EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1273

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/1273 (2021. gada 30. jūlijs), ar ko nolūkā atvieglot tiesības brīvi pārvietoties Savienībā nosaka Sanmarīno izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2021/5788

OJ L 277, 2.8.2021, p. 151–153 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1273/oj

2.8.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 277/151


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2021/1273

(2021. gada 30. jūlijs),

ar ko nolūkā atvieglot tiesības brīvi pārvietoties Savienībā nosaka Sanmarīno izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā (1), un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (ES) 2021/953 tiek noteiks Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvars (“ES digitālais Covid sertifikāts”), lai atvieglotu sertifikāta turētāju tiesību uz brīvu pārvietošanos izmantošanu Covid-19 pandēmijas laikā. Minētā regula arī palīdz atvieglot to brīvas pārvietošanās ierobežojumu pakāpenisku un koordinētu atcelšanu, kurus dalībvalstis ieviesušas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, lai ierobežotu SARS-CoV-2 izplatīšanos.

(2)

Regula (ES) 2021/953 ļauj akceptēt Covid-19 sertifikātus, ko trešās valstis izdevušas Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, ja Komisija konstatē, ka minētie Covid-19 sertifikāti ir izdoti saskaņā ar standartiem, kas uzskatāmi par līdzvērtīgiem tiem, kuri noteikti saskaņā ar šo regulu. Turklāt saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/954 (2) dalībvalstīm ir jāpiemēro Regulā (ES) 2021/953 paredzētie noteikumi attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, uz kuriem neattiecas minētās regulas darbības joma, bet kuri likumīgi uzturas vai dzīvo to teritorijā un kuriem ir tiesības ceļot uz citām dalībvalstīm saskaņā ar Savienības tiesību aktiem. Tāpēc visi šajā lēmumā izklāstītie konstatējumi par līdzvērtību būtu jāpiemēro Covid-19 vakcinācijas sertifikātiem, ko Sanmarīno izdod Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem. Līdzīgi, pamatojoties uz Regulu (ES) 2021/954, šādi konstatējumi par līdzvērtību attiecas arī uz Covid-19 sertifikātiem, ko Sanmarīno izdod trešo valstu valstspiederīgajiem, kuri likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā saskaņā ar minētajā regulā paredzētajiem nosacījumiem.

(3)

Pēc Sanmarīno pieprasījuma Komisija 2021. gada 30. jūnijā veica tehniskos testus, kas apliecināja, ka Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikāti, ko Sanmarīno izdevusi saskaņā ar tās Sanmarīno digitālā Covid sertifikāta (“smdcc”) sistēmu, ir sadarbspējīgi ar uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953 un kas ļauj verificēt to autentiskumu, derīgumu un integritāti. Komisija arī apstiprināja, ka Covid-19 sertifikātos, ko Sanmarīno izdevusi saskaņā ar “smdcc” sistēmu, ir ietverti vajadzīgie dati.

(4)

Sanmarīno 2021. gada 14. jūlijā sniedza Komisijai informāciju par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas sertifikātu izdošanu saskaņā ar sistēmu “smdcc”. Sanmarīno informēja Komisiju, ka tā uzskata, ka tās Covid-19 sertifikāti tiek izdoti saskaņā ar standartu un tehnoloģisku sistēmu, kas ir sadarbspējīga ar uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953 un kas ļauj verificēt sertifikātu autentiskumu, derīgumu un integritāti. Šajā saistībā Sanmarīno informēja Komisiju, ka Covid-19 sertifikātos, ko Sanmarīno izdevusi saskaņā ar “smdcc” sistēmu, ir ietverti Regulas (ES) 2021/953 pielikumā minētie dati.

(5)

Turklāt Sanmarīno informēja Komisiju, ka tā izdos sadarbspējīgus vakcinācijas sertifikātus Covid-19 vakcīnām. Pašlaik tās ir vakcīnas “Comirnaty”, “Moderna”, “Vaxzevria”, “Janssen” un “Sputnik V”.

(6)

Turklāt Sanmarīno informēja Komisiju par to, ka tā izdos sadarbspējīgus testa sertifikātus tikai attiecībā uz nukleīnskābes amplifikācijas testiem vai ātrajiem antigēna testiem, kas iekļauti Covid-19 ātro antigēna testu kopīgajā un atjauninātajā sarakstā, par kuru, pamatojoties uz Padomes 2021. gada 21. janvāra ieteikumu (3), ir vienojusies Veselības drošības komiteja, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmuma Nr. 1082/2013/ES (4) 17. pantu.

(7)

Sanmarīno arī informēja Komisiju, ka tā akceptēs vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātus, ko dalībvalstis izdevušas saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953. Sanmarīno informēja Komisiju, ka tā akceptēs vakcinācijas apliecinājumu par vakcīnām, kas ir atļautas ES mērogā (pēc Eiropas Zāļu aģentūras atzinuma saņemšanas), vakcīnām, kurām ES dalībvalsts kompetentā iestāde piešķīrusi pagaidu tirdzniecības atļauju, un vakcīnām, kurām ir pabeigta procedūra iekļaušanai PVO ārkārtas lietojuma sarakstā. Sanmarīno turklāt informēja Komisiju, ka tā akceptēs testa sertifikātus, kuru pamatā ir NAAT (piemēram, RT-PCR), un ātros antigēna testus Veselības drošības komitejas sarakstā. Sanmarīno arī akceptēs pārslimošanas sertifikātus, kuru pamatā ir NAAT (piemēram, RT-PCR).

(8)

Sanmarīno 2021. gada 22. jūlijā arī informēja Komisiju, ka, verificējot vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātus, ko dalībvalstis izdevušas saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953, sertifikātos iekļautos persondatus apstrādā tikai, lai verificētu un apstiprinātu turētāja vakcināciju, testa rezultātus vai pārslimošanu, un pēc tam tos neglabās.

(9)

Tādējādi ir izpildīti nepieciešamie elementi, lai konstatētu, ka Covid-19 sertifikāti, ko Sanmarīno izdevusi saskaņā ar “smdcc” sistēmu, ir uzskatāmi par līdzvērtīgiem tiem sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

(10)

Tādēļ Covid-19 sertifikāti, kurus Sanmarīno izdevusi saskaņā ar “smdcc” sistēmu, būtu jāakceptē saskaņā ar nosacījumiem, kas minēti Regulas (ES) 2021/953 5. panta 5. punktā, 6. panta 5. punktā un 7. panta 8. punktā.

(11)

Lai šo lēmumu varētu piemērot, Sanmarīno vajadzētu būt savienotai ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953.

(12)

Lai aizsargātu Savienības intereses, jo īpaši sabiedrības veselības jomā, Komisija var izmantot savas pilnvaras, lai apturētu vai izbeigtu šā lēmuma piemērošanu, ja vairs netiek izpildīti Regulas (ES) 2021/953 8. panta 2. punktā paredzētie nosacījumi.

(13)

Ņemot vērā nepieciešamību pēc iespējas drīz savienot Sanmarīno ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953, šim lēmumam būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(14)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Regulas (ES) 2021/953 14. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lai atvieglotu tiesības brīvi pārvietoties Savienībā, Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātus, ko Sanmarīno izdevusi saskaņā ar “smdcc” sistēmu, uzskata par līdzvērtīgiem tiem sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

2. pants

Sanmarīno ir savienota ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2021. gada 30. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 211, 15.6.2021., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/954 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru attiecībā uz trešo valstu valstspiederīgajiem, kas Covid-19 pandēmijas laikā likumīgi uzturas vai dzīvo dalībvalstu teritorijā (OV L 211, 15.6.2021., 24. lpp.)

(3)  Padomes Ieteikums (2021. gada 21. janvāris) par vienotu sistēmu ātro antigēna testu izmantošanai un validēšanai un Covid-19 testa rezultātu savstarpējai atzīšanai ES (OV C 24, 22.1.2021., 1. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1082/2013/ES (2013. gada 22. oktobris) par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 2119/98/EK (OV L 293, 5.11.2013., 1. lpp.).


Top