EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1126

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/1126 (2021. gada 8. jūlijs), ar ko nosaka Šveices izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2021/5155

OJ L 243, 9.7.2021, p. 49–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1126/oj

9.7.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 243/49


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2021/1126

(2021. gada 8. jūlijs),

ar ko nosaka Šveices izdoto Covid-19 sertifikātu līdzvērtīgumu sertifikātiem, kuri izdoti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 (2021. gada 14. jūnijs) par sadarbspējīgu Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu (ES digitālais Covid sertifikāts) izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvaru nolūkā atvieglot brīvu pārvietošanos Covid-19 pandēmijas laikā (1), un jo īpaši tās 3. panta 10. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (ES) 2021/953 tiek noteiks Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu izdošanas, verifikācijas un akceptēšanas satvars (“ES digitālais Covid sertifikāts”), lai atvieglotu sertifikāta turētāju tiesību uz brīvu pārvietošanos izmantošanu Covid-19 pandēmijas laikā. Minētā regula arī palīdz atvieglot to brīvas pārvietošanās ierobežojumu pakāpenisku un koordinētu atcelšanu, kurus dalībvalstis ieviesušas saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, lai ierobežotu SARS-CoV-2 izplatīšanos.

(2)

Savienības pilsoņiem un Šveices valstspiederīgajiem ir savstarpējas ieceļošanas un uzturēšanās tiesības, kuru pamatā ir Nolīgums starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Šveices Konfederāciju, no otras puses, par personu brīvu pārvietošanos (2) (“FMOPA”). Kaut arī FMOPA I pielikuma 5. panta 1. punktā ir paredzēta iespēja ierobežot brīvu pārvietošanos sabiedrības veselības apsvērumu dēļ, tomēr tajā nav iekļauts Savienības aktu iestrādāšanas mehānisms. Tādējādi uz Šveici attiecas Regulas (ES) 2021/953 3. panta 10. punktā paredzētais pilnvarojums.

(3)

Šveice 2021. gada 4. jūnijā pieņēma rīkojumu par Covid-19 sertifikātiem (3) (“Šveices Covid-19 sertifikātu rīkojums”), kas ir juridiskais pamats Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātu izdošanai.

(4)

Šveice 2021. gada 23. jūnijā informēja Komisiju par to, ka tā izdod sadarbspējīgus vakcinācijas sertifikātus tikai attiecībā uz Covid-19 vakcīnām, kuras ir atļautas Šveicē. Pašlaik tās ir Covid-19 vakcīnas Comirnaty, Moderna un Janssen, kas atbilst Covid-19 vakcīnām, uz kurām attiecas Regulas (ES) 2021/953 5. panta 5. punkta pirmā daļa. Turklāt Šveice informēja Komisiju par to, ka tā izdod Covid-19 vakcinācijas sertifikātus pēc katras devas saņemšanas un tajos skaidri norāda, vai vakcinācijas kurss ir pabeigts.

(5)

Šveice informēja Komisiju arī par to, ka tā izdos sadarbspējīgus testa sertifikātus tikai attiecībā uz nukleīnskābes amplifikācijas testiem vai ātrajiem antigēna testiem, kas iekļauti Covid-19 ātro antigēna testu kopīgajā un atjauninātajā sarakstā, par kuru, pamatojoties uz Padomes 2021. gada 21. janvāra ieteikumu (4), ir vienojusies Veselības drošības komiteja, kas izveidota ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmuma Nr. 1082/2013/ES (5) 17. pantu.

(6)

Turklāt Šveice informēja Komisiju par to, ka tā izdod sadarbspējīgus pārslimošanas sertifikātus ne agrāk kā 11 dienas pēc pozitīva testa un ka tie ir derīgi līdz 180 dienām.

(7)

Šveice informēja Komisiju arī par to, ka Šveices sistēma Covid-19 sertifikātu izdošanai saskaņā ar Šveices Covid-19 sertifikātu rīkojumu atbilst tehniskajām specifikācijām, kas noteiktas Komisijas Īstenošanas lēmumā (ES) 2021/1073 (6).

(8)

Komisija 2021. gada 9. jūnijā veica tehniskos testus, kas apliecināja, ka Covid-19 sertifikātus, kurus Šveice izdevusi saskaņā ar Šveices Covid-19 sertifikātu rīkojumu, dalībvalstis tehniski var pārbaudīt, izmantojot uz Regulas (ES) 2021/953 pamata izveidoto uzticamības satvaru.

(9)

Šveice 2021. gada 23. jūnijā arī sniedza oficiālu apliecinājumu, ka tā akceptēs sertifikātus, ko izdevušas dalībvalstis saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

(10)

Konkrēti, Šveice informēja Komisiju par to, ka tad, ja tā akceptē vakcinācijas apliecinājumu nolūkā atbrīvot no brīvas pārvietošanās ierobežojumiem, kas saskaņā ar FMOPA ir ieviesti, lai ierobežotu SARS-CoV-2 izplatību, tā ar tādiem pašiem nosacījumiem arī akceptēs vakcinācijas sertifikātus, kurus saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953 Savienības dalībvalstis ir izdevušas attiecībā uz Covid-19 vakcīnu, kam tirdzniecības atļauja piešķirta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 726/2004 (7). Šveice šim pašam nolūkam var arī akceptēt vakcinācijas sertifikātus, kurus saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953 dalībvalstis izdevušas attiecībā uz Covid-19 vakcīnu, kam dalībvalsts kompetentā iestāde piešķīrusi tirdzniecības atļauju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2001/83/EK (8), Covid-19 vakcīnu, kuras izplatīšana ir atļauta uz laiku saskaņā ar minētas direktīvas 5. panta 2. punktu, vai Covid-19 vakcīnu, kurai ir pabeigta procedūra iekļaušanai PVO ārkārtas lietojuma sarakstā. Ja Šveice akceptē vakcinācijas sertifikātus attiecībā uz šādu Covid-19 vakcīnu, tā ar tādiem pašiem nosacījumiem arī akceptēs vakcinācijas sertifikātus, kurus saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953 dalībvalstis ir izdevušas attiecībā uz to pašu Covid-19 vakcīnu.

(11)

Turklāt Šveice informēja Komisiju par to, ka tad, ja nolūkā atbrīvot no brīvas pārvietošanās ierobežojumiem, kas saskaņā ar FMOPA un ņemot vērā pārrobežu kopienu īpašo situāciju, ir ieviesti, lai ierobežotu SARS-CoV-2 izplatīšanos, Šveice pieprasa apliecinājumu par testa SARS-CoV-2 infekcijas noteikšanai veikšanu, tā saskaņā ar tādiem pašiem nosacījumiem arī akceptēs testa sertifikātus, kuros norādīts negatīvs rezultāts un kurus saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953 ir izdevušas dalībvalstis.

(12)

Šveice informēja Komisiju arī par to, ka tad, ja Šveice akceptē apliecinājumu par SARS-CoV-2 infekcijas pārslimošanu nolūkā atcelt brīvas pārvietošanās ierobežojumus, kas saskaņā ar FMOPA ir ieviesti, lai ierobežotu SARS-CoV-2 izplatīšanos, tā ar tādiem pašiem nosacījumiem akceptēs pārslimošanas sertifikātus, kurus saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953 ir izdevušas dalībvalstis.

(13)

Tajā pašā laikā tehniskais tests, kas tika veikts 2021. gada 9. jūnijā, apliecināja, ka dalībvalstu izdotos ES digitālos Covid sertifikātus Šveice tehniski var pārbaudīt, izmantojot uz Regulas (ES) 2021/953 pamata izveidoto uzticamības satvaru.

(14)

Tādējādi pastāv vajadzīgie elementi, lai konstatētu, ka Covid-19 sertifikāti, kurus Šveice izdevusi saskaņā ar Šveices Covid-19 sertifikātu rīkojumu, ir uzskatāmi par līdzvērtīgiem tiem sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

(15)

Tādēļ Covid-19 sertifikāti, kurus Šveice izdevusi saskaņā ar Šveices Covid-19 sertifikātu rīkojumu, būtu jāakceptē saskaņā ar nosacījumiem, kas minēti Regulas (ES) 2021/953 5. panta 5. punktā, 6. panta 5. punktā un 7. panta 8. punktā. Attiecīgi, ja dalībvalstis akceptē apliecinājumu par vakcināciju, apliecinājumu par SARS-CoV-2 infekcijas pārslimošanu vai apliecinājumu par testa veikšanu SARS-CoV-2 infekcijas noteikšanai nolūkā atbrīvot no brīvas pārvietošanās ierobežojumiem, kas ieviesti, lai ierobežotu SARS-CoV-2 izplatību, tās ar tādiem pašiem nosacījumiem arī akceptē saskaņā ar Šveices Covid-19 sertifikātu rīkojumu Šveices izdotos vakcinācijas sertifikātus attiecībā uz Covid-19 vakcīnu, kam piešķirta tirdzniecības atļauja saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 726/2004, pārslimošanas sertifikātus vai testa sertifikātus, kuros norādīts negatīvs rezultāts. Dalībvalstis šim pašam nolūkam varētu arī akceptēt vakcinācijas sertifikātus, ko saskaņā ar Šveices Covid-19 sertifikātu rīkojumu Šveice ir izdevusi attiecībā uz Covid-19 vakcīnu, kurai kompetentā Šveices iestāde ir piešķīrusi tirdzniecības atļauju, taču kurai nav piešķirta tirdzniecības atļauja saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 726/2004.

(16)

Lai aizsargātu Savienības intereses, jo īpaši sabiedrības veselības jomā, Komisija var izmantot savas pilnvaras, lai apturētu vai izbeigtu šā lēmuma piemērošanu, ja vairs netiek izpildīti Regulas (ES) 2021/953 3. panta 10. punktā paredzētie nosacījumi.

(17)

Lai šo lēmumu varētu piemērot, Šveicei vajadzētu būt savienotai ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953.

(18)

Ņemot vērā nepieciešamību pēc iespējas drīz savienot Šveici ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953, šim lēmumam būtu jāstājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(19)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi komiteja, kura izveidota ar Regulas (ES) 2021/953 14. pantu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Covid-19 vakcinācijas, testa un pārslimošanas sertifikātus, kurus Šveice izdevusi saskaņā ar Šveices Covid-19 sertifikātu rīkojumu, uzskata par līdzvērtīgiem tiem sertifikātiem, kas izdoti saskaņā ar Regulu (ES) 2021/953.

2. pants

Šveice ir savienota ar ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvaru, kas izveidots ar Regulu (ES) 2021/953.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2021. gada 8. jūlijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 211, 15.6.2021., 1. lpp.

(2)  OV L 114, 30.4.2002., 6. lpp.

(3)  Verordnung vom 4. Juni 2021 über Zertifikate zum Nachweis einer Covid-19-Impfung, einer Covid-19-Genesung oder eines Covid-19-Testergebnisses (Covid-19-Verordnung Zertifikate), AS 2021 325/ Ordonnance du 4 juin 2021 sur les certificats attestant la vaccination contre le COVID-19, la guérison du COVID-19 ou la réalisation d’un test de dépistage du COVID-19 (Ordonnance COVID-19 certificats), RO 2021 325/Ordinanza del 4 giugno 2021 concernente i certificati attestanti l’avvenuta vaccinazione anti-COVID-19, la guarigione dalla COVID-19 o il risultato di un test COVID-19 (Ordinanza sui certificati COVID-19), RU 2021 325.

(4)  Padomes Ieteikums (2021. gada 21. janvāris) par vienotu sistēmu ātro antigēna testu izmantošanai un validēšanai un Covid-19 testa rezultātu savstarpējai atzīšanai ES (OV C 24, 22.1.2021., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums Nr. 1082/2013/ES (2013. gada 22. oktobris) par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem un ar ko atceļ Lēmumu Nr. 2119/98/EK (OV L 293, 5.11.2013., 1. lpp.).

(6)  Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/1073 (2021. gada 28. jūnijs), ar ko nosaka tehniskās specifikācijas un noteikumus ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/953 izveidotā ES digitālā Covid sertifikāta uzticamības satvara īstenošanai (OV L 230, 30.6.2021., 32. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 726/2004 (2004. gada 31. marts), ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto un veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības Savienības procedūras un izveido Eiropas Zāļu aģentūru (OV L 136, 30.4.2004., 1. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2001/83/EK (2001. gada 6. novembris) par Kopienas kodeksu, kas attiecas uz cilvēkiem paredzētām zālēm (OV L 311, 28.11.2001., 67. lpp.).


Top