EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021Q0618(02)

Noteikumi, kuri piemērojami Eiropas Atomenerģijas kopienas Apgādes aģentūrai un ar kuriem nosaka to, kā rūdu, izejmateriālu un īpašo skaldmateriālu pieprasījums jāsamēro ar piedāvājumu

C/2021/2893

OV L 218, 18.6.2021, p. 58–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2021/618/oj

18.6.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 218/58


NOTEIKUMI,

kuri piemērojami Eiropas Atomenerģijas kopienas Apgādes aģentūrai un ar kuriem nosaka to, kā rūdu, izejmateriālu un īpašo skaldmateriālu pieprasījums jāsamēro ar piedāvājumu

1. NODAĻA

DARBĪBAS JOMA, DEFINĪCIJAS UN VISPĀRĪGIE PRINCIPI

1. pants

Darbības joma

Ar šiem noteikumiem nosaka to, kā rūdu, izejmateriālu un īpašo skaldmateriālu pieprasījums jāsamēro ar piedāvājumu.

2. pants

Definīcijas

Šajos noteikumos izmanto šādas definīcijas:

1)

“Aģentūra” ir Euratom Apgādes aģentūra, kas izveidota ar Līgumu;

2)

“Kopiena” ir Eiropas Atomenerģijas kopiena (Euratom);

3)

“Kopienas produkcija” ir kodolmateriāli, kas iegūti un ražoti Kopienā, tostarp, bet ne tikai:

a)

rūdas, kas iegūtas Kopienas teritorijā;

b)

izejmateriāli, kas ražoti Kopienas teritorijā, tostarp tie, ko ražotājs iegādājies kā bagātināšanas blakusproduktu;

c)

īpašie skaldmateriāli, kas ražoti Kopienas teritorijā esošos reaktoros pēc kodoldegvielas apstarošanas;

d)

īpašie skaldmateriāli, kas ražoti Kopienas teritorijā, bagātinot ražotājam piederošus izejmateriālus;

4)

“starpnieks” ir jebkura persona vai uzņēmums, kas iegādājas kodolmateriālus, lai tos kā tādus pārdotu tālāk;

5)

“kodolmateriāli” ir rūdas, izejmateriāli un īpašie skaldmateriāli , kas definēti Līguma 197. pantā;

6)

“rūdas” ir “rūdas” Līguma 197. panta 4. punkta nozīmē;

7)

“persona” ir “persona” Līguma 196. panta a) punkta nozīmē;

8)

“ražotājs” ir jebkura persona vai uzņēmums, kas ražo, apstrādā, pārveido vai formē rūdas, izejmateriālus vai īpašus skaldāmos materiālus;

9)

“proformas” ir Aģentūras anketas, ar kurām gada beigās vāc datus tieši no lietotājiem;

10)

“saistīti pakalpojumi” ir kādi no šādiem pakalpojumiem: īpašu skaldmateriālu pārveidošana, bagātināšana, degvielas ražošana, pārstrāde vai uzglabāšana;

11)

“noteikumi” ir šie Noteikumi, kuri piemērojami Eiropas Atomenerģijas kopienas Apgādes aģentūrai un ar kuriem nosaka to, kā rūdu, izejmateriālu un īpašu skaldmateriālu pieprasījums jāsamēro ar piedāvājumu;

12)

“mazi daudzumi” ir daudzumi, kas definēti Mazu daudzumu regulā;

13)

“Mazu daudzumu regula” ir Komisijas 2006. gada 16. janvāra Regula (Euratom) Nr. 66/2006), ar ko mazu daudzumu rūdu, izejmateriālu un īpašu skaldmateriālu pārvešanu atbrīvo no to noteikumu piemērošanas, kuri paredzēti nodaļā par piegādēm, un visas turpmākās tās redakcijas;

14)

“izejmateriāli” ir “izejmateriāli” Līguma 197. panta 3. punkta nozīmē;

15)

“īpaši skaldmateriāli ” ir “īpaši skaldmateriāli ” Līguma 197. panta 1. punkta nozīmē;

16)

“piegādes līgums” ir:

1)

tāds līgums par rūdu un/vai izejmateriālu pirkšanu, pārdošanu, aizdevumu vai nomu, kura vismaz viena puse ir lietotājs vai ražotājs, kas Kopienas teritorijā ražo, apstrādā, pārveido vai formē rūdas, izejmateriālus vai īpašus skaldāmos materiālus, un

2)

tāds līgums par īpašu skaldmateriālu pirkšanu, pārdošanu, apmaiņu, aizdevumu vai nomu, kura vismaz viena puse ir lietotājs, ražotājs vai starpnieks;

17)

“Līgums” ir Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgums;

18)

“uzņēmums” ir “uzņēmums” Līguma 196. panta b) punkta nozīmē;

19)

“lietotājs” ir jebkura persona vai uzņēmums, kas pērk kodolmateriālus vai saistītus pakalpojumus izmantošanai savās vai saistītās atomelektrostacijās vai pētniecības reaktoros Kopienā vai izmantošanai Līguma I pielikumā uzskaitītajās jomās;

20)

“darba diena” attiecas uz Aģentūras darba dienām, kas publicētas Aģentūras tīmekļvietnē.

3. pants

Konfidencialitāte

Līgumus, paziņojumus un visu citu ar līgumiem saistītu informāciju, kas paziņota Aģentūrai, neizpauž nevienai trešai personai bez līgumslēdzēju pušu rakstiskas atļaujas.

2. NODAĻA

INFORMĀCIJAS IESNIEGŠANA

4. pants

Lietotāju iesniegta informācija

1.   Ja Aģentūra to pieprasa, lietotāji līdz nākamā gada 31. janvārim aizpilda un iesniedz proformas par attiecīgo gadu.

2.   Proformās cita starpā jānorāda šāda informācija:

a)

produkta nosaukums;

b)

piegādātājs;

c)

kodolmateriālu īpašības, ķīmiskā forma un citas attiecīgās specifikācijas;

d)

daudzumi (metriskās mērvienībās);

e)

dabīgā urāna izcelsmes valsts (ja zināma);

f)

faktiskais un/vai paredzētais lietojums;

g)

piegādes datumi;

h)

cenas nosacījumi;

i)

krājumi;

j)

paredzamās turpmākās vajadzības.

5. pants

Ražotāju iesniegta informācija

1.   Ja Aģentūra to pieprasa, ražotāji paziņo Aģentūrai savu uzņēmumu un visu to meitasuzņēmumu, kuros tiem pieder lielākā kapitāla daļa, pašreizējo un paredzamo turpmāko produkcijas apjomu. Tie arī paziņo Aģentūrai plānotās piegādes un krājumus, kas ir to īpašumā un/vai valdījumā, pamatojoties uz jau parakstītiem līgumiem.

2.   Paziņojumā jāietver šāda informācija:

a)

produkta nosaukums;

b)

darījuma partneri;

c)

kodolmateriālu īpašības, ķīmiskā forma un citas attiecīgās specifikācijas;

d)

daudzumi (metriskās mērvienībās);

e)

dabīgā urāna izcelsmes valsts (ja zināma);

f)

piegādes gads;

g)

cenas nosacījumi (ja zināmi);

h)

urāna krājumi, tostarp informācija par pieejamību pārdošanai;

i)

paredzamais turpmākais produkcijas apjoms.

3.   Informāciju Aģentūrai paziņo 20 (divdesmit) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas.

6. pants

Starpnieku iesniegta informācija

1.   Starpnieki paziņo Aģentūrai informāciju par visiem tādiem iepriekšējā mēnesī parakstītiem līgumiem par rūdu un/vai izejmateriālu pirkšanu, pārdošanu, apmaiņu, aizdevumu vai nomu, kas nav piegādes līgumi. Starpnieki šādu paziņojumu sniedz katru mēnesi.

2.   Paziņojumā cita starpā jāietver šāda informācija:

a)

produkta nosaukums;

b)

darījuma partneri;

c)

kodolmateriālu īpašības, ķīmiskā forma un citas attiecīgās specifikācijas;

d)

daudzumi (metriskās mērvienībās);

e)

dabīgā urāna izcelsmes valsts (ja zināma);

f)

piegādes datumi;

g)

cenas nosacījumi.

3.   Informāciju Aģentūrai paziņo 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc attiecīgā mēneša beigām.

7. pants

Papildu informācijas iesniegšana

Ja Aģentūra to pieprasa, lietotāji, ražotāji un starpnieki paziņo Aģentūrai visu papildu informāciju, kas tai vajadzīga, lai varētu veikt uzdevumus, kuri tai uzticēti ar Līgumu. Informāciju Aģentūrai paziņo 10 (desmit) darba dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas (vai — pēc pamatota pieprasījuma — ilgākā laikposmā, par ko ar Aģentūru panākta rakstiska vienošanās).

8. pants

Uz saņemtās informācijas pamata veiktā analīze

1.   Pamatojoties uz informāciju, kas sniegta saskaņā ar noteikumu 4., 5., 6. un 7. pantu, un uz tirgus dalībnieku paziņoto papildu informāciju, Aģentūra analizē tirgus tendences un piegādes potenciālu. Aģentūra šīs analīzes galvenos rezultātus iekļauj savā gada ziņojumā, kas katru gadu ne vēlāk kā 30. jūnijā jāpublicē tās tīmekļvietnē.

2.   Aģentūra publicē arī urāna cenu indeksus un papildu ziņojumus par kodolmateriālu tirgu, tostarp ziņojumus, ko sagatavojušas Padomdevējas komitejas izveidotās darba grupas.

3. NODAĻA

PIEGĀDES LĪGUMI

9. pants

Piegādes līgumu slēgšana

1.   Spēkā ir tikai Aģentūras slēgti piegādes līgumi.

2.   Aģentūra slēdz piegādes līgumu, to parakstot.

10. pants

Piegādes līgumu slēgšanai piemērojamās procedūras

1.   Piegādes līgumiem piemēro šādas procedūras:

a)

vienkāršotā procedūra;

b)

centralizētā procedūra pēc Aģentūras lēmuma gadījumā, ja ir apdraudēta kodolmateriālu regulāra piegāde.

2.   Vienkāršotās procedūras īstenošana neatņem Aģentūrai ekskluzīvās tiesības, kas tai piešķirtas ar Līgumu.

11. pants

Vienkāršotā procedūra

1.   Lietotājiem ir atļauts aicināt ražotājus, starpniekus vai citus to izvēlētus lietotājus tieši iesniegt piedāvājumus, kā arī brīvi risināt sarunas par piegādes līgumu.

2.   Piegādes līgumā jāietver vismaz šāda informācija:

a)

līgumslēdzēju pušu, tostarp Aģentūras, nosaukums;

b)

piegādājamo materiālu daudzumi vai šo daudzumu noteikšanai izmantotā metodika;

c)

piegādājamo materiālu ķīmiskā forma;

d)

piegādājamo kodolmateriālu izcelsmes valsts; ja piegādes līguma parakstīšanas brīdī šī informācija nav zināma, lietotājs iespējami drīz to rakstiski paziņo Aģentūrai;

e)

piegāžu grafiks (ja tas ir zināms piegādes līguma parakstīšanas brīdī);

f)

piegādes vieta;

g)

piegādes veids (fiziska piegāde vai pārveduma grāmatojums);

h)

cena un maksājuma noteikumi, tostarp, attiecīgā gadījumā, cenas aprēķināšanai izmantotā metode;

i)

piegādes līguma darbības periods;

j)

datums(-i), kad puses parakstīja piegādes līgumu.

3.   Visus piegādes līguma oriģinālus Aģentūrai parakstīšanai iesniedz 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad līgumu parakstījušas visas puses, izņemot Aģentūru (vai — pēc pamatota pieprasījuma — ilgākā laikposmā, par ko ar Aģentūru panākta rakstiska vienošanās).

4.   Piegādes līguma oriģināliem pievieno aizpildītu iesnieguma veidlapu, kas pieejama Aģentūras tīmekļvietnē.

5.   Izņemot gadījumus, kad piemērojams šo noteikumu 15. pants, Aģentūra lēmumu par līguma slēgšanu pieņem 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad tā līgumu saņēmusi, ar noteikumu, ka Aģentūrai ir paziņota visa vajadzīgā informācija. Ja Aģentūra pieprasa papildu informāciju, šis laikposms sākas, kad Aģentūra ir saņēmusi visu informāciju, kas tai vajadzīga piegādes avotu uzraudzības veikšanai.

6.   Ja Aģentūra slēdz piegādes līgumu, tā vienu oriģinālu saglabā savai uzskaitei un pārējos oriģinālus atdod pusei, kas tos nosūtījusi, informējot to par piešķirto atsauces numuru.

7.   Ja Aģentūra konstatē, ka ir apdraudēta regulāra un taisnīga kodolmateriālu piegāde Kopienas lietotājiem, tā var nolemt apturēt šīs vienkāršotās procedūras piemērošanu un atgriezties pie noteikumu 12. pantā paredzētās centralizētās procedūras.

12. pants

Centralizētā procedūra

1.   Šo procedūru piemēro, ja Aģentūra konstatē, ka ir apdraudēta regulāra kodolmateriālu piegāde lietotājiem, tostarp, bet ne tikai, situācijās, kad kodolmateriāli lietotājiem nav pieejami samērīgā laikposmā vai ir pieejami tikai par pārmērīgi augstām cenām.

2.   Aģentūras lēmums, ar ko aptur vienkāršotās procedūras piemērošanu un nosaka centralizētās procedūras piemērošanas jomu, stājas spēkā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

3.   Šādās situācijās kodolmateriālu piegādi ārpuskopienas klientiem un/vai to apmaiņu ar šiem klientiem var veikt tikai pēc tam, kad ir apmierinātas Kopienas lietotāju vajadzības.

4.   Piegādes līgumu, ko puses parakstījušas pirms Aģentūras lēmuma publicēšanas saskaņā ar šā panta 2. punktu, apstrādā saskaņā ar procedūru, kas piemērojama dienā, kad puses parakstījušas līgumu.

13. pants

Piegādes līgumu izmaiņas

1.   Visas piegādes līguma izmaiņas (grozījumi, papildinājumi, pavadvēstules, cesijas līgumi, savstarpēji saskaņota izbeigšana) Aģentūrai jānoslēdz saskaņā ar procedūru, kas izmantota sākotnējā līguma vajadzībām.

2.   Ja vienpusēji paziņots par piegādes līguma anulēšanu, Aģentūrai par to paziņo 10 (desmit) darba dienu laikā no dienas, kad attiecīgi nosūtīts vai saņemts vienpusējas anulēšanas paziņojums.

14. pants

Atteikums slēgt piegādes līgumu

1.   Saskaņā ar jebkuru no šo noteikumu 10. pantā minētajām procedūrām Aģentūrai ir tiesības iebilst pret piegādes līgumu, kas varētu traucēt Līguma mērķu sasniegšanu.

2.   Ja Aģentūra nolemj neslēgt piegādes līgumu, tā ar pamatotu lēmumu informē attiecīgās puses un visus iesniegtos dokumentus atdod pusei, kas tos iesniegusi.

3.   Aģentūra jo īpaši var nolemt neslēgt piegādes līgumu gadījumā, ja 10 (desmit) darba dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas nav iesniegts Aģentūras prasītais skaidrojums.

4.   Šo lēmumu vai lēmuma neesību var nodot Komisijai izskatīšanai saskaņā ar Aģentūras statūtu 5. panta 5. punktu.

15. pants

Komisijas atļauja

1.   Iepriekšēja Komisijas atļauja ir vajadzīga Kopienas produkcijas eksportam (Līguma 59. panta b) punkts un 62. panta 1. punkta c) apakšpunkts) un piegādes līgumu slēgšanai uz periodu, kas pārsniedz 10 gadus (Līguma 60. pants).

2.   Šādos gadījumos Aģentūra uzsāk procedūru Komisijas atļaujas saņemšanai.

4. NODAĻA

LĪGUMU PAR SAISTĪTIEM PAKALPOJUMIEM UN LĪGUMU PAR MAZIEM DAUDZUMIEM PAZIŅOŠANA

16. pants

Līgumi par saistītiem pakalpojumiem

1.   Līgumus par saistītiem pakalpojumiem saskaņā ar Līguma 75. pantu Aģentūrai paziņo 10 (desmit) darba dienu laikā no to parakstīšanas dienas (vai — pēc pamatota pieprasījuma — ilgākā laikposmā, par ko ar Aģentūru panākta rakstiska vienošanās).

2.   Paziņojumā jāietver vismaz šāda informācija:

a)

līgumslēdzēju pušu nosaukums;

b)

attiecīgo materiālu zināmie vai paredzamie daudzumi;

c)

attiecīgo materiālu ķīmiskā forma;

d)

attiecīgo materiālu izcelsmes valsts; ja līguma parakstīšanas brīdī šī informācija nav zināma, to iespējami drīz rakstiski paziņo Aģentūrai;

e)

piegāžu grafiks;

f)

piegādes vieta;

g)

līguma darbības periods;

h)

datums(-i), kad puses parakstīja līgumu.

3.   Līgumu paziņo, izmantojot veidlapu, kas pieejama Aģentūras tīmekļvietnē.

4.   Aģentūra apstiprina paziņojumu un paziņo līgumam piešķirto atsauces numuru 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no dienas, kad tā saņēmusi paziņojumu, ar noteikumu, ka Aģentūrai ir iesniegta visa vajadzīgā informācija.

5.   Ja Aģentūra pieprasa papildu informāciju, šā panta 4. punktā noteiktais laikposms tiek pārtraukts ar šo pieprasījumu un atsākts pēc informācijas saņemšanas.

6.   Par visām sākotnējā līguma izmaiņām, kas attiecas uz kādu no 2. punktā minētajiem elementiem, tostarp par līguma anulēšanu, Aģentūrai paziņo saskaņā ar šajā pantā noteikto procedūru.

7.   Ja līgumā par saistītiem pakalpojumiem ietverti noteikumi par kodolmateriālu piegādi, to uzskata par piegādes līgumu un iesniedz Aģentūrai noslēgšanai.

17. pants

Līgumi par maziem daudzumiem

1.   Par visiem rūdu, izejmateriālu un īpašo skaldmateriālu pārvedumiem, importu vai eksportu mazos daudzumos paziņo Aģentūrai.

2.   Visas personas, kas importē vai eksportē mazus daudzumus, un visi piegādātāji, kas Kopienā pārved mazus daudzumus, iesniedz Aģentūrai ceturkšņa pārskatu par šiem darījumiem.

3.   Ceturkšņa pārskatus Aģentūrai iesniedz viena mēneša laikā pēc tā ceturkšņa beigām, kurā darījumi veikti, un tajos iekļauj informāciju, kas paredzēta Mazo daudzumu regulas 3. pantā.

4.   Ja Aģentūra ir saņēmusi visu vajadzīgo informāciju, tā apstiprina ceturkšņa pārskatus un, ja iespējams, paziņo līgumiem piešķirtos atsauces numurus 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no dienas, kad tā saņēmusi pārskatus.

5. NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

18. pants

Stāšanās spēkā

1.   Šie noteikumi stājas spēkā dienā, kas noteikta Aģentūras lēmumā, ar kuru tie pieņemti.

2.   Piegādes līgumus, ko puses parakstījušas pirms šo noteikumu spēkā stāšanās dienas, apstrādā saskaņā ar to parakstīšanas dienā piemērojamajiem noteikumiem.


Top