EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0558

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/558 (2021. gada 31. marts), ar ko Regulu (ES) Nr. 575/2013 groza attiecībā uz korekcijām vērtspapīrošanas regulējumā, lai atbalstītu ekonomikas atveseļošanu, reaģējot uz Covid-19 krīzi (Dokuments attiecas uz EEZ)

PE/73/2020/REV/1

OJ L 116, 6.4.2021, p. 25–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/558/oj

6.4.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 116/25


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2021/558

(2021. gada 31. marts),

ar ko Regulu (ES) Nr. 575/2013 groza attiecībā uz korekcijām vērtspapīrošanas regulējumā, lai atbalstītu ekonomikas atveseļošanu, reaģējot uz Covid-19 krīzi

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (3),

tā kā:

(1)

Covid-19 krīze smagi ietekmē iedzīvotājus, uzņēmumus, veselības aprūpes sistēmas un dalībvalstu ekonomiku. Komisija 2020. gada 27. maija paziņojumā “Eiropas lielā stunda – jāatjaunojas un jāsagatavo ceļš nākamajai paaudzei” uzsvēra, ka turpmākajos mēnešos joprojām būs grūtības ar likviditāti un piekļuvi finansējumam. Tāpēc ir ļoti svarīgi atbalstīt atgūšanos no smagā ekonomikas satricinājuma, ko izraisījusi Covid-19 pandēmija, un ieviest mērķtiecīgus grozījumus spēkā esošajos finanšu tiesību aktos.

(2)

Kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām (iestādes) būs ļoti svarīga nozīme, veicinot atveseļošanu. Tajā pašā laikā tās, visticamāk, ietekmēs ekonomiskās situācijas pasliktināšanās. Kompetentās iestādes ir nodrošinājušas iestādēm pagaidu kapitālu, likviditāti un darbības atvieglojumus, lai parūpētos par to, ka tās var turpināt pildīt savu uzdevumu finansēt reālo ekonomiku sarežģītākā vidē. Šajā pašā nolūkā Eiropas Parlaments un Padome, reaģējot uz Covid-19 krīzi, jau ir pieņēmuši dažus mērķtiecīgus grozījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (ES) Nr. 575/2013 (4) un (ES) 2019/876 (5).

(3)

Vērtspapīrošana ir labi funkcionējošu finanšu tirgu svarīga sastāvdaļa, jo palīdz dažādot iestāžu finansējuma avotus un atbrīvot regulējošām prasībām atbilstošu kapitālu, ko var pārdalīt, lai atbalstītu turpmāku kreditēšanu. Turklāt vērtspapīrošana iestādēm un citiem tirgus dalībniekiem sniedz papildu ieguldījumu iespējas, tādējādi ļaujot veikt portfeļa diversifikāciju un atvieglojot finansējuma plūsmu uzņēmumiem un privātpersonām gan dalībvalstu iekšienē, gan pāri robežām visā Savienībā.

(4)

Ir svarīgi stiprināt iestāžu spēju nodrošināt nepieciešamo finansējuma plūsmu reālajai ekonomikai pēc Covid-19 pandēmijas, vienlaikus nodrošinot, ka ir ieviesti pienācīgi prudenciālie aizsardzības pasākumi, lai saglabātu finanšu stabilitāti. Mērķtiecīgas izmaiņas Regulā (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz vērtspapīrošanas regulējumu palīdzētu minētos mērķus sasniegt un panākt, ka minētais regulējums ir saskaņotāks ar dažādajiem pasākumiem, kas Savienības un valstu līmenī ir veikti, lai vērstos pret Covid-19 krīzi, un ka tas attiecīgos pasākumus veiksmīgāk papildina.

(5)

“Bāzele III” regulējuma galīgajos elementos, kas publicēti 2017. gada 7. decembrī, vērtspapīrošanas riska darījumu gadījumā minimālā kredītreitinga prasība ir noteikta tikai ierobežotam aizsardzības devēju kopumam, proti, struktūrām, kas nav suverēnas struktūras, publiskā sektora struktūras, iestādes vai citas prudenciāli regulētas finanšu iestādes. Tāpēc Regulas (ES) Nr. 575/2013 249. panta 3. punkts ir jāgroza, to saskaņojot ar “Bāzele III” regulējumu, lai tādējādi palielinātu to valstu publisko garantiju shēmu efektivitāti, kuras atbalsta iestāžu stratēģijas ienākumus nenesošu riska darījumu (INRD) vērtspapīrošanai pēc Covid-19 pandēmijas.

(6)

Spēkā esošais Savienības prudenciālais regulējums attiecībā uz vērtspapīrošanu ir izstrādāts, pamatojoties uz tipisko vērtspapīrošanas darījumu, proti, ienākumus nesošo aizdevumu, izplatītākajām iezīmēm. Eiropas Banku iestāde (EBI) atzinumā par ienākumus nenesošu riska darījumu vērtspapīrošanas regulējumu (6) (“EBI atzinums”) norādīja, ka spēkā esošais vērtspapīrošanas prudenciālais regulējums, kas izklāstīts Regulā (ES) Nr. 575/2013, rada nesamērīgas kapitāla prasības, ja to piemēro INRD vērtspapīrošanai, jo uz iekšējiem reitingiem balstītā vērtspapīrošanas pieeja (SEC-IRBA) un vērtspapīrošanas standartizētā pieeja (SEC-SA) neatbilst INRD specifiskā riska faktoriem. Tāpēc attiecībā uz INRD vērtspapīrošanu būtu jāievieš īpašs režīms, kura pamatā būtu EBI atzinums un starptautiski atzīti standarti.

(7)

Tā kā ir ļoti ticams, ka Covid-19 krīzes rezultātā INRD tirgus diezgan būtiski palielināsies un mainīsies, INRD vērtspapīrošanas tirgus būtu cieši jāuzrauga un nākotnē atkārtoti jāizvērtē INRD vērtspapīrošanas prudenciālais regulējums, ņemot vērā potenciāli lielāku datu kopumu.

(8)

EBI 2020. gada 6. maija ziņojumā par VPS satvaru sintētiskajai vērtspapīrošanai ieteica ieviest īpašu satvaru vienkāršai, pārredzamai un standartizētai (VPS) bilances vērtspapīrošanai. VPS bilances vērtspapīrošanas pārstāvības un modelēšanas risks salīdzinājumā ar sintētisko vērtspapīrošanu, kas nav VPS vērtspapīrošana, ir zemāks, tāpēc, ņemot vērā spēkā esošo preferenciālā regulējuma režīmu augstākas prioritātes laidieniem MVU portfeļos, būtu jāievieš piemērota uz risku jutīga pašu kapitāla prasību kalibrēšana VPS bilances vērtspapīrošanai, kā norādīts minētajā ziņojumā. Būtu jāpilnvaro EBI uzraudzīt VPS bilances vērtspapīrošanas tirgus darbību. Lielāka VPS bilances vērtspapīrošanas izmantošana, ko veicina uz risku jutīgāka pieeja šādu vērtspapīrošanas darījumu augstākas prioritātes laidienam, atbrīvotu regulējošām prasībām atbilstošu kapitālu un galarezultātā prudenciāli pamatotā veidā vēl vairāk varētu palielināt iestāžu aizdošanas spējas.

(9)

Būtu jāievieš noteikums par tiesībām saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus attiecībā uz neapmaksātām augstākas prioritātes pozīcijām sintētiskās vērtspapīrošanas darījumos, kuri atbilda tāda preferenciālā prudenciālā režīma nosacījumiem, ko piemēroja pirms šīs grozošās regulas spēkā stāšanās dienas.

(10)

Saistībā ar ekonomikas atveseļošanu no Covid-19 krīzes, būtiska ir tiešo lietotāju spēja efektīvi ierobežot savus riskus, lai nosargātu savas bilances noturību. Galīgajā ziņojumā, ko sagatavojis Augsta līmeņa forums kapitāla tirgu savienības jomā, ir norādīts, ka pārāk konservatīva standartizēta pieeja darījuma partnera kredītriskam (SA-CCR) varētu nelabvēlīgi ietekmēt galalietotāju iespējas finansiāli ierobežot riskus un šādu ierobežojumu izmaksas. Šajā sakarībā Komisijai līdz 2021. gada 30. jūnijam būtu jāpārskata SA-CCR kalibrēšana, pienācīgi ņemot vērā Eiropas banku nozares un ekonomikas specifiku, starptautiski vienlīdzīgus konkurences apstākļus un jebkādas izmaiņas starptautiskajos standartos un forumos.

(11)

Sintētiskā atlikusī starpība ir plaši izmantots mehānisms konkrētu aktīvu klašu vērtspapīrošanā gan iniciatoru, gan ieguldītāju vajadzībām, lai samazinātu attiecīgi aizsardzības izmaksas un riska darījumu apjomu. Lai nepieļautu sintētiskās atlikušās starpības izmantošanu regulējuma arbitrāžas mērķiem, būtu jānosaka īpašs prudenciālais režīms sintētiskajai atlikušajai starpībai. Šajā ziņā regulējuma arbitrāža notiek, kad aizsardzības devēju turētām vērtspapīrošanas pozīcijām iniciatoriestāde nodrošina kredītkvalitātes uzlabojumu, līgumā paredzot konkrētas summas, lai segtu vērtspapīroto riska darījumu zaudējumus darījuma pastāvēšanas laikā, un šādām summām, kas apgrūtina iniciatoriestādes pārskatu līdzīgi kā nefondēta garantija, nav noteikta riska pakāpe.

(12)

Lai nodrošinātu, ka saskaņoti tiek noteikta sintētiskās atlikušās starpības riska darījuma vērtība, būtu jāpilnvaro EBI izstrādāt regulatīvu tehnisko standartu projektu. Minētie regulatīvie tehniskie standarti būtu jāievieš, pirms ir piemērojams jaunais prudenciālais režīms. Būtu jādod iestādēm pietiekams laiks piemērot jauno sintētiskajai atlikušajai starpībai paredzēto prudenciālo režīmu, lai nepieļautu traucējumus sintētiskās vērtspapīrošanas tirgū.

(13)

Komisijai saistībā ar savu ziņojumu par vērtspapīrošanas prudenciālā regulējuma darbību būtu arī jāpārskata jaunais prudenciālais režīms sintētiskajai atlikušajai starpībai, ņemot vērā norises starptautiskā līmenī.

(14)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus, proti, maksimāli palielināt iestāžu spēju izsniegt aizdevumus un absorbēt ar Covid-19 krīzi saistītos zaudējumus, vienlaikus nodrošinot to ilgstošu noturību, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet minēto pasākumu mēroga un ietekmes dēļ tos var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

(15)

Tāpēc Regula (ES) Nr. 575/2013 būtu attiecīgi jāgroza.

(16)

Ņemot vērā vajadzību, cik drīz vien iespējams, ieviest mērķtiecīgus pasākumus nolūkā atbalstīt ekonomikas atveseļošanu no Covid-19 krīzes, steidzamības kārtā šai regulai būtu jāstājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 575/2013

Regulu (ES) Nr. 575/2013 groza šādi:

1)

regulas 242. pantam pievieno šādu punktu:

“20)

“sintētiskā atlikusī starpība” ir sintētiskā atlikusī starpība, kā definēts Regulas (ES) 2017/2402 2. panta 29. punktā.”;

2)

regulas 248. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktam pievieno šādu apakšpunktu:

“e)

sintētiskās atlikušās starpības riska darījuma vērtību attiecīgā gadījumā veido šādi elementi:

i)

jebkādi ieņēmumi no vērtspapīrotiem riska darījumiem, kurus iniciatoriestāde jau ir atzinusi savā ieņēmumu pārskatā saskaņā ar piemērojamo grāmatvedības regulējumu un kurus iniciatoriestāde darījumam ir līgumiski noteikusi kā sintētisko atlikušo starpību, un kas joprojām ir pieejama zaudējumu absorbēšanai;

ii)

jebkāda sintētiskā atlikusī starpība, kuru iniciatoriestāde ir līgumiski noteikusi iepriekšējos periodos un kura joprojām ir pieejama zaudējumu absorbēšanai;

iii)

jebkāda sintētiskā atlikusī starpība, kuru iniciatoriestāde ir līgumiski noteikusi pašreizējam periodam un kura joprojām ir pieejama zaudējumu absorbēšanai;

iv)

jebkāda sintētiskā atlikusī starpība, kuru iniciatoriestāde ir līgumiski noteikusi turpmākiem periodiem.

Atbilstoši šim punktam riska darījuma vērtībā neiekļauj nevienu summu, kura saistībā ar sintētisko vērtspapīrošanu ir sniegta kā nodrošinājums vai kredītkvalitātes uzlabojums un uz kuru jau attiecas pašu kapitāla prasība saskaņā ar šīs nodaļas noteikumiem.”;

b)

pantam pievieno šādu punktu:

“4.   EBI izstrādā regulatīvu tehnisko standartu projektu, lai precizētu, kā iniciatoriestādes nosaka 1. punkta e) apakšpunktā minēto riska darījuma vērtību, ņemot vērā attiecīgos zaudējumus, ko paredzēts segt no sintētiskās atlikušās starpības.

Minēto regulatīvo tehnisko standartu projektu EBI līdz 2021. gada 10. oktobrim iesniedz Komisijai.

Komisijai tiek deleģētas pilnvaras šo regulu papildināt, pieņemot pirmajā daļā minētos regulatīvos tehniskos standartus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1093/2010 10. līdz 14. pantu.”;

3)

regulas 249. panta 3. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu:

“3.   Atkāpjoties no šā panta 2. punkta, atbilstīgiem nefondētās kredītaizsardzības devējiem, kas uzskaitīti 201. panta 1. punkta g) apakšpunktā, ir jābūt atzītas ĀKNI piešķirtam kredītnovērtējumam, kas ir kredītkvalitātes 2. pakāpe vai augstāka pakāpe brīdī, kad kredītaizsardzība atzīta pirmo reizi, un patlaban ir kredītkvalitātes 3. pakāpe vai augstāka pakāpe.”;

4)

regulas 256. pantam pievieno šādu punktu:

“6.   Lai aprēķinātu sintētiskās vērtspapīrošanas piesaistes punktus (A) un atsaistes punktus (D), vērtspapīrošanas iniciatoriestāde vērtspapīrošanas pozīcijas riska darījuma vērtību, kas ir 248. panta 1. punkta e) apakšpunktā minētā sintētiskā atlikusī starpība, uzskata par laidienu un koriģē citu paturēto laidienu piesaistes punktus (A) un atsaistes punktus (D), attiecīgo riska darījuma vērtību pieskaitot vērtspapīrošanas pamatā esošo riska darījumu portfeļa neatmaksātajam atlikumam. Šo korekciju drīkst veikt tikai iniciatoriestādes.”;

5)

regulā iekļauj šādu pantu:

“269.a pants

Procedūra attiecībā uz ienākumus nenesošu riska darījumu (INRD) vērtspapīrošanu

1.   Šajā pantā:

a)

“INRD vērtspapīrošana” ir INRD vērtspapīrošana, kā definēts Regulas (ES) 2017/2402 2. panta 25. punktā;

b)

“kritērijiem atbilstoša tradicionālā INRD vērtspapīrošana” ir tradicionālā INRD vērtspapīrošana, kur neatmaksājamā pirkuma cenas atlaide ir vismaz 50 % no pamatā esošo riska darījumu neatmaksātās summas brīdī, kad tie pārvesti uz SSPE.

2.   Riska pakāpi INRD vērtspapīrošanas pozīcijai aprēķina saskaņā ar 254. vai 267. pantu. Riska pakāpei piemēro minimālo robežvērtību 100 % apmērā, izņemot gadījumus, kad piemēro 263. pantu.

3.   Atkāpjoties no šā panta 2. punkta, augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai kritērijiem atbilstošā tradicionālajā INRD vērtspapīrošanā iestādes piešķir riska pakāpi 100 % apmērā, izņemot gadījumus, kad piemēro 263. pantu.

4.   Iestādes, kuras saskaņā ar 3. nodaļu piemēro IRB pieeju jebkuram riska darījumam, kas iekļauts pamatā esošo riska darījumu portfelī, un kurām attiecībā uz šādiem riska darījumiem nav atļauts izmantot pašu lēstus saistību nepildīšanas zaudējumus un korekcijas pakāpes, neizmanto SEC-IRBA, lai aprēķinātu riska darījumu riska svērtās vērtības INRD vērtspapīrošanas pozīcijai, un nepiemēro 5. vai 6. punktu.

5.   Atbilstoši šīs regulas 268. panta 1. punktam paredzamie zaudējumi, kas saistīti ar riska darījumiem, kuri ir kritērijiem atbilstošas tradicionālās INRD vērtspapīrošanas pamatā, tiek iekļauti pēc tam, kad ir atskaitīta neatmaksājamā pirkuma cenas atlaide un attiecīgā gadījumā veiktas vēl citas specifiskā kredītriska korekcijas.

Iestādes veic aprēķinus saskaņā ar turpmāk norādīto formulu:

Image 1

kur:

CRmax

=

maksimālā kapitāla prasība kritērijiem atbilstošas tradicionālās INRD vērtspapīrošanas gadījumā;

RWEAIRB

=

pamatā esošo riska darījumu, kam izmanto IRB pieeju, riska darījuma riska svērto vērtību summa;

ELIRB

=

pamatā esošo riska darījumu, kam izmanto IRB pieeju, paredzamo zaudējumu apmēra summa;

NRPPD

=

neatmaksājamā pirkuma cenas atlaide;

EVIRB

=

pamatā esošo riska darījumu, kam izmanto IRB pieeju, riska darījuma vērtību summa;

EVPool

=

visu pamatā esošo riska darījumu, kas iekļauti portfelī, riska darījuma vērtību summa;

SCRAIRB

=

iniciatoriestādēm – specifiskā kredītriska korekcijas, ko iestāde veikusi pamatā esošajiem riska darījumiem, kuriem izmanto IRB pieeju, un tikai tādā gadījumā, ja šīs korekcijas pārsniedz neatmaksājamo pirkuma cenas atlaidi, un tikai attiecīgā pārsnieguma apmērā; ieguldītājiestādēm šī summa ir vienāda ar nulli;

RWEASA

=

pamatā esošo riska darījumu, kam izmanto standartizēto pieeju, riska darījuma riska svērto vērtību summa.

6.   Atkāpjoties no šā panta 3. punkta, ja riska darījumu svērtā vidējā riska pakāpe, kas aprēķināta saskaņā ar 267. pantā izklāstīto “caurskatīšanas” pieeju, ir mazāka par 100 %, iestādes var piemērot zemāku riska pakāpi, ievērojot riska pakāpes minimālo robežvērtību 50 % apmērā.

Atbilstoši pirmajai daļai iniciatoriestādes, kuras piemēro pozīcijai SEC-IRB pieeju un kurām atļauts izmantot pašu lēstus saistību nepildīšanas zaudējumus un korekcijas pakāpes visiem pamatā esošajiem riska darījumiem, kam izmanto IRB pieeju saskaņā ar 3. nodaļu, neatmaksājamo pirkuma cenas atlaidi un attiecīgā gadījumā jebkādas papildu specifiskā kredītriska korekcijas atskaita no paredzamajiem zaudējumiem un pamatā esošo riska darījumu, kuri saistīti ar augstākas prioritātes pozīciju kritērijiem atbilstošā tradicionālajā INRD vērtspapīrošanā, riska darījuma vērtībām saskaņā ar turpmāk norādīto formulu:

Image 2

kur:

RWmax

=

riska pakāpe, pirms tiek piemērota minimālā robežvērtība, ko piemēro augstākas prioritātes pozīcijai kritērijiem atbilstošā tradicionālajā INRD vērtspapīrošanā, ja tiek izmantota “caurskatīšanas” pieeja;

RWEAIRB

=

pamatā esošo riska darījumu, kam izmanto IRB pieeju, riska darījuma riska svērto vērtību summa;

RWEASA

=

pamatā esošo riska darījumu, kam izmanto standartizēto pieeju, riska darījuma riska svērto vērtību summa;

ELIRB

=

pamatā esošo riska darījumu, kam izmanto IRB pieeju, paredzamo zaudējumu apmēra summa;

NRPPD

=

neatmaksājamā pirkuma cenas atlaide;

EVIRB

=

pamatā esošo riska darījumu, kam izmanto IRB pieeju, riska darījuma vērtību summa;

EVpool

=

visu pamatā esošo riska darījumu, kas iekļauti portfelī, riska darījuma vērtību summa;

EVSA

=

pamatā esošo riska darījumu, kam izmanto standartizēto pieeju, riska darījuma vērtību summa;

SCRAIRB

=

specifiskā kredītriska korekcijas, ko iniciatoriestāde veikusi pamatā esošajiem riska darījumiem, kuriem piemēro IRB pieeju, un tikai tādā gadījumā, ja šīs korekcijas pārsniedz neatmaksājamo pirkuma cenas atlaidi, un tikai attiecīgā pārsnieguma apmērā.

7.   Atbilstoši šim pantam neatmaksājamo pirkuma cenas atlaidi aprēķina, b) apakšpunktā minēto summu atskaitot no a) apakšpunktā minētās summas:

a)

INRD vērtspapīrošanas pamatā esošo riska darījumu neatmaksātā summa brīdī, kad minētie riska darījumi pārvesti uz SSPE;

b)

summa, ko veido šādi elementi:

i)

ieguldītājiem, kas ir trešās personas, pārdoto INRD vērtspapīrošanas laidienu vai, attiecīgā gadījumā, laidienu daļu sākotnējā pārdošanas cena; un

ii)

iniciatora turēto minētās vērtspapīrošanas laidienu vai, attiecīgā gadījumā, laidienu daļu neatmaksātā summa brīdī, kad pamatā esošie riska darījumi pārvesti uz SSPE.

Atbilstoši 5. un 6. punktam darījuma pastāvēšanas laikā neatmaksājamās pirkuma cenas atlaides aprēķinu koriģē uz leju, ņemot vērā realizētos zaudējumus. Jebkāds pamatā esošo riska darījumu neatmaksātās summas samazinājums, kas izriet no realizētajiem zaudējumiem, samazina neatmaksājamo pirkuma cenas atlaidi, ievērojot minimālo robežvērtību, kura vienāda ar nulli.

Ja atlaide ir strukturēta tā, ka to pilnībā vai daļēji var atmaksāt iniciatoram, šāda atlaide atbilstoši šim pantam netiek ņemta vērā kā neatmaksājama pirkuma cenas atlaide.”

6)

regulas 270. pantu aizstāj ar šādu:

“270. pants

Augstākas prioritātes pozīcijas VPS bilances vērtspapīrošanā

1.   Regulas (ES) 2017/2402 26.a panta 1. punktā minētās VPS bilances vērtspapīrošanas riska darījumu riska svērtās vērtības šādas vērtspapīrošanas pozīcijai iniciatoriestāde var aprēķināt attiecīgi saskaņā ar šīs regulas 260., 262. vai 264. pantu, ja minētās pozīcijas gadījumā ir izpildīti abi šādi nosacījumi:

a)

vērtspapīrošana atbilst 243. panta 2. punktā izklāstītajām prasībām;

b)

pozīcija ir uzskatāma par augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīciju.

2.   EBI uzrauga 1. punkta piemērošanu jo īpaši attiecībā uz:

a)

tirgus apjomu un tirgus daļu dažādās aktīvu klasēs tiem VPS bilances vērtspapīrošanas darījumiem, kuriem iniciatoriestāde piemēro 1. punktu;

b)

konstatēto zaudējumu sadali augstākas prioritātes laidienam un citiem VPS bilances vērtspapīrošanas laidieniem, ja iniciatoriestāde piemēro 1. punktu saistībā ar šādos vērtspapīrošanas darījumos turētu augstākas prioritātes pozīciju;

c)

to, kā 1. punkta piemērošana ietekmē iestāžu aizņemto līdzekļu īpatsvaru;

d)

to, kā iniciatoriestāžu kapitāla instrumentu emitēšanu ietekmē tādu VPS bilances vērtspapīrošanas darījumu izmantošana, kuriem iniciatoriestāde piemēro 1. punktu.

3.   EBI līdz 2023. gada 10. aprīlim iesniedz Komisijai ziņojumu ar saviem secinājumiem.

4.   Pamatojoties uz 3. punktā minēto ziņojumu, Komisija līdz 2023. gada 10. oktobrim iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par šā panta piemērošanu, tajā īpašu uzmanību pievēršot pārmērīgas sviras riskam, ko rada tādu VPS bilances vērtspapīrošanas darījumu izmantošana, kuri atbilst režīma piemērošanai saskaņā ar 1. punktu, un iniciatoriestāžu kapitāla instrumentu emitēšanas iespējamai aizstāšanai ar VPS bilances vērtspapīrošanu. Attiecīgā gadījumā minētajam ziņojumam pievieno leģislatīvā akta priekšlikumu.”;

7)

regulas 430. pantā iekļauj šādu punktu:

“1.a   Atbilstoši šā panta 1. punkta a) apakšpunktam gadījumā, ja iestādes ziņo par pašu kapitāla prasībām attiecībā uz vērtspapīrošanu, tās šādā ziņojumā cita starpā iekļauj arī informāciju par INRD vērtspapīrošanu, kurai tiek piemērota 269.a pantā izklāstītā procedūra, par šādi iniciētiem VPS bilances vērtspapīrošanas darījumiem un par šādas VPS bilances vērtspapīrošanas darījumu pamatā esošo aktīvu sadalījumu pa atsevišķām aktīvu klasēm.”;

8)

regulā iekļauj šādu pantu:

“494.c pants

Tiesības saglabāt iepriekš spēkā esošos nosacījumus attiecībā uz augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijām

Atkāpjoties no 270. panta, iniciatoriestāde riska darījuma riska svērtās vērtības augstākas prioritātes vērtspapīrošanas pozīcijai var aprēķināt saskaņā ar 260., 262. vai 264. pantu, ja ir izpildīti abi šādi nosacījumi:

a)

vērtspapīrošanas darījums ir emitēts pirms 2021. gada 9. aprīļa;

b)

vērtspapīrošana 2021. gada 8. aprīlī atbilst 270. panta noteikumiem, kas ir spēkā attiecīgajā dienā.”;

9)

regulas 501.c panta ievadfrāzi aizstāj ar šādu:

“EBI pēc apspriešanās ar ESRK, pamatojoties uz pieejamajiem datiem un Komisijas Ilgtspējīgu finanšu augsta līmeņa ekspertu grupas konstatējumiem, novērtē, vai būtu pamatoti piemērot speciālu prudenciālo režīmu riska darījumiem, kas saistīti ar aktīviem, tostarp vērtspapīrošanu, vai darbībām, kuras ir būtiski saistītas ar vides un/vai sociālajiem mērķiem. EBI jo īpaši novērtē:”;

10)

regulā iekļauj šādus pantus:

“506.a pants

KIU, kuru pamatā esošajā portfelī ir eurozonas valstu obligācijas

Cieši sadarbojoties ar ESRK un EBI, Komisija līdz 2021. gada 31. decembrim publicē ziņojumu, kurā izvērtē, vai tiesiskajā regulējumā ir jāizdara izmaiņas, lai veicinātu tirgu riska darījumiem KIU daļu vai ieguldījumu apliecību veidā un lai bankas vairāk iegādātos šādus riska darījumus, kur KIU pamatā esošo portfeli veido tikai dalībvalstu, kuru valūta ir euro, valsts obligācijas un kur katras dalībvalsts valsts obligāciju relatīvais īpatsvars KIU kopējā portfelī ir vienāds ar relatīvo īpatsvaru, kas raksturo katras dalībvalsts kapitāla ieguldījumu ECB.

506.b pants

INRD vērtspapīrošana

1.   EBI uzrauga 269.a panta piemērošanu un izvērtē regulējošām prasībām atbilstoša kapitāla pieeju INRD vērtspapīrošanai, ņemot vērā situāciju INRD tirgū kopumā un jo īpaši situāciju INRD vērtspapīrošanas tirgū, un līdz 2022. gada 10. oktobrim iesniedz Komisijai ziņojumu par saviem secinājumiem.

2.   Pamatojoties uz šā panta 1. punktā minēto ziņojumu, Komisija līdz 2023. gada 10. aprīlim iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei ziņojumu par 269.a panta piemērošanu. Attiecīgā gadījumā Komisijas ziņojumam pievieno leģislatīvā akta priekšlikumu.”;

11)

regulas 519.a pantā pievieno šādu punktu:

“e)

kā vērtspapīrošanas regulējumā, tostarp attiecībā uz INRD vērtspapīrošanas riska darījumiem, varētu iestrādāt vides ilgtspējas kritērijus.”

2. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Atkāpjoties no šā panta pirmās daļas, 1. panta 2. un 4. punktu piemēro no 2022. gada 10. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 31. martā

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

D. M. SASSOLI

Padomes vārdā –

priekšsēdētājq

A. P. ZACARIAS


(1)  OV C 377, 9.11.2020., 1. lpp.

(2)  OV C 10, 11.1.2021., 30. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta 2021. gada 25. marta nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2021. gada 30. marta lēmums.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/876 (2019. gada 20. maijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz sviras rādītāju, neto stabila finansējuma rādītāju, prasībām pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām, darījuma partnera kredītrisku, tirgus risku, riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem, riska darījumiem ar kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, lieliem riska darījumiem, pārskatu sniegšanas un informācijas atklāšanas prasībām un Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 150, 7.6.2019., 1. lpp.).

(6)  Eiropas Banku iestādes atzinums Eiropas Komisijai par ienākumus nenesošu riska darījumu vērtspapīrošanas regulējumu, EBA-OP-2019-13, publicēts 2019. gada 23. oktobrī.


Top