EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1220

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/1220 (2021. gada 26. jūlijs), ar ko Īstenošanas lēmumu (ES) 2021/76 groza attiecībā uz harmonizētajiem standartiem par ugunsdzēsēju liftu uzbūves un uzstādīšanas drošības noteikumiem un liftu ekspluatācijas īpašībām ugunsgrēka gadījumā (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2021/5491

OV L 267, 27.7.2021, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1220/oj

27.7.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 267/17


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2021/1220

(2021. gada 26. jūlijs),

ar ko Īstenošanas lēmumu (ES) 2021/76 groza attiecībā uz harmonizētajiem standartiem par ugunsdzēsēju liftu uzbūves un uzstādīšanas drošības noteikumiem un liftu ekspluatācijas īpašībām ugunsgrēka gadījumā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1025/2012 (2012. gada 25. oktobris) par Eiropas standartizāciju, ar ko groza Padomes Direktīvas 89/686/EEK un 93/15/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 94/9/EK, 94/25/EK, 95/16/EK, 97/23/EK, 98/34/EK, 2004/22/EK, 2007/23/EK, 2009/23/EK un 2009/105/EK, un ar ko atceļ Padomes Lēmumu 87/95/EEK un Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. 1673/2006/EK (1), un jo īpaši tās 10. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/33/ES (2) 14. pantu liftus un liftu drošības sastāvdaļas, kas atbilst tiem harmonizētajiem [saskaņotajiem] standartiem vai to daļām, uz kuriem atsauces ir publicētas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī, uzskata par atbilstīgiem minētās direktīvas I pielikumā izklāstītajām veselības un drošības pamatprasībām, uz kurām attiecas minētie standarti vai to daļas.

(2)

Ar Komisijas Īstenošanas lēmumu C(2016) 5884 (3) Komisija lūdza CEN izstrādāt un pārskatīt harmonizētos standartus Direktīvas 2014/33/ES īstenošanas vajadzībām, lai nodrošinātu, ka tie joprojām atbilst vispāratzītajiem tehnikas sasniegumiem, lai saskaņā ar Direktīvas 2014/33/ES I pielikuma 1.1. punkta prasībām atbilstu Direktīvas 2014/33/ES I pielikumā noteiktajām veselības un drošības pamatprasībām un attiecīgā gadījumā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2006/42/EK (4) I pielikumā noteiktajām veselības un drošības pamatprasībām.

(3)

Pamatojoties uz Īstenošanas lēmumā C(2016) 5884 izklāstīto pieprasījumu, CEN pārskatīja harmonizētos standartus EN 81-72:2015 un EN 81-73:2016, uz kuriem atsauces ir publicētas Komisijas Īstenošanas lēmumā (ES) 2021/76 (5). Pārskatīšana tika veikta, lai minētos standartus pielāgotu Direktīvas 2014/33/ES tiesiskajam regulējumam un palielinātu juridisko noteiktību un skaidrību, tostarp izstrādātu precīzāku ZA pielikumu un ieviestu datētas normatīvās atsauces. Tā rezultātā tika pieņemts harmonizētais standarts EN 81-72:2020 par drošības prasībām attiecībā uz ugunsdzēsēju liftu uzbūvi un uzstādīšanu un harmonizētais standarts EN 81-73:2020 par liftu ekspluatācijas īpašībām ugunsgrēka gadījumā. Pārskatīšanas rezultātā harmonizētajos standartos EN 81-72:2015 un EN 81-73:2016 būtiskas tehniskas izmaiņas netika veiktas.

(4)

Komisija kopā ar CEN ir novērtējusi, vai harmonizētie standarti EN 81-72:2020 un EN 81-73:2020 atbilst Īstenošanas lēmumā C(2016) 5884 izklāstītajam pieprasījumam.

(5)

Harmonizētie standarti EN 81-72:2020 un EN 81-73:2020 atbilst veselības un drošības pamatprasībām, kuras bija paredzēts aptvert un kuras noteiktas Direktīvā 2014/33/ES. Tāpēc ir lietderīgi Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēt atsauces uz minētajiem standartiem.

(6)

Harmonizētie standarti EN 81-72:2020 un EN 81-73:2020 aizstāj harmonizētos standartus EN 81-72:2015 un EN 81-73:2016. Tāpēc atsauces uz harmonizētajiem standartiem EN 81-72:2015 un EN 81-73:2016 Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī ir jāatsauc.

(7)

Lai ražotājiem dotu pietiekami daudz laika sagatavoties harmonizēto standartu EN 81-72:2020 un EN 81-73:2020 piemērošanai, atsauču uz harmonizētajiem standartiem EN 81-72:2015 un EN 81-73:2016 atsaukšana ir jāatliek.

(8)

Tādēļ Īstenošanas lēmums (ES) 2021/76 būtu attiecīgi jāgroza.

(9)

No dienas, kad Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēta atsauce uz kādu harmonizētu standartu, tāda standarta ievērošana ļauj prezumēt atbilstību attiecīgajām Savienības saskaņošanas tiesību aktos izvirzītajām pamatprasībām. Tādēļ šim lēmumam būtu jāstājas spēkā tā publicēšanas dienā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Īstenošanas lēmuma (ES) 2021/76 I pielikumu groza saskaņā ar šā lēmuma pielikumu.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Pielikuma 1. un 3. punktu piemēro no 2023. gada 27. janvāra.

Briselē, 2021. gada 26. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 316, 14.11.2012., 12. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/33/ES (2014. gada 26. februāris) par dalībvalstu tiesību aktu saskaņošanu attiecībā uz liftiem un liftu drošības sastāvdaļām (OV L 96, 29.3.2014., 251. lpp.).

(3)  Komisijas Īstenošanas lēmums C(2016) 5884 (2016. gada 21. septembris) par standartizācijas pieprasījumu Eiropas Standartizācijas komitejai attiecībā uz liftiem un liftu drošības sastāvdaļām, lai palīdzētu īstenot Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/33/ES.

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/42/EK (2006. gada 17. maijs) par mašīnām, un ar kuru groza Direktīvu 95/16/EK (OV L 157, 9.6.2006., 24. lpp.).

(5)  Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/76 (2021. gada 26. janvāris) par liftu un liftu drošības sastāvdaļu harmonizētajiem standartiem, kas izstrādāti Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2014/33/ES īstenošanas vajadzībām (OV L 27, 27.1.2021., 20. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas lēmuma (ES) 2021/76 I pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 9. ierakstu svītro;

2)

iekļauj šādu 9.a ierakstu:

“9.a

EN 81-72:2020

Drošuma noteikumi liftu uzbūvei un uzstādīšanai. Īpašie lietojumi pasažieru un kravas/pasažieru liftiem. 72. daļa: Ugunsdzēsēju lifti”;

3)

pielikuma 10. ierakstu svītro;

4)

iekļauj šādu 10.a ierakstu:

“10.a

EN 81-73:2020

Drošuma noteikumi liftu uzbūvei un uzstādīšanai. Īpašie lietojumi pasažieru un kravas/pasažieru liftiem. 73. daļa: Liftu ekspluatācijas īpašības ugunsgrēka gadījumā”.


Top