EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0453

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/453 (2021. gada 15. marts), ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 piemērošanai attiecībā uz īpašajām pārskatu sniegšanas prasībām par tirgus risku (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2021/1600

OJ L 89, 16.3.2021, p. 3–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 16/03/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/453/oj

16.3.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 89/3


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/453

(2021. gada 15. marts),

ar ko nosaka īstenošanas tehniskos standartus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 575/2013 piemērošanai attiecībā uz īpašajām pārskatu sniegšanas prasībām par tirgus risku

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (1), un jo īpaši tās 430.b panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Bāzeles Banku uzraudzības komiteja (BCBS) 2019. gadā publicēja pārskatīto dokumentu “Minimālās kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku”, ar kuru tika novērstas nepilnības prudenciālajā režīmā attiecībā uz banku tirdzniecības portfeļa darbībām un cita starpā ieviesta prasība par tādu standartizētu pieeju tirgus riskam, kas ir jutīga pret risku un kas ir izstrādāta un kalibrēta tā, lai kalpotu par ticamu alternatīvu iekšējo modeļu pieejai.

(2)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/876 (2) Regula (ES) Nr. 575/2013 tika grozīta, lai Savienības prudenciālajā regulējumā ieviestu prasību iestādēm sniegt informāciju par pašu kapitāla prasībām saskaņā ar minēto alternatīvo, pret risku jutīgo standartizēto pieeju.

(3)

Būtu jānosaka vienotas pārskatu sniegšanas prasības attiecībā uz pašu kapitālu saskaņā ar minēto alternatīvo standartizēto pieeju saistībā ar pārskatu sniegšanu kompetentajām iestādēm saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 430.b pantu un saskaņā ar minētās regulas 461.a pantā minēto deleģēto aktu.

(4)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 575/2013 430.b panta 1. punktu minētajā pantā noteiktās īpašās pārskatu sniegšanas prasības par tirgus risku būtu jāpiemēro no dienas, kad sāk piemērot minētās regulas 461.a pantā minēto deleģēto aktu. Tāpēc ir lietderīgi šīs regulas piemērošanas sākuma dienu saskaņot ar minētā deleģētā akta piemērošanas sākuma dienu.

(5)

Šīs regulas pamatā ir īstenošanas tehnisko standartu projekts, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Banku iestāde (EBI).

(6)

EBI sarīkoja atklātas sabiedriskās apspriešanas par īstenošanas tehnisko standartu projektu, uz ko balstīta šī regula, izvērtēja potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus un lūdza atzinumu no Banku nozares ieinteresēto personu grupas, kura izveidota saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1093/2010 (3) 37. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atsauces datumi un pārskatu sniegšanas datumi

1.   Iestādes sniedz Regulas (ES) Nr. 575/2013 430.b pantā, 94. panta 1. punktā un 325.a panta 1. punktā minēto informāciju kompetentajām iestādēm kā ceturkšņa informāciju, kas atspoguļo stāvokli uz 31. martu, 30. jūniju, 30. septembri un 31. decembri.

2.   Iestādes 1. punktā minēto informāciju sniedz līdz attiecīgi 12. maija, 11. augusta, 11. novembra un 11. februāra darba laika beigām.

3.   Ja 2. punktā minētā diena nav darbdiena tās kompetentās iestādes dalībvalstī, kurai jāsniedz informācija, vai tā ir sestdiena vai svētdiena, informāciju iesniedz līdz nākamās darbdienas darba laika beigām.

4.   Ja sniegtajā informācija ir kādi labojumi, iestādes tos kompetentajām iestādēm iesniedz bez liekas kavēšanās.

2. pants

Pārskatu sniegšana par Regulas (ES) Nr. 575/2013 94. panta 1. punktā un 325.a panta 1. punktā noteiktajām robežvērtībām

Iestādes sniedz informāciju par savu bilances un ārpusbilances darījumu apmēru, kas ir pakļauts tirgus riskam, un par savu tirdzniecības portfeļa apmēru attiecīgi individuāli vai konsolidēti, izmantojot šīs regulas I pielikumā sniegto 90. veidni un saskaņā ar šīs regulas II pielikuma II daļas 1. iedaļā sniegtajiem norādījumiem.

3. pants

Pārskatu sniegšana saskaņā ar alternatīvo standartizēto pieeju

Iestādes sniedz Regulas (ES) Nr. 575/2013 430.b panta 1. punktā minēto pārskatu par aprēķinu rezultātiem, kuri gūti, izmantojot alternatīvo standartizēto pieeju, attiecīgi individuāli vai konsolidēti, izmantojot šīs regulas I pielikumā sniegto 91. veidni un saskaņā ar šīs regulas II pielikuma II daļas 2. iedaļā sniegtajiem norādījumiem.

4. pants

Datu apmaiņas formāti un kopā ar pārskatiem norādāmā informācija

1.   Iestādes sniedz šīs regulas 2. un 3. pantā minēto informāciju tādos datu apmaiņas formātos un pasniegtu tādā veidā, kā noteikusi to kompetentā iestāde, un ievēro datu punktu modeļa datu punktu definīciju un validācijas formulas, kas noteiktas III pielikumā.

2.   Informāciju, kas nav prasīta vai uz konkrēto iestādi neattiecas, nosūtamajos datos neiekļauj.

3.   Skaitliskās vērtības norāda šādi:

a)

datu punktus ar datu tipu “monetārs” uzrāda, izmantojot minimuma precizitāti, kas ir tūkstoš vienību;

b)

datu punktus ar datu tipu “procenti” izsaka relatīvajās vienībās ar minimuma precizitāti, kas ir četri cipari aiz komata;

c)

datu punktus ar datu tipu “vesels skaitlis” uzrāda bez cipariem aiz komata un ar precizitāti, kas ir viens.

4.   Iestādes identificē tikai pēc to tiesību subjekta identifikatora (LEI). Tiesību subjektus un darījumu partnerus, kas nav iestādes, identificē pēc to LEI, ja tas ir pieejams.

5.   Kopā ar iestāžu sniegto informāciju norāda šādus elementus:

a)

pārskata atsauces datums un atsauces periods;

b)

pārskata sniegšanas valūta;

c)

grāmatvedības standarts;

d)

pārskatu sniedzošās iestādes tiesību subjekta identifikators (LEI);

e)

konsolidācijas tvērums.

5. pants

Stāšanās spēkā un piemērošanas diena

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2021. gada 5. oktobrī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 15. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 176, 27.6.2013., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/876 (2019. gada 20. maijs), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 575/2013 attiecībā uz sviras rādītāju, neto stabila finansējuma rādītāju, prasībām pašu kapitālam un atbilstīgajām saistībām, darījuma partnera kredītrisku, tirgus risku, riska darījumiem ar centrālajiem darījumu partneriem, riska darījumiem ar kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem, lieliem riska darījumiem, pārskatu sniegšanas un informācijas atklāšanas prasībām un Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 150, 7.6.2019., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1093/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Banku iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/78/EK (OV L 331, 15.12.2010., 12. lpp.).


I PIELIKUMS

ĪPAŠĀS PĀRSKATU SNIEGŠANAS PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ TIRGUS RISKU

COREP VEIDNES

Veidnes numurs

Veidnes kods

Veidnes / veidņu grupas nosaukums

Saīsinātais nosaukums

 

 

Robežvērtības

 

90

C 90.00

TIRDZNIECĪBAS PORTFEĻA UN TIRGUS RISKA ROBEŽVĒRTĪBAS

TBT

 

 

Alternatīvā standartizētā pieeja tirgus riskam

 

91

C 91.00

PAŠU KAPITĀLA PRASĪBAS

MKR ASA SUM

C 90.00 Tirdzniecības portfeļa un tirgus riska robežvērtības (TBT)

 

 

 

 

Bilances un ārpusbilances darījumi, kas pakļauti tirgus riskam

Aktīvu kopsumma

 

Sadalījums pa regulatīvajiem portfeļiem

% no kopējiem aktīviem

 

 

Tirdzniecības portfelis

Netirdzniecības portfelis

 

 

tostarp: Tirdzniecības portfeļa darījumi KPR 94. panta nolūkā

Pozīcijas, kas pakļautas ārvalstu valūtas riskam

Pozīcijas, kas pakļautas preču riskam

 

 

Kopā

% no kopējiem aktīviem

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0010

3. mēnesis

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

2. mēnesis

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

1. mēnesis

 

 

 

 

 

 

 

 

C 91.00 Alternatīvā standartizētā pieeja: kopsavilkums (MKR ASA SUM)

 

Pozīcijas, kam piemēro uz jutīgumu balstītu metodi

Nesvērtais delta jutīgums

Pašu kapitāla prasības dažādos scenārijos

Zemas korelācijas scenārijs

Vidējas korelācijas scenārijs

Augstas korelācijas scenārijs

Pozitīvs

Negatīvs

Neto jutīgums pa riska klasēm

Delta risks

Vega risks

Izliekuma risks

Kopā

Delta risks

Vega risks

Izliekuma risks

Kopā

Delta risks

Vega risks

Izliekuma risks

Kopā

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0010

Kopā (Alternatīvā standartizētā pieeja)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0020

Uz jutīgumu balstīta metode

Vispārīgais procentu likmju risks (GIRR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0030

Nevērtspapīrošanas kredītriska starpības risks (CSR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0040

Alternatīvā korelācijas tirdzniecības portfelī neiekļautas vērtspapīrošanas kredītriska starpības risks (non-ACTP CSR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0050

Alternatīvā korelācijas tirdzniecības portfelī iekļautas vērtspapīrošanas kredītriska starpības risks (ACTP CSR)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0060

Kapitāla vērtspapīru risks (EQU)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0070

Preču risks (COM)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0080

Ārvalstu valūtas risks (FX)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0090

Saistību neizpildes risks

Nevērtspapīrošana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0100

Vērspapīrošana, kas nav iekļauta alternatīvā korelācijas tirdzniecības portfelī (non-ACTP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0110

Vērtspapīrošana, kas iekļauta alternatīvā korelācijas tirdzniecības portfelī (ACTP)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0120

Atlikušais risks

Eksotiski pamatā esošie riska darījumi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0130

Citi atlikušie riski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Saistību neizpildes riskam pakļautās pozīcijas

Atlikušajam riskam pakļautās pozīcijas

Pašu kapitāla prasības

Riska darījumu kopsumma

Pēkšņas saistību neizpildes (JTD) bruto summas

Bruto nosacītā vērtība

Garie

Īsie

0160

0170

0180

0190

0200

0010

Kopā (Alternatīvā standartizētā pieeja)

 

 

 

 

 

0020

Uz jutīgumu balstīta metode

Vispārīgais procentu likmju risks (GIRR)

 

 

 

 

 

0030

Nevērtspapīrošanas kredītriska starpības risks (CSR)

 

 

 

 

 

0040

Alternatīvā korelācijas tirdzniecības portfelī neiekļautas vērtspapīrošanas kredītriska starpības risks (non-ACTP CSR)

 

 

 

 

 

0050

Alternatīvā korelācijas tirdzniecības portfelī iekļautas vērtspapīrošanas kredītriska starpības risks (ACTP CSR)

 

 

 

 

 

0060

Kapitāla vērtspapīru risks (EQU)

 

 

 

 

 

0070

Preču risks (COM)

 

 

 

 

 

0080

Ārvalstu valūtas risks (FX)

 

 

 

 

 

0090

Saistību neizpildes risks

Nevērtspapīrošana

 

 

 

 

 

0100

Vērspapīrošana, kas nav iekļauta alternatīvā korelācijas tirdzniecības portfelī (non-ACTP)

 

 

 

 

 

0110

Vērtspapīrošana, kas iekļauta alternatīvā korelācijas tirdzniecības portfelī (ACTP)

 

 

 

 

 

0120

Atlikušais risks

Eksotiski pamatā esošie riska darījumi

 

 

 

 

 

0130

Citi atlikušie riski

 

 

 

 

 


II PIELIKUMS

NORĀDĪJUMI PAR I PIELIKUMĀ “ĪPAŠĀS PĀRSKATU SNIEGŠANAS PRASĪBAS ATTIECĪBĀ UZ TIRGUS RISKU” SNIEGTO VEIDŅU AIZPILDĪŠANU

I DAĻA. VISPĀRĪGĀS NORĀDES

1.   Struktūra un konvencijas

1.1.   Struktūra

1.

Lai sniegtu informāciju saskaņā ar šo īstenošanas regulu, iestādēm ir jāaizpilda divas atsevišķas veidnes:

a)

veidne informācijas sniegšanai par Regulas (ES) Nr. 575/2013 94. un 325.a pantā noteiktajām robežvērtībām;

b)

veidne pozīciju kopsavilkuma un teorētisko pašu kapitāla prasību paziņošanai atbilstoši alternatīvajai standartizētajai pieejai.

1.2.   Numerācijas konvencija

2.

Šajās norādēs, atsaucoties uz veidņu ailēm, rindām un šūnām un validācijas noteikumiem, kas izmantoti sniegtās informācijas validēšanai, izmantotas šādas konvencijas:

a)

norādēs izmantots šāds vispārīgais pieraksts: {Template;Row;Column};

b)

attiecībā uz atsaucēm vai validēšanas noteikumiem vienas veidnes ietvaros gadījumā, ja atsaucas tikai uz minētās veidnes datu punktiem vai izmanto tikai tās datu punktus, veidni neprecizē: {Row;Column};

c)

ja veidnē ir tikai viena aile, atsaucas vienīgi uz rindām: {Template;Row};

d)

zvaigznīti izmanto, lai norādītu, ka atsauce vai validācijas noteikums attiecas uz iepriekš norādītajām rindām vai ailēm.

1.3.   Zīmju konvencija

3.

Ikvienu summu, kas palielina pašu kapitālu vai pašu kapitāla prasības, uzrāda kā pozitīvu skaitli. Ikvienu summu, kas samazina kopējo pašu kapitālu vai pašu kapitāla prasības, uzrāda kā negatīvu skaitli. Ja pirms kāda posteņa apzīmējuma ir mīnuszīme (–), šim postenim nav paredzamas pozitīvas vērtības.

1.4.   Saīsinājumi

Šajā pielikumā Regula (ES) Nr. 575/2013 dēvēta par “KPR”.

II DAĻA. NORĀDĪJUMI SAISTĪBĀ AR VEIDNĒM

1.   C 90.00 – Tirdzniecības portfeļa un tirgus riska robežvērtības

1.1.   Vispārīgas piezīmes

4.

Šajā veidnē sniegtā informācija atspoguļo KPR 94. pantā minētā aprēķina rezultātu (izņēmums attiecībā uz maziem tirdzniecības portfeļa darījumiem) un tirgus riskam pakļauto iestādes bilances un ārpusbilances darījumu apmēru, kas aprēķināts saskaņā ar KPR 325.a pantu. Minētā informācija nosaka, vai ir piemērojams pienākums sniegt informāciju saskaņā ar “alternatīvo standartizēto pieeju” vai “alternatīvo iekšējo modeļu pieeju”, kas minēta KPR 430. pantā.

1.2.   Norādes attiecībā uz konkrētām pozīcijām

5.

KPR 94. pantā minētā aprēķina rezultātu un informāciju par tirgus riskam pakļauto iestādes bilances un ārpusbilances darījumu apmēru, kas aprēķināts saskaņā ar KPR 325.a pantu, uzrāda 0010. līdz 0030. rindā atsevišķi par katra tā ceturkšņa mēneša beigām, uz kuru attiecas pārskats.

Rinda

Atsauces uz tiesību aktiem un norādes

0010

3. mēnesis

Dati pārskata ceturkšņa trešā mēneša beigās

0020

2. mēnesis

Dati pārskata ceturkšņa otrā mēneša beigās

0030

1. mēnesis

Dati pārskata ceturkšņa pirmā mēneša beigās

Aile

Atsauces uz tiesību aktiem un norādes

0010

Bilances un ārpusbilances darījumi, kas pakļauti tirgus riskam

KPR 325.a panta 2. punkts

Iestādes uzrāda absolūto summu, kas atspoguļo tirgus riskam pakļautos iestādes bilances un ārpusbilances darījumus un kas aprēķināta saskaņā ar KPR 325.a panta 2. punktu.

0020–0060

Sadalījums pa regulatīvajiem portfeļiem

Tirgus riskam pakļautos bilances un ārpusbilances darījumus iedala tirdzniecības portfeļa un netirdzniecības portfeļa darījumos.

0020

Tirdzniecības portfelis

KPR 325.a panta 2. punkta a), c) un f) apakšpunkts

0030–0040

tostarp: Tirdzniecības portfeļa darījumi KPR 94. panta nolūkā

KPR 94. panta 3. punkts

Kā noteikts KPR 94. panta 3. punkta b) apakšpunktā, iestādes uzrāda tirgus vērtības, balstoties uz mēneša pēdējās dienas datiem; ja tirgus vērtības nav pieejamas, uzrāda patiesās vērtības tajā pašā datumā vai, ja tirgus vērtības un patiesās vērtības konkrētajā datumā nav pieejamas, – jaunāko tirgus vērtību vai patieso vērtību.

0030

Kopā

KPR 94. panta 3. punkts

Garo un īso pozīciju absolūto summu summē, kā noteikts KPR 94. panta 3. punkta c) apakšpunktā.

0040

% no kopējiem aktīviem

KPR 94. panta 1. punkta a) apakšpunkts

Tirdzniecības portfeļa darījumu apmēru KPR 94. panta nolūkā izsaka procentos no kopējiem aktīviem.

0050–0060

Netirdzniecības portfelis

KPR 325.a panta 2. punkta d), e) un f) apakšpunkts

Netirdzniecības portfeļa pozīcijas, kuras ir pakļautas tirgus riskam, uzrāda dalījumā pa pozīcijām, kuras ir pakļautas ārvalstu valūtas riskam, un pozīcijām, kuras ir pakļautas preču riskam.

Attiecīgās summas nosaka saskaņā ar KPR 325.a panta 2. punkta d) un e) apakšpunktu.

0070

% no kopējiem aktīviem

KPR 325.a panta 1. punkta a) apakšpunkts

Tirgus riskam pakļautos bilances un ārpusbilances darījumus izsaka procentos no kopējiem aktīviem.

0080

Aktīvu kopsumma

KPR 94. panta 1. punkta a) apakšpunkts

KPR 325.a panta 1. punkta a) apakšpunkts

2.   C 91.00 – Tirgus risks. Alternatīvā standartizētā pieeja: kopsavilkums (MKR ASA SUM)

2.1.   Vispārīgas piezīmes

6.

Šajā veidnē sniedz kopsavilkuma informāciju par pašu kapitāla prasību aprēķinu attiecībā uz tirgus risku saskaņā ar alternatīvo standartizēto pieeju (ASP), kura noteikta KPR Trešās daļas IV sadaļas 1.a nodaļā.

7.

Saskaņā ar ASP iestādes pašu kapitāla prasības attiecībā uz tirgus risku tirdzniecības portfeļa pozīcijām vai netirdzniecības portfeļa pozīcijām, kuras ir pakļautas ārvalstu valūtas vai preču riskam, aprēķina kā šādu triju komponentu summu:

a)

pašu kapitāla prasība saskaņā ar metodi, kura balstās uz jutīgumu un kura noteikta KPR Trešās daļas IV sadaļas 1.a nodaļas 2. iedaļā;

b)

pašu kapitāla prasība attiecībā uz saistību neizpildes risku, kas noteikta KPR Trešās daļas IV sadaļas 1.a nodaļas 5. iedaļā, attiecībā uz tirdzniecības portfeļa pozīcijām;

c)

pašu kapitāla prasības attiecībā uz atlikušajiem riskiem, kas noteiktas KPR Trešās daļas IV sadaļas 1.a nodaļas 4. iedaļā, attiecībā uz tirdzniecības portfeļa pozīcijām.

2.2.   Norādes attiecībā uz konkrētām pozīcijām

Aile

Atsauces uz tiesību aktiem un norādes

0010–0150

Pozīcijas, kam piemēro uz jutīgumu balstīto metodi

Pašu kapitāla prasības, kas aprēķinātas saskaņā ar metodi, kura balstās uz jutīgumu, attiecīgi delta, vega un izliekuma riskiem attiecībā uz instrumentiem ar iespējas elementu un bez tā veidnē uzrāda atsevišķi un kā summu.

Katras riska klases pašu kapitāla prasības aprēķina trim dažādiem scenārijiem pa riska faktoriem, ko atspoguļo atsevišķā veidnes iedaļā:

zemas korelācijas scenārijs 0040. līdz 0070. ailē;

vidējas korelācijas scenārijs 0080. līdz 0110. ailē;

augstas korelācijas scenārijs 0120. līdz 0150. ailē.

0010–0030

Nesvērtais delta jutīgums

0010

Nesvērtais delta jutīgums – pozitīvs

KPR 325.f panta 3. punkts un 325.r pants.

Iestādes portfeļa jutīgumu katram riska faktoram katrā riska klasē aprēķina saskaņā ar KPR 325.f panta 3. punktu. Tās uzrāda summu, ko konkrētajā riska klasē veido viss pozitīvais jutīgums pret delta riska faktoriem.

0020

Nesvērtais delta jutīgums – negatīvs

KPR 325.f panta 3. punkts un 325.r pants.

Iestādes aprēķina sava portfeļa jutīgumu katram riska faktoram riska klasē saskaņā ar KPR 325.f panta 3. punktu. Tās uzrāda summu, ko konkrētajā riska klasē veido viss negatīvais jutīgums pret delta riska faktoriem.

0030

Nesvērtais delta jutīgums – neto jutīgums pa riska klasēm

Iestādes uzrāda neto summu, ko konkrētajā riska klasē veido viss pozitīvais un viss negatīvais jutīgums pret delta riska faktoriem.

0040, 0080, 0120

Delta risks

KPR 325.e panta 1. punkta a) apakšpunkts un 325.f pants.

Iestādes uzrāda piemērojamajam scenārijam atbilstošo konkrētās riska klases pašu kapitāla prasību delta riskam, kas minēta KPR 325.f panta 8. punktā.

0050, 0090, 0130

Vega risks

KPR 325.e panta 1. punkta b) apakšpunkts un 325.f pants

Iestādes uzrāda piemērojamajam scenārijam atbilstošo konkrētās riska klases pašu kapitāla prasību vega riskam, kas minēta KPR 325.f panta 8. punktā.

0060, 0100, 0140

Izliekuma risks

KPR 325.e panta 1. punkta c) apakšpunkts un 325.g pants

0070, 0110, 0150

Kopā

KPR 325.h panta 3. punkts.

Iestādes katram scenārijam un katrai riska klasei uzrāda ar delta, vega un izliekuma risku saistīto pašu kapitāla prasību summu.

0160–0170

Saistību neizpildes riskam pakļautās pozīcijas – pēkšņas saistību neizpildes (JTD) bruto summas

Iestādes uzrāda JTD bruto summas attiecībā uz saviem riska darījumiem ar nevērtspapīrošanas instrumentiem, kas aprēķinātas saskaņā ar KPR 325.w pantu, attiecībā uz ACTP neiekļauto vērtspapīrošanu, kas noteiktas saskaņā ar KPR 325.z pantu, un attiecībā uz ACTP iekļautiem vērtspapīrošanas riska darījumiem un nevērtspapīrošanas riska darījumiem, kas noteiktas saskaņā ar KPR 325.ac pantu, dalījumā pa garajiem un īsajiem riska darījumiem.

0160

Garie

0170

Īsie

0180

Atlikušajam riskam pakļautās pozīcijas – bruto nosacītā vērtība

KPR 325.u panta 3. punkts.

Iestādes norāda KPR 325.u panta 3. punktā minētās bruto nosacītās summas attiecībā uz KPR 325.u panta 2. punktā minētajiem instrumentiem, kam piemēro pašu kapitāla prasību attiecībā uz atlikušajiem riskiem atbilstoši KPR 325.u panta 1. un 4. punktam.

0190

Pašu kapitāla prasības

KPR 325.h panta 4. punkts, 325.w līdz 325.ad pants un 325.u pants

Kapitāla prasība, kas noteikta saskaņā ar KPR Trešās daļas IV sadaļas 1.a nodaļu, pozīcijām alternatīvās standartizētās pieejas piemērošanas jomā.

0200

Riska darījumu kopsumma

KPR 92. panta 3. punkta b) apakšpunkts un 92. panta 4. punkts


Rinda

Atsauces uz tiesību aktiem un norādes

0010

Kopā (alternatīvā standartizētā pieeja)

0020–0080

Metode, kura balstās uz jutīgumu

KPR Trešās daļas IV sadaļas 1.a nodaļas 2. iedaļa

0020

Vispārīgais procentu likmju risks (GIRR)

KPR 325.d panta 1. punkta i) apakšpunkts

0030

Nevērtspapīrošanas kredītriska starpības risks (CSR)

KPR 325.d panta 1. punkta ii) apakšpunkts

0040

Alternatīvā korelācijas tirdzniecības portfelī neiekļautas vērtspapīrošanas kredītriska starpības risks (non-ACTP CSR)

KPR 325.d panta 1. punkta iii) apakšpunkts

0050

ACTP CSR – Alternatīvā korelācijas tirdzniecības portfelī iekļautas vērtspapīrošanas kredītriska starpības risks (ACTP CSR)

KPR 325.d panta 1. punkta iv) apakšpunkts

0060

Kapitāla vērtspapīru risks (EQU)

KPR 325.d panta 1. punkta v) apakšpunkts

0070

Preču risks (COM)

KPR 325.d panta 1. punkta vi) apakšpunkts

0080

Ārvalstu valūtas risks (FX)

KPR 325.d panta 1. punkta vii) apakšpunkts

0090–0110

Saistību neizpildes risks

KPR Trešās daļas IV sadaļas 1.a nodaļas 5. iedaļa

0090

Nevērtspapīrošana

KPR Trešās daļas IV sadaļas 1.a nodaļas 5. iedaļas 1. apakšiedaļa

0100

Vērtspapīrošana, kas nav iekļauta alternatīvā korelācijas tirdzniecības portfelī (non-ACTP)

KPR Trešās daļas IV sadaļas 1.a nodaļas 5. iedaļas 2. apakšiedaļa

0110

Vērtspapīrošana, kas iekļauta alternatīvā korelācijas tirdzniecības portfelī (ACTP)

KPR Trešās daļas IV sadaļas 1.a nodaļas 5. iedaļas 3. apakšiedaļa

0120–0130

Atlikušais risks

KPR Trešās daļas IV sadaļas 1.a nodaļas 4. iedaļa

0120

Eksotiski pamatā esošie riska darījumi

KPR 325.u panta 2. punkta a) apakšpunkts

0130

Citi atlikušie riski

KPR 325.u panta 2. punkta b) apakšpunkts


Top