EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0258

Komisijas Deleģētā regula (ES) 2020/258 (2019. gada 16. decembris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1700 papildina, precizējot ienākumu un dzīves apstākļu jomas mainīgo lielumu skaitu un nosaukumus (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2019/8800

OJ L 54, 26.2.2020, p. 16–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/258/oj

26.2.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 54/16


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2020/258

(2019. gada 16. decembris),

ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/1700 papildina, precizējot ienākumu un dzīves apstākļu jomas mainīgo lielumu skaitu un nosaukumus

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 10. oktobra Regulu (ES) 2019/1700, ar ko izveido vienotu ietvaru Eiropas statistikai par personām un mājsaimniecībām, kuras pamatā ir no izlasēm savākti dati individuālā līmenī, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 808/2004, (EK) Nr. 452/2008 un (EK) Nr. 1338/2008 un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1177/2003 un Padomes Regulu (EK) Nr. 577/98 (1), un jo īpaši tās 6. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Lai apmierinātu vajadzības, kas konstatētas attiecīgajos detalizētajos tematos, Komisijai būtu jāprecizē ienākumu un dzīves apstākļu jomas (EU-SILC) datu kopas mainīgo lielumu skaits un nosaukumi.

(2)

EU-SILC apsekojums ir svarīgs instruments, ar kura palīdzību sniedz informāciju, kas nepieciešama Eiropas pusgada un Eiropas sociālo tiesību pīlāra satvarā, īpaši par ienākumu sadali, nabadzību un sociālo atstumtību, kā arī dažādiem saistītiem ES politikas pasākumiem, kas tiek īstenoti dzīves apstākļu un nabadzības jomās, piemēram, attiecībā uz bērnu nabadzību, piekļuvi veselības aprūpei un citiem pakalpojumiem, mājokļiem, pārmērīgām parādsaistībām un dzīves kvalitāti. Tas ir arī galvenais datu avots mikrosimulācijas un ienākumu sadales un nabadzības rādītāju ātro novērtējumu vajadzībām.

(3)

Vācamo mainīgo lielumu skaits nepārsniedz par vairāk nekā 5 % to mainīgo lielumu skaitu, kas savākti ienākumu un dzīves apstākļu jomā laikā, kad stājās spēkā Regula (ES) 2019/1700.

(4)

Gatavojot šo deleģēto aktu, Komisija ir veikusi pienācīgas apspriešanās,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Ienākumu un dzīves apstākļu jomas datu kopas mainīgo lielumu skaits un nosaukumi ir izklāstīti pielikumā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 16. decembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 261I, 14.10.2019., 1. lpp.


PIELIKUMS

Ienākumu un dzīves apstākļu jomas mainīgo lielumu skaits un nosaukumi

Detalizēts temats

Mainīgā lieluma identifikators

Mainīgā lieluma nosaukums

Datu vākšanas informācija

DB010

Apsekojuma gads

24 tehniskie mainīgie lielumi (gada)

DB020

Dzīvesvietas valsts

3 atvasinātie mainīgie lielumi (gada)

DB040

Dzīvesvietas reģions

 

DB050

Strata

 

DB060

Primārā atlases vienība (PSU)

 

DB062

Sekundārā atlases vienība (SSU)

 

DB070

PSU izvēles secība

 

DB075

Rotācijas grupa

 

DB076

Intervijas vilnis

 

DB110

Mājsaimniecības statuss

 

DB120

Saziņa adresē

 

DB130

Mājsaimniecības anketas rezultāti

 

DB135

Mājsaimniecības intervijas akceptēšana

 

RB010

Apsekojuma gads

 

RB020

Dzīvesvietas valsts

 

HB010

Apsekojuma gads

 

HB020

Dzīvesvietas valsts

 

HB040

Mājsaimniecības intervijas diena

 

HB050

Mājsaimniecības intervijas mēnesis

 

HB060

Mājsaimniecības intervijas gads

 

HB100

Mājsaimniecības anketas aizpildīšanai nepieciešamais laiks (minūtēs)

 

PB010

Apsekojuma gads

 

PB020

Dzīvesvietas valsts

 

PB090

Personiskās intervijas diena

 

PB100

Personiskās intervijas mēnesis

 

PB110

Personiskās intervijas gads

 

PB120

Personiskās anketas aizpildīšanai nepieciešamais laiks (minūtēs)

Identifikācija

DB030

Mājsaimniecības ID

9 tehniskie mainīgie lielumi (gada)

RB030

Personas ID

 

RB032

Mājsaimniecībā esošo personu kārtas numurs

 

RB040

Esošā mājsaimniecības identifikācija (ID)

 

RB100

Izlases persona vai līdziedzīvotājs

 

HB030

Mājsaimniecības ID

 

HB070

Tās personas ID, kas atbild uz mājsaimniecības anketas jautājumiem

 

PB030

Personas ID

 

PB265

Tās personas ID, kas aizpildījusi individuālo anketu

Svari

DB080

Mājsaimniecības plānojuma svars

16 tehniskie mainīgie lielumi (gada)

DB090

Mājsaimniecības šķērsgriezuma svars

 

DB095

Mājsaimniecības garengriezuma svars

 

RB050

Personiskais šķērsgriezuma svars

 

RB060

Personiskais pamatsvars

 

RB062

Garengriezuma svars (divu gadu ilgums)

 

RB063

Garengriezuma svars (trīs gadu ilgums)

 

RB064

Garengriezuma svars (četru gadu ilgums)

 

RB065

Garengriezuma svars (piecu gadu ilgums)

 

RB066

Garengriezuma svars (sešu gadu ilgums)

 

RL070

Bērnu šķērsgriezuma svars attiecībā uz bērnu aprūpi

 

PB040

Personiskais šķērsgriezuma svars (visi mājsaimniecības locekļi vecumā no 16 gadiem)

 

PB050

Personiskais pamatsvars (visi mājsaimniecības locekļi vecumā no 16 gadiem)

 

PB060

Personiskais šķērsgriezuma svars izvēlētajam respondentam

 

PB070

Personiskais plānojuma svars izvēlētajam respondentam

 

PB080

Personiskais pamatsvars izvēlētajam respondentam

Interviju raksturlielumi

RB250

Datu statuss

4 tehniskie mainīgie lielumi (gada)

HB130

Izmantotais intervijas veids (mājsaimniecība)

 

PB260

Piedalīšanās veids apsekojumā

 

PB270

Izmantotais intervijas veids (persona)

Vieta

1 tehniskais mainīgais lielums (gada)

DB100

Urbanizācijas pakāpe

Demogrāfija

RB080

Dzimšanas gads

9 savāktie mainīgie lielumi (gada)

RB081

Vecums pilnos gados

9 atvasinātie mainīgie lielumi (gada)

RB082

Vecums pilnos gados intervijas laikā

 

RB083

Tas, vai intervijas laikā dzimšanas diena ir pagājusi

 

RB090

Dzimums

 

RB110

Locekļa statuss

 

RB120

Vieta, kur persona pārcēlusies

 

RB220

Tēva ID

 

RB230

Mātes ID

 

RB240

Laulātā/partnera ID

 

RB245

Respondenta statuss

 

PB140

Dzimšanas gads

 

PB150

Dzimums

 

PB160

Tēva ID

 

PB170

Mātes ID

 

PB180

Laulātā/partnera ID

 

PB190

Ģimenes stāvoklis

 

PB200

Civillaulība

Valstiskā piederība un migranta izcelsme

RB280

Dzimšanas valsts

4 savāktie mainīgie lielumi (gada)

RB290

Primārās valstiskās piederības valsts

 

PB230

Tēva dzimšanas valsts

 

PB240

Mātes dzimšanas valsts

Mājsaimniecības sastāvs

RB200

Dzīvesvietas statuss

2 savāktie mainīgie lielumi (gada)

RG_Z#

Mājsaimniecības locekļu radniecības matrica

Mājsaimniecības sastāvs – īpaša papildu informācija

HB110

Mājsaimniecības tips

3 atvasinātie mainīgie lielumi (gada)

HB120

Mājsaimniecības lielums

 

PB205

Partneri, kas dzīvo tajā pašā mājsaimniecībā

Uzturēšanās ilgums valstī

1 savāktais mainīgais lielums (gada)

RB285

Uzturēšanās ilgums dzīvesvietas valstī pilnos gados

Nespēja un Eiropas minimālais modulis attiecībā uz veselību

PH010

Vispārējā veselības stāvokļa pašvērtējums

3 savāktie mainīgie lielumi (gada)

PH020

Ilgstošas veselības problēmas

 

PH030

Darbību ierobežojumi veselības problēmu dēļ

Bērnu veselība

RCH010

Vispārējs veselības stāvoklis (bērni)

2 savāktie mainīgie lielumi (ik pēc 3 gadiem)

RCH020

Darbību ierobežojumi veselības problēmu dēļ (bērni)

Piekļuve veselības aprūpei

PH040

Vajadzīgās medicīniskās pārbaudes vai ārstēšana, kas nav notikušas

4 savāktie mainīgie lielumi (gada)

PH050

Pamatiemesls, kādēļ nav notikušas vajadzīgās medicīniskās pārbaudes vai ārstēšana

 

PH060

Vajadzīgās zobu pārbaudes vai ārstēšana, kas nav notikušas

 

PH070

Pamatiemesls, kādēļ nav notikušas vajadzīgās zobu pārbaudes vai ārstēšana

Piekļuve veselības aprūpei (bērni)

HCH010

Vajadzīgās medicīniskās pārbaudes vai ārstēšana, kas nav notikušas (bērni)

4 savāktie mainīgie lielumi (ik pēc 3 gadiem)

HCH020

Pamatiemesls, kādēļ nav notikušas vajadzīgās medicīniskās pārbaudes vai ārstēšana (bērni)

 

HCH030

Vajadzīgās zobu pārbaudes vai ārstēšana, kas nav notikušas (bērni)

 

HCH040

Pamatiemesls, kādēļ nav notikušas vajadzīgās zobu pārbaudes vai ārstēšana (bērni)

Galvenās aktivitātes statuss (pašdefinēts)

RB211

Galvenās aktivitātes statuss (pašdefinēts)

4 savāktie mainīgie lielumi (gada)

PL032

Pašdefinēts pašreizējais ekonomiskais statuss

 

PL040A

Nodarbinātības statuss

 

PL040B

Nodarbinātības statuss (pēdējais darbs)

Galvenie darba raksturlielumi

PL051A

Profesija pamatdarbā

5 savāktie mainīgie lielumi (gada)

PL051B

Profesija (pēdējais darbs)

 

PL111A

Vietējās vienības saimnieciskā darbība attiecībā uz pamatdarbu

 

PL111B

Vietējās vienības saimnieciskā darbība (pēdējais darbs)

 

PL145

Pilna vai nepilna laika pamatdarbs (pašdefinēts)

Līguma darbības ilgums

1 savāktais mainīgais lielums (gada)

PL141

Pamatdarba pastāvīgums

Sīka informācija par darba tirgus situāciju

PL073

Pilna laika darbā darba ņēmēja statusā pavadītais mēnešu skaits

1 savāktais mainīgais lielums (gada)

PL074

Nepilna laika darbā darba ņēmēja statusā pavadītais mēnešu skaits

11 atvasinātie mainīgie lielumi (gada)

PL075

Pilna laika darbā pašnodarbinātā statusā pavadītais mēnešu skaits (arī ģimenē strādājošais)

 

PL076

Nepilna laika darbā pašnodarbinātā statusā pavadītais mēnešu skaits (arī ģimenē strādājošais)

 

PL080

Bezdarbnieka statusā pavadītais mēnešu skaits

 

PL085

Pensionāra statusā pavadītais mēnešu skaits

 

PL086

Ilgstošu veselības problēmu dēļ radušās darbnespējas mēnešu skaits

 

PL087

Studijās pavadītais mēnešu skaits

 

PL088

Obligātajā militārajā dienestā pavadītais mēnešu skaits

 

PL089

Mēnešu skaits, kas pavadīts, veicot mājsaimniecības pienākumus

 

PL090

Citās aktivitātēs pavadītais mēnešu skaits

 

PL271

Bezdarba pēdējā perioda ilgums

Pārraudzības pienākumi

1 savāktais mainīgais lielums (gada)

PL150

Pārraudzības pienākumi pamatdarbā

Iepriekšējā darba pieredze

PL016

Iepriekšējās nodarbinātības pieredzes esība

2 savāktie mainīgie lielumi (gada)

PL200

Algotā darbā pavadītais gadu skaits (darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusā)

Aktivitāšu kalendārs

PL211A

Galvenā aktivitāte janvārī

12 savāktie mainīgie lielumi (gada)

PL211B

Galvenā aktivitāte februārī

 

PL211C

Galvenā aktivitāte martā

 

PL211D

Galvenā aktivitāte aprīlī

 

PL211E

Galvenā aktivitāte maijā

 

PL211F

Galvenā aktivitāte jūnijā

 

PL211G

Galvenā aktivitāte jūlijā

 

PL211H

Galvenā aktivitāte augustā

 

PL211I

Galvenā aktivitāte septembrī

 

PL211J

Galvenā aktivitāte oktobrī

 

PL211K

Galvenā aktivitāte novembrī

 

PL211L

Galvenā aktivitāte decembrī

Darba stundas

PL060

Parasti nedēļā nostrādāto stundu skaits pamatdarbā

2 savāktie mainīgie lielumi (gada)

PL100

Kopējais parasti nedēļā nostrādāto stundu skaits otrā, trešā, .. darbā

Iegūtais izglītības līmenis

1 savāktais mainīgais lielums (gada)

PE041

Iegūtais izglītības līmenis

Dalība formālās izglītības pasākumos (patlaban)

RL010

Pirmsskolas izglītība

4 savāktie mainīgie lielumi (gada)

RL020

Izglītošanās obligātās izglītības skolā

 

PE010

Dalība formālajā izglītībā un apmācībā (izglītojamais vai māceklis)

 

PE021

Pašreizējā/pēdējā formālās izglītības vai apmācības pasākuma līmenis

Dzīves kvalitāte

PW010

Vispārējā apmierinātība ar dzīvi

2 savāktie mainīgie lielumi (gada)

PW191

Uzticēšanās citiem

Materiālā nenodrošinātība

HD080

Nolietotu mēbeļu aizstāšana

14 savāktie mainīgie lielumi (gada)

HH050

Spēja mājās uzturēt pietiekamu siltumu

 

HS040

Spēja atļauties apmaksāt vienas nedēļas ikgadējo atvaļinājumu ārpus mājas

 

HS050

Spēja atļauties maltīti ar gaļu, vistu, zivi (vai līdzvērtīgu veģetāru ēdienu) katru otro dienu

 

HS060

Spēja segt neparedzētus finansiālus izdevumus

 

HS090

Vai Jums ir dators?

 

HS110

Vai Jums ir automašīna?

 

HS120

Spēja segt izdevumus ar ienākumiem

 

PD020

Nolietotu apģērbu aizstāj ar jaunu (nevis lietotu) apģērbu

 

PD030

Divi pāri derīgu apavu (tostarp viens pāris apavu, kuri valkājami jebkādos laika apstākļos)

 

PD050

Vismaz reizi mēnesī tiekas ar draugiem/ģimeni (radiem), lai kopā dotos iedzert vai paēst

 

PD060

Regulāri izmanto kādu brīvā laika pavadīšanas iespēju

 

PD070

Katru nedēļu tērē nelielu naudas summu savām vajadzībām

 

PD080

Interneta pieslēgums mājās personīgām vajadzībām

Bērniem raksturīga nenodrošinātība

HD100

Jauns (nevis lietots) apģērbs

13 savāktie mainīgie lielumi (ik pēc 3 gadiem)

HD110

Divi pāri derīgu apavu (tostarp viens pāris apavu, kuri valkājami jebkādos laika apstākļos)

 

HD120

Augļi un dārzeņi reizi dienā

 

HD140

Viena maltīte ar gaļu, vistu vai zivi (vai līdzvērtīgu veģetāru ēdienu) vismaz reizi dienā

 

HD150

Mājās ir vecumam atbilstošas grāmatas

 

HD160

Aprīkojums brīvā laika pavadīšanai ārā

 

HD170

Rotaļlietas, ko izmanto telpās

 

HD180

Regulāras brīvā laika pavadīšanas iespējas

 

HD190

Svinības īpašos gadījumos

 

HD200

Laiku pa laikam uzaicināt draugus spēlēties vai uz maltīti

 

HD210

Piedalīšanās skolas ekskursijās un skolas pasākumos, par kuriem jāmaksā

 

HD220

Piemērota vieta, lai mācītos vai izpildītu mājasdarbus

 

HD240

Vismaz nedēļu ilgas ārpus mājām pavadītas brīvdienas gadā

Galvenie mājokļu raksturlielumi

HH010

Mājokļa veids

3 savāktie mainīgie lielumi (gada)

HH021

Mājsaimniecības īpašumtiesību statuss

 

HH030

Mājsaimniecībai pieejamo istabu skaits

Mājokļa izmaksas, tostarp samazinātas komunālo pakalpojumu izmaksas

HH060

Pašreizējā īres maksa saistībā ar apdzīvoto mājokli

4 savāktie mainīgie lielumi (gada)

HH070

Kopējās mājokļa izmaksas

 

HH071

Hipotēkas pamatsummas atmaksa

 

HS022

Samazinātas komunālo pakalpojumu izmaksas

Bērnu aprūpe

RL030

Bērnu aprūpe aprūpes centrā ārpusskolas laikā (pirms vai pēc)

4 savāktie mainīgie lielumi (gada)

RL040

Bērnu aprūpe dienas aprūpes centrā

 

RL050

Bērnu aprūpi veic profesionāla aukle bērna mājās vai aukles mājās

 

RL060

Bērnu aprūpi veic vecvecāki, mājsaimniecības locekļi, kas nav vecāki, citi radinieki, draugi vai kaimiņi

Ienākumi no darba

PY010G/PY010N

Darba ņēmēja naudas vai kvazinaudas ienākumi

5 savāktie mainīgie lielumi (gada)

PY020G/PY020N

Darba ņēmēja nenaudas ienākumi

 

PY021G/PY021N

Uzņēmuma automašīna

 

PY030G

Darba devēja sociālās apdrošināšanas iemaksas

 

PY050G/PY050N

Peļņa vai zaudējumi naudā no pašnodarbinātības

Ienākumi no sociāliem pārvedumiem

HY050G/HY050N

Ar ģimeni/bērniem saistīti pabalsti

8 savāktie mainīgie lielumi (gada)

HY060G/HY060N

Citur neklasificēti ar sociālo atstumtību saistīti pabalsti

32 valstīm zināmi mainīgie lielumi (gada)

HY070G/HY070N

Mājokļa pabalsti

 

PY090G/PY090N

Bezdarbnieka pabalsti

 

PY110G/PY110N

Apgādnieka zaudējuma pabalsti

 

PY120G/PY120N

Slimības pabalsti

 

PY130G/PY130N

Nespējas pabalsti

 

PY140G/PY140N

Ar izglītību saistīti pabalsti

 

HY051G

Ar ģimeni/bērniem saistīti pabalsti (iemaksu un ar līdzekļu pārbaudi)

 

HY052G

Ar ģimeni/bērniem saistīti pabalsti (iemaksu un bez līdzekļu pārbaudes)

 

HY053G

Ar ģimeni/bērniem saistīti pabalsti (beziemaksu un ar līdzekļu pārbaudi)

 

HY054G

Ar ģimeni/bērniem saistīti pabalsti (beziemaksu un bez līdzekļu pārbaudes)

 

HY061G

Citur neklasificēti ar sociālo atstumtību saistīti pabalsti (iemaksu un ar līdzekļu pārbaudi)

 

HY062G

Citur neklasificēti ar sociālo atstumtību saistīti pabalsti (iemaksu un bez līdzekļu pārbaudes)

 

HY063G

Citur neklasificēti ar sociālo atstumtību saistīti pabalsti (beziemaksu un ar līdzekļu pārbaudi)

 

HY064G

Citur neklasificēti ar sociālo atstumtību saistīti pabalsti (beziemaksu un bez līdzekļu pārbaudes)

 

HY071G

Mājokļa pabalsti (iemaksu un ar līdzekļu pārbaudi)

 

HY072G

Mājokļa pabalsti (iemaksu un bez līdzekļu pārbaudes)

 

HY073G

Mājokļa pabalsti (beziemaksu un ar līdzekļu pārbaudi)

 

HY074G

Mājokļa pabalsti (beziemaksu un bez līdzekļu pārbaudes)

 

PY091G

Bezdarbnieka pabalsti (iemaksu un ar līdzekļu pārbaudi)

 

PY092G

Bezdarbnieka pabalsti (iemaksu un bez līdzekļu pārbaudes)

 

PY093G

Bezdarbnieka pabalsti (beziemaksu un ar līdzekļu pārbaudi)

 

PY094G

Bezdarbnieka pabalsti (beziemaksu un bez līdzekļu pārbaudes)

 

PY111G

Apgādnieka zaudējuma pabalsti (iemaksu un ar līdzekļu pārbaudi)

 

PY112G

Apgādnieka zaudējuma pabalsti (iemaksu un bez līdzekļu pārbaudes)

 

PY113G

Apgādnieka zaudējuma pabalsti (beziemaksu un ar līdzekļu pārbaudi)

 

PY114G

Apgādnieka zaudējuma pabalsti (beziemaksu un bez līdzekļu pārbaudes)

 

PY121G

Slimības pabalsti (iemaksu un ar līdzekļu pārbaudi)

 

PY122G

Slimības pabalsti (iemaksu un bez līdzekļu pārbaudes)

 

PY123G

Slimības pabalsti (beziemaksu un ar līdzekļu pārbaudi)

 

PY124G

Slimības pabalsti (beziemaksu un bez līdzekļu pārbaudes)

 

PY131G

Nespējas pabalsti (iemaksu un ar līdzekļu pārbaudi)

 

PY132G

Nespējas pabalsti (iemaksu un bez līdzekļu pārbaudes)

 

PY133G

Nespējas pabalsti (beziemaksu un ar līdzekļu pārbaudi)

 

PY134G

Nespējas pabalsti (beziemaksu un bez līdzekļu pārbaudes)

 

PY141G

Ar izglītību saistīti pabalsti (iemaksu un ar līdzekļu pārbaudi)

 

PY142G

Ar izglītību saistīti pabalsti (iemaksu un bez līdzekļu pārbaudes)

 

PY143G

Ar izglītību saistīti pabalsti (beziemaksu un ar līdzekļu pārbaudi)

 

PY144G

Ar izglītību saistīti pabalsti (beziemaksu un bez līdzekļu pārbaudes)

Ienākumi no pensijām

PY080G/PY080N

Pensija no individuāliem privātiem plāniem

2 savāktie mainīgie lielumi (gada)

PY100G/PY100N

Vecuma pabalsti

4 valstīm zināmi mainīgie lielumi (gada)

PY101G

Vecuma pabalsti (iemaksu un ar līdzekļu pārbaudi)

 

PY102G

Vecuma pabalsti (iemaksu un bez līdzekļu pārbaudes)

 

PY103G

Vecuma pabalsti (beziemaksu un ar līdzekļu pārbaudi)

 

PY104G

Vecuma pabalsti (beziemaksu un bez līdzekļu pārbaudes)

Citi ienākumi, tostarp ienākumi no īpašuma un kapitāla un pārvedumiem starp mājsaimniecībām

HY040G/HY040N

Ienākumi no īpašuma vai zemes nomas

7 savāktie mainīgie lielumi (gada)

HY080G/HY080N

Regulāri saņemtie naudas pārvedumi starp mājsaimniecībām

 

HY081G/HY081N

Saņemtie alimenti (obligātie + brīvprātīgie)

 

HY090G/HY090N

Procenti, dividendes, peļņa no kapitālieguldījumiem neinkorporētā uzņēmumā

 

HY100G/HY100N

Hipotēkas procentu atmaksa

 

HY110G/HY110N

Personu vecumā līdz 16 gadiem saņemtie ienākumi

 

HY170G/HY170N

Pašu patēriņam saražoto preču vērtība

Pēc samazinājuma faktiski samaksātie nodokļi un iemaksas

HY120G/HY120N

Regulāri mantas nodokļi

7 savāktie mainīgie lielumi (gada)

HY121G/HY121N

Nodokļi, kas samaksāti par mājsaimniecības īpašumā esošo galveno mājokli

 

HY130G/HY130N

Regulāri samaksātie naudas pārvedumi starp mājsaimniecībām

 

HY131G/HY131N

Samaksātie alimenti (obligātie + brīvprātīgie)

 

HY140G/HY140N

Ienākuma nodoklis un sociālās iemaksas

 

HY145N

Atmaksa/ieņēmumi nodokļu korekciju dēļ

 

PY035G/PY035N

Iemaksas individuālos privātos pensiju plānos

Kopējie gada ienākumi personu un mājsaimniecību līmenī

HI010

Mājsaimniecības ienākumu izmaiņas salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu

4 savāktie mainīgie lielumi (gada)

HI020

Ienākumu pieauguma iemesls

4 atvasinātie mainīgie lielumi (gada)

HI030

Ienākumu sarukuma iemesls

 

HI040

Gaidāmie mājsaimniecības ienākumi nākamajos 12 mēnešos

 

HY010

Mājsaimniecības kopējie bruto ienākumi

 

HY020

Mājsaimniecības kopējie izmantojamie ienākumi

 

HY022

Mājsaimniecības kopējie izmantojamie ienākumi pirms sociāliem pārvedumiem, kas nav vecuma pabalsti un apgādnieka zaudējuma pabalsti

 

HY023

Mājsaimniecības kopējie izmantojamie ienākumi pirms sociāliem pārvedumiem, ieskaitot vecuma pabalstus un apgādnieka zaudējuma pabalstus

Kavētie maksājumi

HS011

Kavētie maksājumi par hipotēku vai īres maksu

4 savāktie mainīgie lielumi (gada)

HS021

Kavētie maksājumi par komunālo pakalpojumu rēķiniem

 

HS031

Kavētie maksājumi par pirkumiem uz nomaksu vai citiem aizņēmumiem

 

HS150

Finansiālais slogs saistībā ar parādu atmaksu par pirkumiem uz nomaksu vai aizņēmumiem

Ad hoc temata modulis 2021. gadam

 

 

Dzīves apstākļi un nosacījumi bērniem ģimenēs, kuru locekļi dzīvo šķirti vai kurās apvienojušies vecāki un viņu bērni no iepriekšējām attiecībām

HK010

To bērnu skaits, kuri ir mājsaimniecības locekļi un kuru otrs vecāks dzīvo ārpus šīs mājsaimniecības

12 savāktie mainīgie lielumi

HK020

To bērnu skaits, kuri nav mājsaimniecības locekļi un kuru vecāks dzīvo šajā mājsaimniecībā

1 atvasinātais mainīgais lielums (gada)

PK010

Mājsaimniecības loceklim ir bērni, kuri nav mājsaimniecības locekļi

RK010

Vecāka ID un bērna, kurš nav mājsaimniecības loceklis, kārtas numurs

RK020

Bērna, kurš nav mājsaimniecības loceklis, vecums

PK020

Galvenais iemesls, kādēļ netiek pavadīts vairāk laika kopā ar bērniem, kuri ir mājsaimniecības locekļi

PK030

Galvenais iemesls, kādēļ netiek pavadīts vairāk laika kopā ar bērniem, kuri nav mājsaimniecības locekļi

 

RK030

Vecākam parasti nepieciešamais laiks, lai nokļūtu pie bērna, kurš nav mājsaimniecības loceklis

 

RK040

Saziņas biežums pēdējos 12 mēnešos (pa tālruni, sociālajos medijos u. tml.) ar bērnu, kurš nav mājsaimniecības loceklis

 

RK050

Bērnam ir sava guļamistaba (ieskaitot ar brāļiem un māsām dalītu guļamistabu)

 

RK060

Ar bērnu aktīvi pavadīta laika biežums (maltītes, spēles, mājasdarbi, pastaigas, sarunas u. tml.)

 

RK070

Nakšu skaits mēnesī, kuras bērns pavada mājsaimniecībā (vidēji)

 

RK080

Juridiska aizgādība pār bērnu


Top