EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1292

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/1292 (2020. gada 15. septembris) par pasākumiem, ar kuriem novērš Agrilus planipennis Fairmaire ievešanu Savienībā no Ukrainas, un ar ko groza Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 XI pielikumu

C/2020/6192

OJ L 302, 16.9.2020, p. 20–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 10/04/2022; Atcelts ar 32021R2285

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1292/oj

16.9.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 302/20


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/1292

(2020. gada 15. septembris)

par pasākumiem, ar kuriem novērš Agrilus planipennis Fairmaire ievešanu Savienībā no Ukrainas, un ar ko groza Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 XI pielikumu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/2031 (2016. gada 26. oktobris) par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (1) un jo īpaši tās 41. panta 2. punktu un 72. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Agrilus planipennis Fairmaire (“norādītais kaitīgais organisms”) ir iekļauts Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 (2) II pielikuma sarakstā kā Savienības karantīnas organisms. Tas kā prioritārs kaitīgais organisms ir norādīts arī Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2019/1702 (3).

(2)

Ar Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 VII pielikumu ir izveidotas tādas konkrētu veidu augiem, koksnei un nomizotai mizai piemērojamas importa prasības, kuras attiecināmas uz norādīto organismu un trešām valstīm, kurās ir kaitīgais organisms. Saskaņā ar minētās regulas XI pielikuma A daļu šādu augu vai augu produkts ieviešanai Savienībā no attiecīgajām trešām izcelsmes valstīm ir vajadzīgi fitosanitārie sertifikāti.

(3)

2019. gada novembrī Ukraina apstiprināja, ka tās teritorijā pirmo reizi oficiāli konstatēts norādītais kaitīgais organisms.

(4)

Minētā valsts nav norādīta to trešo valstu sarakstā, no kurām imports Savienībā ir atļauts saskaņā ar Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 VII pielikumu. Tāpēc būtu jāpieņem īpaši pasākumi, kas novērstu, ka norādītais kaitīgais organisms Savienībā no Ukrainas tiktu ievazāts ar konkrēta veida augiem, koksni un nomizotu mizu.

(5)

Ņemot vērā norādītā kaitīgā organisma radīto fitosanitāro risku, attiecīgajiem Ukrainas izcelsmes augiem, koksnei un mizai, par kuriem ir zināms, ka tie ir norādītā kaitīgā organisma saimniekorganismi, ievedot tos Savienībā, būtu jādod līdzi fitosanitārais sertifikāts, kurā ir papildu deklarācija, kas apliecina, ka to izcelsmes vieta ir brīva no norādītā organisma. Minētā papildu deklarācija būtu jāsagatavo saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem un iepriekš jāpaziņo Komisijai. Lai nodrošinātu augstāku fitosanitārās aizsardzības līmeni, atsevišķu veidu koksne būtu jāimportē tikai tad, ja izdarīta attiecīga apstrāde vai noņemta miza vai daļa aplievas ārējā slāņa.

(6)

Par norādītā kaitīgā organisma statusu Ukrainā nepieciešams papildu apstiprinājums, tāpēc būtu jāiegūst vēl citi tehniskie un zinātniskie pierādījumi, pēc kuriem novērtēt fitosanitāro risku, ko tas rada Savienībai. Lai aktualizētu attiecīgos Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 VII pielikumā norādītos pasākumus, minētos pierādījumus nepieciešams iegūt par tā klātbūtni citās trešās valstīs. Šajā regulā noteiktie pasākumi tāpēc būtu pēc iespējas drīzāk jāpārskata.

(7)

Arī Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 XI pielikums būtu jāgroza, lai tādējādi noteiktu prasību, ka attiecīgie augi un augi produkti Savienībā no Ukrainas tiktu ievesti ar līdzi dotu fitosanitāro sertifikātu.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets

Ar šo regulu paredz pasākumus, ar ko tiek novērsta Agrilus planipennis Fairmaire ievešana Savienībā no Ukrainas.

2. pants

Ukrainas izcelsmes augu, koksnes un nomizotas mizas ievešana Savienībā

Ukrainas izcelsmes augus, koksni un nomizotu mizu Savienībā ieved tikai tad, ja tie atbilst attiecīgajiem pielikumā norādītajiem pasākumiem.

3. pants

Grozījumi Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 XI pielikumā

Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072 XI pielikuma A daļu groza šādi:

a)

daļas 3. punkta ierakstā “Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth un Ulmus davidiana Planch.” trešās slejas tekstu aizstāj ar šādu: “Kanāda, Ķīna, Korejas Tautas Demokrātiskā Republika, Japāna, Mongolija, Korejas Republika, Krievija, Taivāna, Ukraina un Amerikas Savienotās Valstis”;

b)

daļas 11. punkta ierakstā “Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth un Ulmus davidiana Planch.” trešās slejas tekstu aizstāj ar šādu: “Kanāda, Ķīna, Korejas Tautas Demokrātiskā Republika, Japāna, Mongolija, Korejas Republika, Krievija, Taivāna, Ukraina un Amerikas Savienotās Valstis”;

c)

daļas 12. punkta ierakstā “Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth un Ulmus davidiana Planch., ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, “ trešās slejas tekstu aizstāj ar šādu: “Kanāda, Ķīna, Korejas Tautas Demokrātiskā Republika, Japāna, Mongolija, Korejas Republika, Krievija, Taivāna, Ukraina un Amerikas Savienotās Valstis”.

4. pants

Pagaidu pasākumu pārskatīšana

Ar šo regulu noteikto pasākumu mērķis mazināt fitosanitāros riskus, kas nav pilnībā novērtēti, un tie ir pagaidu pasākumi.

Šos pasākumus pārskata pēc iespējas drīzāk un ne vēlāk kā vienu gadu pēc šīs regulas pieņemšanas dienas.

5. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 15. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 317, 23.11.2016., 4. lpp.

(2)  Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/2072 (2019. gada 28. novembris), ar ko paredz vienotus nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem īstenošanai, atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2008 un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019 (OV L 319, 10.12.2019., 1. lpp.).

(3)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/1702 (2019. gada 1. augusts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/2031, izveidojot prioritāro kaitīgo organismu sarakstu (OV L 260, 11.10.2019., 8. lpp.).


PIELIKUMS

Tādu augu, augu produktu un citu objektu saraksts, kuru izcelsme ir Ukrainā, un attiecīgie pasākumi to ievešanai Savienības teritorijā, kā minēts 2. pantā

Augi, augu produkti vai citi objekti

KN kods

Pasākumi

1.

Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. un Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. augi, izņemot augļus un sēklas

ex 0602 10 90

ex 0602 20 20

ex 0602 20 80

ex 0602 90 41

ex 0602 90 45

ex 0602 90 46

ex 0602 90 48

ex 0602 90 50

ex 0602 90 70

ex 0602 90 99

ex 0604 20 90

ex 1404 90 00

Augi atbilst vienam no šiem nosacījumiem:

a)

tiem ir līdzi dots fitosanitārais sertifikāts, kura ailē “Papildu deklarācija” norādīts, ka augu izcelsme ir teritorijā, ko saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem Ukrainas nacionālā augu aizsardzības organizācija atzinusi par brīvu no Agrilus planipennis Fairmaire un kas atrodas vismaz 100 km attālumā no tuvākās zināmās teritorijas, kurā ir oficiāli apstiprināta minētā kaitīgā organisma klātbūtne;

b)

Ukrainas nacionālā augu aizsardzības organizācija statusu “brīvs no” iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai.

2.1.

Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. un Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. koksne, izņemot:

šķelda, skaidas, zāģskaidas, ēveļskaidas, koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnībā vai daļēji iegūti no šiem kokiem,

koksnes iepakojamais materiāls, t. i., iepakojuma kastes, kārbas, redeļkastes, kabeļspoles un citi līdzīgi iepakojuma materiāli, kā arī paliktņi, kastu paliktņi un citi kravu paliktņi, paliktņu apmales un kravas stiprinājumi neatkarīgi no tā, vai tos faktiski izmanto, pārvadājot dažādus izstrādājumus, izņemot stiprinājumus, ar kuriem ir nostiprināta koksnes krava un kuri izgatavoti no pārējai kravai identiska veida un kvalitātes koksnes, kas atbilst tām pašām Savienības fitosanitārajām prasībām kā pārējā krava,

taču ieskaitot koksni, kas nav saglabājusi savu dabisko apaļo virsmu, un mēbeles un citus priekšmetus, kas izgatavoti no neapstrādātas koksnes

ex 4401 12 00

ex 4403 12 00

ex 4403 99 00

ex 4404 20 00

ex 4406 12 00

ex 4406 92 00

4407 95 10

4407 95 91

4407 95 99

ex 4407 99 27

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

ex 4408 90 15

ex 4408 90 35

ex 4408 90 85

ex 4408 90 95

ex 4416 00 00

ex 9406 10 00

Koksne atbilst vienam no šiem nosacījumiem:

a)

tai ir līdzi dots fitosanitārais sertifikāts, kura ailē “Papildu deklarācija” norādīts, ka koksnes izcelsme ir īpaši norādītā teritorijā, ko saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem Ukrainas nacionālā augu aizsardzības organizācija atzinusi par brīvu no Agrilus planipennis Fairmaire un kas atrodas vismaz 100 km attālumā no tuvākās zināmās teritorijas, kurā ir oficiāli apstiprināta minētā kaitīgā organisma klātbūtne, un Ukrainas nacionālā augu aizsardzības organizācija statusu “brīvs no” iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai;

b)

tai ir līdzi dots fitosanitārais sertifikāts, kura ailē “Papildu deklarācija” norādīts, ka miza un vismaz 2,5 cm biezs aplievas ārējais slānis ir noņemts uzņēmumā, ko ir pilnvarojusi un kura darbību uzrauga Ukrainas nacionālā augu aizsardzības organizācija,

c)

tai ir līdzi dots fitosanitārais sertifikāts, kura ailē “Papildu deklarācija” ir norādīts, ka koksne ir apstrādāta ar jonizējošu starojumu, kas ļauj visā koksnes profilā nodrošināt vismaz 1 kGy lielu absorbēto devu.

2.2.

Koksnes šķelda un skaidas, tostarp zāģskaidas un ēveļskaidas, kā arī koksnes atlikumi un atgriezumi, kas pilnīgi vai daļēji iegūti no Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. un Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc.

ex 4401 22 00

ex 4401 40 10

ex 4401 40 90

Koksne atbilst šiem abiem nosacījumiem:

a)

tai ir līdzi dots fitosanitārais sertifikāts, kura ailē “Papildu deklarācija” norādīts, ka koksnes izcelsme ir īpaši norādītā teritorijā, ko saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem Ukrainas nacionālā augu aizsardzības organizācija atzinusi par brīvu no Agrilus planipennis Fairmaire un kas atrodas vismaz 100 km attālumā no tuvākās zināmās teritorijas vietas, kurā ir oficiāli apstiprināta minētā kaitīgā organisma klātbūtne;

b)

Ukrainas nacionālā augu aizsardzības organizācija statusu “brīvs no” iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai.

3.

Nomizota Fraxinus L., Juglans ailantifolia Carr., Juglans mandshurica Maxim., Ulmus davidiana Planch. un Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc. miza un priekšmeti, kas izgatavoti no šo koku mizas

ex 1404 90 00

ex 4401 40 90

Miza atbilst šiem abiem nosacījumiem:

a)

tai ir līdzi dots fitosanitārais sertifikāts, kura ailē “Papildu deklarācija” norādīts, ka ir oficiāli apliecināts, ka mizas izcelsme ir īpaši norādītā teritorijā, ko saskaņā ar attiecīgajiem Fitosanitāro pasākumu starptautiskajiem standartiem Ukrainas nacionālā augu aizsardzības organizācija atzinusi par brīvu no Agrilus planipennis Fairmaire un kas atrodas vismaz 100 km attālumā no tuvākās zināmās teritorijas, kurā ir oficiāli apstiprināta minētā kaitīgā organisma klātbūtne;

b)

Ukrainas nacionālā augu aizsardzības organizācija statusu “brīvs no” iepriekš rakstiski paziņojusi Komisijai.


Top