EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0690

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/690 (2019. gada 17. decembris), ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/429 piemērošanas noteikumus attiecībā uz sarakstā norādītajām slimībām, kurām piemēro Savienības līmeņa uzraudzības programmas, šādu programmu ģeogrāfisko darbības jomu un tām sarakstā norādītajām slimībām, attiecībā uz kurām nodalījumiem var noteikt statusu “brīvs no slimības” (Dokuments attiecas uz EEZ) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ L 174, 3.6.2020, p. 341–344 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/690/oj

3.6.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 174/341


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/690

(2019. gada 17. decembris),

ar ko nosaka Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/429 piemērošanas noteikumus attiecībā uz sarakstā norādītajām slimībām, kurām piemēro Savienības līmeņa uzraudzības programmas, šādu programmu ģeogrāfisko darbības jomu un tām sarakstā norādītajām slimībām, attiecībā uz kurām nodalījumiem var noteikt statusu “brīvs no slimības”

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta Regulu (ES) 2016/429 par pārnēsājamām dzīvnieku slimībām un ar ko groza un atceļ konkrētus aktus dzīvnieku veselības jomā (“Dzīvnieku veselības tiesību akts”) (1), jo īpaši tās 30. panta 1. punkta a) apakšpunktu un 37. panta 4. punkta pirmās daļas b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Regula (ES) 2016/429 nosaka profilakses un kontroles noteikumus attiecībā uz slimībām, kas ir pārnēsājamas uz dzīvniekiem vai uz cilvēkiem, arī noteikumus par uzraudzību, izskaušanu un statusa “brīvs no slimības” piešķiršanu nodalījuma līmenī.

(2)

Ar Regulu (ES) 2016/429 ir izveidots saskaņots saraksts ar pārnēsājamām dzīvnieku slimībām (“sarakstā norādītās slimības”), kas Savienībā – visā Savienības teritorijā vai tikai kādās tās daļās – apdraud dzīvnieku vai sabiedrības veselību.

(3)

Attiecībā uz noteiktām sarakstā norādītajām slimībām Regulas (ES) 2016/429 28. pants paredz Savienības līmeņa uzraudzības programmas. Minētās regulas 30. pants paredz ar īstenošanas aktu noteikt, kurām no sarakstā norādītajām slimībām Savienības līmeņa uzraudzības programmas jāpiemēro, tostarp šādu programmu ģeogrāfisko darbības jomu.

(4)

Regula (ES) 2016/429 no 2021. gada 21. aprīļa atceļ Padomes Direktīvu 2005/94/EK (2). Direktīva 2005/94/EK paredz obligātas uzraudzības programmas attiecībā uz putnu gripu mājputniem un savvaļas putniem. Dzīvnieku veselību ietekmē augsti patogēniskā putnu gripa, tāpēc, lai visā Savienībā varētu nodrošināt augstu uzraudzības līmeni, obligātās putnu gripas uzraudzības programmas joprojām ir būtiskas. Šajās programmās būtu jāiekļauj arī uzraudzība noteiktās vietās, kurās ir paaugstināts risks, ka mazpatogēniskās putnu gripas vīrusi mutācijas rezultātā pārtaps par augsti patogēniskās putnu gripas vīrusiem. Putnu gripas uzraudzība arī vairo zināšanas par vīrusiem, kas var radīt zoonozes risku. Tāpēc šis pienākums būtu jāatspoguļo Regulā (ES) 2016/429, to iekļaujot Savienības līmeņa putnu gripas uzraudzības programmās.

(5)

Atbilstoši Regulā (ES) 2016/429 dotajam saskaņotajam pārnēsājamu dzīvnieku slimību sarakstam izšķir augsti patogēnisko putnu gripu un mazpatogēniskās putnu gripas vīrusa infekciju. Lai nodrošinātu konsekvenci, šis šķīrums būtu jāatspoguļo Savienības līmeņa uzraudzības programmu darbības jomā.

(6)

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/689 (3) citstarp nosaka kritērijus, pēc kādiem konstatē, uz kurām sarakstā norādītajām slimībām ir attiecināmas Savienības līmeņa uzraudzības programmas, kā arī šo programmu saturu. Augsti patogēniskā putnu gripa un mazpatogēniskā putnu gripas vīrusa infekcija minētajiem kritērijiem atbilst.

(7)

Regulas (ES) 2016/429 37. pants dalībvalstīm dod tiesības pieteikties uz to, lai attiecībā uz noteiktām sarakstā norādītajām slimībām, uz kurām izdarīta atsauce minētās regulas 9. panta 1. punkta a), b) un c) apakšpunktā, nodalījumiem tiktu atzīts statuss “brīvs no slimības”. Ar īstenošanas aktu būtu jānosaka, attiecībā uz kurām no šīm sarakstā norādītajām slimībām nodalījumiem var noteikt statusu “brīvs no slimības”.

(8)

Regula (ES) 2016/429 no 2021. gada 21. aprīļa atceļ Padomes Direktīvu 2006/88/EK (4). Direktīva 2006/88/EK paredz saskaņā ar Pasaules Dzīvnieku veselības organizācijas (OIE) izdoto Ūdensdzīvnieku veselības kodeksu noteikt, kuri iecirkņi [nodalījumi] ir brīvi no sarakstā iekļautām ūdensdzīvnieku slimībām. Lai nodalījumiem būtu vieglāk saglabāt statusu “brīvs no slimības”, attiecībā uz sarakstā norādītajām slimībām, ko Regulas (ES) 2016/429 ietvaros var noteikt par tādām, attiecībā uz kurām nodalījumiem var noteikt statusu “brīvs no slimības”, būtu pēc iespējas jāizmanto iepriekš minētajā slimību sarakstā iekļautās ūdensdzīvnieku slimības.

(9)

Regulas (ES) 2016/429 noteikumi, kas reglamentē šajā regulā ietvertos jautājumus, ir piemērojami no 2021. gada 21. aprīļa, tāpēc arī šai regulai būtu jābūt piemērojamai no tā paša datuma.

(10)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Sarakstā norādītās slimības, kurām piemērojamas Savienības līmeņa uzraudzības programmas saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 28. pantu, un šādu programmu ģeogrāfiskā darbības joma ir nosauktas šīs regulas I pielikumā.

2. pants

Sarakstā norādītās slimības, attiecībā uz kurām nodalījumiem var noteikt statusu “brīvs no slimības” saskaņā ar Regulas (ES) 2016/429 37. pantu, ir nosauktas šīs regulas II pielikumā.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2021. gada 21. aprīļa.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 17. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 84, 31.3.2016., 1. lpp.

(2)  Padomes 2005. gada 20. decembra Direktīva 2005/94/EK, ar ko paredz Kopienas pasākumus putnu gripas kontrolei un atceļ Direktīvu 92/40/EEK (OV L 10, 14.1.2006., 16. lpp.).

(3)  Komisijas 2019. gada 17. decembra Deleģētā Regula (ES) 2020/689, ar ko attiecībā uz noteikumiem par noteiktu sarakstā norādītu un jaunradušos slimību uzraudzību, izskaušanas programmām un statusu “brīvs no slimības” papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/429 (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 211. lpp.).

(4)  Padomes 2006. gada 24. oktobra Direktīva 2006/88/EK par akvakultūras dzīvniekiem un to produktiem izvirzītajām dzīvnieku veselības prasībām, kā arī par konkrētu ūdensdzīvnieku slimību profilaksi un kontroli (OV L 328, 24.11.2006., 14. lpp.).


I PIELIKUMS

SARAKSTĀ NORĀDĪTĀS SLIMĪBAS, KURĀM PIEMĒROJAMAS SAVIENĪBAS LĪMEŅA UZRAUDZĪBAS PROGRAMMAS

SAVIENĪBAS LĪMEŅA UZRAUDZĪBAS PROGRAMMU ĢEOGRĀFISKĀ DARBĪBAS JOMA

Augsti patogēniskā putnu gripa

Visa dalībvalsts teritorija

Mazpatogēniskā putnu gripas vīrusa infekcija

Visa dalībvalsts teritorija


II PIELIKUMS

SARAKSTĀ NORĀDĪTĀS SLIMĪBAS, ATTIECĪBĀ UZ KURĀM NODALĪJUMIEM VAR NOTEIKT STATUSU “BRĪVS NO SLIMĪBAS”

Epizootiskā hematopoētiskā nekroze

Virusālā hemorāģiskā septicēmija

Infekciozā hematopoētiskā nekroze

Inficēšanās ar lašu infekciozās anēmijas vīrusu, kura genotipa izteikti polimorfiskajā reģionā (HPR) ir delēcijas

Microcytos mackini infekcija

Perkinsus marinus infekcija

Bonamia ostreae infekcija

Bonamia exitiosa infekcija

Marteilioze

Tauras sindroma vīrusa infekcija

Dzeltenās galvas vīrusa infekcija

Balto plankumu sindroma vīrusa infekcija


Top