EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0392

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2021/392 (2021. gada 4. marts) par vieglo pasažieru automobiļu un vieglo komerciālo transportlīdzekļu CO2 emisiju datu monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/631 un ar ko atceļ Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1014/2010, (ES) Nr. 293/2012, (ES) 2017/1152 un (ES) 2017/1153 (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2021/1417

OV L 77, 5.3.2021, p. 8–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/392/oj

5.3.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 77/8


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2021/392

(2021. gada 4. marts)

par vieglo pasažieru automobiļu un vieglo komerciālo transportlīdzekļu CO2 emisiju datu monitoringu un ziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/631 un ar ko atceļ Komisijas Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1014/2010, (ES) Nr. 293/2012, (ES) 2017/1152 un (ES) 2017/1153

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/631 (2019. gada 17. aprīlis) par CO2 emisiju standartu noteikšanu jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem un ar kuru atceļ Regulu (EK) Nr. 443/2009 un Regulu (ES) Nr. 510/2011 (1), un jo īpaši tās 7. panta 7. punktu, 12. panta 4. punktu, 13. panta 4. punktu un 15. panta 7. punktu,

tā kā:

(1)

Savienībā reģistrētu vieglo pasažieru automobiļu un vieglo komerciālo transportlīdzekļu datu monitorings un ziņošana ir būtiska Regulā (ES) 2019/631 noteikto CO2 emisiju standartu darbībai. Ņemot vērā to, ka minēto regulu sāka piemērot 2020. gada 1. janvārī, ir lietderīgi vienkāršot un precizēt Komisijas Īstenošanas regulā (ES) Nr. 1014/2010 (2) un (ES) Nr. 293/2012 (3) izklāstītos noteikumus un iekļaut tos vienā īstenošanas regulā. Tomēr attiecībā uz datu ziņošanu par 2020. kalendāro gadu ir lietderīgi līdz 2021. gada 28. februārim atļaut jauno noteikumu un spēkā esošo noteikumu pārklāšanos.

(2)

Ir nepieciešams noteikt monitoringa un ziņošanas procedūras datiem, kas attiecas uz jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem un kas jāievēro dalībvalstu kompetentajām iestādēm, ražotājiem, kā arī Komisijai un Eiropas Vides aģentūrai (EVA).

(3)

Regulas (ES) 2019/631 7. pantā paredzētais monitoringa un ziņošanas cikls sastāv no trim galvenajiem posmiem: dalībvalstu iestādes katru gadu paziņo Komisijai provizoriskos datus, kas balstīti uz jaunu transportlīdzekļu reģistrāciju skaitu iepriekšējā kalendārajā gadā; Komisija ar EVA atbalstu šos provizoriskos datus nosūta attiecīgajiem ražotājiem; ražotāji datus verificē un vajadzības gadījumā paziņo Komisijai par labojumiem tajos.

(4)

Lai nodrošinātu, ka galīgā datu kopa, ko Komisija publicē saskaņā ar Regulas (ES) 2019/631 9. pantu un ko izmanto, lai noteiktu ražotāja vidējās īpatnējās CO2 emisijas un atbilstību tā īpatnējo CO2 emisiju mērķrādītājam, ir pamatota un ticama, būtu skaidri jānorāda pasākumi, kas dažādajiem dalībniekiem attiecīgajos termiņos jāveic minētajos trīs posmos.

(5)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2019/631 12. pantu Komisijai no 2021. gada ir jāvāc dati par vieglo pasažieru automobiļu un vieglo komerciālo transportlīdzekļu degvielas un/vai enerģijas patēriņu reālos apstākļos, kas reģistrēts ar degvielas un/vai elektroenerģijas patēriņa pārraudzības ierīcēm, kā paredzēts Komisijas Regulas (ES) 2017/1151 (4) 4.a pantā.

(6)

Šādi reālos apstākļos iegūti dati būtu jāvāc, tiklīdz tie kļūst pieejami, jo ir būtiski pēc iespējas ātrāk konstatēt, kā laika gaitā mainās atšķirība starp emisijām un degvielas vai enerģijas patēriņu reālos apstākļos un atbilstošajām tipa apstiprinājuma vērtībām nolūkā uzraudzīt CO2 emisiju standartu iedarbīgumu transportlīdzekļu CO2 emisiju samazināšanā un nolūkā informēt sabiedrību.

(7)

Lai nodrošinātu iespējami drīzāku piekļuvi datiem par degvielas un enerģijas patēriņu reālos apstākļos, būtu jānosaka, ka ražotājiem jāvāc šādi dati no jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem, kas reģistrēti no 2021. gada 1. janvāra. Šādus datus var vākt, vai nu tieši pārsūtot datus no transportlīdzekļiem ražotājiem, vai darot to caur ražotāju pilnvarotajiem tirgotājiem vai pilnvarotajiem remontētājiem, kad transportlīdzekļiem tiek veikta apkope vai remonts un transportlīdzekļa dati ir jānolasa citām vajadzībām. Ja šādus datus dara pieejamus ražotājam, tie būtu jāpaziņo Komisijai, sākot ar datiem par jauniem transportlīdzekļiem, kas pirmo reizi reģistrēti Savienībā 2021. gadā.

(8)

Saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1151 pienākums aprīkot transportlīdzekļus ar iebūvētām degvielas vai elektroenerģijas patēriņa pārraudzības ierīcēm neattiecas uz dažiem maza apjoma ražotājiem, un tāpēc būtu lietderīgi tos arī atbrīvot no pienākuma vākt un ziņot reālos apstākļos iegūtus datus. Tomēr nevajadzētu liegt maza apjoma ražotājiem sniegt reālos apstākļos iegūtus datus, ja viņi to vēlas darīt.

(9)

Reālos apstākļos iegūtie degvielas un enerģijas patēriņa dati dalībvalstīm būtu jāvāc, veicot tehniskās apskates saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/45/ES (5). Lai atvieglotu šo uzdevumu, ir lietderīgi pienākumu vākt reālos apstākļos iegūtos datus saskaņot ar Direktīvā 2014/45/ES noteiktajām prasībām gan attiecībā uz valstu tehnisko apskašu grafikiem, gan attiecībā uz datu nolasīšanu no transportlīdzekļu iebūvētās diagnostikas sistēmas seriālās pieslēgvietas. Tādējādi datu vākšana būtu jāsāk ar pirmajām tehniskajām apskatēm, un tā nebūtu jāpieprasa pirms 2023. gada 20. maija, kas ir diena, no kuras struktūras un uzņēmumi, kas veic minētās apskates, saskaņā ar minēto direktīvu ir jāaprīko ar vajadzīgajām ierīcēm, piemēram, skenēšanas rīkiem. Tomēr, ja dalībvalstis vēlas, nevajadzētu tām liegt sniegt datus pirms minētā datuma.

(10)

Kalendārajā gadā savāktie reālos apstākļos iegūtie dati ražotājiem un dalībvalstīm būtu jāziņo Komisijai un EVA, izmantojot EVA nodrošinātās datu nosūtīšanas procedūras. Ja šādi dati nav pieejami, jo īpaši pirmajos kalendārajos gados pēc 2021. gada, ražotājiem un dalībvalstīm būtu jāinformē Komisija un jāsniedz pamatojums.

(11)

Dati par degvielas un enerģijas patēriņu reālos apstākļos būtu jāvāc kopā ar transportlīdzekļa identifikācijas numuru (VIN). Sākot ar transportlīdzekļa reģistrēšanas brīdi, VIN tiek uzskatīts par persondatiem, tāpēc uz to attiecas prasības, kas attiecībā uz šādu datu aizsardzību noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2016/679 (6). VIN apstrāde Regulas (ES) 2019/631 vajadzībām būtu jāuzskata par likumīgu saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 6. panta 1. punkta c) apakšpunktu. Turklāt būtu jāprecizē, ka struktūras, kas iesaistītas VIN vākšanā, ziņošanā un apstrādē, ir uzskatāmas par šādu datu pārziņiem Regulas (ES) 2016/679 4. panta 7. punkta nozīmē un – EVA un Komisijas gadījumā – Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725 (7) 3. panta 8. punkta nozīmē. Būtu arī jānodrošina, ka VIN tiek vākti, izmantojot drošus saziņas līdzekļus, un ka datu subjekti, proti, transportlīdzekļu īpašnieki, tiek pienācīgi informēti saskaņā ar Regulas (ES) 2016/679 13. un 14. pantu.

(12)

Būtu arī jāprecizē, kā reālos apstākļos iegūtie dati un VIN ir izmantojami un cik ilgi šie dati jāglabā dažādajām struktūrām, kas iesaistītas to vākšanā un ziņošanā. Tā kā mērķis ir sekot tam, kā aplēstā darbmūža laikā mainās transportlīdzekļa veiktspēja reālos apstākļos, dati par transportlīdzekli būtu jāvāc 15 gadus, un EVA tie būtu jāglabā 20 gadus. Tomēr citām struktūrām, kas vāc un ziņo datus, tie būtu jāglabā tikai tik ilgi, cik vajadzīgs, lai sagatavotu tos nosūtīšanai uz EVA.

(13)

Reālos apstākļos iegūto datu un VIN vākšanai vajadzētu būt pilnībā pārredzamai, tāpēc transportlīdzekļu īpašniekiem vajadzētu būt iespējai atteikties darīt šos datus pieejamus ražotājiem vai tehnisko apskašu laikā. Jāatzīmē, ka transportlīdzekļa īpašnieka atteikuma tiesības nav balstītas uz Regulas (ES) 2016/679 21. pantu un ka atteikums būtu jāuzskata par spēkā esošu tikai attiecībā uz datiem, ko vāc šīs regulas vajadzībām.

(14)

Datiem, kas jāpublicē saskaņā ar Regulas (ES) 2019/631 12. panta 1. punktu, nebūtu jāļauj identificēt atsevišķus transportlīdzekļus vai vadītājus; tie būtu jāpublicē tikai kā anonimizēta un apkopota datu kopa bez jebkādas atsauces uz VIN.

(15)

Pamatojoties uz Regulas (ES) 2019/631 12. panta 3. punkta pirmajā daļā minēto izvērtējumu, Komisijai būtu jāpārskata daži aspekti noteikumos par degvielas un enerģijas patēriņa reālos apstākļos datu monitoringu, ziņošanu un publicēšanu, cita starpā ņemot vērā to, vai ir pieejama tieša datu pārsūtīšana no transportlīdzekļiem.

(16)

Lai nodrošinātu tipa apstiprinājuma datu pieejamību nolūkā izveidot procedūru ekspluatācijā esošu vieglo pasažieru automobiļu un vieglo komerciālo transportlīdzekļu CO2 emisiju verificēšanai, kā prasīts Regulas (ES) 2019/631 13. pantā, šādu datu vākšana saskaņā ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/1152 (8) un (ES) 2017/1153 (9) būtu jāturpina arī pēc tam, kad saskaņā ar minētajām regulām no 2021. gada 1. janvāra pienākums vākt šādus datus vairs nav spēkā.

(17)

Tāpēc tipa apstiprinātājām iestādēm būtu jānodrošina, ka datus saistībā ar testiem, kas veikti saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1151, turpina reģistrēt un nosūtīt Komisijas Kopīgajam pētniecības centram, izmantojot tā nodrošināto drošas nosūtīšanas procedūru.

(18)

No 2021. gada 1. janvāra vieglo pasažieru automobiļu un vieglo komerciālo transportlīdzekļu CO2 emisijas vairs nav nepieciešams noteikt saskaņā ar Eiropas jauno braukšanas ciklu (NEDC), kā paredzēts Īstenošanas regulā (ES) 2017/1152 un (ES) 2017/1153, izņemot hibrīdelektriskiem vieglajiem pasažieru automobiļiem ar ārēju uzlādi, kas laisti tirgū līdz 2022. gada 31. decembrim, ja ražotājs vēlas izmantot Regulas (ES) 2019/631 5. pantā noteiktos superkredītus.

(19)

Tā kā pāreja no CO2 emisiju standartiem, kuru pamatā ir NEDC, uz standartiem, kuru pamatā ir Regulā (ES) 2017/1151 noteiktā vispārēji harmonizētā vieglo transportlīdzekļu testa procedūra, tiks pilnībā pabeigta tikai līdz 2023. gada beigām un par to tiks galīgi ziņots ikgadējā CO2 datu monitoringa procesā 2024. gadā un, jo īpaši ņemot vērā noteikumus par ekoinovācijām un sērijas beigu transportlīdzekļiem, Īstenošanas regulai (ES) 2017/1152 un (ES) 2017/1153 būtu jāpaliek spēkā līdz 2024. gada beigām.

(20)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2018/1725 42. panta 1. punktu notika apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas sniedza piezīmes 2021. gada 14. janvārī.

(21)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Klimata pārmaiņu komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Priekšmets

1.   Šajā regulā ir noteikti detalizēti noteikumi par to, kādas procedūras dalībvalstīm un ražotājiem jāievēro saistībā ar to datu monitoringu un ziņošanu, kas attiecas uz jaunu vieglo pasažieru automobiļu un vieglo komerciālo transportlīdzekļu CO2 emisijām, kā arī attiecībā uz datiem par šo transportlīdzekļu CO2 emisijām un degvielas vai enerģijas patēriņu reālos apstākļos.

2.   Lai izveidotu ekspluatācijā esošu transportlīdzekļu CO2 emisiju verifikācijas procedūru saskaņā ar Regulas (ES) 2019/631 13. pantu, šajā regulā paredzēts arī, ka dalībvalstu kompetentajām iestādēm jāziņo konkrēti dati, kurus reģistrē tipa apstiprināšanas testos, ko veic saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1151.

2. pants

Definīcijas

Papildus Regulas (ES) 2019/631 3. pantā noteiktajām definīcijām piemēro šādas definīcijas:

a)

“detalizēti monitoringa dati” ir detalizētie monitoringa dati, kas vieglajiem pasažieru automobiļiem norādīti Regulas (ES) 2019/631 II pielikuma B daļas 2. iedaļā un vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem – minētās regulas III pielikuma C daļas 2. iedaļā;

b)

“monitoringa datu kopsavilkums” jeb “apkopoti monitoringa dati” ir apkopotie dati, kas vieglajiem pasažieru automobiļiem norādīti Regulas (ES) 2019/631 II pielikuma B daļas 1. iedaļā un vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem – minētās regulas III pielikuma C daļas 1. iedaļā;

c)

“reālos apstākļos iegūti dati” ir dati, kas minēti Regulas (ES) 2017/1151 XXII pielikuma 3.1. punkta a) un b) apakšpunktā un 3.2. punkta a)–g) un l) apakšpunktā un kas iegūti no iebūvētām degvielas un/vai enerģijas patēriņa pārraudzības ierīcēm.

2. NODAĻA

DATU ZIŅOŠANA SASKAŅĀ AR REGULAS (ES) 2019/631 7. PANTU

3. pants

Apkopoti un detalizēti monitoringa dati

1.   Dalībvalstis nodrošina apkopoto un detalizēto monitoringa datu uzturēšanu, vākšanu, kontroli, verifikāciju un savlaicīgu nosūtīšanu Komisijai un Eiropas Vides aģentūrai (EVA).

Dalībvalstis nodrošina, ka to izraudzītās kontaktpersonas bez kavēšanās atbild uz EVA pieprasījumiem par nosūtīto datu precizējumiem vai labojumiem.

2.   Apkopotos un detalizētos monitoringa datus paziņo divās atsevišķās datu kopās attiecīgi par vieglajiem pasažieru automobiļiem un vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem saskaņā ar Regulas (ES) 2019/631 II pielikuma B daļu un III pielikuma C daļu.

3.   Dalībvalstis elektroniski pārsūta apkopotos un detalizētos monitoringa datus uz centrālo datu repozitoriju (CDR), ko pārvalda EVA. Kad dati ir nosūtīti, dalībvalstis par to informē Komisiju.

4. pants

Provizoriskais aprēķins un dati

1.   Komisija kopā ar EVA saskaņā ar Regulas (ES) 2019/631 7. panta 4. punktu nodrošina, ka katram ražotājam un ražotāju grupai, kas ir atbildīga par Savienībā reģistrētiem jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem vai vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem, tiek paziņots tā(-s) īpatnējo emisiju mērķrādītāja un vidējo īpatnējo CO2 emisiju provizoriskais aprēķins, kā arī dalībvalstu paziņotie dati.

2.   Provizoriskos aprēķinus un 1. punktā minētos datus ziņo atsevišķi par vieglajiem pasažieru automobiļiem un vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem, un tajos iekļauj ierakstus, kurus, pamatojoties uz ražotāja nosaukumu un ražotāja starptautisko identifikatoru, var attiecināt uz šo ražotāju.

3.   Regulas (ES) 2019/631 7. panta 4. punktā minētais centralizētais datu reģistrs ietver visus dalībvalstu paziņotos datu ierakstus, izņemot transportlīdzekļa identifikācijas numurus (VIN).

Eiropas Vides aģentūra VIN glabā 20 gadus no dienas, kad tie pirmo reizi augšupielādēti CDR vai EVA Uzņēmējdarbības datu repozitorijā (UDR).

5. pants

Ziņas par ražotāju

Ražotāji, kas Savienības tirgū laiž vai paredzējuši laist vieglos pasažieru automobiļus vai vieglos komerciālos transportlīdzekļus, kuri ietilpst Regulas (ES) 2019/631 darbības jomā, nekavējoties paziņo Komisijai šādu informāciju un visas šādas informācijas izmaiņas:

a)

ražotāja nosaukums, ko tie norāda vai paredzējuši norādīt atbilstības sertifikātos;

b)

ražotāja starptautiskais identifikators, kas atbilst VIN pirmajām trim rakstzīmēm, ko tie norāda vai paredzējuši norādīt atbilstības sertifikātos;

c)

Regulas (ES) 2019/631 7. panta 4. punkta otrajā daļā minētā paziņojuma nolūkā – tās ražotāju pārstāvošās kontaktpersonas vārds, uzvārds un adrese, kurai jāadresē paziņojums par provizoriskajiem aprēķiniem un datiem.

Šā panta c) punktā minētos vārdus, uzvārdus un adreses uzskata par persondatiem Regulas (ES) 2018/1725 nozīmē.

6. pants

Ziņošana par kļūdām datos, kas izmantoti provizoriskajiem aprēķiniem

1.   Ja ražotājs verificē provizoriskos datus saskaņā ar Regulas (ES) 2019/631 7. panta 5. punkta pirmo daļu, tas izmanto datu kopu, ko šim nolūkam sniegusi EVA.

2.   Ja datu kopā tiek konstatēta kļūda, ražotājs, ja iespējams, to labo un atsevišķā ierakstā ar nosaukumu “Ražotāja piezīmes” katra transportlīdzekļa ieraksta datu kopā norāda vienu no šādiem kodiem:

a)

kods A, ja ierakstu ir mainījis ražotājs;

b)

kods B, ja ražotājs nevar identificēt transportlīdzekli;

c)

kods C, ja transportlīdzeklis neietilpst Regulas (ES) 2019/631 darbības jomā;

d)

kods D, ja ražotājs, uz kuru attiecināts N1 kategorijas transportlīdzeklis, ir vairākos posmos pabeigta transportlīdzekļa ražotājs, bet ne nepabeigta vai pabeigta bāzes transportlīdzekļa ražotājs.

Šā punkta b) apakšpunkta nolūkā transportlīdzekli uzskata par neidentificējamu, ja tam nav VIN vai ja VIN ir acīmredzami nepareizs.

3.   Ražotāji ziņo Komisijai par kļūdām saskaņā ar Regulas (ES) 2019/631 7. panta 5. punktu, augšupielādējot UDR pilnīgu laboto datu kopu. Informācijas nolūkos ražotāji nosūta ziņojuma elektronisku kopiju arī uz šādām e-pasta adresēm:

EC-CO2-LDV-implementation@ec.europa.eu

un

CO2-monitoring@eea.europa.eu.

4.   Ražotāji nodrošina, ka to kontaktpersonas, kas paziņotas saskaņā ar šīs regulas 5. panta c) punktu, bez kavēšanās izskata no Komisijas vai EVA saņemtus labojumu precizējumu pieprasījumus.

5.   Ja ražotājs nepaziņo Komisijai par kļūdām pirms Regulas (ES) 2019/631 7. panta 5. punktā noteiktā trīs mēnešu termiņa beigām, provizoriskās vērtības, kas paziņotas saskaņā ar minētās regulas 7. panta 4. punktu, uzskata par galīgām.

7. pants

Ar vairākos posmos pabeigtiem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem saistītu datu ziņošana

Kā minēts Regulas (ES) 2019/631 III pielikuma 1.2.2. punktā, minētajā punktā norādītos datus bāzes transportlīdzekļa ražotāji elektroniski nosūta uz UDR vēlākais trīs mēnešu laikā pēc tam, kad tiem saskaņā ar šīs regulas 4. pantu ir paziņoti provizoriskie dati.

8. pants

NEDC CO2 emisiju ziņošana Regulas (ES) 2019/631 5. panta vajadzībām

1.   Tādu jaunu vieglo pasažieru automobiļu ražotājs, kas reģistrēti 2021. vai 2022. kalendārajā gadā un kuriem izmērītās NEDC CO2 vērtības ir mazākas nekā 50 g CO2/km, kā paredzēts Īstenošanas regulas (ES) 2017/1153 5. pantā, šīs izmērītās NEDC CO2 vērtības paziņo Komisijai kopā ar šīs regulas 6. pantā minēto ziņojumu.

2.   Komisija drīkst pieprasīt ražotājam iesniegt attiecīgos atbilstības sertifikātus un tipa apstiprinājuma sertifikātus, kas apstiprina paziņotās CO2 emisiju vērtības.

3. NODAĻA

REĀLOS APSTĀKĻOS IEGŪTU DATU VĀKŠANA UN ZIŅOŠANA

9. pants

Ražotāju veikta reālos apstākļos iegūtu datu vākšana un ziņošana

1.   Ražotāji reālos apstākļos iegūtus datus kopā ar VIN vāc par tādiem jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem, kas reģistrēti no 2021. gada 1. janvāra un ir aprīkoti ar iebūvētām degvielas un/vai enerģijas patēriņa pārraudzības ierīcēm saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1151 4.a pantu, ja vien transportlīdzekļa īpašnieks nav skaidri atteicies šos datus darīt pieejamus ražotājam, tā pilnvarotajam tirgotājam vai pilnvarotajam remontētājam.

2.   Ja ražotājs šādus reālos apstākļos iegūtus datus un VIN nevāc, izmantojot datu tiešu pārsūtīšanu no transportlīdzekļa, ražotājs nodrošina, ka datus vāc un tam nosūta tā pilnvarots pārstāvis vai pilnvarots remontētājs ikreiz, kad transportlīdzeklim tiek veikta apkope, remonts vai kādas citas darbības, un dati ir jānolasa caur transportlīdzekļa iebūvētās diagnostikas sistēmas seriālo pieslēgvietu. Izmantotā ierīce vai skenēšanas rīks spēj nolasīt datus, kas reģistrēti iebūvētajā degvielas un/vai enerģijas patēriņa pārraudzības ierīcē. Datu nolasīšana ir bez maksas, un uz to neattiecas nekādi īpaši nosacījumi.

Ražotājs un attiecīgā gadījumā tā pilnvarotais tirgotājs vai remontētājs nodrošina, ka VIN vākšanai tiek izmantoti droši saziņas līdzekļi.

3.   Sākot no 2022. gada, ražotājs katru gadu 1. aprīlī paziņo Komisijai visus iepriekšējā kalendārajā gadā reālos apstākļos iegūtos datus un VIN, kā norādīts pielikuma 1. tabulā, augšupielādējot tos UDR.

Ja ražotājs vienā un tajā pašā kalendārajā gadā savāc vairākus ierakstus, kas attiecas uz vienu un to pašu VIN, paziņojamie reālos apstākļos iegūtie dati ir ieraksts, kas atbilst lielākajam kopējam nobrauktajam attālumam. Reālos apstākļos iegūtus datus par konkrētu transportlīdzekli vāc ne ilgāk kā 15 gadus no dienas, kad dati par šo transportlīdzekli pirmo reizi paziņoti EVA.

Ja ražotājs apgalvo, ka reālos apstākļos iegūtus datus nav iespējams paziņot vai tos var paziņot tikai daļēji, tas par to paziņo Komisijai un norāda iemeslus. Šādu paziņojumu un pamatojumu augšupielādē UDR.

4.   Šā panta 1., 2. un 3. punktu nepiemēro maza apjoma ražotājiem, kas minēti Regulas (ES) 2017/1151 15. panta 11. punktā.

10. pants

Dalībvalstu veikta reālos apstākļos iegūtu datu vākšana un ziņošana

1.   Dalībvalstis nodrošina, ka Direktīvas 2014/45/ES 4. panta 2. punktā minētās struktūras vai uzņēmumi reālos apstākļos iegūtus datus un VIN vāc par tādiem jauniem vieglajiem pasažieru automobiļiem un jauniem vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem, kas reģistrēti no 2021. gada 1. janvāra un ir aprīkoti ar iebūvētām degvielas un/vai enerģijas patēriņa pārraudzības ierīcēm saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1151 4.a pantu.

No 2023. gada 20. maija reālos apstākļos iegūtos datus kopā ar VIN vāc, kad transportlīdzekļiem veic tehniskās apskates saskaņā ar Direktīvas 2014/45/ES 5. pantu, ja vien transportlīdzekļa īpašnieks nav skaidri atteicies šos datus darīt pieejamus.

Reālos apstākļos iegūtos datus nolasa, izmantojot ierīci, ko pieslēdz elektroniskajai transportlīdzekļa saskarnei, piemēram, skenēšanas rīku, kā minēts Direktīvas 2014/45/ES III pielikumā. Izmantotā ierīce spēj nolasīt datus, kas reģistrēti iebūvētajā degvielas un/vai enerģijas patēriņa pārraudzības ierīcē.

2.   No 2022. gada dalībvalstis nodrošina, ka iepriekšējā kalendārajā gadā savāktie reālos apstākļos iegūtie dati kopā ar VIN, kā norādīts pielikuma 1. tabulā, Komisijai tiek paziņoti katra gada 1. aprīlī, augšupielādējot šos datus CDR. Ja šādi dati nav pieejami, CDR augšupielādē attiecīgu paziņojumu, norādot iemeslus, kāpēc dati nav pieejami.

Dalībvalstis nodrošina, ka reālos apstākļos iegūtos datus par konkrētu transportlīdzekli vāc ne ilgāk kā 15 gadus no dienas, kad dati par šo transportlīdzekli pirmo reizi paziņoti EVA.

Dalībvalsts un par VIN vākšanu atbildīgās struktūras un uzņēmumi nodrošina, ka šādai vākšanai tiek izmantoti droši saziņas līdzekļi.

11. pants

Pienākumi saistībā ar persondatu aizsardzību

1.   Attiecībā uz VIN vākšanu un apstrādi uzskata, ka attiecīgie datu pārziņi Regulas (ES) 2016/679 4. panta 7. punkta nozīmē ir šādas par VIN un reālos apstākļos iegūto datu vākšanu tieši no transportlīdzekļiem atbildīgas struktūras:

a)

ražotāji, ja datus no transportlīdzekļiem tieši pārsūta ražotājam;

b)

pilnvarotie tirgotāji un pilnvarotie remontētāji;

c)

struktūras vai uzņēmumi, kas atbildīgi par tehniskajām apskatēm.

Minētās struktūras nodrošina, ka tās izpilda pienākumu sniegt informāciju transportlīdzekļu īpašniekiem kā datu subjektiem, kā noteikts minētās regulas 13. pantā.

2.   Ja VIN ir iegūti netieši no transportlīdzekļa īpašnieka 3., 9. vai 10. panta nolūkā, tad dalībvalstis un attiecīgā gadījumā ražotāji kā datu pārziņi nodrošina, ka tie izpilda pienākumu sniegt informāciju transportlīdzekļu īpašniekiem, kā noteikts Regulas (ES) 2016/679 14. pantā.

3.   EVA un Komisiju saistībā ar VIN vākšanu un apstrādi šīs regulas nolūkos uzskata par datu pārziņiem, uz kuriem attiecas Regulas (ES) 2018/1725 noteikumi.

4.   VIN un reālos apstākļos iegūtos datus, kas savākti saskaņā ar šīs regulas 9. un 10. pantu, nedrīkst izmantot citiem mērķiem kā vien tiem, kas norādīti Regulas (ES) 2019/631 12. pantā.

5.   VIN un reālos apstākļos iegūtos datus, kas savākti saskaņā ar šīs regulas 9. un 10. pantu, drīkst glabāt tikai šādus laikposmus:

a)

ražotāji – līdz šādi dati ir paziņoti saskaņā ar 9. panta 3. punktu;

b)

pilnvarotie tirgotāji un remontētāji – līdz šādi dati ir nosūtīti ražotājam saskaņā ar 9. panta 2. punktu;

c)

par tehniskajām apskatēm atbildīgās struktūras un uzņēmumi – līdz šādi dati nosūtīti EVA vai iestādei, ko dalībvalstis izraudzījušās datu paziņošanai EVA saskaņā ar 10. panta 2. punktu;

d)

iestādes, ko dalībvalstis izraudzījušās reālos apstākļos iegūto datu paziņošanai EVA, – līdz šādi dati paziņoti saskaņā ar 10. panta 2. punktu;

e)

EVA – līdz 20 gadiem no dienas, kad dati pirmo reizi augšupielādēti UDR saskaņā ar 9. panta 3. punktu vai CDR saskaņā ar 10. panta 2. punktu.

12. pants

Reālos apstākļos iegūto datu publicēšana

No 2022. gada decembra Komisija katru gadu publicē anonimizētas un apkopotas datu kopas atsevišķi par vienu un to pašu kategoriju vieglajiem pasažieru automobiļiem un vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem ar iekšdedzes motoriem un hibrīdelektriskajiem transportlīdzekļiem ar ārēju uzlādi (OVC-HEV), tostarp šādus datus par katru ražotāju:

a)

vidējais degvielas patēriņš (l/100 km), pamatojoties uz datiem, kas paziņoti saskaņā ar 9. un 10. pantu;

b)

vidējais elektroenerģijas patēriņš (kWh/100 km), pamatojoties uz datiem, kas paziņoti saskaņā ar 9. un 10. pantu;

c)

vidējās CO2 emisijas (g/km), kas aprēķinātas, pamatojoties uz datiem, kuri paziņoti saskaņā ar 9. un 10. pantu;

d)

starpība starp a) apakšpunktā minēto vidējo degvielas patēriņu un to degvielas patēriņa vērtību vidējo vērtību, kuras ierakstītas to pašu transportlīdzekļu atbilstības sertifikātos, par kuriem ir paziņoti reālos apstākļos iegūtie dati;

e)

starpība starp b) apakšpunktā minēto vidējo elektroenerģijas patēriņu un to elektroenerģijas patēriņa vērtību vidējo vērtību, kuras ierakstītas to pašu transportlīdzekļu atbilstības sertifikātos, par kuriem ir paziņoti reālos apstākļos iegūtie dati;

f)

starpība starp vidējām CO2 emisijām (g/km), kas aprēķinātas atbilstoši c) apakšpunktam, un to CO2 emisiju vērtību vidējo vērtību, kuras ierakstītas to pašu transportlīdzekļu atbilstības sertifikātos, par kuriem ir paziņoti reālos apstākļos iegūtie dati.

Šā punkta b) un e) apakšpunktu piemēro tikai OVC-HEV.

13. pants

Pārskatīšana

Komisija, pamatojoties uz Regulas (ES) 2019/631 12. panta 3. punkta pirmajā daļā minēto izvērtēšanu, pārskata šīs regulas 9.–12. panta īstenošanu, jo īpaši ņemot vērā šādus aspektus:

a)

to transportlīdzekļu skaits, kas aprīkoti ar tiešas datu pārsūtīšanas ierīcēm;

b)

nepieciešamība ražotājiem turpināt monitorēt un ziņot reālos apstākļos iegūtos datus;

c)

laikposms, kurā reālos apstākļos iegūtie dati jāmonitorē un jāziņo;

d)

atbilstošs to datu apkopojuma līmenis, kas Komisijai jāpublicē saskaņā ar šīs regulas 12. pantu.

4. NODAĻA

SASKAŅĀ AR ĪSTENOŠANAS REGULU (ES) 2017/1151 VEIKTOS TESTOS IEGŪTO DATU MONITORINGS UN ZIŅOŠANA

14. pants

Testa dati

1.   Tipa apstiprinātājas iestādes nodrošina, ka pielikuma 2. tabulā norādītos datus reģistrē par katru 1. tipa testu, kas veikts saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1151 XXI pielikumu.

2.   Reģistrētos datus šifrētā formātā augšupielādē īpašā Komisijas serverī. Ja dati ir augšupielādēti pareizi, augšupielādējošajai struktūrai no Komisijas servera nosūta apliecinājumu par to saņemšanu.

3.   Testa datus nepublicē.

15. pants

Atcelšana

1.   No 2021. gada 1. marta atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 1014/2010 un (ES) Nr. 293/2012.

2.   No 2025. gada 1. janvāra atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2017/1152 un (ES) 2017/1153.

16. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2021. gada 4. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 111, 25.4.2019., 13. lpp.

(2)  Komisijas Regula (ES) Nr. 1014/2010 (2010. gada 10. novembris) par jaunu vieglo automobiļu reģistrācijas datu pārraudzību un paziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 443/2009 (OV L 293, 11.11.2010., 15. lpp.).

(3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 293/2012 (2012. gada 3. aprīlis) par jaunu vieglo kravas automobiļu reģistrācijas datu pārraudzību un paziņošanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 510/2011 (OV L 98, 4.4.2012., 1. lpp.).

(4)  Komisijas Regula (ES) 2017/1151 (2017. gada 1. jūnijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 715/2007 par tipa apstiprinājumu mehāniskiem transportlīdzekļiem attiecībā uz emisijām no vieglajiem pasažieru un komerciālajiem transportlīdzekļiem (“Euro 5” un “Euro 6”) un par piekļuvi transportlīdzekļa remonta un tehniskās apkopes informācijai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2007/46/EK, Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008 un Komisijas Regulu (ES) Nr. 1230/2012 un atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 692/2008 (OV L 175, 7.7.2017., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/45/ES (2014. gada 3. aprīlis) par mehānisko transportlīdzekļu un to piekabju periodiskajām tehniskajām apskatēm un par Direktīvas 2009/40/EK atcelšanu (OV L 127, 29.4.2014., 51. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).

(8)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1152 (2017. gada 2. jūnijs), ar ko nosaka to korelācijas parametru noteikšanas metodiku, kas vajadzīgi, lai atspoguļotu izmaiņas reglamentētajā testēšanas procedūrā attiecībā uz vieglajiem komerciālajiem transportlīdzekļiem, un groza Īstenošanas regulu (ES) Nr. 293/2012 (OV L 175, 7.7.2017., 644. lpp.).

(9)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2017/1153 (2017. gada 2. jūnijs), ar ko nosaka metodoloģiju to korelācijas parametru noteikšanai, kas vajadzīgi, lai atspoguļotu izmaiņas reglamentētajā testa procedūrā, un groza Regulu (ES) Nr. 1014/2010 (OV L 175, 7.7.2017., 679. lpp.).


PIELIKUMS

1.   Reālos apstākļos iegūtu datu un VIN vākšana un ziņošana saskaņā ar 9. un 10. pantu

1. tabula

Dati, kas jāziņo saskaņā ar 9. un 10. pantu

Parametrs

Vienība

M1 un N1 kategorijas transportlīdzekļi

 

 

Transportlīdzekļi ar tikai iekšdedzes motoru un hibrīdelektriskie transportlīdzekļi bez ārējas uzlādes (1)

Hibrīdelektriskie transportlīdzekļi ar ārēju uzlādi (2)

Transportlīdzekļa identifikācijas numurs

-

Kopējais patērētās degvielas daudzums (kalpošanas laikā)

l

Kopējais nobrauktais attālums (kalpošanas laikā)

km

Kopējais patērētās degvielas daudzums akumulēto enerģiju patērējošā režīmā (kalpošanas laikā)

l

_

Kopējais patērētās degvielas daudzums uzlādi palielinošā režīmā, ko var iestatīt vadītājs (kalpošanas laikā)

l

_

Kopējais nobrauktais attālums akumulēto enerģiju patērējošā režīmā ar izslēgtu motoru (kalpošanas laikā)

km

_

Kopējais nobrauktais attālums akumulēto enerģiju patērējošā režīmā ar ieslēgtu motoru (kalpošanas laikā)

km

_

Kopējais nobrauktais attālums uzlādi palielinošā režīmā, ko var iestatīt vadītājs (kalpošanas laikā)

km

_

Kopējais no elektrotīkla akumulatorā ievadītās enerģijas daudzums (kalpošanas laikā)

kWh

_

2.   Datu ziņošana saskaņā ar 14. pantu

Attiecībā uz 1. tipa testiem, ko veic saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1151 XXI pielikumu, par katru interpolācijas saimi, t. i., par transportlīdzekli ar lielāko vērtību (VH) un, attiecīgos gadījumos, par transportlīdzekli ar mazāko vērtību (VL) vai transportlīdzekli M, ziņo šādus parametrus.

Izņemot, ja 2. tabulā norādīts citādi, ja transportlīdzeklim ar lielāko vērtību vai transportlīdzeklim ar mazāko vērtību veic vairāk nekā vienu 1. tipa testu, testa datus ziņo šādi:

a)

divu 1. tipa testu gadījumā – tā 1. tipa testa datus, kurā ir vislielākās izmērītās CO2 emisijas (kombinētās);

b)

trīs 1. tipa testu gadījumā – tā 1. tipa testa datus, kurā ir vidējās izmērītās CO2 emisijas (kombinētās).

2. tabula

1. tipa testa dati

Nr.

Parametri

Vienība

Avots (ja nav norādīts citādi, visas atsauces ir uz Regulu (ES) 2017/1151)

Piezīmes

1.

Interpolācijas saimes identifikators

-

Tipa apstiprinājuma sertifikāta II iedaļas 0. punkts – I pielikuma 4. papildinājums

Datus sniedz par katru apstiprinātā tipa interpolācijas saimi

2.

Cilmes interpolācijas saimes identifikators (attiecīgā gadījumā)

-

-

Norādīt cilmes interpolācijas saimes identifikatoru, ja testa dati ir noteikti citai interpolācijas saimei

3.

Tipa apstiprinājuma paplašinājums

-

EK tipa apstiprinājuma sertifikāts

0 = Nē | 1 = Jā – ja testu veic tipa apstiprinājuma paplašināšanas nolūkā

4.

Spēkiekārtas tips

-

 

Transportlīdzeklim tikai ar ICEV, OVC-HEV, NOVC-HEV

5.

Transportlīdzekļa kategorija un klase

 

I pielikuma 3. papildinājuma 0.4. punkts

M1 vai N1, 1., 2. vai 3. klase

6.

Aizdedzes tips

 

I pielikuma 3. papildinājuma 3.2.1.1. punkts

Dzirksteļaizdedze vai kompresijaizdedze

7.

Cilindru skaits

-

I pielikuma 3. papildinājuma 3.2.1.2. punkts

Skaits; ja nav norādīts, pēc noklusējuma 4

8.

Darba gājiens

mm

I pielikuma 3. papildinājuma 3.2.1.2.2. punkts

 

9.

Motora tilpums

cm3

I pielikuma 3. papildinājuma 3.2.1.3. punkts

 

10.

Motora nominālā jauda

kW

I pielikuma 3. papildinājuma 3.2.1.8. punkts

 

11.

Motora apgriezienu skaits pie motora nominālās jaudas

min-1

I pielikuma 3. papildinājuma 3.2.1.8. punkts

Motora apgriezienu skaits pie motora maksimālās lietderīgās jaudas

12.

Degvielas veids

-

I pielikuma 3. papildinājuma 3.2.2.1. punkts

Dīzeļdegviela/benzīns/LPG/NG vai biometāns/etanols (E85)/biodīzeļdegviela/ūdeņradis

13.

Divu degvielu transportlīdzeklis

-

I pielikuma 3. papildinājuma 3.2.2.4. punkts

0 = Nē | 1 = Jā

Divu degvielu transportlīdzekļu gadījumā testa rezultātus norāda par abiem degvielas veidiem (2 ievades veidnes)

14.

Katras elektriskās mašīnas maksimālā izejas jauda (P0, P1, P2, P2 planetārā, P3 vai P4) (*1)

kW

I pielikuma 3. papildinājuma 3.3.1.1.1. punkts

OVC-HEV un NOVC-HEV

15.

REESS elementu skaits

-

I pielikuma 3. papildinājuma 3.3.2.1. punkts

OVC-HEV un NOVC-HEV

16.

Darba akumulatoru baterijas ietilpība

Ah

I pielikuma 3. papildinājuma 3.4.4.5. punkts

Zemsprieguma akumulatoru baterijas ietilpība

17.

Ģeneratora nominālais spriegums

V

I pielikuma 3. papildinājuma 3.4.4.5. punkts

Ģeneratora nominālais spriegums (obligāts transportlīdzekļiem tikai ar ICEV)

18.

Riepu izmēri (priekšējo/aizmugures)

-

Testa transportlīdzekļa parametri – I pielikuma 3.

papildinājuma 3.5.7.1. punkts

Testa transportlīdzekļa riepu kods (piem., P195/55R1685H)

19.

Ceļa slodzes koeficients F0

N

I pielikuma 3. papildinājuma 3.5.7.1. punkts

VH un VL (attiecīgā gadījumā)

20.

Ceļa slodzes koeficients F1

N/(km/h)

I pielikuma 3. papildinājuma 3.5.7.1. punkts

VH un VL (attiecīgā gadījumā)

21.

Ceļa slodzes koeficients F2

N/(km/h)2

I pielikuma 3. papildinājuma 3.5.7.1. punkts

VH un VL (attiecīgā gadījumā)

22.

Pārnesumkārbas tips

-

I pielikuma 3. papildinājuma 4.5.1. punkts

automātiskā/manuālā/bezpakāpju variators/planetārā

23.

Pārnesumkārbas iekšējie pārnesumskaitļi

-

I pielikuma 3. papildinājuma 4.6. punkts

Atsevišķi katram pārnesumam

24.

Galvenā pārvada pārnesumskaitlis(-ļi)

-

I pielikuma 3. papildinājuma 4.6. punkts

Ja transportlīdzeklim ir vairāk nekā viens galvenais pārvads, norādīt vērtības katram pārnesumam atsevišķi

25.

Papildu drošības rezerves (ASM) vērtības

%

I pielikuma 3. papildinājuma 4.6.1.7.1. punkts

Ziņot vērtības, ja tās izmanto pārnesumu pārslēgšanas aprēķināšanai

26.

Dzenošie riteņi

-

I pielikuma 4. papildinājuma 1.7. punkts

Divu riteņu piedziņa, četru riteņu piedziņa

27.

Akumulēto enerģiju patērējošas CO2 emisijas (kombinētās)

g CO2/km

I pielikuma 4. papildinājuma 2.5.3.2. punkts

Tikai OVC-HEV.

Ja veic 2 vai 3 testus, iesniedz visus rezultātus

28.

Svērtās kombinētās CO2 emisijas (izmērītās)

g CO2/km

I pielikuma 4. papildinājuma 2.5.3.3. punkts

Tikai OVC-HEV

Ja veic 2 vai 3 testus, iesniedz visus rezultātus

29.

Svērtās kombinētās CO2 emisijas (deklarētās)

g CO2/km

I pielikuma 4. papildinājuma 2.5.3.3. punkts

Tikai OVC-HEV

30.

Ekvivalentais pilnuzlādes nobraukums (EAER), kombinētais

km

I pielikuma 4. papildinājuma 2.5.3.7.2. punkts (EAER)

Tikai OVC-HEV

31.

Motora brīvgaitas apgriezieni

min-1

I pielikuma 8.a papildinājuma 1.1.2. punkts

Brīvgaitas apgriezieni siltā stāvoklī

32.

Willans koeficienti (ICE) CO2 emisijām

g CO2/MJ

I pielikuma 8.a papildinājuma 1.1.3. punkts

Vērtība atbilstoši A6.App2/3. tabulai, ko izmanto RCB korekcijai

33.

Vilces REESS ietilpība

Ah

I pielikuma 8.a papildinājuma 1.1.10. punkts

OVC-HEV un NOVC-HEV

34.

Vilces REESS tehnoloģijas veids

-

I pielikuma 8.a papildinājuma 1.1.10. punkts

OVC-HEV un NOVC-HEV

35.

Vilces REESS spriegums, nominālais vai laikrindas

V

I pielikuma 8.a papildinājuma 1.1.10. punkts

OVC-HEV un NOVC-HEV

Testā izmantotās nominālās un laikrindas vērtības (20 Hz)

36.

Testa masa

kg

VH – I pielikuma 8.a papildinājuma 1.2.1. punkts, VL – 1.3.1. punkts

VH un VL (attiecīgā gadījumā)

37.

Dinamometra asu skaits testa laikā

-

I pielikuma 8.a papildinājuma 2.1. punkts

Dinamometriskā stenda konfigurācija 1. tipa testa laikā (1 ass, 2 asu) – VH/VL

38.

Maiņstrāvas ģeneratora (līdzstrāvas/līdzstrāvas pārveidotājs – zemsprieguma puse – NOVC un OVC-HEV gadījumā) strāva

A

Kā izmērīts 1. tipa testā

Masīvs: 1 Hz, 0,1A izšķirtspēja, ārējā mērierīce sinhronizēta ar dinamometrisko stendu

39.

Ki reģenerācijas koeficients

piereizināmais/pieskaitāmais

-

I pielikuma 8.a papildinājuma 2.1.1.2.1. punkts

CO2 emisijas; transportlīdzekļiem bez periodiski reģenerējošās sistēmas šī vērtība ir 1

40.

CO2 izmērītā vērtība posmā “mazs” [“zems”]

g CO2/km

I pielikuma 8.a papildinājuma 2.1.1.2.1. punkts

Nekoriģēta izmērītā MCO2.1. lpp. vērtība posmā “mazs” [“zems”] (uzlādes noturēšanas vērtība NOVC- un OVC-HEV gadījumā)

41.

CO2 izmērītā vērtība posmā “vidējs”

g CO2/km

I pielikuma 8.a papildinājuma 2.1.1.2.1. punkts

Nekoriģēta izmērītā MCO2.1. lpp. vērtība posmā “vidējs” (uzlādes noturēšanas vērtība NOVC- un OVC-HEV gadījumā)

42.

CO2 izmērītā vērtība posmā “liels” [“augsts”]

g CO2/km

I pielikuma 8.a papildinājuma 2.1.1.2.1. punkts

Nekoriģēta izmērītā MCO2.1. lpp. vērtība posmā “liels” [“augsts”] (uzlādes noturēšanas vērtība NOVC- un OVC-HEV gadījumā)

43.

CO2 izmērītā vērtība posmā “ļoti liels” [“ļoti augsts”]

g CO2/km

I pielikuma 8.a papildinājuma 2.1.1.2.1. punkts

Nekoriģēta izmērītā MCO2.1. lpp. vērtība posmā “ļoti liels” [“ļoti augsts”] (uzlādes noturēšanas vērtība NOVC- un OVC-HEV gadījumā)

44.

CO2 izmērītā vērtība (kombinētā)

g CO2/km

I pielikuma 8.a papildinājuma 2.1.1.2.1. punkts

Nekoriģēta izmērītā MCO2.1. lpp. vērtība pilnā ciklā (uzlādes noturēšanas vērtība NOVC- un OVC-HEV gadījumā). Ja ir veikts 2. un 3. tests, iesniedz visus izmērītos rezultātus

45.

CO2 izmērītā koriģētā vērtība (kombinētā)

g CO2/km

I pielikuma 8.a papildinājuma 2.1.1.2.1. punkts

Kombinētās izmērītās CO2 emisijas transportlīdzeklim H un L pēc visām piemērojamajām korekcijām, MCO2,C,5. Ja ir veikts 2. un 3. tests, iesniedz visus izmērītos koriģētos rezultātus OVC-HEV un NOVC-HEV gadījumā – uzlādi noturošā režīmā

46.

CO2 deklarētā vērtība

g CO2/km

I pielikuma 8.a papildinājuma 2.1.1.2.1. punkts

Ražotāja deklarētā vērtība

47.

ATCT saimes korekcijas koeficients

-

I pielikuma 8.a papildinājuma 2.1.1.2.2. punkts

ATCT saimes korekcijas koeficients (korekcija 14 °C)

48.

Degvielas patēriņš 1. tipa testa laikā, kas reģistrēts iebūvētajā degvielas patēriņa pārraudzības ierīcē (OBFCM)

l

I pielikuma 8.a papildinājuma 2.1.1.3.1. punkts

Testa laikā patērētā degviela (OVC-HEV un NOVC-HEV gadījumā – uzlādi noturošā vērtība). Ja ir veikts 2. un 3. tests, iesniedz visus rezultātus

49.

Pārejas cikla indeksa numurs

-

I pielikuma 8.a papildinājuma 2.1.1.4.1.4. punkts

OVC-HEV norādīt pārejas cikla indeksa numuru

50.

REESS nominālais spriegums

V

I pielikuma 8.a papildinājuma 1.1.10. punkts

Zemsprieguma akumulatoru baterijai, kā aprakstīts XXI pielikuma 6. papildpielikuma 2. papildinājumā

51.

RCB korekcija

 

 

Korekcija veikta?

0 = Nē | 1 = Jā

52.

RCB korekcijas koeficients

(g/km)/(Wh/km)

I pielikuma 8.a papildinājuma 2.1.1.2.1. punkts

NOVC-HEV un OVC-HEV

53.

Degvielas patēriņš

l/100 km

Nosaka saskaņā ar XXI pielikuma 7. papildpielikuma 6. punktu un izmantojot emisiju kritēriju rezultātus un CO2 emisijas no A7/1. tabulas 2. darbības.

Nelīdzsvarots 1. tipa testa degvielas patēriņš transportlīdzeklim H un, attiecīgā gadījumā, transportlīdzeklim L. Divu vai trīs testu gadījumā paziņo visas vērtības

54.

Laiks

s

Kā izmērīts 1. tipa testā

Masīvs: OBD un dinamometriskā stenda dati, 1 Hz

55.

Ātruma profils (teorētiskais)

km/h

Kā piemērots 1. tipa testā

Masīvs: 1 Hz, izšķirtspēja 0,1 km/h. Ja nav norādīts, ir spēkā ātruma profils, kas noteikts XXI pielikuma 1. papildpielikuma 6. punktā un jo īpaši A1/7.–A1/9., A1/11. un A1/12 tabulā

56.

Ātruma profils (faktiskais)

km/h

Kā izmērīts 1. tipa testā

Masīvs: OBD un dinamometriskā stenda dati, 1 Hz un 10 Hz, izšķirtspēja 0,1 km/h

57.

Pārnesums (teorētiskais)

-

Kā piemēro 1. tipa testā, pamatojoties uz aprēķiniem, kas noteikti XXI pielikuma 2. papildpielikumā

Masīvs: 1Hz. Obligāti transportlīdzekļiem ar manuālo pārnesumkārbu

58.

Motora apgriezienu skaits

apgr./min.

Kā izmērīts 1. tipa testā

Masīvs: 1 Hz, 10 apgr./min. izšķirtspēja no OBD

59.

Motora dzesējošās vielas temperatūra

°C

Kā izmērīts 1. tipa testā

Masīvs: OBD dati, 1 Hz, 1 °C izšķirtspēja

60.

Darba akumulatoru baterijas strāva

A

Kā izmērīts 1. tipa testā

Masīvs: 1 Hz, 0,1A izšķirtspēja, ārējā mērierīce sinhronizēta ar dinamometrisko stendu

61.

Aprēķinātā slodze

-

Kā izmērīts 1. tipa testā

Masīvs: OBD dati, vismaz 1 Hz (iespējamas augstākas frekvences, 1 % izšķirtspēja) testa mērījums

62.

Vilces REESS strāva

A

Kā izmērīts 1. tipa testā

20 Hz laikrindas vērtības, kas izmantotas testā(-os), pārģenerētas uz 1 Hz;

obligāti NOVC-HEV un OVC-HEV

63.

Motora degvielas plūsmas ātrums

g/s

Kā izmērīts 1. tipa testā

Testā reģistrētais momentānais signāls (OVC-HEV un NOVC-HEV gadījumā – uzlādi noturošā vērtība)

64.

Motora degvielas plūsmas ātrums

l/h

Kā izmērīts 1. tipa testā

Turpat

65.

Transportlīdzekļa degvielas plūsmas ātrums

g/s

Kā izmērīts 1. tipa testā

Turpat

66.

Pilnas slodzes jaudas līkne ICEV

kW pret apgr./min.

Ražotāja deklarācija

Pilnas slodzes jaudas līkne motora apgriezienu diapazonā no nidle līdz nrated vai nmax, vai ndv (ngvmax) × vmax, izvēloties lielāko vērtību

67.

Vilces REESS sākotnējais uzlādes stāvoklis

%

Ražotāja deklarācija

Vilces REESS sākotnējais uzlādes stāvoklis uzlādi noturošā stāvoklī (OVC-HEV un NOVC-HEV)

68.

Motora degvielas patēriņš brīvgaitā

g/s

Ražotāja deklarācija

Brīvgaitas degvielas patēriņš siltā stāvoklī

69.

Maiņstrāvas ģeneratora maksimālā jauda

kW

Ražotāja deklarācija

 

70.

Maiņstrāvas ģeneratora lietderība

-

Ražotāja deklarācija

Noklusējuma vērtība = 0,67

71.

Griezes momenta pārveidotājs

-

Ražotāja deklarācija

0 = Nē, 1 = Jā; vai transportlīdzeklī ir izmantots griezes momenta pārveidotājs?

72.

Degvielas taupīšanas pārnesums automātiskajā transmisijā

-

Ražotāja deklarācija

0 = Nē, 1 = Jā

73.

Turbopūte vai kompresors

-

Ražotāja deklarācija

0 = Nē | 1 = Jā – vai motors ir aprīkots ar jebkāda veida pūtes sistēmu?

74.

Apstādināšana–iedarbināšana

-

Ražotāja deklarācija

0 = Nē | 1 = Jā – vai transportlīdzeklim ir apstādināšanas-iedarbināšanas sistēma?

75.

Bremzēšanas enerģijas rekuperācija

-

Ražotāja deklarācija

0 = Nē | 1 = Jā – vai transportlīdzeklim ir enerģijas rekuperācijas tehnoloģijas?

76.

Variējama vārstu darbība

-

Ražotāja deklarācija

0 = Nē | 1 = Jā – vai motoram ir variējama vārstu darbība?

77.

Temperatūras regulācija

-

Ražotāja deklarācija

0 = Nē | 1 = Jā – vai transportlīdzeklim ir tehnoloģijas, kas aktīvi regulē pārnesumkārbas temperatūru?

78.

Tiešā iesmidzināšana/iesmidzināšana ieplūdes kanālos

-

Ražotāja deklarācija

0 = PFI | 1 = DI

79.

Liesdedze

-

Ražotāja deklarācija

0 = Nē | 1 = Jā – vai motorā tiek izmantota liesdedze?

80.

Cilindru deaktivācija

-

Ražotāja deklarācija

0 = Nē | 1 = Jā – vai motorā tiek izmantota cilindru deaktivācijas sistēma? Ja jā, norādiet arī aktīvo cilindru kompresijas pakāpes

81.

Izplūdes gāzu recirkulācija

-

Ražotāja deklarācija

0 = Nē | 1 = Jā – vai transportlīdzeklim ir ārēja EGR sistēma?

82.

Cietdaļiņu filtrs

-

Ražotāja deklarācija

0 = Nē | 1 = Jā – vai transportlīdzeklim ir cietdaļiņu filtrs?

83.

Selektīvā katalītiskā reducēšana

-

Ražotāja deklarācija

0 = Nē | 1 = Jā – vai transportlīdzeklim ir SCR sistēma?

84.

NOx uztvērējs ar skābekli bagātā vidē

-

Ražotāja deklarācija

0 = Nē | 1 = Jā – vai transportlīdzeklim ir NOx uztvērējs ar skābekli bagātā vidē?

85.

Hibrīda transportlīdzekļa konfigurācija (P0, P1, P2, P2 planetārs, P3 vai P4) (*1)

-

Ražotāja deklarācija

Vai transportlīdzeklim ir elektriska mašīna transportlīdzekļa piedziņai un elektroenerģijas ģenerēšanai P0, P1, P2, P2 planetārā, P3 vai P4 pozīcijā, vai to kombinācijā?

86.

Katras elektriskās mašīnas maksimālais izejas griezes moments (P0, P1, P2, P2 planetārā, P3 vai P4) (*1)

Nm

Ražotāja deklarācija

 

87.

Katrai elektriskajai mašīnai attiecība starp elektriskās mašīnas apgriezieniem un atsauces apgriezieniem (P0, P1, P2, P2 planetārā, P3 vai P4) (*1)

-

Ražotāja deklarācija

 

88.

Brīvskrējiena ar ieslēgtu motoru funkcija

-

Ražotāja deklarācija

Jā/Nē. Vai transportlīdzeklim ir brīvskrējiena ar ieslēgtu motoru funkcija (ļauj motoram darboties brīvgaitā transportlīdzekļa brīvskrējiena laikā, lai taupītu degvielu)?

89.

Brīvskrējiena ar izslēgtu motoru funkcija

-

Ražotāja deklarācija

Jā/Nē. Vai transportlīdzeklim ir brīvskrējiena ar izslēgtu motoru funkcija (ļauj motoram izslēgties transportlīdzekļa brīvskrējiena laikā, lai taupītu degvielu)?

90.

Transportlīdzeklis ir nepabeigts

-

Ražotāja deklarācija

0 = Nē | 1 = Jā – vai transportlīdzeklis ir nepabeigts?

91.

Transportlīdzekļa masa nokomplektētā stāvoklī

kg

I pielikuma 4. papildinājuma 1.1. punkts

VH un VL (attiecīgā gadījumā) masa nokomplektētā stāvoklī

92.

Transportlīdzekļa ātruma augstākā robežvērtība

km/h

Cikla atlases parametri – I pielikuma 8.a papildinājuma 1.2.3. punkts

Norādīt, vai 1. tipa testā VH un VL (attiecīgā gadījumā) ir izmantota ātruma augstākā robežvērtība (un tās vērtību)

93.

Transportlīdzekļa maksimālais ātrums

km/h

Cikla atlases parametri – I pielikuma 8.a papildinājuma 1.2.3. punkts

Norādīt transportlīdzekļa maksimālo ātrumu VH un VL (attiecīgā gadījumā)

94.

Papildu informācija pārnesumu pārslēgšanas aprēķināšanai

min-1

I pielikuma 8.a papildinājuma 1.2.4. punkts – pārnesumu pārslēgšanas punkts

Tikai transportlīdzekļiem ar manuālo pārnesumkārbu. Informācija par n_min drive

P1: elektriskā mašīna ir savienota ar motora kloķvārpstu, tāpēc motora apgriezieni ir atsauces apgriezieni.

P2: elektriskā mašīna ir uzstādīta augšpus pārnesumkārbas (pārnesumkārba vai bezpakāpju variators), tāpēc pārnesumkārbas ieejas vārpstas apgriezieni ir atsauces apgriezieni.

P2 planetārs: elektriskā mašīna ir savienota ar planetārā pārvada zobratu, kas nav savienots ar iekšdedzes motoru vai galvenā pārvada pusēm, šeit sauktu par planetāro pusi. Šādā gadījumā norādāmā apgriezienu attiecība ir attiecība starp elektriskās mašīnas un planetārās puses apgriezieniem (atsauces apgriezieni), kas atspoguļo apgriezienu pieauguma/samazinājuma efektu reduktorā.

P3: elektriskā mašīna atrodas tieši augšpus dzenošās ass galvenā pārvada, tāpēc galvenā pārvada ieejas apgriezieni ir atsauces apgriezieni (tas attiecas arī uz elektriskām mašīnām, kas uzstādītas uz planetārā pārvada zobrata galvenā pārvada pusē). Transportlīdzeklim var būt līdz divām P3 mašīnām (viena – priekšējai (P3a) un viena – aizmugurējai (P3b) asij.

P4: elektriskā mašīna atrodas lejpus galvenā pārvada, tāpēc riteņa apgriezieni ir atsauces apgriezieni. Transportlīdzeklim var būt līdz četriem P4 elektromotoriem (pa vienam katram ritenim, kur P4a norāda priekšējos riteņus un P4b – aizmugurējos).


(1)  Ko darbina tikai ar minerāldīzeļdegvielu, biodīzeļdegvielu, benzīnu, etanolu vai minēto degvielu jebkādu kombināciju.

(2)  Ko darbina ar elektroenerģiju un minerāldīzeļdegvielu, biodīzeļdegvielu, benzīnu vai etanolu.

(*1)  P0: elektriskā mašīna ir savienota ar motora darba dzensiksnu, tāpēc motora apgriezieni ir atsauces apgriezieni.


Top