EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1732

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/1732 (2020. gada 18. septembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/2402 papildina attiecībā uz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes noteiktām maksām vērtspapīrošanas reģistriem (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2020/6281

OJ L 390, 20.11.2020, p. 1–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1732/oj

20.11.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 390/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2020/1732

(2020. gada 18. septembris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/2402 papildina attiecībā uz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes noteiktām maksām vērtspapīrošanas reģistriem

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/2402 (2017. gada 12. decembris), ar ko nosaka vispārēju regulējumu vērtspapīrošanai un izveido īpašu satvaru attiecībā uz vienkāršu, pārredzamu un standartizētu vērtspapīrošanu, un groza Direktīvas 2009/65/EK, 2009/138/EK un 2011/61/ES un Regulas (EK) Nr. 1060/2009 un (ES) Nr. 648/2012 (1), un jo īpaši tās 16. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2402 16. pantu Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (“EVTI”) iekasē no vērtspapīrošanas repozitorijiem maksu, kas pilnībā sedz vajadzīgos EVTI izdevumus saistībā ar minēto repozitoriju reģistrāciju un uzraudzību. EVTI radīsies lielākas izmaksas, apstrādājot reģistrācijas pieteikumus no vērtspapīrošanas repozitorijiem, kuri plāno piedāvāt papildpakalpojumus. Tomēr šādas izmaksas būs mazākas, ja vērtspapīrošanas repozitorijs jau ir reģistrēts kā darījumu reģistrs saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 (2) vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 (3). Tāpēc, nosakot reģistrācijas maksu struktūrām, kas iesniedz reģistrācijas pieteikumu, būtu īpaši jāņem vērā tas, kāda veida pakalpojumus vērtspapīrošanas repozitorijs sniegs un vai tas jau ir reģistrēts kā darījumu reģistrs. Tā kā EVTI izdevumi, novērtējot reģistrācijas pieteikumu, ir vienādi, neatkarīgi no pieteikuma iesniedzēja lieluma un ir atkarīgi tikai no sniedzamo pakalpojumu veida, ir lietderīgi noteikt reģistrācijas maksu.

(2)

Ja struktūra, kas vēl nav reģistrēta kā darījumu reģistrs, vienlaikus iesniedz darījumu reģistra un vērtspapīrošanas repozitorija reģistrācijas pieteikumus, izmaksas, kas EVTI rodas, vienlaikus apstrādājot minētos pieteikumus, arī būtu mazākas sinerģijas dēļ. Ja šādi pieteikumi tiek iesniegti vienlaicīgi, vērtspapīrošanas repozitorijam būtu jāmaksā pilna maksa saskaņā ar attiecīgi Regulu (ES) Nr. 648/2012 vai Regulu (ES) 2015/2365, lai reģistrētos kā darījumu reģistrs, savukārt par reģistrāciju kā vērtspapīrošanas repozitorijam būtu jāmaksā samazināta reģistrācijas paplašināšanas maksa.

(3)

Nosakot reģistrācijas maksu vai reģistrācijas paplašināšanas maksu, kas jāmaksā vērtspapīrošanas repozitorijam, kurš piedāvā papildpakalpojumus pēc reģistrācijas, būtu jāņem vērā minētie papildpakalpojumi. Savukārt vērtspapīrošanas repozitorijam, kas pēc reģistrācijas pārtrauc piedāvāt papildpakalpojumus, nebūtu jāatlīdzina reģistrācijas maksa vai reģistrācijas paplašināšanas maksa, jo EVTI jau būs radušās izmaksas par pieteikuma novērtēšanu.

(4)

Lai atturētu no nebūtiskiem pieteikumiem, reģistrācijas maksas vai reģistrācijas paplašināšanas maksas nebūtu jāatlīdzina, ja EVTI ir atteikusies veikt reģistrāciju, un tās būtu jāatlīdzina tikai daļēji, ja pieteikuma iesniedzējs reģistrācijas procesa laikā atsauc savu pieteikumu.

(5)

Lai nodrošinātu uzraudzības maksu taisnīgu piešķiršanu un to, ka piemērotās maksas atspoguļo faktiskās izmaksas, kas EVTI radušās attiecībā uz katru uzraudzīto struktūru, gada uzraudzības maksa būtu jāaprēķina, pamatojoties uz katra vērtspapīrošanas repozitorija radīto apgrozījumu. Ja vēsturiskie dati par reģistrēta vērtspapīrošanas repozitorija apgrozījumu nav pieejami, gada uzraudzības maksa būtu jābalsta uz vērtspapīrošanas repozitorija paredzamo apgrozījumu.

(6)

Gada uzraudzības maksām, ko iekasē no katra vērtspapīrošanas repozitorija, vajadzētu būt samērīgām ar minētā repozitorija apgrozījumu attiecīgajā finanšu gadā salīdzinājumā ar visu reģistrēto un uzraudzīto vērtspapīrošanas repozitoriju kopējo apgrozījumu tajā pašā finanšu gadā. Katram vērtspapīrošanas repozitorijam būtu jāpiemēro arī minimālā gada uzraudzības maksa, ņemot vērā to, ka attiecībā uz visu vērtspapīrošanas repozitoriju uzraudzību neatkarīgi no uzkrātā apgrozījuma apjoma tiek piemērotas konkrētas fiksētas administratīvās izmaksas.

(7)

Tā kā par vērtspapīrošanas repozitorija darbību finanšu gadā pēc reģistrācijas būs pieejami tikai ierobežoti dati, gada uzraudzības maksa minētajam gadam būtu jāaprēķina, pamatojoties uz reģistrācijas maksu un centieniem, ko EVTI gada laikā ir ieguldījusi minētā vērtspapīrošanas repozitorija uzraudzībā. Uzraudzības centieni pirmajos mēnešos pēc reģistrācijas ir līdzīgi centieniem novērtēt pieteikuma iesniedzēja reģistrāciju. Tāpēc pirmajā vērtspapīrošanas repozitorija darbības gadā uzraudzības maksai būtu jābalstās uz pieteikuma iesniedzēja samaksāto reģistrācijas maksu, kas koriģēta ar koeficientu.

(8)

Ņemot vērā EVTI ikgadējo budžeta procedūru un laiku, kas vajadzīgs, lai aplēstu uzraudzības izmaksas, tos vērtspapīrošanas repozitorijus, kas reģistrēti attiecīgā finanšu gada 1. oktobrī vai vēlāk, nebūs iespējams ņemt vērā, lai aprēķinātu kopējās gada uzraudzības izmaksas nākamajam gadam. Tāpēc gada uzraudzības maksai par vērtspapīrošanas repozitoriju, kas reģistrēts iepriekšējā gada 1. oktobrī vai vēlāk, vajadzētu būt vienādai ar tā reģistrācijas maksu.

(9)

Valstu kompetentajām iestādēm rodas izmaksas, veicot darbu saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2402, un jo īpaši veicot uzdevumus, kas deleģēti saskaņā ar minētās regulas 14. panta 1. punktu. Maksām, kuras EVTI iekasē no vērtspapīrošanas repozitorijiem, būtu jāsedz arī minētās izmaksas. Lai nodrošinātu, ka kompetentajām iestādēm nerodas zaudējumi vai ka tās negūst peļņu no deleģētu uzdevumu veikšanas vai no palīdzības sniegšanas EVTI, EVTI būtu attiecīgajai valsts kompetentajai iestādei jāatlīdzina tikai faktiskās izmaksas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Uzraudzības izmaksu pilnīga atgūšana

No vērtspapīrošanas repozitorijiem iekasētās maksas sedz:

a)

visas izmaksas, kas saistītas ar vērtspapīrošanas repozitoriju reģistrāciju un uzraudzību, ko EVTI veic saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2402, tajā skaitā izmaksas, kas rodas no reģistrācijas paplašināšanas darījumu reģistriem, kuri jau ir reģistrēti saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 VI sadaļas 1. nodaļu vai Regulas (ES) 2015/2365 III nodaļu;

b)

visas izmaksas, kas saistītas ar atlīdzību kompetentajām iestādēm, kuras ir veikušas darbu saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2402, un saskaņā ar minētās regulas 14. panta 1. punktu deleģētu uzdevumu rezultātā.

2. pants

Piemērojamais apgrozījums

1.   Vērtspapīrošanas repozitoriji, kas reģistrēti tikai saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2402, šīs regulas nolūkā glabā revidētus pārskatus, kuros gūtie ieņēmumi ir nošķirti no:

a)

vērtspapīrošanas pamatpakalpojumiem, kā definēts Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2020/1230 (4) 1. panta 3. punktā;

b)

vērtspapīrošanas papildpakalpojumiem, kā definēts Deleģētās regulas (ES) 2020/1230 1. panta 4. punktā;

c)

jebkuriem citiem sniegtiem pakalpojumiem.

2.   Vērtspapīrošanas repozitorijs, kas reģistrēts saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2402 un ir reģistrēts arī kā darījumu reģistrs saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012 vai Regulu (ES) 2015/2365, šīs regulas nolūkā glabā revidētus pārskatus, kuros gūtie ieņēmumi ir nošķirti no:

a)

vērtspapīrošanas pamatpakalpojumu sniegšanas;

b)

vērtspapīrošanas papildpakalpojumu sniegšanas;

c)

pamatfunkcijām – centralizēti vākt un uzturēt datus par atvasinātajiem instrumentiem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012;

d)

tādu papildpakalpojumu sniegšanas, kas ir tieši saistīti ar datu centralizētu vākšanu un uzturēšanu par atvasinātajiem instrumentiem saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012;

e)

pamatfunkcijām – centralizēti vākt un uzturēt datus par vērtspapīru finansēšanas darījumiem saskaņā ar Regulu (ES) 2015/2365;

f)

papildpakalpojumu sniegšanas, kas ir tieši saistīti ar datu centralizētu vākšanu un uzturēšanu par vērtspapīru finansēšanas darījumiem saskaņā ar Regulu (ES) 2015/2365;

g)

kombinētu papildpakalpojumu sniegšanas, kas ir tieši saistīti ar:

i)

darbībām, kas minētas a) un c) apakšpunktā;

ii)

darbībām, kas minētas a) un e) apakšpunktā;

iii)

darbībām, kas minētas c) un e) apakšpunktā;

h)

jebkuriem citiem sniegtiem pakalpojumiem.

3.   Vērtspapīrošanas repozitorija piemērojamais apgrozījums konkrētā gadā n ir šādu ieņēmumu summa:

a)

repozitorija ieņēmumi vai, ja piemēro 5. punktu, paredzamie ieņēmumi, kas gūti no 2. punkta a) apakšpunktā minētajām darbībām, kā norādīts revidētajos pārskatos par n-2 gadu;

b)

repozitorija ieņēmumi, kas gūti no 2. punkta b) apakšpunktā minētajām darbībām, un piemērojamo daļu no ieņēmumiem, kas gūti no 2. punkta g) apakšpunkta i) un ii) punktā minētajām darbībām, kā norādīts revidētajos pārskatos par n-2 gadu.

4.   To ieņēmumu piemērojamā daļa, kas minēti 3. punkta b) apakšpunktā, ir vienāda ar ieņēmumiem, kas gūti no 2. punkta a) apakšpunktā minētajām darbībām, dalīta ar to ieņēmumu summu, kas gūti no darbībām, kuras minētas:

a)

2. punkta a) apakšpunktā;

b)

2. punkta c) apakšpunktā;

c)

2. punkta e) apakšpunktā.

5.   Ja nav pieejami revidēti pārskati par n-2 gadu, EVTI izmanto n gadā paredzamos ieņēmumus, kas paredzēti uzņēmējdarbības plānos, kuri iesniegti EVTI saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2020/1230 13. panta 3. punktu. Minētos paredzamos ieņēmumus iedala šādos elementos:

a)

ieņēmumi, ko paredzēts gūt no 2. punkta a) apakšpunktā minētajām darbībām;

b)

ieņēmumi, ko paredzēts gūt no 2. punkta b) apakšpunktā minētajām darbībām;

c)

ieņēmumi, ko paredzēts gūt no 2. punkta g) apakšpunkta i) un ii) punktā minētajām darbībām.

Vērtspapīrošanas repozitorijs, kas nolemj sniegt EVTI atjauninātu informāciju par paredzamiem ieņēmumiem n gadā, to dara līdz n-1 gada 30. septembrim.

3. pants

Reģistrācijas maksa un reģistrācijas paplašināšanas maksa

1.   Ja pieteikuma iesniedzējs nav reģistrēts kā darījumu reģistrs saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 VI sadaļas 1. nodaļu vai Regulas (ES) 2015/2365 III nodaļu, reģistrācijas maksa ir šāda:

a)

100 000 EUR, ja repozitorijs plāno sniegt papildpakalpojumus, kā minēts 2. panta 2. punkta b) apakšpunktā, g) apakšpunkta i) vai ii) punktā;

b)

65 000 EUR, ja nepiemēro a) apakšpunktu.

2.   Ja pieteikuma iesniedzējs ir reģistrēts kā darījumu reģistrs saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 VI sadaļas 1. nodaļu vai Regulas (ES) 2015/2365 III nodaļu, reģistrācijas paplašināšanas maksa ir šāda:

a)

50 000 EUR, ja repozitorijs plāno sniegt papildpakalpojumus, kā minēts 2. panta 2. punkta b) apakšpunktā, g) apakšpunkta i) vai ii) punktā;

b)

32 500 EUR, ja nepiemēro a) apakšpunktu.

3.   Ja pieteikuma iesniedzējs nav reģistrēts kā darījumu reģistrs saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012 vai Regulu (ES) 2015/2365 un vienlaikus iesniedz reģistrācijas pieteikumus gan saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2402, gan Regulu (ES) Nr. 648/2012 vai Regulu (ES) 2015/2365, pieteikuma iesniedzējs maksā pilnu reģistrācijas maksu, kas jāmaksā saskaņā ar attiecīgi Komisijas Deleģētās regulas (ES) Nr. 1003/2013 (5) 6. pantu vai Komisijas Deleģētās regulas (ES) 2019/360 (6) 5. panta 1. punktu, un reģistrācijas paplašināšanas maksu, kas jāmaksā saskaņā ar 3. punktu.

4.   Ja pieteikuma iesniedzējs nav reģistrēts kā darījumu reģistrs saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012 vai Regulu (ES) 2015/2365 un vienlaikus iesniedz reģistrācijas pieteikumus gan saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 648/2012, gan Regulu (ES) 2015/2365, gan Regulu (ES) 2017/2402, pieteikuma iesniedzējs maksā pilnu reģistrācijas maksu, kas jāmaksā saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) Nr. 1003/2013 6. pantu, reģistrācijas paplašināšanas maksu, kas jāmaksā saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2019/360 5. panta 5. punktu, un reģistrācijas paplašināšanas maksu, kas jāmaksā saskaņā ar 3. punktu.

5.   Vērtspapīrošanas repozitorijs, kas piedāvā papildpakalpojumus pēc reģistrācijas un līdz ar to ir parādā lielāku reģistrācijas maksu vai lielāku reģistrācijas paplašināšanas maksu nekā sākotnēji samaksātā reģistrācijas maksa vai reģistrācijas paplašināšanas maksa, maksā starpību starp sākotnēji samaksāto reģistrācijas maksu vai reģistrācijas paplašināšanas maksu un lielāku piemērojamo reģistrācijas maksu vai reģistrācijas paplašināšanas maksu.

4. pants

Gada uzraudzības maksa reģistrētiem vērtspapīrošanas repozitorijiem un darījumu reģistriem, kuru reģistrācija ir paplašināta

1.   Gada uzraudzības maksa visiem reģistrētajiem vērtspapīrošanas repozitorijiem par n gadu ir vienāda ar minēto vērtspapīrošanas repozitoriju darbības uzraudzības izmaksu aplēsi, kas iekļauta EVTI attiecīgā gada budžetā.

2.   Gada uzraudzības maksa, kas vērtspapīrošanas repozitorijam jāmaksā par gadu, kurā minētais vērtspapīrošanas repozitorijs tika reģistrēts, ir vienāda ar reģistrācijas maksu, kas maksājama saskaņā ar 5. pantu, reizināta ar darba dienu skaitu no vērtspapīrošanas repozitorija reģistrācijas dienas līdz minētā gada beigām un dalīta ar 250.

3.   Gada uzraudzības maksa par konkrētu n gadu, kas jāmaksā vērtspapīrošanas repozitorijam, kurš reģistrēts iepriekšējā gada 1. oktobrī vai vēlāk, ir vienāda ar reģistrācijas maksu, kas maksājama saskaņā ar 5. pantu.

4.   Gada uzraudzības maksa par konkrētu n gadu, kas jāmaksā vērtspapīrošanas repozitorijam, kurš reģistrēts pirms iepriekšējā gada 1. oktobra, ir vienāda ar 1. punktā minēto gada uzraudzības maksu, kas sadalīta starp visiem vērtspapīrošanas repozitorijiem, kuri reģistrēti pirms minētā iepriekšējā gada 1. oktobra, proporcionāli katra vērtspapīrošanas repozitorija piemērojamajam apgrozījumam, kas aprēķināts saskaņā ar 2. panta 3. punktu.

5.   Izņemot gada uzraudzības maksu, kas maksājama saskaņā ar 2. punktu, gada uzraudzības maksa nekad nav mazāka par 30 000 EUR.

5. pants

Vispārīgā maksāšanas kārtība

1.   Visas maksas ir maksājamas euro. Tās maksājamas, kā norādīts 6., 7. un 8. pantā.

2.   Par novēlotiem maksājumiem nosaka dienas soda maksājumu 0,1 % apmērā no parāda summas.

6. pants

Reģistrācijas maksas maksāšana un atlīdzināšana

1.   Reģistrācijas maksu un reģistrācijas paplašināšanas maksu, kas minēta 3. pantā, pilnībā maksā brīdī, kad vērtspapīrošanas repozitorijs iesniedz reģistrācijas vai reģistrācijas paplašināšanas pieteikumu.

2.   Pusi no vērtspapīrošanas repozitorija samaksātās reģistrācijas maksas vai reģistrācijas paplašināšanas maksas atlīdzina, ja vērtspapīrošanas repozitorijs atsauc savu reģistrācijas vai reģistrācijas paplašināšanas pieteikumu, pirms EVTI ir paziņojusi vērtspapīrošanas repozitorijam, ka tā pieteikums ir pilnīgs saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2402 10. panta 6. punktu.

3.   Reģistrācijas maksu un reģistrācijas paplašināšanas maksu neatlīdzina pēc tam, kad EVTI ir paziņojusi vērtspapīrošanas repozitorijam, ka tā pieteikums ir pilnīgs saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2402 10. panta 6. punktu.

7. pants

Gada uzraudzības maksas samaksas kārtība

Gada uzraudzības maksu, kas minēta 4. pantā, maksā vienā maksājumā, kas jāveic ne vēlāk kā tā gada marta beigās, uz kuru tā attiecas, izņemot gada uzraudzības maksu, kas minēta minētā panta 2. un 3. punktā.

EVTI visiem reģistrētajiem vērtspapīrošanas repozitorijiem nosūta debetnotas, kurā norāda gada maksas summu, vismaz 30 kalendārās dienas pirms dienas, kad jāmaksā gada maksa.

8. pants

Izdevumu atlīdzināšana kompetentajām iestādēm

1.   Tikai EVTI iekasē reģistrācijas maksu, reģistrācijas paplašināšanas maksu un gada uzraudzības maksu.

2.   EVTI atlīdzina kompetentajai iestādei faktiskās izmaksas, kas radušās, veicot uzdevumus saskaņā ar Regulu (ES) 2017/2402 un deleģējot uzdevumus saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 74. pantu, saskaņā ar Regulas (ES) 2015/2365 9. panta 1. punktu un saskaņā ar Regulas (ES) 2017/2402 14. panta 1. punktu.

9. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 18. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 347, 28.12.2017., 35. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 648/2012 (2012. gada 4. jūlijs) par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem (OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2015/2365 (2015. gada 25. novembris) par vērtspapīru finansēšanas darījumu un atkalizmantošanas pārredzamību un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 337, 23.12.2015., 1. lpp.).

(4)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/1230 (2019. gada 29. novembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/2402 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem, kuros precizē informāciju par vērtspapīrošanas repozitorija reģistrācijas pieteikumu un informāciju par vienkāršotu pieteikumu par darījumu reģistra reģistrācijas paplašināšanu (OV L 289, 3.9.2020., 345. lpp.).

(5)  Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 1003/2013 (2013. gada 12. jūlijs), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 648/2012 attiecībā uz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes noteiktām maksām darījumu reģistriem (OV L 279, 19.10.2013., 4. lpp.).

(6)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/360 (2018. gada 13. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2015/2365 papildina attiecībā uz Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes noteiktām maksām darījumu reģistriem (OV L 81, 22.3.2019., 58. lpp.).


Top