EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1588

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/1588 (2020. gada 25. jūnijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/821 I pielikumu, nosakot apjoma robežvērtības tantala vai niobija rūdām un koncentrātiem, zelta rūdām un koncentrātiem, alvas oksīdiem un hidroksīdiem, tantalātiem un tantala karbīdiem

C/2020/4164

OJ L 360, 30.10.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1588/oj

30.10.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 360/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2020/1588

(2020. gada 25. jūnijs),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/821 I pielikumu, nosakot apjoma robežvērtības tantala vai niobija rūdām un koncentrātiem, zelta rūdām un koncentrātiem, alvas oksīdiem un hidroksīdiem, tantalātiem un tantala karbīdiem

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/821 (2017. gada 17. maijs), ar ko paredz piegādes ķēdes pienācīgas pārbaudes pienākumus Savienības importētājiem, kuri importē konfliktu skartu un augsta riska teritoriju izcelsmes alvu, tantalu un volframu, to rūdas un zeltu (1), un jo īpaši tās 1. panta 4. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (ES) 2017/821 I pielikumā ir iekļauts minētās regulas darbības jomā ietilpstošo izrakteņu un metālu saraksts un noteiktas konkrētas gada importa apjoma robežvērtības attiecībā uz minētajiem izrakteņiem un metāliem.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2017/821 1. panta 3. punktu minēto regulu nepiemēro tiem Savienības importētājiem, kuru gada importa apjoms katram attiecīgajam izraktenim vai metālam ir mazāks par minētās regulas I pielikumā noteiktajām robežvērtībām. Minētās robežvērtības ir noteiktas līmenī, ar kuru nodrošina, ka minētajā regulā paredzētos Savienības importētāju pienākumus piemēro ne mazāk kā 95 % kopējā Savienībā importētā apjoma katram izraktenim un metālam.

(3)

2017. gadā, kad tika pieņemta regula, nebija pietiekami sadalīti kombinētās nomenklatūras kodi attiecībā uz pieciem konkrētiem izrakteņiem un metāliem, kas uzskaitīti I pielikumā. Tādējādi nebija pieejami importa dati par minētajiem izrakteņiem un metāliem, un I pielikumā tādēļ vēl ir jānosaka piecas apjoma robežvērtības.

(4)

Pildot Regulas (ES) 2017/821 1. panta 4. punktu, Komisijai ir jānosaka apjoma robežvērtības, kas vēl jānosaka I pielikumā, pieņemot deleģēto aktu saskaņā ar Regulas (ES) 2017/821 18. un 19. pantu, lai grozītu I pielikumu. Ja iespējams, deleģētais akts būtu jāpieņem līdz 2020. gada 1. aprīlim, bet ne vēlāk kā 2020. gada 1. jūlijā.

(5)

Ar Regulu (ES) 2017/821 tika izveidoti pieci jauni Eiropas Kopienu integrētā muitas tarifa (“Taric”) nodalījumi, kas atbilst pieciem izrakteņiem un metāliem, kuru robežvērtības vēl nav noteiktas, un par kuriem dalībvalstu muitas dienesti ir savākuši muitas datus kopš 2017. gada jūnija, kad stājās spēkā regula.

(6)

Saskaņā ar Regulas (ES) 2017/821 18. pantu Komisijai jāizmanto divu iepriekšējo gadu dalībvalstu importa informācija par katru Savienības importētāju, tātad par 2018. un 2019. gadu.

(7)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Regulas (ES) 2017/821 I pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) 2017/821 I pielikumu groza saskaņā ar šīs deleģētās regulas pielikumu.

2. pants

Šī deleģētā regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī deleģētā regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 25. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 130, 19.5.2017., 1. lpp.


PIELIKUMS

Regulas (ES) 2017/821 I pielikumu groza šādi:

1)

A daļā “Izrakteņi” tabulu groza šādi:

a)

tabulas trešo rindu aizstāj ar šādu:

“Tantala vai niobija rūdas un koncentrāti

ex 2615 90 00

10

100 000 ”;

b)

tabulas ceturto rindu aizstāj ar šādu:

“Zelta rūdas un koncentrāti

ex 2616 90 00

10

4 000 000 ”;

2)

B daļā “Metāli” tabulu groza šādi:

a)

tabulas otro rindu aizstāj ar šādu:

“Alvas oksīdi un hidroksīdi

ex 2825 90 85

10

3 600 ”;

b)

tabulas piekto rindu aizstāj ar šādu:

“Tantalāti

ex 2841 90 85

30

30”;

c)

tabulas septīto rindu aizstāj ar šādu:

“Tantala karbīdi

ex2849 90 50

10

770”.


Top