EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D0003

Padomes Lēmums (ES) 2021/3 (2020. gada 23. novembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Narkotisko vielu komisijas atkārtoti sasauktajā sešdesmit trešajā sesijā attiecībā uz kanabisu un kanabisam radniecīgu vielu iekļaušanu sarakstos, kuri pievienoti 1961. gada Vienotajai konvencijai par narkotiskajām vielām, kas grozīta ar 1972. gada protokolu, un 1971. gada Konvencijai par psihotropajām vielām

OJ L 4, 7.1.2021, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/3/oj

7.1.2021   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 4/1


PADOMES LĒMUMS (ES) 2021/3

(2020. gada 23. novembris)

par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Narkotisko vielu komisijas atkārtoti sasauktajā sešdesmit trešajā sesijā attiecībā uz kanabisu un kanabisam radniecīgu vielu iekļaušanu sarakstos, kuri pievienoti 1961. gada Vienotajai konvencijai par narkotiskajām vielām, kas grozīta ar 1972. gada protokolu, un 1971. gada Konvencijai par psihotropajām vielām

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 83. panta 1. punktu saistībā ar 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO) 1961. gada Vienotā konvencija par narkotiskajām vielām, kas grozīta ar 1972. gada protokolu (“Konvencija par narkotiskajām vielām”), stājās spēkā 1975. gada 8. augustā.

(2)

Ievērojot Konvencijas par narkotiskajām vielām 3. pantu, Narkotisko vielu komisija (CND) var lemt par vielu pievienošanu minētās konvencijas sarakstos. Izmaiņas sarakstos tā var veikt tikai saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas (PVO) ieteikumiem, taču tā var arī nolemt, ka PVO ieteiktās izmaiņas neveiks.

(3)

ANO 1971. gada Konvencija par psihotropajām vielām (“Konvencija par psihotropajām vielām”) stājās spēkā 1976. gada 16. augustā.

(4)

Ievērojot Konvencijas par psihotropajām vielām 2. pantu, CND, pamatojoties uz PVO ieteikumiem, var lemt par vielu pievienošanu minētās konvencijas sarakstos vai svītrošanu no tiem. CND piemīt plaša rīcības brīvība ņemt vērā ekonomiskos, sociālos, juridiskos, administratīvos un citus faktorus, taču tā nevar rīkoties patvaļīgi.

(5)

Izmaiņas Konvencijas par narkotiskajām vielām un Konvencijas par psihotropajām vielām sarakstos tieši ietekmē narkotiku kontroles jomā pieņemto Savienības tiesību aktu darbības jomu. Padomes Pamatlēmums 2004/757/TI (1) attiecas uz vielām, kas uzskaitītas minēto konvenciju sarakstos. Tādēļ jebkādas izmaiņas minēto konvenciju sarakstos tiek tieši iekļautas kopīgos Savienības noteikumos.

(6)

CND tās atkārtoti sasauktajā sešdesmit trešajā sesijā, kas ieplānota notiks 2020. gada 2.–4. decembrī Vīnē, ir jāpieņem lēmumi par kanabisu un kanabisam radniecīgām vielām, kuriem, pamatojoties uz Konvenciju par narkotiskajām vielām vai Konvenciju par psihotropajām vielām, jau tiek piemēroti kontroles pasākumi.

(7)

Savienība nav Konvencijas par narkotiskajām vielām vai Konvencijas par psihotropajām vielām puse. Tai ir novērotājas statuss CND, kuras locekles ar tiesībām balsot tās atkārtoti sasauktajā sešdesmit trešajā sesijā ir 12 dalībvalstis. Tāpēc ir nepieciešams, lai Padome pilnvarotu minētās dalībvalstis paust Savienības nostāju par vielu iekļaušanu sarakstos, kas pievienoti Konvencijai par narkotiskajām vielām un Konvencijai par psihotropajām vielām, jo lēmumi par vielu iekļaušanu minēto konvenciju starptautiskajos sarakstos ir Savienības kompetencē.

(8)

PVO 2019. gada 24. janvārī izdeva sešus ieteikumus pēc tās ekspertu komitejas narkotiku atkarības jautājumos (“PVO ekspertu komiteja”) 41. sanāksmē veiktās kritiskās pārskatīšanas attiecībā uz kanabisu un kanabisam radniecīgām vielām. Minēto ieteikumu mērķis nav atļaut kanabisa un kanabisam radniecīgu vielu rekreatīvo lietošanu.

(9)

Saskaņā ar novērtējumu, ko veikusi PVO ekspertu komiteja, kanabiss un kanabisa sveķi netiek uzskatīti par vielām, kuru negatīvā ietekme būtu līdzīga citu Konvencijas par narkotiskajām vielām IV sarakstā iekļauto vielu ietekmei. Turklāt ir konstatēts, ka perorāli lietojamiem kanabisa preparātiem ir terapeitiskais potenciāls sāpju un citu medicīnisko stāvokļu, piemēram, epilepsijas un spastiskuma, kas saistīts ar multiplo sklerozi, ārstēšanā.

(10)

PVO uzskatīja, ka kanabiss un kanabisa sveķi būtu jāiekļauj sarakstā ar tādu kontroles līmeni, kurš novērstu kaitējumu, ko izraisa kanabisa lietošana, bet tajā pašā laikā neradītu šķēršļus piekļuvei kanabisam radniecīgiem preparātiem un to pētniecībai un izstrādei medicīniskas izmantošanas nolūkā. Tādēļ PVO secināja, ka kanabisa un kanabisa sveķu iekļaušana Konvencijas par narkotiskajām vielām IV sarakstā neatbilst kritērijiem tam, lai narkotisko vielu iekļautu minētajā sarakstā.

(11)

Minētajā ieteikumā nav paredzēts mainīt kanabisam un kanabisa sveķiem piemērojamo starptautisko kontroles pasākumu līmeni. Ieteikumā pienācīgi ņem vērā zinātnes attīstību šajā jomā kopš kanabisa un kanabisa sveķu pirmās iekļaušanas Konvencijā par narkotiskajām vielām. Kanabisa un kanabisa sveķu svītrošana no Konvencijas par narkotiskajām vielām IV saraksta varētu būt lietderīga, lai gūtu vairāk kolektīvo zināšanu par kanabisa ārstniecisko lietderību, kā arī par tā radīto kaitējumu.

(12)

Tāpēc Savienības nostājai vajadzētu būt svītrot kanabisu un kanabisa sveķus no Konvencijas par narkotiskajām vielām IV saraksta.

(13)

Saskaņā ar novērtējumu, ko veikusi PVO ekspertu komiteja, delta-9-tetrahidrokanabinols un tā aktīvais stereoizomērs dronabinols, jo īpaši nelikumīgi iegūtos augstas tīrības atvasinājumos, var radīt negatīvu ietekmi, atkarību un nelabvēlīgas lietošanas potenciālu, kas ir vismaz tikpat liels kā kanabisam, kurš ir iekļauts Konvencijas par narkotiskajām vielām I sarakstā. Viela, kuras nelabvēlīgas lietošanas varbūtība un kuras negatīvā ietekme ir līdzīga kā kādai vielai, kas jau ir iekļauta Konvencijas par narkotiskajām vielām sarakstā, parasti tiktu iekļauta sarakstā tādā pašā veidā kā minētā viela. Tā kā delta-9-tetrahidrokanabinola nelabvēlīgas lietošanas varbūtība un tā negatīvā ietekme ir līdzīga kā kanabisam, tas atbilst kritērijiem, lai to iekļautu Konvencijas par narkotiskajām vielām I sarakstā.

(14)

PVO sapratne bija tāda, ka delta-9-tetrahidrokanabinola iekļaušana tajā pašā konvencijā un tajā pašā sarakstā, kurā iekļauts kanabiss, proti, Konvencijas par narkotiskajām vielām I sarakstā, ievērojami atvieglotu Konvencijas par narkotiskajām vielām un Konvencijas par psihotropajām vielām kontroles pasākumu īstenošanu dalībvalstīs. Tāpēc PVO ieteica delta-9-tetrahidrokanabinolu un tā aktīvo stereoizomēru dronabinolu iekļaut Konvencijas par narkotiskajām vielām I sarakstā un, ja minētais ieteikums tiks pieņemts, svītrot tos no Konvencijas par psihotropajām vielām II saraksta.

(15)

Minētajā ieteikumā nav paredzēts mainīt delta-9-tetrahidrokanabinolam un tā aktīvajam stereoizomēram dronabinolam piemērojamo starptautisko kontroles pasākumu līmeni. Tas varētu arī atvieglot kontroles pasākumu īstenošanu dalībvalstīs.

(16)

Tāpēc Savienības nostājai vajadzētu būt pievienot delta-9-tetrahidrokanabinolu un tā aktīvo stereoizomēru dronabinolu Konvencijas par narkotiskajām vielām I sarakstā un, ja minētais ieteikums tiks pieņemts, svītrot tos no Konvencijas par psihotropajām vielām II saraksta.

(17)

Saskaņā ar novērtējumu, ko veikusi PVO ekspertu komiteja, tetrahidrokanabinols (delta-9-tetrahidrokanabiola izomēri), kas ir iekļauts Konvencijas par psihotropajām vielām I sarakstā, nerada nelabvēlīgas lietošanas risku un negatīvu ietekmi, kura līdzīga ietekmei, kas saistīta ar delta-9-tetrahidrokanabinolu, taču, ņemot vērā to, ka ikviens no sešiem delta-9-tetrahidrokanabinolam izomēriem ir ķīmiski līdzīgs, ir ļoti grūti nošķirt jebkuru no minētajiem sešiem izomēriem no delta-9-tetrahidrokanabinola, izmantojot standarta ķīmiskās analīzes metodes. Turklāt minēto sešu izomēru iekļaušana tajā pašā konvencijā un tajā pašā sarakstā, kurā iekļauts delta-9-tetrahidrokanabinols, proti, Konvencijas par narkotiskajām vielām I sarakstā, atvieglotu starptautiskas kontroles pasākumu piemērošanu delta-9-tetrahidrokanabinolam un palīdzētu dalībvalstīm īstenot kontroles pasākumus valstu līmenī. Tāpēc PVO ieteica tetrahidrokanabinolu (delta-9-tetrahidrokanabinola izomērus) pievienot Konvencijas par narkotiskajām vielām I sarakstā, ja CND pieņems ieteikumu par dronabinola un tā stereoizomēru (delta-9-tetrahidrokanabinola) pievienošanu Konvencijas par narkotiskajām vielām I sarakstā, un, ja minētais ieteikums tiks pieņemts, svītrot to no Konvencijas par psihotropajām vielām I saraksta.

(18)

Minētajā ieteikumā nav paredzēts mainīt tetrahidrokanabinolam (delta-9-tetrahidrokanabinola izomēriem) piemērojamo starptautisko kontroles pasākumu līmeni. Tas atbilst labāka regulējuma principiem un varētu atvieglot kontroles pasākumu īstenošanu dalībvalstīs.

(19)

Tāpēc Savienības nostājai vajadzētu būt pievienot tetrahidrokanabinolu (delta-9-tetrahidrokanabinola izomērus) Konvencijas par narkotiskajām vielām I sarakstā, ja CND pieņems ieteikumu par dronabinola un tā stereoizomēru (delta-9-tetrahidrokanabinola) pievienošanu Konvencijas par narkotiskajām vielām I sarakstā, un, ja minētais ieteikums tiks pieņemts, svītrot tos no Konvencijas par psihotropajām vielām I saraksta.

(20)

Lai nodrošinātu saskaņotību, iekļaujot sarakstos delta-9-tetrahidrokanabinolu un tā aktīvo stereoizomēru dronabinolu, kā arī tetrahidrokanabinolu (delta-9-tetrahidrokanabinola izomērus), un lai izvairītos no riska, ka jebkuru no minētajām vielām iekļauj sarakstā, kas pievienots Konvencijai par narkotiskajām vielām, kā arī Konvencijai par psihotropajām vielām, dalībvalstīm, kuras ir CND locekles, vajadzētu būt iespējamam kopējā balsojumā paust Savienības nostāju par minēto vielu iekļaušanu sarakstā.

(21)

Saskaņā ar novērtējumu, ko veikusi PVO ekspertu komiteja, kanabisa ekstraktu un tinktūru psihoaktīvās īpašības, kā tās norādītas Konvencijā par narkotiskajām vielām, būtībā atšķiras tāpēc, ka minētajos ekstraktos un tinktūrās ir atšķirīga delta-9-tetrahidrokanabinola koncentrācija. Dažiem kanabisa ekstraktiem un tinktūrām, kuriem nepiemīt psihoaktīvas īpašības un kuri satur galvenokārt kanabidiolu, ir daudzsološi terapeitiskie pielietojumi. Tas, ka dažādiem preparātiem ar atšķirīgu delta-9-tetrahidrokanabinola koncentrāciju ir noteikti kontroles pasākumi saskaņā ar vienu un to pašu ierakstu “Ekstrakti un tinktūras” un tie ir iekļauti vienā un tajā pašā sarakstā, rada grūtības atbildīgajām iestādēm, kuras īsteno kontroles pasākumus valstīs. Turklāt preparātu definīcija saskaņā ar Konvenciju par narkotiskajām vielām var attiekties uz visiem produktiem, kas ir kanabisa ekstrakti un tinktūras, tos traktējot kā kanabisa “preparātus” un arī – ja tiktu atbalstīts PVO ekspertu komitejas ieteikums dronabinolu pārcelt uz Konvencijas par narkotiskajām vielām I sarakstu – kā dronabinola un tā stereoizomēru “preparātus”. Tāpēc PVO ieteica kanabisa ekstraktus un tinktūras svītrot no Konvencijas par narkotiskajām vielām I saraksta.

(22)

Informācijā, ko PVO sniedza pēc minētā ieteikuma izdošanas, un analīzē, ko par minētā ieteikuma ietekmi veica Starptautiskā Narkotiku kontroles padome (INCB), ir precizēts, ka minētais ieteikums nenozīmē nekādas izmaiņas kanabisa ekstraktiem un tinktūrām piemērojamo starptautisko kontroles pasākumu līmenī un ka nav sagaidāms, ka minētais ieteikums jebkādi ietekmēs dalībvalstu kontroles vai ziņošanas pienākumus. Turklāt kanabisa ekstraktu un tinktūru svītrošana no Konvencijas par narkotiskajām vielām I saraksta nodrošinātu lielāku noteiktību to produktu kontrolē, kuri atvasināti, neizmantojot šķīdinātāju, bet izmantojot karstumu un spiedienu.

(23)

Tāpēc Savienības nostājai vajadzētu būt balsot par ieteikumu svītrot kanabisa ekstraktus un tinktūras no Konvencijas par narkotiskajām vielām I saraksta.

(24)

Saskaņā ar novērtējumu, ko veikusi PVO ekspertu komiteja, kanabidiols ir kanabisa un kanabisa sveķu sastāvā, taču tam nepiemīt psihoaktīvas īpašības un tas nerada nelabvēlīgas lietošanas un atkarības risku. Tam nav būtiskas negatīvas ietekmes. Turklāt ir pierādīts, ka kanabidiolam ir efektīva iedarbība, ārstējot dažus refraktārus epilepsijai raksturīgus traucējumus, kas sākušies bērnībā.

(25)

PVO norādīja, ka zāles, kurām nav psihoaktīvas ietekmes un kuras tiek ražotas kā Indijas kaņepju auga preparāti, satur delta-9-tetrahidrokanabinola zīmes, un atzina, ka dažām dalībvalstīm var rasties grūtības veikt delta-9-tetrahidrokanabinola ķīmisko analīzi ar 0,15 % precizitāti. Tāpēc PVO ieteica ierakstam par kanabisu un kanabisa sveķiem Konvencijas par narkotiskajām vielām I sarakstā pievienot šādu zemsvītras piezīmi: “Preparātiem, kas satur galvenokārt kanabidiolu un ne vairāk kā 0,2 % delta-9-tetrahidrokanabinola, nepiemēro starptautiskus kontroles pasākumus.”

(26)

Tomēr minētais ieteikums pazeminātu pašreizējo kontroles līmeni minētajiem preparātiem. Turklāt trūkst pietiekama zinātniska pamatojuma tam, lai noteiktu minēto 0,2 % delta-9-tetrahidrokanabinola robežvērtību, minētā ieteikuma formulējums neizslēdz iespēju, ka radīsies atšķirīgas interpretācijas par to, kā aprēķināt minēto 0,2 % delta-9-tetrahidrokanabinola robežvērtību, un tehnisko un administratīvo spēju dēļ minētā ieteikuma tehniskā īstenošana būs sarežģīta. Atšķirīgu noteikumu piemērošana kanabidiolam nekā citiem kanabinoīdiem neatbilst esošajai Konvencijas par narkotiskajām vielām un Konvencijas par psihotropajām vielām sarakstu struktūrai. Minētais ieteikums tā izstrādātajā redakcijā nesniedz nepieciešamo juridisko noteiktību.

(27)

Tāpēc Savienības nostājai vajadzētu būt balsot pret ieteikumu pievienot zemsvītras piezīmi par “preparātiem, kas satur galvenokārt kanabidiolu un ne vairāk kā 0,2 % delta-9-tetrahidrokanabinola” ierakstā par kanabisu un kanabisa sveķiem Konvencijas par narkotiskajām vielām I sarakstā.

(28)

Tomēr Savienība atzinīgi vērtētu turpmāku apspriešanos ar visām attiecīgajām ieinteresētajām personām par ieteikumu par atbilstošu starptautiskās kontroles līmeni attiecībā uz kanabisa preparātiem ar zemu delta-9-tetrahidrokanabinola saturu, vienlaikus nodrošinot sabiedrības veselības un labklājības aizsardzību, ņemot vērā pašreizējo starptautiskās narkotiku kontroles sistēmas struktūru attiecībā uz kanabisu, kā arī tehniskās un administratīvās spējas, kas vajadzīgas šāda ieteikuma īstenošanai;

(29)

Saskaņā ar novērtējumu, ko veikusi PVO ekspertu komiteja, zāles, kas satur delta-9-tetrahidrokanabinolu, nav saistītas ar nelabvēlīgas lietošanas un atkarības problēmām, un tās netiek novirzītas lietošanai nemedicīniskā nolūkā. Turklāt PVO atzina, ka šādu preparātu sastāvs ir veidots tā, lai tos nevarētu lietot nelabvēlīgi, un nav pierādījumu par to faktisko nelabvēlīgo lietošanu vai negatīvo ietekmi tādā mērā, kas pamatotu pašreizējo kontroles pasākumu līmeni, kurš saistīts ar Konvencijas par narkotiskajām vielām I sarakstu, vai kontroles līmeni, kurš saistīts ar Konvencijas par psihotropajām vielām II sarakstu. Tāpēc PVO ieteica preparātus, kas iegūti ķīmiskā sintēzē vai kā kanabisa preparāti, kas ir jaukti kā farmaceitiskie preparāti ar vienu vai vairākām citām sastāvdaļām un tādā veidā, ka delta-9-tetrahidrokanabinolu nevar rekuperēt ar viegli pieejamiem līdzekļiem, vai tā ieguve radītu risku sabiedrības veselībai, pievienot Konvencijas par narkotiskajām vielām III sarakstā.

(30)

Tomēr minētā ieteikuma formulējums attiecībā uz farmaceitiskiem preparātiem nav balstīts ne uz vienu terminu, kas definēts Konvencijā par narkotiskajām vielām. Turklāt minētais ieteikums varētu radīt papildu normatīvo slogu dalībvalstīm, kurām, lai nodrošinātu minētā ieteikuma vienveidīgu piemērošanu, būtu jādefinē tajā izmantotie jēdzieni un būtu jāpārliecinās par to, vai attiecībā uz katru produktu ir izpildīts nosacījums, ka to nevar rekuperēt ar viegli pieejamiem līdzekļiem.

(31)

Tāpēc Savienības nostājai vajadzētu būt balsot pret ieteikumu iekļaut preparātus, kas iegūti ķīmiskā sintēzē vai kā kanabisa preparāti, kas ir jaukti kā farmaceitiskie preparāti ar vienu vai vairākām citām sastāvdaļām un tādā veidā, ka delta-9-tetrahidrokanabinolu (dronabinolu) nevar rekuperēt ar viegli pieejamiem līdzekļiem, vai tā ieguve radītu risku sabiedrības veselībai, Konvencijas par narkotiskajām vielām III sarakstā.

(32)

Ir lietderīgi noteikt nostāju, kas Savienības vārdā jāieņem CND attiecībā uz izmaiņām kanabisa un kanabisam radniecīgu vielu iekļaušanā sarakstos, jo lēmumi par iepriekš minēto kanabisa un kanabisam radniecīgu vielu iekļaušanu sarakstos tieši ietekmēs Savienības tiesību aktu saturu, proti, Pamatlēmumu 2004/757/TI.

(33)

Savienības nostāja, kopīgi rīkojoties Savienības interesēs, jāpauž dalībvalstīm, kas ir CND locekles.

(34)

Pamatlēmums 2004/757/TI ir saistošs Dānijai, un tādēļ tā piedalās šā lēmuma pieņemšanā un piemērošanā.

(35)

Pamatlēmums 2004/757/TI ir saistošs Īrijai, un tādēļ tā piedalās šā lēmuma pieņemšanā un piemērošanā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nostāja, kas dalībvalstīm Savienības vārdā ir jāieņem Narkotisko vielu komisijas (CND) atkārtoti sasauktajā sešdesmit trešajā sesijā, kas plānota 2020. gada 2.–4. decembrī, kad minēto struktūru aicinās pieņemt lēmumus par vielu pievienošanu sarakstos, kas pievienoti Apvienoto Nāciju Organizācijas 1961. gada Vienotajai konvencijai par narkotiskajām vielām, kura grozīta ar 1972. gada protokolu, un Apvienoto Nāciju Organizācijas 1971. gada Konvencijai par psihotropajām vielām, vai par svītrošanu no minētajiem sarakstiem, ir saskaņā ar šā lēmuma pielikumā izklāstīto nostāju.

2. pants

Nostāju, kas minēta 1. pantā, kopīgi rīkojoties Savienības interesēs, pauž dalībvalstis, kas ir CND locekles.

3. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm saskaņā ar Līgumiem.

Briselē, 2020. gada 23. novembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. ROTH


(1)  Padomes Pamatlēmums 2004/757/TI (2004. gada 25. oktobris), ar ko paredz minimuma noteikumus par noziedzīgu darbību pazīmēm un sodiem narkotisko vielu nelikumīgas tirdzniecības jomā (OV L 335, 11.11.2004., 8. lpp.).


PIELIKUMS

Nostāja, kas dalībvalstīm, kuras ir Narkotisko vielu komisijas (CND) locekles, kopīgi rīkojoties Savienības interesēs, jāieņem CND atkārtoti sasauktajā sešdesmit trešajā sesijā, kas plānota 2020. gada 2.–4. decembrī:

1)

kanabiss un kanabisa sveķi ir jāsvītro no Konvencijas par narkotiskajām vielām IV saraksta (1);

2)

dronabinols un tā stereoizomēri (delta-9-tetrahidrokanabinols) ir jāiekļauj Konvencijas par narkotiskajām vielām I sarakstā un, ja minētais ieteikums tiks pieņemts, jāsvītro no Konvencijas par psihotropajām vielām II saraksta;

3)

ja CND pieņems ieteikumu par dronabinola un tā stereoizomēru (delta-9-tetrahidrokanabinola) iekļaušanu Konvencijas par narkotiskajām vielām I sarakstā, tetrahidrokanabinols (delta-9-tetrahidrokanabinola izomēri) ir jāiekļauj Konvencijas par narkotiskajām vielām I sarakstā un, ja minētais ieteikums tiks pieņemts, jāsvītro no Konvencijas par psihotropajām vielām I saraksta;

4)

termins “ekstrakti un tinktūras” ir jāsvītro no Konvencijas par narkotiskajām vielām I saraksta;

5)

zemsvītras piezīme “Preparātiem, kas satur galvenokārt kanabidiolu un ne vairāk kā 0,2 % delta-9-tetrahidrokanabinola, nepiemēro starptautiskus kontroles pasākumus.” nav jāpievieno ierakstam par kanabisu un kanabisa sveķiem Konvencijas par narkotiskajām vielām I sarakstā;

6)

preparāti, kas iegūti ķīmiskā sintēzē vai kā kanabisa preparāti, kas ir jaukti kā farmaceitiskie preparāti ar vienu vai vairākām citām sastāvdaļām un tādā veidā, ka delta-9-tetrahidrokanabinolu (dronabinolu) nevar rekuperēt ar viegli pieejamiem līdzekļiem, vai tā ieguve radītu risku sabiedrības veselībai, nav jāiekļauj Konvencijas par narkotiskajām vielām III sarakstā.

Lai nodrošinātu saskaņotību, iekļaujot vielas sarakstos, un izvairītos no riska, ka kādu vielu iekļauj sarakstā, kas pievienots Konvencijai par narkotiskajām vielām, kā arī Konvencijai par psihotropajām vielām, dalībvalstis, kas ir CND locekles, var piekrist kopējam balsojumam par attiecīgajiem ieteikumiem.


(1)  Tiem joprojām ir jābūt iekļautiem minētās konvencijas I sarakstā.


Top