EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0595

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/595 (2020. gada 30. aprīlis), ar ko piešķir aitas un kazas gaļas privātās uzglabāšanas atbalstu un ar ko atbalsta apmēru nosaka iepriekš

C/2020/2882

OJ L 140, 4.5.2020, p. 21–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/07/2020; Atcelts ar 32020R1029

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/595/oj

4.5.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 140/21


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/595

(2020. gada 30. aprīlis),

ar ko piešķir aitas un kazas gaļas privātās uzglabāšanas atbalstu un ar ko atbalsta apmēru nosaka iepriekš

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1308/2013, ar ko izveido lauksaimniecības produktu tirgu kopīgu organizāciju un atceļ Padomes Regulas (EEK) Nr. 922/72, (EEK) Nr. 234/79, (EK) Nr. 1037/2001 un (EK) Nr. 1234/2007 (1), un jo īpaši tās 18. panta 2. punktu un 223. panta 3. punkta c) apakšpunktu,

ņemot vērā Padomes 2013. gada 16. decembra Regulu (ES) Nr. 1370/2013 par konkrēta atbalsta un kompensāciju noteikšanas pasākumiem saistībā ar lauksaimniecības produktu tirgu kopīgo organizāciju (2) un jo īpaši tās 4. panta 2. punkta b) apakšpunktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 17. decembra Regulu (ES) Nr. 1306/2013 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu, pārvaldību un uzraudzību un Padomes Regulu (EEK) Nr. 352/78, (EK) Nr. 165/94, (EK) Nr. 2799/98, (EK) Nr. 814/2000, (EK) Nr. 1290/2005 un (EK) Nr. 485/2008 atcelšanu (3) un jo īpaši tās 62. panta 2. punkta b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Tādu plašo pārvietošanās ierobežojumu dēļ, kas dalībvalstīs ieviesti, lai novērstu pašreizējo Covid-19 pandēmiju, ir būtiski ietekmēta dažu kategoriju aitas un kazas gaļas produktu – par divpadsmit mēnešiem jaunāku jēru un kazu liemeņu – pārdošana viesmīlības un ēdināšanas nozarei.

(2)

Rezultātā ir strauji krities pieprasījums pēc dažiem aitas un kazas gaļas produktiem. Piedāvājuma un pieprasījuma nelīdzsvarotības dēļ aitkopības un kazkopības nozare saskaras ar tirgus darbības traucējumiem. Šie traucējumi ļoti negatīvi ietekmē nozares peļņu un apdraud Savienības lauksaimnieku finansiālo dzīvotspēju. Ja pret šiem tirgus darbības traucējumiem netiks veikti vajadzīgie pasākumi, ir paredzams, ka aitas un kazas gaļas produktu cenas Savienībā pazemināsies, un jādomā, ka šī pazeminošā ietekme turpināsies.

(3)

Pašreizējo piedāvājuma un pieprasījuma nelīdzsvarotību aitas un kazas gaļas tirgos var mazināt, par divpadsmit mēnešiem jaunāku aitu un kazu liemeņus, kuri lielākoties būtu bijuši paredzēti viesmīlības un ēdināšanas nozarei, nododot uzglabāšanā.

(4)

Plašie pārvietošanās ierobežojumi, kas dalībvalstīs ieviesti, lai novērstu pašreizējo Covid-19 pandēmiju, ir ietekmējuši arī darbaspēka pieejamību kautuvēs un pārtikas pārstrādes uzņēmumos un samazinājuši transporta un loģistikas iespējas.

(5)

Lai atvieglotu pašreizējās grūtības un jo īpaši samazinātu piedāvājuma un pieprasījuma nelīdzsvarotību, kura savukārt rada pazeminošo ietekmi uz visu aitas un kazas gaļas produktu cenām, un lai grūto tirgus situāciju padarītu vieglāku, ir lietderīgi piešķirt par divpadsmit mēnešiem jaunāku aitu un kazu svaigas vai atdzesētas gaļas privātas uzglabāšanas atbalstu.

(6)

Noteikumi par privātās uzglabāšanas atbalsta īstenošanu ir paredzēti Komisijas Deleģētā regulā (ES) 2016/1238 (4) un Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2016/1240 (5). Ja vien šajā regulā nav noteikts citādi, privātās uzglabāšanas atbalstam, kas attiecas uz svaigu vai atdzesētu tādu aitu un kazu gaļu, kuras ir jaunākas par divpadsmit mēnešiem, būtu jāpiemēro Deleģētās regulas (ES) 2016/1238 un Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 noteikumi.

(7)

Lai attiecīgā sistēma darbotos ātri un elastīgi, atbalsta summa būtu jānosaka iepriekš. Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 1370/2013 4. pantu privātās uzglabāšanas atbalsta apjomam būtu jābalstās uz uzglabāšanas izmaksām un citiem attiecīgiem tirgus elementiem. Ir lietderīgi atbalstu noteikt par kopējo uzglabāšanas periodu, pamatojoties uz izmaksām par nodošanu uzglabāšanā un izņemšanu no tās, izmaksām par vienu uzglabāšanas dienu saldētavā un daļēju kompensāciju par to, ka produkta saldēšanas dēļ svaiga vai atdzesēta aitas un kazas gaļa ir zaudējusi vērtību.

(8)

Lai privātās uzglabāšanas atbalsts būtu efektīvs un patiešām ietekmētu tirgu, tas būtu jāpiešķir tikai par produktiem, kas vēl nav nodoti uzglabāšanā. Šajā sakarā ir lietderīgi noteikt uzglabāšanas periodu.

(9)

Lai nodrošinātu administratīvo efektivitāti un vienkāršošanu, būtu jānosaka minimālais produktu daudzums, uz ko attiecas katrs pieteikums.

(10)

Lai garantētu pieteikumu nopietnību un nodrošinātu pasākuma vēlamo ietekmi uz tirgu, būtu jānosaka nodrošinājums.

(11)

Covid-19 pandēmijas novēršanai ieviestie pasākumi var ietekmēt atbilstību Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 60. panta noteiktajām prasībām par pārbaudēm uz vietas, ko veic saistībā ar privātās uzglabāšanas atbalstu. Attiecībā uz dalībvalstīm, kurās tiek piemēroti minētie pasākumi, ir lietderīgi nodrošināt elastību, pagarinot termiņu, kurā pārbauda nodošanu uzglabāšanā, vai šo pārbaužu vietā izskatot citus attiecīgus pierādījumus, un neprasot veikt neizziņotas pārbaudes. Tāpēc šīs regulas nolūkos ir lietderīgi atkāpties no dažiem Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 noteikumiem.

(12)

Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 42. panta 1. punkta b) apakšpunktā noteikts, ka par pieņemamiem pieteikumiem dalībvalstīm ir jāpaziņo Komisijai reizi nedēļā. Lai nodrošinātu atbalsta saņemšanai pieejamo summu pārredzamību, uzraudzību un pareizu pārvaldību un lai shēma tiktu pārvaldīta efektīvi, paziņojumi jāsūta biežāk.

(13)

Lai panāktu tūlītēju ietekmi tirgū un veicinātu cenu stabilizēšanos, šai regulai būtu jāstājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī,

(14)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Lauksaimniecības tirgu kopīgās organizācijas komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Priekšmets un darbības joma

1.   Šajā regulā paredzēts par divpadsmit mēnešiem jaunāku aitu un kazu svaigas vai atdzesētas gaļas privātās uzglabāšanas atbalsts, kā minēts Regulas (ES) Nr. 1308/2013 17. panta pirmās daļas i) punktā, – turpmāk “atbalsts”.

2.   Ja vien šajā regulā nav noteikts citādi, piemēro Deleģētās regulu (ES) 2016/1238 un Īstenošanas regulu (ES) 2016/1240.

2. pants

Atbilstīgie produkti

1.   Atbalsttiesīgu produktu saraksts ir sniegts pielikumā.

2.   Atbalstu var saņemt, ja attiecīgā gaļa ir nebojāta, labā tirdzniecības kvalitātē un ar izcelsmi Savienībā. Produktam jāatbilst prasībām, kas noteiktas Deleģētās regulas (ES) 2016/1238 VI pielikuma III iedaļā.

3.   Atbalstu piešķir tikai par tādiem svaigas vai atdzesētas gaļas daudzumiem, kas vēl nav nodoti uzglabāšanā.

3. pants

Pieteikumu iesniegšana un pieņemamība

1.   Atbalsta pieteikumus var iesniegt no 2020. gada 7. maija.

2.   Katrā pieteikumā ieraksta pielikumā uzskaitītos produktus, norādot attiecīgo KN kodu.

3.   Minimālais atbalsttiesīgais daudzums katram pieteikumam ir 5 tonnas.

4. pants

Atbalsta apmērs un uzglabāšanas periods

1.   Attiecīgie atbalsta apmēri par katru uzglabāšanas periodu ir norādīti pielikumā.

2.   Līgumiskā uzglabāšana beidzas dienu pirms dienas, kurā notiek izņemšana no uzglabāšanas.

3.   Atbalstu var piešķirt tikai par 90, 120 vai 150 dienu ilgu uzglabāšanas periodu.

5. pants

Nodrošinājums

Saskaņā ar Deleģētās regulas (ES) 2016/1238 4. panta b) punktu prasītais nodrošinājuma apmērs, kas jāiemaksā, kad par atbalsttiesīgiem produktiem iesniedz atbalsta pieteikumu, ir 100 EUR par tonnu.

6. pants

Pārbaudes

1.   Atkāpjoties no Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 60. panta 1. un 2. punkta, ja to pasākumu dēļ, kas ieviesti, lai novērstu Covid-19 pandēmiju (turpmāk “pasākumi”), maksājumu aģentūra nespēj laikus veikt minētās regulas 60. panta 1. un 2. punktā paredzētās pārbaudes, attiecīgā dalībvalsts drīkst:

a)

šo pārbaužu veikšanas termiņu, kas minēts 60. panta 1. punkta pirmajā daļā, pagarināt uz laiku, kas nav ilgāks par 30 dienām pēc minēto pasākumu beigām; vai

b)

laikā, kad pasākumi ir piemērojami, šo pārbaužu vietā izskatīt citus relevantus pierādījumus, tostarp ģeomarķētus fotoattēlus vai citus pierādījumus elektroniskā formātā.

2.   Atkāpjoties no Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 60. panta 3. punkta pirmās daļas, ja pasākumu dēļ maksājumu aģentūra nespēj veikt neizziņotās pārbaudes uz vietas, tai netiek prasīts neizziņotas pārbaudes veikt laikā, kamēr minētie pasākumi ir spēkā.

7. pants

Paziņojumi par pieprasītajiem daudzumiem

Atkāpjoties no Īstenošanas regulas (ES) 2016/1240 42. panta 1. punkta b) apakšpunkta, dalībvalstis paziņo Komisijai produktu daudzumus, par kuriem ir iesniegts pieņemams pieteikums, un saistīto informāciju, proti:

a)

katru pirmdienu ne vēlāk kā plkst. 12.00 (pēc Briseles laika) paziņo produktu daudzumus, par kuriem iepriekšējās nedēļas ceturtdienā un piektdienā ir iesniegti pieņemami pieteikumi;

b)

katru ceturtdienu ne vēlāk kā plkst. 12.00 (pēc Briseles laika) paziņo produktu daudzumus, par kuriem tās pašas nedēļas pirmdienā, otrdienā un trešdienā ir iesniegti pieņemami pieteikumi.

8. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 30. aprīlī

Komisijas vārdā –

Priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 347, 20.12.2013., 671. lpp.

(2)  OV L 346, 20.12.2013., 12. lpp.

(3)  OV L 347, 20.12.2013., 549. lpp.

(4)  Komisijas 2016. gada 18. maija Deleģētā regula (ES) 2016/1238, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 papildina attiecībā uz valsts intervenci un privātās uzglabāšanas atbalstu (OV L 206, 30.7.2016., 15. lpp.).

(5)  Komisijas 2016. gada 18. maija Īstenošanas regula (ES) 2016/1240, ar ko paredz noteikumus par to, kā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 1308/2013 piemēro attiecībā uz valsts intervenci un privātās uzglabāšanas atbalstu (OV L 206, 30.7.2016., 71. lpp.).


PIELIKUMS

To produktu saraksts, par kuriem ir tiesības saņemt 2. panta 1. punktā minēto atbalstu, un attiecīgie atbalsta apmēri par uzglabāšanas periodu, kā minēts 4. panta 1. punktā

Produkta muitas nomenklatūras kods (KN kods)

Produkta apraksts

Atbalsta apmērs par uzglabāšanas periodu

(EUR par tonnu)

90 dienas

120 dienas

150 dienas

1

2

3

4

5

ex 0204 10 00

Svaigi vai atdzesēti par divpadsmit mēnešiem jaunāku jēru liemeņi un pusliemeņi

866

890

915

ex 0204 50 11

Svaigi vai atdzesēti par divpadsmit mēnešiem jaunāku kazu liemeņi un pusliemeņi


Top