EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1272

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/1272 (2020. gada 4. jūnijs), ar kuru groza un labo Deleģēto regulu (ES) 2019/979, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1129 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par finanšu pamatinformāciju prospekta kopsavilkumā, prospektu publicēšanu un klasificēšanu, vērtspapīru reklāmām, prospekta papildinājumiem un paziņojumu portālu (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2020/3502

OJ L 300, 14.9.2020, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1272/oj

14.9.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 300/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2020/1272

(2020. gada 4. jūnijs),

ar kuru groza un labo Deleģēto regulu (ES) 2019/979, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1129 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par finanšu pamatinformāciju prospekta kopsavilkumā, prospektu publicēšanu un klasificēšanu, vērtspapīru reklāmām, prospekta papildinājumiem un paziņojumu portālu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1129 (2017. gada 14. jūnijs) par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ Direktīvu 2003/71/EK (1), un jo īpaši tās 7. panta 13. punktu, 21. panta 13. punktu un 23. panta 7. punktu,

tā kā:

(1)

Trešo personu kapitāldaļās konvertējamu vai pret trešo personu kapitāldaļām apmaināmu vērtspapīru emitentiem pašlaik saskaņā ar Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2019/979 (2) tās 18. pantā uzskaitītajās situācijās ir prasīts publicēt prospekta papildinājumu. Turpretī Komisijas Deleģētajā regulā (ES) Nr. 382/2014 (3), kura tika aizstāta ar Deleģēto regulu (ES) 2019/979, šādiem emitentiem minētajās situācijās papildinājuma publicēšana nebija prasīta. Tā kā ir pierādījies, ka minētie noteikumi darbojas labi un ka tie nav ietekmējuši ieguldītāju aizsardzības līmeni, no Deleģētās regulas (ES) 2019/979 18. panta 1. punktā sniegtā saraksta būtu jāsvītro visas norādes uz trešo personu kapitāldaļās konvertējamu vai pret trešo personu kapitāldaļām apmaināmu vērtspapīru emitentiem.

(2)

Lai ieguldītājiem sniegtu salīdzinošu pārskatu par izmaiņām, kuras notikušas nefinanšu vienības, kas emitē pašu kapitāla vērtspapīrus, naudas plūsmas pārskatā, Deleģētās regulas (ES) 2019/979 I pielikuma 3. tabulā būtu jāiekļauj aile informācijai par naudas plūsmu divus gadus pirms prospekta publicēšanas gada.

(3)

Deleģētās regulas (ES) 2019/979 VII pielikuma 26. laukā attiecībā uz depozitārajiem sertifikātiem ir sniegts apzīmējums “DRCP”. Tomēr apzīmējumam minētajā laukā būtu jābūt “DPRS”, jo tas ir apzīmējums, kas izmantots Finanšu instrumentu atsauces datu sistēmā (FIADS), kuru saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 600/2014 (4) pārvalda Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI).

(4)

Tāpēc būtu attiecīgi jāgroza Deleģētā regula (ES) 2019/979.

(5)

Deleģētās regulas (ES) 2019/979 21. panta angļu, čehu, portugāļu un slovāku valodas redakcijā ir izlaists vārds, kas apgrūtina minētā noteikuma jēgas izpratni. Tāpēc šis noteikums būtu attiecīgi jālabo.

(6)

Šī regula balstās uz regulatīvo tehnisko standartu projektu, ko Komisijai iesniegusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde (EVTI).

(7)

Juridiskās noteiktības labad būtu jāparedz, ka kopsavilkumi tiem prospektiem, kuri ir apstiprināti laikā no 2019. gada 21. jūlija līdz 2020. gada 16. septembrim, ir derīgi līdz minēto prospektu derīguma termiņam.

(8)

Regula (ES) 2017/1129 un Deleģētā regula (ES) 2019/979 kļuva piemērojamas 2019. gada 21. jūlijā. Juridiskās noteiktības labad un nolūkā nodrošināt prospektu paziņošanas portāla pareizu darbību par šīs deleģētās regulas 1. panta 1., 3. un 4. punkta un 2. panta piemērošanas sākuma datumu būtu jānosaka tas pats datums, kāds paredzēts Regulā (ES) 2017/1129 un Deleģētajā regulā (ES) 2019/979.

(9)

Ņemot vērā šā jautājuma steidzamību un šīs regulas pamatā esošā regulatīvo standartu projekta ierobežoto tvērumu un ietekmi, EVTI nerīkoja atklātu sabiedrisko apspriešanu un arī neanalizēja potenciālās saistītās izmaksas un ieguvumus. EVTI pieprasīja saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 (5) 37. pantu izveidotās Vērtspapīru un tirgu nozares ieinteresēto personu grupas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Deleģētajā regulā (ES) 2019/979

Deleģēto regulu (ES) 2019/979 groza šādi:

1)

regulas 18. panta 1. punktu groza šādi:

a)

punkta a) apakšpunkta i) un ii) punktu aizstāj ar šādiem:

“i)

emitents, ja prospekts attiecas uz akcijām vai citiem akcijām līdzvērtīgiem pārvedamiem vērtspapīriem;

ii)

pamatā esošo akciju vai citu akcijām līdzvērtīgu pārvedamu vērtspapīru emitents tādu vērtspapīru gadījumā, kuri minēti Deleģētās regulas (ES) 2019/980 19. panta 2. punktā vai 20. panta 2. punktā;”;

b)

punkta d) apakšpunkta i) un ii) punktu aizstāj ar šādiem:

“i)

emitents, ja prospekts attiecas uz akcijām vai citiem akcijām līdzvērtīgiem pārvedamiem vērtspapīriem;

ii)

pamatā esošo akciju vai citu akcijām līdzvērtīgu pārvedamu vērtspapīru emitents, ja prospekts attiecas uz vērtspapīriem, kuri minēti Deleģētās regulas (ES) 2019/980 19. panta 2. punktā vai 20. panta 2. punktā;”;

c)

punkta e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“e)

trešās personas izsaka jaunu pārņemšanas piedāvājumu, kas definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2004/25/EK (*1) 2. panta 1. punkta a) apakšpunktā, vai kļūst pieejams jebkura pārņemšanas piedāvājuma iznākums attiecībā uz kādu no šiem:

i)

emitenta pašu kapitāls, ja prospekts attiecas uz akcijām vai citiem akcijām līdzvērtīgiem pārvedamiem vērtspapīriem;

ii)

pamatā esošo akciju vai citu akcijām līdzvērtīgu pārvedamu vērtspapīru emitenta pašu kapitāls, ja prospekts attiecas uz vērtspapīriem, kuri minēti Deleģētās regulas (ES) 2019/980 19. panta 2. punktā vai 20. panta 2. punktā;

iii)

depozitāro sertifikātu pamatā esošo akciju emitenta pašu kapitāls, ja prospektu sagatavo saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2019/980 6. un 14. pantu;

(*1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2004/25/EK (2004. gada 21. aprīlis) par pārņemšanas piedāvājumiem (OV L 142, 30.4.2004., 12. lpp.).”;"

d)

punkta f) apakšpunkta i) un ii) punktu aizstāj ar šādiem:

“i)

akcijām vai citiem akcijām līdzvērtīgiem pārvedamiem vērtspapīriem;

ii)

vērtspapīriem, kas minēti Deleģētās regulas (ES) 2019/980 19. panta 2. punktā;”;

e)

punkta h) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“h)

tāda prospekta gadījumā, kas attiecas uz akcijām vai citiem akcijām līdzvērtīgiem pārvedamiem vērtspapīriem, vai vērtspapīriem, kuri minēti Deleģētās regulas (ES) 2019/980 19. panta 2. punktā vai 20. panta 2. punktā, jaunas nozīmīgas finanšu saistības varētu radīt nozīmīgas bruto izmaiņas, kas definētas minētās deleģētās regulas 1. panta e) punktā;”;

2)

iekļauj šādu 22.a pantu:

22.a pants

Kopsavilkumi tiem prospektiem, kuri apstiprināti laikā no 2019. gada 21. jūlija līdz 2020. gada 16. septembrim un attiecas uz nefinanšu vienībām, kas emitē pašu kapitāla vērtspapīrus

Kopsavilkumi tiem prospektiem, kuros ir ietverta I pielikuma 3. tabulā minētā informācija un kuri ir apstiprināti laikā no 2019. gada 21. jūlija līdz 2020. gada 16. septembrim, ir derīgi līdz minēto prospektu derīguma termiņam.”;

3)

regulas I pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas 1. pielikumu;

4)

regulas VII pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas 2. pielikumu.

2. pants

Labojumi Deleģētajā regulā (ES) 2019/979

(Uz latviešu valodas versiju neattiecas.)

3. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Tomēr 1. panta 1., 3. un 4. punktu un 2. pantu piemēro no 2019. gada 21. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 4. jūnijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 168, 30.6.2017., 12. lpp.

(2)  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/979 (2019. gada 14. marts), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/1129 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par finanšu pamatinformāciju prospekta kopsavilkumā, prospektu publicēšanu un klasificēšanu, vērtspapīru reklāmām, prospekta papildinājumiem un paziņojumu portālu un ar ko atceļ Komisijas Deleģēto regulu (ES) Nr. 382/2014 un Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2016/301 (OV L 166, 21.6.2019., 1. lpp.).

(3)  Komisijas Deleģētā regula (ES) Nr. 382/2014 (2014. gada 7. marts), ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/71/EK attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem prospekta papildinājumu publicēšanai (OV L 111, 15.4.2014., 36. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 600/2014 (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).


1. PIELIKUMS

Deleģētās regulas (ES) 2019/979 I pielikuma 3. tabulu aizstāj ar šādu:

“3. tabula

Naudas plūsmas pārskats nefinanšu vienībām (pašu kapitāla vērtspapīri)

 

Gads

–1. gads

–2. gads

Starpperioda rādītājs

Salīdzinošais starpperioda rādītājs par to pašu periodu iepriekšējā gadā

* Attiecīgās neto naudas plūsmas no pamatdarbības un/vai naudas plūsmas no ieguldījumu darbībām, un/vai nauda no finansēšanas darbībām

 

 

 

 

 


2. PIELIKUMS

Deleģētās regulas (ES) 2019/979 VII pielikuma 1. tabulā ailes “Ziņošanai izmantojamais formāts un standarts” 26. ierakstā “DRCP” aizstāj ar “DPRS”.


Top