EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0008

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2021/8 (2020. gada 23. decembris), ar ko Komisiju pilnvaro balsojumā atbalstīt Eiropas Investīciju fonda reģistrētā kapitāla palielināšanu

OJ L 3, 7.1.2021, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/8/oj

7.1.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 3/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS (ES) 2021/8

(2020. gada 23. decembris),

ar ko Komisiju pilnvaro balsojumā atbalstīt Eiropas Investīciju fonda reģistrētā kapitāla palielināšanu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 173. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

pēc apspriešanās ar Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komiteju,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (1),

tā kā:

(1)

Eiropas Investīciju fonda (“Fonds”) statūtu 5. panta 2. punktā paredzēts, ka Fonda reģistrēto kapitālu var palielināt ar Fonda pilnsapulces lēmumu (“pilnssapulce”), ko pieņem ar 85 % nodoto balsu vairākumu.

(2)

Ņemot vērā Covid-19 krīzes paredzamo ietekmi un lai palīdzētu Savienībai un Fondam reaģēt uz krīzi, īstenojot ierosināto Eiropas Parlamenta un Padomes regulu, ar ko izveido programmu InvestEU kā daļu no daudzgadu finanšu shēmas 2021.–2027. gadam un turpinot attīstīt Fonda lomu valstu un reģionālo programmu pārvaldībā, ir nepieciešams nekavējoties palielināt Fonda reģistrēto kapitālu par 2 870 000 000 EUR.

(3)

Fonda Direktoru padome (“Direktoru padome”) ir nolēmusi iesniegt pilnsapulcē pieprasījumu apstiprināt Fonda reģistrētā kapitāla palielināšanu par 2 870 000 000 EUR, emitējot 2 870 jaunas kapitāla daļas, kā arī apstiprināt kārtību, tostarp maksājuma, šādai kapitāla palielināšanai. Ja kapitāla palielināšana tiks apstiprināta, katras jaunās kapitāla daļas nominālvērtība būs 1 000 000 EUR, un katra parakstītā kapitāla daļa būs apmaksāta 20 % apmērā no tās nominālvērtības. Pilnsapulcei būtu iespējams pieprasīt atlikušo 80 % maksājumu saskaņā ar Fonda statūtu 7. panta 3. punktā paredzētajiem nosacījumiem. Visām kapitāla daļām, neatkarīgi no tā, vai tās ir esošas vai no jauna emitētas, būs vienāda vērtība, un tām būs vienādas tiesības visos aspektos.

(4)

Direktoru padome ir ierosinājusi, ka no jauna reģistrētās akcijas ir pieejamas parakstīšanai vienā parakstīšanās periodā, kas sākas uzreiz pēc tam, kad kopsapulce ir apstiprinājusi kapitāla palielināšanu, un beidzas 2021. gada 30. septembrī. Savienība varēs piedalīties parakstīšanā saskaņā ar pilnsapulces lēmumā paredzētajiem nosacījumiem, tiklīdz būs stājies spēkā tiesību akts, kas apstiprina Savienības dalību kapitāla palielināšanā.

(5)

Lai Savienības pārstāvis iespējami drīz pilnsapulcē varētu balsot par kapitāla palielināšanu, tiek uzskatīts par lietderīgu paredzēt izņēmumu astoņu nedēļu un desmit dienu laikposmiem, kas minēti Līgumam par Eiropas Savienību, Līgumam par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumam pievienotā Protokola Nr. 1 par valstu parlamentu lomu Eiropas Savienībā 4. pantā. Tā paša iemesla dēļ lēmumam būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Komisija tiek pilnvarota Savienības vārdā Eiropas Investīciju fonda pilnsapulcē balsojumā atbalstīt ierosināto Fonda reģistrētā kapitāla palielināšanu par 2 870 000 000 EUR.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2020. gada 23. decembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

D. M. SASSOLI

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. ROTH


(1)  Eiropas Parlamenta 2020. gada 15. decembra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2020. gada 22. decembra lēmums.


Top