EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R2211

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/2211 (2020. gada 22. decembris), ar ko Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 VI pielikumu groza attiecībā uz Apvienoto Karalisti

C/2020/9592

OJ L 438, 28.12.2020, p. 41–43 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/2211/oj

28.12.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 438/41


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/2211

(2020. gada 22. decembris),

ar ko Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 VI pielikumu groza attiecībā uz Apvienoto Karalisti

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/2031 (2016. gada 26. oktobris) par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (1), un jo īpaši tās 40. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/2072 (2) paredz Savienības teritorijā piemērojamus aizsardzības pasākumus pret augiem kaitīgajiem organismiem.

(2)

Savienības tiesību akti, tostarp Īstenošanas regula (ES) 2019/2072, ir piemērojami Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā pārejas periodā, kas beidzas 2020. gada 31. decembrī, saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (“Izstāšanās līgums”) un jo īpaši tā 126. pantu un 127. panta 1. punktu.

(3)

Saskaņā ar Īstenošanas regulu (ES) 2019/2072 Solanum L. sugu un to hibrīdu bumbuļus, kas nav norādīti minētās regulas VI pielikuma 15. un 16. ierakstā (“norādītie augi”), var ievest Savienībā no trešām valstīm, kas norādītas minētā pielikuma 17. ieraksta ceturtajā slejā.

(4)

Ņemot vērā Izstāšanās līgumā paredzētā pārejas perioda beigas, Apvienotā Karaliste ir iesniegusi Komisijai pieprasījumu no 2021. gada 1. janvāra atzīt to par brīvu no norādītā kaitīgā organisma.

(5)

Padomes Direktīva 93/85/EEK (3) paredz pasākumus, kas dalībvalstīs cita starpā jāveic pret kaitīgo organismu Clavibacter sepedonicus (Spieckermann un Kottho) Nouioui et al., kas ir viens no kartupeļu gaišās gredzenpuves slimības cēloņiem.

(6)

Saskaņā ar Direktīvas 93/85/EEK 2. pantu Apvienotā Karaliste ir veikusi ikgadējus apsekojumus, kuru rezultāti pierāda, ka tās teritorija pēdējos trīs gados ir bijusi brīva no norādītā kaitīgā organisma. Šo apsekojumu rezultāti 2020. gadā tika paziņoti Komisijai un pārējām dalībvalstīm.

(7)

Turklāt, pārvietojot norādītos augus Apvienotajā Karalistē vai no minētās valsts uz Savienību, nav reģistrēti norādītā kaitīgā organisma aizturēšanas gadījumi.

(8)

Apvienotā Karaliste ir informējusi Komisiju, ka tās attiecīgie tiesību akti, ar kuriem ir transponēta Direktīva 93/85/EEK, nemainīsies un tos turpinās piemērot no 2021. gada 1. janvāra.

(9)

Tādēļ, neskarot Savienības tiesību aktu piemērošanu Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā attiecībā uz Ziemeļīriju saskaņā ar Izstāšanās līguma Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu, Apvienotā Karaliste būtu jāiekļauj Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 VI pielikuma 17. ieraksta ceturtajā slejā.

(10)

Lai nodrošinātu, ka Apvienotā Karaliste joprojām ir brīva no norādītā kaitīgā organisma, tai katru gadu līdz 28. februārim būtu Komisijai jāiesniedz apsekojuma rezultāti, kas apstiprina, ka Clavibacter sepedonicus (Spieckermann un Kottho) Noui et al. iepriekšējā gadā tās teritorijā nav konstatēts.

(11)

Tāpēc Īstenošanas regula (ES) 2019/2072 būtu attiecīgi jāgroza.

(12)

Izstāšanās līgumā paredzētais pārejas periods beidzas 2020. gada 31. decembrī, tāpēc šī regula būtu jāpiemēro no 2021. gada 1. janvāra.

(13)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 VI pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2021. gada 1. janvāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 22. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 317, 23.11.2016., 4. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/2072 (2019. gada 28. novembris), ar ko paredz vienotus nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem īstenošanai, atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2008 un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019 (OV L 319, 10.12.2019., 1. lpp.).

(3)  Padomes Direktīva 93/85/EEK (1993. gada 4. oktobris) par kartupeļu gaišās gredzenpuves kontroli (OV L 259, 18.10.1993., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 VI pielikuma 17. ieraksta ceturtajā slejā tekstu aizstāj ar šādu:

“Trešās valstis, izņemot šādas valstis:

(a)

Alžīrija, Ēģipte, Izraēla, Lībija, Maroka, Sīrija, Šveice, Tunisija un Turcija,

vai

(b)

valstis, kas atbilst šādiem nosacījumiem:

i)

tās ir kāda no turpmāk minētajām:

Albānija, Andora, Armēnija, Azerbaidžāna, Baltkrievija, Bosnija un Hercegovina, Kanāriju salas, Fēru salas, Gruzija, Islande, Lihtenšteina, Moldova, Monako, Melnkalne, Ziemeļmaķedonija, Norvēģija, Krievija (tikai šādas daļas: Centrālais federālais apgabals (Tsentralny federalny okrug), Ziemeļrietumu federālais apgabals (Severo-Zapadny federalny okrug), Dienvidu federālais apgabals (Yuzhny federalny okrug), Ziemeļkaukāza federālais apgabals (Severo-Kavkazsky federalny okrug) un Volgas federālais apgabals (Privolzhsky federalny okrug)), Sanmarīno, Serbija un Ukraina, un

ii)

tās atbilst vienam no šiem nosacījumiem:

tās ir valstis, kuras atzītas par brīvām no Clavibacter sepedonicus (Spieckermann un Kottho) Nouioui et al. saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 107. pantā minēto procedūru, vai

to tiesību akti ir atzīti par līdzvērtīgiem Savienības noteikumiem par aizsardzību pret Clavibacter sepedonicus (Spieckermann un Kottho) Nouioui et al. saskaņā ar Regulas (ES) 2016/2031 107. pantā minēto procedūru,

vai

(c)

Apvienotā Karaliste (*1), ja ir izpildīts šāds nosacījums: Apvienotā Karaliste katru gadu līdz 28. februārim ir iesniegusi Komisijai apsekojumu rezultātus, kas apstiprina, ka Clavibacter sepedonicus (Spieckermann un Kottho) Nouioui et al. iepriekšējā gadā tās teritorijā nav konstatēts.


(*1)  Saskaņā ar Līgumu par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas un jo īpaši Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 5. panta 4. punktu saistībā ar minētā protokola 2. pielikumu šajā pielikumā atsauces uz Apvienoto Karalisti neietver Ziemeļīriju.””


Top