EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0261

Padomes Regula (ES) 2020/261 (2019. gada 19. decembris), ar ko groza Regulu (ES) Nr. 389/2012 par administratīvu sadarbību akcīzes nodokļu jomā attiecībā uz elektronisko reģistru saturu

ST/14108/2019/INIT

OJ L 58, 27.2.2020, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/261/oj

27.2.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 58/1


PADOMES REGULA (ES) 2020/261

(2019. gada 19. decembris),

ar ko groza Regulu (ES) Nr. 389/2012 par administratīvu sadarbību akcīzes nodokļu jomā attiecībā uz elektronisko reģistru saturu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 113. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

saskaņā ar īpašu likumdošanas procedūru,

tā kā:

(1)

Padomes Regulas (ES) Nr. 389/2012 (3) 19. pantā noteikts pienākums dalībvalstīm uzturēt elektroniskus reģistrus, kuros reģistrē tādiem ekonomikas dalībniekiem un noliktavām izsniegtas licences, kas pārvieto akcīzes preces, piemērojot atliktās nodokļa maksāšanas režīmu.

(2)

Ar Padomes Direktīvu (ES) 2020/262 (4) tiek paplašināta tās datorizētās sistēmas izmantošana saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu (ES) 2020/263 (5), ko pašlaik lieto, lai uzraudzītu akcīzes preču pārvietošanu saskaņā ar atliktās nodokļa maksāšanas režīmu, attiecinot to arī uz tādu akcīzes preču uzraudzību, kas nodotas patēriņam vienas dalībvalsts teritorijā un ko pēc tam pārvieto uz citas dalībvalsts teritoriju, lai piegādātu komerciāliem mērķiem.

(3)

Lai datorizētā sistēma varētu pareizi darboties, nodrošinot pilnīgu, atjauninātu un precīzu datu uzglabāšanu, ir jāgroza Regulas (ES) Nr. 389/2012 19. panta darbības joma, lai iekļautu tajā divas jaunas ekonomikas dalībnieku kategorijas – sertificētus nosūtītājus, kas ir reģistrēti kā tādu akcīzes preču nosūtītāji, kuras jau ir nodotas patēriņam, un sertificētus saņēmējus, kas ir reģistrēti kā tādu akcīzes preču saņēmēji, kuras jau ir nodotas patēriņam.

(4)

Saskaņā ar Direktīvas (ES) 2020/262 22. pantu gadījumā, ja energoproduktus pārvieto pa jūru vai iekšējiem ūdensceļiem atliktās nodokļa maksāšanas režīmā, nosūtītājas dalībvalsts kompetentās iestādes var atļaut nosūtītājam elektroniskā administratīvā dokumenta projektā, kas minēts minētās direktīvas 20. panta 2. punktā, nosūtīšanas brīdī nenorādīt datus par saņēmēju. Saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 389/2012 minētā informācija elektroniskajā reģistrā ir jāiekļauj tikai apstiprinātiem noliktavu turētājiem. Ir svarīgi, lai arī reģistrētie nosūtītāji elektroniskajā reģistrā varētu norādīt informāciju par viņu tiesībām nosūtīšanas brīdī nenorādīt datus par saņēmēju.

(5)

Ņemot vērā to, ka šīs regulas mērķi, proti, elektroniskā reģistra paplašināšanu, iekļaujot tajā ekonomikas dalībniekus, kas pārvieto patēriņam nodotas akcīzes preces, nevar pietiekami labi sasniegt atsevišķās dalībvalstīs, bet nolūkā nodrošināt datorizētās sistēmas saskaņotu darbību un atvieglot cīņu pret krāpšanu minēto mērķi var labāk sasniegt Savienības līmenī, Savienība var pieņemt pasākumus saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienību 5. pantā noteikto subsidiaritātes principu. Saskaņā ar minētajā pantā noteikto proporcionalitātes principu šajā regulā paredz vienīgi tos pasākumus, kas ir vajadzīgi minētā mērķa sasniegšanai.

(6)

Šajā regulā ievērotas pamattiesības un principi, kas atzīti Eiropas Savienības Pamattiesību hartā, jo īpaši tiesības uz persondatu aizsardzību. Ņemot vērā ierobežojumus, ko nosaka šī regula, šādu datu apstrāde, ko veic saskaņā ar šo regulu, nepārsniedz to, kas ir nepieciešami un samērīgi dalībvalstu likumīgo fiskālo interešu aizsardzībai.

(7)

Notika apspriešanās ar Eiropas Datu aizsardzības uzraudzītāju saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 45/2001 (6) 28. panta 2. punktu.

(8)

Lai šīs regulas piemērošanas datumu saskaņotu ar datumu, no kura piemēro Direktīvas (ES) 2020/262 noteikumus par tādu akcīzes preču pārvietošanas automatizēšanu, kas ir nodotas patēriņam vienas dalībvalsts teritorijā un ko pārvieto uz citas dalībvalsts teritoriju, lai šajā otrā dalībvalstī piegādātu komerciāliem mērķiem, un lai dotu dalībvalstīm pietiekami daudz laika sagatavoties izmaiņām, kas izriet no šīs regulas, tā būtu jāpiemēro no 2023. gada 13. februāra.

(9)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza Regula (ES) Nr. 389/2012,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (ES) Nr. 389/2012 19. pantu groza šādi:

1)

panta 1. punkta a) apakšpunktā pievieno šādus punktus:

“iv)

sertificēti nosūtītāji Padomes Direktīvas (ES) 2020/262 (*1) 3. panta 12. punkta nozīmē;

v)

sertificēti saņēmēji Direktīvas (ES) 2020/262 3. panta 13. punkta nozīmē;

(*1)  Padomes Direktīva (ES) 2020/262 (2019. gada 19. decembris), ar ko nosaka akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu (OV L 58, 27.2.2020., 4. lpp.).”;"

2)

panta 2. punktu groza šādi:

a)

punkta f) un g) apakšpunktu aizstāj ar šādiem:

“f)

par apstiprinātiem noliktavu turētājiem norāda akcīzes preču noliktavu vai šādu noliktavu sarakstu, uz kurām attiecas licence, un, ja paredzēts valsts tiesību aktos, norāda, ka apstiprinātais noliktavas turētājs nosūtīšanas brīdī drīkst nenorādīt datus par saņēmēju saskaņā ar Direktīvas (ES) 2020/262 22. pantu, ka apstiprinātais noliktavas turētājs drīkst veikt pārvietošanu vairākās daļās saskaņā ar minētās direktīvas 23. pantu vai ka apstiprinātais noliktavas turētājs drīkst akcīzes preces pārvietot uz tiešās piegādes vietu saskaņā ar minētās direktīvas 16. panta 4. punktu, un norāda, ka apstiprinātais noliktavas turētājs rīkojas sertificēta nosūtītāja vai sertificēta saņēmēja statusā saskaņā ar minētās direktīvas 35. panta 6. un 7. punktu;

g)

par reģistrētiem saņēmējiem, ja valsts tiesību aktos tā ir noteikts, norāda, ka reģistrētais saņēmējs drīkst akcīzes preces pārvietot uz tiešās piegādes vietu saskaņā ar Direktīvas (ES) 2020/262 16. panta 4. punktu un ka reģistrētais saņēmējs rīkojas sertificēta saņēmēja statusā saskaņā ar minētās direktīvas 35. panta 7. punktu;”;

b)

pievieno šādu apakšpunktu:

“k)

par reģistrētiem nosūtītājiem norāda, ka reģistrētais nosūtītājs nosūtīšanas brīdī drīkst nenorādīt datus par saņēmēju saskaņā ar Direktīvas (ES) 2020/262 22. pantu un ka reģistrētais nosūtītājs rīkojas sertificēta nosūtītāja statusā saskaņā ar minētās direktīvas 35. panta 6. punktu.”

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2023. gada 13. februāra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 19. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

K. MIKKONEN


(1)  2018. gada 3. oktobra atzinums (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  2018. gada 17. oktobra atzinums (OV C 62, 15.2.2019., 108. lpp.).

(3)  Padomes Regula (ES) Nr. 389/2012 (2012. gada 2. maijs) par administratīvu sadarbību akcīzes nodokļu jomā un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 2073/2004 (OV L 121, 8.5.2012., 1. lpp.).

(4)  Padomes Direktīva (ES) 2020/262 (2019. gada 19. decembris), ar ko nosaka akcīzes nodokļa piemērošanas vispārēju režīmu (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 4. lpp.).

(5)  Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2020/263 (2020. gada 15. janvāris) par datorizētas sistēmas ieviešanu akcīzes preču pārvietošanai un uzraudzībai (skatīt šā Oficiālā Vēstneša 43. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 45/2001 (2000. gada 18. decembris) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi Kopienas iestādēs un struktūrās un par šādu datu brīvu apriti (OV L 8, 12.1.2001., 1. lpp.).


Top