TLAC

Šī rinda atspoguļo atskaitījumus riska darījumiem starp MPE G-SNI noregulējuma grupām, kas atbilst tiešai, netiešai vai sintētiskai līdzdalībai viena vai vairāku meitasuzņēmumu pašu kapitāla instrumentos vai atbilstīgo saistību instrumentos, kuri nepieder tai pašai noregulējuma grupai, pie kuras pieder noregulējuma vienība, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.e panta 4. punktu.

0210

(-)

Ieguldījumi citos atbilstīgo saistību instrumentos

TLAC

Vienības uzrāda atskaitījumu par ieguldījumiem citos atbilstīgo saistību instrumentos, kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.e panta 1.–3. punktā un 72.f līdz 72.j pantā, turklāt summu, kas jāatskaita no atbilstīgo saistību posteņiem, nosaka saskaņā ar minētās regulas Otrās daļas I sadaļas 5.a nodaļas 2. iedaļu.

0220

(-) Summa, par kādu atskaitījumi no atbilstošām saistībām pārsniedz atbilstīgās saistības

Atbilstīgās saistības nevar būt negatīvas, bet ir iespējams, ka atskaitījumi no atbilstīgajām saistībām ir lielāki nekā atbilstīgās saistības. Šādā gadījumā atbilstīgajām saistībām jābūt vienādām ar nulli, un atskaitījumu pārsniegums ir jāatskaita no otrā līmeņa kapitāla saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 66. panta e) punktu.

Ar šo posteni tiek panākts, ka 0060. rindā uzrādītās atbilstīgās saistības nekad nav mazākas par nulli.

0400 - 0500

Izziņas posteņi

0400

Pirmā līmeņa pamata kapitāls (CET1) (%), kas pieejams pēc vienības prasību izpildes

Pirmā līmeņa pamata kapitāla summa, kas vienāda ar nulli vai pozitīva un pieejama pēc katras no Direktīvas 2013/36/ES (4) 141.a panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minēto prasību izpildes, un augstākā no šādām summām:

a)

attiecīgā gadījumā Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.a pantā noteiktā G-SNI prasība pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (TLAC prasība), ja tā aprēķināta saskaņā ar minētā panta 1. punkta a) apakšpunktu,

b)

minimuma prasība pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45. pantu, ja to aprēķina saskaņā ar minētās direktīvas 45. panta 2. punkta a) apakšpunktu.

Pieejamo pirmā līmeņa pamata kapitālu izsaka kā procentuālo daļu no kopējās riska darījumu vērtības, kas uzrādīta veidnes M 01.00 rindā 0100.

Uzrādītais skaitlis ir identisks gan MREL, gan TLAC slejām.

Tajā ņem vērā pārejas noteikumu ietekmi uz pašu kapitālu un atbilstīgajām saistībām, kopējo riska darījumu vērtību un pašām prasībām. Neņem vērā ne norādījumus par papildu pašu kapitālu, kā minēts Direktīvas 2013/36/ES 104.b pantā, ne minētās direktīvas 128. panta pirmās daļas 6. punktā noteikto apvienoto rezervju prasību.

0410

Apvienoto rezervju prasība (%)

Direktīvas 2013/36/ES 128. panta pirmās daļas 6. punkts

Apvienoto rezervju prasību izsaka kā procentuālo daļu no kopējās riska darījumu vērtības.

0420

No kā: kapitāla saglabāšanas rezervju prasība

Iestādei specifisko apvienoto rezervju summa (izteikta kā procentuālā daļa no kopējās riska darījumu vērtības), kas attiecas uz kapitāla saglabāšanas rezervju prasību.

0430

No kā: pretciklisko kapitāla rezervju prasība

Iestādei specifisko apvienoto rezervju summa (izteikta kā procentuālā daļa no kopējās riska darījumu vērtības), kas attiecas uz pretciklisko kapitāla rezervju prasību.

0440

No kā: sistēmiskā riska rezervju prasība

Iestādei specifisko apvienoto rezervju summa (izteikta kā procentuālā daļa no kopējās riska darījumu vērtības), kas attiecas uz sistēmiskā riska rezervju prasību.

0450

No kā: Globālo sistēmiski nozīmīgo iestāžu (G-SNI) vai citu sistēmiski nozīmīgo iestāžu (C-SNI) rezerves

Iestādei specifisko apvienoto rezervju summa (izteikta kā procentuālā daļa no kopējās riska darījumu vērtības), kas attiecas uz G-SNI vai C-SNI rezervju prasību.

0460

Ieguldījumi citu iestāžu subordinētajās atbilstīgajās saistībās

Šajā rindā un 0470. līdz 0490. rindā uzrādītās pozīcijas nosaka, ņemot vērā KPR 72.h pantā izklāstītos principus (neto garās pozīcijas, caurskatīšanas pieeja).

0470

Ieguldījumi G-SNI subordinētajās atbilstīgajās saistībās

Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.b panta 2. punktā minēto atbilstīgo saistību instrumentu līdzdalības summa, izslēdzot instrumentus saskaņā ar minētās regulas 72.bpanta 3.–5. punktu, kurus emitējušas G-SNI.

0480

Ieguldījumi C-SNI subordinētajās atbilstīgajās saistībās

To Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.b panta 2. punktā minēto atbilstīgo saistību instrumentu līdzdalības summa, kurus emitējušas C-SNI.

Ieguldījumus C-SNI subordinētajās atbilstīgajās saistībās, kas vienlaikus ir G-SNI, neuzrāda šajā rindā, bet tikai 0470. rindā.

0490

Ieguldījumi citu iestāžu subordinētajās atbilstīgajās saistībās

Līdzdalības apmērs atbilstīgo saistību instrumentos, kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.b panta 2. punktā, kurus emitējušas iestādes, kas nav ne G-SNI, ne C-SNI.

0500

Izslēgtās saistības

Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.a panta 2. punkts.

2.2.   M 03.00 – Iekšējā MREL un iekšējā TLAC (ILAC)

2.2.1.   Vispārīgas piezīmes

9.

Veidnē M 03.00 ir uzrādīts pašu kapitāls un atbilstīgās saistības, lai izpildītu:

a)

vienību, kas pašas nav noregulējuma vienības, prasību pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45.f pantu (iekšējā MREL); un

b)

prasību pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām attiecībā uz ārpussavienības G-SNI, ko piemēro trešo valstu G-SNI būtiskiem meitasuzņēmumiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.b pantu (iekšējā TLAC).

10.

Sleju, kas attiecas uz iekšējo MREL, aizpilda vienības, kurām piemēro minimuma prasību pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45. un 45.f pantu. Tikai tās vienības, kurām ir pienākums izpildīt Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.b panta prasību, uzrāda posteņus, kas attiecas uz G-SNI prasību pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (TLAC).

2.2.2.   Norādījumi attiecībā uz konkrētām pozīcijām

Slejas

Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi

0010

Iekšējā MREL

Direktīvas 2014/59/ES 45. un 45.f pants.

0020

Iekšējā TLAC

Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.b pants.


Rinda

Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi

0010

Piemērošanas līmenis

Ja vienībai individuāli piemēro iekšējo MREL un attiecīgā gadījumā iekšējo TLAC, tā norāda “individuāli”.

Ja vienībai piemēro iekšējo MREL un attiecīgā gadījumā iekšējo TLAC konsolidēti, tā norāda “konsolidēti”.

0100 - 0110

Kopējā riska darījumu vērtība un kopējās riska darījumu vērtības mērs

0100

Kopējā riska darījumu vērtība (TREA)

Direktīvas 2014/59/ES 45. panta 2. punkta a) apakšpunkts, Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 3. punkts.

Šajā rindā uzrādītā kopējā riska darījumu vērtība ir kopējā riska darījumu vērtība, kas ir pamats, lai nodrošinātu atbilstību attiecīgi Direktīvas 2014/59/ES 45. panta prasībām attiecīgi Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.b pantā.

0110

Kopējās riska darījumu vērtības mērs (TEM)

Direktīvas 2014/59/ES 45. panta 2. punkta b) apakšpunkts, Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 4. punkts un 429.a pants.

Šajā rindā uzrādītais kopējās riska darījumu vērtības mērs ir kopējās riska darījumu vērtības mērs, kas ir pamats, lai nodrošinātu atbilstību attiecīgi Direktīvas 2014/59/ES 45. panta prasībām vai attiecīgi Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.b panta prasībām.

0200 – 0270

Atbilstīgais pašu kapitāls un atbilstīgās saistības

0200

Atbilstīgais pašu kapitāls un atbilstīgās saistības

Iekšējā MREL

Atbilstīgā pašu kapitāla, atbilstīgo saistību un garantiju summa, ko atļauts ieskaitīt iekšējā MREL saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45.f panta 2. punktu, attiecīgā gadījumā ņemot vērā arī minētās direktīvas 89. panta 2. punkta ceturto daļu.

Attiecībā uz instrumentiem, ko reglamentē trešās valsts tiesību akti, instrumentu šajā rindā iekļauj tikai tad, ja tas atbilst Direktīvas 2014/59/ES 55. panta prasībām.

Šajā rindā uzrādītā summa ir summa pēc atskaitījumiem vai ekvivalentiem, kas prasīti saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45.f panta 6. punktā minētajā deleģētajā regulā noteikto metodi.

Iekšējā TLAC

Atbilstīgais pašu kapitāls un atbilstīgās saistības, ko atļauts ieskaitīt iekšējā TLAC saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.b panta 2. un 3. punktu.

0210

Atbilstīgais pašu kapitāls

Pirmā līmeņa pamata kapitāla, atbilstošā pirmā līmeņa papildu kapitāla un atbilstošā otrā līmeņa kapitāla summa

Iekšējās MREL gadījumā instrumentus, kas minēti Direktīvas 2014/59/ES 89. panta 2. punkta ceturtajā daļā, iekļauj šajā rindā un 0230. un 0240. rindā, ja piemērojams minētais punkts. Instrumentus, ko reglamentē trešās valsts tiesību akti, šajā rindā un 0230. un 0240. rindā iekļauj tikai tad, ja tie atbilst minētās direktīvas 55. panta prasībām.

0220

Pirmā līmeņa pamata kapitāls (CET1)

Regulas (ES) Nr. 575/2013 50. pants.

0230

Atbilstīgs pirmā līmeņa papildu kapitāls

Regulas (ES) Nr. 575/2013 61. pants

Iekšējā MREL

Instrumentus ņem vērā tikai tad, ja tie atbilst Direktīvas 2014/59/ES 45.f panta 2. punkta b) apakšpunkta ii) punktā minētajiem kritērijiem.

Iekšējā TLAC

Instrumentus ņem vērā tikai tad, ja tie atbilst Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.b panta 2. punktā noteiktajiem kritērijiem.

0240

Atbilstīgs otrā līmeņa kapitāls

Regulas (ES) Nr. 575/2013 71. pants

Iekšējā MREL

Instrumentus ņem vērā tikai tad, ja tie atbilst Direktīvas 2014/59/ES 45.f panta 2. punkta b) apakšpunkta ii) punktā noteiktajiem kritērijiem.

Iekšējā TLAC

Instrumentus ņem vērā tikai tad, ja tie atbilst Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.b panta 2. punktā noteiktajiem kritērijiem.

0250

Atbilstīgās saistības un garantijas

0260

Atbilstīgās saistības (izņemot garantijas)

Iekšējā MREL

Atbilstīgās saistības, kas atbilst Direktīvas 2014/59/ES 45.f panta 2. punkta a) apakšpunktā izklāstītajiem nosacījumiem, attiecīgā gadījumā ņemot vērā arī minētās direktīvas 89. panta 2. punkta ceturto daļu.

Attiecībā uz instrumentiem, ko reglamentē trešās valsts tiesību akti, instrumentu šajā rindā iekļauj tikai tad, ja tas atbilst Direktīvas 2014/59/ES 55. panta prasībām.

Iekšējā TLAC

Atbilstīgo saistību summu aprēķina saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.k pantu, ja minētās saistības atbilst minētās regulas 92.b panta 3. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

0270

Noregulējuma vienības sniegtās un noregulējuma iestādes atļautās garantijas

Ja meitasuzņēmuma noregulējuma iestāde atļauj pārskatu sniedzošajai vienībai izpildīt iekšējo MREL prasību ar garantijām, uzrāda garantiju summu, ko sniedz noregulējuma vienība un kas atbilst visiem Direktīvas 2014/59/ES 45.f panta 5. punkta nosacījumiem.

0280

Izziņas postenis: Garantijas nodrošinātā daļa

0270. rindā uzrādītā garantijas daļa, kas nodrošināta, izmantojot finanšu nodrošinājuma līgumu, kā minēts Direktīvas 2014/59/ES 45.f panta 5. punkta c) apakšpunktā.

0290

Atskaitījumi vai ekvivalenti pasākumi

Atskaitījumi vai ekvivalenti pasākumi, kas prasīti saskaņā ar metodi, kura izklāstīta Direktīvas 2014/59/ES 45.f panta 6. punktā minētajā deleģētajā regulā. Šo rindu aizpilda tikai tad, kad ir piemērojama deleģētā regula.

0400 - 0440

Atbilstīga pašu kapitāla un atbilstīgo saistību rādītāji

0400

Pašu kapitāls un atbilstīgās saistības kā procentuālā daļa no TREA

Pārskatu sniedzošās vienības atbilstīgā pašu kapitāla, atbilstīgo saistību un atļauto garantiju summas, kas ieskaitītas attiecīgi iekšējai MREL un iekšējai TLAC, izteiktas kā procentuālā daļa no kopējās riska darījumu vērtības, kas aprēķināta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 3. punktu.

0410

no kā atļautās garantijas

Pārskatu sniedzošās vienības atbilstīgā pašu kapitāla, atbilstīgo saistību un atļauto garantiju summa, kas ir noregulējuma vienības sniegtās garantijas un ko noregulējuma iestāde atzinusi saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45.f panta 5. punktu un ko ieskaita iekšējā MREL, un kas izteikta kā procentuālā daļa no kopējās riska darījumu vērtības, kura aprēķināta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 3. punktu.

0420

Pašu kapitāls un atbilstīgās saistības kā procentuālā daļa no TEM

Pārskatu sniedzošās vienības atbilstīgā pašu kapitāla un atbilstīgo saistību summas, kas ieskaitītas attiecīgi iekšējai MREL un iekšējai TLAC, kuras izteiktas kā procentuālā daļa no kopējās riska darījumu vērtības mēra, kas aprēķināta saskaņā ar minētās regulas 429. panta 4. punktu un 429.a pantu.

0430

no kā atļautās garantijas

Pārskatu sniedzošās vienības atbilstīgā pašu kapitāla un atbilstīgo saistību summa, kas ir noregulējuma vienības sniegtās garantijas un ko noregulējuma iestāde atzinusi saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45.f panta 5. punktu, ko ieskaita iekšējā MREL, un kas izteikta kā procentuālā daļa no kopējās riska darījumu vērtības mēra, kas aprēķināts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 4. punktu un 429.a pantu.

0440

Pirmā līmeņa pamata kapitāls (CET1) (%), kas pieejams pēc vienības prasību izpildes

Pirmā līmeņa pamata kapitāla summa, kas vienāda ar nulli vai ir pozitīva un pieejama pēc katras no Direktīvas 2013/36/ES 141.a panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minēto prasību izpildes, un augstākā no šādām summām:

a)

attiecīgā gadījumā – iekšējā TLAC prasība saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.b pantu, ja tā aprēķināta saskaņā ar minētās regulas 92.b panta 1. punktu kā 90 % no minētās regulas 92.a panta 1. punkta a) apakšpunkta prasības;

b)

iekšējās MREL prasība saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45.f pantu, ja tā aprēķināta saskaņā ar minētās direktīvas 45. panta 2. punkta a) apakšpunktu.

Pieejamo pirmā līmeņa pamata kapitālu izsaka kā procentuālo daļu no kopējās riska darījumu vērtības, kas uzrādīta 0100. rindā.

Uzrādītais skaitlis ir identisks gan iekšējās MREL, gan iekšējās TLAC slejās.

Tajā ņem vērā pārejas noteikumu ietekmi uz pašu kapitālu un atbilstīgajām saistībām, kopējo riska darījumu vērtību un pašām prasībām. Neņem vērā ne norādījumus par papildu pašu kapitālu, kā minēts Direktīvas 2013/36/ES 104.b pantā, ne minētās direktīvas 128. panta pirmās daļas 6. punktā minēto apvienoto rezervju prasību.

0500 – 0550

Izziņas posteņi

0500

Apvienoto rezervju prasība (%)

Direktīvas 2013/36/ES 128. panta pirmās daļas 6. punkts

Apvienoto rezervju prasību izsaka kā procentuālo daļu no kopējās riska darījumu vērtības.

0510

No kā: kapitāla saglabāšanas rezervju prasība

Iestādei specifisko apvienoto rezervju summa (izteikta kā procentuālā daļa no kopējās riska darījumu vērtības), kas attiecas uz kapitāla saglabāšanas rezervju prasību.

0520

No kā: pretciklisko kapitāla rezervju prasība

Iestādei specifisko apvienoto rezervju summa (izteikta kā procentuālā daļa no kopējās riska darījumu vērtības), kas attiecas uz pretciklisko rezervju prasību.

0530

No kā: sistēmiskā riska rezervju prasība

Iestādei specifisko apvienoto rezervju summa (izteikta kā procentuālā daļa no kopējās riska darījumu vērtības), kas attiecas uz sistēmiskā riska rezervju prasību.

0540

No kā: Globālo sistēmiski nozīmīgo iestāžu (G-SNI) vai citu sistēmiski nozīmīgo iestāžu (C-SNI) rezerves

Iestādei specifisko apvienoto rezervju summa (izteikta kā procentuālā daļa no kopējās riska darījumu vērtības), kas attiecas uz G-SNI vai C-SNI rezervju prasību.

0550 - 0600

Citas iekšēji rekapitalizējamas saistības

Vienības, kurām minētās informācijas sniegšanas dienā pašu kapitāla un atbilstīgo saistību summas ir vismaz 150 % no Direktīvas 2014/59/ES 45. panta 1. punktā noteiktās prasības, ir atbrīvotas no pienākuma sniegt informāciju 0550.–0600. rindā. Šādas vienības var izvēlēties brīvprātīgi sniegt šo informāciju šajā veidnē.

0550

Citas iekšēji rekapitalizējamas saistības

Iekšēji rekapitalizējamu saistību summa, kā definēts Direktīvas 2014/59/ES 2. panta 1. punkta 71) apakšpunktā, kuras nav atbilstīgas, lai izpildītu minētās direktīvas 45. un 45.f panta prasības.

0560

T. sk.: ko reglamentē trešo valstu tiesību akti

Citu iekšēji rekapitalizējamu saistību summa, ko reglamentē trešās valsts tiesību akti, kā minēts Direktīvas 2014/59/ES 55. pantā.

0570

T.sk.: Direktīvas 2014/59/ES 55. pantā minētā norakstīšanas un konvertācijas klauzula

Tādu citu iekšēji rekapitalizējamu saistību summa, kuras reglamentē trešās valsts tiesību akti un kuras ietver norakstīšanas un konvertācijas klauzulu, kā minēts Direktīvas 2014/59/ES 55. pantā.

0580 – 0600

Citu iekšēji rekapitalizējamo saistību sadalījums pa atlikušajiem termiņiem

0580

Atlikušais termiņš < 1 gads

0590

Atlikušais termiņš >= 1 gads un < 2 gadi

0600

Atlikušais termiņš >= 2 gadi

0610

Izslēgtās saistības

Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.a panta 2. punkts.

2.3.   M 04.00 – Atbilstīgo saistību finansējuma struktūra (LIAB-MREL)

2.3.1.   Vispārīgas piezīmes

11.

Šajā veidnē prasīta informācija par to vienību atbilstīgo saistību finansēšanas struktūru, uz kurām attiecas MREL. Atbilstīgās saistības ir sadalītas pēc saistību veida un termiņa.

12.

Vienības šajā veidnē uzrāda tikai tās saistības, kas ir atbilstīgas, lai izpildītu minimuma prasību pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām, kas noteikta Direktīvā 2014/59/ES (MREL/iekšējā MREL).

13.

Ja pārskatu sniedzošā vienība ir noregulējuma vienība, uzrāda atbilstīgās saistības, kā definēts Direktīvas 2014/59/ES 2. panta 1. punkta 71.a apakšpunktā. Atbilstīgo saistību gadījumā, ko reglamentē trešās valsts tiesību akti, iekļauj tikai tās saistības, kas atbilst minētās direktīvas 55. panta prasībām.

14.

Ja pārskatu sniedzošā vienība ir vienība, kas nav noregulējuma vienība, tā šajā veidnē uzrāda atbilstīgās saistības, kā minēts Direktīvas 2014/59/ES 45.f panta 2. punkta a) apakšpunktā, attiecīgā gadījumā ņemot vērā arī minētās direktīvas 89. panta 2. punkta ceturto daļu. Attiecībā uz instrumentiem, ko reglamentē trešās valsts tiesību akti, instrumentu šajā rindā iekļauj tikai tad, ja tas atbilst minētās direktīvas 55. panta prasībām.

15.

Sadalījums pa saistību veidiem ir balstīts uz to pašu saistību veidu kopumu, kas izmantots ziņošanā noregulējuma plānošanas vajadzībām saskaņā ar Regulu (ES) 2018/1624. Atsauces uz minēto regulu ir sniegtas, lai definētu dažādus saistību veidus.

16.

Ja ir vajadzīgs termiņu sadalījums, atlikušais termiņš ir laiks līdz līgumā noteiktajam termiņam vai – saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.c panta 2. vai 3. punkta nosacījumiem – agrākais iespējamais datums, kurā šo iespēju var izmantot. Pamatsummas starpposma maksājumu gadījumā pamatsummu sadala un iedala atbilstošajās termiņu grupās. Ja piemērojams, termiņu norāda atsevišķi gan pamatsummai, gan uzkrātajiem procentiem.

2.3.2.   Norādījumi attiecībā uz konkrētām pozīcijām

Rinda

Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi

0100

ATBILSTĪGĀS SAISTĪBAS

0200

Noguldījumi, nesegtie un nepreferenciālie >= 1 gads

Noguldījumi, kas nav segti un nav preferenciāli, kā definēts Regulas (ES) 2018/1624 I pielikuma Z 02.00 veidnes 0320. rindā un kas ir atbilstīgi Direktīvas 2014/59/ES 45. panta vajadzībām.

0210

No kā: atlikušais termiņš >= 1 gads un < 2 gadi

0220

No kā: atlikušais termiņš >= 2 gadi

0230

No kā: meitasuzņēmumu emitēti

0300

Nodrošinātās saistības, kas netiek izmantotas kā nodrošinājums >= 1 gads

Nodrošinātās saistības, kas netiek izmantotas kā nodrošinājums un kas definētas Regulas (ES) 2018/1624 I pielikuma Z 02.00 veidnes 0340 rindā un kas ir atbilstīgas Direktīvas 2014/59/ES 45. panta vajadzībām.

0310

No kā: atlikušais termiņš >= 1 gads un < 2 gadi

0320

No kā: atlikušais termiņš >= 2 gadi

0330

No kā: meitasuzņēmumu emitēti

0400

Strukturētās parādzīmes >= 1 gads

Strukturētās parādzīmes, kā definēts Regulas (ES) 2018/1624 I pielikuma Z 02.00 veidnes 0350. rindā un kas ir atbilstīgas Direktīvas 2014/59/ES 45. panta vajadzībām.

0410

No kā: atlikušais termiņš >= 1 gads un < 2 gadi

0420

No kā: atlikušais termiņš >= 2 gadi

0430

No kā: meitasuzņēmumu emitēti

0500

Augstākas prioritātes nenodrošinātās saistības >= 1 gads

Augstākas prioritātes nenodrošinātas saistības, kas definētas Regulas (ES) 2018/1624 I pielikuma Z 02.00 veidnes 0360. rindā un kas ir atbilstīgas Direktīvas 2014/59/ES 45. panta vajadzībām.

0510

No kā: atlikušais termiņš >= 1 gads un < 2 gadi

0520

No kā: atlikušais termiņš >= 2 gadi

0530

No kā: meitasuzņēmumu emitēti

0600

Augstākas prioritātes nepreferenciālās saistības >= 1 gads

Augstākas prioritātes nepreferenciālas saistības, kā definēts Regulas (ES) 2018/1624 I pielikuma veidnes Z 02.00 0365. rindā, kas ir atbilstīgas Direktīvas 2014/59/ES 45. panta vajadzībām.

0610

No kā: atlikušais termiņš >= 1 gads un < 2 gadi

0620

No kā: atlikušais termiņš >= 2 gadi

0630

No kā: meitasuzņēmumu emitēti

0700

Subordinētās saistības (nav atzītas kā pašu kapitāls) >= 1 gads

Subordinētās saistības, kas definētas Regulas (ES) 2018/1624 I pielikuma Z 02.00 veidnes 0370. rindā un kas ir atbilstīgas Direktīvas 2014/59/ES 45. panta vajadzībām.

0710

No kā: atlikušais termiņš >= 1 gads un < 2 gadi

0720

No kā: atlikušais termiņš >= 2 gadi

0730

No kā: meitasuzņēmumu emitēti

0800

Citas MREL atbilstīgās saistības >= 1 gads

Jebkurš cits instruments, kas ir atbilstīgs Direktīvas 2014/59/ES 45. panta vajadzībām..

0810

No kā: atlikušais termiņš >= 1 gads un < 2 gadi

0820

No kā: atlikušais termiņš >= 2 gadi

0830

No kā: meitasuzņēmumu emitēti

3.   Kreditoru prioritāte

17.

Veidnes M 05.00 un M 06.00 aptver atbilstīgo saistību pakāpes kreditoru hierarhijā. Abas veidnes vienmēr uzrāda individuālā līmenī.

18.

Attiecībā uz vienībām, kas pašas nav noregulējuma vienības, summu, kas attiecināma uz katru pakāpi, turpmāk sadala summās, kuras ir parādā noregulējuma vienībai, un attiecīgā gadījumā citās summās, kas nav maksājamas noregulējuma vienībai.

19.

Pakāpes uzrāda, sākot no viszemākās prioritātes un beidzot ar visaugstāko prioritāti. Rindas par pakāpēm pievieno, līdz tiek uzrādīts visaugstākās pakāpes atbilstīgais instruments un visas saistības, kas ir līdzvērtīgas tam.

3.1.   M 05.00 – Kreditoru prioritāte (vienība, kas nav noregulējuma vienība)

3.1.1.   Vispārīgas piezīmes

20.

Vienības, uz kurām attiecas pienākums izpildīt Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.b panta prasību, šajā veidnē norāda pašu kapitālu un atbilstīgās saistības iekšējās MREL vajadzībām, kā arī citas iekšēji rekapitalizējamas saistības. Saistības, kas izslēgtas no iekšējās rekapitalizācijas, iekļauj tādā apmērā, kādā tās ir līdzvērtīgas vai zemākas prioritātes par jebkuru instrumentu, kas iekļauts atbilstīgo saistību summā iekšējās MREL vajadzībām.

21.

Vienības, uz kurām neattiecas pienākums izpildīt Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.b panta prasību, bet uz kurām attiecas pienākums ievērot Direktīvas 2014/59/ES 45. panta prasību saskaņā ar minētās direktīvas 45.f pantu, šajā veidnē norāda pašu kapitālu un atbilstīgās saistības iekšējās MREL vajadzībām, kā arī citas iekšēji rekapitalizējamas saistības. Atkāpjoties no iepriekš minētā, vienības var izvēlēties uzrādīt pašu kapitāla un saistību apjomu, kas noteikts iepriekš 20. punktā.

22.

Vienības, kurām minētās informācijas ziņošanas dienā pašu kapitāla un atbilstīgo saistību summas ir vismaz 150 % no Direktīvas 2014/59/ES 45. panta 1. punktā minētās prasības, ir atbrīvotas no pienākuma sniegt informāciju par citām iekšēji rekapitalizējamām saistībām. Šādas vienības var izvēlēties brīvprātīgi sniegt informāciju par citām iekšēji rekapitalizējamām saistībām šajā veidnē.

23.

0010. un 0020. slejas kombinācija ir rindas identifikators, kas ir unikāls visām veidnes rindām.

3.1.2.   Norādījumi attiecībā uz konkrētām pozīcijām

Slejas

Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi

0010

Maksātnespējas pakāpe

Norāda maksātnespējas pakāpes numuru pārskatu sniedzējas vienības kreditoru hierarhijā, sākot ar viszemāko pakāpi.

Maksātnespējas pakāpe ir viena no pakāpēm, kas iekļautas minētās jurisdikcijas noregulējuma iestādes publicētajā pakāpju noteikšanā maksātnespējas procedūrā.

0020

Kreditora veids

Kreditora veids ir viens no turpmāk minētajiem:

“Noregulējuma vienība”

Šo ierakstu atlasa, lai attiecīgā gadījumā ziņotu par summām, kas tieši vai netieši pieder noregulējuma vienībai, izmantojot vienības visā īpašumtiesību ķēdē.

“Vienības, kas nav noregulējuma vienība”

Šo ierakstu atlasa, lai attiecīgā gadījumā ziņotu par summām, kas pieder citiem kreditoriem.

0030

Maksātnespējas pakāpes apraksts

Apraksts, kas iekļauts minētās jurisdikcijas noregulējuma iestādes publicētajās maksātnespējas pakāpēs, ja ir pieejams standartizēts saraksts ar šādu aprakstu. Pretējā gadījumā iestādes izveidots maksātnespējas pakāpju apraksts, kurā norādīts vismaz galvenais instrumenta veids attiecīgajā maksātnespējas pakāpē.

0040

Saistības un pašu kapitāls

Uzrāda pašu kapitāla, atbilstīgo saistību un attiecīgā gadījumā citu iekšēji rekapitalizējamu saistību summu, kas iedalīta 0010. slejā norādītajai maksātnespējas pakāpei.

Attiecīgā gadījumā šajā slejā iekļauj arī no iekšējās rekapitalizācijas izslēgtās saistības, ciktāl tām ir zemāka vai līdzvērtīga pašu kapitāla un atbilstīgo saistību prioritāte.

Attiecībā uz 21. punkta pirmajā teikumā minētajām vienībām šo sleju atstāj tukšu, ja vien minētās vienības neizvēlas piemērot 21. punkta pēdējā teikumā paredzēto atkāpi.

0050

No kā izslēgtās saistības

To saistību summa, kas izslēgtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.a panta 2. punktu vai Direktīvas 2014/59/ES 44. panta 2. punktu.. Ja noregulējuma iestāde ir nolēmusi izslēgt saistības saskaņā ar minētās direktīvas 44. panta 3. punktu, arī šīs izslēgtās saistības uzrāda šajā rindā.

Attiecībā uz 21. punkta pirmajā teikumā minētajām vienībām šo sleju atstāj tukšu, ja vien minētās vienības neizvēlas piemērot 21. punkta pēdējā teikumā paredzēto atkāpi.

0060

Saistības un pašu kapitāls mīnus izslēgtās saistības

Uzrāda 0040. slejā uzrādīto saistību un pašu kapitāla summu, no kuras atņem 0050. slejā uzrādīto izslēgto saistību summu.

0070

No kā: pašu kapitāls un atbilstīgās saistības iekšējās MREL vajadzībām

Uzrāda pašu kapitāla un atbilstīgo saistību summu, ko ieskaita iekšējā MREL saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45.f panta 2. punktu.

0080 – 0110

No kā: ar atlikušo termiņu

Pašu kapitāla un atbilstīgo saistību summu, kas ieskaitīta iekšējā MREL, kā uzrādīts 0070. slejā, sadala pēc dažādo instrumentu un posteņu atlikušā termiņa. Beztermiņa rakstura instrumentus un posteņus šajā sadalījumā neņem vērā, bet uzrāda atsevišķi 0120. slejā.

0080

≥ 1 gads < 2 gadi

0090

≥ 2 gads < 5 gadi

0100

≥ 5 gadi < 10 gadi

0110

≥ 10 gadi

0120

No kā: beztermiņa vērtspapīri

3.2.   M 06.00 – Kreditoru prioritāte (noregulējuma vienība) (RANK)

3.2.1.   Vispārīgas piezīmes

24.

Vienības, uz kurām attiecas pienākums izpildīt Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.a panta prasību, šajā veidnē uzrāda pašu kapitālu, atbilstīgās saistības MREL vajadzībām un citas iekšēji rekapitalizējamas saistības. Saistības, kas izslēgtas no iekšējās rekapitalizācijas, iekļauj tādā apmērā, kādā tās ir līdzvērtīgas vai zemākas prioritātes par jebkuru instrumentu, kas iekļauts atbilstīgo saistību summā MREL vajadzībām.

25.

Vienības, uz kurām neattiecas pienākums izpildīt Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.a panta prasību, bet uz kurām attiecas pienākums izpildīt Direktīvas 2014/59/ES 45. panta prasību saskaņā ar minētās direktīvas 45.e pantu, šajā veidnē uzrāda pašu kapitālu un saistības, kas ir atbilstīgas iekšējās MREL vajadzībām, kā arī citas iekšēji rekapitalizējamas saistības. Šīs vienības var izvēlēties uzrādīt pašu kapitāla un saistību apjomu, kas noteikts 24. punktā.

26.

Vienības, kurām minētās informācijas ziņošanas dienā pašu kapitāla un atbilstīgo saistību summas ir vismaz 150 % no Direktīvas 2014/59/ES 45. panta 1. punktā minētās prasības, ir atbrīvotas no pienākuma sniegt informāciju par citām iekšēji rekapitalizējamām saistībām. Šādas vienības var izvēlēties brīvprātīgi sniegt informāciju par citām iekšēji rekapitalizējamām saistībām šajā veidnē.

3.2.2.   Norādījumi attiecībā uz konkrētām pozīcijām

Slejas

Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi

0010

Maksātnespējas pakāpe

Sk. norādījumus par 0010. sleju veidnē M 05.00.

Šī sleja ir rindas identifikators, kas ir unikāls visām veidnes rindām.

0020

Maksātnespējas pakāpes apraksts

Sk. norādījumus par 0030. sleju veidnē M 05.00.

0030

Saistības un pašu kapitāls

Uzrāda pašu kapitāla, atbilstīgo saistību un attiecīgā gadījumā citu iekšēji rekapitalizējamu saistību summu, kas iedalīta 0010. slejā norādītajai maksātnespējas pakāpei.

Attiecīgā gadījumā šajā slejā iekļauj arī saistības, kas ir izslēgtas no iekšējās rekapitalizācijas, ciktāl to pakāpe ir zemāka vai līdzvērtīga atbilstīgo saistību līmenim.

Attiecībā uz 25. punkta pirmajā teikumā minētajām vienībām šo sleju atstāj tukšu, ja vien minētās vienības neizvēlas piemērot 25. punkta pēdējā teikumā paredzēto atkāpi.

0040

No kā izslēgtās saistības

To saistību summa, kas izslēgtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.a panta 2. punktu vai Direktīvas 2014/59/ES 44. panta 2. punktu.

Attiecībā uz vienībām, kas minētas 25. punkta pirmajā teikumā, šo sleju atstāj tukšu, ja vien minētās vienības neizvēlas piemērot 25. punkta otrajā teikumā paredzēto atkāpi.

0050

Saistības un pašu kapitāls mīnus izslēgtās saistības

Uzrāda 0030. slejā uzrādīto saistību un pašu kapitāla summu, no kuras atņem 0040. slejā uzrādīto izslēgto saistību summu.

0060

No kā: pašu kapitāls un saistības, kas potenciāli ir atbilstīgas, lai izpildītu MREL

Pašu kapitāla un saistību summa, kas ir atbilstīga, lai izpildītu Direktīvas 2014/59/ES 45. panta prasības saskaņā ar minētās direktīvas 45.e pantu.

0070 – 0100

No kā: ar atlikušo termiņu

Pašu kapitāla un saistību summu, kas ir atbilstīga, lai izpildītu Direktīvas 2014/59/ES 45. panta prasību saskaņā ar minētās direktīvas 45.e pantu, kā uzrādīts 0060. slejā, sadala pēc dažādo instrumentu un posteņu atlikušā termiņa. Beztermiņa rakstura instrumentus un posteņus šajā sadalījumā neņem vērā, bet uzrāda atsevišķi 0110. slejā.

0070

≥ 1 gads < 2 gadi

0080

≥ 2 gads < 5 gadi

0090

≥ 5 gadi < 10 gadi

0100

≥ 10 gadi

0110

No kā: beztermiņa vērtspapīri

4.   M 07.00 – Instrumenti, ko reglamentē trešo valstu tiesību akti (MTCI)

4.1.   Vispārīgas piezīmes

27.

Veidnē M 07.00 ir sniegts to instrumentu sadalījums pa līgumiem, kas kvalificējami kā pašu kapitāls un atbilstīgās saistības MREL vajadzībām. Veidnē uzrāda tikai tos instrumentus, uz kuriem attiecas trešās valsts tiesību akti.

28.

Attiecībā uz atbilstīgajām saistībām, kas nav subordinētas izslēgtajām saistībām, vienības uzrāda tikai vērtspapīrus, kas ir aizstājami, apgrozāmi finanšu instrumenti, izslēdzot aizdevumus un noguldījumus.

29.

Ja instrumenti daļēji atbilst divām dažādām pašu kapitāla vai atbilstīgo saistību kategorijām, instrumentu uzrāda divas reizes, lai atspoguļotu summas, kas iedalītas dažādās kapitāla kategorijās atsevišķi.

30.

0020. slejas (Emitentvienības kods), 0040. slejas (Līguma identifikators) un 0070. slejas (Pašu kapitāla vai atbilstīgo saistību veids) kombinācija ir rindas identifikators, kam jābūt unikālam katrai veidnē uzrādītajai rindai.

4.2.   Norādījumi attiecībā uz konkrētām pozīcijām

Slejas

Atsauces uz tiesību aktiem un norādījumi

0010 - 0030

Emitentvienība

Ja informāciju sniedz ar atsauci uz noregulējuma grupu, norāda grupas vienību, kas emitējusi attiecīgo instrumentu. Ja tiek paziņota informācija, atsaucoties uz vienu noregulējuma vienību, emitentvienība ir pati pārskatu sniedzošā vienība.

0010

Vārds

Tās vienības nosaukums, kas emitējusi pašu kapitāla instrumentu vai atbilstīgo saistību instrumentu

0020

Kods

Tās vienības kods, kas emitējusi pašu kapitāla instrumentu vai atbilstīgo saistību instrumentu.

Kodam kā daļai no rindas identifikatora jābūt vienreizējam attiecībā uz katru sabiedrību, par kuru sniedz pārskatu. Iestādēm kods ir LEI kods. Citām sabiedrībām šis kods ir LEI kods vai, ja tas nav pieejams, valsts kods. Šis kods ir unikāls, un to izmanto konsekventi visās veidnēs un visos laikos. Šis kods vienmēr apzīmē kādu vērtību.

0030

Koda veids

Iestādes identificē 0020. slejā uzrādīto kodu kā “LEI kodu” vai kodu, kas nav LEI kods. Koda veids ir jāuzrāda vienmēr.

0040

Līguma identifikators

Uzrāda instrumenta līguma identifikatoru, piemēram, CUSIP, ISIN vai Bloomberg privātā izvietojuma identifikatoru.

Šis postenis ir daļa no rindas identifikatora.

0050

Piemērojamie tiesību akti (trešā valsts)

Norāda trešo valsti (valstis, kas nav EEZ valstis), kuras tiesību akti reglamentē līgumu vai līguma daļas.

0060

Norakstīšanas un konvertācijas pilnvaru līgumiska atzīšana

Norāda, vai līgumā ir ietverti līguma noteikumi, kas minēti Direktīvas 2014/59/ES 55. panta 1. punktā, Regulas (ES) Nr. 575/2013 52. panta 1. punkta p) un q) apakšpunktā un 63. panta n) un o) punktā.

0070 - 0080

Regulatīvā procedūra

0070

Pašu kapitāla vai atbilstīgo saistību veids

Pašu kapitāla vai atbilstīgo saistību veids, kādā instruments atbilst kritērijiem atsauces datumā. Ņem vērā pārejas noteikumus par instrumentu atbilstību. Instrumentus, kas atbilst vairākām kapitāla klasēm, uzrāda vienu reizi katrā piemērojamā kapitāla klasē.

Pašu kapitāla vai atbilstīgo saistību veids ir viens no šādiem:

CET1

Pirmā līmeņa papildu kapitāls

Otrā līmeņa kapitāls

Atbilstīgās saistības

0080

Instrumenta veids

Instrumenta veids, kas jānorāda, ir atkarīgs no tiesību aktiem, saskaņā ar kuriem tas ir izdots.

Pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentu gadījumā instrumenta veidu izvēlas no pirmā līmeņa pamata kapitāla instrumentu saraksta, ko publicē EBI saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 26. panta 3. punktu.

Pašu kapitāla, kas nav pirmā līmeņa pamata kapitāls, un atbilstīgo saistību gadījumā instrumenta veidu izvēlas no atbilstošo instrumentu saraksta, ko publicējusi EBI, kompetentās iestādes vai noregulējuma iestādes, ja šāds saraksts ir pieejams. Ja saraksti nav pieejami, pārskatu sniedzēja vienība norāda pašu instrumentu veidu.

0090

Summa

Pašu kapitālā vai atbilstīgajās saistībās atzīto summu uzrāda, ņemot vērā līmeni, uz kuru attiecas ziņojums, ja instrumenti iekļauti vairākos līmeņos. Summa ir attiecīgā summa atsauces datumā, ņemot vērā pārejas noteikumu ietekmi.

0100 – 0110

Pakāpe parasta maksātnespējas procesa ietvaros

Norāda instrumenta pakāpi parastajā maksātnespējas procedūrā.

To veido tās valsts ISO divu burtu kods, kuras tiesību akti reglamentē līguma pakāpi (0100. sleja), kas ir dalībvalsts tiesību akti, un attiecīgās maksātnespējas pakāpes numurs (0110. sleja).

Attiecīgo maksātnespējas pakāpi nosaka, pamatojoties uz noregulējuma vai citu iestāžu publicētajām maksātnespējas pakāpēm, ja šāds standartizēts saraksts ir pieejams.

0120

Termiņš

Instrumenta termiņu uzrāda šādā formātā: dd/mm/gggg. Beztermiņa instrumentu gadījumā šūnu atstāj tukšu.

0130

(Pirmā) atsaukšanas diena

Ja emitentam ir atsaukšanas iespēja, uzrāda pirmo datumu, kurā var īstenot atsaukšanas pieprasījumu.

Ja pirmais atsaukšanas datums ir bijis pirms atsauces datuma, šo datumu norāda, ja pieprasījums joprojām ir izpildāms. Ja tas vairs nav īstenojams, norāda nākamo datumu, kurā tiks īstenots atsaukšanas pieprasījums.

Emitenta pirkšanas iespējas līgumiem ar nenoteiktu izmantošanas datumu vai atsaukšanas iespējām, ko izraisījuši konkrēti notikumi, ziņo konservatīvi aplēsto iespējamo atsaukšanas datumu.

Šajā slejā neņem vērā regulatīvās vai nodokļu atsaukšanas iespējas.

0140

Regulatīva atsaukšana (J/N)

Norāda, vai emitentam ir atsaukšanas iespēja, ko var izmantot, iestājoties regulatīvam notikumam, kas ietekmē līguma atbilstību MREL.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/59/ES (2014. gada 15. maijs), ar ko izveido kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību atveseļošanas un noregulējuma režīmu un groza Padomes Direktīvu 82/891/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/ES, 2012/30/ES un 2013/36/ES, un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 un (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 190. lpp.).

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

(3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1624 (2018. gada 23. oktobris), ar ko saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/59/ES nosaka īstenošanas tehniskos standartus attiecībā uz procedūrām, standarta veidlapām un veidnēm informācijas sniegšanai kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējuma plānu vajadzībām un atceļ Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2016/1066 (OV L 277, 7.11.2018., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlaments un Padomes Direktīva 2013/36/ES (2013. gada 26. jūnijs) par piekļuvi kredītiestāžu darbībai un kredītiestāžu un ieguldījumu brokeru sabiedrību prudenciālo uzraudzību, ar ko groza Direktīvu 2002/87/EK un atceļ Direktīvas 2006/48/EK un 2006/49/EK (OV L 176, 27.6.2013., 338. lpp.).


III PIELIKUMS

I Daļa. Vienotais datu punktu modelis

Visus I un II pielikumā ietvertos datu posteņus pārveido vienotā datu punktu modelī, kas veido pamatu vienotām IT sistēmām iestādēs, kompetentajās iestādēs un noregulējuma iestādēs.

Vienotais datu punktu modelis atbilst šādiem kritērijiem:

a)

tas sniedz strukturētu pārskatu par visiem I pielikumā noteiktajiem datu posteņiem;

b)

tas aptver visus I un II pielikumā noteiktos darījumu jēdzienus;

c)

tas nodrošina datu vārdnīcu, kurā identificēti tabulu apzīmējumi, ordinātu apzīmējumi, abscisu apzīmējumi, definīcijas apgabala apzīmējumi, vērtību apgabala apzīmējumi un elementu apzīmējumi;

d)

tas nodrošina rādītājus, ar ko definē datu punktu parametrus vai apmēru;

e)

tas nodrošina datu punktu definīcijas, kuras izteiktas kā to iezīmju salikums, kas ļauj viennozīmīgi identificēt attiecīgo jēdzienu;

f)

tas ietver visas attiecīgās tehniskās specifikācijas, kas nepieciešamas, lai izstrādātu IT pārskatu sniegšanas risinājumus, kas radītu vienotus uzraudzības datus.

II daļa. Validācijas noteikumi

I un II pielikumā noteiktajiem datu posteņiem piemēro validācijas noteikumus, ar kuriem nodrošina datu kvalitāti un konsekvenci.

Šie validācijas noteikumi atbilst šādiem kritērijiem:

a)

tie definē loģiskās attiecības starp attiecīgajiem datu punktiem;

b)

tie ietver filtrus un priekšnosacījumus, ar ko nosaka datu kopu, kam piemēro validācijas noteikumu;

c)

tie ļauj pārbaudīt iesniegto datu konsekvenci;

d)

tie ļauj pārbaudīt iesniegto datu pareizību;

e)

tie nosaka standartvērtības, ko piemēro tad, ja attiecīgā informācija nav iesniegta.


IV PIELIKUMS

Maksātnespējas pakāpju noteikšanas standartizēts izklāsts

Valstu maksātnespējas pakāpes

Dalībvalsts:

Pakāpe  (1)

Nosaukums

Apraksts

Juridiskais pamats

Piezīmes

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Pakāpju noteikšana sākas ar viszemākās prioritātes instrumentiem un posteņiem. Ja konkrētajā jurisdikcijā ir mazāk nekā 20 dažādas maksātnespējas pakāpes, rindas, kas atbilst neesošām maksātnespējas pakāpēm, atstāj neaizpildītas.


V PIELIKUMS

INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANA PAR MREL/TLAC - VEIDNES

Veidnes kods

Veidnes nosaukums

EU KM2

Galvenie rādītāji – MREL un attiecīgā gadījumā G-SNI prasība pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām

EU TLAC1

Sastāvs – MREL un attiecīgā gadījumā G-SNI prasība pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām

EU iLAC

Iekšējā zaudējumu absorbcijas spēja: iekšējā MREL un attiecīgā gadījumā prasība pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām attiecībā uz ārpussavienības G-SNI

EU TLAC2

Kreditoru prioritāte - Vienība, kas nav noregulējuma vienība

EU TLAC3

Kreditoru prioritāte - noregulējuma vienība

EU KM2: Galvenie rādītāji – MREL un attiecīgā gadījumā G-SNI prasība pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām

 

a

b

c

d

e

f

Minimuma prasība pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (MREL)

G-SNI prasība pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (TLAC)

T

T

T-1

T-2

T-3

T-4

Pašu kapitāls un atbilstīgās saistības, rādītāji un komponenti

1

Pašu kapitāls un atbilstīgās saistības

 

 

 

 

 

 

EU-1 a

No kā pašu kapitāls un subordinētās saistības

 

 

 

 

 

 

2

Noregulējuma grupas kopējā riska darījumu vērtība (TREA)

 

 

 

 

 

 

3

Pašu kapitāls un atbilstīgās saistības kā procentuālā daļa no TREA

 

 

 

 

 

 

EU-3 a

No kā pašu kapitāls un subordinētās saistības

 

 

 

 

 

 

4

Noregulējuma grupas kopējās riska darījumu vērtības mērs (TEM)

 

 

 

 

 

 

5

Pašu kapitāls un atbilstīgās saistības kā procentuālā daļa no TEM

 

 

 

 

 

 

EU-5 a

No kā pašu kapitāls un subordinētās saistības

 

 

 

 

 

 

6 a

Vai ir piemērojams Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.b panta 4. punktā paredzētais subordinācijas atbrīvojums? (5 % atbrīvojums)

 

 

 

 

 

 

6b

Atļauto nesubordinēto atbilstīgo saistību instrumentu kopsumma, ja tiek piemērota Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.b panta 3. punktā noteiktā subordinācijas rīcības brīvība (ne vairāk kā 3,5 % atbrīvojums)

 

 

 

 

 

 

6c

Ja saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.b panta 3. punktu piemēro ierobežotu subordinācijas atbrīvojumu, emitētā finansējuma summa, kas ir līdzvērtīga izslēgtajām saistībām un atzīta 1. rindā, dalīta ar emitēto finansējumu, kas ir līdzvērtīgs izslēgtajām saistībām un kas tiktu atzīts 1. rindā, ja netiktu piemērota maksimālā robežvērtība (%)

 

 

 

 

 

 

Minimuma prasība pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (MREL)

EU-7

MREL, kas izteikta kā procentuālā daļa no TREA

 

 

 

 

 

 

EU-8

No kā jāizpilda ar pašu kapitālu vai subordinētajām saistībām

 

 

 

 

 

 

EU-9

MREL, kas izteikta kā procentuālā daļa no TEM

 

 

 

 

 

 

EU-10

No kā jāizpilda ar pašu kapitālu vai subordinētajām saistībām

 

 

 

 

 

 

ES TLAC1 – Sastāvs – MREL un attiecīgā gadījumā G-SNI prasība pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām

 

a

b

c

Minimuma prasība pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (MREL)

G-SNI prasība pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (TLAC)

Izziņas postenis: Summas, kas ir atbilstīgas MREL, bet ne TLAC vajadzībām

Pašu kapitāls un atbilstīgās saistības, un korekcijas

1

Pirmā līmeņa pamata kapitāls (CET1)

 

 

 

2

Pirmā līmeņa papildu kapitāls (AT1)

 

 

 

3

Tukša kopa EU

 

 

 

4

Tukša kopa EU

 

 

 

5

Tukša kopa EU

 

 

 

6

Otrā līmeņa kapitāls (T2)

 

 

 

7

Tukša kopa EU

 

 

 

8

Tukša kopa EU

 

 

 

11

Pašu kapitāls Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.a panta un Direktīvas 2014/59/ES 45. panta nolūkā

 

 

 

Pašu kapitāls un atbilstīgās saistības: Nereglamentējoši kapitāla elementi

12

Atbilstīgo saistību instrumenti, ko tieši emitējusi noregulējuma vienība, kas ir subordinēti izslēgtajām saistībām (neattiecas (nav tiesību saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus)

 

 

 

EU-12 a

Atbilstīgo saistību instrumenti, ko emitējušas citas vienības noregulējuma grupā, kas ir subordinēti izslēgtajām saistībām (nav tiesību saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus)

 

 

 

EU-12b

Atbilstīgo saistību instrumenti, kas ir subordinēti izslēgtajām saistībām, kuras emitētas pirms 2019. gada 27. jūnija (subordinēti, tiesības saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus)

 

 

 

EU-12c

Otrā līmeņa kapitāla instrumenti, kuru atlikušais termiņš ir vismaz viens gads, ciktāl tie nav uzskatāmi par otrā līmeņa kapitāla posteņiem

 

 

 

13

Atbilstīgās saistības, kas nav subordinētas izslēgtajām saistībām (nav tiesību saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus, pirms maksimālās vērtības piemērošanas)

 

 

 

EU-13 a

Atbilstīgās saistības, kas nav subordinētas izslēgtajām saistībām un kas emitētas pirms 2019. gada 27. jūnija (pirms kapitalizācijas)

 

 

 

14

Nesubordinēto atbilstīgo saistību instrumentu summa, attiecīgā gadījumā pēc KPR 72.b panta 3. punkta piemērošanas

 

 

 

15

Tukša kopa EU

 

 

 

16

Tukša kopa EU

 

 

 

17

Atbilstīgo saistību posteņi pirms korekcijām

 

 

 

EU-17 a

No kā subordinēto saistību posteņi

 

 

 

Pašu kapitāls un atbilstīgās saistības: Nereglamentējošu kapitāla elementu korekcijas

18

Pašu kapitāla un atbilstīgo saistību posteņi pirms korekcijām

 

 

 

19

(Riska darījumu atskaitīšana starp MPE noregulējuma grupām)

 

 

 

20

(Ieguldījumi citos atbilstīgo saistību instrumentos)

 

 

 

21

Tukša kopa EU

 

 

 

22

Pašu kapitāls un atbilstīgās saistības pēc korekcijām

 

 

 

EU-22 a

No kā: pašu kapitāls un subordinētās saistības

 

 

 

Riska darījumu riska svērtā vērtība un sviras riska darījumu vērtības mērs noregulējuma grupā

23

Kopējā riska darījumu vērtība (TREA)

 

 

 

24

Kopējās riska darījumu vērtības mērs (TEM)

 

 

 

Pašu kapitāla un atbilstīgo saistību attiecība

25

Pašu kapitāls un atbilstīgās saistības kā procentuālā daļa no TREA

 

 

 

EU-25 a

No kā pašu kapitāls un subordinētās saistības

 

 

 

26

Pašu kapitāls un atbilstīgās saistības kā procentuālā daļa no TEM

 

 

 

EU-26 a

No kā pašu kapitāls un subordinētās saistības

 

 

 

27

Pirmā līmeņa pamata kapitāls (kā procentuālā daļa no TREA), kas pieejams pēc noregulējuma grupas prasību izpildes

 

 

 

28

Iestādei specifiska apvienoto rezervju prasība

 

 

 

29

no kā: kapitāla saglabāšanas rezervju prasība

 

 

 

30

no kā: pretciklisko rezervju prasība

 

 

 

31

no kā: sistēmiskā riska rezervju prasība

 

 

 

EU-31 a

no kā: globālo sistēmiski nozīmīgo iestāžu (G-SNI) vai citu sistēmiski nozīmīgo iestāžu (C-SNI) rezerves

 

 

 

Izziņas posteņi

EU-32

Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.a panta 2. punktā minētā izslēgto saistību kopsumma

 

 

 

EU ILAC - Iekšējā zaudējumu absorbcijas spēja: iekšējā MREL un attiecīgā gadījumā prasība pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām attiecībā uz ārpussavienības G-SNI

 

a

b

c

Minimuma prasība pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (iekšējā MREL)

Ārpussavienības G-SNI prasība pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (iekšējā TLAC)

Kvalitatīvā informācija

Piemērojamā prasība un piemērošanas līmenis

EU-1

Vai uz vienību attiecas ārpussavienības G-SNI prasība pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām? (J/N)

 

 

 

EU-2

Ja atbilde EU-1 ir ar “Jā”, vai šī prasība ir piemērojama konsolidēti vai individuāli? (K/I)

 

 

 

EU-2 a

Vai vienībai piemēro iekšējo MREL? (J/N)

 

 

 

EU-2b

Ja atbilde EU-2a ir ar “Jā”, vai šī prasība ir piemērojama konsolidēti vai individuāli? (K/I)

 

 

 

Pašu kapitāls un atbilstīgās saistības

EU-3

Pirmā līmeņa pamata kapitāls (CET1)

 

 

 

EU-4

Atbilstīgs pirmā līmeņa papildu kapitāls

 

 

 

EU-5

Atbilstīgs otrā līmeņa kapitāls

 

 

 

EU-6

Atbilstīgs pašu kapitāls

 

 

 

EU-7

Atbilstīgās saistības

 

 

 

EU-8

no kā atļautās garantijas

 

 

 

EU-9a

(Korekcijas)

 

 

 

EU-9b

Pašu kapitāla un atbilstīgo saistību posteņi pēc korekcijām

 

 

 

Kopējā riska darījumu vērtība un kopējās riska darījumu vērtības mērs

EU-10

Kopējā riska darījumu vērtība (TREA)

 

 

 

EU-11

Kopējās riska darījumu vērtības mērs (TEM)

 

 

 

Pašu kapitāla un atbilstīgo saistību attiecība

EU-12

Pašu kapitāls un atbilstīgās saistības kā procentuālā daļa no TREA

 

 

 

EU-13

no kā atļautās garantijas

 

 

 

EU-14

Pašu kapitāls un atbilstīgās saistības kā procentuālā daļa no TEM

 

 

 

EU-15

no kā atļautās garantijas

 

 

 

EU-16

Pirmā līmeņa pamata kapitāls (kā procentuālā daļa no TREA), kas pieejams pēc vienības prasību izpildes

 

 

 

EU-17

Iestādei specifiska apvienoto rezervju prasība

 

 

 

Prasības

EU-18

Prasība izteikta kā procentuālā daļa no TREA

 

 

 

EU-19

no kā prasības daļa, ko var izpildīt ar garantiju

 

 

 

EU-20

Prasība izteikta kā procentuālā daļa no TEM

 

 

 

EU-21

no kā prasības daļa, ko var izpildīt ar garantiju

 

 

 

Izziņas posteņi

EU-22

Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.a panta 2. punktā minētā izslēgto saistību kopsumma

 

 

 

EU TLAC2a: Kreditoru prioritāte - Vienība, kas nav noregulējuma vienība

 

Maksātnespējas pakāpe

Summa no 1 līdz n

1

1

2

2

n

n

(viszemākā prioritāte)

(viszemākā prioritāte)

 

 

 

(visaugstākā prioritāte)

(visaugstākā prioritāte)

Noregulējuma vienība

Cits variants

Noregulējuma vienība

Cits variants

Noregulējuma vienība

Cits variants

1

Tukša kopa EU

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Maksātnespējas pakāpes apraksts (brīvs teksts)

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Saistības un pašu kapitāls

 

 

 

 

 

 

 

 

4

No kā izslēgtās saistības

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Saistības un pašu kapitāls mīnus izslēgtās saistības

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Tādu saistību un pašu kapitāla apakškopa, no kurām atskaitītas izslēgtās saistības, kas ir pašu kapitāls un atbilstīgās saistības [izvēlēties kā piemērotu: iekšējā MREL / iekšējā TLAC vajadzībām]

 

 

 

 

 

 

 

 

7

no kā: atlikušais termiņš ≥ 1 gads < 2 gadi

 

 

 

 

 

 

 

 

8

no kā: atlikušais termiņš ≥ 2 gads < 5 gadi

 

 

 

 

 

 

 

 

9

no kā: atlikušais termiņš ≥ 5 gadi < 10 gadi

 

 

 

 

 

 

 

 

10

no kā atlikušais termiņš ≥ 10 gadi, izņemot beztermiņa vērtspapīrus

 

 

 

 

 

 

 

 

11

no kā beztermiņa vērtspapīri

 

 

 

 

 

 

 

 

EU TLAC2b: Kreditoru prioritāte - Vienība, kas nav noregulējuma vienība

 

Maksātnespējas pakāpe

Summa no 1 līdz n

1

1

2

2

n

n

(viszemākā prioritāte)

(viszemākā prioritāte)

 

 

 

(visaugstākā prioritāte)

(visaugstākā prioritāte)

Noregulējuma vienība

Cits variants

Noregulējuma vienība

Cits variants

Noregulējuma vienība

Cits variants

1

Tukša kopa EU

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Maksātnespējas pakāpes apraksts (brīvs teksts)

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tukša kopa EU

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Tukša kopa EU

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Tukša kopa EU

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Pašu kapitāls un atbilstīgās saistības iekšējās MREL vajadzībām

 

 

 

 

 

 

 

 

7

no kā: atlikušais termiņš ≥ 1 gads < 2 gadi

 

 

 

 

 

 

 

 

8

no kā: atlikušais termiņš ≥ 2 gads < 5 gadi

 

 

 

 

 

 

 

 

9

no kā: atlikušais termiņš ≥ 5 gadi < 10 gadi

 

 

 

 

 

 

 

 

10

no kā atlikušais termiņš ≥ 10 gadi, izņemot beztermiņa vērtspapīrus

 

 

 

 

 

 

 

 

11

no kā beztermiņa vērtspapīri

 

 

 

 

 

 

 

 

EU TLAC3a: Kreditoru prioritāte - noregulējuma vienība

 

Maksātnespējas pakāpe

Summa no 1 līdz n

1

2

n

(viszemākā prioritāte)

 

 

(visaugstākā prioritāte)

1

Maksātnespējas pakāpes apraksts (brīvs teksts)

 

 

 

 

 

2

Saistības un pašu kapitāls

 

 

 

 

 

3

No kā izslēgtās saistības

 

 

 

 

 

4

Saistības un pašu kapitāls mīnus izslēgtās saistības

 

 

 

 

 

5

Saistību un pašu kapitāla apakškopa mīnus izslēgtās saistības, kas ir pašu kapitāls un saistības, kas ir potenciāli atbilstīgas, lai izpildītu [izvēlieties kā piemērotu: MREL/TLAC vajadzības]

 

 

 

 

 

6

no kā: atlikušais termiņš ≥ 1 gads < 2 gadi

 

 

 

 

 

7

no kā: atlikušais termiņš ≥ 2 gads < 5 gadi

 

 

 

 

 

8

no kā: atlikušais termiņš ≥ 5 gadi < 10 gadi

 

 

 

 

 

9

no kā atlikušais termiņš ≥ 10 gadi, izņemot beztermiņa vērtspapīrus

 

 

 

 

 

10

no kā beztermiņa vērtspapīri

 

 

 

 

 

EU TLAC3b: Kreditoru prioritāte - noregulējuma vienība

 

Maksātnespējas pakāpe

Summa no 1 līdz n

1

2

n

(viszemākā prioritāte)

 

 

(visaugstākā prioritāte)

1

Maksātnespējas pakāpes apraksts (brīvs teksts)

 

 

 

 

 

2

Tukša kopa EU

 

 

 

 

 

3

Tukša kopa EU

 

 

 

 

 

4

Tukša kopa EU

 

 

 

 

 

5

Pašu kapitāls un atbilstīgās saistības, kas ir potenciāli atbilstīgas, lai izpildītu MREL

 

 

 

 

 

6

no kā: atlikušais termiņš ≥ 1 gads < 2 gadi

 

 

 

 

 

7

no kā: atlikušais termiņš ≥ 2 gads < 5 gadi

 

 

 

 

 

8

no kā: atlikušais termiņš ≥ 5 gadi < 10 gadi

 

 

 

 

 

9

no kā atlikušais termiņš ≥ 10 gadi, izņemot beztermiņa vērtspapīrus

 

 

 

 

 

10

no kā beztermiņa vērtspapīri

 

 

 

 

 


VI PIELIKUMS

Norādes par informācijas atklāšanas veidnēm

1.   Vispārīgie norādījumi. Struktūra un konvencijas

1.1.   Struktūra

1.

Šo satvaru informācijas atklāšanai par MREL un TLAC veido trīs veidņu grupas:

a)

noregulējuma grupu un noregulējuma vienību MREL un TLAC;

b)

vienību, kas nav noregulējuma vienības, un ārpussavienības globālu sistēmiski nozīmīgu iestāžu (G-SNI) svarīgu meitasuzņēmumu MREL un TLAC;

c)

emitentvienību kreditoru prioritāte.

2.

Attiecībā uz katru veidni ir sniegtas atsauces uz tiesību aktiem. Šajā pielikumā ir iekļauta sīkāka informācija par vispārīgākiem pārskatu sniegšanas aspektiem attiecībā uz katru veidņu kopu un norādes par konkrētām pozīcijām.

1.2.   Saīsinājumi

3.

Šīs regulas pielikumos piemēro šādus saīsinājumus:

a)

MREL” attiecas uz minimuma prasību pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45. pantu;

b)

TLAC” attiecas uz prasībām pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām G-SNI saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.a pantu;

c)

“iekšējā TLAC” attiecas uz prasību pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām ārpussavienības G-SNI saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.b pantu;

d)

“iekšējā MREL” attiecas uz MREL, ko piemēro vienībām, kas pašas nav noregulējuma vienības saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45.f pantu.

2.   EU KM2: Galvenie rādītāji – MREL un attiecīgā gadījumā G-SNI prasība pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām

4.

Vienības veidnei pievienotajā aprakstā paskaidro jebkādu būtisku atšķirību starp atklātajām pašu kapitāla summām un saskaņā ar 9. SFPS pilnībā uzskaitīto summu noregulējuma grupas līmenī. Tās arī izskaidro jebkādu būtisku atšķirību starp saskaņā ar 9. SFPS pilnībā uzskaitīto summu noregulējuma grupas līmenī salīdzinājumā ar saskaņā ar 9. SFPS pilnībā uzskaitīto summu prudenciālās grupas līmenī.

Slejas

Atsauces uz tiesību aktiem un norādes

a

Šajā slejā vienības atklāj attiecīgo informāciju par MREL saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45. un 45.e pantu.

Vienības atklāj vērtību informācijas atklāšanas perioda beigās.

b līdz f

Vienības, kas ir G-SNI, uz kurām attiecas TLAC prasība saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.a pantu, šajās slejās atklāj attiecīgo informāciju par minēto prasību.

Informācijas atklāšanas periodi T, T-1, T-2, T-3 un T-4 ir ceturkšņa periodi. Vienības atklāj datumus, kas atbilst informācijas atklāšanas periodiem. Vienības, kas atklāj šo informāciju reizi ceturksnī, sniedz datus par periodiem T, T-1, T-2, T-3 un T-4; vienības, kas atklāj šo informāciju reizi pusgadā, sniedz datus par periodiem T, T-2 un T-4; un vienības, kas atklāj šo informāciju reizi gadā, sniedz datus par periodiem T un T-4.

Rindas

Atsauces uz tiesību aktiem un norādes

1

Pašu kapitāls un atbilstīgās saistības

Vienāds ar vērtībām, kas atklātas informācijas atklāšanas veidnes EU TLAC1 22. rindā.

EU-1a

Pašu kapitāls un atbilstīgās saistības - tostarp pašu kapitāls un subordinētās saistības

Vienāds ar vērtību, kas atklāta informācijas atklāšanas veidnes EU TLAC1 EU-22a. rindā.

Pašu kapitāls, atbilstīgās saistības, kas iekļautas pašu kapitāla un atbilstīgo saistību summā saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45.b pantu un kas ir subordinēti atbilstīgi instrumenti, kā definēts minētās direktīvas 2. panta 1. punkta 71.b apakšpunktā, un saistības, kas iekļautas pašu kapitāla un atbilstīgo saistību summā saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45.b panta 3. punktu. Gadījumā, ja instrumentus reglamentē trešās valsts tiesību akti, tos iekļauj šajā rindā tikai tad, ja tie atbilst Direktīvas 2014/59/ES 55. panta prasībām.

2

Noregulējuma grupas kopējā riska darījumu vērtība (TREA)

Vienāda ar vērtību, kas atklāta informācijas atklāšanas veidnes EU TLAC1 23. rindā.

Direktīvas 2014/59/ES 45. panta 2. punkta a) apakšpunkts un Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 3. punkts.

3

Pašu kapitāls un atbilstīgās saistības kā procentuālā daļa no TREA

Vienāds ar vērtībām, kas atklātas informācijas atklāšanas veidnes EU TLAC1 25. rindā.

Šīs rindas vajadzībām pašu kapitāla un atbilstīgo saistību summu, kas uzrādīta 1. rindā, izsaka kā procentuālo daļu no kopējās riska darījumu vērtības, kas aprēķināta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 3. punktu.

EU-3a

Pašu kapitāls un atbilstīgās saistības kā procentuālā daļa no TREA - tostarp pašu kapitāls un subordinētās saistības

Vienāds ar vērtību, kas atklāta informācijas atklāšanas veidnes EU TLAC1 EU-25a. rindā.

Šīs rindas vajadzībām pašu kapitāla un subordinēto atbilstīgo saistību summu, kas uzrādīta EU-1a. rindā, izsaka kā procentuālo daļu no kopējās riska darījumu vērtības, kas aprēķināta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 3. punktu.

4

Noregulējuma grupas kopējās riska darījumu vērtības mērs (TEM)

Vienāds ar vērtību, kas atklāta informācijas atklāšanas veidnes EU TLAC1 24. rindā.

Direktīvas 2014/59/ES 45. panta 2. punkta b) apakšpunkts un Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 4. punkts un 429.a pants.

5

Pašu kapitāls un atbilstīgās saistības kā procentuālā daļa no TEM

Vienāds ar vērtību, kas atklāta informācijas atklāšanas veidnes EU TLAC1 26. rindā.

Šīs rindas vajadzībām pašu kapitāla un atbilstīgo saistību summu, kas uzrādīta 1. rindā, izsaka kā procentuālo daļu no kopējās riska darījumu vērtības mēra, kas aprēķināts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 4. punktu un 429.a pantu.

EU-5a

Pašu kapitāls un atbilstīgās saistības kā procentuālā daļa no TEM - tostarp pašu kapitāls un subordinētās saistības

Vienāds ar vērtību, kas atklāta informācijas atklāšanas veidnes EU TLAC1 EU-26a. rindā.

Šīs rindas vajadzībām pašu kapitāla un subordinēto atbilstīgo saistību summu, kas uzrādīta EU-1a. rindā, izsaka kā procentuālo daļu no kopējās riska darījumu vērtības mēra, kas aprēķināts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 4. punktu un 429.a pantu.

6a

Vai ir piemērojams Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.b panta 4. punktā paredzētais subordinācijas atbrīvojums? (5 % atbrīvojums)

Šo rindu atklāj tikai vienības, kurām piemēro pašu kapitāla un atbilstīgo saistību prasību G-SNI.

Ja noregulējuma iestāde atļauj saistības uzskatīt par atbilstīgo saistību instrumentiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.b panta 4. punktu, pārskatu sniedzošā vienība norāda “jā”.

Ja noregulējuma iestāde neļauj saistības uzskatīt par atbilstīgo saistību instrumentiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.b panta 4. punktu, noregulējuma grupa vai noregulējuma vienība norāda “nē”.

Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.b panta 3. un 4. punktā minētie atbrīvojumi ir savstarpēji izslēdzoši, šo rindu atstāj tukšu, ja pārskatu sniedzošā vienība ir aizpildījusi 6b. rindu.

6b

Atļauto nesubordinēto atbilstīgo saistību instrumentu kopsumma, ja tiek piemērota Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.b panta 3. punktā noteiktā subordinācijas rīcības brīvība (ne vairāk kā 3,5 % atbrīvojums)

Šo rindu atklāj tikai vienības, kurām piemēro G-SNI prasību pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām.

Nesubordinēto atbilstīgo saistību instrumentu kopsumma, kuras noregulējuma iestāde ir ļāvusi uzskatīt par atbilstīgo saistību instrumentiem TLAC vajadzībām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.b panta 3. punktu.

Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.b panta 3. un 4. punktā minētie atbrīvojumi ir savstarpēji izslēdzoši, šo rindu atstāj tukšu, ja pārskatu sniedzošā vienība norāda “jā” 6a. rindā.

6c

Ja saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.b panta 3. punktu piemēro ierobežotu subordinācijas atbrīvojumu, emitētā finansējuma summu, kas ir līdzvērtīga izslēgtajām saistībām un atzīta 1. rindā, dala ar emitēto finansējumu, kas ir līdzvērtīgs izslēgtajām saistībām un kas tiktu atzīts 1. rindā, ja netiktu piemērota maksimālā robežvērtība (%)

Šo rindu atklāj tikai vienības, kurām piemēro G-SNI prasību pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām.

Šajā rindā noregulējuma vienības emitētā augstākas prioritātes parāda īpašnieki tiek informēti par neizslēgtā augstākas prioritātes parāda procentuālo daļu, kas ir atzīta par atbilstīgu, lai attiecīgā gadījumā tie varētu piemērot Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.e pantā noteikto atskaitījumu režīmu.

Ja saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.b panta 3. punktu piemēro ierobežotu subordinācijas atbrīvojumu, vienības uzrāda:

a)

emitētā finansējuma summu, kas ir līdzvērtīga izslēgtajām saistībām, kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.a panta 2. punktā, un kas ir iekļauta 1. rindā norādītajā summā;

b)

dalot ar emitētā finansējuma summu, kas ir līdzvērtīga izslēgtajām saistībām, kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.a panta 2. punktā, un kas tiktu atzīta 1. rindā, ja netiktu piemērota maksimālā robežvērtība.

 

Minimuma prasība pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām (MREL)

EU-7

MREL, kas izteikta kā procentuālā daļa no TREA

Vienības minimuma prasība pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām, ko noregulējuma iestāde noteikusi saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45.e pantu un kas izteikta kā procentuālā daļa no kopējās riska darījumu vērtības, kas aprēķināta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 3. punktu.

EU-8

MREL, kas izteikta kā procentuālā daļa no TREA - tostarp, kas jāizpilda ar pašu kapitālu vai subordinētajām saistībām

Attiecīgā gadījumā tā MREL daļa, ko saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45.b panta 4. līdz 8. punktu noregulējuma iestāde ir likusi izpildīt, izmantojot pašu kapitālu, subordinētos atbilstīgos instrumentus vai saistības, kā noteikts minētā panta 3. punktā, kas izteikta kā procentuālā daļa no kopējās riska darījumu vērtības, kura aprēķināta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 3. punktu.

EU-9

MREL, kas izteikta kā procentuālā daļa no TEM

Pārskatu sniedzošās vienības minimuma prasība pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām, ko noregulējuma iestāde noteikusi saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45.e pantu un kas izteikta kā procentuālā daļa no kopējās riska darījumu vērtības mēra, kurš aprēķināts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 4. punktu un 429.a pantu.

EU-10

MREL, kas izteikta kā procentuālā daļa no TEM - tostarp, kas jāizpilda ar pašu kapitālu vai subordinētajām saistībām

Attiecīgā gadījumā tā MREL daļa, ko saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45.b panta 4. līdz 8. punktu noregulējuma iestāde ir likusi izpildīt, izmantojot pašu kapitālu, subordinētos atbilstīgos instrumentus vai saistības, kā noteikts minētā panta 3. punktā, kas izteikta kā procentuālā daļa no kopējās riska darījumu vērtības mēra, kurš aprēķināts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 4. punktu un 429.a pantu.

3.   EU TLAC 1: Sastāvs – MREL un attiecīgā gadījumā G-SNI prasība pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām

5.

Pašu kapitāla un atbilstīgo saistību pozīcija, kas saistīta ar noregulējuma grupu, ietver tikai kapitāla instrumentus un atbilstīgās saistības, ko emitējusi noregulējuma vienība un attiecīgā gadījumā, ievērojot Direktīvas 2014/59/ES 45.b panta 3. punktu vai Regulas (ES) Nr. 575/2013 88.a pantu, noregulējuma vienības meitasuzņēmumi, izslēdzot vienības ārpus noregulējuma grupas. Tāpat pašu kapitāla un atbilstīgo saistību pozīcijas pamatā ir kopējā riska darījumu vērtība (kas koriģēta, kā atļauts saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45.h panta 2. punktu) un kopējās riska darījumu vērtības mērs, kas aprēķināts noregulējuma grupas līmenī.

6.

Attiecībā uz regulatīvajām korekcijām vienības atklāj atskaitījumus no pašu kapitāla un atbilstīgajām saistībām kā negatīvus skaitļus, savukārt papildinājumus pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām kā pozitīvus skaitļus.

Slejas

Atsauces uz tiesību aktiem un norādes

a

Šajā slejā vienības atklāj attiecīgo informāciju par MREL saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45. un 45.e pantu.

b

Vienības, kas ir G-SNI, uz kurām attiecas TLAC prasība saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.a pantu, šajā slejā atklāj attiecīgo informāciju par minēto prasību.

c

Šo sleju aizpilda tikai vienības, uz kurām attiecas TLAC prasība.

Šī sleja atspoguļo starpību starp summām, kas piemērojamas saistībā ar Direktīvas 2014/59/ES 45. pantā noteikto prasību, un summām, kas piemērojamas saistībā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.a pantā noteikto prasību.

Rinda

Atsauces uz tiesību aktiem un norādes

1

Pirmā līmeņa pamata kapitāls (CET1)

Noregulējuma grupas CET1 kapitāls, kas aprēķināts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 50. pantu.

2

Pirmā līmeņa papildu kapitāls (AT1)

Noregulējuma grupas AT1 kapitāls, kas aprēķināts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 61. pantu.

MREL gadījumā instrumentus, ko reglamentē trešās valsts tiesību akti, šajā rindā iekļauj tikai tad, ja tie atbilst Direktīvas 2014/59/ES 55. panta prasībām.

6

Otrā līmeņa kapitāls (T2)

Noregulējuma grupas T2 kapitāls, kas aprēķināts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 71. pantu.

MREL gadījumā instrumentus, ko reglamentē trešās valsts tiesību akti, šajā rindā iekļauj tikai tad, ja tie atbilst Direktīvas 2014/59/ES 55. panta prasībām.

11

Pašu kapitāls Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.a panta un Direktīvas 2014/59/ES 45. panta vajadzībām

Pašu kapitāls Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.a panta un Direktīvas 2014/59/ES 45. panta vajadzībām, kas jāaprēķina kā 1. rinda plus 2. rinda plus 6. rinda.

12

Atbilstīgo saistību instrumenti, ko tieši emitējusi noregulējuma vienība un kas ir subordinēti izslēgtajām saistībām (nav tiesību saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus)

MREL

Atbilstīgās saistības, kas iekļautas pašu kapitāla un atbilstīgo saistību summā saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45.b pantu un kas ir subordinēti atbilstīgi instrumenti, kā definēts Direktīvas 2014/59/ES 2. panta 1. punkta 71.b apakšpunktā, un ko tieši emitē noregulējuma vienība.

Gadījumā, ja instrumentus reglamentē trešās valsts tiesību akti, tos iekļauj šajā rindā tikai tad, ja tie atbilst Direktīvas 2014/59/ES 55. panta prasībām.

TLAC

Atbilstīgās saistības, kas atbilst visām Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.a līdz 72.d pantā noteiktajām prasībām, izslēdzot saistības, kuras atļauts uzskatīt par atbilstīgo saistību instrumentiem saskaņā ar minētās regulas 72.b panta 3. vai 4. punktu un kuras tieši emitē noregulējuma vienība.

Šajā rindā neiekļauj nedz otrā līmeņa kapitāla instrumentu amortizēto daļu, ja atlikušais termiņš ir ilgāks par vienu gadu (Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.a panta 1. punkta b) apakšpunkts), nedz atbilstīgās saistības, kurām piemērotas tiesības saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 494.b pantu.

EU-12a

Atbilstīgo saistību instrumenti, ko emitējušas citas vienības noregulējuma grupā un kas ir subordinēti izslēgtajām saistībām (nav tiesību saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus)

MREL

Atbilstīgās saistības, kas iekļautas pašu kapitāla un atbilstīgo saistību summā saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45.b pantu un ko emitē meitasuzņēmumi, kas iekļautas MREL saskaņā ar minētās direktīvas 45.b panta 3. punktu.

Gadījumā, ja instrumentus reglamentē trešās valsts tiesību akti, tos iekļauj šajā rindā tikai tad, ja tie atbilst Direktīvas 2014/59/ES 55. panta prasībām.

TLAC

Atbilstīgās saistības, kas atbilst visām prasībām, kuras izklāstītas Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.a līdz 72.d pantā, izņemot saistības, kuras atļauts uzskatīt par atbilstīgo saistību instrumentiem saskaņā ar minētās regulas 72.b panta 3. vai 4. punktu, kuras emitējuši meitasuzņēmumi un kuras atbilst iekļaušanai vienības konsolidētajos atbilstīgo saistību instrumentos saskaņā ar minētās Regulas (ES) Nr. 575/2013 88.a pantu.

Šajā rindā neiekļauj nedz otrā līmeņa kapitāla instrumentu amortizēto daļu, ja atlikušais termiņš ir ilgāks par vienu gadu (Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.a panta 1. punkta b) apakšpunkts), nedz atbilstīgās saistības, kurām piemērotas tiesības saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 494.b pantu.

EU-12b

Atbilstīgo saistību instrumenti, kas ir subordinēti izslēgtajām saistībām, kuras emitētas pirms 2019. gada 27. jūnija (subordinēti, ir tiesības saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus)

MREL

Atbilstīgās saistības, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

tās ir emitētas pirms 2019. gada 27. jūnija;

tās ir subordinēti atbilstīgi instrumenti, kā definēts Direktīvas 2014/59/ES 71.b panta 2. punkta 1. apakšpunktā;

tās ir iekļautas pašu kapitālā un atbilstīgajās saistībās Regulas (ES) Nr. 575/2013 494.b panta 3. punkta rezultātā.

Gadījumā, ja instrumentus reglamentē trešās valsts tiesību akti, tos iekļauj šajā rindā tikai tad, ja tie atbilst Direktīvas 2014/59/ES 55. panta prasībām.

TLAC

Saistības, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

tās ir emitētas pirms 2019. gada 27. jūnija;

tās atbilst Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.b panta 2. punkta d) apakšpunktam;

tās uzskatāmas par atbilstīgām saistībām Regulas (ES) Nr. 575/2013 494.b panta 3. punktā minēto tiesību saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus rezultātā.

EU-12c

Otrā līmeņa kapitāla instrumenti, kuru atlikušais termiņš ir vismaz viens gads, ciktāl tie nav kvalificējami kā otrā līmeņa kapitāla posteņi

Otrā līmeņa kapitāla instrumentu amortizētā daļa, ja atlikušais termiņš ir ilgāks par vienu gadu (Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.a panta 1. punkta b) apakšpunkts).

Šajā rindā uzrāda tikai summu, kas nav atzīta pašu kapitālā, bet kas atbilst visiem Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.b pantā noteiktajiem atbilstības kritērijiem.

MREL gadījumā instrumentus, ko reglamentē trešās valsts tiesību akti, šajā rindā iekļauj tikai tad, ja tie atbilst Direktīvas 2014/59/ES 55. panta prasībām.

13

Atbilstīgās saistības, kas nav subordinētas izslēgtajām saistībām (nav tiesību saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus, pirms maksimālās robežvērtības piemērošanas)

MREL

Saistības, kas atbilst Direktīvas 2014/59/ES 45.b pantā minētajiem nosacījumiem un kas nav pilnībā subordinētas prasījumiem, kuri izriet no izslēgtajām saistībām, kas minētas Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.a panta 2. punktā.

Gadījumā, ja instrumentus reglamentē trešās valsts tiesību akti, tos iekļauj šajā rindā tikai tad, ja tie atbilst Direktīvas 2014/59/ES 55. panta prasībām.

TLAC

Atbilstīgās saistības, kas atbilst prasībām, kuras izklāstītas Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.a līdz 72.d pantā, izņemot minētās regulas 72.b panta 2. punkta d) apakšpunktu, un kuras varētu atļaut uzskatīt par atbilstīgo saistību instrumentiem saskaņā ar minētās regulas 72.b panta 3. punktu, vai kuras atļauj uzskatīt par atbilstīgo saistību instrumentiem saskaņā ar minētās regulas 72.b panta 4. punktu.

Ja piemēro Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.b panta 3. punktu vai Regulas (ES) Nr. 575/2013 494. panta 2. punktu, šajā rindā uzrāda pilnu summu, nepiemērojot attiecīgi 3,5 % un 2,5 % maksimālo robežvērtību.

Šajā rindā neiekļauj summas, kas ir atzīstamas pārejas posmā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 494.b panta 3. punktu.

EU-13a

Atbilstīgās saistības, kas nav subordinētas izslēgtajām saistībām un kas emitētas pirms 2019. gada 27. jūnija (pirms maksimālās robežvērtības piemērošanas)

MREL

Atbilstīgās saistības, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

tās ir emitētas pirms 2019. gada 27. jūnija;

tās atbilst Direktīvas 2014/59/ES 45.b pantā izklāstītajiem nosacījumiem un nav pilnībā subordinētas prasījumiem, kas izriet no izslēgtajām saistībām, kuras minētas Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.a panta 2. punktā;

tās uzskatāmas par atbilstīgām saistībām Regulas (ES) Nr. 575/2013 494.b panta 3. punktā minēto tiesību saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus rezultātā.

Gadījumā, ja instrumentus reglamentē trešās valsts tiesību akti, tos iekļauj šajā rindā tikai tad, ja tie atbilst Direktīvas 2014/59/ES 55. panta prasībām.

TLAC

Atbilstīgās saistības, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

tās ir emitētas pirms 2019. gada 27. jūnija;

tās atbilst prasībām, kas izklāstītas Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.a līdz 72.d pantā, izņemot minētās regulas 72.b panta 2. punkta d) apakšpunktu un tās varētu atļaut uzskatīt par atbilstīgo saistību instrumentiem saskaņā ar minētās regulas 72.b panta 3. punktu, vai tās atļauj uzskatīt par atbilstīgo saistību instrumentiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.b panta 4. punktu;

tās uzskatāmas par atbilstīgām saistībām Regulas (ES) Nr. 575/2013 494.b panta 3. punktā minēto tiesību saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus rezultātā.

Ja piemēro Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.b panta 3. punktu vai Regulas (ES) Nr. 575/2013 494. panta 2. punktu, šajā rindā uzrāda pilnu summu, nepiemērojot attiecīgi 3,5 % un 2,5 % maksimālo robežvērtību.

14

Nesubordinēto atbilstīgo saistību instrumentu summa attiecīgā gadījumā pēc Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.b panta 3. punkta piemērošanas

MREL

Šī rinda ir vienāda ar 13. rindu un EU-13a. rindu.

TLAC

Ja piemēro Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.b panta 3. punktu, šajā rindā norāda 13. un 13a. rindā atklāto summu kopsummu pēc tam, kad piemērots minētās regulas 72.b panta 3. punkts vai 494. panta 2. punkts.

Ja nepiemēro Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.b panta 3. punktu, bet vienība gūst labumu no Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.b panta 4. punkta piemērošanas, šī rinda ir vienāda ar 13. rindu plus EU-13a. rindu.

17

Atbilstīgo saistību posteņi pirms korekcijām

Atbilstīgo saistību posteņi pirms korekcijām Jāaprēķina kā 12. rinda plus EU-12a. rinda, plus EU-12b. rinda, plus EU-12c. rinda, plus 14. rinda.

EU-17a

Atbilstīgo saistību posteņi pirms korekcijām - tostarp subordinēto saistību posteņi

MREL

Atbilstīgās saistības, kas iekļautas pašu kapitāla un atbilstīgo saistību summā saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45.b pantu un kas ir subordinēti atbilstīgi instrumenti, kā definēts minētās direktīvas 2. panta 1. punkta 71.b apakšpunktā, un saistības, ko emitējuši meitasuzņēmumi, kas iekļauti MREL saskaņā ar minētās direktīvas 45.b panta 3. punktu.

Gadījumā, ja instrumentus reglamentē trešās valsts tiesību akti, tos iekļauj šajā rindā tikai tad, ja tie atbilst Direktīvas 2014/59/ES 55. panta prasībām.

TLAC

Atbilstīgās saistības, kas atbilst visām prasībām, kuras izklāstītas Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.a līdz 72.d pantā, izslēdzot saistības, kuras atļauts uzskatīt par atbilstīgo saistību instrumentiem saskaņā ar minētās regulas 72.b panta 3. vai 4. punktu.

Šajā rindā iekļauj subordinētās saistības, kas ir atbilstīgas iepriekš spēkā esošo tiesību saglabāšanas rezultātā saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 494.b pantu, un otrā līmeņa kapitāla instrumentu amortizēto daļu, ja atlikušais termiņš ir ilgāks par vienu gadu (Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.a panta 1. punkta b) apakšpunkts).

Jāaprēķina kā 12. rinda plus EU-12a. rinda, plus EU-12b. rinda, plus EU-12c. rinda.

18

Pašu kapitāla un atbilstīgo saistību posteņi pirms korekcijām

Pašu kapitāla un atbilstīgo saistību posteņi pirms korekcijām Jāaprēķina kā 11. rinda plus 17. rinda.

19

(Atskaitījumi no riska darījumiem starp MPE noregulējuma grupām)

Negatīvā summa

Atskaitījumi riska darījumiem starp MPE G-SNI noregulējuma grupām, kas atbilst tiešai, netiešai vai sintētiskai līdzdalībai viena vai vairāku meitasuzņēmumu pašu kapitāla instrumentos vai atbilstīgo saistību instrumentos, kuri nepieder tai pašai noregulējuma grupai, pie kuras pieder noregulējuma vienība, saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.e panta 4. punktu.

20

(Atskaitījumi no ieguldījumiem citos atbilstīgo saistību instrumentos)

Negatīvā summa

Atskaitījumi no ieguldījumiem citos atbilstīgo saistību instrumentos saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.e panta 1. līdz 3. punktu un 72.f, 72.g, 72.h, 72.i un 72.j pantu. Summa, kas jāatskaita no atbilstīgo saistību posteņiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 otrās daļas I sadaļas 5.a nodaļas 2. iedaļu.

22

Pašu kapitāls un atbilstīgās saistības pēc korekcijām

Pašu kapitāls un atbilstīgās saistības, kā definēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.l pantā. Jāaprēķina kā 18. rinda plus 19. rinda, plus 20. rinda.

MREL

Pašu kapitāla un atbilstīgo saistību summu, kas ieskaitīta MREL, uzrāda kā:

i)

pašu kapitāla, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 118) apakšpunktā un 72. pantā, un

ii)

atbilstīgo saistību, kā definēts Direktīvas 2014/59/ES 2. panta 1. punkta 71a) apakšpunktā, summu.

Gadījumā, ja instrumentus reglamentē trešās valsts tiesību akti, tos iekļauj šajā rindā tikai tad, ja tie atbilst Direktīvas 2014/59/ES 55. panta prasībām.

TLAC

Pašu kapitāla un atbilstīgo saistību summa, kas ieskaitīta TLAC, ir summa, kas minēta Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.l pantā, un to veido:

i)

pašu kapitāls, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 4. panta 1. punkta 118) apakšpunktā un 72. pantā;

ii)

atbilstīgās saistības, kā minēts Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.k pantā.

EU-22a

No kā pašu kapitāls un subordinētās saistības

Pašu kapitāls, atbilstīgās saistības, kas iekļautas pašu kapitāla un atbilstīgo saistību summā saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45.b pantu un kas ir subordinēti atbilstīgi instrumenti, kā definēts minētās direktīvas 2. panta 1. punkta 71.b apakšpunktā, un saistības, kas iekļautas pašu kapitāla un atbilstīgo saistību summā saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45.b panta 3. punktu.

23

Kopējā riska darījumu vērtība (TREA)

Noregulējuma grupas kopējā riska darījumu vērtība saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 18. panta 1. punkta pēdējo daļu.

Šajā rindā uzrādītā kopējā riska darījumu vērtība ir kopējā riska darījumu vērtība, kas ir pamats, lai nodrošinātu atbilstību attiecīgi Direktīvas 2014/59/ES 45. pantā vai Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.a pantā noteiktajām prasībām.

24

Kopējās riska darījumu vērtības mērs

Atbilstoši Direktīvas 2014/59/ES 45. panta 2. punkta b) apakšpunktam kopējās riska darījumu vērtības mēru aprēķina saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 4. punktu un 429.a pantu.

Šajā rindā uzrādītais kopējās riska darījumu vērtības mērs ir kopējās riska darījumu vērtības mērs, kas ir pamats, lai nodrošinātu atbilstību attiecīgi Direktīvas 2014/59/ES 45. pantā vai Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.a pantā noteiktajām prasībām.

25

Pašu kapitāls un atbilstīgās saistības kā procentuālā daļa no TREA

Šīs rindas vajadzībām saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45. panta 2. punkta a) apakšpunktu un Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.a pantu pašu kapitāla un atbilstīgo saistību summu, kas attiecīgi ieskaitīta MREL vai TLAC, izsaka kā procentuālo daļu no kopējās riska darījumu vērtības, kas aprēķināta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 3. punktu.

Jāaprēķina, 22. rindu dalot ar 23. rindu.

EU-25a

No kā pašu kapitāls un subordinētās saistības

Šīs rindas vajadzībām pašu kapitāla un subordinēto atbilstīgo saistību summu, kas ieskaitīta MREL, izsaka kā procentuālo daļu no kopējās riska darījumu vērtības, kas aprēķināta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 92. panta 3. punktu.

Jāaprēķina, 22a. rindu dalot ar 23. rindu.

26

Pašu kapitāls un atbilstīgās saistības kā procentuālā daļa no TEM

Šīs rindas vajadzībām saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45. panta 2. punkta b) apakšpunktu un Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.a pantu pašu kapitāla un atbilstīgo saistību summu, kas attiecīgi ieskaitīta MREL vai TLAC, izsaka kā procentuālo daļu no kopējās riska darījumu vērtības mēra, kas aprēķināts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 4. punktu un 429.a pantu.

Jāaprēķina, 22. rindu dalot ar 24. rindu.

EU-26a

No kā pašu kapitāls un subordinētās saistības

Šīs rindas vajadzībām pašu kapitāla un subordinēto atbilstīgo saistību summu, kas ieskaitīta MREL, izsaka kā procentuālo daļu no kopējās riska darījumu vērtības mēra, kas aprēķināts saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 4. punktu un 429.a pantu.

Jāaprēķina, 22a. rindu dalot ar 24. rindu.

27

CET1 (kā procentuālā daļa no TREA), kas pieejams pēc noregulējuma grupas prasību izpildes

CET1 summa kā procentuālā daļa no kopējās riska darījumu vērtības, kas vienāda ar nulli vai ir pozitīva, pieejama pēc tam, kad ir izpildītas visas Direktīvas 2013/36/ES 141.a panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētās prasības, un augstākā no šādām vērtībām:

a)

attiecīgā gadījumā Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.a pantā noteiktā G-SNI prasība pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām, ja tā aprēķināta saskaņā ar minētā panta 1. punkta a) apakšpunktu, un

b)

minimuma prasība pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām, kas noteikta Direktīvas 2014/59/ES 45. pantā, ja to aprēķina saskaņā ar minētā panta 2. punkta a) apakšpunktu.

Atklātais skaitlis ir identisks gan MREL, gan TLAC slejās.

Tajā ņem vērā pārejas noteikumu ietekmi uz pašu kapitālu un atbilstīgajām saistībām, kopējo riska darījumu vērtību un pašām prasībām. Neņem vērā ne norādes par papildu pašu kapitālu, kā minēts Direktīvas 2013/36/ES 104.b pantā, ne minētās direktīvas 128. panta pirmās daļas 6) punktā minēto apvienoto rezervju prasību.

28

Iestādes specifisko apvienoto rezervju prasība

Direktīvas 2013/36/ES 128. panta pirmās daļas 6) punktā definētā iestādes specifisko apvienoto rezervju prasība, kas izteikta kā procentuālā daļa no kopējās riska darījumu vērtības un kas piemērojama noregulējuma grupai saskaņā ar minētā panta pirmās daļas 6) punktu.

29

Iestādes specifisko apvienoto rezervju prasība - tostarp kapitāla saglabāšanas rezervju prasība

Iestādes specifisko apvienoto rezervju summa (izteikta kā procentuālā daļa no kopējās riska darījumu vērtības), kas attiecas uz kapitāla saglabāšanas rezervju prasību.

30

Iestādes specifisko apvienoto rezervju prasība - tostarp pretciklisko kapitāla rezervju prasība

Iestādes specifisko apvienoto rezervju summa (izteikta kā procentuālā daļa no kopējās riska darījumu vērtības), kas attiecas uz pretciklisko kapitāla rezervju prasību.

31

Iestādes specifisko apvienoto rezervju prasība - tostarp sistēmiskā riska rezervju prasība

Iestādes specifisko apvienoto rezervju summa (izteikta kā procentuālā daļa no kopējās riska darījumu vērtības), kas attiecas uz sistēmiskā riska rezervju prasību.

EU-31a

Iestādes specifisko apvienoto rezervju prasība - tostarp globālo sistēmiski nozīmīgo iestāžu (G-SNI) vai citu sistēmiski nozīmīgo iestāžu (C-SNI) rezerves

Iestādes specifisko apvienoto rezervju summa (izteikta kā procentuālā daļa no kopējās riska darījumu vērtības), kas attiecas uz G-SNI vai C-SNI rezervju prasību.

EU-32

Kopējā izslēgto saistību, kas minētas Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.a panta 2. punktā, summa

4.   EU iLAC: Iekšējā zaudējumu absorbcijas spēja: iekšējā MREL un attiecīgā gadījumā prasība pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām attiecībā uz ārpussavienības G-SNI (iekšējā TLAC)

7.

Šajā veidnē tiek atklāta informācija par to vienību pašu kapitālu un atbilstīgajām saistībām, kas pašas nav noregulējuma vienības Direktīvas 2014/59/ES 45.f pantā noteiktās pašu kapitāla un atbilstīgo saistību prasības (iekšējā MREL) vajadzībām, kā arī prasības pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām attiecībā uz ārpussavienības G-SNI, ko piemēro trešās valsts G-SNI būtiskiem meitasuzņēmumiem, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.b pantā (iekšējā TLAC).

Slejas

Atsauces uz tiesību aktiem un norādes

a

Šajā slejā vienības atklāj attiecīgo informāciju par iekšējo MREL saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45. un 45.f pantu.

b

Vienības, kas ir ārpussavienības G-SNI svarīgi meitasuzņēmumi saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.b pantu, šajā slejā atklāj attiecīgo informāciju par iekšējo TLAC saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.b pantu.

c

Kvalitatīvā informācija, kas saistīta ar piemērojamo prasību un piemērošanas līmeni.

Rinda

Atsauces uz tiesību aktiem un norādes

EU-1

Vai vienībai piemēro ārpus ES esošu G-SNI pašu kapitāla un atbilstīgo saistību prasību? (Jā/nē)

Tas, vai vienībai piemēro iekšēju TLAC prasību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.b pantu.

EU-2

Ja EU-1 norādīta atbilde “Jā”, vai šī prasība ir piemērojama konsolidētā vai individuālā līmenī? (K/I)

Tas, vai vienībai konsolidētā vai individuālā līmenī piemēro iekšēju TLAC prasību saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 18. pantu.

Ja prasība ir konsolidētā līmenī, visu šo veidni aizpilda konsolidētā līmenī. Visos citos gadījumos šo veidni aizpilda individuālā līmenī.

EU-2a

Vai vienībai piemēro iekšēju MREL? (Jā/nē)

Tas, vai vienībai piemēro MREL saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45. pantu un 45.f pantu.

EU-2b

Ja EU-2a norādīta atbilde “Jā”, vai šī prasība ir piemērojama konsolidētā vai individuālā līmenī? (K/I)

Tas, vai vienībai konsolidētā vai individuālā līmenī piemēro iekšēju MREL.

Ja prasība ir konsolidētā līmenī, visu šo veidni aizpilda konsolidētā līmenī. Visos citos gadījumos šo veidni aizpilda individuālā līmenī.

EU-3

Pirmā līmeņa pamata kapitāls (CET1)

Regulas (ES) Nr. 575/2013 50. pants

CET1 kapitāls attiecīgā gadījumā individuālā vai konsolidētā līmenī saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 50. pantu.

EU-4

Atbilstīgs pirmā līmeņa papildu kapitāls

Regulas (ES) Nr. 575/2013 61. pants

Pirmā līmeņa papildu kapitāla instrumentus ņem vērā tikai tad, ja tie atbilst kritērijiem, kas noteikti Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.b pantā un Direktīvas 2014/59/ES 45.f panta 2. punkta b) apakšpunkta ii) punktā.

Iekšējās MREL gadījumā Direktīvas 2014/59/ES 89. panta 2. punkta ceturtajā daļā minētos instrumentus iekļauj, ja ir piemērojams minētais punkts. Instrumentus, ko reglamentē trešās valsts tiesību akti, iekļauj tikai tad, ja tie atbilst Direktīvas 2014/59/ES 55. panta prasībām.

EU-5

Atbilstīgs otrā līmeņa kapitāls

Regulas (ES) Nr. 575/2013 71. pants

Otrā līmeņa kapitāla instrumentus ņem vērā tikai tad, ja tie atbilst kritērijiem, kas noteikti Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.b pantā un Direktīvas 2014/59/ES 45.f panta 2. punkta b) apakšpunkta ii) punktā.

Iekšējās MREL gadījumā Direktīvas 2014/59/ES 89. panta 2. punkta ceturtajā daļā minētos instrumentus iekļauj, ja ir piemērojams minētais punkts. Instrumentus, ko reglamentē trešās valsts tiesību akti, iekļauj tikai tad, ja tie atbilst Direktīvas 2014/59/ES 55. panta prasībām.

EU-6

Atbilstīgs pašu kapitāls

CET1 kapitāla, atbilstīga pirmā līmeņa papildu kapitāla un atbilstīga otrā līmeņa kapitāla summa.

EU-7

Atbilstīgās saistības

Iekšējā MREL

Atbilstīgās saistības, kas atbilst Direktīvas 2014/59/ES 45.f panta 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem, attiecīgā gadījumā ņemot vērā arī minētās direktīvas 89. panta 2. punkta ceturto daļu.

Gadījumā, ja instrumentus reglamentē trešās valsts tiesību akti, tos iekļauj šajā rindā tikai tad, ja tie atbilst Direktīvas 2014/59/ES 55. panta prasībām.

Ja meitasuzņēmuma noregulējuma iestāde atļauj vienībai izpildīt iekšējo MREL ar garantijām, šajā rindā iekļauj arī garantiju summu, ko sniedz noregulējuma vienība un kas atbilst visiem Direktīvas 2014/59/ES 45.f panta 5. punkta nosacījumiem.

Iekšējā TLAC

Atbilstīgo saistību summu aprēķina saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.k pantu, ja šīs saistības atbilst minētās regulas 92.b panta 2. punktā izklāstītajiem nosacījumiem.

EU-8

Atbilstīgās saistības - tostarp atļautās garantijas

Ja meitasuzņēmuma noregulējuma iestāde atļauj vienībai izpildīt iekšējo MREL ar garantijām, garantiju summa, ko sniedz noregulējuma vienība un kas atbilst visiem Direktīvas 2014/59/ES 45.f panta 5. punkta nosacījumiem.

EU-9a

(Korekcijas)

Negatīvā summa

Atskaitījumi vai ekvivalenti pasākumi, kas prasīti saskaņā ar metodi, kura izklāstīta Direktīvas 2014/59/ES 45.f panta 6. punktā minētajā deleģētajā regulā.

EU-9b

Pašu kapitāla un atbilstīgo saistību posteņi pēc korekcijām

Iekšējā MREL

Atbilstīga pašu kapitāla un atbilstīgo saistību summa, neieskaitot korekcijas, kas ieskaitīta iekšējā MREL, kā izklāstīts Direktīvas 2014/59/ES 45.f panta 2. punktā, attiecīgā gadījumā ņemot vērā arī minētās direktīvas 89. panta 2. punkta ceturto daļu. Gadījumā, ja instrumentus reglamentē trešās valsts tiesību akti, tos iekļauj šajā rindā tikai tad, ja tie atbilst Direktīvas 2014/59/ES 55. panta prasībām.

Jāaprēķina kā EU-6. rinda plus EU-7. rinda, plus EU-9a. rinda.

Iekšējā TLAC

Atbilstīgs pašu kapitāls un atbilstīgās saistības, kas ieskaitītas prasībā pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām attiecībā uz ārpussavienības G-SNI, kā noteikts Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.b panta 2. punktā. Jāaprēķina kā EU-6. rinda plus EU-7. rinda.

EU-10

Kopējā riska darījumu vērtība (TREA)

Atsevišķas vienības vai konsolidētās grupas kopējā riska darījumu vērtība tādā līmenī, kurā attiecīgā gadījumā prasības ir noteiktas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 18. panta 1. punkta pēdējo daļu.

Šajā rindā uzrādītā kopējā riska darījumu vērtība ir kopējā riska darījumu vērtība, kas ir pamats, lai nodrošinātu atbilstību attiecīgi Direktīvas 2014/59/ES 45. pantā vai Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.b pantā noteiktajām prasībām.

EU-11

Kopējās riska darījumu vērtības mērs (TEM)

Atsevišķas vienības vai konsolidētās grupas kopējās riska darījumu vērtības mērs (sviras rādītāja saucējs) tādā līmenī, kurā attiecīgā gadījumā prasības ir noteiktas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 429. panta 4. punktu un 429.a pantu.

Šajā rindā uzrādītais kopējās riska darījumu vērtības mērs ir kopējās riska darījumu vērtības mērs, kas ir pamats, lai nodrošinātu atbilstību attiecīgi Direktīvas 2014/59/ES 45. pantā vai Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.a pantā noteiktajām prasībām.

EU-12

Pašu kapitāls un atbilstīgās saistības kā procentuālā daļa no TREA

Pašu kapitāla un atbilstīgo saistību attiecība kā procentuālā daļa no kopējās riska darījumu vērtības.

Jāaprēķina, EU-9b. rindu dalot ar EU-10. rindu.

EU-13

Pašu kapitāls un atbilstīgās saistības kā procentuālā daļa no TREA - tostarp atļautās garantijas

Ja meitasuzņēmuma noregulējuma iestāde atļauj vienībai izpildīt iekšējo MREL ar garantijām, garantiju summa, ko sniedz noregulējuma vienība un kas atbilst Direktīvas 2014/59/ES 45.f panta 5. punktā izklāstītajiem nosacījumiem, kā procentuālā daļa no kopējās riska darījumu vērtības.

Jāaprēķina, EU-8. rindu dalot ar EU-10. rindu.

EU-14

Pašu kapitāls un atbilstīgās saistības kā procentuālā daļa no TEM

Pašu kapitāla un atbilstīgo saistību attiecība kā procentuālā daļa no kopējās riska darījumu vērtības mēra.

Jāaprēķina, EU-9b. rindu dalot ar EU-11. rindu.

EU-15

Pašu kapitāls un atbilstīgās saistības kā procentuālā daļa no TEM - tostarp atļautās garantijas

Ja meitasuzņēmuma noregulējuma iestāde atļauj vienībai izpildīt iekšējo MREL ar garantijām, garantiju summa, ko sniedz noregulējuma vienība un kas atbilst Direktīvas 2014/59/ES 45.f panta 5. punktā izklāstītajiem nosacījumiem, kā procentuālā daļa no kopējās riska darījumu vērtības mēra.

Jāaprēķina, EU-8. rindu dalot ar EU-11. rindu.

EU-16

CET1 (kā procentuālā daļa no TREA), kas pieejams pēc vienības prasību izpildes

CET1 summa, kas vienāda ar nulli vai ir pozitīva, pieejama pēc tam, kad ir izpildītas visas Direktīvas 2013/36/ES 141.a panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā minētās prasības, un augstākā no šādām vērtībām:

a)

attiecīgā gadījumā ārpussavienības G-SNI prasība pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.b pantu, ja tā aprēķināta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.b panta 1. punktu kā 90 % no minētās regulas 92.a panta 1. punkta a) apakšpunktā noteiktās prasības, un

b)

minimuma prasība pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45.f pantu, ja to aprēķina saskaņā ar minētās direktīvas 45. panta 2. punkta a) apakšpunktu.

Atklātais skaitlis ir identisks gan MREL, gan TLAC slejās.

Tajā ņem vērā pārejas noteikumu ietekmi uz pašu kapitālu un atbilstīgajām saistībām, kopējo riska darījumu vērtību un pašām prasībām. Neņem vērā ne norādes par papildu pašu kapitālu, kā minēts Direktīvas 2013/36/ES 104.b pantā, ne minētās direktīvas 128. panta pirmās daļas 6) punktā minēto apvienoto rezervju prasību.

EU-17

Iestādes specifisko apvienoto rezervju prasība

Direktīvas 2013/36/ES 128. panta pirmās daļas 6) punktā definētā iestādes specifisko apvienoto rezervju prasība, kas izteikta kā procentuālā daļa no kopējās riska darījumu vērtības un kas piemērojama vienībai saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 128. panta pirmās daļas 6) punktu.

EU-18

Prasība kas izteikta kā procentuālā daļa no TREA

Iekšējā MREL

Prasība pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām, kas piemērojama vienībai saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45.f pantu un kas izteikta kā procentuālā daļa no kopējās riska darījumu vērtības (attiecīgā gadījumā individuālā vai konsolidētā līmenī)

Iekšējā TLAC

Prasība, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.b pantā un kas izteikta kā procentuālā daļa no kopējās riska darījumu vērtības (attiecīgā gadījumā individuālā vai konsolidētā līmenī).

EU-19

Prasība kas izteikta kā procentuālā daļa no TREA - tostarp daļa no prasības, ko var izpildīt ar garantiju

Attiecīgā gadījumā pašu kapitāla un atbilstīgo saistību daļa, kas izteikta kā procentuālā daļa no kopējās riska darījumu vērtības, kuru var izpildīt ar garantiju, ko noregulējuma vienība sniedz saskaņā ar Direktīvas saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45.f panta 5. punktu.

EU-20

Prasība kas izteikta kā procentuālā daļa no TEM

Iekšējā MREL

Prasība pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām, kas piemērojama vienībai saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45.f pantu un kas izteikta kā procentuālā daļa no kopējās riska darījumu vērtības mēra (attiecīgā gadījumā individuālā vai konsolidētā ES mātesuzņēmuma līmenī)

Iekšējā TLAC

Prasība, kas noteikta Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.b pantā un kas izteikta kā procentuālā daļa no kopējās riska darījumu vērtības mēra (attiecīgā gadījumā individuālā vai konsolidētā līmenī).

EU-21

Prasība kas izteikta kā procentuālā daļa no TEM - tostarp daļa no prasības, ko var izpildīt ar garantiju

Attiecīgā gadījumā pašu kapitāla un atbilstīgo saistību daļa, kas izteikta kā procentuālā daļa no kopējās riska darījumu vērtības mēra, kuru var izpildīt ar garantiju, ko noregulējuma vienība sniedz saskaņā ar Direktīvas saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45.f panta 5. punktu.

EU-22

Kopējā izslēgto saistību, kas minētas Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.a panta 2. punktā, summa

5.   EU TLAC2: Kreditoru prioritāte - vienības, kas pašas nav noregulējuma vienības

8.

Veidnē EU TLAC2 iekļauto informāciju atklāj atsevišķās vienības līmenī.

9.

Veidne EU TLAC2 pastāv divās versijās – EU TLAC2a un EU TLAC2b. EU TLAC2a aptver visu finansējumu, kas ir līdzvērtīgs vai zemākas prioritātes attiecībā uz MREL atbilstīgiem instrumentiem, tostarp pašu kapitālu un citiem kapitāla instrumentiem. EU TLAC2b aptver tikai pašu kapitālu un saistības, kas ir atbilstīgas, lai izpildītu Direktīvas 2014/59/ES 45. panta prasību saskaņā ar minētās direktīvas 45.f pantu.

10.

Saskaņā ar šīs regulas 13. panta 2. punktu vienības, uz kurām neattiecas pienākums izpildīt Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.b panta prasību, bet uz kurām saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45.f pantu attiecas pienākums izpildīt minētās direktīvas 45. panta prasību, var izvēlēties, vai tās izmanto EU TLAC2a vai EU TLAC2b, lai izpildītu Direktīvas 2014/59/ES 45.i panta 3. punkta b) apakšpunktā noteikto informācijas atklāšanas prasību.

11.

No Direktīvas 2014/59/ES 45.i panta 3. punkta piemērošanas dienas emitentvienības TLAC2a veidnē atklāj informāciju par saistībām, kas potenciāli ir atbilstīgas iekšējās MREL un iekšējās TLAC prasību izpildei. Pirms minētā datuma emitentvienības atklāj informāciju par saistībām, kas potenciāli atbilst iekšējās TLAC prasības izpildei.

12.

Nesamaksātās summas, kas minētas rindās, ir jāsadala maksātnespējas pakāpēs, pamatojoties uz emitentvienības maksātnespējas tiesību aktiem, neatkarīgi no instrumentu reglamentējošiem tiesību aktiem.

13.

Maksātnespējas pakāpes ir tās, par kurām kompetentā noregulējuma iestāde paziņojusi saskaņā ar standartizēto izklāstu, kas norādīts šīs regulas 8. pantā.

14.

Pakāpes norāda, sākot no viszemākās prioritātes līdz pat augstākajai prioritātei. Līdz brīdim, kad tiek atklāta informācija par visaugstākās prioritātes potenciāli atbilstīgajiem instrumentiem, ir jāpievieno slejas par pakāpēm.

15.

Summa, kas attiecināma uz katru pakāpi, ir sīkāk sadalīta summās, kas pieder noregulējuma vienībai, tostarp summas, kas noregulējuma vienībai attiecīgā gadījumā pieder tieši vai netieši ar vienību starpniecību visā īpašumtiesību ķēdē; un attiecīgā gadījumā citas summas, kas nepieder noregulējuma vienībai. Katras rindas kopējo summu ieraksta katras rindas pēdējā slejā.

Rindas

Atsauces uz tiesību aktiem un norādes

1

Tukša kopa EU

2

Maksātnespējas pakāpju apraksts (brīvs teksts)

Maksātnespējas pakāpju skaits (n) kreditoru hierarhijā būs atkarīgs no emitentvienības saistību kopuma. Aprakstā būtu jāiekļauj to prasījumu veidu precizējums, kuri ir maksātnespējas pakāpē (piemēram, CET1, T2 instrumenti).

Ir viena sleja par katru maksātnespējas pakāpi, ja summu pilnībā tur noregulējuma vienība, tostarp summas, kas noregulējuma vienībai attiecīgā gadījumā pieder tieši vai netieši ar vienību starpniecību visā īpašumtiesību ķēdē, un otra sleja, kurā daļu no summas katrā pakāpē tur arī īpašnieki, kas nav noregulējuma vienība.

3

Saistības un pašu kapitāls

Pašu kapitāla, atbilstīgo saistību un saistību, kas ir zemākas vai līdzvērtīgas pašu kapitālam vai atbilstīgajām saistībām, summa.

Tas ietver arī no iekšējās rekapitalizācijas izslēgtās saistības

Šī rinda nav piemērojama veidnē EU TLAC2b.

4

Saistības un pašu kapitāls - no kā izslēgtās saistības

To saistību sadalījums, kas izslēgtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.a panta 2 punktu vai Direktīvas 2014/59/ES 44. panta 2. punktu un attiecīgā gadījumā Direktīvas 2014/59/ES 44. panta 3. punktu.

Šī rinda nav piemērojama veidnē EU TLAC2b.

5

Saistības un pašu kapitāls mīnus izslēgtās saistības

Saistības un pašu kapitāls mīnus izslēgtās saistības.

Šī rinda nav piemērojama veidnē EU TLAC2b.

6

Saistību un pašu kapitāla apakškopa mīnus izslēgtās saistības, kas ir pašu kapitāls un atbilstīgās saistības iekšējās MREL/iekšējās TLAC vajadzībām

Pašu kapitāla un atbilstīgo saistību attiecīgi iekšējās MREL vajadzībām vai iekšējās TLAC vajadzībām summas sadalījums, saskaņā ar 11. punktu.

7

No kā atlikušais termiņš ≥ 1 gads < 2 gadi

6. rindas apakšgrupa ar attiecīgo atlikušo termiņu.

8

No kā atlikušais termiņš ≥ 2 gadi < 5 gadi

6. rindas apakšgrupa ar attiecīgo atlikušo termiņu.

9

No kā atlikušais termiņš ≥ 5 gadi < 10 gadi

6. rindas apakšgrupa ar attiecīgo atlikušo termiņu.

10

No kā atlikušais termiņš ≥ 10 gadi, izņemot beztermiņa vērtspapīrus

6. rindas apakšgrupa ar attiecīgo atlikušo termiņu.

11

No kā beztermiņa vērtspapīri

6. rindas apakšgrupa ar beztermiņa vērtspapīriem.

6.   EU TLAC3: Kreditoru prioritāte – noregulējuma vienība

16.

Veidnē EU TLAC3 iekļauto informāciju atklāj atsevišķās vienības līmenī.

17.

Veidne EU TLAC3 pastāv divās versijās – EU TLAC3a un EU TLAC3b. EU TLAC3a aptver visu finansējumu, kas ir līdzvērtīgs vai zemākas prioritātes attiecībā uz instrumentiem, kuri ir potenciāli atbilstīgi MREL, tostarp pašu kapitālu un citiem kapitāla instrumentiem. Summas, kas ir neatbilstīgas tikai subordinācijas prasību dēļ, pilnībā iekļauj rindā, kas atbilst attiecīgajai maksātnespējas pakāpei, t. i., nepiemērojot maksimālās robežvērtības. EU TLAC3b aptver tikai pašu kapitālu un saistības, kas ir atbilstīgas, lai izpildītu Direktīvas 2014/59/ES 45. panta prasību saskaņā ar minētās direktīvas 45.e pantu.

18.

Saskaņā ar šīs regulas 14. panta 2. punktu vienības, uz kurām neattiecas pienākums izpildīt Regulas (ES) Nr. 575/2013 92.a panta prasību, bet uz kurām saskaņā ar Direktīvas 2014/59/ES 45.e pantu attiecas pienākums izpildīt minētās direktīvas 45. panta prasību, var izvēlēties, vai tās izmanto EU TLAC3a vai EU TLAC3b, lai izpildītu Direktīvas 2014/59/ES 45.i panta 3. punkta b) apakšpunktā noteikto informācijas atklāšanas prasību.

19.

No Direktīvas 2014/59/ES 45.i panta 3. punkta piemērošanas dienas emitentvienības veidnē EU TLAC3a atklāj informāciju par saistībām, kas ir potenciāli atbilstīgas MREL un TLAC prasību izpildei. Pirms minētā datuma emitentvienības atklāj informāciju par saistībām, kas ir potenciāli atbilstīgas iekšējās TLAC prasības izpildei.

20.

Nesamaksātās summas, kas minētas 2.–10. rindā, ir jāsadala maksātnespējas pakāpēs, pamatojoties uz emitentvienības maksātnespējas tiesību aktiem, neatkarīgi no instrumentu reglamentējošiem tiesību aktiem.

21.

Maksātnespējas pakāpes ir tās, par kurām kompetentā noregulējuma iestāde paziņojusi saskaņā ar standartizēto izklāstu, kas norādīts attiecīgajā ziņošanas veidnē.

22.

Pakāpes norāda, sākot no viszemākās prioritātes līdz pat augstākajai prioritātei. Līdz brīdim, kad tiek atklāta informācija par visaugstākās prioritātes potenciāli atbilstīgajiem instrumentiem, ir jāpievieno slejas par pakāpēm.

Rindas

Atsauces uz tiesību aktiem un norādes

1

Maksātnespējas pakāpju apraksts (brīvs teksts)

Maksātnespējas pakāpju skaits (n) kreditoru hierarhijā būs atkarīgs no vienības saistību kopuma. Katrai maksātnespējas pakāpei ir viena sleja. Aprakstā būtu jāiekļauj to prasījumu veidu precizējums, kuri ir maksātnespējas pakāpē (piemēram, CET1, T2 instrumenti).

2

Saistības un pašu kapitāls

Pašu kapitāla, atbilstīgo saistību un saistību, kas ir zemākas vai līdzvērtīgas pašu kapitālam vai atbilstīgajām saistībām, summa.

Tas ietver arī no iekšējās rekapitalizācijas izslēgtās saistības

Šī rinda nav piemērojama veidnē EU TLAC3b.

3

Saistības un pašu kapitāls - no kā izslēgtās saistības

To saistību sadalījums, kas izslēgtas saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 72.a panta 2 punktu vai Direktīvas 2014/59/ES 44. panta 2. punktu un attiecīgā gadījumā minētās direktīvas 44. panta 3. punktu.

Šī rinda nav piemērojama veidnē EU TLAC3b.

4

Saistības un pašu kapitāls mīnus izslēgtās saistības

Saistības un pašu kapitāls, no kā atskaitītas izslēgtās saistības

Šī rinda nav piemērojama veidnē EU TLAC3b.

5

Saistību un pašu kapitāla apakškopa mīnus izslēgtās saistības, kas ir pašu kapitāls un saistības, kuras potenciāli ir atbilstīgas, lai izpildītu MREL/TLAC

Pašu kapitāla un saistību, kas ir atbilstīgas attiecīgi MREL vajadzībām vai ir atbilstīgas TLAC vajadzībām, summas sadalījums, saskaņā ar 19. punktu, nepiemērojot maksimālās robežvērtības nesubordinēto saistību atzīšanai.

6

No kā atlikušais termiņš ≥ 1 gads < 2 gadi

5. rindas apakšgrupa ar attiecīgo atlikušo termiņu.

7

No kā atlikušais termiņš ≥ 2 gadi < 5 gadi

5. rindas apakšgrupa ar attiecīgo atlikušo termiņu.

8

No kā atlikušais termiņš ≥ 5 gadi < 10 gadi

5. rindas apakšgrupa ar attiecīgo atlikušo termiņu.

9

No kā atlikušais termiņš ≥ 10 gadi, izņemot beztermiņa vērtspapīrus

5. rindas apakšgrupa ar attiecīgo atlikušo termiņu.

10

No kā beztermiņa vērtspapīri

5. rindas apakšgrupa ar beztermiņa vērtspapīriem.


Top