EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1783

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2020/1783 (2020. gada 25. novembris) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās vai komerclietās (“pierādījumu iegūšana”) (pārstrādāta redakcija)

OV L 405, 2.12.2020, p. 1–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1783/oj

2.12.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 405/1


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2020/1783

(2020. gada 25. novembris)

par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās vai komerclietās (“pierādījumu iegūšana”)

(pārstrādāta redakcija)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 81. panta 2. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (1),

pēc apspriešanās ar Reģionu komiteju,

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru (2),

tā kā:

(1)

Padomes Regula (EK) Nr. 1206/2001 (3) ir iepriekš grozīta. Tā kā ir jāizdara turpmāki būtiski grozījumi, skaidrības labad minētā regula būtu jāpārstrādā.

(2)

Savienība ir izvirzījusi sev mērķi uzturēt un attīstīt Savienību kā brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kurā ir nodrošināta personu brīva pārvietošanās. Lai izveidotu šādu telpu, Savienībai cita starpā ir jāpieņem pasākumi saistībā ar tiesu iestāžu sadarbību civillietās, kas vajadzīgi iekšējā tirgus pienācīgai darbībai.

(3)

Iekšējā tirgus pienācīgas darbības vajadzībām un nolūkā attīstīt tādu civiljustīcijas telpu Savienībā ir jāturpina uzlabot un paātrināt sadarbību starp dažādu dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanas jomā. Ar šo regulu tiecas uzlabot tiesas procedūru efektivitāti un ātrumu, vienkāršojot un racionalizējot sadarbības mehānismus attiecībā uz pierādījumu iegūšanu pārrobežu procedūrās, vienlaikus palīdzot samazināt aizkavēšanos un izmaksas privātpersonām un uzņēmumiem. Nodrošinot lielāku juridisko noteiktību un vienkāršākas, racionalizētākas un digitalizētas procedūras, privātpersonas un uzņēmumi tiks iedrošināti iesaistīties pārrobežu darījumos, tādējādi veicinot tirdzniecību Savienībā un – līdz ar to – iekšējā tirgus darbību.

(4)

Ar šo regulu paredz noteikumus par sadarbību starp dažādu dalībvalstu tiesām attiecībā uz pierādījumu iegūšanu civillietās vai komerclietās.

(5)

Šajā regulā ar jēdzienu “tiesa” būtu arī jāsaprot iestādes, kuras pilda tiesu funkcijas, kuras rīkojas saskaņā ar tiesu iestādes deleģētām pilnvarām vai kuras rīkojas tiesu iestādes kontrolē un kuru kompetencē saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir iegūt pierādījumus tiesvedībā civillietās vai komerclietās. Tas aptver jo īpaši iestādes, kuras kvalificējamas kā tiesas saskaņā ar citiem Savienības tiesību aktiem, piemēram, Padomes Regulu (ES) 2019/1111 (4) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulām (ES) Nr. 1215/2012 (5) un (ES) Nr. 650/2012 (6).

(6)

Lai nodrošinātu vislielāko skaidrību un juridisko noteiktību, pieprasījums par pierādījumu iegūšanu būtu jānosūta ar veidlapu, kas aizpildīta tās dalībvalsts valodā, kurā ir saņēmēja tiesa, vai citā valodā, kas minētajai dalībvalstij ir pieņemama. To pašu iemeslu dēļ veidlapas, cik vien iespējams, būtu arī jāizmanto turpmākai saziņai starp attiecīgajām tiesām.

(7)

Lai nodrošinātu pieprasījumu un paziņojumu ātru pārsūtīšanu starp dalībvalstīm pierādījumu iegūšanas nolūkā, būtu jāizmanto jebkādas piemērotas modernās komunikāciju tehnoloģijas. Tāpēc parasti visa saziņa un dokumentu apmaiņa būtu jāveic, izmantojot drošu un uzticamu decentralizētu IT sistēmu, kuru veido, piemēram, valstu IT sistēmas, kas ir savstarpēji savienotas un tehniski sadarbspējīgas, un neskarot turpmāko tehnoloģiju attīstību, un kuras pamatā ir e-CODEX. Attiecīgi būtu jāizveido decentralizēta IT sistēma datu apmaiņai saskaņā ar šo regulu. Minētās IT sistēmas decentralizētais raksturs dotu iespēju veikt datu apmaiņu vienīgi starp vienu dalībvalsti un otru, minētajā apmaiņā neiesaistot nevienu Savienības iestādi.

(8)

Neskarot iespējamo turpmāko tehnoloģiju attīstību, nebūtu jāuzskata, ka droša decentralizēta IT sistēma un tās sastāvdaļas noteikti ir kvalificēts elektroniski reģistrēts piegādes pakalpojums, kā tas definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 910/2014 (7).

(9)

Komisijai vajadzētu būt atbildīgai par tādas references īstenošanas programmatūras izveidi, uzturēšanu un turpmāku attīstīšanu, kuru dalībvalstīm vajadzētu būt iespējai izmantot valsts IT sistēmas vietā saskaņā ar integrētas datu aizsardzības un datu aizsardzības pēc noklusējuma principiem. Komisijai būtu jāizstrādā, jāattīsta un jāuztur references īstenošanas programmatūra saskaņā ar datu aizsardzības prasībām un principiem, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās (ES) 2018/1725 (8) un (ES) 2016/679 (9), jo īpaši saskaņā ar integrētas datu aizsardzības un datu aizsardzības pēc noklusējuma principiem. References īstenošanas programmatūrā būtu arī jāiekļauj atbilstīgi tehniskie pasākumi un tai būtu jāveicina organizatoriskie pasākumi, kas nepieciešami, lai garantētu tādu drošības un sadarbspējas līmeni, kas ir piemērots informācijas apmaiņai pierādījumu iegūšanas kontekstā.

(10)

Attiecībā uz tiem decentralizētās IT sistēmas komponentiem, par kuriem ir atbildīga Savienība, pārvaldības vienībai vajadzētu būt pietiekamiem resursiem, lai nodrošinātu minētās sistēmas pienācīgu darbību.

(11)

Kompetentajai iestādei vai iestādēm saskaņā ar valsts tiesību aktiem vajadzētu būt atbildīgām kā pārziņiem Regulas (ES) 2016/679 nozīmē attiecībā uz personas datu apstrādi, ko tās veic saskaņā ar šo regulu, lai nosūtītu pieprasījumus un citus paziņojumus starp dalībvalstīm.

(12)

Nosūtīšana, izmantojot decentralizēto IT sistēmu, varētu būt neiespējama sistēmas traucējumu vai pierādījumu rakstura dēļ, piemēram, nosūtot DNS vai asins paraugus. Citi saziņas līdzekļi varētu būt piemērotāki arī izņēmuma apstākļos, kas varētu ietvert situācijas, kad liela apjoma dokumentu pārveide elektroniskā formā radītu nesamērīgu administratīvo slogu kompetentajām iestādēm vai kad oriģināldokuments papīra formātā ir vajadzīgs, lai novērtētu tā autentiskumu. Gadījumos, kad decentralizēto IT sistēmu neizmanto, nosūtīšana būtu jāveic ar vispiemērotākajiem alternatīviem līdzekļiem. Šādiem alternatīviem līdzekļiem būtu jāaptver cita starpā nosūtīšana, ko veic pēc iespējas ātrāk un drošā veidā, izmantojot citus drošus elektroniskos līdzekļus vai pastu.

(13)

Lai uzlabotu dokumentu elektronisku pārrobežu nosūtīšanu, izmantojot decentralizēto IT sistēmu, šādiem dokumentiem nevajadzētu liegt juridisko spēku un tie nebūtu jāuzskata par nepieņemamiem pierādījumiem tiesvedībā, tikai tāpēc, ka tie ir elektroniskā formā. Tomēr minētajam principam nebūtu jāskar šādu dokumentu juridiskā spēka vai pieņemamības par pierādījumiem novērtēšana saskaņā ar valsts tiesību aktiem. Tam arī nebūtu jāskar valsts tiesību akti par dokumentu pārveidi.

(14)

Šai regulai nebūtu jāskar iestāžu spēja apmainīties ar informāciju, izmantojot sistēmas, kuras izveidotas ar citiem Savienības instrumentiem, piemēram, ar Regulu (ES) 2019/1111 vai Padomes Regulu (EK) Nr. 4/2009 (10), pat ja minētajai informācijai ir pierādījuma spēks, līdz ar to vispiemērotākās metodes izvēli atstājot iesniedzējas iestādes ziņā.

(15)

Pieprasījumi par pierādījumu iegūšanu būtu jāizpilda ātri. Ja pieprasījumu nav iespējams izpildīt 90 dienās no brīža, kad to saņem saņēmēja tiesa, saņēmējai tiesai būtu attiecīgi jāinformē iesniedzēja tiesa, norādot iemeslus, kuri to kavē izpildīt pieprasījumu ātri.

(16)

Lai nodrošinātu to, ka šī regula ir iedarbīga, apstākļi, kuros ir iespējams atteikt pieprasījuma par pierādījumu iegūšanu izpildi, būtu pieļaujami tikai stingri noteiktos izņēmuma gadījumos.

(17)

Saņēmējai tiesai pieprasījums par pierādījumu iegūšanu būtu jāizpilda saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem.

(18)

Lietas pusēm un to pārstāvjiem, ja tādi ir, vajadzētu būt iespējai būt klāt pierādījumu iegūšanā, ja to paredz tās dalībvalsts tiesību akti, kurā ir iesniedzēja tiesa, lai viņi varētu sekot procedūrai tā, it kā pierādījumus iegūtu tajā dalībvalstī, kurā ir iesniedzēja tiesa. Tiem arī vajadzētu būt tiesībām prasīt iespēju piedalīties pierādījumu iegūšanā, lai tādējādi iegūtu aktīvāku lomu pierādījumu iegūšanā. Tomēr nosacījumi, ar kādiem tie drīkst piedalīties, būtu jānosaka saņēmējai tiesai saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem.

(19)

Iesniedzējas tiesas pārstāvjiem būtu jādod iespēja piedalīties pierādījumu iegūšanā, ja tas ir saderīgi ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā ir iesniedzēja tiesa, lai tādējādi viņiem būtu labāka iespēja izvērtēt pierādījumus. Tiem arī vajadzētu būt tiesībām prasīt iespēju piedalīties pierādījumu iegūšanā – atbilstoši nosacījumiem, ko saņēmēja tiesa nosaka saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem –, lai tādējādi iegūtu aktīvāku lomu pierādījumu iegūšanā.

(20)

Lai vienkāršotu pierādījumu iegūšanu, kādas dalībvalsts tiesai saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem vajadzētu būt iespējai tieši iegūt pierādījumus citā dalībvalstī, ja pēdējā no minētajām pieņem pieprasījumu par tiešu pierādījumu iegūšanu, un atbilstīgi nosacījumiem, ko paredz saņēmējas dalībvalsts centrālā struktūra vai kompetentā iestāde.

(21)

Patlaban vēl nav pilnībā izmantotas iespējas, ko piedāvā modernās komunikāciju tehnoloģijas, piemēram, videokonferences, kuras spēj ievērojami vienkāršot un paātrināt pierādījumu iegūšanu. Ja pierādījumi jāiegūst, nopratinot personu, piemēram, liecinieku, lietas pusi vai ekspertu, kas atrodas citā dalībvalstī, iesniedzējai tiesai, vajadzētu minētos pierādījumus iegūt tieši, izmantojot videokonferenci vai citas distances komunikāciju tehnoloģijas, ja minētās tehnoloģijas ir pieejamas tiesām un ja tiesa uzskata šādu tehnoloģiju izmantošanu par piemērotu, ņemot vērā konkrētos lietas apstākļus un tiesvedības taisnīgu norisi. Videokonferenci varētu izmantot arī bērna uzklausīšanai, kā paredzēts Regulā (ES) 2019/1111. Tomēr, ja tās saņēmējas dalībvalsts centrālā struktūra vai kompetentā iestāde konkrētus nosacījumus uzskata par vajadzīgiem, pierādījumu tieša iegūšana būtu jāveic saskaņā ar attiecīgajiem nosacījumiem atbilstīgi minētās dalībvalsts tiesību aktiem. Tās saņēmējas dalībvalsts centrālajai struktūrai vai kompetentajai iestādei vajadzētu būt iespējai pilnībā vai daļēji atteikt tiešu pierādījumu iegūšanu, ja šāda tieša pierādījumu iegūšana būtu pretrunā ar attiecīgās dalībvalsts tiesību pamatprincipiem.

(22)

Ja pierādījumi ir jāiegūst, nopratinot personu, izmantojot videokonferenci vai citas distances komunikāciju tehnoloģijas, būtu jāpalīdz iesniedzējai tiesai, pēc tās lūguma atrast tulku, tostarp, sertificētu tulku, ja tas tiek īpaši prasīts.

(23)

Tiesai, kurā ir celta prasība, būtu jāsniedz pusēm un to juridiskajiem pārstāvjiem norādījumus par dokumentu vai citu materiālu sniegšanas kārtību, ja nopratināšana notiek, izmantojot videokonferenci vai citas piemērotas distances komunikāciju tehnoloģijas.

(24)

Lai atvieglotu pierādījumu iegūšanu, ko veic diplomātiskie pārstāvji vai konsulārās amatpersonas, šādām personām, vajadzētu būt iespējai iegūt pierādījumus citas dalībvalsts teritorijā un apgabalā, kur tās ir akreditētas, neiesniedzot iepriekš pieprasījumu, bez piespiedu līdzekļiem nopratinot pašu pārstāvētās dalībvalsts valstspiederīgos saistībā ar tiesvedību viņu pārstāvētās dalībvalsts tiesās. Tomēr būtu jāatstāj dalībvalsts ziņā izlemt, vai tās diplomātiskajiem pārstāvjiem vai konsulārajām amatpersonām ir pilnvaras iegūt pierādījumus savu pienākumu izpildes ietvaros.

(25)

Pierādījumu iegūšanai, ko veic diplomātiskie pārstāvji vai konsulārās amatpersonas, būtu jānotiek diplomātiskās pārstāvniecības vai konsulāta telpās, izņemot izņēmuma apstākļos. Šādi apstākļi varētu ietvert situāciju, kad nopratināmā persona nespēj ierasties telpās smagas slimības dēļ.

(26)

Pieprasījuma par pierādījumu iegūšanu izpildei saskaņā ar šo regulu nevajadzētu būt par pamatu tam, ka tiek prasīta nodokļu vai izmaksu atmaksāšana. Tomēr, ja saņēmēja tiesa, prasa atmaksāšanu, minētajai tiesai nevajadzētu segt samaksu ekspertiem un tulkiem, kā arī izmaksas saistībā ar izpildi, ko veic saskaņā ar īpašu procedūru, kas paredzēta valsts tiesību aktos, vai saistībā ar distances komunikāciju tehnoloģiju izmantošanu. Tādā gadījumā iesniedzējai tiesai būtu jāveic vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu atmaksāšanu bez kavēšanās. Ja ir nepieciešams eksperta atzinums, tiesai, kura saņem pieprasījumu, pirms pieprasījuma izpildes vajadzētu būt iespējai lūgt iesniedzējai tiesai atbilstošu drošības naudu vai avansu izmaksu segšanai.

(27)

Lai atjauninātu šīs regulas I pielikumā iekļautās veidlapas vai minētajās veidlapās veiktu tehniskas izmaiņas, būtu jādeleģē Komisijai pilnvaras pieņemt aktus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 290. pantu attiecībā uz minētā pielikuma grozījumiem. Ir īpaši būtiski, lai Komisija, veicot sagatavošanas darbus, rīkotu atbilstīgas apspriešanās, tostarp ekspertu līmenī, un lai minētās apspriešanās tiktu rīkotas saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu (11). Jo īpaši, lai deleģēto aktu sagatavošanā nodrošinātu vienādu dalību, Eiropas Parlaments un Padome visus dokumentus saņem vienlaicīgi ar dalībvalstu ekspertiem, un minēto iestāžu ekspertiem ir sistemātiska piekļuve Komisijas ekspertu grupu sanāksmēm, kurās notiek deleģēto aktu sagatavošana.

(28)

Lai nodrošinātu vienādus nosacījumus šīs regulas īstenošanai, būtu jāpiešķir īstenošanas pilnvaras Komisijai. Minētās pilnvaras būtu jāizmanto saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 182/2011 (12).

(29)

Šai regulai vajadzētu būt pārākai pār noteikumiem, kuri ir iekļauti dalībvalstu noslēgtos divpusējos vai daudzpusējos nolīgumos vai vienošanās ar šai regulai analogu darbības jomu. Šī regula neliedz dalībvalstīm uzturēt spēkā vai noslēgt nolīgumus vai vienošanās, lai vēl vairāk vienkāršotu sadarbību pierādījumu iegūšanā, ar noteikumu, ka minētie nolīgumi vai vienošanās ir saderīgas ar šo regulu.

(30)

Ir būtiski, lai būtu pieejami efektīvi pierādījumu iegūšanas, saglabāšanas un sniegšanas līdzekļi un lai tiktu ievērotas tiesības uz aizstāvību un aizsargāta konfidenciāla informācija. Šajā kontekstā ir svarīgi mudināt izmantot modernās tehnoloģijas.

(31)

Pierādījumu iegūšanas, saglabāšanas un sniegšanas procedūrām vajadzētu būt tādām, kas nodrošina, ka procesuālās tiesības, kā arī privātums un personas datu integritāte un konfidencialitāte, tiek aizsargātas saskaņā ar Savienības un valsts tiesībām.

(32)

Ir svarīgi nodrošināt, lai šī regula tiktu piemērota atbilstīgi Savienības datu aizsardzības tiesībām un lai šīs regulas piemērošanā tiktu ievērota privātuma aizsardzība, kā nostiprināts Eiropas Savienības Pamattiesību hartā. Ir svarīgi arī nodrošināt, lai jebkāda personas datu apstrāde saskaņā ar šo regulu tiktu veikta atbilstīgi Regulai (ES) 2016/679, Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2002/58/EK (13), kā arī Regulai (ES) 2018/1725. Personas dati saskaņā ar šo regulu būtu jāapstrādā tikai konkrētos tajā izklāstītajos nolūkos.

(33)

Lai novērtētu šīs regulas faktisko ietekmi un vajadzību īstenot jebkādu turpmāku rīcību, Komisijai saskaņā ar 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīguma par labāku likumdošanas procesu 22. un 23. punktu būtu jāizvērtē šī regula, pamatojoties uz informāciju, kas apkopota, izmantojot īpašus pārraudzības mehānismus. Ja dalībvalstis vāc datus par nosūtīto pieprasījumu un izpildīto pieprasījumu skaitu, kā arī par to gadījumu skaitu, kuros nosūtīšana veikta, izmantojot citus līdzekļus, nevis decentralizēto IT sistēmu, tām šādi dati būtu jāsniedz Komisijai pārraudzības nolūkos. References īstenošanas programmatūrai, ko Komisija izstrādājusi kā aizmugursistēmu, būtu programmatiski jāvāc pārraudzības nolūkiem nepieciešamie dati, un šādi dati būtu jānosūta Komisijai. Ja dalībvalstis references īstenošanas programmatūras, ko izstrādājusi Komisija, vietā izvēlas izmantot valsts IT sistēmu, minētā sistēma var būt aprīkota tā, lai programmatiski vāktu minētos datus, un šajā gadījumā minētie dati būtu jānosūta Komisijai.

(34)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķus nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet, izveidojot vienkāršotu tiesisko regulējumu, kas nodrošina pieprasījumu un paziņojumu par pierādījumu iegūšanu tiešu, efektīvu un ātru nosūtīšanu, tos var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minēto mērķu sasniegšanai.

(35)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2018/1725 42. panta 1. punktu ir notikusi apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju, kas sniedza atzinumu 2019. gada 13. septembrī (14).

(36)

Lai tās noteikumi būtu saprotamāki un labāk lasāmi, Regula (EK) Nr. 1206/2001 būtu jāatceļ un jāaizstāj ar šo regulu.

(37)

Saskaņā ar 3. pantu un 4.a panta 1. punktu protokolā Nr. 21 par Apvienotās Karalistes un Īrijas nostāju saistībā ar brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Īrija ir paziņojusi, ka vēlas piedalīties šīs regulas pieņemšanā un piemērošanā.

(38)

Saskaņā ar 1. un 2. pantu Protokolā Nr. 22 par Dānijas nostāju, kas pievienots Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību, Dānija nepiedalās šīs regulas pieņemšanā, un Dānijai šī regula nav saistoša un nav jāpiemēro,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

I NODAĻA

VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

1. pants

Darbības joma

1.   Šo regulu piemēro civillietās vai komerclietās, kurās kādas dalībvalsts tiesa saskaņā ar minētās dalībvalsts tiesību aktiem pieprasa:

a)

citas dalībvalsts kompetentajai tiesai iegūt pierādījumus; vai

b)

tieši iegūt pierādījumus citā dalībvalstī.

2.   Pieprasījumu neiesniedz, lai iegūtu pierādījumus, kurus nav paredzēts izmantot tiesvedībā, kas jau ir uzsākta vai ir paredzēta.

2. pants

Definīcijas

Šajā regulā piemēro šādas definīcijas:

1)

“tiesa” nozīmē tiesas un citas iestādes dalībvalstīs, kā paziņots Komisijai atbilstīgi 31. panta 3. punktam, kuras pilda tiesu funkcijas, rīkojas saskaņā ar tiesu iestādes deleģētām pilnvarām vai rīkojas tiesu iestādes kontrolē un kuru kompetencē saskaņā ar valsts tiesību aktiem ir iegūt pierādījumus tiesvedībā civillietās vai komerclietās;

2)

“decentralizēta IT sistēma” ir tīkls, ko veido valstu IT sistēmas un sadarbspējīgi piekļuves punkti, kuri darbojas katras dalībvalsts individuālā atbildībā un pārvaldībā, un kas ļauj veikt drošu un uzticamu informācijas pārrobežu apmaiņu starp valstu IT sistēmām.

3. pants

Tieša nosūtīšana starp tiesām

1.   Regulas 1. panta 1. punkta a) apakšpunktā minētos pieprasījumus tiesa, kurā ir uzsākta vai paredzēta tiesvedība (“iesniedzēja tiesa”), nosūta tieši kompetentai tiesai citā dalībvalstī (“saņēmēja tiesa”), lai tiktu veikta pierādījumu iegūšana.

2.   Katra dalībvalsts sastāda to tiesu sarakstu, kuras ir kompetentas iegūt pierādījumus saskaņā ar šo regulu. Sarakstā arī norāda minēto tiesu teritoriālo jurisdikciju un – attiecīgā gadījumā – īpašo jurisdikciju.

4. pants

Centrālā struktūra

1.   Katra dalībvalsts izraugās centrālo struktūru, kas ir atbildīga par:

a)

informācijas sniegšanu tiesām;

b)

risinājumu meklēšanu jebkādiem sarežģījumiem, kas varētu rasties attiecībā uz pieprasījumu;

c)

izņēmuma gadījumos pieprasījuma pārsūtīšanu kompetentajai tiesai pēc iesniedzējas tiesas pieprasījuma.

2.   Federālās dalībvalstis, dalībvalstis, kurās piemēro vairākas tiesību sistēmas, un dalībvalstis ar autonomām teritoriālām vienībām var izraudzīties vairāk nekā vienu centrālo struktūru.

3.   Katra dalībvalsts arī izraugās centrālo struktūru, kas minēta šā panta 1. punktā, vai vienu vai vairākas kompetentās iestādes, kuras būtu atbildīgas par lēmumu pieņemšanu attiecībā uz pieprasījumiem, kas iesniegti, ievērojot 19. pantu.

II NODAĻA

PIEPRASĪJUMU NOSŪTĪŠANA UN IZPILDE

1. IEDAĻA

Pieprasījumu nosūtīšana

5. pants

Pieprasījumu forma un saturs

1.   Pieprasījumus noformē, izmantojot I pielikumā ietverto A veidlapu vai – attiecīgā gadījumā – L veidlapu. Katrā pieprasījumā ietver šādu informāciju:

a)

iesniedzēja tiesa un, attiecīgā gadījumā, saņēmēja tiesa;

b)

lietas pušu un to pārstāvju, ja tādi ir, vārdi/nosaukumi un adreses;

c)

lietas raksturs un priekšmets, un īss faktu izklāsts;

d)

pieprasītās pierādījumu iegūšanas apraksts;

e)

ja pieprasījums ir par personas nopratināšanu:

nopratināmās personas vārds un adrese,

nopratināmajai personai uzdodamie jautājumi vai faktu izklāsts par to, par ko minētā persona jānopratina,

vajadzības gadījumā, atsauce uz tiesībām atteikties liecināt saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem, kurā ir iesniedzēja tiesa,

jebkādas prasības, ka nopratināšana ir jāveic ar zvērestu vai ar svinīgu solījumu zvēresta vietā, un jebkāda īpaša forma, kas jāizmanto šādam zvērestam vai svinīgam solījumam,

vajadzības gadījumā, jebkāda cita informācija, ko iesniedzēja tiesa uzskata par vajadzīgu;

f)

ja pieprasījums attiecas uz jebkādu citu pierādījumu iegūšanas veidu, kas nav minēts e) apakšpunktā, dokumenti vai citi objekti, kas jāpārbauda;

g)

attiecīgā gadījumā – jebkāds lūgums, ievērojot 12. panta 3. vai 4. punktu vai 13. vai 14. pantu, un jebkāda informācija, kas ir nepieciešama tā izpildei.

2.   Pieprasījumu un visus pievienotos dokumentus atbrīvo no autentificēšanas prasības vai jebkādām līdzvērtīgām formalitātēm.

3.   Dokumentiem, kurus iesniedzēja tiesa uzskata par nepieciešamu pievienot pieprasījuma izpildei, pievieno dokumentu tulkojumu tajā valodā, kurā rakstīts pieprasījums.

6. pants

Valoda

Pieprasījumus un paziņojumus, kas veikti ievērojot šo regulu, sastāda saņēmējas dalībvalsts oficiālajā valodā vai, ja minētajā dalībvalstī ir vairākas oficiālās valodas, tās vietas oficiālajā valodā vai vienā no oficiālajām valodām, kur paredzēts iegūt pieprasītos pierādījumus, vai citā valodā, kuru minētā dalībvalsts ir norādījusi kā tai pieņemamu.

Katra dalībvalsts paziņo Komisijai par jebkuru Savienības oficiālo valodu (kas nav attiecīgās dalībvalsts valoda), kurā drīkst aizpildīt I pielikumā izklāstītās veidlapas.

7. pants

Pieprasījumu un citu paziņojumu nosūtīšana

1.   Pieprasījumus un paziņojumus, ko iesniedz ievērojot šo regulu, nosūta ar drošas un uzticamas decentralizētas IT sistēmas starpniecību, pienācīgi ievērojot pamattiesības un pamatbrīvības. Minētās decentralizētās IT sistēmas pamatā ir sadarbspējīgs risinājums, piemēram, e-CODEX.

2.   Uz pieprasījumiem un paziņojumiem, kas nosūtīti, izmantojot decentralizēto IT sistēmu, attiecas kvalificētu uzticamības pakalpojumu izmantošanas vispārējais tiesiskais regulējums, kas noteikts Regulā (ES) Nr. 910/2014.

3.   Ja pieprasījumos un paziņojumos, kas minēti šā panta 1. punktā, tiek pieprasīti vai ir ietverti zīmogi vai ar roku rakstīti paraksti, to vietā var izmantot Regulā (ES) Nr. 910/2014 definētos kvalificētus elektroniskos zīmogus vai kvalificētus elektroniskos parakstus.

4.   Ja nosūtīšana saskaņā ar 1. punktu nav iespējama decentralizētās IT sistēmas traucējumu vai attiecīgo pierādījumu rakstura dēļ vai izņēmuma apstākļu dēļ, nosūtīšanu veic ar visātrākajiem un vispiemērotākajiem alternatīviem līdzekļiem, ņemot vērā nepieciešamību garantēt uzticamību un drošību.

8. pants

Elektronisko dokumentu juridiskais spēks

Dokumentiem, kas tiek nosūtīti, izmantojot decentralizēto IT sistēmu, neliedz juridisko spēku un tos neuzskata par nepieņemamiem pierādījumiem tiesvedībā, pamatojoties tikai uz to, ka tie ir elektroniskā formā.

2. IEDAĻA

Pieprasījumu saņemšana

9. pants

Pieprasījumu saņemšana

1.   Septiņu dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas kompetentā saņēmēja tiesa nosūta iesniedzējai tiesai apstiprinājumu par saņemšanu, izmantojot I pielikumā ietverto B veidlapu. Ja pieprasījums neatbilst 6. un 7. pantā izklāstītajiem nosacījumiem, saņēmēja tiesa apstiprinājumā par saņemšanu izdara attiecīgu piezīmi.

2.   Ja saņēmējai tiesai nav jurisdikcijas izpildīt pieprasījumu, kas iesniegts, izmantojot I pielikumā ietverto A veidlapu, un kas atbilst 6. pantā izklāstītajiem nosacījumiem, minētā tiesa pieprasījumu pārsūta kompetentajai tiesai savā dalībvalstī un, izmantojot I pielikumā ietverto C veidlapu, par to informē iesniedzēju tiesu.

10. pants

Nepilnīgi pieprasījumi

1.   Ja pieprasījumu nevar izpildīt, jo tajā nav ietverta visa vajadzīgā informācija, kas minēta 5. pantā, saņēmēja tiesa bez kavēšanās un vēlākais 30 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas, izmantojot I pielikumā ietverto D veidlapu, par to informē iesniedzēju tiesu un pieprasa iesniedzējai tiesai nosūtīt trūkstošo informāciju, pēc iespējas precīzi norādot trūkstošo informāciju.

2.   Ja pieprasījumu nevar izpildīt, jo tiek lūgta drošības nauda vai avanss saskaņā ar 22. panta 3. punktu, saņēmēja tiesa bez kavēšanās, vēlākais 30 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas par to informē iesniedzēju tiesu, izmantojot I pielikumā ietverto D veidlapu, un informē iesniedzēju tiesu kā ir iemaksājama drošības nauda vai avanss. Saņēmēja tiesa apstiprina drošības naudas vai avansa saņemšanu bez kavēšanās, vēlākais 10 dienu laikā no brīža, kad saņemta drošības nauda vai avanss, izmantojot I pielikumā ietverto E veidlapu.

11. pants

Pieprasījuma aizpildīšana

1.   Ja saņēmēja tiesa apstiprinājumā par saņemšanu, ievērojot 9. panta 1. punktu, ir norādījusi, ka pieprasījums neatbilst 6. un 7. pantā izklāstītajiem nosacījumiem, vai, ievērojot 10. pantu, ir informējusi iesniedzēju tiesu, ka pieprasījumu nevar izpildīt, jo tajā nav ietverta visa 5. pantā minētā vajadzīgā informācija, 12. pantā noteiktais termiņš sākas tad, kad saņēmēja tiesa ir saņēmusi pienācīgi aizpildītu pieprasījumu.

2.   Ja saņēmēja tiesa ir lūgusi drošības naudu vai avansu saskaņā ar 22. panta 3. punktu, 12. pantā noteiktais termiņš sākas brīdī, kad ir iemaksāta drošības nauda vai avanss.

3. IEDAĻA

Pierādījumu iegūšana, ko veic saņēmēja tiesa

12. pants

Vispārīgi noteikumi par pieprasījuma izpildi

1.   Saņēmēja tiesa pieprasījumu izpilda bez kavēšanās un vēlākais 90 dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.

2.   Saņēmēja tiesa pieprasījumu izpilda saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem.

3.   Iesniedzēja tiesa var, izmantojot I pielikumā ietverto A veidlapu, lūgt izpildīt pieprasījumu saskaņā ar īpašu procedūru, kas paredzēta tās valsts tiesību aktos. Saņēmēja tiesa izpilda pieprasījumu saskaņā ar īpašo procedūru, ja vien tas nebūtu nesaderīgi ar tās valsts tiesību aktiem vai ja tā nevar to izdarīt dēļ būtiskām praktiskām grūtībām. Ja saņēmēja tiesa neapmierina lūgumu izpildīt pieprasījumu saskaņā ar īpašu procedūru viena no minēto iemeslu dēļ, tā, izmantojot I pielikumā ietverto H veidlapu, informē iesniedzēju tiesu.

4.   Iesniedzēja tiesa var lūgt saņēmējai tiesai pierādījumu iegūšanā izmantot noteiktas komunikāciju tehnoloģijas, jo īpaši, videokonferenci vai telekonferenci.

Saņēmēja tiesa izmanto saskaņā ar pirmo daļu noteiktās komunikāciju tehnoloģijas, ja vien tas nebūtu nesaderīgi ar tās valsts tiesību aktiem vai ja saņēmēja tiesa nevar to izdarīt dēļ būtiskām praktiskām grūtībām.

Ja saņēmēja tiesa neizmanto noteiktās komunikāciju tehnoloģijas viena no minēto iemeslu dēļ, tā, izmantojot I pielikumā ietverto H veidlapu, informē iesniedzēju tiesu.

Ja iesniedzējā tiesā vai saņēmējā tiesā nav pieejamas pirmajā daļā minētās komunikāciju tehnoloģijas, minētās tiesas, savstarpēji vienojoties, var darīt pieejamas šādas komunikāciju tehnoloģijas.

13. pants

Pierādījumu iegūšana ar pušu klātbūtni un līdzdalību

1.   Ja tas ir paredzēts iesniedzējas tiesas dalībvalsts tiesību aktos, pusēm un to pārstāvjiem, ja tādi ir, ir tiesības būt klāt laikā, kad saņēmēja tiesa iegūst pierādījumus.

2.   Iesniedzēja tiesa, savā pieprasījumā, izmantojot I pielikumā ietverto A veidlapu, informē saņēmēju tiesu, ka puses un to pārstāvji, ja tādi ir, būs klāt un – attiecīgā gadījumā – ka tiek prasīta viņu līdzdalība pierādījumu iegūšanā. Šo informāciju var sniegt arī jebkurā citā piemērotā brīdī.

3.   Ja pierādījumu iegūšanā ir prasīta pušu un to pārstāvju, ja tādi ir, līdzdalība, saņēmēja tiesa saskaņā ar 12. pantu paredz nosacījumus, ar kādiem viņi var piedalīties.

4.   Saņēmēja tiesa, izmantojot I pielikumā ietverto I veidlapu, paziņo pusēm un to pārstāvjiem, ja tādi ir, par laiku, kad, un vietu, kur notiks pierādījumu iegūšana, un – attiecīgā gadījumā – par nosacījumiem, ar kādiem viņi var piedalīties pierādījumu iegūšanā.

5.   Šā panta 1.– 4. punkts neskar iespēju saņēmējai tiesai lūgt pusēm un to pārstāvjiem, ja tādi ir, būt klāt vai piedalīties pierādījumu iegūšanā, ja tas ir paredzēts tās dalībvalsts tiesību aktos.

14. pants

Pierādījumu iegūšana ar iesniedzējas tiesas pārstāvju klātbūtni un līdzdalību

1.   Ja tas ir saderīgi ar iesniedzējas tiesas dalībvalsts tiesību aktiem, iesniedzējas tiesas pārstāvjiem ir tiesības būt klāt pierādījumu iegūšanā, ko veic saņēmēja tiesa.

2.   Šajā pantā jēdziens “pārstāvis” ietver tiesas personālu, ko iesniedzēja tiesa izraudzījusies saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem. Iesniedzēja tiesa saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem var izraudzīties arī jebkādu citu personu, piemēram, ekspertu.

3.   Iesniedzēja tiesa savā pieprasījumā, izmantojot I pielikumā ietverto A veidlapu, informē saņēmēju tiesu ka tās pārstāvji būs klāt un – attiecīgā gadījumā – ka tiek prasīta viņu līdzdalība pierādījumu iegūšanā. Šo informāciju var sniegt arī jebkurā citā piemērotā brīdī.

4.   Ja pierādījumu iegūšanā ir prasīta iesniedzējas tiesas pārstāvju līdzdalība, saņēmēja tiesa saskaņā ar 12. pantu paredz nosacījumus, ar kādiem tie var piedalīties.

5.   Saņēmēja tiesa, izmantojot I pielikumā ietverto I veidlapu, paziņo iesniedzējai tiesai par laiku, kad, un vietu, kur notiks pierādījumu iegūšana, un – attiecīgā gadījumā – par nosacījumiem, ar kādiem tās pārstāvji var piedalīties pierādījumu iegūšanā.

15. pants

Piespiedu līdzekļi

Ja vajadzīgs, saņēmēja tiesa pieprasījuma izpildē piemēro atbilstošus piespiedu līdzekļus tādos gadījumos un tādā apmērā, kā saņēmējas tiesas dalībvalsts tiesību aktos paredzēts tāda pieprasījuma izpildei, kuru tādā pašā nolūkā iesniegušas tās valsts iestādes vai viena no attiecīgajām pusēm.

16. pants

Pieprasījumu izpildes atteikumi

1.   Pieprasījumu nopratināt personu neizpilda, ja attiecīgā persona atsaucas uz tiesībām atteikties liecināt vai ja viņai ir aizliegums liecināt:

a)

saskaņā ar saņēmējas tiesas dalībvalsts tiesību aktiem; vai

b)

saskaņā ar iesniedzējas tiesas dalībvalsts tiesību aktiem, un šādas tiesības vai aizliegums ir norādīti pieprasījumā, vai, vajadzības gadījumā, pēc saņēmējas tiesas lūguma tos ir apstiprinājusi iesniedzēja tiesa.

2.   Pieprasījuma izpildi var atteikt tikai pamatojoties uz tādiem iemesliem, kas nav minēti 1. punktā, ja ir attiecināmi viens vai vairāki šādi pamatojumi:

a)

pieprasījums neietilpst šīs regulas darbības jomā;

b)

pieprasījuma izpilde neietilpst tiesu varas funkcijās saskaņā ar saņēmējas tiesas dalībvalsts tiesību aktiem;

c)

iesniedzēja tiesa neizpilda saņēmējas tiesas lūgumu aizpildīt pieprasījumu, ievērojot 10. pantu, 30 dienu laikā no brīža, kad saņēmēja tiesa ir lūgusi to izdarīt; vai

d)

drošības nauda vai avanss, kas lūgts saskaņā ar 22. panta 3. punktu, nav samaksāts 60 dienu laikā no brīža, kad saņēmēja tiesa ir lūgusi šādu drošības naudu vai avansu.

3.   Saņēmēja tiesa neatsaka pieprasījuma izpildi tikai tādēļ, ka saskaņā ar tās valsts tiesību aktiem lietas priekšmets ir minētās dalībvalsts tiesas ekskluzīvā jurisdikcijā vai ka minētās dalībvalsts tiesību akti nedod tiesības celt prasību par šo priekšmetu.

4.   Ja pieprasījuma izpilde ir atteikta, pamatojoties uz vienu no 2. punktā minētajiem iemesliem, saņēmēja tiesa izmantojot I pielikumā ietverto K veidlapu, par to paziņo iesniedzējai tiesai 60 dienu laikā no brīža, kad saņēmēja tiesa ir saņēmusi pieprasījumu.

17. pants

Paziņojums par kavēšanos

Ja saņēmēja tiesa nespēj izpildīt pieprasījumu 90 dienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas, tā, izmantojot I pielikumā ietverto J veidlapu, par to informē iesniedzēju tiesu. To darot, tā norāda kavēšanās iemeslus, kā arī paredzamo laiku, kas tai būs vajadzīgs pieprasījuma izpildei.

18. pants

Procedūra pēc pieprasījuma izpildes

Saņēmēja tiesa bez kavēšanās nosūta iesniedzējai tiesai dokumentus, kuri apliecina pieprasījuma izpildi, un, attiecīgā gadījumā, nosūta atpakaļ dokumentus, kuri saņemti no iesniedzējas tiesas. Minētajiem dokumentiem pievieno izpildes apstiprinājumu, izmantojot I pielikumā ietverto K veidlapu.

4. IEDAĻA

Pierādījumu tieša iegūšana, ko veic iesniedzēja tiesa un pierādījumu iegūšana, ko veic diplomātiskie pārstāvji vai konsulārās amatpersonas

19. pants

Pierādījumu tieša iegūšana, ko veic iesniedzēja tiesa

1.   Ja tiesa pieprasa iegūt pierādījumus tieši citā dalībvalstī, tā, izmantojot I pielikumā ietverto L veidlapu, iesniedz pieprasījumu minētās dalībvalsts centrālajai struktūrai vai kompetentajai iestādei.

2.   Pierādījumu tieša iegūšana var notikt tikai tad, ja to var veikt brīvprātīgi, nepiemērojot piespiedu līdzekļus.

Ja pierādījumu tiešā iegūšanā ir jāveic personas nopratināšana, iesniedzēja tiesa informē minēto personu, ka pierādījumu iegūšana notiek brīvprātīgi.

3.   Pierādījumu iegūšanu veic tiesas personāla loceklis vai jebkāda cita persona, piemēram, eksperts, kuru izraugās saskaņā ar iesniedzējas tiesas dalībvalsts tiesību aktiem.

4.   30 dienu laikā no pieprasījuma par pierādījumu tiešu iegūšanu saņemšanas tās dalībvalsts, kura saņem pieprasījumu, centrālā struktūra vai kompetentā iestāde, izmantojot I pielikumā ietverto M veidlapu, informē iesniedzēju tiesu par to, vai pieprasījums ir pieņemts, un, ja nepieciešams, informē iesniedzēju tiesu par nosacījumiem, ar kādiem ir veicama pierādījumu tieša iegūšana saskaņā ar tās dalībvalsts tiesību aktiem.

Centrālā struktūra vai kompetentā iestāde var uzticēt savas dalībvalsts tiesai piedalīties pierādījumu tiešā iegūšanā, lai nodrošinātu to, ka šis pants tiek pienācīgi piemērots, un to, ka tiek ievēroti nosacījumi, ar kādiem ir veicama pierādījumu tieša iegūšana.

5.   Ja 30 dienu laikā no apstiprinājuma par pieprasījuma par pierādījumu iegūšanu saņemšanas iesniedzēja tiesa nav saņēmusi informāciju par to, vai pieprasījums ir pieņemts, tā var nosūtīt atgādinājumu tās saņēmējas dalībvalsts centrālajai struktūrai vai kompetentajai iestādei. Ja 15 dienu laikā no apstiprinājuma par atgādinājuma saņemšanas tiesa, kas iesniegusi pieprasījumu, nesaņem atbildi, pieprasījumu par pierādījumu tiešu iegūšanu uzskata par pieņemtu. Tomēr ārkārtas apstākļos, kad centrālā struktūra vai kompetentā iestāde nav varējusi reaģēt uz pieprasījumu termiņā, kas seko atgādinājumam, pierādījumu tiešas iegūšanas atteikuma iemeslus var izņēmuma kārtā vēl izmantot jebkurā laikā pēc minētā termiņa beigām – līdz brīdim, kad tiek faktiski veikta pierādījumu tieša iegūšana.

6.   Dalībvalsts, kas saņēmusi pieprasījumu, centrālā struktūra vai kompetentā iestāde var uzticēt savas dalībvalsts tiesai sniegt praktisku palīdzību pierādījumu tiešā iegūšanā.

7.   Dalībvalsts, kas saņēmusi pieprasījumu, centrālā struktūra vai kompetentā iestāde var atteikt pieteikumu par pierādījumu tiešu iegūšanu tikai tad, ja:

a)

tas neietilpst šīs regulas darbības jomā;

b)

tajā nav ietverta visa 5. pantā minētā vajadzīgā informācija; vai

c)

prasītā pierādījumu tieša iegūšana ir pretrunā tās dalībvalsts tiesību pamatprincipiem.

8.   Neskarot nekādus nosacījumus, kas paredzēti saskaņā ar 4. punktu, iesniedzēja tiesa veic pierādījumu tiešu iegūšanu saskaņā ar savas dalībvalsts tiesību aktiem.

20. pants

Pierādījumu tieša iegūšana, izmantojot videokonferenci vai citas distances komunikācijas tehnoloģijas

1.   Ja pierādījumi jāiegūst, nopratinot personu, kura atrodas citā dalībvalstī, un tiesa pieprasa pierādījumus tiešu iegūšanu – saskaņā ar 19. pantu –, minētā tiesa iegūst pierādījumus, izmantojot videokonferenci vai citas distances komunikācijas tehnoloģijas, ar noteikumu, ka šādas tehnoloģijas ir pieejamas tiesai un ka tiesa uzskata šādas tehnoloģijas izmantošanu par piemērotu konkrētajos lietas apstākļos.

2.   Pieprasījumu par pierādījumu iegūšanu tieši – izmantojot videokonferenci vai citas distances komunikācijas tehnoloģijas – iesniedz, izmantojot I pielikumā ietverto N veidlapu. Iesniedzēja tiesa un tās saņēmējas dalībvalsts centrālā struktūra vai kompetentā iestāde, vai tiesa, kurai uzticēts sniegt praktisku palīdzību pierādījumu tiešā iegūšanā, vienojas par nopratināšanas norises praktisko kārtību.

Pēc lūguma iesniedzējai tiesai tiek sniegta palīdzība, lai atrastu tulku, ja tas ir nepieciešams.

21. pants

Pierādījumu iegūšana, ko veic diplomātiskie pārstāvji vai konsulārās amatpersonas

Dalībvalstis var savos valsts tiesību aktos paredzēt to, ka to tiesām ir iespēja lūgt saviem diplomātiskajiem pārstāvjiem vai konsulārajām amatpersonām citas dalībvalsts teritorijā un apgabalā, kur tie ir akreditēti, iegūt pierādījumus diplomātiskās pārstāvniecības vai konsulāta telpās, izņemot izņēmuma apstākļos, bez iepriekšējas pieprasījuma iesniegšanas, brīvprātīgi un bez piespiedu līdzekļiem nopratinot pašu pārstāvētās dalībvalsts valstspiederīgos saistībā ar tiesvedību to pārstāvētās dalībvalsts tiesās. Diplomātiskais pārstāvis vai konsulārā amatpersona, kas saņem pieprasījumu, pieprasījumu izpilda saskaņā ar savas dalībvalsts tiesību aktiem.

5. IEDAĻA

Izmaksas

22. pants

Izmaksas

1.   Pieprasījuma par pierādījumu iegūšanu izpilde saskaņā ar 12. pantu nedod tiesības prasīt jebkādu nodokļu vai izmaksu atmaksāšanu.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, saņēmēja tiesa var prasīt nodokļu vai izmaksu atmaksu. Ja saņēmēja tiesa to prasa, iesniedzēja tiesa nodrošina, ka bez kavēšanās tiek atmaksātas:

samaksa ekspertiem un tulkiem un

izmaksas, kas radušās, piemērojot 12. panta 3. un 4. punktu.

Pušu pienākumu segt šādu samaksu vai izmaksas nosaka iesniedzējas tiesas dalībvalsts tiesību akti.

3.   Ja ir nepieciešams eksperta atzinums, saņēmēja tiesa pirms pieprasījuma par pierādījumu iegūšanu izpildes var lūgt iesniedzējai tiesai atbilstošu drošības naudu vai avansu, lai segtu paredzamās izmaksas par eksperta atzinumu. Visos citos gadījumos drošības nauda vai avanss nevar tikt noteikts kā nosacījums pieprasījuma par pierādījumu iegūšanu izpildei.

Puses maksā drošības naudu vai avansu, ja tas ir paredzēts iesniedzējas tiesas dalībvalsts tiesību aktos.

III NODAĻA

NOBEIGUMA NOTEIKUMI

23. pants

Rokasgrāmata un I pielikuma grozījumi

1.   Komisija izstrādā un regulāri atjaunina rokasgrāmatu, kurā ir ietverta informācija, ko dalībvalstis sniedz saskaņā ar 31. pantu, un spēkā esošie nolīgumi vai vienošanās saskaņā ar 29. panta 3. punktu. Tā dara rokasgrāmatu pieejamu elektroniski, konkrēti – izmantojot Eiropas Tiesiskās sadarbības tīklu civillietās un komerclietās, un Eiropas e-tiesiskuma portālā.

2.   Komisija tiek pilnvarota pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 24. pantu, lai grozītu I pielikumu nolūkā atjaunināt tajā izklāstītās veidlapas vai veikt minētajās veidlapās tehniskas izmaiņas.

24. pants

Deleģēšanas īstenošana

1.   Pilnvaras pieņemt deleģētos aktus Komisijai piešķir, ievērojot šajā pantā izklāstītos nosacījumus.

2.   Pilnvaras pieņemt 23. panta 2. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no 2020. gada 22. decembra. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.

3.   Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 23. panta 2. punktā minēto pilnvaru deleģēšanu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.

4.   Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.

5.   Tiklīdz Komisija pieņem deleģēto aktu, tā par to paziņo vienlaikus Eiropas Parlamentam un Padomei.

6.   Saskaņā ar 23. panta 2. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par diviem mēnešiem.

25. pants

Īstenošanas akti, ko pieņem Komisija

1.   Komisija pieņem īstenošanas aktus, ar kuriem izveido decentralizēto IT sistēmu, kuros nosaka:

a)

tehnisko specifikāciju, kas definē komunikācijas metodes ar elektronisko līdzekļu starpniecību decentralizētās IT sistēmas vajadzībām;

b)

komunikācijas protokolu tehniskās specifikācijas;

c)

informācijas drošības mērķus un attiecīgus tehniskos pasākumus, ar kuriem nodrošina minimālos informācijas drošības standartus attiecībā uz informācijas apstrādi un paziņošanu decentralizētajā IT sistēmā;

d)

minimālos pieejamības mērķus un iespējamās saistītās tehniskās prasības attiecībā uz pakalpojumiem, ko sniedz decentralizētā IT sistēma;

e)

lēmumu par tādas koordinācijas komitejas izveidi, kurā ir dalībvalstu pārstāvji, lai nodrošinātu decentralizētās IT sistēmas darbību un uzturēšanu nolūkā sasniegt šīs regulas mērķus.

2.   Īstenošanas aktus, kas minēti šā panta 1. punktā, pieņem līdz 2022. gada 23. martam saskaņā ar 26. panta 2. punktā minēto pārbaudes procedūru.

26. pants

Komiteju procedūra

1.   Komisijai palīdz komiteja. Minētā komiteja ir komiteja Regulas (ES) Nr. 182/2011 nozīmē.

2.   Ja ir atsauce uz šo punktu, piemēro Regulas (ES) Nr. 182/2011 5. pantu.

27. pants

References īstenošanas programmatūra

1.   Komisija ir atbildīga par tādas references īstenošanas programmatūras izveidi, uzturēšanu un turpmāku attīstīšanu, ko dalībvalstis var izvēlēties piemērot kā savu aizmugursistēmu valsts IT sistēmas vietā. References īstenošanas programmatūras izveidi, uzturēšanu un turpmāku attīstīšanu finansē no Savienības vispārējā budžeta.

2.   Komisija bez maksas nodrošina, uztur un atbalsta to programmatūras komponentu īstenošanu, kuri ir piekļuves punktu pamatā.

28. pants

Decentralizētās IT sistēmas izmaksas

1.   Katra dalībvalsts sedz izmaksas par to savu piekļuves punktu uzstādīšanu, darbību un uzturēšanu, ar ko savstarpēji savieno valstu IT sistēmas decentralizētās IT sistēmas kontekstā.

2.   Katra dalībvalsts sedz izmaksas par savu valsts IT sistēmu izveidi un pielāgošanu, lai tās būtu sadarbspējīgas ar piekļuves punktiem, un sedz minēto sistēmu administrēšanas, darbības un uzturēšanas izmaksas.

3.   Šā panta 1. un 2. punkts neskar dalībvalstu tiesības pieteikties Savienības finanšu programmu dotācijām, lai atbalstītu darbības, kas minētas šajos punktos.

29. pants

Saikne ar nolīgumu vai vienošanos starp dalībvalstīm

1.   Attiecībā uz jautājumiem, kuriem piemēro šo regulu, šī regula ir pārāka pār citiem noteikumiem, kuri ietverti dalībvalstu noslēgtos divpusējos vai daudzpusējos nolīgumos vai vienošanās, un jo īpaši pār 1954. gada 1. marta Hāgas konvenciju civilprocesa jautājumos un 1970. gada 18. marta Hāgas konvenciju par pierādījumu iegūšanu ārvalstīs civillietās vai komerclietās – to dalībvalstu attiecībās, kuras ir to līgumslēdzējas puses.

2.   Šī regula neliedz dalībvalstīm uzturēt spēkā vai noslēgt nolīgumus vai vienošanās, lai vēl vairāk atvieglotu pierādījumu iegūšanu, ar noteikumu, ka minētie nolīgumi vai vienošanās ir saderīgi ar šo regulu.

3.   Dalībvalstis Komisijai nosūta:

a)

dalībvalstu jebkuru savstarpēji noslēgto 2. punktā minēto nolīgumu vai vienošanos kopijas, kā arī jebkuru šādu nolīgumu vai vienošanos projektus, ko tās paredz pieņemt; un

b)

paziņojumus par minēto nolīgumu vai vienošanos jebkādu denonsēšanu vai grozīšanu.

30. pants

Pārsūtītās informācijas aizsardzība

1.   Jebkāda personas datu apstrāde, ko veic, ievērojot šo regulu, tostarp kompetento iestāžu veikta apmaiņa ar personas datiem vai to pārsūtīšana, atbilst Regulai (ES) 2016/679.

Jebkādu informācijas apmaiņu vai pārsūtīšanu, ko kompetentās iestādes veic Savienības līmenī, īsteno saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1725.

Personas datus, kas neattiecas uz konkrētas lietas izskatīšanu, nekavējoties dzēš.

2.   Kompetentā iestāde vai iestādes saskaņā ar valsts tiesību aktiem attiecībā uz personas datu apstrādi tiek uzskatītas par pārziņiem Regulas (ES) 2016/679 nozīmē.

3.   Neatkarīgi no 1. un 2. punkta informāciju, kuru pārsūta saskaņā ar šo regulu, saņēmēja tiesa izmanto tikai tam mērķim, kam tā pārsūtīta.

4.   Saņēmējas tiesas saskaņā ar savas valsts tiesību aktiem nodrošina, ka šāda informācija paliek konfidenciāla.

5.   Šā panta 3. un 4. punkts neskar valsts tiesību aktus, kas ļauj datu subjektus informēt par tās informācijas izmantojumu, kura pārsūtīta saskaņā ar šo regulu.

6.   Šī regula neskar Direktīvu 2002/58/EK.

31. pants

Paziņošana

1.   Dalībvalstis paziņo Komisijai:

a)

sarakstu, kurš sastādīts saskaņā ar 3. panta 2. punktu un kurā norādīta tiesu teritoriālā un – attiecīgā gadījumā – īpašā jurisdikcija;

b)

saskaņā ar 4. panta 3. punktu izraudzīto centrālo struktūru un kompetento iestāžu nosaukumus un adreses, norādot to teritoriālo jurisdikciju;

c)

informāciju par tehniskajiem līdzekļiem pieprasījumu saņemšanai, kas pieejami tiesām, kuras norādītas sarakstā, kas sastādīts saskaņā ar 3. panta 2. punktu;

d)

informāciju par valodām, kurās pieņem pieprasījumus, kā minēts 6. pantā.

2.   Dalībvalstis informē Komisiju par jebkādām turpmākām izmaiņām attiecībā uz 1. punktā minēto informāciju.

3.   Katra dalībvalsts paziņo Komisijai informāciju par pārējām iestādēm, kuru kompetencē ir iegūt pierādījumus tiesvedībā civillietās vai komerclietās. Dalībvalstis informē Komisiju par jebkādām turpmākām izmaiņām minētajā informācijā.

4.   Dalībvalstis var paziņot Komisijai, ja tās spēj darboties ar decentralizēto IT sistēmu agrāk, nekā to pieprasa šī regula. Komisija šādu informāciju dara pieejamu elektroniski, konkrēti, Eiropas e-tiesiskuma portālā.

32. pants

Pārraudzība

1.   Līdz 2023. gada 2. jūlijam Komisija sastāda detalizētu programmu šīs regulas snieguma, rezultātu un ietekmes pārraudzībai.

2.   Pārraudzības programmā norāda rīcību, kas Komisijai un dalībvalstīm jāīsteno nolūkā pārraudzīt šīs regulas sniegumu, rezultātus un ietekmi. Tajā norāda, kad pirmo reizi ir jāievāc 3. punktā minētie dati, kas nav vēlāk par 2026. gada 2. jūliju, un ar kādiem turpmākiem intervāliem minētie dati ir jāapkopo.

3.   Dalībvalstis sniedz Komisijai – ja tie ir pieejami – šādus datus, kas vajadzīgi pārraudzības nolūkā:

a)

to pierādījumu iegūšanas pieprasījumu skaits, kas nosūtīti saskaņā ar attiecīgi 7. panta 1. punktu un 19. panta 1. punktu;

b)

to pierādījumu iegūšanas pieprasījumu skaits, kas izpildīti saskaņā ar attiecīgi 12. pantu un 19. panta 8. punktu;

c)

to gadījumu skaits, kad pierādījumu iegūšanas pieprasījums ticis nosūtīts, izmantojot citus līdzekļus, nevis decentralizēto IT sistēmu saskaņā ar 7. panta 4. punktu.

4.   References īstenošanas programmatūra un, ja tā ir attiecīgi aprīkota, valsts aizmugursistēma programmatiski vāc 3. punkta a) un b) apakšpunktā minētos datus un tos regulāri pārsūta Komisijai.

33. pants

Izvērtēšana

1.   Ne vēlāk kā.pieci gadi pēc 7. panta piemērošanas sākuma dienas saskaņā ar 35. panta 3. punktu Komisija veic šīs regulas izvērtēšanu un iesniedz Eiropas Parlamentam, Padomei un Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejai ziņojumu par galvenajiem konstatējumiem, vajadzības gadījumā tam pievienojot leģislatīva akta priekšlikumu.

2.   Dalībvalstis sniedz Komisijai informāciju, kas vajadzīga 1. punktā minētā ziņojuma sagatavošanai.

34. pants

Atcelšana

1.   Regulu (EK) Nr. 1206/2001 atceļ no šīs regulas piemērošanas dienas, izņemot Regulas (EK) Nr. 1206/2001 6. pantu, kuru atceļ no šīs regulas 35. panta 3. punktā minētās 7. panta piemērošanas dienas.

2.   Atsauces uz atcelto regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu, un tās lasa saskaņā ar atbilstības tabulu III pielikumā.

35. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

1.   Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2022. gada 1. jūlija.

2.   Šīs regulas 31. panta 3. punktu piemēro no 2022. gada 23. marta.

3.   Šīs regulas 7. pantu piemēro no tā mēneša pirmās dienas, kurš seko trīs gadu laikposmam pēc 25. pantā minēto īstenošanas aktu spēkā stāšanās dienas.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama dalībvalstīs saskaņā ar Līgumiem.

Briselē, 2020. gada 25. novembrī

Eiropas Parlamenta vārdā –

priekšsēdētājs

D.M. SASSOLI

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. ROTH


(1)  OV C 62, 15.2.2019., 56. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta 2019. gada 13. februāra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta) un Padomes 2020. gada 4. novembra nostāja pirmajā lasījumā (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta). Eiropas Parlamenta 2020. gada 23. novembra nostāja (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēta).

(3)  Padomes Regula (EK) Nr. 1206/2001 (2001. gada 28. maijs) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās (OV L 174, 27.6.2001., 1. lpp.).

(4)  Padomes Regula (ES) 2019/1111 (2019. gada 25. jūnijs) par jurisdikciju, lēmumu atzīšanu un izpildi laulības lietās un lietās par vecāku atbildību un par bērnu starptautisko nolaupīšanu (OV L 178, 2.7.2019., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1215/2012 (2012. gada 12. decembris) par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (OV L 351, 20.12.2012., 1. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 650/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un publisku aktu akceptēšanu un izpildi mantošanas lietās un par Eiropas mantošanas apliecības izveidi (OV L 201, 27.7.2012., 107. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 910/2014 (2014. gada 23. jūlijs) par elektronisko identifikāciju un uzticamības pakalpojumiem elektronisko darījumu veikšanai iekšējā tirgū un ar ko atceļ Direktīvu 1999/93/EK (OV L 257, 28.8.2014., 73. lpp.).

(8)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2018/1725 (2018. gada 23. oktobris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Savienības iestādēs, struktūrās, birojos un aģentūrās un par šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 45/2001 un Lēmumu Nr. 1247/2002/EK (OV L 295, 21.11.2018., 39. lpp.).

(9)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 119, 4.5.2016., 1. lpp.).

(10)  Padomes Regula (EK) Nr. 4/2009 (2008. gada 18. decembris) par jurisdikciju, piemērojamiem tiesību aktiem, nolēmumu atzīšanu un izpildi un sadarbību uzturēšanas saistību lietās (OV L 7, 10.1.2009., 1. lpp.).

(11)  OV L 123, 12.5.2016., 1. lpp.

(12)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 182/2011 (2011. gada 16. februāris), ar ko nosaka normas un vispārīgus principus par dalībvalstu kontroles mehānismiem, kuri attiecas uz Komisijas īstenošanas pilnvaru izmantošanu (OV L 55, 28.2.2011., 13. lpp.).

(13)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2002/58/EK (2002. gada 12. jūlijs) par personas datu apstrādi un privātās dzīves aizsardzību elektronisko komunikāciju nozarē (direktīva par privāto dzīvi un elektronisko komunikāciju) (OV L 201, 31.7.2002., 37. lpp.).

(14)  OV C 370, 31.10.2019., 24. lpp.


I PIELIKUMS

A VEIDLAPA

PIERĀDĪJUMU IEGŪŠANAS PIEPRASĪJUMS

(5. pants Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1783 (2020. gada 25. novembris) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās vai komerclietās (“pierādījumu iegūšana”) (1))

1.

Iesniedzējas tiesas atsauces numurs:

2.

Iesniedzējas tiesas:

2.1.

Nosaukums:

2.2.

Adrese:

2.2.1.

Ielas nosaukums un mājas numurs / p. k. Nr.:

2.2.2.

Vieta un pasta indekss:

2.2.3.

Valsts:

2.3.

Tālr.:

2.4.

Fakss ((*)):

2.5.

E-pasts:

3.

Saņēmēja tiesa:

3.1.

Nosaukums:

3.2.

Adrese:

3.2.1.

Ielas nosaukums un mājas numurs / p. k. Nr.:

3.2.2.

Vieta un pasta indekss:

3.2.3.

Valsts:

3.3.

Tālr.:

3.4.

Fakss ((*)):

3.5.

E-pasts:

4.

Lietā, ko ierosinājis(-uši) prasītājs(-i) / lūgumraksta iesniedzējs(-i) (2)

4.1.

Vārds/nosaukums:

4.2.

Adrese:

4.2.1.

Ielas nosaukums un mājas numurs / p. k. Nr.:

4.2.2.

Vieta un pasta indekss:

4.2.3.

Valsts:

4.3.

Tālr. ((*)):

4.4.

Fakss ((*)):

4.5.

E-pasts ((*)):

5.

Prasītāja / lūgumraksta iesniedzēja pārstāvji

5.1.

Vārds:

5.2.

Adrese:

5.2.1.

Ielas nosaukums un mājas numurs / p. k. Nr.:

5.2.2.

Vieta un pasta indekss:

5.2.3.

Valsts:

5.3.

Tālr.:

5.4.

Fakss ((*)):

5.5.

E-pasts:

6.

Pret atbildētāju(-iem) (3)

6.1.

Vārds/nosaukums:

6.2.

Adrese:

6.2.1.

Ielas nosaukums un mājas numurs / p. k. Nr.:

6.2.2.

Vieta un pasta indekss:

6.2.3.

Valsts:

6.3.

Tālr. ((*)):

6.4.

Fakss ((*)):

6.5.

E-pasts ((*)):

7.

Atbildētāja pārstāvji

7.1.

Vārds:

7.2.

Adrese:

7.2.1.

Ielas nosaukums un mājas numurs / p. k. Nr.:

7.2.2.

Vieta un pasta indekss:

7.2.3.

Valsts:

7.3.

Tālr.:

7.4.

Fakss ((*)):

7.5.

E-pasts:

8.

Pušu klātbūtne un līdzdalība

8.1.

Puses un to pārstāvji, ja tādi ir, būs klāt pierādījumu iegūšanā:☐

8.2.

Ir prasīta pušu un to pārstāvju, ja tādi ir, līdzdalība:☐

8.3.

Ja pierādījumu iegūšanā būs klāt kāda puse vai tās pārstāvis, ir jānodrošina mutiskā tulkošana šādā valodā: ☐BG, ☐ES, ☐CZ, ☐DE, ☐ET, ☐EL, ☐EN, ☐FR, ☐GA, ☐HR, ☐IT, ☐LV, ☐LT, ☐HU, ☐MT, ☐NL, ☐PL, ☐PT, ☐RO, ☐SK, ☐SL, ☐FI, ☐SV, ☐ cita valoda:

9.

Iesniedzēja tiesas pārstāvju klātbūtne un līdzdalība: ☐

9.1.

Pārstāvji būs klāt pierādījumu iegūšanā: ☐

9.2.

Ir prasīta pārstāvju līdzdalība: (4)

9.2.1.

Vārds:

9.2.2.

Tituls:

9.2.3.

Amats:

9.2.4.

Uzdevums:

9.3.

Ja pierādījumu iegūšanā būs klāt kāds iesniedzējas tiesas pārstāvis, ir jānodrošina mutiskā tulkošana šādā valodā: ☐ BG, ☐ ES, ☐ CZ, ☐ DE, ☐ ET, ☐ EL, ☐ EN, ☐ FR, ☐ GA, ☐ HR, ☐ IT, ☐ LV, ☐ LT, ☐ HU, ☐ MT, ☐ NL, ☐ PL, ☐ PT, ☐ RO, ☐ SK, ☐ SL, ☐ FI, ☐ SV, ☐ cita valoda.

10.

Lietas raksturs un priekšmets, un īss faktu izklāsts (attiecīgā gadījumā pielikumā):

11.

Veicamā pierādījumu iegūšana

11.1.

Veicamās pierādījumu iegūšanas apraksts (attiecīgā gadījumā pielikumā):

11.2.

Liecinieku nopratināšana: ☐

11.2.1.

Vārds un uzvārds:

11.2.2.

Dzimšanas datums, ja zināms:

11.2.3.

Adrese:

11.2.3.1.

Ielas nosaukums un mājas numurs / p. k. Nr.:

11.2.3.2.

Vieta un pasta indekss:

11.2.3.3.

Valsts:

11.2.4.

Tālr. ((*)):

11.2.5.

Fakss ((*)):

11.2.6.

E-pasts ((*)):

11.2.7.

Lieciniekam uzdodamie jautājumi vai faktu izklāsts par to, par ko tas jānopratina (attiecīgā gadījumā pielikumā):

11.2.8.

Tiesības atteikties liecināt saskaņā ar iesniedzējas tiesas dalībvalsts tiesību aktiem (attiecīgā gadījumā pielikumā): jā ☐ nē

11.2.9.

Lūdzu, nopratiniet liecinieku

11.2.9.1.

ar zvērestu: ☐

11.2.9.2.

ar svinīgu solījumu: ☐

11.2.10.

Jebkāda cita informācija, ko iesniedzēja tiesa uzskata par vajadzīgu (attiecīgā gadījumā pielikumā):

11.3.

Cita pierādījumu iegūšana

11.3.1.

pārbaudāmie dokumenti un prasītās pierādījumu iegūšanas apraksts (attiecīgā gadījumā pielikumā):

11.3.2.

pārbaudāmie objekti un prasītās pierādījumu iegūšanas apraksts (attiecīgā gadījumā pielikumā)

12.

Lūdzu, izpildiet pieprasījumu

12.1.

saskaņā ar īpašu procedūru (Regulas (ES) 2020/1783 12. panta 3. punkts), kura paredzēta iesniedzējas tiesas dalībvalsts tiesību aktos, kā aprakstīts pielikumā, ☐

12.2.

un/vai izmantojot komunikāciju tehnoloģijas (Regulas (ES) 2020/1783 12. panta 4. punkts), kā izklāstīts N veidlapā ☐

12.3.

pieprasījuma izpildei nepieciešama šāda informācija:

13.

Pamatojums nenosūtīšanai, izmantojot decentralizēto IT sistēmu (Regulas (ES) 2020/1783 7. panta 4. punkts) (5)

Elektroniska nosūtīšana nebija iespējama šādu iemeslu dēļ:

IT sistēmas darbības traucējumi

pierādījumu raksturs

izņēmuma apstākļi

Vieta:

Datums:

Paraksts un/vai zīmogs vai elektroniskais paraksts un/vai elektroniskais zīmogs:

B VEIDLAPA

APSTIPRINĀJUMS PAR PIERĀDĪJUMU IEGŪŠANAS PIEPRASĪJUMA SAŅEMŠANU

(9. panta 1. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1783 (2020. gada 25. novembris) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās vai komerclietās (“pierādījumu iegūšana”) (6))

1.

Iesniedzējas tiesas atsauces numurs:

2.

Saņēmējas tiesas atsauces numurs:

3.

Iesniedzējas tiesas nosaukums:

4.

Saņēmēja tiesa

4.1.

Nosaukums:

4.2.

Adrese:

4.3.

Tālr.:

4.4.

Fakss ((*)):

4.5.

E-pasts:

5.

Tiesa, kas minēta 4. punktā, pieprasījumu saņēma...... (saņemšanas datums).

6.

Pieprasījumu nevar izpildīt, jo:

6.1.

Valoda, kādā aizpildīta veidlapa, netiek pieņemta (Regulas (ES) 2020/1783 6. pants): ☐

6.1.1.

Lūdzu, izmantojiet kādu no šīm valodām:

6.2.

Dokuments nav salasāms: ☐

Vieta:

Datums:

Paraksts un/vai zīmogs vai elektroniskais paraksts un/vai elektroniskais zīmogs

C VEIDLAPA

PAZIŅOJUMS PAR PIEPRASĪJUMA PAR PIERĀDĪJUMU IEGŪŠANU PĀRSŪTĪŠANU

(9. panta 2. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1783 (2020. gada 25. novembris) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās vai komerclietās (“pierādījumu iegūšana”) (7))

1.

Iesniedzējas tiesas atsauces numurs:

2.

Iesniedzējas tiesas nosaukums:

3.

Saņēmējas tiesas atsauces numurs:

4.

Pieprasījums par pierādījumu iegūšanu neietilpst tās tiesas jurisdikcijā, kura norādīta pierādījumu iegūšanas pieprasījuma 3. punktā, un tas tika pārsūtīts

4.1.

Kompetentās tiesas nosaukums:

4.2.

Adrese:

4.2.1.

Ielas nosaukums un mājas numurs / p. k. Nr.:

4.2.2.

Vieta un pasta indekss:

4.2.3.

Valsts:

4.3.

Tālr.:

4.4.

Fakss ((*)):

4.5.

E-pasts:

Vieta:

Datums:

Paraksts un/vai zīmogs vai elektroniskais paraksts un/vai elektroniskais zīmogs:

D VEIDLAPA

PIEPRASĪJUMS SNIEGT PAPILDU INFORMĀCIJU PIERĀDĪJUMU IEGŪŠANAI

(10. pants Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1783 (2020. gada 25. novembris) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās vai komerclietās (“pierādījumu iegūšana”) (8))

1.

Saņēmējas tiesas atsauces numurs:

2.

Iesniedzējas tiesas atsauces numurs:

3.

Saņēmējas tiesas nosaukums:

4.

Iesniedzējas tiesas nosaukums:

5.

Pieprasījumu par pierādījumu iegūšanu nevar izpildīt bez šādas papildu informācijas:

6.

Pieprasījumu par pierādījumu iegūšanu nevar izpildīt, pirms nav iemaksāta drošības nauda vai avanss saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1783 22. panta 3. punktu. Drošības nauda vai avanss būtu jāiemaksā šādā veidā:

6.1.

Konta īpašnieka vārds:

6.2.

Bankas nosaukums / BIC vai cits atbilstīgais bankas kods:

6.3.

Konta numurs / IBAN:

6.4.

Datums, līdz kuram bija jāveic maksājums:

6.5.

Prasītās drošības naudas vai avansa summa:

6.6.

Valūta:

☐ Euro (EUR)

☐ Bulgārijas leva (BGN)

☐ Horvātijas kuna (HRK)

☐ Čehijas krona (CZK)

☐ Ungārijas forints (HUF)

☐ Polijas zlots (PLN)

☐ Lielbritānijas mārciņa (GBP)

☐ Rumānijas leja (RON)

☐ Zviedrijas krona (SEK)

☐ cita valūta (lūdzu, norādiet ISO kodu):

6.7.

Maksājuma atsauces numurs / apraksts / informācija saņēmējam:

Vieta:

Datums:

Paraksts un/vai zīmogs vai elektroniskais paraksts un/vai elektroniskais zīmogs:

E VEIDLAPA

APSTIPRINĀJUMS PAR DROŠĪBAS NAUDAS VAI AVANSA SAŅEMŠANU

(10. panta 2. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1783 (2020. gada 25. novembris) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās vai komerclietās (“pierādījumu iegūšana”) (9))

1.

Iesniedzējas tiesas atsauces numurs:

2.

Saņēmējas tiesas atsauces numurs:

3.

Iesniedzējas tiesas nosaukums:

4.

Saņēmējas tiesas nosaukums:

5.

Tiesa, kas minēta 4. punktā, drošības naudu vai avansu saņēma …. (saņemšanas datums).

Vieta:

Datums:

Paraksts un/vai zīmogs vai elektroniskais paraksts un/vai elektroniskais zīmogs:

F VEIDLAPA (10)

PIEPRASĪJUMS SNIEGT INFORMĀCIJU PAR KAVĒŠANOS

(12. panta 1. punkts un 19. panta 4. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1783 (2020. gada 25. novembris) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās vai komerclietās) (“pierādījumu iegūšana”) (11))

ŠĀDS PIEPRASĪJUMS TIKA NOSŪTĪTS, BET NAV PIEEJAMA NEKĀDA INFORMĀCIJA PAR PIERĀDĪJUMU IEGŪŠANAS IZNĀKUMU

1.

Iesniedzējas tiesas atsauces numurs:

2.

Saņēmējas tiesas / centrālās struktūras / kompetentās iestādes atsauces numurs (ja pieejams):

3.

Iesniedzējas tiesas nosaukums:

4.

Saņēmējas tiesas / centrālās struktūras / kompetentās iestādes nosaukums:

5.

Pievienots pierādījumu iegūšanas sākotnējais pieprasījums (A veidlapa) vai pierādījumu tiešas iegūšanas sākotnējais pieprasījums (L veidlapa). ☐

Iesniedzējas tiesas rīcībā esošā informācija:

5.1.

pieprasījums nosūtīts ☐

datums……………………………………

5.2.

apstiprinājums par saņemšanu ☐

datums……………………………………

5.3.

paziņojums par kavēšanos ☐

datums……………………………………

5.4.

cita saņemtā informācija ☐

…………………………………………………

Vieta:

Datums:

Paraksts un/vai zīmogs vai elektroniskais paraksts un/vai elektroniskais zīmogs:

G VEIDLAPA (12)

ATBILDE UZ PIEPRASĪJUMU SNIEGT INFORMĀCIJU PAR KAVĒŠANOS

(12. panta 1. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1783 (2020. gada 25. novembris) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās vai komerclietās (“pierādījumu iegūšana”) (13))

1.

Iesniedzējas tiesas atsauces numurs:

2.

Saņēmējas tiesas / centrālās struktūras / kompetentās iestādes atsauces numurs (ja pieejams):

3.

Iesniedzējas tiesas nosaukums:

4.

Saņēmējas tiesas / centrālās struktūras / kompetentās iestādes nosaukums:

5.

KAVĒŠANĀS BIJA SAISTĪTA AR:

5.1.

Pierādījumu iegūšanas pieprasījums netika saņemts ☐

5.2.

Notiek nopratināmās personas pašreizējās adreses noteikšana ☐

5.3.

Notiek pavēstes piegāde nopratināmajai personai ☐

5.4.

Persona neieradās uz nopratināšanu, lai arī pavēste viņai tika piegādāta ☐

5.5.

Pieprasījums atbildēts ... (datums). Atbilde pievienota ☐

5.6.

… (datums) pieprasītās drošības naudas vai avansa maksājums nav saņemts ☐

5.7.

Citi iemesli: …. ☐

6.

Paredzams, ka pieprasījums tiks izpildīts līdz …. (norādīt paredzamo datumu)

Vieta:

Datums:

Paraksts un/vai zīmogs vai elektroniskais paraksts un/vai elektroniskais zīmogs:

H VEIDLAPA

PAZIŅOJUMS PAR LŪGUMU PĒC ĪPAŠĀM PROCEDŪRĀM UN/VAI PAR LŪGUMU IZMANTOT KOMUNIKĀCIJU TEHNOLOĢIJAS

(12. panta 3. un 4. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1783 (2020. gada 25. novembris) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās vai komerclietās (“pierādījumu iegūšana”) (14))

1.

Iesniedzējas tiesas atsauces numurs:

2.

Saņēmējas tiesas atsauces numurs:

3.

Iesniedzējas tiesas nosaukums:

4.

Saņēmējas tiesas nosaukums:

5.

Lūgumu izpildīt pieprasījumu par pierādījumu iegūšanu saskaņā ar īpašo procedūru, kas minēta pieprasījuma par pierādījumu iegūšanu 12.1. punktā (A veidlapa), nevarēja izpildīt, jo:

5.1.

pieprasītā procedūra ir nesaderīga ar saņēmējas tiesas dalībvalsts tiesību aktiem: ☐

5.2.

pieprasītās procedūras izpilde nav iespējama būtisku praktisko grūtību dēļ: ☐

6.

Lūgumu izpildīt pieprasījumu par pierādījumu iegūšanu, izmantojot distances komunikāciju tehnoloģijas, kas minētas pieprasījuma par pierādījumu iegūšanu 12.2. punktā (A veidlapa), nevarēja izpildīt, jo:

6.1.

Komunikāciju tehnoloģiju izmantošana ir nesaderīga ar saņēmējas tiesas dalībvalsts tiesību aktiem ☐

6.2.

Komunikāciju tehnoloģiju izmantošana nav iespējama būtisku praktisko grūtību dēļ ☐

Vieta:

Datums:

Paraksts un/vai zīmogs vai elektroniskais paraksts un/vai elektroniskais zīmogs:

I VEIDLAPA

PAZIŅOJUMS PAR PIERĀDĪJUMU IEGŪŠANAS DATUMU, LAIKU UN VIETU UN LĪDZDALĪBAS NOSACĪJUMIEM

(13. panta 4. punkts un 14. panta 5. punkts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1783 (2020. gada 25. novembris) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās vai komerclietās (“pierādījumu iegūšana”) (15))

1.

Iesniedzējas tiesas atsauces numurs:

2.

Saņēmējas tiesas atsauces numurs:

3.

Iesniedzēja tiesa

3.1.

Nosaukums:

3.2.

Adrese:

3.2.1.

Ielas nosaukums un mājas numurs / p. k. Nr.:

3.2.2.

Vieta un pasta indekss:

3.2.3.

Valsts:

3.3.

Tālr.:

3.4.

Fakss ((*)):

3.5.

E-pasts:

4.

Saņēmēja tiesa

4.1.

Nosaukums:

4.2.

Adrese:

4.2.1.

Ielas nosaukums un mājas numurs / p. k. Nr.:

4.2.2.

Vieta un pasta indekss:

4.2.3.

Valsts:

4.3.

Tālr.:

4.4.

Fakss ((*)):

4.5.

E-pasts:

5.

Pierādījumu iegūšanas datums un laiks:

6.

Pierādījumu iegūšanas vieta, ja tā atšķiras no 4. punktā minētās:

7.

Attiecīgā gadījumā nosacījumi, saskaņā ar kādiem var piedalīties puses un to pārstāvji, ja tādi ir:

8.

Attiecīgā gadījumā nosacījumi, saskaņā ar kādiem var piedalīties iesniedzējas tiesas pārstāvji:

Vieta:

Datums:

Paraksts un/vai zīmogs vai elektroniskais paraksts un/vai elektroniskais zīmogs:

J VEIDLAPA

PAZIŅOJUMS PAR KAVĒŠANOS

(17. pants Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1783 (2020. gada 25. novembris) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās vai komerclietās (“pierādījumu iegūšana”) (16))

1.

Iesniedzējas tiesas atsauces numurs:

2.

Saņēmējas tiesas atsauces numurs:

3.

Iesniedzējas tiesas nosaukums:

4.

Saņēmējas tiesas nosaukums:

5.

Pieprasījumu par pierādījumu iegūšanu nevar izpildīt 90 dienu laikā no tā saņemšanas šādu iemeslu dēļ:

5.1.

Notiek nopratināmās personas pašreizējās adreses noteikšana ☐

5.2.

Notiek pavēstes piegāde nopratināmajai personai ☐

5.3.

Persona neieradās uz nopratināšanu, lai arī pavēste viņai tika piegādāta ☐

5.4.

Pieprasījums atbildēts … (datums). Atbilde pievienota ☐

5.5.

… (datums) pieprasītās drošības naudas vai avansa maksājums nav saņemts ☐

5.6.

Citi iemesli (lūdzu, norādiet): ……☐

6.

Paredzams, ka pieprasījums tiks izpildīts līdz … (norādīt paredzamo datumu)

Vieta:

Datums:

Paraksts un/vai zīmogs vai elektroniskais paraksts un/vai elektroniskais zīmogs:

K VEIDLAPA

INFORMĀCIJA PAR PIEPRASĪJUMA PAR PIERĀDĪJUMU IEGŪŠANU IZPILDI

(16. un 18. pants Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1783 (2020. gada 25. novembris) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās vai komerclietās (“pierādījumu iegūšana”) (17))

1.

Iesniedzējas tiesas atsauces numurs:

2.

Saņēmējas tiesas atsauces numurs:

3.

Iesniedzējas tiesas nosaukums:

4.

Saņēmējas tiesas nosaukums:

5.

Pieprasījums par pierādījumu iegūšanu ir izpildīts ☐

Pievienoti dokumenti, kas apliecina pieprasījuma par pierādījumu iegūšanu izpildi:

6.

Pieprasījuma par pierādījumu iegūšanu izpilde ir atteikta, jo:

6.1.

nopratināmā persona ir atsaukusies uz tiesībām atteikties liecināt vai aizliegumu liecināt: ☐

6.1.1.

saskaņā ar saņēmējas tiesas dalībvalsts tiesību aktiem: ☐

6.1.2.

saskaņā ar iesniedzējas tiesas dalībvalsts tiesību aktiem: ☐

6.2.

Pieprasījums par pierādījumu iegūšanu neietilpst Regulas (ES) 2020/1783 darbības jomā ☐

6.3.

Pieprasījuma par pierādījumu iegūšanu izpilde saskaņā ar saņēmējas tiesas dalībvalsts tiesību aktiem, neietilpst tiesu varas funkcijās ☐

6.4.

Iesniedzēja tiesa nav izpildījusi saņēmējas tiesas pieprasījumu sniegt papildu informāciju, kas datēts ar ..... (pieprasījuma sniegt papildu informāciju iesniegšanas datums) ☐

6.5.

Nav samaksāta saskaņā ar Regulas (ES) 2020/1783 22. panta 3. punktu prasītā drošības nauda vai avanss. ☐

7.

Citi neizpildīšanas iemesli:

Vieta:

Datums:

Paraksts un/vai zīmogs vai elektroniskais paraksts un/vai elektroniskais zīmogs:

L VEIDLAPA

PIERĀDĪJUMU TIEŠAS IEGŪŠANAS PIEPRASĪJUMS

(19. un 20. pants Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1783 (2020. gada 25. novembris) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās vai komerclietās (“pierādījumu iegūšana”) (18))

1.

Iesniedzējas tiesas atsauces numurs:

2.

Centrālās struktūras/kompetentās iestādes atsauces numurs ((*)):

3.

Iesniedzēja tiesa:

3.1.

Nosaukums:

3.2.

Adrese:

3.2.1.

Ielas nosaukums un mājas numurs / p. k. Nr.:

3.2.2.

Vieta un pasta indekss:

3.2.3.

Valsts:

3.3.

Tālr.:

3.4.

Fakss ((*)):

3.5.

E-pasts:

4.

Saņēmējas valsts centrālā struktūra / kompetentā iestāde

4.1.

Nosaukums:

4.2.

Adrese:

4.2.1.

Ielas nosaukums un mājas numurs / p. k. Nr.:

4.2.2.

Vieta un pasta indekss:

4.2.3.

Valsts:

4.3.

Tālr.:

4.4.

Fakss ((*)):

4.5.

E-pasts:

5.

Lietā, ko ierosinājis(-uši) prasītājs(-i) / lūgumraksta iesniedzējs(-i) (19)

5.1.

Vārds/nosaukums:

5.2.

Adrese:

5.2.1.

Ielas nosaukums un mājas numurs / p. k. Nr.:

5.2.2.

Vieta un pasta indekss:

5.2.3.

Valsts:

5.3.

Tālr. ((*)):

5.4.

Fakss ((*)):

5.5.

E-pasts ((*)):

6.

Prasītāja / lūgumraksta iesniedzēja pārstāvji

6.1.

Vārds:

6.2.

Adrese:

6.2.1.

Ielas nosaukums un mājas numurs / p. k. Nr.:

6.2.2.

Vieta un pasta indekss:

6.2.3.

Valsts:

6.3.

Tālr.:

6.4.

Fakss ((*)):

6.5.

E-pasts:

7.

Pret atbildētāju(-iem) (20)

7.1.

Vārds/nosaukums:

7.2.

Adrese:

7.2.1.

Ielas nosaukums un mājas numurs / p. k. Nr.:

7.2.2.

Vieta un pasta indekss:

7.2.3.

Valsts:

7.3.

Tālr. ((*)):

7.4.

Fakss ((*)):

7.5.

E-pasts ((*)):

8.

Atbildētāja pārstāvji

8.1.

Vārds:

8.2.

Adrese:

8.2.1.

Ielas nosaukums un mājas numurs / p. k. Nr.:

8.2.2.

Vieta un pasta indekss:

8.2.3.

Valsts:

8.3.

Tālr.:

8.4.

Fakss ((*)):

8.5.

E-pasts:

9.

Pierādījumus iegūs:

9.1.

Vārds:

9.2.

Tituls:

9.3.

Amats:

9.4.

Uzdevums:

10.

Lietas raksturs un priekšmets, un īss faktu izklāsts (attiecīgā gadījumā pielikumā):

11.

Veicamā pierādījumu iegūšana

11.1.

Veicamās pierādījumu iegūšanas apraksts (attiecīgā gadījumā pielikumā):

11.2.

Liecinieku nopratināšana

11.2.1.

Vārdi un uzvārds:

11.2.2.

Dzimšanas datums, ja zināms:

11.2.3.

Adrese:

11.2.3.1.

Ielas nosaukums un mājas numurs / p. k. Nr.:

11.2.3.2.

Vieta un pasta indekss:

11.2.3.3.

Valsts:

11.2.4.

Tālr. ((*)):

11.2.5.

Fakss ((*)):

11.2.6.

E-pasts ((*)):

11.2.7.

Lieciniekam uzdodamie jautājumi vai faktu izklāsts par to, par ko tas jānopratina (attiecīgā gadījumā pielikumā):

11.2.8.

Tiesības atteikties liecināt saskaņā ar iesniedzējas tiesas dalībvalsts tiesību aktiem (attiecīgā gadījumā pielikumā):jā ☐ nē ☐

11.3.

Cita pierādījumu iegūšana (attiecīgā gadījumā pielikumā):

12.

Iesniedzēja tiesa prasa iegūt pierādījumus tieši, izmantojot N veidlapā paredzētās komunikāciju tehnoloģijas ☐

Vieta:

Datums:

Paraksts un/vai zīmogs vai elektroniskais paraksts un/vai elektroniskais zīmogs:

M VEIDLAPA

INFORMĀCIJA NO CENTRĀLĀS STRUKTŪRAS / KOMPETENTĀS IESTĀDES PAR PIERĀDĪJUMU TIEŠU IEGŪŠANU

(19. pants Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1783 (2020. gada 25. novembris) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās vai komerclietās (“pierādījumu iegūšana”) (21))

1.

Iesniedzējas tiesas atsauces numurs:

2.

Centrālās struktūras/kompetentās iestādes atsauces numurs:

3.

Iesniedzējas tiesas nosaukums:

4.

Centrālā struktūra/kompetentā iestāde

4.1.

Nosaukums:

4.2.

Adrese:

4.2.1.

Ielas nosaukums un mājas numurs / p. k. Nr.:

4.2.2.

Vieta un pasta indekss:

4.2.3.

Valsts:

4.3.

Tālr.:

4.4.

Fakss ((*)):

4.5.

E-pasts:

5.

Informācija no centrālās struktūras / kompetentās iestādes

5.1.

Pierādījumu tieša iegūšana saskaņā ar pieprasījumu tiek pieņemta:☐

5.2.

Pierādījumu tieša iegūšana saskaņā ar pieprasījumu tiek pieņemta, ievērojot šādus nosacījumus (attiecīgā gadījumā pielikumā):

5.3.

Pierādījumu tieša iegūšana saskaņā ar pieprasījumu tiek atteikta šādu iemeslu dēļ:

5.3.1.

pieprasījums neietilpst Regulas (ES) 2020/1783 darbības jomā: ☐

5.3.2.

pieprasījumā nav ietverta visa vajadzīgā informācija, ievērojot Regulas (ES) 2020/1783 5. pantu: ☐

5.3.3.

prasītā pierādījumu tieša iegūšana ir pretrunā centrālās struktūras/kompetentās iestādes dalībvalsts tiesību pamatprincipiem: ☐

6.

Šai tiesai tika uzticēts sniegt praktisku palīdzību pierādījumu tiešā iegūšanā:

6.1.

Nosaukums:

6.2.

Adrese:

6.2.1.

Ielas nosaukums un mājas numurs / p. k. Nr.:

6.2.2.

Vieta un pasta indekss:

6.2.3.

Valsts:

6.3.

Tālr.:

6.4.

Fakss ((*)):

6.5.

E-pasts:

Vieta:

Datums:

Paraksts un/vai zīmogs vai elektroniskais paraksts un/vai elektroniskais zīmogs:

N VEIDLAPA

INFORMĀCIJA PAR TEHNISKAJIEM ASPEKTIEM, RĪKOJOT VIDEOKONFERENCI VAI IZMANTOJOT CITAS DISTANCES KOMUNIKĀCIJU TEHNOLOĢIJAS

(12. panta 4. punkts un 20. pants Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2020/1783 (2020. gada 25. novembris) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās vai komerclietās (“pierādījumu iegūšana”) (22))

1.

Iesniedzējas tiesas atsauces numurs ((*)):

2.

Saņēmējas tiesas atsauces numurs ((*)):

3.

Iesniedzējas tiesas nosaukums ((*)):

4.

Saņēmējas tiesas nosaukums ((*)):

5.

Iesniedzējas tiesas tehniskie dati:

5.1.

ISDN ((*)):

5.2.

IP:

5.3.

Tiesas zāles tālr. ((*)):

5.4.

Cita informācija:

6.

Vēlamais savienojuma veids (gadījumā, ja 5. punktā ir aizpildītas vairākas iespējas):

7.

Vēlamais(-ie) savienojuma datums(-i) un laiks(-i):

7.1.

datums

7.2.

laiks (23)

8.

Vēlamais(-ie) savienojuma pārbaudes datums(-i) un laiks(-i):

8.1.

datums

8.2..

laiks (23)

8.3..

kontaktpersona savienojuma pārbaudei vai citai tehniskai palīdzībai:

8.4..

saziņas valoda: ☐ BG, ☐ ES, ☐ CZ, ☐ DE, ☐ ET, ☐ EL, ☐ EN, ☐ FR, ☐ GA, ☐ HR, ☐ IT, ☐ LV, ☐ LT, ☐ HU, ☐ MT, ☐ NL, ☐ PL, ☐ PT, ☐ RO, ☐ SK, ☐ SL, ☐ FI, ☐ SV, ☐ cita valoda:

8.5.

tālr. tehnisku grūtību gadījumā savienojuma pārbaudes laikā vai pierādījumu iegūšanas laikā:

9.

Informācija par mutisko tulkošanu:

9.1.

nepieciešama palīdzība saistībā ar tulka atrašanu: ☐

9.2.

Attiecīgās valodas: ☐ BG, ☐ ES, ☐ CZ, ☐ DE, ☐ ET, ☐ EL, ☐ EN, ☐ FR, ☐ GA, ☐ HR, ☐ IT, ☐ LV, ☐ LT, ☐ HU, ☐ MT, ☐ NL, ☐ PL, ☐ PT, ☐ RO, ☐ SK, ☐ SL, ☐ FI, ☐ SV, ☐ cita valoda:

10.

Informācija par to, vai tiks veikta pierādījumu iegūšanas ierakstīšana (24):

10.1.

jā ☐

10.2.

nē ☐

11.

Citi: …

Vieta:

Datums:

Paraksts un/vai zīmogs vai elektroniskais paraksts un/vai elektroniskais zīmogs:


(1)  OV L 405, 2.12.2020, X. lpp. 1.

((*))  Nav obligāts.

(2)  Ja ir vairāk nekā viens prasītājs / lūgumraksta iesniedzējs, lūdzu, sniedziet informāciju, kā noteikts 4.1.–4.5. punktā.

(3)  Ja ir vairāk nekā viens atbildētājs, lūdzu, sniedziet informāciju, kā noteikts 6.1.–6.5. punktā.

(4)  Ja ir vairāk nekā viens pārstāvis, lūdzu, sniedziet informāciju, kā noteikts 9.2. punktā.

(5)  Šo punktu piemēro tikai no decentralizētās IT sistēmas piemērošanas dienas.

(6)  OV L 405, 2.12.2020, 1lpp.

((*))  Nav obligāts.

(7)  OV L 405, 2.12.2020, 1 lpp.

((*))  Nav obligāts.

(8)  OV L 405, 2.12.2020, 1, lpp.

(9)  OV L 405, 2.12.2020, 1 lpp.

(10)  Šīs veidlapas izmantošana nav obligāta.

(11)  OV L 405, 2.12.2020, 1 lpp.

(12)  Šīs veidlapas izmantošana nav obligāta.

(13)  OV L 405, 2.12.2020, 1 lpp.

(14)  OV L 405, 2.12.2020, 1 lpp..

(15)  OV L 405, 2.12.2020, 1 lpp.

((*))  Nav obligāts.

(16)  OV L 405, 2.12.2020, 1 lpp.

(17)  OV L 405, 2.12.2020, 1 lpp.

(18)  OV L 405, 2.12.2020, 1 lpp.

((*))  Nav obligāts.

(19)  Ja ir vairāk nekā viens prasītājs / lūgumraksta iesniedzējs, lūdzu, sniedziet informāciju, kā noteikts 5.1.–5.5. punktā.

(20)  Ja ir vairāk nekā viens atbildētājs, lūdzu, sniedziet informāciju, kā noteikts 7.1.–7.5. punktā.

(21)  OV L 405, 2.12.2020, 1 lpp.

((*))  Nav obligāts.

(22)  OV L 405, 2.12.2020, 1 lpp.

((*))  Nav obligāts.

(23)  Saņēmējas dalībvalsts vietējais laiks.

(24)  Piemēram, pierādījumu iegūšanas tiešsaistes ieraksts vai protokols.


II PIELIKUMS

ATCELTĀ REGULA AR TAJĀ SECĪGI VEIKTO GROZĪJUMU SARAKSTU

Padomes Regula (EK) Nr. 1206/2001 (2001. gada 28. maijs) par sadarbību starp dalībvalstu tiesām pierādījumu iegūšanā civillietās un komerclietās (OV L 174, 27.6.2001., 1. lpp.).

 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1103/2008 (2008. gada 22. oktobris), ar ko groza dažus tiesību aktus, kuriem piemēro Līguma 251. pantā noteikto procedūru, lai pielāgotu tos Padomes Lēmumam 1999/468/EK, attiecībā uz regulatīvo kontroles procedūru – Pielāgošana regulatīvajai kontroles procedūrai – Trešā daļa (OV L 304, 14.11.2008., 80. lpp.).

Tikai grozījumi Regulas (EK) Nr. 1206/2001 19. panta 2. punktā un 20. pantā


III PIELIKUMS

ATBILSTĪBAS TABULA

Regula (EK) Nr. 1206/2001

Šī regula

1. panta 1. punkts

1. panta 1. punkts

1. panta 2. punkts

1. panta 2. punkts

1. panta 3. punkts

2. pants

2. panta 1. punkts

3. panta 1. punkts

2. panta 2. punkts

3. panta 2. punkts

3. panta 1. punkts

4. panta 1. punkts

3. panta 2. punkts

4. panta 2. punkts

3. panta 3. punkts

4. panta 3. punkts

4. panta 1. punkts

5. panta 1. punkts

4. panta 2. punkts

5. panta 2. punkts

4. panta 3. punkts

5. panta 3. punkts

5. pants

6. pants

6. pants

7. panta 1. punkts

7. panta 2., 3. un 4. punkts

8. pants

7. panta 1. punkts

9. panta 1. punkts

7. panta 2. punkts

9. panta 2. punkts

8. panta 1. punkts

10. panta 1. punkts

8. panta 2. punkts

10. panta 2. punkts

9. panta 1. punkts

11. panta 1. punkts

9. panta 2. punkts

11. panta 2. punkts

10. panta 1. punkts

12. panta 1. punkts

10. panta 2. punkts

12. panta 2. punkts

10. panta 3. punkts

12. panta 3. punkts

10. panta 4. punkts

12. panta 4. punkts

11. panta 1. punkts

13. panta 1. punkts

11. panta 2. punkts

13. panta 2. punkts

11. panta 3. punkts

13. panta 3. punkts

11. panta 4. punkts

13. panta 4. punkts

11. panta 5. punkts

13. panta 5. punkts

12. panta 1. punkts

14. panta 1. punkts

12. panta 2. punkts

14. panta 2. punkts

12. panta 3. punkts

14. panta 3. punkts

12. panta 4. punkts

14. panta 4. punkts

12. panta 5. punkts

14. panta 5. punkts

13. pants

15. pants

14. panta 1. punkts

16. panta 1. punkts

14. panta 2. punkts

16. panta 2. punkts

14. panta 3. punkts

16. panta 3. punkts

14. panta 4. punkts

16. panta 4. punkts

15. pants

17. pants

16. pants

18. pants

17. panta 1. punkts

19. panta 1. punkts

17. panta 2. punkts

19. panta 2. punkts

17. panta 3. punkts

19. panta 3. punkts

17. panta 4. punkta pirmā daļa

19. panta 4. punkta pirmā daļa

17. panta 4. punkta otrā daļa

19. panta 4. punkta otrā daļa

17. panta 4. punkta trešā daļa

19. panta 5. punkts

19. panta 6. punkts

17. panta 5. punkts

19. panta 7. punkts

17. panta 6. punkts

19. panta 8. punkts

20. pants

21. pants

18. pants

22. pants

19. panta 1. punkts

23. panta 1. punkts

19. panta 2. punkts

23. panta 2. punkts

20. pants

26. pants

24. pants

25. pants

27. pants

28. pants

21. panta 1. punkts

29. panta 1. punkts

21. panta 2. punkts

29. panta 2. punkts

21. panta 3. punkta a) apakšpunkts

21. panta 3. punkta b) apakšpunkts

29. panta 3. punkta a) apakšpunkts

21. panta 3. punkta c) apakšpunkts

29. panta 3. punkta b) apakšpunkts

 

30. pants

22. panta pirmā daļa

31. panta 1. punkts

22. panta otrā daļa

31. panta 2. punkts

31. panta 3. punkts

31. panta 4. punkts

32. pants

23. pants

33. panta 1. punkts

33. panta 2. punkts

24. pants

34. pants

24. panta 1. punkts

35. panta 1. punkta pirmā daļa

24. panta 2. punkts

35. panta 1. punkta otrā daļa

35. panta 2. punkts

35. panta 3. punkts

Pielikums

I pielikums

II pielikums

III pielikums


Top