EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1273

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/1273 (2020. gada 4. jūnijs), ar kuru groza un labo Deleģēto regulu (ES) 2019/980, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1129 papildina attiecībā uz tā prospekta formātu, saturu, pārbaudi un apstiprināšanu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2020/3508

OJ L 300, 14.9.2020, p. 6–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1273/oj

14.9.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 300/6


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2020/1273

(2020. gada 4. jūnijs),

ar kuru groza un labo Deleģēto regulu (ES) 2019/980, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1129 papildina attiecībā uz tā prospekta formātu, saturu, pārbaudi un apstiprināšanu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1129 (2017. gada 14. jūnijs) par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ Direktīvu 2003/71/EK (1), un jo īpaši tās 13. panta 1. un 2. punktu, 14. panta 3. punktu un 15. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2019/980 (2) ir noteikta informācija, kas ir jāatklāj pašu kapitāla vērtspapīru emitentiem un tādu vērtspapīru emitentiem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri. Vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri, piemēro mazāk stingras informācijas atklāšanas prasības nekā pašu kapitāla vērtspapīriem. Daži pašu kapitāla vērtspapīri, piemēram, konkrēti konvertējamo, apmaināmo un atvasināto vērtspapīru veidi ir līdzīgi vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri, pirms tos konvertē vai pirms to piešķirto tiesību izmantošanas. Tādēļ ir lietderīgi šo konvertējamo, apmaināmo un atvasināto vērtspapīru emitentiem piemērot vieglākus informācijas atklāšanas noteikumus, kurus piemēro vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri.

(2)

Saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1129 emitenti var izmantot vispārējo reģistrācijas dokumentu, lai atklātu gada finanšu pārskatu atbilstīgi Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2004/109/EK (3). Deleģētajā regulā (ES) 2019/980 prasīts emitentiem, kas izmanto minēto iespēju, sniegt visu vispārējo reģistrācijas dokumentu paplašināmās hiperteksta iezīmēšanas valodas (XHTML) formātā, kas ir nesamērīgs administratīvais slogs. Tādēļ būtu jāgroza Deleģētās regulas (ES) 2019/980 24. panta 4. punkts un 25. panta 5. punkts, lai ļautu emitentiem iesniegt tikai gada finanšu pārskatā ietverto informāciju XHTML formātā.

(3)

Deleģētās regulas (ES) 2019/980 II nodaļas 3. iedaļa par prospektā iekļaujamo papildu informāciju attiecas uz visiem prospektu veidiem, tostarp ES izaugsmes prospektu. Tā kā ES Izaugsmes prospektā ir jāizmanto standartizēts formāts un secība, ir jāprecizē to posteņu informācijas atklāšanas kārtība, kuri attiecas uz atvasinātajiem vērtspapīriem un attiecīgā gadījumā – pamatā esošajām akcijām un/vai izpaužamo informāciju, ja prospekta izmantošana ir atļauta saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 5. panta 1. punktu. Attiecīgi būtu jāatjaunina Deleģētās regulas (ES) 2019/980 32. pants un minētās regulas 26. un 27. pielikums.

(4)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2019/2115 (4) 2. panta 4. punktu tika grozīts Regulas (ES) 2017/1129 V pielikums, nosakot, ka prasība ES izaugsmes prospektā atklāt paziņojumu par apgrozāmo kapitālu ir piemērojama visiem pašu kapitāla vērtspapīru emitentiem neatkarīgi no to tirgus kapitalizācijas. Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Deleģētās regulas (ES) 2019/980 32. panta 1. punkta g) apakšpunkts un 26. pielikums.

(5)

Deleģētās regulas (ES) 2019/980 1., 3., 6.–9., 24. un 25. pielikumā ir noteikts, ka attiecībā uz lielāko daļu pašu kapitāla vērtspapīru un vērtspapīru, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri, vēsturiskajai gada finanšu informācijai jābūt neatkarīgi revidētai un ka revīzijas ziņojums ir jāsagatavo saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK (5) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 537/2014 (6). Minētajos pielikumos arī noteikts, ka gadījumā, ja netiek piemērota Direktīva 2006/43/EK un Regula (ES) Nr. 537/2014 un ja apstiprinātie revidenti ir atteikušies sniegt revīzijas ziņojumus par vēsturisko finanšu informāciju vai ja tajos ir ierunas, atzinuma izmaiņas, atrunas vai apstākļu akcentējums, tad tādas ierunas, izmaiņas, atrunas vai apstākļu akcentējumu pilnā apjomā ataino un norāda attiecīgos iemeslus. Lai ieguldītājiem dotu iespēju pieņemt pārdomātus ieguldījumu lēmumus, ir lietderīgi piemērot emitentiem iepriekšminētās informācijas atklāšanas prasības, neatkarīgi no tā, vai tiek piemērota Direktīva 2006/43/EK vai Regula (ES) Nr. 537/2014. Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Deleģētās regulas (ES) 2019/980 1., 3., 6.–9., 24. un 25. pielikums.

(6)

Ja vienkāršotais informācijas atklāšanas režīms ir piemērojams sekundārām emisijām, tad saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2019/980 4. pielikumu kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem ir jāsniedz informācija, kas izriet no konkrētām 3. pielikuma iedaļām un posteņiem. Lai panāktu saskaņotību ar informācijas atklāšanas prasībām attiecībā uz primārajām emisijām, minētais iedaļu un posteņu saraksts būtu jāgroza, lai ietvertu informāciju par būtiskiem līgumiem un izslēgtu standarta finanšu informāciju.

(7)

Vērtspapīru aprakstā par sekundāru emisiju vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri, apraksts par piedāvāto vai tirdzniecībai pielaisto vērtspapīru veidu, kategoriju un kopapjomu, būtu jāpārceļ uz B kategoriju tāpat kā primārajām emisijām, tā kā visi šādas informācijas aspekti nav zināmi pamatprospekta apstiprināšanas laikā. Turklāt, lai panāktu saskaņotību ar informācijas atklāšanas prasībām attiecībā uz primārajām emisijām, ir jāprecizē, ka attiecībā uz privātiem ieguldītājiem paredzētiem sekundārās emisijas vērtspapīriem, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri, ja prospekta kopsavilkumu daļēji aizstāj ar informāciju, kas izklāstīta Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1286/2014 (7) 8. panta 3. punkta c) līdz i) apakšpunktā, visa šāda informācija būtu arī jāietver vērtspapīru aprakstā. Būtu attiecīgi jāgroza Deleģētās regulas (ES) 2019/980 16. pielikums.

(8)

Deleģētās regulas (ES) 2019/980 33. panta 7. punktā ir kļūdaina atsauce uz minētās regulas 22. pielikumu, nevis uz 23. pielikumu. Minētā kļūda būtu jālabo.

(9)

Regulas (ES) 2017/1129 26. panta 4. punktā noteikts, ka reģistrācijas dokumentā vai vispārējā reģistrācijas dokumentā, kas paziņots saskaņā ar minētā panta 2. punktu, jāietver papildinājums, kurā izklāstīta pamatinformācija par emitentu, kā minēts attiecīgās regulas 7. panta 6. punktā. Deleģētās regulas (ES) 2019/980 42. panta 2. punkta g) apakšpunktā ir kļūdaini prasīts, lai šāds papildinājums tiktu iesniegts jebkurā gadījumā un ne tikai tad, ja šāds papildinājums ir pieprasīts. Minētā kļūda būtu jālabo.

(10)

Regulu (ES) 2017/1129 un Deleģēto regulu (ES) 2019/980 sāka piemērot no 2019. gada 21. jūlija. Tiesiskās noteiktības labad un lai nodrošinātu to, ka emitenti netiek pakļauti nevajadzīgam administratīvajam slogam, šīs deleģētās regulas 1. panta 1. līdz 8. punktam un 2. pantam vajadzētu būt tādam pašam piemērošanas datumam kā Regulai (ES) 2017/1129 un Deleģētajai regulai (ES) 2019/980.

(11)

Tiesiskās noteiktības labad prospektiem, kas apstiprināti laikposmā no 2019. gada 21. jūlija līdz 2020. gada 16. septembrim, būtu jāpaliek spēkā līdz to derīguma termiņa beigām,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) 2019/980

Deleģēto regulu (ES) 2019/980 groza šādi:

1)

regulas 2. pantu aizstāj ar šādu:

“2. pants

Reģistrācijas dokuments pašu kapitāla vērtspapīriem

1.   Attiecībā uz kapitāla vērtspapīriem reģistrācijas dokumentā ietver informāciju, kas minēta šīs regulas 1. pielikumā, ja vien tas nav sagatavots saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 9., 14. vai 15. pantu.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, reģistrācijas dokumentu turpmāk minētajiem vērtspapīriem, ja tie nav akcijas vai citi pārvedami vērtspapīri, kas līdzvērtīgi akcijām, var sagatavot saskaņā ar šīs regulas 7. pantu attiecībā uz privātiem ieguldītājiem paredzētiem vērtspapīriem vai saskaņā ar šīs regulas 8. pantu attiecībā uz korporatīviem ieguldītājiem paredzētiem vērtspapīriem:

a)

šīs regulas 19. panta 1. punktā un 20. panta 1. punktā minētajiem vērtspapīriem;

b)

šīs regulas 19. panta 2. punktā minētajiem vērtspapīriem, ja minētie vērtspapīri ir apmaināmi pret vai konvertējami par akcijām, kuras emitējusi vai emitēs struktūra, kas pieder minētā emitenta grupai, un kuru tirdzniecība vēl nav atļauta regulētā tirgū;

c)

šīs regulas 20. panta 2. punktā minētajiem vērtspapīriem, ja minētie vērtspapīri dod tiesības parakstīties uz akcijām vai iegūt akcijas, kuras emitējusi vai emitēs struktūra, kas pieder minētā emitenta grupai un kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū.”;

2)

regulas 4. pantu aizstāj ar šādu:

“4. pants

Reģistrācijas dokuments sekundāru emisiju pašu kapitāla vērtspapīriem

1.   Īpašs reģistrācijas dokuments pašu kapitāla vērtspapīriem, kas ir sagatavots saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 14. pantu, ietver informāciju, kas minēta šīs regulas 3. pielikumā.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, reģistrācijas dokumentu turpmāk minētajiem vērtspapīriem, ja tie nav akcijas vai citi pārvedami vērtspapīri, kas līdzvērtīgi akcijām, var sagatavot saskaņā ar šīs regulas 9. pantu:

a)

šīs regulas 19. panta 1. punktā un 20. panta 1. punktā minētajiem vērtspapīriem;

b)

šīs regulas 19. panta 2. punktā minētajiem vērtspapīriem, ja minētie vērtspapīri ir apmaināmi pret vai konvertējami par akcijām, kuras emitējusi vai emitēs struktūra, kas pieder minētā emitenta grupai, un kuru tirdzniecība vēl nav atļauta regulētā tirgū;

c)

šīs regulas 20. panta 2. punktā minētajiem vērtspapīriem, ja minētie vērtspapīri dod tiesības parakstīties uz akcijām vai iegūt akcijas, kuras emitējusi vai emitēs struktūra, kas pieder minētā emitenta grupai un kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū.”;

3)

regulas 12. pantu aizstāj ar šādu:

“12. pants

Vērtspapīru apraksts par pašu kapitāla vērtspapīriem vai apliecībām, kuras izdevuši slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi

1.   Attiecībā uz pašu kapitāla vērtspapīriem vai apliecībām, kuras izdevuši slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi, vērtspapīru aprakstā ietver informāciju, kas minēta šīs regulas 11. pielikumā, ja vien tas nav sagatavots saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 14. vai 15. pantu.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, vērtspapīru aprakstu par šīs regulas 19. panta 1. un 2. punktā un 20. panta 1. un 2. punktā minētajiem vērtspapīriem, ja minētie vērtspapīri nav akcijas vai citi pārvedami vērtspapīri, kas līdzvērtīgi akcijām, sagatavo saskaņā ar šīs regulas 15. pantu attiecībā uz privātiem ieguldītājiem paredzētiem vērtspapīriem vai šīs regulas 16. pantu attiecībā uz korporatīviem ieguldītājiem paredzētiem vērtspapīriem.”;

4)

regulas 13. pantu aizstāj ar šādu:

“13. pants

Vērtspapīru apraksts par sekundārās emisijas pašu kapitāla vērtspapīriem vai apliecībām, kuras izdevuši slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi

1.   Īpašs vērtspapīru apraksts par pašu kapitāla vērtspapīriem vai apliecībām, kuras izdevuši slēgta tipa kolektīvo ieguldījumu uzņēmumi, kas ir sagatavots saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 14. pantu, ietver informāciju, kas minēta šīs regulas 12. pielikumā.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, īpašo vērtspapīru aprakstu par šīs regulas 19. panta 1. un 2. punktā un 20. panta 1. un 2. punktā minētajiem vērtspapīriem, ja minētie vērtspapīri nav akcijas vai citi pārvedami vērtspapīri, kas līdzvērtīgi akcijām, sagatavo saskaņā ar šīs regulas 17. pantu.”;

5)

regulas 24. panta 4. punktu aizstāj ar šādu:

“4.

Ja Regulas (ES) 2017/1129 9. panta 12. punkta vajadzībām izmanto vispārējo reģistrācijas dokumentu, minētajā pantā norādīto informāciju sniedz saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2019/815 (*1).

(*1)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/815 (2018. gada 17. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2004/109/EK papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par vienotā elektroniskās ziņošanas formāta specifikāciju (OV L 143, 29.5.2019., 1. lpp.).”;"

6)

regulas 25. panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5.

Ja Regulas (ES) 2017/1129 9. panta 12. punkta vajadzībām izmanto vispārējo reģistrācijas dokumentu, minētajā pantā norādīto informāciju sniedz saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2019/815.”;

7)

regulas 28. pantu aizstāj ar šādu:

“28. pants

ES izaugsmes prospekta reģistrācijas dokuments pašu kapitāla vērtspapīriem

1.   Īpašs reģistrācijas dokuments pašu kapitāla vērtspapīriem, kas ir sagatavots saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 15. pantu un ietver informāciju, kura minēta šīs regulas 24. pielikumā.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, īpašo reģistrācijas dokumentu turpmāk minētajiem vērtspapīriem, ja tie nav akcijas vai citi pārvedami vērtspapīri, kas līdzvērtīgi akcijām, var sagatavot saskaņā ar šīs regulas 29. pantu:

a)

šīs regulas 19. panta 1. punktā un 20. panta 1. punktā minētajiem vērtspapīriem;

b)

šīs regulas 19. panta 2. punktā minētajiem vērtspapīriem, ja minētie vērtspapīri ir apmaināmi pret vai konvertējami par akcijām, kuras emitējusi vai emitēs struktūra, kas pieder minētā emitenta grupai, un kuru tirdzniecība vēl nav atļauta regulētā tirgū;

c)

šīs regulas 20. panta 2. punktā minētajiem vērtspapīriem, ja minētie vērtspapīri dod tiesības parakstīties uz akcijām vai iegūt akcijas, kuras emitējusi vai emitēs struktūra, kas pieder minētā emitenta grupai un kuras nav atļauts tirgot regulētā tirgū.”;

8)

regulas 30. pantu aizstāj ar šādu:

“30. pants

ES izaugsmes prospekta vērtspapīru apraksts par pašu kapitāla vērtspapīriem

1.   Īpašs vērtspapīru apraksts par pašu kapitāla vērtspapīriem, kas ir sagatavots saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 15. pantu un ietver informāciju, kura minēta šīs regulas 26. pielikumā.

2.   Atkāpjoties no 1. punkta, īpašo vērtspapīru aprakstu par šīs regulas 19. panta 1. un 2. punktā un 20. panta 1. un 2. punktā minētajiem vērtspapīriem, ja minētie vērtspapīri nav akcijas vai citi pārvedami vērtspapīri, kas līdzvērtīgi akcijām, sagatavo saskaņā ar šīs regulas 31. pantu.”;

9)

regulas 32. panta 1. punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“e)

informācija, kas minēta šīs regulas 24. pielikuma 1. iedaļā un 26. pielikuma 1. iedaļā, vai informācija, kas minēta 25. pielikuma 1. iedaļā un 27. pielikuma 1. iedaļā, atkarībā no vērtspapīru veida;”;

10)

32. panta 1. punkta g) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“g)

attiecībā uz pašu kapitāla vērtspapīriem – informācija, kas minēta 26. pielikuma 2.1. punktā, un ja pašu kapitāla vērtspapīrus emitē emitents, kura tirgus kapitalizācija pārsniedz 200 000 000 EUR – informācija, kas minēta šīs regulas 26. pielikuma 2.2. punktā;”;

11)

regulas 32. panta 1. punktam pievieno šādu p) un q) apakšpunktu:

“p)

ja saskaņā ar šīs regulas 19.panta 2. punkta b) apakšpunktu, 19. panta 3. punktu vai 20. panta 2. punkta b) apakšpunktu ir jāsniedz informācija par pamatā esošo akciju – informācija, kas minēta šīs regulas 26. pielikuma 6. iedaļā, vai informācija, kas minēta šīs regulas 27. pielikuma 6. iedaļā, atkarībā no vērtspapīru veida;

q)

ja emitents vai par prospekta sagatavošanu atbildīgā persona piekrīt tā izmantošanai, kā minēts Regulas (ES) 2017/1129 5. panta 1. punkta otrajā daļā – informācija, kas minēta šīs regulas 26. pielikuma 7. iedaļā vai šīs regulas 27. pielikuma 7. iedaļā, atkarībā no vērtspapīru veida.”;

12)

iekļauj šādu 46.a pantu:

46.a pants

Prospekti, kas apstiprināti laikposmā no 2019. gada 21. jūlija līdz 2020. gada 16. septembrim

Prospekti, kas apstiprināti laikposmā no 2019. gada 21. jūlija līdz 2020. gada 16. septembrim, paliek spēkā līdz to derīguma termiņa beigām.”;

13)

regulas 1. pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu;

14)

regulas 3. pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu;

15)

regulas 4. pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas III pielikumu;

16)

regulas 6. pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas IV pielikumu;

17)

regulas 7. pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas V pielikumu;

18)

regulas 8. pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas VI pielikumu;

19)

regulas 9. pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas VII pielikumu;

20)

regulas 16. pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas VIII pielikumu;

21)

regulas 24. pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas IX pielikumu;

22)

regulas 25. pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas X pielikumu;

23)

regulas 26. pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas XI pielikumu;

24)

regulas 27. pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas XII pielikumu.

2. pants

Labojumi Deleģētajā regulā (ES) 2019/980

1)

Deleģētās regulas (ES) 2019/980 33. pantā 7. punktu aizstāj ar šādu:

“7.

Īpašajā kopsavilkumā var izmantot apakšsadaļas, lai norādītu informāciju, kas minēta šīs regulas 23. pielikuma 2., 3. un 4. iedaļā.”;

2)

42. panta 2. punkta g) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“g)

pielikumu, ja tas prasīts Regulas (ES) 2017/1129 26. panta 4. punktā, ja vien kopsavilkums nav pieprasīts saskaņā ar minētās regulas 7. panta 1. punkta otro daļu;”.

3. pants

Stāšanās spēkā un piemērošanas diena

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tomēr 1. panta 1.–8. punktu un 2. pantu piemēro no 2019. gada 21. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 4. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 168, 30.6.2017., 12. lpp.

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/980 (2019. gada 14. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1129 papildina attiecībā uz tā prospekta formātu, saturu, pārbaudi un apstiprināšanu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 809/2004 (OV L 166, 21.6.2019., 26. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/109/EK (2004. gada 15. decembris) par atklātības prasību saskaņošanu attiecībā uz informāciju par emitentiem, kuru vērtspapīrus atļauts tirgot regulētā tirgū, un par grozījumiem Direktīvā 2001/34/EK (OV L 390, 31.12.2004., 38. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2019/2115 (2019. gada 27. novembris), ar ko attiecībā uz MVU izaugsmes tirgu izmantošanas veicināšanu groza Direktīvu 2014/65/ES un Regulas (ES) Nr. 596/2014 un (ES) 2017/1129 (OV L 320, 11.12.2019., 1. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2006/43/EK (2006. gada 17. maijs), ar ko paredz gada pārskatu un konsolidēto pārskatu obligātās revīzijas, groza Padomes Direktīvu 78/660/EEK un Padomes Direktīvu 83/349/EEK un atceļ Padomes Direktīvu 84/253/EEK (OV L 157, 9.6.2006., 87. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 537/2014 (2014. gada 16. aprīlis) par īpašām prasībām attiecībā uz obligātajām revīzijām sabiedriskas nozīmes struktūrās un ar ko atceļ Komisijas Lēmumu 2005/909/EK (OV L 158, 27.5.2014., 77. lpp.).

(7)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1286/2014 (2014. gada 26. novembris) par komplektētu privāto ieguldījumu un apdrošināšanas ieguldījumu produktu (PRIIP) pamatinformācijas dokumentiem (OV L 352, 9.12.2014., 1. lpp.).


I PIELIKUMS

1. pielikuma 18. iedaļu groza šādi:

1)

18.3.1. punktu aizstāj ar šādu:

18.3.1. punkts

Vēsturiskajai gada finanšu informācijai jābūt neatkarīgi revidētai. Revīzijas ziņojumu sagatavo saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2006/43/EK (*1) un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 537/2014 (*2).

Ja nepiemēro Direktīvu 2006/43/EK un Regulu (ES) Nr. 537/2014, vēsturiskajai gada finanšu informācijai jābūt saskaņā ar dalībvalstī piemērojamiem revīzijas standartiem vai līdzvērtīgu standartu revidētai vai tāda ziņojuma priekšmetam, kurā norāda, vai reģistrācijas dokumenta vajadzībām tā atspoguļo vai neatspoguļo patiesu un godīgu viedokli.

2)

iekļauj šādu 18.3.1.a punktu:

18.3.1.a punkts

Ja apstiprinātie revidenti ir atteikušies sniegt revīzijas ziņojumus par vēsturisko finanšu informāciju vai ja tajos ir ierunas, atzinuma izmaiņas, atrunas vai apstākļu akcentējums, norāda attiecīgos iemeslus, un tādas ierunas, izmaiņas, atrunas vai apstākļu akcentējumu ataino pilnā apjomā.”II PIELIKUMS

3. pielikuma 11. iedaļu groza šādi:

1)

11.2.1. punktu aizstāj ar šādu:

“11.2.1. punkts

Revīzijas ziņojums

Gada finanšu pārskatiem jābūt neatkarīgi revidētiem. Revīzijas ziņojumu sagatavo saskaņā ar Direktīvu 2006/43/EK un Regulu (ES) Nr. 537/2014.

Ja nepiemēro Direktīvu 2006/43/EK un Regulu (ES) Nr. 537/2014; gada finanšu pārskatiem jābūt saskaņā ar dalībvalstī piemērojamiem revīzijas standartiem vai līdzvērtīgu standartu revidētai vai tāda ziņojuma priekšmetam, kurā norāda, vai reģistrācijas dokumenta vajadzībām tā atspoguļo vai neatspoguļo patiesu un godīgu viedokli. Pretējā gadījumā reģistrācijas dokumentā jāiekļauj šāda informācija:

a)

viegli pamanāms paziņojums, izpaužot, kuri revīzijas standarti ir izmantoti;

b)

paskaidrojums par visām būtiskajām atkāpēm no starptautiskajiem revīzijas standartiem.”;

2)

iekļauj šādu 11.2.1.a punktu:

“11.2.a punkts

Ja apstiprinātie revidenti ir atteikušies sniegt revīzijas ziņojumus par gada finanšu pārskatiem vai ja tajos ir ierunas, atzinuma izmaiņas, atrunas vai apstākļu akcentējums, norāda attiecīgos iemeslus un tādas ierunas, izmaiņas, atrunas vai apstākļu akcentējumu pilnā apjomā ataino.”


III PIELIKUMS

4. pielikumā 1. iedaļas ievadu aizstāj ar šādu:

 

“Papildus šajā pielikumā paredzētajai informācijai kolektīvo ieguldījumu uzņēmumam ir jāsniedz informācija, kas noteikta 1. pielikuma 1., 2., 3., 4., 6., 7.1., 7.2.1., 8.4., 9. iedaļā/punktā (lai gan regulatīvās vides aprakstam, kurā darbojas emitents, ir jāattiecas tikai uz tādu regulatīvo vidi, kas ir būtiska emitenta ieguldījumiem), 11., 12., 13., 14., 15.2., 16., 17., 18. iedaļā/punktā (izņemot attiecībā uz standarta finanšu informāciju), 19., 20., 21. iedaļā/punktā, vai, ja kolektīvo ieguldījumu uzņēmums atbilst Regulas (ES) 2017/1129 14. panta 1. punkta prasībām, informācija, kas noteikta šīs regulas 3. pielikuma 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10., 11. iedaļā/punktā (izņemot attiecībā uz standarta finanšu informāciju), 12., 13., 14. un 15. iedaļā/punktā.

Ja kolektīvo ieguldījumu uzņēmums emitē ieguldījumu apliecības, kuras izveidotas kā kopīgs fonds, kuru pārvalda fonda pārvaldnieks, šīs regulas 1. pielikuma 6., 12., 13., 14., 15.2., 16. un 20. iedaļā/punktā minēto informāciju atklāj attiecībā uz fonda pārvaldnieku, turpretim šīs regulas 1. pielikuma 2., 4. un 18. punktā minēto informāciju atklāj attiecībā gan uz fondu, gan fonda pārvaldnieku.”


IV PIELIKUMS

6. pielikuma 11. iedaļu groza šādi:

1)

11.3.1. punktu aizstāj ar šādu:

“11.3.1. punkts

Vēsturiskajai gada finanšu informācijai jābūt neatkarīgi revidētai. Revīzijas ziņojumu sagatavo saskaņā ar Direktīvu 2006/43/EK un Regulu (ES) Nr. 537/2014.

Ja nepiemēro Direktīvu 2006/43/EK un Regulu (ES) Nr. 537/2014, vēsturiskajai finanšu informācijai jābūt saskaņā ar dalībvalstī piemērojamiem revīzijas standartiem vai līdzvērtīgu standartu revidētai vai tāda ziņojuma priekšmetam, kurā norāda, vai reģistrācijas dokumenta vajadzībām tā atspoguļo vai neatspoguļo patiesu un godīgu viedokli.”;

2)

iekļauj šādu 11.3.1.a punktu:

“11.3.1.a punkts

Ja apstiprinātie revidenti ir atteikušies sniegt revīzijas ziņojumus par vēsturisko finanšu informāciju vai ja tajos ir ierunas, atzinuma izmaiņas, atrunas vai apstākļu akcentējums, norāda attiecīgos iemeslus un tādas ierunas, izmaiņas, atrunas vai apstākļu akcentējumu ataino pilnā apjomā.”


V PIELIKUMS

7. pielikuma 11. iedaļu groza šādi:

1)

11.2.1. punktu aizstāj ar šādu:

“11.2.1. punkts

Vēsturiskajai gada finanšu informācijai jābūt neatkarīgi revidētai. Revīzijas ziņojumu sagatavo saskaņā ar Direktīvu 2006/43/EK un Regulu (ES) Nr. 537/2014.

Ja nepiemēro Direktīvu 2006/43/EK un Regulu (ES) Nr. 537/2014, vēsturiskajai finanšu informācijai jābūt saskaņā ar dalībvalstī piemērojamiem revīzijas standartiem vai līdzvērtīgu standartu revidētai vai tāda ziņojuma priekšmetam, kurā norāda, vai reģistrācijas dokumenta vajadzībām tā atspoguļo vai neatspoguļo patiesu un godīgu viedokli. Pretējā gadījumā reģistrācijas dokumentā jāiekļauj šāda informācija:

a)

viegli pamanāms paziņojums, izpaužot, kuri revīzijas standarti ir izmantoti;

b)

paskaidrojums par visām būtiskajām atkāpēm no starptautiskajiem revīzijas standartiem.”;

2)

iekļauj šādu 11.2.1.a punktu:

“11.2.1.a punkts

Ja apstiprinātie revidenti ir atteikušies sniegt revīzijas ziņojumus par vēsturisko finanšu informāciju vai ja tajos ir ierunas, atzinuma izmaiņas, atrunas vai apstākļu akcentējums, norāda attiecīgos iemeslus un tādas ierunas, izmaiņas, atrunas vai apstākļu akcentējumu ataino pilnā apjomā.”


VI PIELIKUMS

8. pielikuma 10. iedaļu groza šādi:

1)

10.2.1. punktu aizstāj ar šādu:

“10.2.1. punkts

Revīzijas ziņojums

Gada finanšu pārskatiem jābūt neatkarīgi revidētiem. Revīzijas ziņojumu sagatavo saskaņā ar Direktīvu 2006/43/EK un Regulu (ES) Nr. 537/2014.

Ja nepiemēro Direktīvu 2006/43/EK un Regulu (ES) Nr. 537/2014, gada finanšu pārskatiem jābūt saskaņā ar dalībvalstī piemērojamiem revīzijas standartiem vai līdzvērtīgu standartu revidētai vai tāda ziņojuma priekšmetam, kurā norāda, vai reģistrācijas dokumenta vajadzībām tā atspoguļo vai neatspoguļo patiesu un godīgu viedokli. Pretējā gadījumā reģistrācijas dokumentā jāiekļauj šāda informācija:

a)

viegli pamanāms paziņojums, izpaužot, kuri revīzijas standarti ir izmantoti;

b)

paskaidrojums par visām būtiskajām atkāpēm no starptautiskajiem revīzijas standartiem.”;

2)

iekļauj šādu 10.2.1.a punktu:

“10.2.1.a punkts

Ja apstiprinātie revidenti ir atteikušies sniegt revīzijas ziņojumus par gada finanšu pārskatiem vai ja tajos ir ierunas, atzinuma izmaiņas, atrunas vai apstākļu akcentējums, norāda attiecīgos iemeslus un tādas ierunas, izmaiņas, atrunas vai apstākļu akcentējumu ataino pilnā apjomā.”


VII PIELIKUMS

9. pielikuma 8. iedaļu groza šādi:

1)

8.2.a.3. punktu aizstāj ar šādu:

“8.2.a.3. punkts

Revīzijas ziņojums

Vēsturiskajai gada finanšu informācijai jābūt neatkarīgi revidētai. Revīzijas ziņojumu sagatavo saskaņā ar Direktīvu 2006/43/EK un Regulu (ES) Nr. 537/2014.

Ja nepiemēro Direktīvu 2006/43/EK un Regulu (ES) Nr. 537/2014, vēsturiskajai finanšu informācijai jābūt saskaņā ar dalībvalstī piemērojamiem revīzijas standartiem vai līdzvērtīgu standartu revidētai vai tāda ziņojuma priekšmetam, kurā norāda, vai reģistrācijas dokumenta vajadzībām tā atspoguļo vai neatspoguļo patiesu un godīgu viedokli. Pretējā gadījumā reģistrācijas dokumentā jāiekļauj šāda informācija:

a)

viegli pamanāms paziņojums, izpaužot, kuri revīzijas standarti ir izmantoti;

b)

paskaidrojums par visām būtiskajām atkāpēm no starptautiskajiem revīzijas standartiem.”;

2)

iekļauj šādu 8.2.a.4. punktu:

“8.2.a.4. punkts

Sniedz paziņojumu, ka iepriekšējo finanšu informācija ir revidēta. Ja apstiprinātie revidenti ir atteikušies sniegt revīzijas ziņojumus par vēsturisko finanšu informāciju vai ja tajos ir ierunas, atzinuma izmaiņas, atrunas vai apstākļu akcentējums, norāda attiecīgos iemeslus un tādas ierunas, izmaiņas, atrunas vai apstākļu akcentējumu ataino pilnā apjomā.”


VIII PIELIKUMS

Regulas 16. pielikumu groza šādi:

1)

4.1. punktu aizstāj ar šādu:

“4.1. punkts

a)

Apraksts par tādu vērtspapīru veidu, kategoriju un apjomu, kurus publiski piedāvā un/vai atļauj tirgot;

b)

starptautiskais to vērtspapīru identificēšanas numurs (ISIN), kurus publiski piedāvā un/vai atļauj tirgot.

B kategorija

C kategorija”;

2)

iekļauj šādu 7.3.a punktu:

“7.3.a punkts

(Tikai privātiem ieguldītājiem)

Ja kopsavilkumu daļēji aizstāj ar informāciju, kas izklāstīta Regulas (ES) Nr. 1286/2014 8. panta 3. punkta c)–i) apakšpunktā, ir jāatklāj visa šāda informācija tiktāl, ciktāl tā jau nav izpausta citur vērtspapīru aprakstā.

C kategorija”.


IX PIELIKUMS

24. pielikuma 5. iedaļu groza šādi:

1)

5.3.1. punktu aizstāj ar šādu:

“5.3.1. punkts

Vēsturiskajai gada finanšu informācijai jābūt neatkarīgi revidētai. Revīzijas ziņojumu sagatavo saskaņā ar Direktīvu 2006/43/EK un Regulu (ES) Nr. 537/2014.

Ja nepiemēro Direktīvu 2006/43/EK un Regulu (ES) Nr. 537/2014, vēsturiskajai finanšu informācijai jābūt saskaņā ar dalībvalstī piemērojamiem revīzijas standartiem vai līdzvērtīgu standartu revidētai vai tāda ziņojuma priekšmetam, kurā norāda, vai reģistrācijas dokumenta vajadzībām tā atspoguļo vai neatspoguļo patiesu un godīgu viedokli.”;

2)

iekļauj šādu 5.3.1a. punktu:

5.3.1.a punkts

Ja apstiprinātie revidenti ir atteikušies sniegt revīzijas ziņojumus par vēsturisko finanšu informāciju vai ja tajos ir ierunas, atzinuma izmaiņas, atrunas vai apstākļu akcentējums, norāda attiecīgos iemeslus un tādas ierunas, izmaiņas, atrunas vai apstākļu akcentējumu ataino pilnā apjomā.”


X PIELIKUMS

25. pielikuma 5. iedaļu groza šādi:

1)

5.3.1. punktu aizstāj ar šādu:

“5.3.1. punkts

Vēsturiskajai gada finanšu informācijai jābūt neatkarīgi revidētai. Revīzijas ziņojumu sagatavo saskaņā ar Direktīvu 2006/43/EK un Regulu (ES) Nr. 537/2014.

Ja nepiemēro Direktīvu 2006/43/EK un Regulu (ES) Nr. 537/2014, vēsturiskajai finanšu informācijai jābūt saskaņā ar dalībvalstī piemērojamiem revīzijas standartiem vai līdzvērtīgu standartu revidētai vai tāda ziņojuma priekšmetam, kurā norāda, vai reģistrācijas dokumenta vajadzībām tā atspoguļo vai neatspoguļo patiesu un godīgu viedokli.”;

2)

iekļauj šādu 5.3.1a. punktu:

“5.3.1.a punkts

Ja apstiprinātie revidenti ir atteikušies sniegt revīzijas ziņojumus par vēsturisko finanšu informāciju vai ja tajos ir ierunas, atzinuma izmaiņas, atrunas vai apstākļu akcentējums, norāda attiecīgos iemeslus un tādas ierunas, izmaiņas, atrunas vai apstākļu akcentējumu ataino pilnā apjomā.”


XI PIELIKUMS

Regulas 26. pielikumu groza šādi:

1)

2. iedaļu aizstāj ar šādu:

“2. IEDAĻA

APGROZĀMĀ KAPITĀLA PĀRSKATS UN KAPITALIZĀCIJAS UN PARĀDSAISTĪBU PĀRSKATS

Atklājot informāciju saskaņā ar šo iedaļu, tiek sniegta informācija par emitenta apgrozāmā kapitāla prasībām un tā kapitalizāciju un parādsaistībām.

2.1. punkts

Paziņojums par apgrozāmo kapitālu

Emitents paziņo, ka, pēc viņa domām, apgrozāmais kapitāls ir pietiekami liels, lai apmierinātu emitenta pašreizējās vajadzības, vai, ja tas ir nepietiekams, norāda, kā viņš grasās nodrošināt vajadzīgo apgrozāmā kapitāla papildu apjomu.

2.2. punkts

Tikai tādi emitenti, kuru tirgus kapitalizācija pārsniedz 200 000 000 EUR.

Kapitalizācija un parādsaistības

Paziņojums par kapitalizāciju un parādsaistībām (nodalot garantētās un negarantētās, nodrošinātās un nenodrošinātās parādsaistības), kas nav vecāks par 90 dienām, skaitot no dokumenta datēšanas dienas. Termins “parādsaistības” ietver arī netiešas un eventuālas parādsaistības.

Ja emitenta kapitalizācijas un parādsaistību stāvoklī notiek būtiskas izmaiņas 90 dienu periodā, sniedz papildu informāciju apraksta veidā par šādām izmaiņām vai atjauninot minētos skaitļus.”;

2)

iekļauj šādu 4.2. punktu:

“4.2. punkts

Ja tiek emitētas akcijas ar garantijām, informācija, kas minēta 20. panta 2. punktā.”;

3)

pievieno šādu 6. un 7. iedaļu:

“6. IEDAĻA

INFORMĀCIJA PAR PAMATĀ ESOŠAJĀM AKCIJĀM (ATTIECĪGĀ GADĪJUMĀ)

6.1. punkts

Ja piemērojams, 18. pielikumā minēto informāciju.

7. IEDAĻA

INFORMĀCIJA PAR PIEKRIŠANU (ATTIECĪGĀ GADĪJUMĀ)

7.1. punkts

Ja emitents vai par prospekta sagatavošanu atbildīgā persona piekrīt tā izmantošanai saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 5. panta 1. punkta otro daļu, šādu papildu informāciju:

a)

šīs regulas 22. pielikuma 1. un 2.A iedaļā minēto informāciju, ja piekrišanu sniedz vienam vai vairākiem konkrētiem finanšu starpniekiem;

b)

šīs regulas 22. pielikuma 1. un 2.B iedaļā minēto informāciju, ja piekrišanu sniedz visiem finanšu starpniekiem.”


XII PIELIKUMS

Regulas 27. pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 3. iedaļu groza šādi:

a)

dzēš 3.1.17. punktu;

b)

iekļauj šādu 3.2. punktu:

“3.2. punkts

Informācija par atvasinātajiem vērtspapīriem

Atvasināto vērtspapīru emisijas gadījumā – šāda informācija:

a)

20. panta 1. punktā minētajiem atvasinātajiem vērtspapīriem – minētajā punktā norādītā informācija;

b)

20. panta 2. punktā minētajiem atvasinātajiem vērtspapīriem – minētajā punktā norādītā informācija;

c)

20. panta 3. punktā minētajiem atvasinātajiem vērtspapīriem – minētajā punktā norādītā informācija.”;

 

2)

pievieno šādu 6. un 7. iedaļu:

“6. IEDAĻA

INFORMĀCIJA PAR PAMATĀ ESOŠAJĀM AKCIJĀM (ATTIECĪGĀ GADĪJUMĀ)

6.1. punkts

a)

Ja piemērojams, 26. pielikuma 2.1. un 2.2. punktā minēto informāciju attiecībā uz pamatā esošās akcijas emitentu.

b)

Ja piemērojams, 18. pielikumā minēto informāciju.

7. IEDAĻA

INFORMĀCIJA PAR PIEKRIŠANU (ATTIECĪGĀ GADĪJUMĀ)

7.1. punkts

Ja emitents vai par prospekta sagatavošanu atbildīgā persona piekrīt tā izmantošanai saskaņā ar Regulas (ES) 2017/1129 5. panta 1. punkta otro daļu, šādu papildu informāciju:

a)

šīs regulas 22. pielikuma 1. un 2.A iedaļā minēto informāciju, ja piekrišanu sniedz vienam vai vairākiem konkrētiem finanšu starpniekiem;

b)

šīs regulas 22. pielikuma 1. un 2.B iedaļā minēto informāciju, ja piekrišanu sniedz visiem finanšu starpniekiem.”


Top