EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1652

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1652 (2020. gada 4. novembris), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/220, ar kuru nosaka noteikumus par to, kā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr. 1217/2009, ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Savienībā

C/2020/7478

OJ L 372, 9.11.2020, p. 1–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1652/oj

9.11.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 372/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1652

(2020. gada 4. novembris),

ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2015/220, ar kuru nosaka noteikumus par to, kā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr. 1217/2009, ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Savienībā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 1217/2009 (2009. gada 30. novembris), ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Savienībā (1), un jo īpaši tās 5. panta 1. punkta trešo daļu, 5.a panta 2. punktu, 5.b panta 7. punktu, 6. panta 5. punktu, 7. panta 2. punktu, 8. panta 3. punkta trešo un ceturto daļu un 19. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2015/220 (2) 10. pantā ir noteiktas metodes un termiņi, kas attiecas uz datu nosūtīšanu Komisijai. Covid-19 pandēmijas dēļ 2020. gadā dažās dalībvalstīs ir radušās ārkārtējas administratīvās grūtības, kas varētu traucēt laikus iesniegt Komisijai saimniecību apgrozījuma pārskatus attiecībā uz 2019. pārskata gadu. Lai atvieglotu dalībvalstu darbu līdzīgos ārkārtas apstākļos, Komisijai vajadzētu būt iespējai datu iesniegšanas termiņu ar konkrētiem nosacījumiem pagarināt. Ierosinātais grozījums būtu jāpiemēro no 2019. pārskata gada.

(2)

Īstenošanas regulas (ES) 2015/220 IV pielikumā ir parādīta atbilstība starp pozīcijām, kas minētas Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2018/1874 (3), un pozīcijām, kas iekļaujamas lauku saimniecību grāmatvedības datu tīkla (FADN) lauku saimniecību apgrozījuma pārskatos. Minētajā pielikumā ir definēti termini “standarta izlaide (produkcija)” (SI) un “standarta izlaides koeficients” (SI koeficients, SOC). Abi termini un saīsinājumi būtu jānorāda gan angļu valodā, gan attiecīgās ES oficiālās valodas versijas valodā. Lai atvieglotu salīdzināšanu un analīzi, IV pielikuma A iedaļā “Īpašie specializētas lauksaimniecības veidi” un B iedaļā “Atbilstības tabula un pārgrupējošie kodi” tomēr būtu jālieto tikai saīsinājumi angļu valodā (SO vai SOC). Turklāt IV pielikuma tabulu formulējums un formatējums būtu jāuzlabo un jāpadara skaidrāks. Tāpēc ir lietderīgi IV pielikumu aizstāt ar jaunu tekstu.

(3)

Īstenošanas regulas (ES) 2015/220 VIII pielikumā noteikta saimniecības apgrozījuma pārskatos iekļaujamo grāmatvedības datu forma un izkārtojums. Minētā pielikuma A tabulā būtu jāpievieno trīs jauni mainīgie lielumi, kas attiecas uz ražotāju organizācijām (RO). Dažādi kopējās lauksaimniecības politikas (KLP) pasākumi palīdz sasniegt mērķi uzlabot lauksaimnieku stāvokli lauksaimniecības pārtikas ķēdē. Tāpēc, vācot datus par lauksaimnieku dalību ražotāju organizācijās, varēs gūt noderīgu priekšstatu par KLP ietekmi. Ierosinātie jaunie mainīgie lielumi visās dalībvalstīs būtu jāpiemēro no 2023. pārskata gada. Dalībvalstīm, kas datus par dažiem vai visiem trim jaunajiem mainīgajiem lielumiem iesniegt nespēj, var piešķirt atbrīvojumu, ja tās pirms 2021. gada 31. maija iesniedz Komisijai pienācīgi pamatotu lūgumu. Būtu jādod dalībvalstīm iespēja datus par jaunajiem mainīgajiem lielumiem brīvprātīgi iesniegt no 2021. pārskata gada.

(4)

Īstenošanas regulas (ES) 2015/220 VIII pielikumā noteikta saimniecības apgrozījuma pārskatos iekļaujamo grāmatvedības datu forma un izkārtojums. VIII pielikuma C tabulā un I tabulā lietotie termini ir jāuzlabo. Tādēļ minētās tabulas ir jāaizstāj.

(5)

Tādēļ Īstenošanas regula (ES) 2015/220 būtu attiecīgi jāgroza. Ierosinātais grozījums būtu jāpiemēro no 2021. pārskata gada.

(6)

Lauku saimniecību grāmatvedības datu tīkla komiteja nav sniegusi atzinumu tās priekšsēdētāja noteiktajā termiņā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulu (ES) 2015/220 groza šādi:

1)

regulas 10. panta 3. punktam pievieno šādu daļu:

“Ja rodas ārkārtas apstākļi, kas var pārtraukt datu piegādi, dalībvalstis tūlīt informē Komisiju par datu vākšanas un piegādes stāvokli, kā arī ierosina datu piegādes risinājumu. Pēc sniegtās informācijas analīzes Komisija pirmajā daļā minēto termiņu var izņēmuma kārtā vienreiz pagarināt ne vairāk kā par trijiem mēnešiem.”;

2)

regulas IV pielikumu aizstāj ar šīs regulas I pielikuma tekstu;

3)

regulas VIII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2021. pārskata gada.

Tomēr:

a)

regulas 1. panta 1. punktu attiecībā uz lauku saimniecību apgrozījuma pārskatu iesniegšanu par 2019. pārskata gadu piemēro no šīs regulas spēkā stāšanās dienas;

b)

regulas 1. panta 3. punktu attiecībā uz Īstenošanas regulas (ES) 2015/220 VIII pielikuma A tabulā ieviestajiem mainīgajiem lielumiem A.OT.230.C, A.OT.231.C un A.OT.232.C piemēro no 2023. pārskata gada.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 4. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 328, 15.12.2009., 27. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/220 (2015. gada 3. februāris), ar kuru nosaka noteikumus par to, kā piemērojama Padomes Regula (EK) Nr. 1217/2009, ar ko izveido tīklu grāmatvedības datu savākšanai par ienākumiem un saimniecisko darbību lauku saimniecībās Eiropas Savienībā (OV L 46, 19.2.2015., 1. lpp.).

(3)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/1874 (2018. gada 29. novembris) par datiem, kas attiecībā uz mainīgo lielumu sarakstu un to aprakstu sniedzami par 2020. gadu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/1091 par lauku saimniecību integrētu statistiku un ar ko atceļ Regulas (EK) Nr. 1166/2008 un (ES) Nr. 1337/2011 (OV L 306, 30.11.2018., 14. lpp.).


I PIELIKUMS

“IV PIELIKUMS

ĪPAŠIE SPECIALIZĒTAS LAUKSAIMNIECĪBAS VEIDI UN TIEM ATBILSTOŠIE VISPĀRĒJIE LAUKSAIMNIECĪBAS VEIDI UN LAUKSAIMNIECĪBAS PAMATVEIDI (4. PANTS)

Piemēro šādas definīcijas:

a)

standarta izlaide (SI) [angļu val. standard output (SO)] ir bruto produkcijas standartvērtība. SI izmanto saimniecību klasificēšanai saskaņā ar Savienības klasifikāciju (kurā lauksaimnieciskās darbības veidu nosaka pēc galvenajām ražošanas darbībām) un saimnieciskās darbības apjoma noteikšanai;

b)

standarta izlaides koeficients (SI koeficients) [angļu val. standard output coefficient (SOC)] ir ražošanas vienības bruto produkcijas vidējā monetārā vērtība, kas attiecībā uz katru 6. panta 1. punktā minēto lauksaimniecības mainīgo lielumu atbilst vidusmēra stāvoklim attiecīgajā reģionā. SI koeficientus aprēķina pēc saimniecības cenas un izsaka EUR uz kultūraugu hektāru vai EUR uz lauksaimniecības dzīvnieku (izņēmums ir sēnes, mājputni un bites, kuru SI koeficientu izsaka attiecīgi EUR uz 100 m2, EUR uz 100 mājputniem un EUR uz stropu). Saimniecības cenā neņem vērā PVN, nodokļus un subsīdijas. SI koeficientus atjaunina ne retāk kā ikreiz, kad tiek veikts Eiropas lauku saimniecību struktūrapsekojums;

c)

saimniecības kopējā SI ir ar atbilstošo SI koeficientu reizinātu individuālu konkrētas saimniecības ražojošo vienību summa.

A.   ĪPAŠIE SPECIALIZĒTAS LAUKSAIMNIECĪBAS VEIDI

Īpašos specializētas lauksaimniecības veidus nosaka pēc divām pazīmēm:

(a)

attiecīgo mainīgo lielumu iedaba

Šie mainīgie lielumi ir tie, kas iekļauti attiecīgajā sarakstā ar IFS datu vākšanas aptvertajiem mainīgajiem lielumiem: tie apzīmēti ar kodiem, kas norādīti šā pielikuma B.I daļas atbilstības tabulā, vai ar kodu, kurā pārgrupēti vairāki minētie mainīgie lielumi, kā norādīts šā pielikuma B.II daļā (1).

(b)

grupu robežu noteikšanas nosacījumi

Ja nav norādīts citādi, šos nosacījumus izsaka kā daļas no saimniecības kopējās SI.

Lai saimniecību varētu klasificēt pie attiecīgā īpašā specializētas lauksaimniecības veida, kumulatīvi ir jāizpilda visi saimniecības īpašās specializācijas veidam paredzētie nosacījumi.

Specializētās saimniecības. Augkopība

Saimniecības veids

(* vienkāršības labad šo sešu sleju saturs atkārtots arī šā pielikuma C daļā)

Īpašā specializētas lauksaimniecības veida noteikšanas algoritms

JA (C1) UN (C2) UN (C3) TAD (S1)

Vispārējais veids

Apraksts

Pamatveids

Apraksts

Specializācijas veids

Apraksts

(S1)

Vārdisks algoritma apraksts

(D1)

Mainīgo lielumu un nosacījumu kods

(sk. šā pielikuma B daļu)

1. nosacījums

(C1)

2. nosacījums

(C2)

3. nosacījums

(C3)

1

Specializētās laukaugu saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Specializētās labības, eļļas sēklu augu un proteīnaugu saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151

Specializētās labības (izņemot rīsus), eļļas sēklu augu un proteīnaugu saimniecības

Labība (izņemot rīsus), eļļas augu sēklas, žāvēti pākšaugi un proteīnaugi > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

P151 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

152

Specializētās rīsu saimniecības

Rīsi > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

SO_CLND013 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

153

Labības, eļļas sēklu augu, proteīnaugu un rīsu saimniecības

C1 un C2 nosacījumiem atbilstošas saimniecības, izņemot tās, kuras pieder pie 151. un 152. grupas

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 2/3

 

 

16

Vispārējās laukkopības saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

161

Specializētās sakņaugu saimniecības

Kartupeļi, cukurbietes un citi sakņaugi, citur neklasificēti > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

P17 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162

Labības, eļļas sēklu augu, proteīnaugu un sakņaugu saimniecības

Labība, eļļas augu sēklas, žāvēti pākšaugi un proteīnaugi > 1/3 UN saknes > 1/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 > 1/3 UN P17 > 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

163

Specializētās lauka dārzeņu saimniecības

Svaigi dārzeņi (arī melones) un zemenes – atklātā laukā > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

SO_CLND045 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

164

Specializētās tabakas saimniecības

Tabaka > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

SO_CLND032 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165

Specializētās kokvilnas saimniecības

Kokvilna > 2/3

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

SO_CLND030 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

166

Dažādu laukaugu saimniecības

C1 un C2 nosacījumiem atbilstošas saimniecības, izņemot tās, kuras pieder pie 161., 162., 163., 164. un 165. grupas

P1 > 2/3

P15 + P16 + SO_CLND014 ≤ 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Specializētās dārzkopības saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Specializētās segto platību dārzkopības saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

211

Specializētās segto platību dārzeņkopības saimniecības

Svaigi dārzeņi (arī melones) un zemenes zem stikla vai augsta pieejama pārsega > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND081 + SO_CLND082 > 2/3

SO_CLND081 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

212

Specializētās segto platību puķkopības un dekoratīvo augu saimniecības

Ziedi un dekoratīvie augi (izņemot stādaudzētavās) zem stikla vai augsta pieejama pārsega > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND081 + SO_CLND082 > 2/3

SO_CLND082 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

213

Specializētās segto platību jauktu kultūru dārzkopības saimniecības

C1 un C2 nosacījumiem atbilstošas saimniecības, izņemot tās, kuras pieder pie 211. un 212. grupas

P2 > 2/3

SO_CLND081 + SO_CLND082 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Specializētās lauka dārzkopības saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

Specializētās lauka dārzeņkopības saimniecības

Svaigi dārzeņi (arī melones) un zemenes – komerciāla dārzkopība > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 > 2/3

SO_CLND044 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

222

Specializētās lauka puķkopības un dekoratīvo augu saimniecības

Puķes un dekoratīvie augi (izņemot stādaudzētavās) > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 > 2/3

SO_CLND046 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

223

Specializētās lauka jauktu kultūru dārzkopības saimniecības

C1 un C2 nosacījumiem atbilstošas saimniecības, izņemot tās, kuras pieder pie 221. un 222. grupas

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 > 2/3

 

 

23

Citas dārzkopības saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

231

Specializētās sēņkopības saimniecības

Sēnes > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 ≤ 2/3 UN SO_CLND081 + SO_CLND082 ≤ 2/3

SO_CLND079 > 2/3

 

 

 

232

Specializētās stādaudzētavu saimniecības

Stādaudzētavas > 2/3

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 ≤ 2/3 UN SO_CLND081 + SO_CLND082 ≤ 2/3

SO_CLND070 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233

Dažādas dārzkopības saimniecības

C1 un C2 nosacījumiem atbilstošas saimniecības, izņemot tās, kuras pieder pie 231. un 232. grupas

P2 > 2/3

SO_CLND044 + SO_CLND046 ≤ 2/3 UN SO_CLND081 + SO_CLND082 ≤ 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Specializētās ilggadīgo kultūru audzēšanas saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35

Specializētās vīnkopības saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

351

Specializētās augstas kvalitātes vīna ražošanas saimniecības

Vīnogas, no kurām ražo vīnu ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu (ACVN), un vīnogas, no kurām ražo vīnu ar aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (AĢIN), > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND062 > 2/3

SO_CLND064 + SO_CLND065 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

352

Specializētās vīna (izņemot augstas kvalitātes vīnu) ražošanas saimniecības

Citu vīnu (bez ACVN/AĢIN) ražošanai paredzētas vīnogas, citur neklasificētas > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND062 > 2/3

SO_CLND066 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

353

Specializētās galda vīnogu audzēšanas saimniecības

Galda vīnogas > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND062 > 2/3

SO_CLND067 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

354

Citas vīnkopības saimniecības

C1 un C2 nosacījumiem atbilstošas saimniecības, izņemot tās, kuras pieder pie 351., 352. un 353. grupas

P3 > 2/3

SO_CLND062 > 2/3

 

 

36

Specializētās augļu un citrusaugļu audzēšanas saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

361

Specializētās augļu (izņemot citrusaugļus, tropu un subtropu augļus un riekstus) saimniecības

Mērena klimata zonu augļi un ogas (izņemot zemenes) > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055+ SO_CLND061 > 2/3

SO_CLND056_57 + SO_CLND059 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

362

Specializētās citrusaugļu audzēšanas saimniecības

Citrusaugļi > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055+ SO_CLND061 > 2/3

SO_CLND061> 2/3

 

 

 

363

Specializētās riekstu audzēšanas saimniecības

Rieksti > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055 + SO_CLND061 > 2/3

SO_CLND060 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

364

Specializētās tropu un subtropu augļu saimniecības

Subtropu un tropu klimata zonu augļi > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND055 + SO_CLND061 > 2/3

SO_CLND058 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

365

Specializētās augļu, citrusaugļu, tropu un subtropu augļu un riekstu saimniecības: jaukta tipa ražošana

C1 un C2 nosacījumiem atbilstošas saimniecības, izņemot tās, kuras pieder pie 361., 362., 363. un 364. grupas

P3 > 2/3

SO_CLND055 + SO_CLND061 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

Specializētās olīvkoku audzēšanas saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

370

Specializētās olīvkoku audzēšanas saimniecības

Olīvas > 2/3

P3 > 2/3

SO_CLND069 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38

Dažādu ilggadīgo kultūru audzēšanas saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

380

Dažādu ilggadīgo kultūru audzēšanas saimniecības

C1 nosacījumam atbilstošas saimniecības, izņemot tās, kuras pieder pie 351.–370. grupas

P3 > 2/3

 

 

Specializētās saimniecības. Lopkopība

Saimniecības veids

(* vienkāršības labad šo sešu sleju saturs atkārtots arī šā pielikuma C daļā)

Īpašā specializētas lauksaimniecības veida noteikšanas algoritms

JA (C1) UN (C2) UN (C3) TAD (S1)

Vispārējais veids

Apraksts

Pamatveids

Apraksts

Specializācijas veids

Apraksts

(S1)

Vārdisks algoritma apraksts

(D1)

Mainīgo lielumu un nosacījumu kods

(sk. šā pielikuma B daļu)

1. nosacījums

(C1)

2. nosacījums

(C2)

3. nosacījums

(C3)

4

Specializētās ganību dzīvnieku saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45

Specializētās piena lopkopības saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450

Specializētās piena lopkopības saimniecības

Piena govis > 3/4 no ganību dzīvnieku kopskaita UN ganību dzīvnieki > 1/10 no ganību dzīvniekiem un lopbarības

P4 > 2/3

SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 3/4 GL UN GL > 1/10 P4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46

Specializētās liellopu audzēšanas un nobarošanas saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

460

Specializētās liellopu audzēšanas un nobarošanas saimniecības

Visi liellopi (t. i., liellopi vecumā līdz vienam gadam, liellopi vecumā no viena līdz diviem gadiem un liellopi divu gadu vecumā un vecāki (vīriešu kārtas dzīvnieki, teles, piena govis, nepiena govis un bifeļu govis))

> 2/3 no ganību dzīvniekiem UN piena govis ≤ 1/10 no ganību dzīvniekiem UN

ganību dzīvnieki > 1/10 no ganību dzīvniekiem un lopbarības

P4 > 2/3

P46 > 2/3 GL UN SO_CLVS009 + SO_CLVS011 ≤ 1/10 GL UN GL > 1/10 P4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

Piena lopkopības, liellopu audzēšanas un nobarošanas saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

470

Piena lopkopības, liellopu audzēšanas un nobarošanas saimniecības

Visi liellopi > 2/3 no ganību dzīvniekiem UN piena govis > 1/10 no ganību dzīvniekiem UN ganību dzīvnieki > 1/10 no ganību dzīvniekiem un lopbarības, izņemot saimniecības, kuras pieder pie 450. grupas

P4 > 2/3

P46 > 2/3 GL UN SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/10 GL UN GL > 1/10 P4; izņemot 450. grupu

 

 

48

Aitas, kazas un citi ganību dzīvnieki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

481

Specializētās aitkopības saimniecības

Aitas > 2/3 no ganību dzīvniekiem UN ganību dzīvnieki > 1/10 no ganību dzīvniekiem un lopbarības

P4 > 2/3

C1 nosacījumam atbilstošas saimniecības, izņemot tās, kuras pieder pie 450., 460. un 470. grupas

SO_CLVS012 > 2/3 GL UN GL > 1/10 P4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

482

Aitu un liellopu audzēšanas saimniecības

Visi liellopi > 1/3 no ganību dzīvniekiem UN aitas > 1/3 no ganību dzīvniekiem UN ganību dzīvnieki > 1/10 no ganību dzīvniekiem un lopbarības

P4 > 2/3

C1 nosacījumam atbilstošas saimniecības, izņemot tās, kuras pieder pie 450., 460. un 470. grupas

P46 > 1/3 GL UN SO_CLVS012 > 1/3 GL UN GL > 1/10 P4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

483

Specializētās kazkopības saimniecības

Kazas > 2/3 no ganību dzīvniekiem UN ganību dzīvnieki > 1/10 no ganību dzīvniekiem un lopbarības

P4 > 2/3

C1 nosacījumam atbilstošas saimniecības, izņemot tās, kuras pieder pie 450., 460. un 470. grupas

SO_CLVS015 > 2/3 GL UN GL > 1/10 P4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

484

Dažādu ganību dzīvnieku audzēšanas saimniecības

C1 un C2 nosacījumiem atbilstošas saimniecības, izņemot tās, kuras pieder pie 481., 482. un 483. grupas

P4 > 2/3

C1 nosacījumam atbilstošas saimniecības, izņemot tās, kuras pieder pie 450., 460. un 470. grupas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Specializētās graudēdāju audzēšanas saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

Specializētās cūkkopības saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

511

Specializētās cūku audzēšanas saimniecības

Vaislas sivēnmātes > 2/3

P5 > 2/3

P51 > 2/3

SO_CLVS019 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

512

Specializētās cūku nobarošanas saimniecības

Sivēni un citas cūkas > 2/3

P5 > 2/3

P51 > 2/3

SO_CLVS018 + SO_CLVS020 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

513

Cūku audzēšanas un nobarošanas saimniecības

C1 un C2 nosacījumiem atbilstošas saimniecības, izņemot tās, kuras pieder pie 511. un 512. grupas

P5 > 2/3

P51 > 2/3

 

 

52

Specializētās mājputnu audzēšanas saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

521

Specializētās dējējvistu saimniecības

Dējējvistas > 2/3

P5 > 2/3

P52 > 2/3

SO_CLVS022 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

522

Specializētās mājputnu gaļas saimniecības

Broileri un citi mājputni > 2/3

P5 > 2/3

P52 > 2/3

SO_CLVS021 + SO_CLVS023 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

523

Dējējvistu un gaļas putnu saimniecības

C1 un C2 nosacījumiem atbilstošas saimniecības, izņemot tās, kuras pieder pie 521. un 522. grupas

P5 > 2/3

P52 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53

Dažādu graudēdāju audzēšanas saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

530

Dažādu graudēdāju audzēšanas saimniecības

C1 nosacījumam atbilstošas saimniecības, izņemot tās, kuras pieder pie 511.–523. grupas

P5 > 2/3

 

 

Jauktās saimniecības

Saimniecības veids

(* vienkāršības labad šo sešu sleju saturs atkārtots arī šā pielikuma C daļā)

Īpašā specializētas lauksaimniecības veida noteikšanas algoritms

JA (C1) UN (C2) UN (C3) TAD (S1)

Vispārējais veids

Apraksts

Pamatveids

Apraksts

Specializācijas veids

Apraksts

(S1)

Vārdisks algoritma apraksts

(D1)

Mainīgo lielumu un nosacījumu kods

(sk. šā pielikuma B daļu)

1. nosacījums (C1)

2. nosacījums

(C2)

3. nosacījums

(C3)

6

Jauktas augkopības saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

Jauktas augkopības saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

611

Dārzkopības un ilggadīgo kultūru saimniecības

Dārzkopība > 1/3 UN ilggadīgās kultūras > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 UN P1 ≤ 2/3 UN P2 ≤ 2/3 UN P3 ≤ 2/3

P2 > 1/3 UN P3 > 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

612

Laukaugu un dārzkopības saimniecības

Vispārējā augkopība > 1/3 UN dārzkopība > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 UN P1 ≤ 2/3 UN P2 ≤ 2/3 UN P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 UN P2 > 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

613

Laukaugu un vīnkopības saimniecības

Vispārējā augkopība > 1/3 UN vīnkopība > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 UN P1 ≤ 2/3 UN P2 ≤ 2/3 UN P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 UN SO_CLND062 > 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

614

Laukaugu un ilggadīgo kultūru saimniecības

Vispārējā augkopība > 1/3 UN ilggadīgās kultūras > 1/3 UN vīnogulāji ≤ 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 UN P1 ≤ 2/3 UN P2 ≤ 2/3 UN P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 UN P3 > 1/3 UN SO_CLND062 ≤ 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

615

Jauktas augkopības, galvenokārt laukaugu, saimniecības

Vispārējā augkopība > 1/3 UN nav cita veida darbības > 1/3

(P1 + P2 + P3) > 2/3 UN P1 ≤ 2/3 UN P2 ≤ 2/3 UN P3 ≤ 2/3

P1 > 1/3 UN P2 ≤ 1/3 UN P3 ≤ 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

616

Citas jauktas augkopības saimniecības

C1 un C2 nosacījumiem atbilstošas saimniecības, izņemot tās, kuras pieder pie 611., 612., 613., 614. un 615. grupas

(P1 + P2 + P3) > 2/3 UN P1 ≤ 2/3 UN P2 ≤ 2/3 UN P3 ≤ 2/3

 

 

7

Jauktas lopkopības saimniecība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

Jauktas lopkopības, galvenokārt ganību dzīvnieku, saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

731

Jauktas lopkopības, galvenokārt piena lopkopības, saimniecības

Piena liellopi > 1/3 no ganību dzīvniekiem UN piena govis > 1/2 no piena liellopiem

P4 + P5 > 2/3 UN P4 ≤ 2/3; P5 ≤ 2/3

P4 > P5

P45 > 1/3 GL UN SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

732

Jauktas lopkopības, galvenokārt nepiena ganību dzīvnieku, saimniecības

C1 un C2 nosacījumiem atbilstošas saimniecības, izņemot tās, kuras pieder pie 731. grupas

P4 + P5 > 2/3 UN P4 ≤ 2/3 UN P5 ≤ 2/3

P4 > P5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

Jauktas lopkopības, galvenokārt graudēdāju, saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

741

Jauktas lopkopības saimniecības: graudēdāju un piena lopkopības saimniecības

Piena liellopi > 1/3 no ganību dzīvniekiem UN graudēdāji > 1/3 UN piena govis > 1/2 no piena liellopiem

P4 + P5 > 2/3 UN P4 ≤ 2/3 UN P5 ≤ 2/3

P4 ≤ P5

P45 > 1/3 GL UN P5 > 1/3 UN SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

742

Jauktas lopkopības saimniecības: graudēdāju un nepiena ganību dzīvnieku saimniecības

C1 un C2 nosacījumiem atbilstošas saimniecības, izņemot tās, kuras pieder pie 741. grupas

P4 + P5 > 2/3 UN P4 ≤ 2/3 UN P5 ≤ 2/3

P4 ≤ P5

 

8

Jaukta augkopība un lopkopība

 

 

 

 

 

 

 

 

 

83

Laukaugu un ganību dzīvnieku saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

831

Laukaugu un piena lopkopības saimniecības

Piena liellopi > 1/3 no ganību dzīvniekiem UN piena govis + bifeļu govis > 1/2 no piena liellopiem UN piena liellopi < vispārējā augkopība

Saimniecības, kas nepieder pie 151.–742. un 999. grupas

P1 > 1/3 UN P4 > 1/3

P45 > 1/3 GL UN SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45 UN P45 < P1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

832

Piena lopkopības un laukaugu saimniecības

Piena liellopi > 1/3 no ganību dzīvniekiem UN piena govis + bifeļu govis > 1/2 no piena liellopiem UN piena liellopi ≥ vispārējā augkopība

Saimniecības, kas nepieder pie 151.–742. un 999. grupas

P1 > 1/3 UN P4 > 1/3

P45 > 1/3 GL UN SO_CLVS009 + SO_CLVS011 > 1/2 P45 UN P45 ≥ P1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

833

Laukaugu saimniecības un nepiena ganību dzīvnieku saimniecības

Vispārējā augkopība > ganību dzīvnieki un lopbarība, izņemot saimniecības, kuras pieder pie 831. grupas

Saimniecības, kas nepieder pie 151.–742. un 999. grupas

P1 > 1/3 UN P4 > 1/3

P1 > P4; izņemot 831. grupu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

834

Nepiena ganību dzīvnieku un laukaugu saimniecības

C1 un C2 nosacījumiem atbilstošas saimniecības, izņemot tās, kuras pieder pie 831., 832. un 833. grupas

Saimniecības, kas nepieder pie 151.–742. un 999. grupas

P1 > 1/3 UN P4 > 1/3

 

 

84

Dažādas augkopības un lopkopības saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

841

Laukaugu un graudēdāju saimniecības

Vispārējā augkopība > 1/3 UN graudēdāji > 1/3

Saimniecības, kas nepieder pie 151.–742. un 999. grupas

C1 nosacījumam atbilstošas saimniecības, izņemot tās, kuras pieder pie 831., 832., 833. un 834. grupas

P1> 1/3 UN P5 > 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

842

Ilggadīgo kultūru un ganību dzīvnieku saimniecības

Ilggadīgās kultūras > 1/3 UN ganību dzīvnieki un lopbarība > 1/3

Saimniecības, kas nepieder pie 151.–742. un 999. grupas

C1 nosacījumam atbilstošas saimniecības, izņemot tās, kuras pieder pie 831., 832., 833. un 834. grupas

P3 > 1/3 UN P4 > 1/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

843

Biškopības saimniecības

Bites > 2/3

Saimniecības, kas nepieder pie 151.–742. un 999. grupas

C1 nosacījumam atbilstošas saimniecības, izņemot tās, kuras pieder pie 831., 832., 833. un 834. grupas

SO_CLVS030 > 2/3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

844

Dažādas jauktas augkopības un lopkopības saimniecības

C1 un C2 nosacījumiem atbilstošas saimniecības, izņemot tās, kuras pieder pie 841., 842. un 843. grupas

Saimniecības, kas nepieder pie 151.–742. un 999. grupas

C1 nosacījumam atbilstošas saimniecības, izņemot tās, kuras pieder pie 831., 832., 833. un 834. grupas

 

Iedalījumā neiekļautas saimniecības

Saimniecības veids

(* vienkāršības labad šo sešu sleju saturs atkārtots arī šā pielikuma C daļā)

Īpašā specializētas lauksaimniecības veida noteikšanas algoritms

JA (C1) UN (C2) UN (C3) TAD (S1)

Vispārējais veids

Apraksts

Pamatveids

Apraksts

Specializācijas veids

Apraksts

(S1)

Vārdisks algoritma apraksts

Mainīgo lielumu un nosacījumu kods

(sk. šā pielikuma B daļu)

1. nosacījums

(C1)

2. nosacījums

(C2)

3. nosacījums

(C3)

9

Iedalījumā neiekļautas saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

99

Iedalījumā neiekļautas saimniecības

 

 

 

 

 

 

 

 

 

999

Iedalījumā neiekļautas saimniecības

Kopā SO = 0

 

 

 

B.   ATBILSTĪBAS TABULA UN PĀRGRUPĒJOŠIE KODI

I.

Atbilstība starp pozīcijām Savienības 2020. gada integrētās lauku saimniecību statistikas (IFS) apsekojumā, kas minēts Īstenošanas regulā (ES) 2018/1874 vai jaunākā tiesību aktā, pozīcijām, kuru dati SI koeficienta (SOC) vajadzībām jāsavāc par 2017. gadu, un pozīcijām FADN saimniecības apgrozījuma pārskatos

SOC piemērošanas vajadzībām līdzvērtīgas pozīcijas

IFS kods

IFS apraksts

SOC kods

SOC pozīcija (2017)

FADN saimniecības apgrozījuma pārskats

(šīs regulas VIII pielikums)

I. Kultūraugi

CLND004

Parastie un plēkšņu kvieši

SOC_CLND004

Parastie un plēkšņu kvieši

10110.

Parastie un plēkšņu kvieši

CLND005

Cietie kvieši

SOC_CLND005

Cietie kvieši

10120.

Cietie kvieši

CLND006

Rudzi un ziemāju maisījumi (labības maisījums)

SOC_CLND006

Rudzi un ziemāju labības maisījumi

10130.

Rudzi un ziemāju labības maisījumi

CLND007

Mieži

SOC_CLND007

Mieži

10140.

Mieži

CLND008

Auzas un vasarāju maisījumi (graudu maisījumi, izņemot labības maisījumu)

SOC_CLND008

Auzas un vasarāju maisījumi (graudu maisījumi, izņemot ziemāju labības maisījumu)

10150.

Auzas un vasarāju maisījumi (graudu maisījumi, izņemot ziemāju labības maisījumu)

CLND009

Graudu kukurūza un kukurūzas vālīšu seržu maisījums

SOC_CLND009

Graudu kukurūza un kukurūzas vālīšu seržu maisījums

10160.

Graudu kukurūza un kukurūzas vālīšu seržu maisījums

CLND010

Tritikāle

SOC_CLND010_011_012

Tritikāle, sorgo un citas labības, citur neklasificētas (griķi, prosa, kanāriju spulgzāle utt.)

10190.

Tritikāle, sorgo un citas labības, citur neklasificētas (griķi, prosa, kanāriju spulgzāle utt.)

CLND011

Sorgo

CLND012

Citi graudaugi, citur neklasificēti (griķi, prosa, kanāriju spulgzāle utt.)

CLND013

Rīsi

SOC_CLND013

Rīsi

10170.

Rīsi

CLND014

Žāvēti pākšaugi un proteīnaugi graudu ražošanai (tostarp sēklai un labības un pākšaugu maisījumi)

SOC_CLND014

Žāvēti pākšaugi un proteīnaugi graudu ražošanai (arī sēklai un labības un pākšaugu maisījumi)

10210.

Lauka zirņi, pupas un saldās lupīnas

10220.

Lēcas, aunazirņi un vīķi

10290.

Citi proteīnaugi

CLND015

Lauka zirņi, pupas un saldās lupīnas

SOC_CLND015

Lauka zirņi, pupas un saldās lupīnas

10210.

– no tiem: lauka zirņi, pupas un saldās lupīnas

CLND017

Kartupeļi (tostarp sēklas kartupeļi)

SOC_CLND017

Kartupeļi (arī sēklas kartupeļi)

10300.

Kartupeļi (arī agrie kartupeļi un sēklas kartupeļi)

CLND018

Cukurbietes (izņemot sēklai)

SOC_CLND018

Cukurbietes (izņemot sēklai)

10400.

Cukurbietes (izņemot sēklai)

CLND019

Citi sakņaugi, citur neklasificēti

SOC_CLND019

Citi sakņaugi, citur neklasificēti

10500.

Citi sakņaugi, lopbarības bietes un Brassicae dzimtas lopbarības augi, ko audzē sakņu vai stublāju ieguvei, un citas lopbarības saknes un bumbuļi, citur neklasificēti

CLND022

Rapsis un ripsis

SOC_CLND022

Rapsis un ripsis

10604.

Rapsis un ripsis

CLND023

Saulespuķu sēklas

SOC_CLND023

Saulespuķu sēklas

10605.

Saulespuķu sēklas

CLND024

Soja

SOC_CLND024

Soja

10606.

Soja

CLND025

Eļļas lini (linsēklas)

SOC_CLND025

Eļļas lini (linsēklas)

10607.

Eļļas lini (linsēklas)

CLND026

Citi eļļas augi, citur neklasificēti

SOC_CLND026

Citi eļļas sēklu augi, citur neklasificēti

10608.

Citi eļļas sēklu augi, citur neklasificēti

CLND028

Šķiedras lini

SOC_CLND028

Šķiedras lini

10609.

Šķiedras lini

CLND029

Kaņepes

SOC_CLND029

Kaņepes

10610.

Kaņepes

CLND030

Kokvilna

SOC_CLND030

Kokvilna

10603.

Kokvilna

CLND031

Citi šķiedraugi, citur neklasificēti

SOC_CLND031

Citi šķiedraugi, citur neklasificēti

10611.

Citi šķiedraugi, citur neklasificēti

CLND032

Tabaka

SOC_CLND032

Tabaka

10601.

Tabaka

CLND033

Apiņi

SOC_CLND033

Apiņi

10602.

Apiņi

CLND034

Aromātiskie augi, ārstniecības augi un garšaugi

SOC_CLND034

Aromātiskie augi, ārstniecības augi un garšaugi

10612.

Aromātiskie augi, ārstniecības augi un garšaugi

CLND035

Enerģētiskās kultūras, citur neklasificētas

SOC_CLND035_036

Enerģētiskās un citas tehniskās kultūras, citur neklasificētas

10613.

Cukurniedres

CLND036

Citas tehniskās kultūras, citur neklasificētas

10690.

Enerģētiskās un citas tehniskās kultūras, citur neklasificētas

CLND037

Aramzemē sētas zaļbarības kultūras

SOC_CLND037

Aramzemē sēti un zaļgatavībā novākti kultūraugi

 

CLND038

Aramzemē sēto zālāju un ganību platības

SOC_CLND038

Aramzemē sētie zālāji un ganības

10910.

Aramzemē sētie zālāji un ganības

CLND039

Pākšaugu kultūras zaļbarībai

SOC_CLND039

Zaļgatavībā novākti pākšaugi

10922.

Zaļgatavībā novākti pākšaugi

CLND040

Kukurūza zaļbarībai

SOC_CLND040

Zaļgatavības kukurūza

10921.

Zaļgatavības kukurūza

CLND041

Citi graudaugi zaļbarībai (izņemot kukurūzu zaļbarībai)

Citas aramzemē sētas zaļbarības kultūras, citur neklasificētas

SOC_CLND041_042

Citi zaļgatavībā novākti kultūraugi un labības (izņemot kukurūzu), citur neklasificētas

10923.

Citi zaļgatavībā novākti kultūraugi un labības (izņemot kukurūzu), citur neklasificētas

CLND042

CLND043

Svaigi dārzeņi (tostarp melones) un zemenes

SOC_CLND043

Svaigi dārzeņi (arī melones) un zemenes – āra platībās

 

CLND044

Svaigi dārzeņi (tostarp melones) un zemenes – komerciāla dārzkopība

SOC_CLND044

Svaigi dārzeņi (arī melones) un zemenes – komerciāla dārzkopība

10712.

Svaigi dārzeņi (arī melones) un zemenes – komerciāla dārzkopība

CLND045

Svaigi dārzeņi (tostarp melones) un zemenes – audzēšana atklātā laukā

SOC_CLND045

Svaigi dārzeņi (arī melones) un zemenes – atklātā laukā

10711.

Svaigi dārzeņi (arī melones) un zemenes – atklātā laukā

CLND046

Ziedi un dekoratīvie augi (izņemot dēstu audzētavās)

SOC_CLND046

Ziedi un dekoratīvie augi (izņemot stādaudzētavās) – āra platībās

10810.

Ziedi un dekoratīvie augi (izņemot stādaudzētavās) – āra platībās

CLND047

Sēklas un stādi

SOC_CLND047

Sēklas un stādi

11000.

Sēklas un stādi aramzemē

CLND048

Citi laukaugi, citur neklasificēti

SOC_CLND048_083

Citi laukaugi aramzemē, citur neklasificēti, arī zem stikla vai augsta pieejama pārsega

11100.

Citi laukaugi aramzemē, citur neklasificēti, arī zem stikla vai augsta pieejama pārsega

CLND083

Citi laukaugi aramzemē zem stikla vai augsta pieejama pārsega

CLND049

Papuve

SOC_CLND049

Papuve

11200.

Papuve

CLND050

Ilggadīgo zālāju platības

SOC_CLND050

Ilggadīgie zālāji

 

CLND051

Ganības un pļavas, izņemot nekultivētās ganības

SOC_CLND051

Ganības un pļavas, izņemot nekultivētās ganības

30100.

Ganības un pļavas, izņemot nekultivētās ganības

CLND052

Nekultivētās ganības

SOC_CLND052

Nekultivētās ganības

30200.

Nekultivētās ganības

CLND053

Ilggadīgo zālāju platības, ko vairs neizmanto saimniecības vajadzībām un uz kurām attiecas subsīdiju maksājums

SOC_CLND053

Ilggadīgie zālāji, ko vairs neizmanto saimniecības vajadzībām un kas ir subsīdijtiesīgi

30300.

Ilggadīgie zālāji, ko vairs neizmanto saimniecības vajadzībām un kas ir subsīdijtiesīgi

CLND055

Augļi, ogas un rieksti (izņemot citrusaugļus, vīnogas un zemenes)

SOC_CLND055

Augļi, ogas un rieksti (izņemot citrusaugļus, vīnogas un zemenes)

 

 

 

SOC_CLND056_057

Mērenā klimata zonu augļi

 

CLND056

Sēkleņi

SOC_CLND056

Sēkleņi

40101.

Sēkleņi

CLND057

Kauleņi

SOC_CLND057

Kauleņi

40102.

Kauleņi

CLND058

Subtropu un tropu klimatiskās joslas augļi

SOC_CLND058

Subtropu un tropu klimata zonu augļi

40115.

Subtropu un tropu klimata zonu augļi

CLND059

Ogas (izņemot zemenes)

SOC_CLND059

Ogas (izņemot zemenes)

40120.

Ogas (izņemot zemenes)

CLND060

Rieksti

SOC_CLND060

Rieksti

40130.

Rieksti

CLND061

Citrusaugļi

SOC_CLND061

Citrusaugļi

40200.

Citrusaugļi

CLND062

Vīnogas

SOC_CLND062

Vīnogas

 

CLND063

Vīnogas vīna ražošanai

SOC_CLND063

Vīna vīnogas

 

CLND064

Vīnogas vīna ražošanai ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu (ACVN)

SOC_CLND064

Vīnogas, no kurām ražo vīnu ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu (ACVN)

40411.

Vīns ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu (ACVN)

40451.

Vīnogas, no kurām ražo vīnu ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu (ACVN)

CLND065

Vīnogas vīna ražošanai ar aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (AĢIN)

SOC_CLND065

Vīnogas, no kurām ražo vīnu ar aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (AĢIN)

40412.

Vīns aizsargātu ar ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (AĢIN)

40452.

Vīnogas, no kurām ražo vīnu ar aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi (AĢIN)

CLND066

Citu vīnu ražošanai paredzētas vīnogas, citur neklasificētas (bez ACVN/AĢIN)

SOC_CLND066

Citu vīnu (bez ACVN/AĢIN) ražošanai paredzētas vīnogas, citur neklasificētas

40420.

Citi vīni

40460.

Citu vīnu ražošanai paredzētas vīnogas

CLND067

Galda vīnogas

SOC_CLND067

Galda vīnogas

40430.

Galda vīnogas

CLND068

Rozīņu vīnogas

SOC_CLND068

Rozīņu vīnogas

40440.

Rozīņu vīnogas

CLND069

Olīvas

SOC_CLND069

Olīvas

 

 

 

SOC_CLND069A

Parasti audzē galda olīvas

40310.

Galda olīvas

 

 

SOC_CLND069B

Parasti audzē olīvas eļļas ražošanai

40320.

Olīvas eļļas ražošanai (pārdotas augļu veidā)

40330.

Olīveļļa

CLND070

Dēstu audzētavas

SOC_CLND070

Stādaudzētavas

40500.

Stādaudzētavas

CLND071

Citi ilggadīgie stādījumi, tostarp citi ilggadīgie stādījumi lietošanai pārtikā

SOC_CLND071

Citas ilggadīgās kultūras

40600.

Citas ilggadīgās kultūras

CLND072

Ziemassvētku eglītes

SOC_CLND072

Ziemassvētku eglītes

40610.

– no tām Ziemassvētku eglītes

CLND073

Piemājas dārziņi

SOC_CLND073_085

Piemājas dārziņi un cita ILIZ zem stikla vai augsta pieejama pārsega, citur neklasificēta

20000.

Piemājas dārziņi

CLND085

Cita ILIZ zem stikla vai augsta pieejama pārsega, citur neklasificēta

CLND079

Kultivētas sēnes

SOC_CLND079

Kultivētas sēnes

60000.

Kultivētas sēnes

CLND081

Svaigi dārzeņi (tostarp melones) un zemenes zem stikla vai augsta pieejama pārsega

SOC_CLND081

Svaigi dārzeņi (arī melones) un zemenes zem stikla vai augsta pieejama pārsega

10720.

Svaigi dārzeņi (arī melones) un zemenes zem stikla vai augsta pieejama pārsega

CLND082

Ziedi un dekoratīvie augi (izņemot dēstu audzētavas) zem stikla vai augsta pieejama pārsega

SOC_CLND082

Ziedi un dekoratīvie augi (izņemot stādaudzētavās) zem stikla vai augsta pieejama pārsega

10820.

Ziedi un dekoratīvie augi (izņemot stādaudzētavās) zem stikla vai augsta pieejama pārsega

CLND084

Citi ilggadīgie stādījumi zem stikla vai augsta pieejama pārsega

SOC_CLND084

Citas ilggadīgās kultūras zem stikla vai augsta pieejama pārsega

40700.

Citas ilggadīgās kultūras zem stikla vai augsta pieejama pārsega

II. Lauksaimniecības dzīvnieki

CLVS001

Liellopi, jaunāki par vienu gadu

SOC_CLVS001

Liellopi vecumā līdz vienam gadam

210.

Liellopi vecumā līdz vienam gadam

CLVS003

Vīriešu kārtas liellopi, vismaz gadu veci, bet jaunāki par diviem gadiem

SOC_CLVS003

Vīriešu kārtas liellopi vecumā no viena līdz diviem gadiem

220.

Vīriešu kārtas liellopi vecumā no viena līdz diviem gadiem

CLVS004

Teles, vismaz gadu vecas, bet jaunākas par diviem gadiem

SOC_CLVS004

Teles vecumā no viena līdz diviem gadiem

230.

Teles vecumā no viena līdz diviem gadiem

CLVS005

Vīriešu kārtas liellopi, divus gadus veci un vecāki

SOC_CLVS005

Vīriešu kārtas liellopi, divus gadus veci un vecāki

240.

Vīriešu kārtas liellopi, divus gadus veci un vecāki

CLVS007

Teles, divus gadus vecas un vecākas

SOC_CLVS007

Teles, divus gadus vecas un vecākas

251.

Vaislas teles

 

252.

Nobarojamās teles

CLVS008

Govis

SOC_CLVS008

Govis

 

CLVS009

Slaucamās govis

SOC_CLVS009

Piena govis

261.

Piena govis

CLVS010

Pārējās govis

SOC_CLVS010

Nepiena govis

269.

Nepiena govis

CLVS011

Bifeļu govis

SOC_CLVS011

Bifeļu govis

262.

Bifeļu piena govis

CLVS012

Aitas (visu vecumu)

SOC_CLVS012

Aitas (visu vecumu)

 

CLVS013

Vaislas aitu mātes

SOC_CLVS013

Vaislas aitu mātes

311.

Vaislas aitu mātes

CLVS014

Citas aitas

SOC_CLVS014

Citas aitas

319.

Citas aitas

CLVS015

Kazas (visu vecumu)

SOC_CLVS015

Kazas (visu vecumu)

 

CLVS016

Vaislas kazu mātes

SOC_CLVS016

Vaislas kazu mātes

321.

Vaislas kazu mātes

CLVS017

Citas kazas

SOC_CLVS017

Citas kazas

329.

Citas kazas

CLVS018

Sivēni dzīvsvarā mazāk par 20 kg

SOC_CLVS018

Sivēni dzīvsvarā mazāk par 20 kg

410.

Sivēni dzīvsvarā mazāk par 20 kg

CLVS019

Vaislas sivēnmātes dzīvsvarā 50 kg un vairāk

SOC_CLVS019

Vaislas sivēnmātes dzīvsvarā 50 kg un vairāk

420.

Vaislas sivēnmātes dzīvsvarā 50 kg un vairāk

CLVS020

Citas cūkas

SOC_CLVS020

Citas cūkas

491.

Nobarojamās cūkas

 

499.

Citas cūkas

CLVS021

Broileri

SOC_CLVS021

Broileri

510.

Mājputni – broileri

CLVS022

Dējējvistas

SOC_CLVS022

Dējējvistas

520.

Dējējvistas

CLVS023

Citi mājputni

SOC_CLVS023

Citi mājputni

530.

Citi mājputni

CLVS029

Vaislas trušu mātes

SOC_CLVS029

Vaislas trušu mātes

610.

Vaislas trušu mātes

CLVS030

Bites

SOC_CLVS030

Bites

700.

Bites

II.

Kodi, kas pārgrupē vairākus 2020. gada IFS ietvertos mainīgos lielumus

P45.

Piena liellopi = SO_CLVS001 (liellopi vecumā līdz vienam gadam) + SO_CLVS004 (teles vecumā no viena līdz diviem gadiem) + SO_CLVS007 (teles divu gadu vecumā un vecākas) + SO_CLVS009 (piena govis) + SO_CLVS011 (bifeļu govis)

P46.

Liellopi = P45 (piena liellopi) + SO_CLVS003 (vīriešu kārtas liellopi vecumā no viena līdz diviem gadiem) + SO_CLVS005 (vīriešu kārtas liellopi divu gadu vecumā un vecāki) + SO_CLVS010 (nepiena govis)

GL

Ganību dzīvnieki = P46 (liellopi) + SO_CLVS013 (vaislas aitu mātes) + SO_CLVS014 (citas aitas) + SO_CLVS016 (vaislas kazu mātes) + SO_CLVS017 (citas kazas)

Ja GL = 0 TAD

FCP1 Lopbarība pārdošanai = SO_CLND019 (citi sakņaugi, citur neklasificēti) + SO_CLND037 (aramzemē sēti un zaļgatavībā novākti kultūraugi) + SO_CLND051 (ganības un pļavas, izņemot nekultivētās ganības) + SO_CLND052 (nekultivētās ganības)

UN

 

FCP4

Lopbarība ganību dzīvniekiem = 0

UN

 

P17

Saknes = SO_CLND017 (kartupeļi (arī sēklas kartupeļi)) + SO_CLND018 (cukurbietes (izņemot sēklai)) + SO_CLND019 (citi sakņaugi, citur neklasificēti)

Ja GL > 0 TAD

FCP1

Lopbarība pārdošanai = 0

UN

 

FCP4

Lopbarība ganību dzīvniekiem = SO_CLND019 (citi sakņaugi, citur neklasificēti) + SO_CLND037 (aramzemē sēti un zaļgatavībā novākti kultūraugi) + SO_CLND051 (ganības un pļavas, izņemot nekultivētās ganības) + SO_CLND052 (nekultivētās ganības)

UN

 

P17

Saknes = SO_CLND017 (kartupeļi (arī sēklas kartupeļi)) + SO_CLND018 (cukurbietes (izņemot sēklai))

P151.

Labības, izņemot rīsus = SO_CLND004 (parastie un plēkšņu kvieši) + SO_CLND005 (cietie kvieši) + SO_CLND006 (rudzi un ziemāju labības maisījumi) + SO_CLND007 (mieži) + SO_CLND008 (auzas un vasarāju maisījumi (graudu maisījumi, izņemot ziemāju labības maisījumu)) + SO_CLND009 (graudu kukurūza un kukurūzas vālīšu seržu maisījums) + SO_CLND010_011_012 (tritikāle, sorgo un citas labības, citur neklasificētas (griķi, prosa, kanāriju spulgzāle utt.))

P15.

Labības = P151 (labības, izņemot rīsus) + SO_CLND013 (rīsi)

P16.

Eļļas sēklu augi = SO_CLND022 (rapsis un ripsis) + SO_CLND023 (saulespuķu sēklas) + SO_CLND024 (soja) + SO_CLND025 (eļļas lini (linsēklas)) + SO_CLND026 (citi eļļas sēklu augi, citur neklasificēti)

P51.

Cūkas = SO_CLVS018 (sivēni dzīvsvarā mazāk par 20 kg) + SO_CLVS019 (vaislas sivēnmātes dzīvsvarā 50 kg un vairāk) + SO_CLVS020 (citas cūkas)

P52.

Mājputni = SO_CLVS021 (broileri) + SO_CLVS022 (dējējvistas) + SO_CLVS023 (citi mājputni)

P1.

Vispārējā augkopība = P15 (labības) + SO_CLND014 (žāvēti pākšaugi un proteīnaugi graudu ražošanai (arī sēklai un labības un pākšaugu maisījumi)) + SO_CLND017 (kartupeļi (arī sēklas kartupeļi)) + SO_CLND018 (cukurbietes (izņemot sēklai)) + SO_CLND032 (tabaka) + SO_CLND033 (apiņi) + SO_CLND030 (kokvilna) + P16 (eļļas sēklu augi) + SO_CLND028 (šķiedras lini) + SO_CLND029 (kaņepes) + SO_CLND031 (citi šķiedraugi, citur neklasificēti) + SO_CLND034 (aromātiskie augi, ārstniecības augi un garšaugi) + SO_CLND035_036 (enerģētiskās un citas tehniskās kultūras, citur neklasificētas) + SO_CLND045 (svaigi dārzeņi (arī melones) un zemenes – atklātā laukā) + SO_CLND047 (sēklas un stādi) + SO_CLND048_083 (citi laukaugi aramzemē, citur neklasificēti, arī zem stikla vai augsta pieejama pārsega) + SO_CLND049 (papuve) + FCP1 (lopbarība pārdošanai)

P2.

Dārzkopība = SO_CLND044 (svaigi dārzeņi (arī melones) un zemenes – komerciāla dārzkopība) + SO_CLND081 (svaigi dārzeņi (arī melones) un zemenes zem stikla vai augsta pieejama pārsega) + SO_CLND046 (ziedi un dekoratīvie augi (izņemot stādaudzētavās) + SO_CLND082 (ziedi un dekoratīvie augi (izņemot stādaudzētavās) zem stikla vai augsta pieejama pārsega) + SO_CLND079 (kultivētas sēnes) + SO_CLND070 (stādaudzētavas)

P3.

Ilggadīgās kultūras = SO_CLND055 (augļi, ogas un rieksti (izņemot citrusaugļus, vīnogas un zemenes)) + SO_CLND061 (citrusaugļi) + SO_CLND069 (olīvas) + SO_CLND062 (vīnogas) + SO_CLND071 (citas ilggadīgās kultūras) + SO_CLND084 (ilggadīgās kultūras zem stikla)

P4.

Ganību dzīvnieki un lopbarība = GL (ganību dzīvnieki) + FCP4 (lopbarība ganību dzīvniekiem)

P5.

Graudēdāji = P51 (cūkas) + P52 (mājputni) + SO_CLVS029 (vaislas trušu mātes)

C.   SAIMNIECĪBU VEIDI, KAS MINĒTI A DAĻĀ

Specializētās saimniecības. Augkopība

Vispārējais lauksaimniecības veids

Lauksaimniecības pamatveids

Īpašais specializētas lauksaimniecības veids

1.

Specializētās laukaugu saimniecības

15.

Specializētās labības, eļļas sēklu augu un proteīnaugu saimniecības

151.

Specializētās labības (izņemot rīsus), eļļas sēklu augu un proteīnaugu saimniecības

152.

Specializētās rīsu saimniecības

153.

Labības, eļļas sēklu augu, proteīnaugu un rīsu saimniecības

 

16.

Vispārējās laukkopības saimniecības

161.

Specializētās sakņaugu saimniecības

162.

Labības, eļļas sēklu augu, proteīnaugu un sakņaugu saimniecības

163.

Specializētās lauka dārzeņu saimniecības

164.

Specializētās tabakas saimniecības

165.

Specializētās kokvilnas saimniecības

166.

Dažādu laukaugu saimniecības

2.

Specializētās dārzkopības saimniecības

21.

Specializētās segto platību dārzkopības saimniecības

211.

Specializētās segto platību dārzeņkopības saimniecības

212.

Specializētās segto platību puķkopības un dekoratīvo augu saimniecības

213.

Specializētās segto platību jauktu kultūru dārzkopības saimniecības

 

22.

Specializētās lauka dārzkopības saimniecības

221.

Specializētās lauka dārzeņkopības saimniecības

222.

Specializētās lauka puķkopības un dekoratīvo augu saimniecības

223.

Specializētās lauka jauktu kultūru dārzkopības saimniecības

 

23.

Citas dārzkopības saimniecības

231.

Specializētās sēņkopības saimniecības

232.

Specializētās stādaudzētavu saimniecības

233.

Dažādas dārzkopības saimniecības

3.

Specializētās ilggadīgo kultūru audzēšanas saimniecības

35.

Specializētās vīnkopības saimniecības

351.

Specializētās augstas kvalitātes vīna ražošanas saimniecības

352.

Specializētās vīna (izņemot augstas kvalitātes vīnu) ražošanas saimniecības

353.

Specializētās galda vīnogu audzēšanas saimniecības

354.

Citas vīnkopības saimniecības

 

36.

Specializētās augļu un citrusaugļu audzēšanas saimniecības

361.

Specializētās augļu (izņemot citrusaugļus, tropu un subtropu augļus un riekstus) saimniecības

362.

Specializētās citrusaugļu audzēšanas saimniecības

363.

Specializētās riekstu audzēšanas saimniecības

364.

Specializētās tropu un subtropu augļu saimniecības

365.

Specializētās augļu, citrusaugļu, tropu un subtropu augļu un riekstu saimniecības: jaukta tipa ražošana

 

37.

Specializētās olīvkoku audzēšanas saimniecības

370.

Specializētās olīvkoku audzēšanas saimniecības

 

38.

Dažādu ilggadīgo kultūru audzēšanas saimniecības

380.

Dažādu ilggadīgo kultūru audzēšanas saimniecības

Specializētās saimniecības. Lopkopība

Vispārējais lauksaimniecības veids

Lauksaimniecības pamatveids

Īpašais specializētas lauksaimniecības veids

4.

Specializētās ganību dzīvnieku saimniecības

45.

Specializētās piena lopkopības saimniecības

450.

Specializētās piena lopkopības saimniecības

 

46.

Specializētās liellopu audzēšanas un nobarošanas saimniecības

460.

Specializētās liellopu audzēšanas un nobarošanas saimniecības

 

47.

Piena lopkopības, liellopu audzēšanas un nobarošanas saimniecības

470.

Piena lopkopības, liellopu audzēšanas un nobarošanas saimniecības

 

48.

Aitas, kazas un citi ganību dzīvnieki

481.

Specializētās aitkopības saimniecības

482.

Aitu un liellopu audzēšanas saimniecības

483.

Specializētās kazkopības saimniecības

484.

Dažādu ganību dzīvnieku audzēšanas saimniecības

5.

Specializētās graudēdāju audzēšanas saimniecības

51.

Specializētās cūkkopības saimniecības

511.

Specializētās cūku audzēšanas saimniecības

512.

Specializētās cūku nobarošanas saimniecības

513.

Cūku audzēšanas un nobarošanas saimniecības

 

52.

Specializētās mājputnu audzēšanas saimniecības

521.

Specializētās dējējvistu saimniecības

522.

Specializētās mājputnu gaļas saimniecības

523.

Dējējvistu un gaļas putnu saimniecības

 

53.

Dažādu graudēdāju audzēšanas saimniecības

530.

Dažādu graudēdāju audzēšanas saimniecības

Jauktās saimniecības

Vispārējais lauksaimniecības veids

Lauksaimniecības pamatveids

Īpašais specializētas lauksaimniecības veids

6.

Jauktas augkopības saimniecības

61.

Jauktas augkopības saimniecības

611.

Dārzkopības un ilggadīgo kultūru saimniecības

612.

Laukaugu un dārzkopības saimniecības

613.

Laukaugu un vīnkopības saimniecības

614.

Laukaugu un ilggadīgo kultūru saimniecības

615.

Jauktas augkopības, galvenokārt laukaugu, saimniecības

616.

Citas jauktas augkopības saimniecības

7.

Jauktas lopkopības saimniecība

73.

Jauktas lopkopības, galvenokārt ganību dzīvnieku, saimniecības

731.

Jauktas lopkopības, galvenokārt piena lopkopības, saimniecības

732.

Jauktas lopkopības, galvenokārt nepiena ganību dzīvnieku, saimniecības

 

74.

Jauktas lopkopības, galvenokārt graudēdāju, saimniecības

741.

Jauktas lopkopības saimniecības: graudēdāju un piena lopkopības saimniecības

742.

Jauktas lopkopības saimniecības: graudēdāju un nepiena ganību dzīvnieku saimniecības

8.

Jaukta augkopība un lopkopība

83.

Laukaugu un ganību dzīvnieku saimniecības

831.

Laukaugu un piena lopkopības saimniecības

832.

Piena lopkopības un laukaugu saimniecības

833.

Laukaugu saimniecības un nepiena ganību dzīvnieku saimniecības

834.

Nepiena ganību dzīvnieku un laukaugu saimniecības

 

84.

Dažādas jauktas augkopības un lopkopības saimniecības

841.

Laukaugu un graudēdāju saimniecības

842.

Ilggadīgo kultūru un ganību dzīvnieku saimniecības

843.

Biškopības saimniecības

844.

Dažādas jauktas augkopības un lopkopības saimniecības

9.

Iedalījumā neiekļautas saimniecības

99.

Iedalījumā neiekļautas saimniecības

999.

Iedalījumā neiekļautas saimniecības


(1)  Mainīgo lielumu SO_CLND019 (citi sakņaugi, citur neklasificēti), SO_CLND037 (aramzemē sēti un zaļgatavībā novākti kultūraugi), SO_CLND049 (papuve), SO_CLND073_085 (piemājas dārziņi un cita ILIZ zem stikla vai augsta pieejama pārsega, citur neklasificēta), SO_CLND051 (ganības un pļavas, izņemot nekultivētās ganības), SO_CLND052 (nekultivētās ganības), SO_CLND053 (ilggadīgie zālāji, ko vairs neizmanto saimniecības vajadzībām un kas ir subsīdijtiesīgi), SO_CLVS001 (liellopi vecumā līdz vienam gadam), SO_CLVS014 (citas aitas), SO_CLVS017 (citas kazas) un SO_CLVS018 (sivēni dzīvsvarā mazāk par 20 kg) izmanto tikai ar konkrētiem nosacījumiem (sk. VI pielikuma 5. punktu).


II PIELIKUMS

Īstenošanas regulas (ES) 2015/220 VIII pielikumu groza šādi:

(1)

pielikuma A tabulu aizstāj ar šādu:

“A tabula

Vispārīga informācija par saimniecību

Vispārīgas informācijas kategorija

Kods (*)


 

Sleja

Informācijas grupa

FADN apgabals

Apakšapgabals

Saimniecības kārtas numurs

Grādi

Minūtes

NUTS

Grāmatvedības iestādes kods

Datums

Saimniecības svērums

Saimniecības veids

Saimnieciskās darbības apjoma kategorija

Kods

R

S

H

DG

MI

N

AO

DT

W

TF

ES

C

ID

Saimniecības identifikācija

 

 

 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

LO

Saimniecības atrašanās vieta

-

-

-

 

 

 

-

-

-

-

-

-

AI

Grāmatvedības informācija

-

-

-

-

-

-

 

 

-

-

-

 

TY

Klasifikācija

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

 

-

CL

Klases

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 

OT

Citi dati par saimniecību

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 


Kods (*)

Apraksts

Grupa

R

S

H

DG

MI

N

AO

DT

W

TF

ES

C

10

Saimniecības numurs

ID

AID10R

AID10S

AID10H

-

-

-

-

-

-

-

-

-

20

Ģeogrāfiskais platums

LO

-

-

-

ALO20DG

ALO20MI

-

-

-

-

-

-

-

30

Ģeogrāfiskais garums

LO

-

-

-

ALO30DG

ALO30MI

-

-

-

-

-

-

-

40

NUTS 3

LO

-

-

-

-

-

ALO40N

-

-

-

-

-

-

50

Grāmatvedības iestāde

AI

-

-

-

-

-

-

AAI50AO

-

-

-

-

-

60

Grāmatvedības uzskaites veids

AI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AAI60C

70

Pārskata gada beigu datums

AI

-

-

-

-

-

-

-

AAI70DT

-

-

-

-

80

Dalībvalsts aprēķinātais saimniecības nacionālais svērums

TY

-

-

-

-

-

-

-

-

ATY80W

-

-

-

90

Klasifikācija atlasīšanas brīdī

TY

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ATY90TF

ATY90ES

-

100

Citas ienākumus nesošas darbības (CIND), kas tieši saistītas ar saimniecību

CL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACL100C

110

Īpašumtiesību veids/saimnieciskais mērķis

CL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACL110C

120

Juridiskais statuss

CL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACL120C

130

Īpašnieka(-u) atbildības līmenis

CL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACL130C

140

Bioloģiskā lauksaimniecība

CL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACL140C

141

Bioloģiskās lauksaimniecības sektori

CL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACL141C

150

Aizsargāts cilmes vietas nosaukums (ACVN) /aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde (AĢIN) / garantēta tradicionālā īpatnība (GTĪ) / produkts no kalnu rajoniem [kalnu izcelsmes produkts]

CL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACL150C

151

Sektori ar ACVN/AĢIN/GTĪ/kalnu izcelsmes produktu

CL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACL151C

160

Apgabali, kuros ir dabas radīti vai citi specifiski ierobežojumi

CL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACL160C

170

Augstums v.j.l.

CL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACL170C

180

Struktūrfondu apgabals

CL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACL180C

190

Natura 2000 teritorija

CL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACL190C

200

Teritorija, uz kuru attiecas Ūdens pamatdirektīva (2000/60/EK)

CL

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ACL200C

210

Apūdeņošanas sistēma

OT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AOT210C

220

Lauksaimniecības dzīvnieku vienības ganību dienu skaits kopējās ganībās

OT

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AOT220C

230

Ražotāju organizāciju (RO) biedrs

OT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AOT230C

231

Ražotāju organizāciju (RO) ekonomiskais nozīmīgums lauku saimniecībai

OT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AOT231C

232

Ražotāju organizāciju (RO) biedru skaits

OT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AOT232C

A.ID.   Saimniecības identifikācija

Katrai saimniecībai, kas pirmo reizi atlasīta pārskata sagatavošanai, piešķir numuru. Saimniecība patur šo numuru visu laiku, kamēr tā ir iekļauta grāmatvedības datu tīklā. Reiz piešķirtu numuru nekad nepiešķir citai saimniecībai.

Ja saimniecībā notiek būtiskas pārmaiņas, jo īpaši ja šīs pārmaiņas saistītas ar sadalīšanu divās atsevišķās saimniecībās vai apvienošanu ar citu saimniecību, to var uzskatīt par jaunu saimniecību. Šādā gadījumā tai jāpiešķir jauns numurs. Jaunu numuru nepiešķir sakarā ar lauksaimnieciskās darbības profila maiņu saimniecībā. Ja, saglabājot kādai saimniecībai piešķirto numuru, ir risks to sajaukt ar citu saimniecību (piemēram, ja ieviests jauns vietējais dalījums), šis numurs jāmaina. Tādā gadījumā jānosūta Komisijai tabula ar vecajiem un atbilstošajiem jaunajiem numuriem.

Saimniecības numurs aptver šādas trīs informācijas grupas:

A.ID.10.R. FADN apgabals: jānorāda kods, kas atbilst kodam šīs regulas II pielikumā.

A.ID.10.S. Apakšapgabals: jānorāda kods.

Izraudzītā vietējā iedalījuma pamatā jābūt kopīgajai reģionu klasifikācijas sistēmai, ko dēvē par statistiski teritoriālo vienību nomenklatūru (NUTS) un ko Eurostat ir izveidojis sadarbībā ar valstu statistikas iestādēm.

Jebkurā gadījumā attiecīgā dalībvalsts nosūta Komisijai tabulu, kurā norādīti katram izmantotajam vietējā iedalījuma kodam atbilstošie NUTS reģioni, kā arī atbilstošais reģions, kuram tiek aprēķināta standarta izlaides konkrētā vērtība.

A.ID.10.H. Saimniecības kārtas numurs.

A.LO.   Saimniecības atrašanās vieta

Saimniecības atrašanās vietu apzīmē divas norādes: ģeoreference (ģeogrāfiskais platums un garums) un NUTS 3. līmeņa teritoriālās vienības kods.

A.LO.20. Ģeogrāfiskais platums: grādos un minūtēs (ar piecu minūšu precizitāti), DG un MI sleja.

A.LO.30. Ģeogrāfiskais garums: grādos un minūtēs (ar piecu minūšu precizitāti), DG un MI sleja.

A.LO.40.N. NUTS 3 kods ir tās NUTS 3. līmeņa teritoriālās vienības kods, kurā atrodas saimniecība. Jānorāda koda jaunākā versija, kas aprakstīta Regulā (EK) Nr. 1059/2003.

A.AI.   Grāmatvedības informācija

A.AI.50.AO. Grāmatvedības iestādes kods: jānorāda kods.

Katrā dalībvalstī katrai grāmatvedības iestādei jāsaņem unikāls numurs. Jānorāda tās grāmatvedības iestādes numurs, kura strādājusi ar saimniecību attiecīgajā pārskata gadā.

A.AI.60.C. Grāmatvedības uzskaites veids: jānorāda lauku saimniecības izmantotais grāmatvedības uzskaites veids. Jāizmanto šādi kodi:

1.

Divkāršā ieraksta sistēma

2.

Vienkāršā ieraksta sistēma

3.

Nav.

A.AI.70.DT. Pārskata gada beigu datums: reģistrē formātā “GGGG-MM-DD”, piemēram, 2009-06-30 vai 2009-12-31.

A.TY.   Klasifikācija

A.TY.80.W. Lauku saimniecības nacionālais svērums: jānorāda dalībvalsts aprēķinātā ekstrapolācijas koeficienta vērtība. Vērtības jāizsaka ar divām zīmēm aiz komata.

A.TY.90.TF. Saimniecības veids atlasīšanas brīdī: saimniecības kategorijas kods saskaņā ar šīs regulas IV pielikumu laikā, kad saimniecību izraugās konkrētajam pārskata gadam.

A.TY.90.ES. Saimnieciskās darbības apjoms atlasīšanas brīdī: saimnieciskās darbības apjoma kategorijas kods saskaņā ar šīs regulas V pielikumu laikā, kad saimniecību izraugās konkrētajam pārskata gadam.

A.CL.   Klases

A.CL.100.C. Citas ienākumus nesošas darbības, kas tieši saistītas ar saimniecību: nosaka kā procentuālo daļu kopējā lauku saimniecības apgrozījumā (1), norādot to apgrozījuma daļu, kuru iegūst no citām ienākumus nesošām darbībām, kas tieši saistītas ar saimniecību. Jāizmanto šādi kodi:

1.

≥ 0 līdz ≤ 10 % (maznozīmīga daļa)

2.

> 10 % līdz ≤ 50 % (vidēji nozīmīga daļa)

3.

> 50 % līdz < 100 % (nozīmīga daļa)

A.CL.110.C. Īpašumtiesību veids / saimnieciskais mērķis: jānorāda, kāds ir saimniecības īpašumtiesību veids un saimnieciskie mērķi. Jāizmanto šādi kodi:

1.

Ģimenes lauku saimniecība: saimniecībā izmanto īpašnieka(-u)/vadītāja(-u) un viņu ģimenes locekļu darbaspēku un kapitālu; šīs personas ir saimnieciskās darbības labuma guvēji.

2.

Partneruzņēmums: saimniecības ražošanas faktorus nodrošina vairāki partneri, no kuriem vismaz daži piedalās lauku saimniecības darbā kā nealgots darbaspēks. Labuma guvējs ir partneruzņēmums.

3.

Uzņēmums ar mērķi gūt pelņu: saimnieciskajā darbībā gūtos labumus izmanto, lai akcionārus atalgotu ar dividendēm/peļņu. Saimniecības īpašnieks ir uzņēmums.

4.

Uzņēmums bez mērķa gūt pelņu: saimnieciskajā darbībā gūtos labumus izmanto galvenokārt, lai uzturētu darbvietas vai līdzīgam sociāla rakstura mērķim. Saimniecības īpašnieks ir uzņēmums.

A.CL.120.C. Juridiskais statuss: jānorāda, vai saimniecība ir vai nav juridiska persona. Jāizmanto šādi kodi:

0.

Nav

1.

Ir

A.CL.130.C. Īpašnieka(-u) atbildības līmenis: jānorāda (galvenā) īpašnieka atbildības (ekonomiskās atbildības) līmenis. Jāizmanto šādi kodi:

1.

Pilnīga

2.

Daļēja

A.CL.140.C. Bioloģiskā lauksaimniecība: jānorāda, vai saimniecība izmanto bioloģiskās ražošanas metodes Regulas (EK) Nr. 834/2007 (2) nozīmē, jo īpaši tās 4. un 5. panta nozīmē. Jāizmanto šādi kodi:

1.

Saimniecība bioloģiskās ražošanas metodes neizmanto.

2.

Saimniecība visiem saviem produktiem izmanto tikai bioloģiskās ražošanas metodes.

3.

Saimniecība izmanto gan bioloģiskās, gan citas ražošanas metodes.

4.

Saimniecība pāriet uz bioloģiskās ražošanas metodēm.

A.CL.141.C. Bioloģiskās lauksaimniecības sektori: ja saimniecība izmanto gan bioloģiskās, gan cita veida ražošanas metodes, jānorāda ražošanas sektori, kuros saimniecība izmanto tikai bioloģiskās ražošanas metodi (atļauts norādīt vairākus sektorus). Jāizmanto turpmāk norādītie kodi. Ja saimniecība visos ražošanas sektoros izmanto gan bioloģiskās, gan cita veida ražošanas metodes, jāizmanto kods “nepiemēro”.

0.

Nepiemēro

31.

Labība

32.

Eļļas sēklu augi un proteīnaugi

33.

Augļi un dārzeņi (ietilpst citrusaugļi, bet neietilpst olīvas)

34.

Olīvas

35.

Vīna dārzi

36.

Liellopu gaļa

37.

Govs piens

38.

Cūkgaļa

39.

Aitas un kazas (piens un gaļa)

40.

Mājputnu gaļa

41.

Olas

42.

Citi sektori

A.CL.150.C. Aizsargāts cilmes vietas nosaukums (ACVN) /aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde (AĢIN) / garantēta tradicionālā īpatnība (GTĪ) / kalnu izcelsmes produkts: jānorāda, vai saimniecība ražo lauksaimniecības produktus un/vai pārtikas produktus, ko sargā aizsargāts cilmes vietas nosaukums (ACVN), aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde (AĢIN) vai garantētas tradicionālas īpatnības (GTĪ) vai kalnu izcelsmes produkta norāde, un vai tā ražo lauksaimniecības produktus, par kuriem zināms, ka tos izmanto tādu pārtikas produktu ražošanai, kas aizsargāti ar ACVN/AĢIN/GTĪ vai “kalnu izcelsmes produkta” norādi Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1151/2012 (3) nozīmē. Jāizmanto šādi kodi:

1.

Saimniecība neražo ne produktus, kas aizsargāti ar ACVN/AĢIN/GTĪ vai “kalnu izcelsmes produkta” norādi, ne produktus, par kuriem zināms, ka tos izmanto ar ACVN/AĢIN/GTĪ vai “kalnu izcelsmes produkta” norādi aizsargātu pārtikas produktu ražošanai.

2.

Saimniecība ražo tikai produktus, kas aizsargāti ar ACVN/AĢIN/GTĪ vai “kalnu izcelsmes produkta” norādi, vai produktus, par kuriem zināms, ka tos izmanto ar ACVN/AĢIN/GTĪ vai “kalnu izcelsmes produkta” norādi aizsargātu pārtikas produktu ražošanai.

3.

Saimniecība ražo dažus produktus, kas aizsargāti ar ACVN/AĢIN/GTĪ vai “kalnu izcelsmes produkta” norādi, vai dažus produktus, par kuriem zināms, ka tos izmanto ar ACVN/AĢIN/GTĪ vai “kalnu izcelsmes produkta” norādi aizsargātu pārtikas produktu ražošanai.

A.CL.151.C. Sektori ar aizsargātu cilmes vietas nosaukumu /aizsargātu ģeogrāfiskās izcelsmes norādi / garantētu tradicionālo īpatnību / kalnu izcelsmes produktu: ja dažos konkrētos sektoros lielākā daļa produkcijas ir aizsargāta ar ACVN/AĢIN/GTĪ vai “kalnu izcelsmes produkta” norādi vai par lielāko daļu produktu ir zināms, ka tos izmanto ar ACVN/AĢIN/GTĪ vai “kalnu izcelsmes produkta” norādi aizsargātu pārtikas produktu ražošanai, jānorāda ražošanas sektori (atļauts norādīt vairākus sektorus). Jāizmanto turpmāk norādītie kodi. Ja saimniecība ražo dažus produktus, kas aizsargāti ar ACVN/AĢIN/GTĪ vai “kalnu izcelsmes produkta” norādi, vai dažus produktus, par kuriem ir zināms, ka tos izmanto ar ACVN/AĢIN/GTĪ vai “kalnu izcelsmes produkta” norādi aizsargātu pārtikas produktu ražošanai, bet attiecīgie produkti neveido lielāko daļu produkcijas konkrētajā sektorā, izmanto kodu “nepiemēro”.

0.

Nepiemēro

31.

Labība

32.

Eļļas sēklu augi un proteīnaugi

33.

Augļi un dārzeņi (ietilpst citrusaugļi, bet neietilpst olīvas)

34.

Olīvas

35.

Vīna dārzi

36.

Liellopu gaļa

37.

Govs piens

38.

Cūkgaļa

39.

Aitas un kazas (piens un gaļa)

40.

Mājputnu gaļa

41.

Olas

42.

Citi sektori

Pozīciju A.CL.150.C. aizsargāts cilmes vietas nosaukums / aizsargāta ģeogrāfiskās izcelsmes norāde / garantēta tradicionālā īpatnība / kalnu izcelsmes produkts un A.CL.151.C piemērošana dalībvalstīm nav obligāta. Ja dalībvalstis tās piemēro, tad jāaizpilda dati par visām izlasē ietilpstošajām dalībvalsts lauku saimniecībām. Ja piemēro A.CL.150.C, tad jāpiemēro arī A.CL.151.C.

A.CL.160.C. Apgabali, kuros ir dabas radīti vai citi specifiski ierobežojumi: jānorāda, vai lielākā daļa no saimniecības izmantotās lauksaimniecības zemes atrodas apgabalā, uz ko attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1305/2013 (4) 32. panta noteikumi. Ja dalībvalstī vēl nav pabeigta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 32. panta 3. punktu veikta tādu apgabalu robežu noteikšana, kuros ir būtiski dabas radīti ierobežojumi, jānorāda apgabali, par kuriem 2007.–2013. gada plānošanas periodā varēja pretendēt uz maksājumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. panta a) punkta ii) apakšpunktu. Jāizmanto šādi kodi:

1.

Lielākā daļa no saimniecības izmantotās lauksaimniecības zemes neatrodas nedz apgabalā, kurā ir dabas radīti vai citi specifiski ierobežojumi Regulas (ES) Nr. 1305/2013 32. panta nozīmē, nedz arī (ja dalībvalstī vēl nav pabeigta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 32. panta 3. punktu veikta robežu noteikšana) apgabalā, par kuru 2007.–2013. gada plānošanas periodā varēja pretendēt uz maksājumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. panta a) punkta ii) apakšpunktu.

21.

Lielākā daļa no saimniecības izmantotās lauksaimniecības zemes atrodas apgabalā, kurā ir ievērojami dabas radīti ierobežojumi Regulas (ES) Nr. 1305/2013 32. panta 3. punkta nozīmē.

22.

Lielākā daļa no saimniecības izmantotās lauksaimniecības zemes atrodas apgabalā, kuru ietekmē specifiski ierobežojumi Regulas (ES) Nr. 1305/2013 32. panta 4. punkta nozīmē.

23.

Lielākā daļa no saimniecības izmantotās lauksaimniecības zemes atrodas apgabalā, par kuru 2007.–2013. gada plānošanas periodā varēja pretendēt uz maksājumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1698/2005 36. panta a) punkta ii) apakšpunktu (ja dalībvalstī vēl nav pabeigta saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1305/2013 32. panta 3. punktu veikta robežu noteikšana).

3.

Lielākā daļa no saimniecības izmantotās lauksaimniecības zemes atrodas kalnu apgabalā Regulas (ES) Nr. 1305/2013 32. panta 2. punkta nozīmē.

5.

Lielākā daļa no saimniecības izmantotās lauksaimniecības zemes atrodas maksājumu pakāpeniskas pārtraukšanas apgabalā Regulas (ES) Nr. 1305/2013 31. panta 5. punkta nozīmē.

A.CL.170.C. Augstums v.j.l.: augstums jānorāda, izmantojot atbilstošo kodu:

1.

Saimniecības lielākā daļa atrodas zemāk par 300 m virs jūras līmeņa.

2.

Saimniecības lielākā daļa atrodas 300 līdz 600 m augstumā virs jūras līmeņa.

3.

Saimniecības lielākā daļa atrodas augstāk par 600 m virs jūras līmeņa.

4.

Nav datu.

A.CL.180.C. Struktūrfondu apgabals: jānorāda, vai lielākā daļa no saimniecības izmantotās lauksaimniecības zemes atrodas apgabalā, uz ko attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1303/2013 (5) 90. panta 2. punkta a), b) un c) apakšpunkta noteikumi. Jāizmanto šādi kodi:

1.

Lielākā daļa no saimniecības izmantotās lauksaimniecības zemes atrodas mazāk attīstītā reģionā Regulas (ES) Nr. 1303/2013 90. panta 2. punkta a) apakšpunkta nozīmē.

2.

Lielākā daļa no saimniecības izmantotās lauksaimniecības zemes atrodas vairāk attīstītā reģionā Regulas (ES) Nr. 1303/2013 90. panta 2. punkta c) apakšpunkta nozīmē.

3.

Lielākā daļa no saimniecības izmantotās lauksaimniecības zemes atrodas pārejas reģionā Regulas (ES) Nr. 1303/2013 90. panta 2. punkta b) apakšpunkta nozīmē.

A.CL.190.C. Natura 2000 teritorija: jānorāda, vai lielākā daļa no saimniecības izmantotās lauksaimniecības zemes atrodas teritorijās, kas saistītas ar Padomes Direktīvas 79/409/EEK (6) un Padomes Direktīvas 92/43/EEK (7) (Natura 2000) īstenošanu. Jāizmanto šādi kodi:

1.

Lielākā daļa no saimniecības izmantotās lauksaimniecības zemes neatrodas teritorijā, par kuru ir tiesības pretendēt uz Natura 2000 maksājumiem.

2.

Lielākā daļa no saimniecības izmantotās lauksaimniecības zemes atrodas teritorijā, par kuru ir tiesības pretendēt uz Natura 2000 maksājumiem.

A.CL.200.C. Teritorija, uz kuru attiecas Ūdens pamatdirektīva (2000/60/EK): jānorāda, vai lielākā daļa no saimniecības izmantotās lauksaimniecības zemes atrodas apgabalā, kas saistīts ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2000/60/EK (8) īstenošanu. Jāizmanto šādi kodi:

1.

Lielākā daļa no saimniecības izmantotās lauksaimniecības zemes neatrodas teritorijā, par kuru ir tiesības pretendēt uz maksājumiem saistībā ar Direktīvu 2000/60/EK.

2.

Lielākā daļa no saimniecības izmantotās lauksaimniecības zemes atrodas teritorijā, par kuru ir tiesības pretendēt uz maksājumiem saistībā ar Direktīvu 2000/60/EK.

A.OT.   Citi dati par saimniecību

A.OT.210.C. Apūdeņošanas sistēma: jānorāda galvenā lauku saimniecībā izmantotā apūdeņošanas sistēma:

0.

Neizmanto (ja apūdeņošana lauku saimniecībā netiek veikta)

1.

Virspusējā apūdeņošana

2.

Lietēšana

3.

Pilienveida apūdeņošana

4.

Cita sistēma

A.OT.220.C. Lauksaimniecības dzīvnieku vienības ganību dienu skaits kopējās ganībās: ganību dienu skaits uz katru lauksaimniecības dzīvnieku vienību saimniecības izmantotās kopējās ganībās.

A.OT.230.C Ražotāju organizāciju (RO) biedrs: jānorāda, vai lauku saimniecība (lauku saimniecības īpašnieks(-i) vai vadītājs(-i)) ir biedrs(-i) ražotāju organizācijā, kas nodrošina izmaksu dalīšanu un/vai veicina lauksaimniecības produktu tirdzniecību, un, ja tā ir, jānorāda, kurus lauku saimniecības produktus laiž tirgū ražotāju organizācija (jāizvēlas visi sektori, ko aptver RO, kuras biedrs ir lauku saimniecība). Šā apsekojuma vajadzībām “ražotāju organizācija” ir jebkura veida subjekts, kas pēc ražotāju iniciatīvas izveidots, lai veiktu kopīgas darbības konkrētā sektorā (horizontālā sadarbība). Ražotāju organizācijām jābūt ražotāju kontrolē, un tām var būt dažāds juridiskais statuss, proti, tās var būt lauksaimniecības kooperatīvi, lauksaimnieku apvienības vai privāti uzņēmumi, kuru akcionāri ir ražotāji. (Ražotāju organizācijai jābūt atzītai saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1308/2013 152. vai 161. pantu).

0.

Nav ražotāju organizācijas biedrs

Biedrs ražotāju organizācijā, kura nodrošina ražošanas, administratīvo, investīciju izmaksu dalīšanu, un/vai biedrs ražotāju organizācijā, kura laiž tirgū tādus lauku saimniecības produktus kā:

31.

Labība

32.

Eļļas sēklu augi un proteīnaugi

33.

Augļi un dārzeņi (ietilpst citrusaugļi, bet neietilpst olīvas)

34.

Olīvas

35.

Vīnkopības produkti

36.

Liellopu gaļa

37.

Govs piens

38.

Cūkgaļa

39.

Aitas un kazas (piens un gaļa)

40.

Mājputnu gaļa

41.

Olas

42.

Citi sektori

A.OT.231.C Ražotāju organizāciju (RO) ekonomiskais nozīmīgums lauku saimniecībai: jānorāda lauku saimniecības kopējās produkcijas īpatsvars (kopējie pārdevumi vērtības izteiksmē), kādu laiž tirgū ar ražotāju organizāciju starpniecību.

1.

≥ 0 līdz ≤ 10 % (maznozīmīga daļa)

2.

> 10 % līdz ≤ 50 % (vidēji nozīmīga daļa)

3.

> 50 % līdz < 100 % (nozīmīga daļa)

A.OT.232.C Ražotāju organizāciju (RO) biedru skaits: jānorāda tās galvenās RO lielums, kuras biedrs ir lauku saimniecība (lauku saimniecības īpašnieks(-i) vai vadītājs(-i)), t. i., tās RO lielums, kura laiž tirgū lielāko daļu lauku saimniecības produkcijas (vērtības izteiksmē).

1.

RO ir mazāk par 10 biedriem

2.

RO ir vismaz 10 biedru, bet mazāk par 20 biedriem

3.

RO ir vismaz 20 biedru, bet mazāk par 50 biedriem

4.

RO ir vismaz 50 biedru, bet mazāk par 100 biedriem

5.

RO ir vismaz 100 biedru, bet mazāk par 500 biedriem

6.

RO ir vismaz 500 biedru, bet mazāk par 1000 biedriem

7.

RO ir 1000 biedru vai vairāk

Dati, kas attiecas uz mainīgajiem lielumiem A.OT.230.C, A.OT.231.C un A.OT.232.C, obligāti jāiesniedz no 2023. pārskata gada; tomēr dalībvalstis var tikt atbrīvotas no pienākuma iesniegt datus, kas attiecas uz dažiem vai visiem šiem mainīgajiem lielumiem, ja tās vēlākais līdz 2021. gada 31. maijam iesniedz pienācīgi pamatotu lūgumu. Komisijas dienesti pamatojumus izskatīs un lems par atbrīvojumu. No pienākuma atbrīvotā dalībvalsts var mainīt savu izvēli un par to attiecīgi informēt Komisiju. Datus, kas attiecas uz mainīgajiem lielumiem A.OT.230.C, A.OT.231.C un A.OT.232.C, dalībvalstis var brīvprātīgi iesniegt no 2021. pārskata gada.

A TABULAS SLEJAS

R sleja attiecas uz FADN apgabalu, S sleja uz apakšapgabalu, H sleja uz saimniecības kārtas numuru, DG sleja uz ģeogrāfiskā platuma un garuma grādiem, MI sleja uz ģeogrāfiskā platuma un garuma minūtēm, N sleja uz NUTS, AO sleja uz grāmatvedības iestādes numuru, DT sleja uz datumu, W sleja uz lauku saimniecības svērumu, TF sleja uz saimniecības veidu, ES sleja uz saimnieciskās darbības apjoma kategoriju un C sleja uz kodu. ”;

(2)

pielikuma C tabulu aizstāj ar šādu:

“C tabula

Darbaspēks

Darbaspēka kategorija

Kods (*)


 

Sleja

Informācijas grupa

Vispārīga informācija

Kopējais darba apjoms saimniecībā (lauksaimniecības darbi un CIND, kas tieši saistītas ar saimniecību)

Darba daļa ar saimniecību tieši saistītās CIND

Cilvēku skaits

Dzimums

Dzimšanas gads

Vadītāja lauksaimnieciskā izglītība

Nostrādātais laiks gadā

Gada darba vienību skaits (GDV)

% no gadā nostrādātā laika

% no GDV skaita

P

G

B

T

Y1

W1

Y2

W2

Vesels skaitlis

Ievadīt kodu

Četri cipari

Ievadīt kodu

(stundās)

(GDV)

%

%

UR

Nealgots pastāvīgs darbaspēks

 

 

 

 

 

 

 

 

UC

Nealgots gadījuma darbaspēks

-

-

-

-

 

-

 

-

PR

Algots pastāvīgs darbaspēks

 

 

 

 

 

 

 

 

PC

Algots gadījuma darbaspēks

-

-

-

-

 

-

 

-


Kods(*)

Apraksts

Grupa

P

G

B

T

Y1

W1

Y2

W2

10

Īpašnieks(-i)/vadītājs(-i)

UR

-

 

 

 

 

 

-

 

20

Īpašnieks(-i)/nav vadītājs(-i)

UR

-

 

 

-

 

 

-

 

30

Vadītājs(-i)/nav īpašnieks(-i)

UR

-

 

 

 

 

 

-

 

40

Īpašnieka(-u) laulātais(-ie)/ partneris(-i)

UR

 

-

-

-

 

 

 

 

50

Citi

UR, PR

 

-

-

-

 

 

 

 

60

Gadījuma darbaspēks

UC, PC

-

-

-

-

 

-

 

-

70

Citi vadītāji

PR

-

 

 

 

 

 

-

 

Termins “darbaspēks” aptver visas personas, kuras iesaistītas lauku saimniecības darbā pārskata gada laikā. Tomēr tas neietver personas, kas šo darbu veikušas citas personas vai uzņēmuma vārdā (lauksaimniecisks līgumdarbs, kura izmaksas ar 1020. kodu ietvertas H tabulā).

Ja saimniecības sniedz savstarpēju palīdzību, kas ietver darba apmaiņu, kurā saņemtā palīdzība principā ir vienāda ar sniegto palīdzību, lauku saimniecības apgrozījuma pārskatā precizē lauku saimniecības darbaspēka nostrādāto laiku un jebkādu ar to saistītu samaksu.

Dažreiz saņemto palīdzību atlīdzina ar cita veida palīdzību (piemēram, darba veidā saņemtu palīdzību atlīdzina, piegādājot tehniku). Ja pakalpojumu apmaiņa ir maznozīmīga, lauku saimniecības apgrozījuma pārskatā neko nenorāda (iepriekš minētajā piemērā saņemto palīdzību pie darbaspēka nenorāda; tomēr tehnikas izmaksas ietver iekārtu piegādes izmaksās). Izņēmuma gadījumos, ja pakalpojumu apmaiņa notiek lielos apmēros, ievēro kādu no šīm procedūrām:

a)

darba veidā saņemto palīdzību atlīdzina ar cita veida pakalpojumu (piemēram, piegādājot tehniku): saņemto nostrādāto laiku iegrāmato kā apmaksātu darbu lauku saimniecībā (grupa (PR) vai (PC) atkarībā no tā, vai darbaspēku lauku saimniecībā nodarbina pastāvīgi); sniegtās palīdzības vērtību iegrāmato gan kā ražošanu atbilstošajā kategorijā citās tabulās (šajā piemērā L tabulas 2010. kods “Līgumdarbs”), gan kā izmaksas (H tabulas 1010. kods “Algas un sociālais nodrošinājums”);

b)

darba veidā sniegto palīdzību atlīdzina ar cita veida pakalpojumu (piemēram, piegādājot tehniku): šajā situācijā veiktā darba laiku un jebkādu ar to saistītu atlīdzību neņem vērā; saņemtā pakalpojuma vērtību iegrāmato kā ielaides resursus atbilstošajā citas tabulas grupā (šajā piemērā H tabulas 1020. kods “Līgumdarbs un iekārtu noma”).

Jāizšķir šādas informācijas grupas un darbaspēka kategorijas:

C.UR.

Nealgots pastāvīgs darbaspēks

Nealgots darbaspēks vai darbaspēks, kas saņem mazāku atalgojumu (naudā vai natūrā) nekā to, ko parasti maksā par sniegtajiem pakalpojumiem (šādu maksājumu nevajadzētu iegrāmatot lauku saimniecības izmaksās), un kas pārskata gadā katru nedēļu (neskaitot parastās brīvdienas) vismaz vienu pilnu dienu piedalījies lauku saimniecības darbā.

Personu, kura ir pastāvīgi nodarbināta, bet kura īpašu iemeslu dēļ lauku saimniecības darbā iesaistās tikai uz ierobežotu laika posmu pārskata gada laikā, tomēr iegrāmato (attiecībā uz faktiski nostrādātajām stundām) kā pastāvīgo darbaspēku.

Var izveidoties šādi vai tiem līdzīgi gadījumi:

a)

īpaši ražošanas apstākļi lauku saimniecībā, kurai darbaspēks nav vajadzīgs visu gadu: piemēram, olīvu audzēšanas vai vīnkopības saimniecības, kā arī saimniecības, kuras specializējas dzīvnieku sezonas nobarošanā vai augļu un dārzeņu audzēšanā atklātā laukā;

b)

prombūtne no darba, izņemot parastās brīvdienas, piemēram, militārais dienests, slimība, nelaimes gadījums, maternitāte, pagarināts atvaļinājums u. tml.;

c)

iestāšanās saimniecībā vai aiziešana no tās;

d)

pilnīga darba pārtraukšana saimniecībā neparedzētu iemeslu dēļ (plūdi, ugunsgrēks u. c.).

Kategorijas ir šādas:

C.UR.10.

Īpašnieks(-i)/vadītājs(-i)

Persona, kura uzņemas ekonomisku un juridisku atbildību par saimniecību un vada tās ikdienas darbu. Kopīgas apsaimniekošanas gadījumā nomnieku norāda kā īpašnieku/vadītāju.

C.UR.20.

Īpašnieks(-i)/nav vadītājs(-i)

Persona, kura uzņemas ekonomisku un juridisku atbildību par saimniecību, bet nevada tās ikdienas darbu.

C.UR.30

Vadītājs(-i)/nav īpašnieks(-i)

Persona, kura vada saimniecības ikdienas darbu, neuzņemoties ekonomisku un juridisku atbildību par to.

C.UR.40.

Īpašnieka(-u) laulātais(-ie)/partneris(-i)