EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1565

Komisijas Regula (ES) 2020/1565 (2020. gada 27. oktobris), ar ko attiecībā uz 1,4-diaminobutāna, 1-metilciklopropēna, amonija acetāta, bifenazāta, hlorantraniliprola, hlormekvata, ciprodinila, kaļķakmens, mandipropamīda, piparu, piridabēna, repelentu (asiņu miltu), jūraszāļu ekstraktu un trimetilamīna hidrohlorīda maksimālajiem atlieku līmeņiem noteiktos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un IV pielikumu (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2020/7267

OJ L 358, 28.10.2020, p. 3–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1565/oj

28.10.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 358/3


KOMISIJAS REGULA (ES) 2020/1565

(2020. gada 27. oktobris),

ar ko attiecībā uz 1,4-diaminobutāna, 1-metilciklopropēna, amonija acetāta, bifenazāta, hlorantraniliprola, hlormekvata, ciprodinila, kaļķakmens, mandipropamīda, piparu, piridabēna, repelentu (asiņu miltu), jūraszāļu ekstraktu un trimetilamīna hidrohlorīda maksimālajiem atlieku līmeņiem noteiktos produktos vai uz tiem groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un IV pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 396/2005 (2005. gada 23. februāris), ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (1), un jo īpaši tās 5. panta 1. punktu un 14. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

1-metilciklopropēna, bifenazāta, ciprodinila, mandipropamīda un piridabēna maksimālie atlieku līmeņi (MAL) ir noteikti Regulas (EK) Nr. 396/2005 II pielikumā. Hlorantraniliprola un hlormekvata MAL ir noteikti minētās regulas III pielikuma A daļā. 1,4‐diaminobutāns, amonija acetāts, kaļķakmens, pipari, repelenti (asiņu milti), jūraszāļu ekstrakts un trimetilamīna hidrohlorīds ir iekļauti minētās regulas IV pielikumā.

(2)

Sakarā ar procedūru, kurā piešķir atļauju darbīgo vielu 1-metilciklopropēnu saturoša augu aizsardzības līdzekļa lietošanai uz āboliem un banāniem, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 6. panta 1. punktu tika iesniegts pieteikums grozīt spēkā esošos MAL.

(3)

Kas attiecas uz bifenazātu, šāds pieteikums tika iesniegts attiecībā uz plūškoka ogām. Kas attiecas uz hlormekvatu, šāds pieteikums tika iesniegts attiecībā uz miežiem. Kas attiecas uz ciprodinilu, šāds pieteikums tika iesniegts attiecībā uz rabarberiem. Kas attiecas uz mandipropamīdu, šāds pieteikums tika iesniegts attiecībā uz lielajiem kolrābjiem un “garšaugiem un ēdamiem ziediem”. Kas attiecas uz piridabēnu, šāds pieteikums tika iesniegts attiecībā uz dārzeņpipariem/papriku.

(4)

Attiecībā uz hlorantraniliprolu, ko Malaizijā lieto uz eļļas palmu kodoliem un eļļas palmu augļiem, un piridabēnu, ko Amerikas Savienotajās Valstīs lieto uz koku riekstiem, saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 6. panta 2. un 4. punktu ir iesniegti pieteikumi uz importa pielaidēm. Pieteikuma iesniedzēji norāda, ka minētajās valstīs atļautā minēto vielu lietošana uz šādiem kultūraugiem rada atlieku līmeni, kas pārsniedz Regulā (EK) Nr. 396/2005 noteiktos MAL, un ka jānosaka augstāki MAL, lai novērstu tirdzniecības šķēršļus minēto kultūraugu importam.

(5)

Attiecīgās dalībvalstis novērtēja minētos pieteikumus saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 8. pantu un pārsūtīja Komisijai novērtēšanas ziņojumus.

(6)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) pieteikumus un novērtēšanas ziņojumus novērtēja, īpaši izskatot riskus patērētājam un attiecīgos gadījumos dzīvniekiem, un sniedza pamatotus atzinumus par ierosinātajiem MAL (2). Iestāde minētos atzinumus nosūtīja pieteikumu iesniedzējiem, Komisijai un dalībvalstīm un tos publiskoja.

(7)

Kas attiecas uz 1-metilciklopropēnu, pieteikuma iesniedzējs iesniedza informāciju, kura nebija pieejama laikā, kad tika veikta pārskatīšana saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 396/2005 12. pantu. Minētā informācija attiecas uz atlieku noteikšanas izmēģinājumiem un metabolisma pētījumiem.

(8)

Kas attiecas uz hlormekvatu, Iestāde ieteica paaugstināt MAL attiecībā uz noteiktiem dzīvnieku izcelsmes produktiem pēc vielas izmantošanas uz miežiem.

(9)

Attiecībā uz visiem pārējiem pieteikumiem Iestāde secināja, ka visas prasības par datiem ir izpildītas un, balstoties uz patērētāju eksponētības novērtējumu, kas sagatavots par 27 konkrētām Eiropas patērētāju grupām, pieteikumu iesniedzēju pieprasītie MAL grozījumi patērētāju drošības ziņā ir pieņemami. Iestāde ņēma vērā jaunākos datus par minēto vielu toksikoloģiskajām īpašībām. Ne mūžilga eksponētība šīm vielām, kas rodas, uzturā lietojot visus pārtikas produktus, kuros varētu būt šīs vielas, ne īslaicīga eksponētība, kas rodas, uzturā lietojot daudz attiecīgo produktu, neliecina par risku pārsniegt pieņemamo diennakts devu vai akūto references devu.

(10)

1,4-diaminobutāns, amonija acetāts, kaļķakmens, pipari un repelenti (asiņu milti), jūraszāļu ekstrakti un trimetilamīna hidrohlorīds (3) uz laiku tika iekļauti Regulas (EK) Nr. 396/2005 IV pielikumā, līdz tiek pabeigta to vērtēšana saskaņā ar Padomes Direktīvu 91/414/EEK (4) vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 (5). Iestāde minētās vielas ir novērtējusi un secinājusi, ka ir lietderīgi kaļķakmeni, piparus, repelentus (asiņu miltus), jūraszāļu ekstraktus un trimetilamīna hidrohlorīdu Regulas (EK) Nr. 396/2005 IV pielikumā saglabāt pastāvīgi (6)(7) Kas attiecas uz 1,4-diaminobutānu un amonija acetātu, tā secināja, ka riska pārvaldītājiem šis jautājums jāizskata padziļināti. No riska pārvaldītāju skatu punkta un ņemot vērā, ka šīs vielas ir dabiski atrodamas vidē, ir lietderīgi šīs vielas Regulas (EK) Nr. 396/2005 IV pielikumā saglabāt pastāvīgi.

(11)

Balstoties uz Iestādes sniegtajiem pamatotajiem atzinumiem, paziņojumu un secinājumu un ņemot vērā ar izskatāmo jautājumu saistītos faktorus, attiecīgie MAL grozījumi atbilst Regulas (EK) Nr. 396/2005 14. panta 2. punkta prasībām.

(12)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (EK) Nr. 396/2005.

(13)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un IV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 27. oktobrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.

(2)  Tiešsaistē pieejamie EFSA zinātniskie ziņojumi: http://www.efsa.europa.eu:

Reasoned opinion on the evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review for 1‐methylcyclopropene. EFSA Journal 2020;18(1):5963.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for bifenazate in elderberries. EFSA Journal 2019;17(11):5878.

Reasoned opinion on the setting of import tolerances for chlorantraniliprole in oil palms fruits and oil palms kernels. EFSA Journal 2019;17(11):5877.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for chlormequat in barley and animal commodities. EFSA Journal 2020;18(1):5982.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for cyprodinil in rhubarbs. EFSA Journal 2019;17(9):5813.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mandipropamid in kohlrabies and herbs and edible flowers. EFSA Journal 2020;18(1):5958.

Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyridaben in sweet pepper/bell pepper and setting of an import tolerance in tree nuts. EFSA Journal 2020;18(2):6035.

(3)  Komisijas Regula (EK) Nr. 839/2008 (2008. gada 31. jūlijs), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 396/2005 attiecībā uz II, III un IV pielikumu par maksimāli pieļaujamajiem pesticīdu atlieku līmeņiem dažos produktos vai uz tiem (OV L 234, 30.8.2008., 1. lpp.).

(4)  Padomes Direktīva 91/414/EEK (1991. gada 15. jūlijs) par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū (OV L 230, 19.8.1991., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1107/2009 (2009. gada 21. oktobris) par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (OV L 309, 24.11.2009., 1. lpp.).

(6)  Statement on pesticide active substances that do not require a review of the existing maximum residue levels under Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005. EFSA Journal 2019;17(12):5954.

(7)  Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance blood meal. EFSA Journal 2020;18(2):6006.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 396/2005 II, III un IV pielikumu groza šādi:

1)

II pielikumā slejas par 1-metilciklopropēnu, bifenazātu, ciprodinilu, mandipropamīdu un piridabēnu aizstāj ar šādām:

[II PIELIKUMS]

Pesticīdu atliekas un maksimālie atlieku līmeņi (mg/kg)

Kods

Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, uz ko attiecas MAL  (1)

1-metilciklopropēns

Bifenazāts (bifenazāta un bifenazātdiazēna summa, izteikta kā bifenazāts) (F)

Ciprodinils (F) (R)

Mandipropamīds (jebkāda veidojošo izomēru attiecība)

Piridabēns (F)

0100000

SVAIGI VAI SALDĒTI AUGĻI; KOKU RIEKSTI

 

 

 

 

 

0110000

Citrusaugļi

0,01 (*1)

0,9

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,3

0110010

Greipfrūti

 

 

 

 

 

0110020

Apelsīni

 

 

 

 

 

0110030

Citroni

 

 

 

 

 

0110040

Laimi

 

 

 

 

 

0110050

Mandarīni

 

 

 

 

 

0110990

Citi (2)

 

 

 

 

 

0120000

Koku rieksti

0,02 (*1)

0,2

 

0,01 (*1)

0,05

0120010

Mandeles

 

 

0,02 (*1) (+)

 

 

0120020

Brazīlijas rieksti

 

 

0,04

 

 

0120030

Indijas rieksti

 

 

0,04

 

 

0120040

Kastaņi

 

 

0,04

 

 

0120050

Kokosrieksti

 

 

0,04

 

 

0120060

Lazdu rieksti

 

 

0,04

 

 

0120070

Makadāmijas rieksti

 

 

0,04

 

 

0120080

Pekanrieksti

 

 

0,04

 

 

0120090

Pīniju rieksti

 

 

0,04

 

 

0120100

Pistācijas

 

 

0,02 (*1)

 

 

0120110

Valrieksti

 

 

0,04

 

 

0120990

Citi (2)

 

 

0,04

 

 

0130000

Sēkleņi

0,01 (*1)

0,7 (+)

2

0,01 (*1)

0,9

0130010

Āboli

 

 

 

 

(+)

0130020

Bumbieri

 

 

 

 

(+)

0130030

Cidonijas

 

 

 

 

(+)

0130040

Mespili

 

 

 

 

(+)

0130050

Lokvas/Japānas mespili

 

 

 

 

(+)

0130990

Citi (2)

 

 

 

 

 

0140000

Kauleņi

0,01 (*1)

2

2

0,01 (*1)

 

0140010

Aprikozes

 

 

 

 

0,3 (+)

0140020

Ķirši (saldie)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0140030

Persiki

 

 

 

 

0,3 (+)

0140040

Plūmes

 

 

 

 

0,01 (*1)

0140990

Citi (2)

 

 

 

 

0,01 (*1)

0150000

Ogas un sīkie augļi

0,01 (*1)

 

 

 

 

0151000

a)

vīnogas

 

0,7

3

2

0,01 (*1)

0151010

Galda vīnogas

 

 

 

 

 

0151020

Vīna vīnogas

 

 

 

 

 

0152000

b)

zemenes

 

3

5

0,01 (*1)

0,9

0153000

c)

ogas uz dzinumiem

 

7

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0153010

Kazenes

 

 

3

 

 

0153020

Ziemeļu kaulenes

 

 

0,02 (*1)

 

 

0153030

Avenes (sarkanās un dzeltenās)

 

 

3

 

 

0153990

Citi (2)

 

 

0,02 (*1)

 

 

0154000

d)

citi sīkie augļi un ogas

 

 

3

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0154010

Zilenes

 

0,7

 

 

 

0154020

Dzērvenes

 

0,7

 

 

 

0154030

Jāņogas (baltās un sarkanās) un upenes

 

0,7

 

 

 

0154040

Ērkšķogas (dzeltenās, sarkanās un zaļās)

 

0,7

 

 

 

0154050

Mežrožu paaugļi

 

0,02 (*1)

 

 

 

0154060

Zīdkoka ogas (baltās un melnās)

 

0,02 (*1)

 

 

 

0154070

Vilkābeles ogas

 

0,7

 

 

 

0154080

Plūškoka ogas

 

0,4

 

 

 

0154990

Citi (2)

 

0,02 (*1)

 

 

 

0160000

Dažādi augļi

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0161000

a)

ar ēdamu mizu

 

 

 

 

 

0161010

Dateles

 

 

0,02 (*1)

 

 

0161020

Vīģes

 

 

0,02 (*1)

 

 

0161030

Galda olīvas

 

 

0,02 (*1)

 

 

0161040

Kumkvati

 

 

0,02 (*1)

 

 

0161050

Karambolas

 

 

0,02 (*1)

 

 

0161060

Hurmas

 

 

2

 

 

0161070

Javas salas plūmes

 

 

0,02 (*1)

 

 

0161990

Citi (2)

 

 

0,02 (*1)

 

 

0162000

b)

mazi, ar neēdamu mizu

 

 

0,02 (*1)

 

 

0162010

Kivi augļi (dzelteni, sarkani un zaļi)

 

 

 

 

 

0162020

Ličī

 

 

 

 

 

0162030

Pasifloru augļi

 

 

 

 

 

0162040

Opuncijas

 

 

 

 

 

0162050

Hrizofilas

 

 

 

 

 

0162060

Amerikas hurmas

 

 

 

 

 

0162990

Citi (2)

 

 

 

 

 

0163000

c)

lieli, ar neēdamu mizu

 

 

 

 

 

0163010

Avokado

 

 

1

 

 

0163020

Banāni

 

 

0,02 (*1)

 

 

0163030

Mango

 

 

0,02 (*1)

 

 

0163040

Papaijas

 

 

0,02 (*1)

 

 

0163050

Granātāboli

 

 

5

 

 

0163060

Čerimojas

 

 

0,02 (*1)

 

 

0163070

Gvajaves

 

 

1,5

 

 

0163080

Ananasi

 

 

0,02 (*1)

 

 

0163090

Maizeskoka augļi

 

 

0,02 (*1)

 

 

0163100

Duriāni

 

 

0,02 (*1)

 

 

0163110

Guanabanas

 

 

0,02 (*1)

 

 

0163990

Citi (2)

 

 

0,02 (*1)

 

 

0200000

SVAIGI VAI SALDĒTI DĀRZEŅI

 

 

 

 

 

0210000

Sakņu un bumbuļu dārzeņi

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0211000

a)

kartupeļi

 

 

0,02 (*1)

0,1

 

0212000

b)

tropiskie sakņu un bumbuļu dārzeņi

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0212010

Manioki

 

 

 

 

 

0212020

Batātes

 

 

 

 

 

0212030

Jamsi

 

 

 

 

 

0212040

Marantas

 

 

 

 

 

0212990

Citi (2)

 

 

 

 

 

0213000

c)

citi sakņu un bumbuļu dārzeņi, izņemot cukurbietes

 

 

 

 

 

0213010

Galda bietes

 

 

1,5

0,1

 

0213020

Burkāni

 

 

1,5

0,01 (*1)

 

0213030

Sakņu selerijas

 

 

0,3

0,01 (*1)

 

0213040

Mārrutki

 

 

1,5

0,01 (*1)

 

0213050

Topinambūri

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0213060

Pastinaki

 

 

1,5

0,01 (*1)

 

0213070

Sakņu pētersīļi

 

 

1,5

0,01 (*1)

 

0213080

Redīsi

 

 

0,3

0,3

 

0213090

Puravlapu plostbārži

 

 

1,5

0,01 (*1)

 

0213100

Kāļi

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0213110

Rāceņi

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0213990

Citi (2)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0220000

Sīpolu dārzeņi

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0220010

Ķiploki

 

 

0,07

0,01 (*1)

 

0220020

Sīpoli

 

 

0,3

0,1 (+)

 

0220030

Šalotes

 

 

0,07

0,01 (*1)

 

0220040

Lielie loksīpoli un Velsas sīpoli

 

 

0,8

7 (+)

 

0220990

Citi (2)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0230000

Augļu dārzeņi

0,01 (*1)

 

 

 

 

0231000

a)

nakteņu dzimtas augi un malvu dzimtas augi

 

 

 

 

 

0231010

Tomāti

 

0,5

1,5

3 (+)

0,15

0231020

Dārzeņpipari/paprika

 

3

1,5

1

0,3

0231030

Baklažāni

 

0,5

1,5

3

0,15

0231040

Okra/“Dāmu pirkstiņi”

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0231990

Citi (2)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0232000

b)

ķirbjaugi ar ēdamu mizu

 

0,5

0,5

 

0,15

0232010

Gurķi

 

 

 

0,2

 

0232020

Pipargurķīši

 

 

 

0,01 (*1)

 

0232030

Tumšzaļie kabači

 

 

 

0,2 (+)

 

0232990

Citi (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0233000

c)

ķirbjaugi ar neēdamu mizu

 

0,5

0,6

 

0,01 (*1)

0233010

Melones

 

 

 

0,5

 

0233020

Ķirbji

 

 

 

0,3

 

0233030

Arbūzi

 

 

 

0,3

 

0233990

Citi (2)

 

 

 

0,3

 

0234000

d)

cukurkukurūza

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0239000

e)

citi augļu dārzeņi

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0240000

Krustziežu dārzeņi (izņemot krustziežu dzimtas augu saknes un jaunās lapiņas)

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0241000

a)

ziedoši krustziežu dzimtas dārzeņi

 

 

2

 

 

0241010

Brokoļi

 

 

 

2

 

0241020

Ziedkāposti

 

 

 

0,3

 

0241990

Citi (2)

 

 

 

0,01 (*1)

 

0242000

b)

galviņu krustzieži

 

 

 

 

 

0242010

Briseles kāposti

 

 

0,02 (*1)

0,2

 

0242020

Galviņkāposti

 

 

0,7

3

 

0242990

Citi (2)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0243000

c)

lapu krustzieži

 

 

0,02 (*1)

25

 

0243010

Ķīnas kāposti

 

 

 

 

 

0243020

Lapu kāposti

 

 

 

 

 

0243990

Citi (2)

 

 

 

 

 

0244000

d)

kolrābji

 

 

0,02 (*1)

0,1

 

0250000

Lapu dārzeņi, garšaugi un ēdami ziedi

 

 

 

 

 

0251000

a)

salāti un salātveidīgie

0,01 (*1)

0,02 (*1)

15

25

0,01 (*1)

0251010

Salātu baldriņi

 

 

 

 

 

0251020

Salāti

 

 

 

 

 

0251030

Platlapu cigoriņi/endīvijas

 

 

 

 

 

0251040

Kressalāti un citi dīgsti un dzinumi

 

 

 

 

 

0251050

Barbarejas

 

 

 

 

 

0251060

Sējas pazvērītes/rukolas salāti

 

 

 

 

 

0251070

Brūnās sinepes

 

 

 

 

 

0251080

Augu (tostarp Brassica ģints sugu) jaunās lapiņas

 

 

 

 

 

0251990

Citi (2)

 

 

 

 

 

0252000

b)

spināti un tiem līdzīgu augu lapas

0,01 (*1)

0,02 (*1)

15

25

0,01 (*1)

0252010

Spināti

 

 

 

 

 

0252020

Anakampseras

 

 

 

 

 

0252030

Mangoldi/lapu bietes

 

 

 

 

 

0252990

Citi (2)

 

 

 

 

 

0253000

c)

vīnogulāju lapas

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

25

0,01 (*1)

0254000

d)

ūdenskreses

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

25

0,01 (*1)

0255000

e)

lapu cigoriņi

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,06

0,15

0,01 (*1)

0256000

f)

garšaugi un ēdami ziedi

0,02 (*1)

 

40

30

0,02 (*1)

0256010

Kārvele

 

0,05 (*1)

 

 

 

0256020

Maurloki

 

0,05 (*1)

 

 

 

0256030

Lapu selerijas

 

0,05 (*1)

 

 

 

0256040

Pētersīļi

 

0,05 (*1)

 

 

 

0256050

Salvija

 

0,05 (*1)

 

 

 

0256060

Rozmarīns

 

0,05 (*1)

 

 

 

0256070

Timiāns

 

0,05 (*1)

 

 

 

0256080

Baziliks un ēdamie ziedi

 

40

 

 

 

0256090

Lauru lapas

 

0,05 (*1)

 

 

 

0256100

Estragons

 

0,05 (*1)

 

 

 

0256990

Citi (2)

 

0,05 (*1)

 

 

 

0260000

Pākšaugi

0,01 (*1)

 

 

 

 

0260010

Pupas (ar pākstīm)

 

7

2

1

0,2 (+)

0260020

Pupas (bez pākstīm)

 

0,4

0,08

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0260030

Zirņi (ar pākstīm)

 

7

2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0260040

Zirņi (bez pākstīm)

 

0,4

0,08

0,3

0,01 (*1)

0260050

Lēcas

 

0,4

0,2

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0260990

Citi (2)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0270000

Stublāju dārzeņi

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0270010

Sparģeļi

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0270020

Lapu artišoki

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0270030

Selerijas

 

 

30

20

 

0270040

Fenheļi

 

 

4

0,01 (*1)

 

0270050

Artišoki

 

 

4

0,3

 

0270060

Puravi

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0270070

Rabarberi

 

 

2

0,01 (*1)

 

0270080

Bambusa dzinumi

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0270090

Palmu serdes

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0270990

Citi (2)

 

 

0,02 (*1)

0,01 (*1)

 

0280000

Sēnes, sūnas un ķērpji

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0280010

Kultivētās sēnes

 

 

 

 

 

0280020

Savvaļas sēnes

 

 

 

 

 

0280990

Sūnas un ķērpji

 

 

 

 

 

0290000

Aļģes un prokarioti

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0300000

PĀKŠAUGI

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0300010

Pupas

 

0,3

0,2

 

 

0300020

Lēcas

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0300030

Zirņi

 

0,02 (*1)

0,1

 

 

0300040

Lupīnas

 

0,02 (*1)

0,1

 

 

0300990

Citi (2)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0400000

EĻĻAS AUGU SĒKLAS UN AUGĻI

0,02 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0401000

Eļļas augu sēklas

 

 

 

 

 

0401010

Linsēklas

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401020

Zemesrieksti

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401030

Magoņu sēklas

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401040

Sezama sēklas

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401050

Saulespuķu sēklas

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401060

Rapšu sēklas

 

0,05 (*1)

0,02

 

 

0401070

Sojas pupas

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401080

Sinepju sēklas

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401090

Kokvilnas sēklas

 

0,3

0,02 (*1)

 

 

0401100

Ķirbju sēklas

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401110

Saflora sēklas

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401120

Gurķenes sēklas

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401130

Sējas idras sēklas

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401140

Kaņepju sēklas

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401150

Rīcinauga sēklas

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0401990

Citi (2)

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0402000

Eļļas augu augļi

 

0,05 (*1)

0,02 (*1)

 

 

0402010

Olīvas eļļas ražošanai

 

 

 

 

 

0402020

Eļļas palmas kodoli

 

 

 

 

 

0402030

Eļļas palmas augļi

 

 

 

 

 

0402040

Kapoki

 

 

 

 

 

0402990

Citi (2)

 

 

 

 

 

0500000

GRAUDAUGI

0,01 (*1)

0,02 (*1)

 

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0500010

Mieži

 

 

4

 

 

0500020

Griķi un citi pseidograudaugi

 

 

0,02 (*1)

 

 

0500030

Kukurūza

 

 

0,02 (*1)

 

 

0500040

Prosa

 

 

0,02 (*1)

 

 

0500050

Auzas

 

 

4

 

 

0500060

Rīsi

 

 

0,02 (*1)

 

 

0500070

Rudzi

 

 

0,5

 

 

0500080

Sorgo

 

 

0,02 (*1)

 

 

0500090

Kvieši

 

 

0,5

 

 

0500990

Citi (2)

 

 

0,02 (*1)

 

 

0600000

TĒJAS, KAFIJA, ZĀĻU TĒJAS, KAKAO UN CERATONIJAS

0,05 (*1)

0,1 (*1)

 

 

0,05 (*1)

0610000

Tējas

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

 

0620000

Kafijas pupiņas

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

 

0630000

Zāļu tējas no

 

 

 

0,05 (*1)

 

0631000

a)

ziediem

 

 

0,1 (*1)

 

 

0631010

Kumelīte

 

 

 

 

 

0631020

Hibisks

 

 

 

 

 

0631030

Roze

 

 

 

 

 

0631040

Jasmīns

 

 

 

 

 

0631050

Liepa

 

 

 

 

 

0631990

Citi (2)

 

 

 

 

 

0632000

b)

lapām un garšaugiem

 

 

0,1 (*1)

 

 

0632010

Zemenes

 

 

 

 

 

0632020

Roibosa krūms

 

 

 

 

 

0632030

Mate

 

 

 

 

 

0632990

Citi (2)

 

 

 

 

 

0633000

c)

saknēm

 

 

1,5 (+)

 

 

0633010

Baldriāns

 

 

 

 

 

0633020

Žeņšeņs

 

 

 

 

 

0633990

Citi (2)

 

 

 

 

 

0639000

d)

jebkurām citām auga daļām

 

 

0,1 (*1)

 

 

0640000

Kakao pupiņas

 

 

0,1 (*1)

0,06

 

0650000

Ceratonija/ceratonijas augļi

 

 

0,1 (*1)

0,05 (*1)

 

0700000

APIŅI

0,05 (*1)

20

0,1 (*1)

90

0,05 (*1)

0800000

GARŠVIELAS

 

 

 

 

 

0810000

Sēklas

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0810010

Anīsa sēklas

 

 

 

 

 

0810020

Sējas melnsēklītes

 

 

 

 

 

0810030

Selerija

 

 

 

 

 

0810040

Koriandrs

 

 

 

 

 

0810050

Ķimenes

 

 

 

 

 

0810060

Dilles

 

 

 

 

 

0810070

Fenhelis

 

 

 

 

 

0810080

Grieķu sieramoliņa sēklas

 

 

 

 

 

0810090

Muskatrieksts

 

 

 

 

 

0810990

Citi (2)

 

 

 

 

 

0820000

Augļi

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0820010

Jamaikas pipari

 

 

 

 

 

0820020

Sičuānas pipari

 

 

 

 

 

0820030

Pļavas ķimenes

 

 

 

 

 

0820040

Kardamons

 

 

 

 

 

0820050

Kadiķogas

 

 

 

 

 

0820060

Pipari (baltie, melnie un zaļie)

 

 

 

 

 

0820070

Vaniļa

 

 

 

 

 

0820080

Tamarinda augļi

 

 

 

 

 

0820990

Citi (2)

 

 

 

 

 

0830000

Mizas

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0830010

Kanēlis

 

 

 

 

 

0830990

Citi (2)

 

 

 

 

 

0840000

Saknes vai sakneņi

 

 

 

 

 

0840010

Lakricas sakne

0,05 (*1)

0,1 (*1)

1,5 (+)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840020

Ingvers (10)

 

 

 

 

 

0840030

Kurkuma

0,05 (*1)

0,1 (*1)

1,5 (+)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0840040

Mārrutki (11)

 

 

 

 

 

0840990

Citi (2)

0,05 (*1)

0,1 (*1)

1,5 (+)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850000

Pumpuri

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0850010

Krustnagliņas

 

 

 

 

 

0850020

Kaperi

 

 

 

 

 

0850990

Citi (2)

 

 

 

 

 

0860000

Ziedu drīksnas

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0860010

Safrāns

 

 

 

 

 

0860990

Citi (2)

 

 

 

 

 

0870000

Sēklsedzes

0,05 (*1)

0,1 (*1)

0,1 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0870010

Muskatrieksta miza

 

 

 

 

 

0870990

Citi (2)

 

 

 

 

 

0900000

AUGI CUKURA RAŽOŠANAI

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

0900010

Cukurbiešu saknes

 

 

 

 

 

0900020

Cukurniedres

 

 

 

 

 

0900030

Cigoriņu saknes

 

 

 

 

 

0900990

Citi (2)

 

 

 

 

 

1000000

DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI – SAUSZEMES DZĪVNIEKI

 

 

(+)

 

 

1010000

Audi

0,01 (*1)

 

 

0,01 (*1)

0,05 (*1)

1011000

a)

cūku

 

 

0,02 (*1)

 

 

1011010

Muskuļi

 

0,02 (*1)

 

 

 

1011020

Taukaudi

 

0,05

 

 

 

1011030

Aknas

 

0,02 (*1)

 

 

 

1011040

Nieres

 

0,02 (*1)

 

 

 

1011050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

0,02 (*1)

 

 

 

1011990

Citi (2)

 

0,02 (*1)

 

 

 

1012000

b)

liellopu

 

 

 

 

 

1012010

Muskuļi

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

(+)

1012020

Taukaudi

 

0,05

0,02 (*1)

 

(+)

1012030

Aknas

 

0,02 (*1)

0,05

 

(+)

1012040

Nieres

 

0,02 (*1)

0,05

 

(+)

1012050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1012990

Citi (2)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1013000

c)

aitu

 

 

 

 

 

1013010

Muskuļi

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

(+)

1013020

Taukaudi

 

0,05

0,02 (*1)

 

(+)

1013030

Aknas

 

0,02 (*1)

0,05

 

(+)

1013040

Nieres

 

0,02 (*1)

0,05

 

(+)

1013050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1013990

Citi (2)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1014000

d)

kazu

 

 

 

 

 

1014010

Muskuļi

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

(+)

1014020

Taukaudi

 

0,05

0,02 (*1)

 

(+)

1014030

Aknas

 

0,02 (*1)

0,05

 

(+)

1014040

Nieres

 

0,02 (*1)

0,05

 

(+)

1014050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1014990

Citi (2)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1015000

e)

zirgu

 

 

 

 

 

1015010

Muskuļi

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

(+)

1015020

Taukaudi

 

0,05

0,02 (*1)

 

(+)

1015030

Aknas

 

0,02 (*1)

0,05

 

(+)

1015040

Nieres

 

0,02 (*1)

0,05

 

(+)

1015050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1015990

Citi (2)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1016000

f)

mājputnu

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1016010

Muskuļi

 

 

 

 

 

1016020

Taukaudi

 

 

 

 

 

1016030

Aknas

 

 

 

 

 

1016040

Nieres

 

 

 

 

 

1016050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

 

 

 

 

1016990

Citi (2)

 

 

 

 

 

1017000

g)

citu lauksaimniecības dzīvnieku

 

 

 

 

 

1017010

Muskuļi

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1017020

Taukaudi

 

0,05

0,02 (*1)

 

 

1017030

Aknas

 

0,02 (*1)

0,05

 

 

1017040

Nieres

 

0,02 (*1)

0,05

 

 

1017050

Pārtikai izmantojami subprodukti (kas nav aknas un nieres)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1017990

Citi (2)

 

0,02 (*1)

0,02 (*1)

 

 

1020000

Piens

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1020010

Liellopi

 

 

 

 

(+)

1020020

Aitas

 

 

 

 

(+)

1020030

Kazas

 

 

 

 

(+)

1020040

Zirgi

 

 

 

 

(+)

1020990

Citi (2)

 

 

 

 

 

1030000

Putnu olas

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,01 (*1)

1030010

Vistas

 

 

 

 

 

1030020

Pīles

 

 

 

 

 

1030030

Zosis

 

 

 

 

 

1030040

Paipalas

 

 

 

 

 

1030990

Citi (2)

 

 

 

 

 

1040000

Medus un pārējie biškopības produkti (7)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

0,05 (*1)

1050000

Abinieki un rāpuļi

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

1060000

Sauszemes bezmugurkaulnieki

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

1070000

Sauszemes savvaļas mugurkaulnieki

0,01 (*1)

0,02 (*1)

0,02 (*1)

0,01 (*1)

0,05 (*1)

1100000

DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI — ZIVIS, ZIVJU PRODUKTI UN CITI JŪRAS UN SALDŪDENS PĀRTIKAS PRODUKTI (8)

 

 

 

 

 

1200000

KULTŪRAUGI VAI KULTŪRAUGU DAĻAS, KO IZMANTO VIENĪGI DZĪVNIEKU BARĪBAI (8)

 

 

 

 

 

1300000

APSTRĀDĀTI PĀRTIKAS PRODUKTI (9)

 

 

 

 

 

(F)

=

šķīst taukos.

Bifenazāts (bifenazāta un bifenazātdiazēna summa, izteikta kā bifenazāts) (F)

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatējusi, ka daļa informācijas par hidrolīzi nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā būs iesniegta līdz 2016. gada 30. janvārim, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam nebūs iesniegta.

0130000

Sēkleņi

Ciprodinils (F) (R)

(R)

=

atlieku definīcija atšķiras šādām pesticīda un koda kombinācijām:

ciprodinils – kods1000000, izņemot 1020000, 1040000: ciprodinils (ciprodinila un brīvā CGA 304075 summa, izteikta kā ciprodinils);

ciprodinils – kods 1020000: ciprodinils (ciprodinila un brīvā un konjugētā CGA 304075 summa, izteikta kā ciprodinils).

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatējusi, ka daļa informācijas par analītiskajām un/vai apstiprinošajām metodēm nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā būs iesniegta līdz 2017. gada 14. martam, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam nebūs iesniegta.

0120010

Mandeles

0633000

c) saknēm

0840010

Lakricas sakne

0840030

Kurkuma

0840990

Citi (2)

1000000

DZĪVNIEKU IZCELSMES PRODUKTI — SAUSZEMES DZĪVNIEKI

Mandipropamīds (jebkāda veidojošo izomēru attiecība)

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatējusi, ka daļa informācijas par metabolītu toksicitāti nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā būs iesniegta līdz 2021. gada 11. jūlijam, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam nebūs iesniegta.

0220020

Sīpoli

0220040

Lielie loksīpoli un Velsas sīpoli

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatējusi, ka daļa informācijas par atlieku noteikšanas izmēģinājumiem nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā būs iesniegta līdz 2021. gada 11. jūlijam, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam nebūs iesniegta.

0231010

Tomāti

0232030

Kabači

Piridabēns (F)

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatējusi, ka daļa informācijas par atlieku noteikšanas izmēģinājumiem nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā būs iesniegta līdz 2021. gada 24. janvārim, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam nebūs iesniegta.

0130010

Āboli

0130020

Bumbieri

0130030

Cidonijas

0130040

Mespili

0130050

Lokvas/Japānas mespili

0140010

Aprikozes

0140030

Persiki

0260010

Pupas (ar pākstīm)

(+)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde konstatējusi, ka daļa informācijas par stabilitāti uzglabāšanā, barošanas pētījumiem un analītiskajām metodēm nav pieejama. Pārskatot MAL, Komisija ņems vērā pirmajā teikumā minēto informāciju, ja tā būs iesniegta līdz 2021. gada 24. janvārim, vai minētās informācijas trūkumu, ja tā līdz norādītajam datumam nebūs iesniegta.

1012010

Muskuļi

1012020

Taukaudi

1012030

Aknas

1012040

Nieres

1013010

Muskuļi

1013020

Taukaudi

1013030

Aknas

1013040

Nieres

1014010

Muskuļi

1014020

Taukaudi

1014030

Aknas

1014040

Nieres

1015010

Muskuļi

1015020

Taukaudi

1015030

Aknas

1015040

Nieres

1020010

Liellopi

1020020

Aitas

1020030

Kazas

1020040

Zirgi

2)

III pielikuma A daļā slejas par hlorantraniliprolu un hlormekvatu aizstāj ar šādām:

[III PIELIKUMA A DAĻA]

Pesticīdu atliekas un maksimālie atlieku līmeņi (mg/kg)

Kods

Produktu grupas un atsevišķu produktu piemēri, uz ko attiecas MAL  (2)

Hlorantraniliprols (DPX E-2Y45) (F)

Hlormekvats (hlormekvata un tā sāļu summa, izteikta kā hlormekvata hlorīds)

0100000

SVAIGI VAI SALDĒTI AUGĻI; KOKU RIEKSTI

 

 

0110000

Citrusaugļi

0,7

0,01 (*2)

0110010

Greipfrūti

 

 

0110020

Apelsīni

 

 

0110030

Citroni

 

 

0110040

Laimi

 

 

0110050

Mandarīni

 

 

0110990

Citi (2)

 

 

0120000

Koku rieksti

0,05

0,01 (*2)

0120010

Mandeles

 

 

0120020

Brazīlijas rieksti

 

 

0120030

Indijas rieksti

 

 

0120040

Kastaņi

 

 

0120050

Kokosrieksti

 

 

0120060

Lazdu rieksti

 

 

0120070

Makadāmijas rieksti

 

 

0120080

Pekanrieksti

 

 

0120090

Pīniju rieksti

 

 

0120100

Pistācijas

 

 

0120110

Valrieksti

 

 

0120990

Citi (2)

 

 

0130000

Sēkleņi

0,5

 

0130010

Āboli

 

0,01 (*2)

0130020

Bumbieri

 

0,07 (+)

0130030

Cidonijas

 

0,01 (*2)

0130040

Mespili

 

0,01 (*2)

0130050

Lokvas/Japānas mespili

 

0,01 (*2)

0130990

Citi (2)

 

0,01 (*2)

0140000

Kauleņi

1

0,01 (*2)

0140010

Aprikozes

 

 

0140020

Ķirši (saldie)

 

 

0140030

Persiki

 

 

0140040

Plūmes

 

 

0140990

Citi (2)

 

 

0150000

Ogas un sīkie augļi

 

 

0151000

a)

vīnogas

1

0,05

0151010

Galda vīnogas

 

 

0151020

Vīna vīnogas

 

 

0152000

b)

zemenes

1

0,01 (*2)

0153000

c)

ogas uz dzinumiem

1

0,01 (*2)

0153010

Kazenes

 

 

0153020

Ziemeļu kaulenes

 

 

0153030

Avenes (sarkanās un dzeltenās)

 

 

0153990

Citi (2)

 

 

0154000

d)

citi sīkie augļi un ogas

 

0,01 (*2)

0154010

Zilenes

1,5

 

0154020

Dzērvenes

1

 

0154030

Jāņogas (baltās un sarkanās) un upenes

1

 

0154040

Ērkšķogas (dzeltenās, sarkanās un zaļās)

1

 

0154050

Mežrožu paaugļi

1

 

0154060

Zīdkoka ogas (baltās un melnās)

1

 

0154070

Vilkābeles ogas

0,01 (*2)

 

0154080

Plūškoka ogas

1

 

0154990

Citi (2)

1

 

0160000

Dažādi augļi

 

0,01 (*2)

0161000

a)

ar ēdamu mizu

0,01 (*2)

 

0161010

Dateles

 

 

0161020

Vīģes

 

 

0161030

Galda olīvas

 

 

0161040

Kumkvati

 

 

0161050

Karambolas

 

 

0161060

Hurmas

 

 

0161070

Javas salas plūmes

 

 

0161990

Citi (2)

 

 

0162000

b)

mazi, ar neēdamu mizu

0,01 (*2)

 

0162010

Kivi augļi (dzelteni, sarkani un zaļi)

 

 

0162020

Ličī

 

 

0162030

Pasifloru augļi

 

 

0162040

Opuncijas

 

 

0162050

Hrizofilas

 

 

0162060

Amerikas hurmas

 

 

0162990

Citi (2)

 

 

0163000

c)

lieli, ar neēdamu mizu

 

 

0163010

Avokado

0,01 (*2)

 

0163020

Banāni

0,01 (*2)

 

0163030

Mango

0,01 (*2)

 

0163040

Papaijas

0,01 (*2)

 

0163050

Granātāboli

0,4

 

0163060

Čerimojas

0,01 (*2)

 

0163070

Gvajaves

0,01 (*2)

 

0163080

Ananasi

0,01 (*2)

 

0163090

Maizeskoka augļi

0,01 (*2)

 

0163100

Duriāni

0,01 (*2)

 

0163110

Guanabanas

0,01 (*2)

 

0163990

Citi (2)

0,01 (*2)

 

0200000

SVAIGI VAI SALDĒTI DĀRZEŅI

 

 

0210000

Sakņu un bumbuļu dārzeņi

 

0,01 (*2)

0211000

a)

kartupeļi

0,02

 

0212000

b)

tropiskie sakņu un bumbuļu dārzeņi

0,02

 

0212010

Manioki

 

 

0212020

Batātes

 

 

0212030

Jamsi

 

 

0212040

Marantas

 

 

0212990

Citi (2)

 

 

0213000

c)

citi sakņu un bumbuļu dārzeņi, izņemot cukurbietes

 

 

0213010

Galda bietes

0,06

 

0213020

Burkāni

0,08

 

0213030

Sakņu selerijas

0,06

 

0213040

Mārrutki

0,06

 

0213050

Topinambūri

0,06

 

0213060

Pastinaki

0,06