EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021H0816

Padomes Ieteikums (ES) 2021/816 (2021. gada 20. maijs), ar ko groza Ieteikumu (ES) 2020/912 par pagaidu ierobežojumu nebūtiskiem ceļojumiem uz ES un iespējamu šāda ierobežojuma atcelšanu

ST/8822/2021/REV/1

OV L 182, 21.5.2021, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2021/816/oj

21.5.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 182/1


PADOMES IETEIKUMS (ES) 2021/816

(2021. gada 20. maijs),

ar ko groza Ieteikumu (ES) 2020/912 par pagaidu ierobežojumu nebūtiskiem ceļojumiem uz ES un iespējamu šāda ierobežojuma atcelšanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 77. panta 2. punkta b) un e) apakšpunktu un 292. panta pirmo un otro teikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2020. gada 30. jūnijā pieņēma Ieteikumu (ES) 2020/912 par pagaidu ierobežojumu nebūtiskiem ceļojumiem uz ES un iespējamu šāda ierobežojuma atcelšanu (1).

(2)

Padome 2021. gada 2. februārī grozīja Ieteikumu (ES) 2020/912 par pagaidu ierobežojumu nebūtiskiem ceļojumiem uz ES un iespējamu šāda ierobežojuma atcelšanu (2), lai atjauninātu kritērijus, kas tiek izmantoti nolūkā novērtēt to, vai nebūtiski ceļojumi no trešām valstīm ir droši un būtu jāatļauj.

(3)

Ar to pašu grozījumu tika ieviesti mehānismi, kuru mērķis ir ierobežot bažas raisošo SARS-CoV-2 vīrusa variantu izplatību ES+ zonā (3).

(4)

Kopš tā laika ES+ zonā, kā arī daudzos citos reģionos un trešās valstīs ir uzsāktas masveida vakcinācijas kampaņas pret SARS-CoV-2 vīrusu.

(5)

Komisija 2021. gada 17. martā ierosināja divas regulas (4), lai izveidotu digitālos zaļos sertifikātus, ar kuru palīdzību Covid-19 pandēmijas laikā tiktu atvieglota droša un brīva pārvietošanās Eiropas Savienībā. Eiropas Savienībā digitālais zaļais sertifikāts būs apliecinājums tam, ka persona ir vakcinējusies pret Covid-19, ir saņēmusi negatīvu testa rezultātu vai ir pārslimojusi Covid-19. Dalībvalstis joprojām būs atbildīgas par to, lai izlemtu, kurus sabiedrības veselības ierobežojumus var atcelt attiecībā uz ceļotājiem, taču tām nediskriminējošā veidā būtu jāpiemēro šādi atbrīvojumi ceļotājiem, kuriem ir digitālais zaļais sertifikāts.

(6)

Aizvien pieejamāki kļūst zinātniskie ieteikumi un empīriskie pierādījumi par vakcinācijas ietekmi, un arvien konsekventākā apmērā tie ļauj pārliecinoši secināt, ka vakcinācija palīdz pārraut vīrusa pārneses ķēdi.

(7)

Minētie pierādījumi liecina, ka konkrētos gadījumos var droši atcelt ceļošanas ierobežojumus personām, kuras var apliecināt, ka saņēmušas pēdējo ieteicamo tādas Covid-19 vakcīnas devu, kas Eiropas Savienībā ir atļauta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004 (5), un ka šādi atbrīvojumi varētu būt pamatoti arī tad, ja persona ir vakcinēta ar Covid-19 vakcīnu, kura iekļauta PVO ārkārtas lietojuma sarakstā.

(8)

Bērniem, kuri sava vecuma dēļ nevar tikt vakcinēti pret Covid-19, būtu jāatļauj ceļot kopā ar saviem vakcinētajiem vecākiem ar nosacījumu, ka viņu PĶR Covid-19 tests, kas veikts ne agrāk kā 72 stundas pirms ES+ zonas robežas šķērsošanas, ir negatīvs. Šajos gadījumos dalībvalstis varētu pieprasīt papildu testus pēc ierašanās.

(9)

Tomēr pagaidām ir pieejami vien daži pētījumi par to, vai bažas raisoši vīrusa varianti spēj izvairīties no imūnreakcijas, kuru izraisa dažādās Covid-19 vakcīnas. Tādēļ saskaņā ar piesardzīgu pieeju būtu jāizveido “ārkārtas apturēšanas” mehānisms, lai ļautu dalībvalstīm koordinēti pieņemt steidzamus un laikā ierobežotus pasākumus, kuru mērķis ir ātri reaģēt uz tāda varianta parādīšanos konkrētā trešā valstī, kurš tiek pakļauts specifiskai pārbaudei, un it īpaši gadījumos, kad Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) to noteicis par uzmanību prasošu variantu. Izmantojot šo ārkārtas apturēšanas mehānismu, vajadzētu būt iespējai veikt atbilstošus pasākumus, tostarp ieceļošanas ierobežojumus, lai nepieļautu šāda varianta ienešanu un izplatīšanos ES+ zonā. Šādi pasākumi būtu ātri jākoordinē Padomē, lai nodrošinātu kopējas pieejas īstenošanu.

(10)

Novērtējot epidemioloģisko situāciju kādā trešā valstī, būtu jāņem vērā progress, kas gūts minētās valsts iedzīvotāju vakcinācijā pret vīrusu.

(11)

Kolīdz tiks pieņemtas regulas par digitālo zaļo sertifikātu, tās radīs pamatu tam, lai ar Komisijas īstenošanas aktu uzskatītu trešo valstu izdotus vakcinācijas sertifikātus par digitālajiem zaļajiem sertifikātiem līdzvērtīgiem sertifikātiem vai izdotu šādus sertifikātus personām, kuras ir vakcinētas trešās valstīs. Lai nodrošinātu koordinētu pieeju dalībvalstu starpā un atvieglotu trešo valstu ceļotāju ceļošanu ES+ zonā, būtu jāveic pasākumi, kuru mērķis ir šo noteikumu izmantošanas atvieglināšana. Šajā nolūkā dalībvalstis varētu apsvērt iespēju izveidot portālu, kurā ārpus ES+ zonas dzīvojošās personas varētu lūgt, lai viņu vakcinācijas sertifikāts, ko izdevusi kāda trešā valsts, tiktu atzīts par uzticamu vakcinācijas apliecinājumu, un/vai lūgtu “digitālā zaļā sertifikāta” izdošanu.

(12)

Ja dalībvalstis akceptē vakcinācijas apliecinājumu, lai atceltu ierobežojumus, kas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem ir ieviesti Covid-19 izplatības ierobežošanai, piemēram, prasības ievērot karantīnu/pašizolāciju vai veikt SARS-CoV-2 infekcijas testu, tām principā būtu jāatceļ šīs prasības attiecībā uz ceļotājiem, kuri dzīvo trešā valstī un kuri ne vēlāk kā 14 dienas pirms ieceļošanas ES+ zonā ir saņēmuši pēdējo ieteicamo tādas Covid-19 vakcīnas devu, kas Eiropas Savienībā ir atļauta, ievērojot Regulu (EK) Nr. 726/2004. Dalībvalstis varētu arī nolemt atcelt ierobežojumus attiecībā uz ieceļotājiem, kuri ir vakcinēti ar citu Covid-19 vakcīnu, kas iekļauta PVO ārkārtas lietojuma sarakstā. Tomēr abi minētie punkti nebūtu jāpiemēro gadījumā, ja dalībvalsts ir izmantojusi ārkārtas apturēšanas mehānismu. Līdz brīdim, kad tiks pieņemtas un kļūs piemērojamas regulas par digitālo zaļo sertifikātu, un līdz brīdim, kad Komisija pieņems īstenošanas aktu, ar ko trešo valstu izdotus vakcinācijas sertifikātus uzskatīs par digitālajiem zaļajiem sertifikātiem līdzvērtīgiem sertifikātiem, dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai uz valsts tiesību aktu pamata akceptēt trešo valstu izdotus sertifikātus, kas ietver vismaz minimālo datu kopumu, ņemot vērā spēju pārbaudīt sertifikāta autentiskumu, derīgumu un integritāti un to, vai tajā ir ietverti visi attiecīgie dati.

(13)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā Nr. 22 par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalās šā ieteikuma pieņemšanā, un Dānijai šis ieteikums nav saistošs un nav jāpiemēro. Tā kā šis ieteikums pilnveido Šengenas acquis, Dānija saskaņā ar minētā protokola 4. pantu sešos mēnešos pēc tam, kad Padome ir pieņēmusi lēmumu par šo ieteikumu, izlemj, vai tā šo ieteikumu ieviesīs.

(14)

Šis ieteikums ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuru īstenošanā Īrija nepiedalās saskaņā ar Padomes Lēmumu 2002/192/EK (6); tādēļ Īrija nepiedalās šā ieteikuma pieņemšanā, un Īrijai šis ieteikums nav saistošs un nav jāpiemēro.

(15)

Attiecībā uz Islandi un Norvēģiju – saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Savienības Padomi un Islandes Republiku un Norvēģijas Karalisti par šo valstu asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā šis ieteikums ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuri attiecas uz jomu, kas minēta Padomes Lēmuma 1999/437/EK (7) 1. panta A punktā.

(16)

Attiecībā uz Šveici – saskaņā ar Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā šis ieteikums ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuri attiecas uz jomu, kas minēta Lēmuma 1999/437/EK (8) 1. panta A punktā, to lasot saistībā ar Padomes Lēmuma 2008/146/EK (9) 3. pantu.

(17)

Attiecībā uz Lihtenšteinu – saskaņā ar Protokolu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā šis ieteikums ir to Šengenas acquis noteikumu pilnveidošana, kuri attiecas uz jomu, kas minēta Lēmuma 1999/437/EK (10) 1. panta A punktā, to lasot saistībā ar Lēmuma 2011/350/ES (11) 3. pantu.

(18)

Šā ieteikuma juridiskais statuss, kā atgādināts 13.–17. apsvērumā, neskar to, ka visām dalībvalstīm Šengenas zonas pienācīgas darbības interesēs lēmums atcelt ierobežojumu nebūtiskiem ceļojumiem uz ES ir jāpieņem koordinēti,

IR PIEŅĒMUSI ŠO IETEIKUMU.

Ieteikumu (ES) 2020/912 groza šādi:

1.

Ieteikuma 2. punkta pirmās daļas piekto ievilkumu aizstāj ar šādu:

“–

valstī esošā vīrusa veids, jo īpaši, vai ir konstatēti uzmanību prasoši vīrusa varianti vai bažas raisoši varianti. Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC) variantus novērtē kā uzmanību prasošus un bažas raisošus, balstoties uz tādām nozīmīgām vīrusa īpašībām kā pārnese, slimības smagums un spēja izvairīties no imūnreakcijas.”

2.

Ieteikuma 2. punkta otrajā daļā skaitli “25” aizstāj ar skaitli “75”.

Ieteikuma 2. punkta trešo daļu aizstāj ar šādu:

“Dati attiecībā uz “testēšanas rādītāju”, “pozitīvo testu īpatsvara rādītāju” un “bažas raisošu un uzmanību prasošu vīrusa variantu” būtu jānodrošina Eiropas Slimību profilakses un kontroles centram (ECDC), pamatojoties uz informāciju, kas darīta pieejama ECDC. Šādus datus varētu papildināt ar ES delegāciju, PVO un citu slimību kontroles centru sniegtu informāciju, ja tāda ir pieejama, pamatojoties arī uz 2020. gada 11. jūnija paziņojumam pievienoto kontrolsarakstu.”

Ieteikuma 2. punktā pievieno šādu jaunu ceturto daļu:

“Papildus 2. punkta pirmajā daļā minētajai informācijai ECDC būtu jāpublicē un regulāri jāatjaunina karte, kas parāda situāciju attiecībā uz bažas raisošiem un uzmanību prasošiem vīrusa variantiem trešās valstīs.”

3.

Ieteikuma 6. punktu groza šādi:

a)

pēc pirmās daļas pievieno šādu teikumu:

“Turklāt būtiski ceļojumi būtu jāatļauj īpašām II pielikumā minētajām ceļotāju kategorijām, kas veic būtiskas funkcijas vai kam ir būtiskas vajadzības.”;

b)

veco trešo daļu svītro.

4.

Pēc 6. punkta iekļauj šādu jaunu 6.a punktu:

“6.a

Neskarot 6. punkta a) un b) apakšpunktu, ja dalībvalstis akceptē vakcinācijas apliecinājumu, lai atceltu ceļošanas ierobežojumus, kuru mērķis ir ierobežot Covid-19 izplatību, dalībvalstīm principā būtu jāatceļ pagaidu ierobežojums nebūtiskiem ceļojumiem uz ES attiecībā uz tiem ceļotājiem no trešām valstīm, kuri ne vēlāk kā 14 dienas pirms ieceļošanas ES+ zonā ir saņēmuši pēdējo ieteicamo tādas Covid-19 vakcīnas devu, kas Eiropas Savienībā ir atļauta, ievērojot Regulu (EK) Nr. 726/2004.

Dalībvalstis arī varētu atcelt pagaidu ierobežojumu nebūtiskiem ceļojumiem uz ES attiecībā uz šādiem ceļotājiem, kuri ne vēlāk kā 14 dienas pirms ieceļošanas ES+ zonā ir saņēmuši pēdējo ieteicamo tādas Covid-19 vakcīnas devu, kas iekļauta PVO ārkārtas lietojuma sarakstā.

Šajā nolūkā ceļotājiem, kuri vēlas veikt nebūtisku ceļojumu uz kādu dalībvalsti, vajadzētu būt derīgam Covid-19 vakcinācijas apliecinājumam. Dalībvalstis saskaņā ar valsts tiesību aktiem varētu akceptēt trešo valstu izdotus vakcinācijas sertifikātus, kas ietver vismaz minimālo datu kopumu, piemēram, personas identifikācijas datus, vakcīnas veidu un vakcīnas ievadīšanas datumu, ņemot vērā nepieciešamību pārbaudīt sertifikāta autentiskumu, derīgumu un integritāti un to, vai tajā ir ietverti visi attiecīgie dati.

Ja dalībvalstis nolemj atcelt ierobežojumus ceļotājiem, kuriem ir derīgs Covid-19 vakcinācijas apliecinājums, tām būtu katrā atsevišķā gadījumā jāņem vērā arī ES+ zonai piešķirtā savstarpība.”

5.

Ieteikuma 7. punkta pirmā teikuma sākumā iekļauj vārdus “neskarot 6.a punktu”.

Pēc 7. punkta trešās daļas iekļauj šādas jaunas daļas, kas kļūst par jaunu 7.a punktu:

“Ja epidemioloģiskā situācija kādā trešā valstī vai reģionā strauji pasliktinās un jo īpaši, ja tiek konstatēts bažas raisošs vai uzmanību prasošs vīrusa variants, dalībvalstīm izņēmuma kārtā būtu jāpieņem steidzams pagaidu ierobežojums visiem ceļojumiem uz ES attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kuru dzīvesvieta ir minētajā trešā valstī. Šis ceļošanas ierobežojums nebūtu jāpiemēro 6. punkta a) un b) apakšpunktā minētajām personām un ceļotājiem, kas uzskaitīti II pielikuma i) punktā un iv)–ix) punktā. Tomēr šie ceļotāji būtu jāpakļauj atbilstošai un regulārai testēšanai, tostarp pirms izbraukšanas, kā paredzēts 7. punktā, un viņiem būtu jāievēro pašizolācija/karantīna pat tad, ja viņi ne vēlāk kā 14 dienas pirms ieceļošanas ES+ zonā ir saņēmuši pēdējo ieteicamo tādas Covid-19 vakcīnas devu, kas Eiropas Savienībā ir atļauta saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 726/2004, vai ir saņēmuši pēdējo ieteicamo tādas Covid-19 vakcīnas devu, kura iekļauta PVO ārkārtas lietojuma sarakstā.

Ja kāda dalībvalsts piemēro šādus ierobežojumus, tad Padomes struktūrās sanākušajām dalībvalstīm ciešā sadarbībā ar Komisiju būtu steidzami un koordinētā veidā jāpārskata situācija. Šādi ierobežojumi būtu jāpārskata vismaz reizi divās nedēļās, ņemot vērā epidemioloģiskās situācijas attīstību.”

Ieteikuma 7. punkta ceturtā un piektā daļa tiek iekļauta pēc 7.a punkta un kļūst par jauna 7.b punkta pirmo un otro daļu.

Briselē, 2021. gada 20. maijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

A. SANTOS SILVA


(1)  Padomes Ieteikums (ES) 2020/912 (2020. gada 30. jūnijs) par pagaidu ierobežojumu nebūtiskiem ceļojumiem uz ES un iespējamu šāda ierobežojuma atcelšanu (OV L 208 I, 1.7.2020., 1. lpp.).

(2)  Padomes Ieteikums (ES) 2021/132 (2021. gada 2. februāris), ar ko groza Ieteikumu (ES) 2020/912 par pagaidu ierobežojumu nebūtiskiem ceļojumiem uz ES un iespējamu šāda ierobežojuma atcelšanu (OV L 41, 4.2.2021., 1. lpp.).

(3)  “ES+ zona” ietver visas Šengenas zonas dalībvalstis (tostarp Bulgāriju, Horvātiju, Kipru un Rumāniju), kā arī četras Šengenas asociētās valstis. Tā ietver arī Īriju, ja Īrija nolemtu pievienoties.

(4)  Priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā (digitālais zaļais sertifikāts) (COM(2021) 130 final) un priekšlikums Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par sadarbspējīgu vakcinācijas, testēšanas un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas Covid-19 pandēmijas laikā likumīgi uzturas vai likumīgi dzīvo dalībvalstu teritorijā (digitālais zaļais sertifikāts) (COM(2021) 140 final).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 726/2004 (2004. gada 31. marts), ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Savienības procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru (OV L 136, 30.4.2004., 1. lpp.).

(6)  Padomes Lēmums 2002/192/EK (2002. gada 28. februāris) par Īrijas lūgumu piedalīties dažu Šengenas acquis noteikumu īstenošanā (OV L 64, 7.3.2002., 20. lpp.).

(7)  OV L 176, 10.7.1999., 36. lpp.

(8)  OV L 53, 27.2.2008., 52. lpp.

(9)  Padomes Lēmums 2008/146/EK (2008. gada 28. janvāris) par to, lai Eiropas Kopienas vārdā noslēgtu Nolīgumu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā (OV L 53, 27.2.2008., 1. lpp.).

(10)  OV L 160, 18.6.2011., 21. lpp.

(11)  Padomes Lēmums 2011/350/ES (2011. gada 7. marts) par to, lai Eiropas Savienības vārdā noslēgtu Protokolu starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu, Šveices Konfederāciju un Lihtenšteinas Firstisti par Lihtenšteinas Firstistes pievienošanos Nolīgumam starp Eiropas Savienību, Eiropas Kopienu un Šveices Konfederāciju par Šveices Konfederācijas asociēšanu Šengenas acquis īstenošanā, piemērošanā un pilnveidošanā saistībā ar kontroles atcelšanu pie iekšējām robežām un personu pārvietošanos (OV L 160, 18.6.2011., 19. lpp.).


Top