EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0625

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/625 (2020. gada 6. maijs), ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2019/1793 par to oficiālo kontroļu pagaidu pastiprināšanu un ārkārtas pasākumiem, kas attiecas uz noteiktu preču ievešanu Savienībā no konkrētām trešām valstīm, un ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/625 un (EK) Nr. 178/2002, un ar ko atceļ Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2015/943 un Komisijas Īstenošanas lēmumu 2014/88/ES (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2020/2812

OJ L 144, 7.5.2020, p. 13–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/625/oj

7.5.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 144/13


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/625

(2020. gada 6. maijs),

ar ko groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2019/1793 par to oficiālo kontroļu pagaidu pastiprināšanu un ārkārtas pasākumiem, kas attiecas uz noteiktu preču ievešanu Savienībā no konkrētām trešām valstīm, un ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/625 un (EK) Nr. 178/2002, un ar ko atceļ Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2015/943 un Komisijas Īstenošanas lēmumu 2014/88/ES

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulu (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (1), un jo īpaši tās 53. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) un ii) punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 15. marta Regulu (ES) 2017/625 par oficiālajām kontrolēm un citām oficiālajām darbībām, kuras veic, lai nodrošinātu, ka tiek piemēroti pārtikas un barības aprites tiesību akti, noteikumi par dzīvnieku veselību un labturību, augu veselību un augu aizsardzības līdzekļiem, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 999/2001, (EK) Nr. 396/2005, (EK) Nr. 1069/2009, (EK) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 un (ES) 2016/2031, Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2005 un (EK) Nr. 1099/2009 un Padomes Direktīvas 98/58/EK, 1999/74/EK, 2007/43/EK, 2008/119/EK un 2008/120/EK un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 854/2004 un (EK) Nr. 882/2004, Padomes Direktīvas 89/608/EEK, 89/662/EEK, 90/425/EEK, 91/496/EEK, 96/23/EK, 96/93/EK un 97/78/EK un Padomes Lēmumu 92/438/EEK (Oficiālo kontroļu regula) (2), un jo īpaši tās 47. panta 2. punkta pirmās daļas b) apakšpunktu un 54. panta 4. punkta pirmās daļas a) un b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1793 (3) nosaka noteikumus par to oficiālo kontroļu pagaidu pastiprināšanu, kas attiecas uz noteiktu tās I pielikumā norādīto preču ievešanu Savienībā no konkrētām trešām valstīm, un īpašus nosacījumus, kas sakarā ar risku, kuru rada kontaminācija ar aflatoksīniem, pesticīdu atliekām, pentahlorfenolu un dioksīniem un mikrobioloģiska kontaminācija, reglamentē noteiktas minētās regulas II pielikumā norādītās pārtikas un barības ievešanu Savienībā no konkrētām trešām valstīm.

(2)

Atsevišķu kategoriju pārtikas un barības sūtījumiem Īstenošanas regulu (ES) 2019/1793 nepiemēro, ja vien to bruto masa nepārsniedz 30 kg. Apdraudējums ir saistīts ar pašiem produktiem, nevis ar to tiešo taru vai iepakojumu, tāpēc šim masas ierobežojumam būtu jāattiecas tikai uz pašiem produktiem. Tāpēc būtu lietderīgi grozīt Īstenošanas regulas (ES) 2019/1793 1. panta 3. punktu un tajā atsauci uz masu aizstāt ar atsauci uz neto masu.

(3)

Īstenošanas regulas (ES) 2019/1793 12. pants paredz, ka minētās regulas I un II pielikumā sniegtie saraksti regulāri, ne retāk kā reizi sešos mēnešos, jāpārskata, lai ņemtu vērā jaunu informāciju par riskiem un neatbilstību.

(4)

Neseno ar Regulu (EK) Nr. 178/2002 izveidotajā ātrās brīdināšanas sistēmā pārtikas un barības jomā (RASFF) paziņoto ar pārtiku saistīto incidentu sastopamība un nozīmīgums un informācija par oficiālajām kontrolēm, ko dalībvalstis veikušas attiecībā uz nedzīvnieku izcelsmes pārtiku un barību un arī saskaņā ar Komisijas Regulas (EK) Nr. 669/2009 (4) 15. pantu Komisijai divreiz 2019. gadā iesniegtie dalībvalstu ziņojumi par nedzīvnieku izcelsmes pārtikas un barības sūtījumiem liecina, ka Īstenošanas regulas (ES) 2019/1793 I un II pielikumā sniegtie saraksti būtu jāgroza.

(5)

Proti, kas attiecas uz apelsīnu, mandarīnu, klementīnu, vilkingu un tamlīdzīgu citrusaugļu hibrīdu sūtījumiem no Turcijas, no sistēmā RASFF saņemtajiem paziņojumiem iegūtie dati, kā arī informācija par dalībvalstu veiktajām oficiālajām kontrolēm rāda, ka sakarā ar iespējamu kontamināciju ar pesticīdu atliekām veidojas jauni riski cilvēka veselībai, tādēļ būtu vajadzīgas pastiprināta līmeņa oficiālās kontroles. Turklāt, kas attiecas uz garšvielu maisījumiem no Pakistānas, no sistēmā RASFF saņemtajiem paziņojumiem iegūtie dati, kā arī informācija par dalībvalstu veiktajām oficiālajām kontrolēm rāda, ka sakarā ar iespējamu kontamināciju ar aflatoksīnu veidojas jauni riski cilvēka veselībai, tādēļ būtu vajadzīgas pastiprināta līmeņa oficiālās kontroles. Tāpēc Īstenošanas regulas (ES) 2019/1793 I pielikumā būtu jāiekļauj ieraksti par šādiem sūtījumiem.

(6)

Ņemot vērā, ka dalībvalstis, 2019. gada pirmajā pusgadā veicot oficiālās kontroles saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 669/2009, ir bieži konstatējušas neatbilstību attiecīgajām Savienības tiesību aktos paredzētajām prasībām, būtu lietderīgi biežāk veikt identitātes kontrolpārbaudes un fiziskās kontrolpārbaudes attiecībā uz pupiņām no Kenijas un rozīnēm un granātāboliem no Turcijas. Tāpēc Īstenošanas regulas (ES) 2019/1793 I pielikuma ieraksti par minētajiem sūtījumiem būtu attiecīgi jāgroza.

(7)

Sesamum sēklām no Sudānas un Ugandas jau attiecīgi kopš 2017. gada jūlija un janvāra piemēro pastiprināta līmeņa oficiālās kontroles attiecībā uz Salmonella klātbūtni. Šo pārtikas produktu oficiālās kontroles, ko veikušas dalībvalstis, rāda, ka kopš pastiprināta līmeņa oficiālo kontroļu ieviešanas neatbilstības līmenis ir palielinājies. Minētie rezultāti liecina, ka šādu pārtikas produktu ievešana Savienībā rada nopietnu risku cilvēka veselībai.

(8)

Tāpēc, lai Savienībā aizsargātu cilvēka veselību, papildus pastiprināta līmeņa oficiālajām kontrolēm ir jāparedz īpaši nosacījumi attiecībā uz Sesamum sēklām no Sudānas un Ugandas. Proti, visiem Sesamum sēklu sūtījumiem no Sudānas un Ugandas būtu līdzi jābūt oficiālam sertifikātam, kas apliecina, ka visi paraugu ņemšanas un analīzes rezultāti apstiprina, ka 25 gramos Salmonella nav konstatēta. Šīs paraugu ņemšanas un analīzes rezultātiem būtu jābūt pievienotiem minētajam sertifikātam. Tāpēc ieraksti par Sesamum sēklām no Sudānas un Ugandas būtu jāsvītro no Īstenošanas regulas (ES) 2019/1793 I pielikuma un jāiekļauj tās II pielikumā.

(9)

Turklāt Capsicum sugu pipariem (izņemot dārzeņpiparus) no Indijas un Pakistānas pastiprināta līmeņa oficiālās kontroles attiecībā uz pesticīdu atlieku klātbūtni piemēro jau kopš 2018. gada janvāra. Šo kontroļu biežums 2019. gada janvārī jau tika palielināts no 10 % līdz 20 %, jo bija liela neatbilstība attiecīgajām prasībām, kas paredzētas Savienības tiesību aktos. Dalībvalstu veiktās šo pārtikas produktu oficiālās kontroles liecina, ka attiecībā uz Capsicum sugu pipariem (izņemot dārzeņpiparus) no Indijas neatbilstības līmenis ir pastāvīgi augsts un ka kopš pastiprināta līmeņa oficiālo kontroļu ieviešanas attiecībā uz Capsicum sugu pipariem (izņemot dārzeņpiparus) no Pakistānas neatbilstības līmenis ir audzis. Kopš pastiprināta līmeņa oficiālo kontroļu ieviešanas par šīm abām precēm ir izsūtīti vairāki RASFF paziņojumi. Minētie rezultāti liecina, ka minēto pārtikas produktu ievešana Savienībā rada nopietnu risku cilvēka veselībai.

(10)

Tāpēc, lai Savienībā aizsargātu cilvēka veselību, attiecībā uz Capsicum sugu pipariem (izņemot dārzeņpiparus) no Indijas un Pakistānas papildus pastiprināta līmeņa oficiālajām kontrolēm ir jāparedz īpaši nosacījumi. Proti, visiem piparu (izņemot dārzeņpiparus) sūtījumiem no Indijas un Pakistānas līdzi būtu jābūt oficiālam sertifikātam, kas apliecina, ka no produktiem ir paņemti paraugi, kas analizēti attiecībā uz pesticīdu atliekām, un ka visi rezultāti apstiprina, ka attiecīgie maksimālie pesticīdu atlieku līmeņi nav pārsniegti. Šīs paraugu ņemšanas un analīzes rezultātiem būtu jābūt pievienotiem minētajam sertifikātam. Tāpēc ieraksti par Capsicum sugu pipariem (izņemot dārzeņpiparus) no Indijas un Pakistānas būtu jāsvītro no Īstenošanas regulas (ES) 2019/1793 I pielikuma un jāiekļauj tās II pielikumā.

(11)

Attiecībā uz karija lapām no Indijas neatbilstība attiecīgajām prasībām, kas paredzētas Savienības tiesību aktos, dalībvalstu veiktajās oficiālajās kontrolēs tiek konstatēta retāk. Tāpēc būtu lietderīgi ierakstu par karija lapām no Indijas no Īstenošanas regulas (ES) 2019/1793 II pielikuma svītrot un iekļaut tās I pielikumā. Ņemot vērā, ka minētajā trešā valstī šai precei vairs netiks piemērotas prasības attiecībā uz oficiālo sertificēšanu un paraugu ņemšanu un analīzi pesticīdu atlieku noteikšanai, būtu lietderīgi, ja šīs preces identitātes un fiziskās kontrolpārbaudes tiktu veiktas biežāk.

(12)

Attiecībā uz avenēm no Serbijas, žāvētām aprikozēm un citādi sagatavotām vai konservētām aprikozēm no Turcijas un citroniem no Turcijas pieejamā informācija liecina, ka kopumā ir apmierinoša atbilstība attiecīgajām nekaitīguma prasībām, kas paredzētas Savienības tiesību aktos, un ka pastiprināta līmeņa oficiālās kontroles attiecībā uz tām vairs nav pamatotas. Tāpēc Īstenošanas regulas (ES) 2019/1793 I pielikumā ieraksti par minētajām precēm būtu jāsvītro.

(13)

Kombinētās nomenklatūras kods, kas Īstenošanas regulas (ES) 2019/1793 I un II pielikumā norādīts Sesamum sēklām, ietver neapstrādātas un apstrādātas Sesamum sēklas. No riska pārvaldības viedokļa būtu lietderīgi, ja Īstenošanas regulas (ES) 2019/1793 I un II pielikumā būtu iekļautas gan neapstrādātas, gan apstrādātas Sesamum sēklas, jo neapstrādātas vai apstrādātas Sesamum sēklas rada vienādu risku, it īpaši Īstenošanas regulas (ES) 2019/1793 I un II pielikumā minēto izcelsmes valstu gadījumā. Tāpēc Īstenošanas regulas (ES) 2019/1793 I un II pielikumā visi preču apraksti, kas attiecas uz Sesamum sēklām, būtu jāgroza tā, lai tie aptvertu gan neapstrādātas, gan apstrādātas Sesamum sēklas. Turklāt, lai preču apraksts precīzāk atbilstu aprakstam, kas minēts Kombinētās nomenklatūras kodam Padomes Regulā (EEK) Nr. 2658/87 (5), šie produkti Īstenošanas regulas (ES) 2019/1793 I un II pielikumā būtu jānosauc tikai par “Sesamum sēklām”, nevis par “sezama sēklām (Sesamum sēklām)”.

(14)

Zemesriekstu milti un rupjmaluma milti rada tādu pašu risku kā tās šīs pārtikas un barības formas, kas patlaban norādītas Īstenošanas regulas (ES) 2019/1793 I un II pielikumā. Tāpēc Īstenošanas regulas (ES) 2019/1793 I un II pielikumā visi ieraksti par zemesriekstiem būtu jāgroza, lai tie aptvertu zemesriekstu miltus un rupjmaluma miltus.

(15)

Līdzīgi arī eļļas rauši un citi cietie atlikumi, arī sasmalcināti vai granulēti, kas iegūti, ekstrahējot zemesriekstu eļļu, rada tādu pašu risku kā Īstenošanas regulas (ES) 2019/1793 I un II pielikumā norādītās šīs preces formas. Vairākos Īstenošanas regulas (ES) 2019/1793 I pielikuma ierakstos par zemesriekstiem iepriekš minētā forma nav iekļauta. Tāpēc visus Īstenošanas regulas (ES) 2019/1793 I pielikuma ierakstus par zemesriekstiem būtu lietderīgi grozīt, lai tie aptvertu eļļas raušus un citus cietos atlikumus, arī sasmalcinātus vai granulētus, kas iegūti, ekstrahējot zemesriekstu eļļu.

(16)

Kombinētās nomenklatūras kodi, kas norādīti Capsicum sugu pipariem (dārzeņpipariem vai citiem) attiecīgi no Šrilankas un Indijas un aprikozēm, citādi sagatavotām vai konservētām, no Uzbekistānas, Īstenošanas regulā (ES) 2019/1793 būtu jāgroza, lai nodrošinātu atbilstību šo preču aprakstam, kas dots minētās regulas I un II pielikumā.

(17)

Konsekvences un skaidrības labad Īstenošanas regulas (ES) 2019/1793 I pielikumu un II pielikumu būtu lietderīgi pilnībā aizstāt.

(18)

Komisijas Īstenošanas lēmums 2014/88/ES (6) aizliedz Savienībā importēt Bangladešā cēlušos vai no Bangladešas sūtītus pārtikas produktus, kuri satur beteļauga lapas vai no tām sastāv. Lēmums tika pieņemts pēc tam, kad sistēmā RASFF tika iesniegti daudzi paziņojumi par to, ka pārtikas produktos no Bangladešas, kuri satur beteļauga (Piper betle, plašāk pazīstams kā “betele”) lapas vai no tām sastāv, ir konstatēta dažādu salmonellas celmu, arī Salmonella Typhimurium, klātbūtne.

(19)

Bangladeša nav iesniegusi apmierinošu rīcības plānu. Tāpēc nevar pieņemt, ka Bangladešas nodrošinātās garantijas ir pietiekamas, lai novērstu iepriekš konstatēto nopietno risku cilvēka veselībai. Šā iemesla dēļ ar Īstenošanas lēmumu 2014/88/ES noteiktie ārkārtas pasākumi būtu jāturpina.

(20)

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2015/943 (7) apturēja ar KN kodiem 0713 39 00, 0713 35 00 un 0713 90 00 deklarētu Nigērijas izcelsmes kaltētu pupiņu importu Savienībā, jo tajās pastāvīgi tika konstatēts dihlorvoss. Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1256 (8) Īstenošanas regulas (ES) 2015/943 piemērošanas termiņu pagarināja līdz 2022. gada 30. jūnijam, lai Nigērija varētu īstenot attiecīgos riska pārvaldības pasākumus un nodrošināt nepieciešamās garantijas.

(21)

Īstenošanas regulā (ES) 2019/1793, Īstenošanas lēmumā 2014/88/ES un Īstenošanas regulā (ES) 2015/943 paredzētie noteikumi pēc būtības ir saistīti, jo tie visi attiecas uz tādu papildu pasākumu noteikšanu, kuri kāda konstatēta riska dēļ reglamentē konkrētas pārtikas un barības ievešanu Savienībā no konkrētām trešām valstīm un kurus piemēro atkarībā no riska nopietnības. Tāpēc attiecīgo noteikumu pareizu un visaptverošu piemērošanu būtu lietderīgi atvieglot ar to, ka noteikumus par noteiktas nedzīvnieku izcelsmes pārtikas un barības oficiālo kontroļu pagaidu pastiprināšanu un attiecīgajiem ārkārtas pasākumiem iekļauj vienā aktā. Tāpēc Īstenošanas lēmums 2014/88/ES un Īstenošanas regula (ES) 2015/943 būtu jāatceļ un to noteikumi būtu jāpārceļ uz Īstenošanas regulu (ES) 2019/1793, kura būtu arī attiecīgi jāgroza.

(22)

Juridiskās noteiktības labad būtu lietderīgi paredzēt, ka tos Sesamum sēklu sūtījumus no Sudānas un Ugandas un tos Capsicum sugu piparu (izņemot dārzeņpiparus) sūtījumus no Indijas un Pakistānas, kuriem nav līdzi oficiāla sertifikāta un paraugu ņemšanas un analīzes rezultātu, dalībvalstis drīkst atļaut ievest Savienībā, ja tie no izcelsmes valsts vai no nosūtīšanas valsts (ja tā atšķiras no izcelsmes valsts) ir izvesti pirms šīs regulas spēkā stāšanās dienas.

(23)

Tāpēc Īstenošanas regula (ES) 2019/1793 būtu attiecīgi jāgroza.

(24)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Īstenošanas regulā (ES) 2019/1793

Īstenošanas regulu (ES) 2019/1793 groza šādi:

1)

regulas 1. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktā iekļauj šādu ba) apakšpunktu:

“ba)

apturēt IIa pielikuma sarakstā norādītās pārtikas un barības ievešanu Savienībā;”;

b)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   Zemāk norādīto kategoriju pārtikas un barības sūtījumiem, kas minēti 1. punkta a) un b) apakšpunktā, šo regulu piemēro tikai tad, ja to neto masa pārsniedz 30 kg:

a)

tādas pārtikas un barības sūtījumiem, ko nosūta kā tirdzniecības paraugus, laboratorijas paraugus vai izstāžu eksponātus un ko nav paredzēts laist tirgū;

b)

tādas pārtikas un barības sūtījumiem, kas ir pasažieru personiskajā bagāžā un ir paredzēta privātam patēriņam vai lietošanai;

c)

fiziskām personām sūtītiem nekomerciāliem tādas pārtikas un barības sūtījumiem, ko nav paredzēts laist tirgū;

d)

zinātniskiem mērķiem paredzētas pārtikas un barības sūtījumiem.”;

2)

regulas 3. iedaļas virsrakstu aizstāj ar šādu:

“ĪPAŠI NOSACĪJUMI, KAS REGLAMENTĒ NOTEIKTAS PĀRTIKAS UN BARĪBAS IEVEŠANU SAVIENĪBĀ NO KONKRĒTĀM TREŠĀM VALSTĪM UN ŠĪS IEVEŠANAS APTURĒŠANU”;

3)

iekļauj šādu 11.a pantu:

“11.a pants

Ievešanas Savienībā apturēšana

1.   Dalībvalstis aizliedz IIa pielikuma sarakstā norādītās pārtikas un barības ievešanu Savienībā.

2.   Šā panta 1. punktu piemēro pārtikai un barībai, ko paredzēts laist Savienības tirgū, un pārtikai un barībai, kas paredzēta privātai lietošanai vai patēriņam Savienības muitas teritorijā.”;

4)

regulas I un II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu;

5)

iekļauj IIa pielikumu, kas atbilst šīs regulas pielikumam.

2. pants

Atcelšana

1.   Īstenošanas regulu (ES) 2015/943 un Īstenošanas lēmumu 2014/88/ES atceļ.

2.   Atsauces uz minētajiem atceltajiem aktiem uzskata par atsaucēm uz Īstenošanas regulu (ES) 2019/1793.

3. pants

Pārejas pasākumi

Tos Sesamum sēklu sūtījumus no Sudānas un Ugandas un tos Capsicum sugu piparu (izņemot dārzeņpiparus) sūtījumus no Indijas un Pakistānas, kas no izcelsmes valsts vai no nosūtīšanas valsts (ja tā atšķiras no izcelsmes valsts) ir izvesti pirms šīs regulas spēkā stāšanās dienas, drīkst ievest Savienībā bez Īstenošanas regulas (ES) 2019/1793 10. un 11. pantā paredzētajiem paraugu ņemšanas un analīzes rezultātiem un oficiālā sertifikāta.

4. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 6. maijā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

(2)  OV L 95, 7.4.2017., 1. lpp.

(3)  Komisijas 2019. gada 22. oktobra Īstenošanas regula (ES) 2019/1793 par to oficiālo kontroļu pagaidu pastiprināšanu un ārkārtas pasākumiem, kas attiecas uz noteiktu preču ievešanu Savienībā no konkrētām trešām valstīm, un ar kuru īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/625 un (EK) Nr. 178/2002 un atceļ Komisijas Regulas (EK) Nr. 669/2009, (ES) Nr. 884/2014, (ES) 2015/175, (ES) 2017/186 un (ES) 2018/1660 (OV L 277, 29.10.2019., 89. lpp.).

(4)  Komisija 2009. gada 24. jūlija Regula (EK) Nr. 669/2009, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 882/2004 saistībā ar dzīvnieku barības un pārtikas, kas nav dzīvnieku izcelsmes barība un pārtika, pastiprinātu importa oficiālo kontroli un groza Lēmumu 2006/504/EK (OV L 194, 25.7.2009., 11. lpp.).

(5)  Padomes 1987. gada 23. jūlija Regula (EEK) Nr. 2658/87 par tarifu un statistikas nomenklatūru un kopējo muitas tarifu (OV L 256, 7.9.1987., 1. lpp.).

(6)  Komisijas 2014. gada 13. februāra Īstenošanas lēmums 2014/88/ES, ar ko uz laiku pārtrauc importēt no Bangladešas pārtikas produktus, kas satur vai sastāv no beteļauga lapām (Piper betle) (OV L 45, 15.2.2014., 34. lpp.).

(7)  Komisijas 2015. gada 18. jūnija Īstenošanas regula (ES) 2015/943 par ārkārtas pasākumiem, ar ko pārtrauc kaltētu pupiņu importu no Nigērijas un groza Regulas (EK) Nr. 669/2009 I pielikumu (OV L 154, 19.6.2015., 8. lpp.).

(8)  Komisijas 2019. gada 23. jūlija Īstenošanas regula (ES) 2019/1256, ar kuru attiecībā uz piemērošanas termiņa pagarināšanu groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2015/943 par ārkārtas pasākumiem, ar ko pārtrauc kaltētu pupiņu importu no Nigērijas (OV L 196, 24.7.2019., 3. lpp.).


PIELIKUMS

1.   

Īstenošanas regulas (ES) 2019/1793 I un II pielikumu groza šādi:

1)

regulas I pielikumu aizstāj ar šādu:

“I PIELIKUMS

Tāda nedzīvnieku izcelsmes pārtika un barība no konkrētām trešām valstīm, uz kuru attiecas uz laiku pastiprinātas oficiālās kontroles robežkontroles punktos un kontrolpunktos

Pārtika un barība (paredzētie izmantojumi)

KN kods (1)

Taric apakšiedalījums

Izcelsmes valsts

Apdraudējums

Identitātes kontrolpārbaužu un fizisko kontrolpārbaužu biežums (%)

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

 

Bolīvija (BO)

aflatoksīni

50

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

 

 

 

 

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

 

 

 

 

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Zemesriekstu milti un rupjmaluma milti

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Eļļas rauši un citi cietie atlikumi, arī sasmalcināti vai granulēti, kas iegūti, ekstrahējot zemesriekstu eļļu

(Pārtika un barība)

2305 00 00

 

 

 

 

Melnie pipari (Piper)

(Pārtika – negrūsta un nemalta)

ex 0904 11 00

10

Brazīlija (BR)

Salmonella  (2)

20

Godži ogas (parastās līcijas augļi) (Lycium barbarum L.)

(Pārtika – svaiga, atdzesēta vai žāvēta)

ex 0813 40 95 ;

10

Ķīna (CN)

pesticīdu atliekas (3)  (4)  (5)

20

ex 0810 90 75

10

Dārzeņpipari (Capsicum annuum)

(Pārtika – grūsta vai malta)

ex 0904 22 00

11

Ķīna (CN)

Salmonella  (6)

20

Tēja, arī aromatizēta

(Pārtika)

0902

 

Ķīna (CN)

pesticīdu atliekas (3)  (7)

20

Baklažāni (Solanum melongena)

(Pārtika – svaiga vai atdzesēta)

0709 30 00

 

Dominikānas Republika (DO)

pesticīdu atliekas (3)

20

Dārzeņpipari (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Dominikānas Republika (DO)

pesticīdu atliekas  (3)  (8)

50

Capsicum sugu pipari (izņemot dārzeņpiparus)

ex 0709 60 99 ;

20

 

 

 

ex 0710 80 59

20

Sparģeļpupiņas (Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Pārtika – svaiga, atdzesēta vai saldēta)

ex 0708 20 00 ;

10

 

 

 

ex 0710 22 00

10

Dārzeņpipari (Capsicum annuum)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Ēģipte (EG)

pesticīdu atliekas  (3)  (9)

20

Capsicum sugu pipari (izņemot dārzeņpiparus)

(Pārtika – svaiga, atdzesēta vai saldēta)

ex 0709 60 99 ;

20

 

 

 

ex 0710 80 59

20

Sesamum sēklas

(Pārtika)

1207 40 90

 

Etiopija (ET)

Salmonella  (2)

50

Lazdu rieksti, nelobīti

0802 21 00

 

Gruzija (GE)

aflatoksīni

50

Lazdu rieksti, lobīti

0802 22 00

 

 

 

 

Lazdu riekstu milti, rupjmaluma milti un pulveris

ex 1106 30 90

40

 

 

 

Lazdu rieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

(Pārtika)

ex 2008 19 19 ;

30

 

 

 

ex 2008 19 95 ;

20

ex 2008 19 99

30

Palmu eļļa

(Pārtika)

1511 10 90 ;

 

Gana (GH)

krāsvielas “Sudan” (10)

50

1511 90 11 ;

 

ex 1511 90 19 ;

90

1511 90 99

 

Karija lapas (Bergera/Murraya koenigii)

(Pārtika – svaiga, atdzesēta, sasaldēta vai žāvēta)

ex 1211 90 86

10

Indija (IN)

pesticīdu atliekas  (3)  (11)

50

Okra

(Pārtika – svaiga, atdzesēta vai saldēta)

ex 0709 99 90 ;

20

Indija (IN)

pesticīdu atliekas  (3)  (12)

10

ex 0710 80 95

30

Pupiņas (Vigna spp., Phaseolus spp.)

(Pārtika – svaiga vai atdzesēta)

0708 20

 

Kenija (KE)

pesticīdu atliekas  (3)

10

Lapu selerijas (Apium graveolens)

(Pārtika – svaigi vai atdzesēti garšaugi)

ex 0709 40 00

20

Kambodža (KH)

pesticīdu atliekas  (3)  (13)

50

Sparģeļpupiņas

(Vigna unguiculata ssp. sesquipedalis, Vigna unguiculata ssp. unguiculata)

(Pārtika – svaigi, atdzesēti vai saldēti dārzeņi)

ex 0708 20 00 ;

10

Kambodža (KH)

pesticīdu atliekas  (3)  (14)

50

ex 0710 22 00

10

Galda rāceņi (Brassica rapa ssp. Rapa)

(Pārtika – sagatavota vai konservēta etiķī vai etiķskābē)

ex 2001 90 97

11; 19

Libāna (LB)

rodamīns B

50

Galda rāceņi (Brassica rapa ssp. Rapa)

(Pārtika – sagatavota vai konservēta sālījumā vai ar citronskābi, nesasaldēta)

ex 2005 99 80

93

Libāna (LB)

rodamīns B

50

Capsicum sugu pipari (dārzeņpipari un citi)

(Pārtika – kaltēta, grauzdēta, saberzta vai malta)

0904 21 10 ;

 

Šrilanka (LK)

aflatoksīni

50

ex 0904 21 90 ;

20

ex 0904 22 00 ;

11; 19

ex 2005 99 10 ;

10; 90

ex 2005 99 80

94

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

 

Madagaskara (MG)

aflatoksīni

50

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

 

 

 

 

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

 

 

 

 

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Zemesriekstu milti un rupjmaluma milti

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Eļļas rauši un citi cietie atlikumi, arī sasmalcināti vai granulēti, kas iegūti, ekstrahējot zemesriekstu eļļu

(Pārtika un barība)

2305 00 00

 

 

 

 

Džekfrūti (Artocarpus heterophyllus)

(Pārtika – svaiga)

ex 0810 90 20

20

Malaizija (MY)

pesticīdu atliekas  (3)

20

Sesamum sēklas

(Pārtika)

1207 40 90

 

Nigērija (NG)

Salmonella  (2)

50

Garšvielu maisījumi

(Pārtika)

0910 91 10 ;

0910 91 90

 

Pakistāna (PK)

aflatoksīni

50

Arbūzu (Egusi, Citrullus spp.) sēklas un no tām iegūti produkti

(Pārtika)

ex 1207 70 00 ;

10

Sjerraleone (SL)

aflatoksīni

50

ex 1208 90 00 ;

10

ex 2008 99 99

50

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

 

Senegāla (SN)

aflatoksīni

50

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

 

 

 

 

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

 

 

 

 

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Zemesriekstu milti un rupjmaluma milti

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Eļļas rauši un citi cietie atlikumi, arī sasmalcināti vai granulēti, kas iegūti, ekstrahējot zemesriekstu eļļu

(Pārtika un barība)

2305 00 00

 

 

 

 

Galda rāceņi (Brassica rapa ssp. Rapa)

(Pārtika – sagatavota vai konservēta etiķī vai etiķskābē)

ex 2001 90 97

11; 19

Sīrija (SY)

rodamīns B

50

Galda rāceņi (Brassica rapa ssp. Rapa)

(Pārtika – sagatavota vai konservēta sālījumā vai ar citronskābi, nesasaldēta)

ex 2005 99 80

93

Sīrija (SY)

rodamīns B

50

Capsicum sugu pipari (izņemot dārzeņpiparus)

(Pārtika – svaiga, atdzesēta vai saldēta)

ex 0709 60 99 ;

20

Taizeme (TH)

pesticīdu atliekas  (3)  (15)

10

ex 0710 80 59

20

Žāvētas vīnogas (ieskaitot pastā sagrieztas vai saspiestas žāvētas vīnogas, kas nav citādi apstrādātas)

(Pārtika)

0806 20

 

Turcija (TR)

ohratoksīns A

10

Mandarīni (ieskaitot tanžerīnus un sacumas); klementīni, vilkingi un tamlīdzīgi citrusaugļu hibrīdi

(Pārtika – svaiga vai žāvēta)

0805 21 ;

0805 22 ;

0805 29

 

Turcija (TR)

pesticīdu atliekas (3)

5

Apelsīni

(Pārtika – svaiga vai žāvēta)

0805 10

 

Turcija (TR)

pesticīdu atliekas (3)

10

Granātāboli

(Pārtika – svaiga vai atdzesēta)

ex 0810 90 75

30

Turcija (TR)

pesticīdu atliekas  (3)  (16)

20

Dārzeņpipari (Capsicum annuum)

(Pārtika – svaiga, atdzesēta vai saldēta)

0709 60 10 ;

0710 80 51

 

Turcija (TR)

pesticīdu atliekas  (3)  (17)

10

Neapstrādāti veseli vai malti, slīpēti, drupināti vai smalcināti aprikožu kodoli, ko laiž tirgū galapatērētājam  (18)  (19)

(Pārtika)

ex 1212 99 95

20

Turcija (TR)

cianīds

50

Capsicum sugu pipari (izņemot dārzeņpiparus)

(Pārtika – svaiga, atdzesēta vai saldēta)

ex 0709 60 99 ;

20

Uganda (UG)

pesticīdu atliekas  (3)

20

ex 0710 80 59

20

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

 

Amerikas Savienotās Valstis (US)

aflatoksīni

10

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

 

 

 

 

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

 

 

 

 

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Zemesriekstu milti un rupjmaluma milti

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Eļļas rauši un citi cietie atlikumi, arī sasmalcināti vai granulēti, kas iegūti, ekstrahējot zemesriekstu eļļu

(Pārtika un barība)

2305 00 00

 

 

 

 

Pistācijas, nelobītas

0802 51 00

 

Amerikas Savienotās Valstis (US)

aflatoksīni

10

Pistācijas, lobītas

0802 52 00

 

 

 

 

Pistācijas, grauzdētas

(Pārtika)

ex 2008 19 13 ;

20

 

 

 

ex 2008 19 93

20

Žāvētas aprikozes

0813 10 00

 

Uzbekistāna (UZ)

sulfīti  (20)

50

Aprikozes, citādi sagatavotas vai konservētas

(Pārtika)

2008 50

 

 

 

 

Koriandra lapas

ex 0709 99 90

72

Vjetnama (VN)

pesticīdu atliekas  (3)  (21)

50

Baziliks (svētais, saldais)

ex 1211 90 86

20

 

 

 

Piparmētras

ex 1211 90 86

30

 

 

 

Pētersīļi

(Pārtika – svaigi vai atdzesēti garšaugi)

ex 0709 99 90

40

 

 

 

Okra

(Pārtika – svaiga, atdzesēta vai saldēta)

ex 0709 99 90 ;

20

Vjetnama (VN)

pesticīdu atliekas  (3)  (21)

50

ex 0710 80 95

30

Capsicum sugu pipari (izņemot dārzeņpiparus)

(Pārtika – svaiga, atdzesēta vai saldēta)

ex 0709 60 99 ;

20

Vjetnama (VN)

pesticīdu atliekas  (3)  (21)

50

ex 0710 80 59

20

2)

regulas II pielikumu aizstāj ar šādu:

“II PIELIKUMS

Tāda pārtika un barība no konkrētām trešām valstīm, kam attiecībā uz ievešanu Savienībā piemēro īpašus noteikumus sakarā ar risku, ka tā ir kontaminēta ar mikotoksīniem (arī aflatoksīniem), pesticīdu atliekām, pentahlorfenolu un dioksīniem vai mikrobioloģiski kontaminēta

1.   1. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā minētā nedzīvnieku izcelsmes pārtika un barība

Pārtika un barība (paredzētais izmantojums)

KN kods  (22)

Taric apakšiedalījums

Izcelsmes valsts

Apdraudējums

Identitātes kontrolpārbaužu un fizisko kontrolpārbaužu biežums (%)

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

 

Argentīna (AR)

aflatoksīni

5

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

 

 

 

 

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

 

 

 

 

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Eļļas rauši un citi cietie atlikumi, arī sasmalcināti vai granulēti, kas iegūti, ekstrahējot zemesriekstu eļļu

2305 00 00

 

 

 

 

Zemesriekstu milti un rupjmaluma milti

(Pārtika un barība)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Lazdu rieksti (Corylus sp.), nelobīti

0802 21 00

 

Azerbaidžāna (AZ)

aflatoksīni

20

Lazdu rieksti (Corylus sp.), lobīti

0802 22 00

 

 

 

 

Riekstu vai žāvētu augļu maisījumi, kas satur lazdu riekstus

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

70

70

70

 

 

 

Lazdu riekstu pasta

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97

70

40

05; 06

33

23

 

 

 

Lazdu rieksti, citādi sagatavoti vai konservēti, ieskaitot maisījumus

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 92 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99 ;

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98

30

30

30

20

30

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

 

 

 

Lazdu riekstu milti, rupjmaluma milti un pulveris

ex 1106 30 90

40

 

 

 

Lazdu riekstu eļļa

(Pārtika)

ex 1515 90 99

20

 

 

 

Brazīlijas rieksti, nelobīti

0801 21 00

 

Brazīlija (BR)

aflatoksīni

50

Riekstu vai žāvētu augļu maisījumi, kas satur nelobītus Brazīlijas riekstus

(Pārtika)

ex 0813 50 31 ;

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

20

20

20

20

 

 

 

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

 

Brazīlija (BR)

aflatoksīni

10

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

 

 

 

 

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

 

 

 

 

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Eļļas rauši un citi cietie atlikumi, arī sasmalcināti vai granulēti, kas iegūti, ekstrahējot zemesriekstu eļļu

2305 00 00

 

 

 

 

Zemesriekstu milti un rupjmaluma milti

(Pārtika un barība)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

 

Ķīna (CN)

aflatoksīni

20

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

 

 

 

 

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

 

 

 

 

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Eļļas rauši un citi cietie atlikumi, arī sasmalcināti vai granulēti, kas iegūti, ekstrahējot zemesriekstu eļļu

2305 00 00

 

 

 

 

Zemesriekstu milti un rupjmaluma milti

(Pārtika un barība)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

 

Ēģipte (EG)

aflatoksīni

20

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

 

 

 

 

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

 

 

 

 

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Eļļas rauši un citi cietie atlikumi, arī sasmalcināti vai granulēti, kas iegūti, ekstrahējot zemesriekstu eļļu

2305 00 00

 

 

 

 

Zemesriekstu milti un rupjmaluma milti

(Pārtika un barība)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Piper ģints pipari; kaltēti, grūsti vai malti Capsicum un Pimenta ģints dārzeņi

0904

 

Etiopija (ET)

aflatoksīni

50

Ingvers, safrāns, kurkuma, mārsils, lauru lapas, karijs un citas garšvielas

(Pārtika – kaltētas garšvielas)

0910

 

 

 

 

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

 

Gana (GH)

aflatoksīni

50

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

 

 

 

 

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

 

 

 

 

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Eļļas rauši un citi cietie atlikumi, arī sasmalcināti vai granulēti, kas iegūti, ekstrahējot zemesriekstu eļļu

2305 00 00

 

 

 

 

Zemesriekstu milti un rupjmaluma milti

(Pārtika un barība)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

 

Gambija (GM)

aflatoksīni

50

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

 

 

 

 

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

 

 

 

 

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Eļļas rauši un citi cietie atlikumi, arī sasmalcināti vai granulēti, kas iegūti, ekstrahējot zemesriekstu eļļu

2305 00 00

 

 

 

 

Zemesriekstu milti un rupjmaluma milti

(Pārtika un barība)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Muskatrieksti (Myristica fragrans)

(Pārtika – kaltētas garšvielas)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Indonēzija (ID)

aflatoksīni

20

Beteļauga lapas (Piper betle L.)

(Pārtika)

ex 1404 90 00

10

Indija (IN)

Salmonella  (23)

10

Capsicum sugu pipari (dārzeņpipari un citi)

(Pārtika – kaltēta, grauzdēta, saberzta vai malta)

0904 21 10 ;

 

Indija (IN)

aflatoksīni

20

ex 0904 22 00 ;

11; 19

ex 0904 21 90 ;

20

ex 2005 99 10 ;

10; 90

ex 2005 99 80

94

Muskatrieksti (Myristica fragrans)

(Pārtika – kaltētas garšvielas)

0908 11 00 ;

0908 12 00

 

Indija (IN)

aflatoksīni

20

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

 

Indija (IN)

aflatoksīni

10

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

 

 

 

 

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

 

 

 

 

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Eļļas rauši un citi cietie atlikumi, arī sasmalcināti vai granulēti, kas iegūti, ekstrahējot zemesriekstu eļļu

2305 00 00

 

 

 

 

Zemesriekstu milti un rupjmaluma milti

(Pārtika un barība)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Guaras sveķi

(Pārtika un barība)

ex 1302 32 90

10

Indija (IN)

pentahlorfenols un dioksīni (24)

5

Capsicum sugu pipari (izņemot dārzeņpiparus)

(Pārtika – svaiga, atdzesēta vai saldēta)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Indija (IN)

pesticīdu atliekas (25)  (26)

10

Sesamum sēklas

(Pārtika)

1207 40 90

 

Indija (IN)

Salmonella  (27)

20

Pistācijas, nelobītas

0802 51 00

 

Irāna (IR)

aflatoksīni

50

Pistācijas, lobītas

0802 52 00

 

 

 

 

Riekstu vai žāvētu augļu maisījumi, kas satur pistācijas

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

60

60

60

 

 

 

Pistāciju pasta

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97

60

30

03; 04

32

22

 

 

 

Pistācijas, sagatavotas vai konservētas, ieskaitot maisījumus

ex 2008 19 13 ;

ex 2008 19 93 ;

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98

20

20

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

 

 

 

Pistāciju milti, rupjmaluma milti un pulveris

(Pārtika)

ex 1106 30 90

50

 

 

 

Arbūzu (Egusi, Citrullus spp.) sēklas un no tām iegūti produkti

(Pārtika)

ex 1207 70 00 ;

ex 1208 90 00 ;

ex 2008 99 99

10

10

50

Nigērija (NG)

aflatoksīni

50

Capsicum sugu pipari (izņemot dārzeņpiparus)

(Pārtika – svaiga, atdzesēta vai saldēta)

ex 0709 60 99 ;

ex 0710 80 59

20

20

Pakistāna (PK)

pesticīdu atliekas (25)

20

Zemesrieksti, nelobīti

1202 41 00

 

Sudāna (SD)

aflatoksīni

50

Zemesrieksti, lobīti

1202 42 00

 

 

 

 

Zemesriekstu sviests

2008 11 10

 

 

 

 

Zemesrieksti, citādi sagatavoti vai konservēti

2008 11 91 ;

2008 11 96 ;

2008 11 98

 

 

 

 

Eļļas rauši un citi cietie atlikumi, arī sasmalcināti vai granulēti, kas iegūti, ekstrahējot zemesriekstu eļļu

2305 00 00

 

 

 

 

Zemesriekstu milti un rupjmaluma milti

(Pārtika un barība)

ex 1208 90 00

20

 

 

 

Sesamum sēklas

(Pārtika)

1207 40 90

 

Sudāna (SD)

Salmonella  (27)

20

Žāvētas vīģes

0804 20 90

 

Turcija (TR)

aflatoksīni

20

Riekstu vai žāvētu augļu maisījumi, kas satur vīģes

ex 0813 50 99

50

 

 

 

Žāvētu vīģu pasta

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97

50

20

01; 02

31

21

 

 

 

Žāvētas vīģes, sagatavotas vai konservētas, ieskaitot maisījumus

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98 ;

ex 2008 99 28

ex 2008 99 34 ;

ex 2008 99 37 ;

ex 2008 99 40 ;

ex 2008 99 49 ;

ex 2008 99 67 ;

ex 2008 99 99

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

10

10

10

10

60

95

60

 

 

 

Žāvētu vīģu milti, rupjmaluma milti vai pulveris

(Pārtika)

ex 1106 30 90

60

 

 

 

Lazdu rieksti (Corylus sp.), nelobīti

0802 21 00

 

Turcija (TR)

aflatoksīni

5

Lazdu rieksti (Corylus sp.), lobīti

0802 22 00

 

 

 

 

Riekstu vai žāvētu augļu maisījumi, kas satur lazdu riekstus

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

70

70

70

 

 

 

Lazdu riekstu pasta

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99 ;

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97

70

40

05; 06

33

23

 

 

 

Lazdu rieksti, citādi sagatavoti vai konservēti, ieskaitot maisījumus

ex 2008 19 12 ;

ex 2008 19 19 ;

ex 2008 19 92 ;

ex 2008 19 95 ;

ex 2008 19 99 ;

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98

30

30

30

20

30

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

15

 

 

 

Lazdu riekstu milti, rupjmaluma milti un pulveris

ex 1106 30 90

40

 

 

 

Lazdu riekstu eļļa

(Pārtika)

ex 1515 90 99

20

 

 

 

Pistācijas, nelobītas

0802 51 00

 

Turcija (TR)

aflatoksīni

50

Pistācijas, lobītas

0802 52 00

 

 

 

 

Riekstu vai žāvētu augļu maisījumi, kas satur pistācijas

ex 0813 50 39 ;

ex 0813 50 91 ;

ex 0813 50 99

60

60

60

 

 

 

Pistāciju pasta

ex 2007 10 10 ;

ex 2007 10 99

60

30

 

 

 

Pistācijas, sagatavotas vai konservētas, ieskaitot maisījumus

ex 2007 99 39 ;

ex 2007 99 50 ;

ex 2007 99 97 ;

ex 2008 19 13 ;

ex 2008 19 93 ;

ex 2008 97 12 ;

ex 2008 97 14 ;

ex 2008 97 16 ;

ex 2008 97 18 ;

ex 2008 97 32 ;

ex 2008 97 34 ;

ex 2008 97 36 ;

ex 2008 97 38 ;

ex 2008 97 51 ;

ex 2008 97 59 ;

ex 2008 97 72 ;

ex 2008 97 74 ;

ex 2008 97 76 ;

ex 2008 97 78 ;

ex 2008 97 92 ;

ex 2008 97 93 ;

ex 2008 97 94 ;

ex 2008 97 96 ;

ex 2008 97 97 ;

ex 2008 97 98

03; 04

32

22

20

20

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

 

 

 

Pistāciju milti, rupjmaluma milti un pulveris

(Pārtika)

ex 1106 30 90

50

 

 

 

Vīnogulāju lapas

(Pārtika)

ex 2008 99 99

11; 19

Turcija (TR)

pesticīdu atliekas  (25)  (28)

20

Sesamum sēklas

(Pārtika)

1207 40 90

 

Uganda (UG)

Salmonella  (27)

20

Pitahaja (pūķauglis)

(Pārtika – svaiga vai atdzesēta)

ex 0810 90 20

10

Vjetnama (VN)

pesticīdu atliekas  (25)  (29)

10

2.   1. panta 1. punkta b) apakšpunkta ii) punktā minētie saliktie pārtikas produkti

Salikta sastāva pārtikas produkti, kuri kādu no atsevišķajiem produktiem, kas sakarā ar risku, ka tie ir kontaminēti ar aflatoksīniem, norādīti šā pielikuma 1. tabulā, satur daudzumā, kurš vai nu vienā atsevišķā produktā, vai visu sarakstā norādīto produktu summā pārsniedz 20 %

KN kods  (30)

Apraksts  (31)

ex 1704 90

Cukura konditorejas izstrādājumi (ieskaitot balto šokolādi) bez kakao piedevas, izņemot košļājamo gumiju, apcukuroti vai neapcukuroti

ex 1806

Šokolāde un citi pārtikas izstrādājumi ar kakao piedevu

ex 1905

Maize, mīklas izstrādājumi, tortes, cepumi un citi maizes un konditorejas izstrādājumi ar kakao piedevu vai bez tās; dievmaizītes, oblātas farmācijai, zīmogvafeles, rīspapīrs un tamlīdzīgi produkti

2.   

Īstenošanas regulā (ES) 2019/1793 iekļauj šādu IIa pielikumu:

“IIa PIELIKUMS

Tāda pārtika un barība no konkrētām trešām valstīm, kuras ievešanu Savienībā aptur, kā minēts 11.a pantā

Pārtika un barība (paredzētie izmantojumi)

KN kods  (32)

Taric apakšiedalījums

Izcelsmes valsts

Apdraudējums

Pārtikas produkti, kas satur beteļauga lapas (Piper betle) vai no tām sastāv

(Pārtika)

1404 90 00  (33)

 

Bangladeša (BD)  (34)

Salmonella

Pārtikas produkti, kas sastāv no kaltētām pupiņām

(Pārtika)

0713 35 00

0713 39 00

0713 90 00

 

Nigērija (NG)

pesticīdu atliekas


(1)  Ja prasība pārbaudīt produktus attiecas tikai uz dažiem kāda KN koda produktiem, KN kods ir marķēts ar “ex”.

(2)  Paraugus ņem un analīzes izdara saskaņā ar paraugu ņemšanas procedūrām un analītiskajām references metodēm, kas izklāstītas šīs regulas III pielikuma 1. punkta a) apakšpunktā.

(3)  Vismaz to pesticīdu atliekas, kas norādīti sarakstā kontroles programmā, kura pieņemta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regulas (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.), 29. panta 2. punktu, un ko var analizēt, izmantojot uz GC-MS un LC-MS balstītas vairāku atlieku noteikšanas metodes (pesticīdi, kuri jākontrolē tikai augu izcelsmes produktos vai uz tiem).

(4)  Amitrāza atliekas.

(5)  Nikotīna atliekas.

(6)  Paraugus ņem un analīzes izdara saskaņā ar paraugu ņemšanas procedūrām un analītiskajām references metodēm, kas izklāstītas šīs regulas III pielikuma 1. punkta b) apakšpunktā.

(7)  Tolfenpirāda atliekas.

(8)  Amitrāza atliekas (amitrāzs, ieskaitot metabolītus, kuri satur struktūrdaļu 2,4-dimetilanilīns, kas izteikta kā amitrāzs), diafentiurons, dikofols (p, p’ un o, p’ izomēru summa), ditiokarbamāti (ditiokarbamāti, izteikti kā CS2, arī manebs, mankocebs, metirāms, propinebs, tirāms un cirams).

(9)  Šādu vielu atliekas: dikofols (p, p’ un o,p’ izomēru summa), dinotefurāns, folpets, prohlorāzs (prohlorāza un tā metabolītu, kas satur struktūrdaļu 2,4,6-trihlorfenols, summa, izteikta kā prohlorāzs), tiofanātmetils un triforīns.

(10)  Šajā pielikumā krāsvielas “Sudan” ir šādas ķīmiskas vielas: i) “Sudan I” (CAS numurs 842-07-9), ii) “Sudan II” (CAS numurs 3118-97-6), iii) “Sudan III” (CAS numurs 85-86-9), iv) “Scarlet Red” jeb “Sudan IV” (CAS numurs 85-83-6).

(11)  Acefāta atliekas.

(12)  Diafentiurona atliekas.

(13)  Fentoāta atliekas.

(14)  Hlorbufāma atliekas.

(15)  Šādu vielu atliekas: formetanāts (formetanāta un tā sāļu summa, izteikta kā formetanāts (hidrohlorīds)), protiofoss un triforīns.

(16)  Prohlorāza atliekas.

(17)  Šādu vielu atliekas: diafentiurons, formetanāts (formetanāta un tā sāļu summa, izteikta kā formetanāts (hidrohlorīds)) un tiofanātmetils.

(18)  “Neapstrādāti produkti”, kas definēti Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 29. aprīļa Regulā (EK) Nr. 852/2004 par pārtikas produktu higiēnu (OV L 139, 30.4.2004., 1. lpp.).

(19)  “Laišana tirgū” un “galapatērētājs”, kas definēti Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulā (EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu vispārīgus principus un prasības, izveido Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un paredz procedūras saistībā ar pārtikas nekaitīgumu (OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.).

(20)  References metodes: EN 1988-1:1998, EN 1988-2:1998 vai ISO 5522:1981.

(21)  Šādu vielu atliekas: ditiokarbamāti (ditiokarbamāti, izteikti kā CS2, arī manebs, mankocebs, metirāms, propinebs, tirāms un cirams), fentoāts un kvinalfoss.;

(22)  Ja prasība pārbaudīt produktus attiecas tikai uz dažiem kāda KN koda produktiem, KN kods ir marķēts ar “ex”.

(23)  Paraugus ņem un analīzes izdara saskaņā ar paraugu ņemšanas procedūrām un analītiskajām references metodēm, kas izklāstītas šīs regulas III pielikuma 1. punkta b) apakšpunktā.

(24)  Šīs regulas 10. panta 3. punktā minēto analīžu pārskatu izdod laboratorija, kas saskaņā ar EN ISO/IEC 17025 akreditēta attiecībā uz PCP analīzēm pārtikā un barībā.

Analīžu pārskatā norāda:

a)

tās paraugu ņemšanas un analīzes rezultātus, ko PCP klātbūtnes noteikšanai veikušas izcelsmes valsts kompetentās iestādes vai tās valsts kompetentās iestādes, no kuras sūtījums tiek sūtīts, ja tā nav izcelsmes valsts;

b)

analīzes rezultātiem piemītošo mērījuma nenoteiktību;

c)

analītiskās metodes noteikšanas robežu (NR); un

d)

analītiskās metodes kvantitatīvās noteikšanas robežu (KNR).

Ekstrakciju pirms analīzes veic ar paskābinātu šķīdinātāju. Analīzi veic saskaņā ar metodes QuEChERS modificēto versiju, kas aprakstīta Eiropas Savienības pesticīdu atlieku noteikšanas references laboratoriju vietnē, vai saskaņā ar jebkuru citu tikpat uzticamu metodi.

(25)  Vismaz to pesticīdu atliekas, kas norādīti sarakstā kontroles programmā, kura pieņemta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2005. gada 23. februāra Regulas (EK) Nr. 396/2005, ar ko paredz maksimāli pieļaujamos pesticīdu atlieku līmeņus augu un dzīvnieku izcelsmes pārtikā un barībā un ar ko groza Padomes Direktīvu 91/414/EEK (OV L 70, 16.3.2005., 1. lpp.), 29. panta 2. punktu, un ko var analizēt, izmantojot uz GC-MS un LC-MS balstītas vairāku atlieku noteikšanas metodes (pesticīdi, kuri jākontrolē tikai augu izcelsmes produktos vai uz tiem).

(26)  Karbofurāna atliekas.

(27)  Paraugus ņem un analīzes izdara saskaņā ar paraugu ņemšanas procedūrām un analītiskajām references metodēm, kas izklāstītas šīs regulas III pielikuma 1. punkta a) apakšpunktā.

(28)  Šādu vielu atliekas: ditiokarbamāti (ditiokarbamāti, izteikti kā CS2, arī manebs, mankocebs, metirāms, propinebs, tirāms un cirams) un metrafenons.

(29)  Šādu vielu atliekas: ditiokarbamāti (ditiokarbamāti, izteikti kā CS2, arī manebs, mankocebs, metirāms, propinebs, tirāms un cirams), fentoāts un kvinalfoss.

(30)  Ja prasība pārbaudīt produktus attiecas tikai uz dažiem kāda KN koda produktiem, KN kods ir marķēts ar “ex”.

(31)  Preču apraksts ir noteikts Regulas (EEK) Nr. 2658/87 I pielikuma KN apraksta slejā. Papildu paskaidrojumi par kopējā muitas tarifa precīzu aptvērumu ir pieejami jaunākajos minētā pielikuma grozījumos.

(32)  Ja prasība pārbaudīt produktus attiecas tikai uz dažiem kāda KN koda produktiem, KN kods ir marķēts ar “ex”.

(33)  Pārtikas produkti, kas satur beteļauga lapas (Piper betle) vai no tām sastāv, ieskaitot, piemēram, tos, kas deklarēti ar KN kodu 1404 90 00.

(34)  Izcelsmes valsts un/vai nosūtīšanas valsts.


Top