EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0426

Komisijas Īstenošanas rgula (ES) 2020/426 (2020. gada 19. marts), ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2020/402, ar ko uz noteiktu ražojumu eksportu attiecina prasību uzrādīt eksporta atļauju

C/2020/1864

OJ L 84I , 20.3.2020, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/426/oj

20.3.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

LI 84/1


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS RGULA (ES) 2020/426

(2020. gada 19. marts),

ar ko groza Īstenošanas regulu (ES) 2020/402, ar ko uz noteiktu ražojumu eksportu attiecina prasību uzrādīt eksporta atļauju

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2015. gada 11. marta Regulu (ES) 2015/479 par kopīgiem eksporta noteikumiem (1) un jo īpaši tās 5. pantu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Īstenošanas regulu 2020/402 (2) Eiropas Komisija ir noteikusi, ka konkrētu individuālās aizsardzības līdzekļu eksportam ir vajadzīga eksporta atļauja, ņemot vērā pieaugošo pieprasījumu pēc šādiem produktiem Eiropas Savienībā un no tā izrietošo trūkumu dažās dalībvalstīs. Šī iepriekšēju atļauju sistēma attiecas uz eksportu uz visām trešām valstīm.

(2)

Medicīnisko un individuālo aizsardzības līdzekļu vienotais tirgus ir cieši integrēts ārpus Savienības robežām, tāpat kā ražošanas vērtību ķēdes un izplatīšanas tīkli. Tas jo īpaši attiecas uz četrām Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas dalībvalstīm. Tādēļ, ņemot vērā ražošanas vērtību ķēžu un izplatīšanas tīklu ciešo integrāciju, noteiktu individuālo aizsardzības līdzekļu eksporta uz šīm valstīm pakļaušana eksporta atļaujai būtu neproduktīva, ja šāds aprīkojums ir būtisks produkts, kas nepieciešams, lai novērstu slimības tālāku izplatīšanos un aizsargātu to medicīnas darbinieku veselību, kuri ārstē inficētos pacientus. Tāpēc ir lietderīgi šādas valstis izslēgt no Īstenošanas regulas (ES) 2020/402 piemērošanas jomas.

(3)

Tāpat ir lietderīgi no Īstenošanas regulas (ES) 2020/402 piemērošanas jomas izslēgt aizjūras zemes un teritorijas, kas uzskaitītas Līguma II pielikumā, kā arī Fēru salas, Andoru, Sanmarīno un Vatikānu, jo tie ir īpaši atkarīgi no to dalībvalstu lielpilsētu piegādes ķēdēm, ar kurām tie ir saistīti, vai attiecīgi no kaimiņos esošo dalībvalstu piegādes ķēdēm.

(4)

Izslēgto valstu un teritoriju iestādēm būtu jāsniedz atbilstīgas garantijas, ka tās kontrolēs savu attiecīgo produktu eksportu, lai izvairītos no tā, ka tiek apdraudēts Īstenošanas regulas (ES) 2020/402 mērķis. Komisijai būtu cieši jāuzrauga šis aspekts.

(5)

Konkrētu produktu noteiktu daudzumu eksportu var atļaut īpašos apstākļos, piemēram, lai nodrošinātu piegādes humānās palīdzības organizāciju ārkārtas pasākumiem trešās valstīs,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Īstenošanas regulu (ES) 2020/402 groza šādi:

1)

regulas 1. pantam pievieno šādu 3. punktu:

“3.   Šā panta 1. un 2. punktā izklāstītie pasākumi neattiecas uz eksportu uz Norvēģiju, Islandi, Lihtenšteinu, Šveici, kā arī aizjūras zemēm un teritorijām, kas uzskaitītas Līguma II pielikumā, un Fēru salām, Andoru, Sanmarīno un Vatikānu.”;

2)

regulas 2. panta 3. punkta trešo ievilkumu aizstāj ar šādu tekstu:

“–

reaģēt uz palīdzības pieprasījumiem, ko trešās valstis vai starptautiskas organizācijas adresējušas Savienības civilās aizsardzības mehānismam (UPCM) un kas ir šā mehānisma ziņā, un nodrošināt iespēju saņemt ārkārtas humānās palīdzības piegādes;”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 19. martā

Komisijas vārdā –

Priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 83, 27.3.2015., 34. lpp.

(2)  Komisijas 2020. gada 14. marta Īstenošanas regula (ES) 2020/402, ar ko uz noteiktu ražojumu eksportu attiecina prasību uzrādīt eksporta atļauju (OV L 77I , 15.3.2020., 1. lpp.).


Top