EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0217

Komisijas Deleģētā Regula (ES) 2020/217 (2019. gada 4. oktobris), ar ko, to pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, kā arī minēto regulu labo (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2019/7227

OJ L 44, 18.2.2020, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 18/02/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/217/oj

18.2.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 44/1


KOMISIJAS DELEĢĒTĀ REGULA (ES) 2020/217

(2019. gada 4. oktobris),

ar ko, to pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, kā arī minēto regulu labo

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (1), jo īpaši tās 37. panta 5. punktu un 53. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 3. daļas 3. tabulā ir bīstamo vielu harmonizētās klasifikācijas un marķējuma saraksts, kura pamatā ir minētās regulas I pielikuma 2.–5. daļas kritēriji.

(2)

Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (turpmāk tekstā “Aģentūra”) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1272/2008 37. pantu ir iesniegti priekšlikumi ieviest dažu vielu harmonizētu klasifikāciju un marķējumu un dažu citu vielu harmonizēto klasifikāciju un marķējumu atjaunināt vai svītrot. Pamatojoties uz minētās aģentūras Riska novērtēšanas komitejas (RAC) sagatavotajiem atzinumiem par šiem priekšlikumiem, kā arī uz komentāriem, kas saņemti no attiecīgajām personām, dažu vielu harmonizēto klasifikāciju un marķējumu ir lietderīgi ieviest, atjaunināt vai svītrot. Šie RAC atzinumi (2) ir šādi:

2017. gada 9. jūnija atzinums par 4,4′-sulfonilbisfenolu, polimēru ar amonija hlorīdu (NH4Cl), pentahlorfosforānu un fenolu,

2017. gada 22. septembra atzinums par dinātrija 4-amino-6-((4-((4-(2,4-diaminofenil)azo)fenilsulfamoil)fenil)azo)-5-hidroksi-3-((4-nitrofenil)azo)naftalīn-2,7-disulfonātu,

2017. gada 9. jūnija atzinums par fenilbis(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfīnoksīdu,

2017. gada 22. septembra atzinums par kobaltu,

2017. gada 22. septembra atzinums par niķeļa bis(sulfamidātu); niķeļa sulfamātu,

2017. gada 22. septembra atzinums par etilēnoksīdu; oksirānu,

2017. gada 22. septembra atzinums par 2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7-tetraoksaciklooktānu; metaldehīdu,

2017. gada 15. marta atzinums par 2-benzil-2-dimetilamino-4′-morfolinobutirofenonu,

2017. gada 5. decembra atzinums par piridātu (ISO); O-(6-hlor-3-fenilpiridazīn-4-il)S-oktiltiokarbonātu,

2017. gada 22. septembra atzinums par dodecilmetakrilātu,

2017. gada 5. decembra atzinums par 2-fenilheksānnitrilu,

2017. gada 15. marta atzinums par tiabendazolu (ISO); 2-(tiazol-4-il)benzimidazolu,

2017. gada 9. jūnija atzinums par N,N-dietil-m-toluamīdu; DEET,

2017. gada 14. septembra atzinums par titāna dioksīdu,

2017. gada 15. marta atzinums par metildzīvsudraba hlorīdu,

2017. gada 9. jūnija atzinums par benz[rst]pentafēnu,

2017. gada 9. jūnija atzinums par dibenz[b,def]hrizēnu; dibenz[a,h]pirēnu,

2017. gada 22. septembra atzinums par etanolu, 2,2′-iminobis-,N-(sazarotas un lineāras ķēdes C13–15 alkil)atvasinājumiem,

2017. gada 5. decembra atzinums par ciflumetofēnu (ISO); 2-metoksietil-(RS)-2-(4-terc-butilfenil)-2-ciān-3-okso-3-(α,α,α-trifluor-o-tolil)propionātu,

2017. gada 9. jūnija atzinums par pentakālija 2,2′,2″,2‴,2″″-(etān-1,2-diilnitrilo)pentaacetātu,

2017. gada 9. jūnija atzinums par N-karboksimetiliminobis(etilēnnitrilo)tetra(etiķskābi),

2017. gada 9. jūnija atzinums par pentanātrija (karboksilatometil)iminobis(etilēnnitrilo)tetraacetātu,

2017. gada 9. jūnija atzinums par diizoheksilftalātu,

2017. gada 9. jūnija atzinums par fludioksonilu (ISO); 4-(2,2-difluor-1,3-benzdioksol-4-il)-1H-pirol-3-karbonitrilu,

2017. gada 22. septembra atzinums par halosulfuronmetilu (ISO); metil-3-hlor-5-{[(4,6-dimetoksipirimidīn-2-il)karbamoil]sulfamoil}-1-metil-1H-pirazol-4-karboksilātu,

2017. gada 5. decembra atzinums par 2-metilimidazolu,

2017. gada 15. marta atzinums par (RS)-2-metoksi-N-metil-2-[α-(2,5-ksililoksi)-o-tolil]acetamīdu; mandestrobīnu,

2017. gada 5. decembra atzinums par karboksīnu (ISO); 2-metil-N-fenil-5,6-dihidro-1,4-oksatiīn-3-karboksamīdu; 5,6-dihidro-2-metil-1,4-oksatiīn-3-karboksanilīdu,

2017. gada 5. decembra atzinums par metaflumizonu (ISO); (EZ)-2′-[2-(4-ciānfenil)-1-(α,α,α-trifluor-m-tolil)etilidēn]-[4-(trifluormetoksi)fenil]karbanilohidrazīdu [relatīvais saturs: E-izomērs ≥ 90 %, Z-izomērs ≤ 10 %] [1]; (E)-2′-[2-(4-ciānfenil)-1-(α,α,α-trifluor-m-tolil)etilidēn]-[4-(trifluormetoksi)fenil]karbanilohidrazīdu [2],

2017. gada 5. decembra atzinums par dibutilbis(pentān-2,4-dionato-O,O′)alvu.

(3)

Aplēsto akūto toksicitāti (ATE) galvenokārt izmanto tam, lai maisījumus, kuri satur vielas, kas klasificētas par akūti toksiskām, klasificētu attiecībā uz akūtu toksiskumu cilvēka veselībai. Harmonizētu ATE vērtību iekļaušana Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikumā veicina maisījumu klasifikācijas harmonizēšanu un palīdz izpildes panākšanas iestādēm. Pēc dažu vielu sīkākas zinātniskas novērtēšanas papildus RAC atzinumos ierosinātajām vielām ATE vērtības ir aprēķinātas šādām vielām: metildzīvsudraba hlorīds, pentakālija 2,2′,2″,2‴,2″″-(etān-1,2-diilnitrilo)pentaacetāts, N-karboksimetiliminobis(etilēnnitrilo)tetra(etiķskābe), pentanātrija (karboksilatometil)iminobis(etilēnnitrilo)tetraacetāts (DTPA), etilēnoksīds; oksirāns un metaldehīds (ISO); 2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7-tetraoksaciklooktāns. Minētās ATE vērtības būtu jāiekļauj Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 3. daļas 3. tabulas priekšpēdējā ailē.

(4)

Savā 2017. gada 22. septembra zinātniskajā atzinumā par vielu “kobalts”RAC ierosināja minēto vielu klasificēt par 1.B kategorijas kancerogēnu ar specifisko robežkoncentrāciju ≥ 0,01 %. Tomēr specifiskās robežkoncentrācijas noteikšanai izmantotā metodika, jo īpaši tās piemērojamība metālu savienojumiem, vēl ir jānovērtē padziļināti. Tāpēc ir lietderīgi Regulas (EK) Nr. 1272/2008 specifisko robežkoncentrāciju kobaltam VI pielikuma 3. daļas 3. tabulā pagaidām vēl neieviest, un tādā gadījumā saskaņā ar minētās regulas I pielikuma 3.6.2. tabulu ir piemērojama vispārīgā robežkoncentrācija, kas ir ≥ 0,1 %.

(5)

Savā 2017. gada 14. septembra zinātniskajā atzinumā par vielu “titāna dioksīds”RAC ierosināja minēto vielu klasificēt par 2. kategorijas inhalatīvu kancerogēnu. Tā kā titāna dioksīda inducēta pulmonāla kancerogenitāte ir asociēta ar ieelpojamu titāna dioksīda daļiņu ieelpošanu, to aizturēšanu un vāju šķīdību plaušās, ir lietderīgi ierakstā par titāna dioksīdu definēt ieelpojamas titāna dioksīda daļiņas. Tiek pieņemts, ka novērotajai toksicitātei plaušās un vēlākajai audzēju attīstībai par cēloni ir uzkrājušās titāna dioksīda daļiņas, bet ne izšķīdusi viela. Lai izvairītos no vielas nebīstamo formu nepamatotas klasifikācijas, būtu jāiekļauj īpašas piezīmes attiecībā uz šo vielu un to saturošo maisījumu klasifikāciju un marķēšanu. Turklāt, izmantojot titāna dioksīdu saturošus maisījumus, var veidoties bīstami putekļi vai pilieni, tāpēc lietotāji ir jāinformē par to, kādi piesardzības pasākumi ir jāveic, lai samazinātu draudus cilvēka veselībai.

(6)

Attiecībā uz pentakālija 2,2′,2″,2‴,2″″-(etān-1,2-diilnitrilo)pentaacetātu, N-karboksimetiliminobis(etilēnnitrilo)tetra(etiķskābi) un pentanātrija (karboksilatometil)iminobis(etilēnnitrilo)tetraacetātu (DTPA) Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikumā būtu jāiekļauj RAC2017. gada 9. jūnija atzinumos ieteiktā klasifikācija par 4. kategorijai piederīgu akūtu toksikantu un 2. kategorijai piederīgu atkārtotas ekspozīcijas specifiska mērķorgāna toksikantu, jo šai jaunajai klasifikācijai ir pietiekams zinātniskais pamats. Attiecībā uz pentakālija 2,2′,2″,2‴,2″″-(etān-1,2-diilnitrilo)pentaacetātu un N-karboksimetiliminobis(etilēnnitrilo)tetra(etiķskābi) Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikumā būtu jāiekļauj RAC2017. gada 9. jūnija atzinumos ieteiktā klasifikācija par 2. kategorijai piederīgu acu kairinātāju, jo šai jaunajai klasifikācijai ir pietiekams zinātniskais pamats. Tomēr nevajadzētu iekļaut pentakālija 2,2′,2″,2‴,2″″-(etān-1,2-diilnitrilo)pentaacetāta, N-karboksimetiliminobis(etilēnnitrilo)tetra(etiķskābes) un pentanātrija (karboksilatometil)iminobis(etilēnnitrilo)tetraacetāta (DTPA) klasifikāciju par reproduktīvajai sistēmai toksisku (1.B kategorija) vielu, jo RAC ir jāveic papildu novērtējums, ņemot vērā jaunus zinātniskos datus par toksisku ietekmi uz reproduktīvo sistēmu, kurus nozare iesniedza pēc tam, kad RAC atzinumi jau bija nosūtīti Komisijai.

(7)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 1272/2008 būtu attiecīgi jāgroza.

(8)

Regula (EK) Nr. 1272/2008 ietver vielas “piķis, ogļu darvas, augsttemperatūras” harmonizētos klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas noteikumus. Komisija šīs vielas harmonizētos klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas noteikumus grozīja ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 944/2013 (3), un šie grozījumi stājās spēkā 2016. gada 1. aprīlī. Regula (EK) Nr. 1272/2008 vēl tika grozīta arī ar Komisijas Regulu (ES) 2018/669 (4). Tomēr administratīvas neuzmanības dēļ Regulā (ES) 2018/669 netika atspoguļoti daži ar Regulu (ES) Nr. 944/2013 ieviesti grozījumi, kuru spēkā esību neskāra Vispārējās tiesas spriedums lietā T-689/13 (5), kas tika apstiprināts ar Tiesas spriedumu lietā C-691/15 P (6). Minētā regula būs jāpiemēro no 2019. gada 1. decembra. Tāpēc Regula (EK) Nr. 1272/2008 būtu jālabo un šiem labojumiem būtu jāstājas spēkā tajā pašā dienā.

(9)

Gādājot, lai vielu un maisījumu piegādātājiem pietiktu laika pielāgoties jaunajiem klasificēšanas un marķēšanas noteikumiem, šīs regulas piemērošana būtu jāatliek.

(10)

Lai ievērotu konsekvenci attiecībā uz pieeju, kas ir pamatā Regulas (EK) Nr. 1272/2008 61. panta 2. punktam, piegādātājiem vajadzētu būt iespējai ar šo regulu ieviestos klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas noteikumus brīvprātīgi piemērot jau pirms šīs regulas piemērošanas dienas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Regulā (EK) Nr. 1272/2008

Regulu (EK) Nr. 1272/2008 groza šādi:

1)

II pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas I pielikumu;

2)

III pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas II pielikumu;

3)

VI pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas III pielikumu.

2. pants

Labojumi Regulā (EK) Nr. 1272/2008

Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikumu labo saskaņā ar šīs regulas IV pielikumu.

3. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2021. gada 1. oktobra.

Tomēr 2. pantu piemēro no 2019. gada 1. decembra.

Vielas un maisījumus klasificēt, marķēt un iepakot saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008, kas grozīta ar šo regulu, drīkst arī pirms 2021. gada 1. oktobra.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 4. oktobrī

Komisijas vārdā –

Priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.

(2)  https://echa.europa.eu/registry-of-clh-intentions-until-outcome/-/dislist/name/-/ecNumber/-/casNumber/-/dte_receiptFrom/-/dte_receiptTo/-/prc_public_status/Opinion+Adopted/dte_withdrawnFrom/-/dte_withdrawnTo/-/sbm_expected_submissionFrom/-/sbm_expected_submissionTo/-/dte_finalise_deadlineFrom/-/dte_finalise_deadlineTo/-/haz_addional_hazard/-/lec_submitter/-/dte_assessmentFrom/-/dte_assessmentTo/-/prc_regulatory_programme/-/.

(3)  Komisijas 2013. gada 2. oktobra Regula (ES) Nr. 944/2013, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (OV L 261, 3.10.2013., 5. lpp.).

(4)  Komisijas 2018. gada 16. aprīļa Regula (ES) 2018/669, ar ko, pielāgojot zinātnes un tehnikas attīstībai, groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (OV L 115, 4.5.2018., 1. lpp.).

(5)  Vispārējās tiesas 2015. gada 7. oktobra spriedums lietā Bilbaína de Alquitranes un citi/Komisija, T-689/13, ECLI:EU:T:2015:767.

(6)  Tiesas 2017. gada 22. novembra spriedums lietā Komisija/Bilbaína de Alquitranes un citi, C-691/15 P, ECLI:EU:C:2017:882.


I PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1272/2008 II pielikuma 2. daļu groza šādi:

1)

ievaddaļu groza šādi:

“2.1. līdz 2.10. un 2.12. iedaļā norādītos paziņojumus maisījumiem piešķir saskaņā ar 25. panta 6. punktu.”;

2)

daļā iekļauj šādu 2.12. iedaļu:

“2.12.

Maisījumi, kas satur titāna dioksīdu

Marķējumā uz tādu šķidru maisījumu iepakojuma, kas satur 1 % vai vairāk titāna dioksīda daļiņu, kuru aerodinamiskais diametrs ir vienāds ar vai mazāks par 10 μm, iekļauj šādu paziņojumu:

EUH211: “Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot.”

Marķējumā uz tādu cietu maisījumu iepakojuma, kas satur 1 % vai vairāk titāna dioksīda, iekļauj šādu paziņojumu:

EUH212: “Uzmanību! Izmantojot var veidoties bīstami ieelpojami putekļi. Putekļus neieelpot.”

Turklāt uz tādu šķidru un cietu maisījumu iepakojuma, kas nav domāti plašai sabiedrībai, nav klasificēti par bīstamiem un ir marķēti ar EUH211 vai EUH212, iekļauj paziņojumu EUH210.”


II PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1272/2008 III pielikuma 3. daļā iekļauj šādus ierakstus EUH 211 un EUH 212:

“EUH211

Valoda

 

 

BG

Внимание! При пулверизация могат да се образуват опасни респирабилни капки. Не вдишвайте пулверизираната струя или мъгла.

 

ES

¡Atención! Al rociar pueden formarse gotas respirables peligrosas. No respirar el aerosol.

 

CS

Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.

 

DA

Advarsel! Der kan danne sig farlige respirable dråber, når der sprayes. Undgå indånding af spray eller tåge.

 

DE

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

 

ET

Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata.

 

EL

Προσοχή! Κατά τον ψεκασμό μπορούν να σχηματιστούν επικίνδυνα εισπνεύσιμα σταγονίδια. Μην αναπνέετε το εκνέφωμα ή τα σταγονίδια.

 

EN

Warning! Hazardous respirable droplets may be formed when sprayed. Do not breathe spray or mist.

 

FR

Attention! Des gouttelettes respirables dangereuses peuvent se former lors de la pulvérisation. Ne pas respirer les aérosols ni les brouillards.

 

GA

Aire! D’fhéadfaí braoiníní guaiseacha inanálaithe a chruthú nuair a spraeáiltear an táirge seo. Ná hanálaigh sprae ná ceo.

 

HR

Upozorenje! Pri prskanju mogu nastati opasne respirabilne kapljice. Ne udisati aerosol ni maglicu.

 

IT

Attenzione! In caso di vaporizzazione possono formarsi goccioline respirabili pericolose. Non respirare i vapori o le nebbie.

 

LV

Uzmanību! Izsmidzinot var veidoties bīstami ieelpojami pilieni. Ne smidzinājumu, ne miglu neieelpot.

 

LT

Atsargiai! Purškiant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų lašelių. Neįkvėpti rūko ar aerozolio.

 

HU

Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.

 

MT

Twissija! Jista’ jifforma qtar perikoluż li jinġibed man-nifs meta tisprejja minn dan. Tiġbidx l-isprej jew l-irxiex man-nifs.

 

NL

Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen.

 

PL

Uwaga! W przypadku rozpylania mogą się tworzyć niebezpieczne respirabilne kropelki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły.

 

PT

Atenção! Podem formar-se gotículas inaláveis perigosas ao pulverizar. Não respirar a pulverização ou névoas.

 

RO

Avertizare! Se pot forma picături respirabile periculoase la pulverizare. Nu respirați prin pulverizare sau ceață.

 

SK

Pozor! Pri rozprašovaní sa môžu vytvárať nebezpečné respirabilné kvapôčky. Nevdychujte aerosóly ani hmlu.

 

SL

Pozor! Pri razprševanju lahko nastanejo nevarne vdihljive kapljice. Ne vdihavajte razpršila ali meglic.

 

FI

Varoitus! Vaarallisia keuhkorakkuloihin kulkeutuvia pisaroita saattaa muodostua suihkutuksen yhteydessä. Älä hengitä suihketta tai sumua.

 

SV

Varning! Farliga respirabla droppar kan bildas vid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.”

“EUH212

Valoda

 

 

BG

Внимание! При употреба може да се образува опасен респирабилен прах. Не вдишвайте праха.

 

ES

¡Atención! Al utilizarse, puede formarse polvo respirable peligroso. No respirar el polvo.

 

CS

Pozor! Při použití se může vytvářet nebezpečný respirabilní prach. Nevdechujte prach.

 

DA

Advarsel! Der kan danne sig farligt respirabelt støv ved anvendelsen. Undgå indånding af støv.

 

DE

Achtung! Bei der Verwendung kann gefährlicher lungengängiger Staub entstehen. Staub nicht einatmen.

 

ET

Hoiatus! Kasutamisel võib tekkida ohtlik sissehingatav tolm. Tolmu mitte sisse hingata.

 

EL

Προσοχή! Κατά τη χρήση μπορεί να σχηματιστεί επικίνδυνη εισπνεύσιμη σκόνη. Μην αναπνέετε τη σκόνη.

 

EN

Warning! Hazardous respirable dust may be formed when used. Do not breathe dust.

 

FR

Attention! Une poussière respirable dangereuse peut se former lors de l’utilisation. Ne pas respirer cette poussière.

 

GA

Aire! D’fhéadfaí deannach guaiseach inanálaithe a chruthú nuair a úsáidtear an táirge seo. Ná hanálaigh deannach.

 

HR

Upozorenje! Pri prskanju može nastati opasna respirabilna prašina. Ne udisati prašinu.

 

IT

Attenzione! In caso di utilizzo possono formarsi polveri respirabili pericolose. Non respirare le polveri.

 

LV

Uzmanību! Izmantojot var veidoties bīstami ieelpojami putekļi. Putekļus neieelpot.

 

LT

Atsargiai! Naudojant gali susidaryti pavojingų įkvepiamų dulkių. Neįkvėpti dulkių.

 

HU

Figyelem! Használatkor veszélyes, belélegezhető por képződhet. A port nem szabad belélegezni.

 

MT

Twissija! Meta jintuża dan, jista’ jifforma trab perikoluż li jinġibed man-nifs. Tiġbidx it-trab man-nifs.

 

NL

Let op! Bij gebruik kunnen gevaarlijke inhaleerbare stofdeeltjes worden gevormd. Stof niet inademen.

 

PL

Uwaga! W przypadku stosowania może się tworzyć niebezpieczny pył respirabilny. Nie wdychać pyłu.

 

PT

Atenção! Podem formar-se poeiras inaláveis perigosas ao pulverizar. Não respirar as poeiras.

 

RO

Avertizare! Se poate forma pulbere respirabilă periculoasă în timpul utilizării. Nu inspirați pulberea.

 

SK

Pozor! Pri použití sa môže vytvárať nebezpečný respirabilný prach. Nevdychujte prach.

 

SL

Pozor! Pri uporabi lahko nastane nevaren vdihljiv prah. Prahu ne vdihavajte.

 

FI

Varoitus! Vaarallista keuhkorakkuloihin kulkeutuvaa pölyä saattaa muodostua käytön yhteydessä. Älä hengitä pölyä.

 

SV

Varning! Farligt respirabelt damm kan bildas vid användning. Inandas inte damm.”


III PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikumu groza šādi:

1)

pielikuma 1. daļu groza šādi:

a)

daļas 1.1.3.1. punktā pievieno šādu V un W piezīmi:

“V piezīme:

Ja viela laižama tirgū kā tādas šīs vielas šķiedras (diametrs < 3 μm, garums > 5 μm un izmēru attiecība ≥ 3:1) vai tādas tās daļiņas, kas atbilst PVO šķiedru kritērijiem, vai kā daļiņas ar mainītām virsmas ķīmiskajām īpašībām, to bīstamās īpašības jāizvērtē saskaņā ar šīs regulas II sadaļu, lai būtu zināms, vai būtu piemērojama augstāka kategorija (Carc. 1B vai 1A) un/vai vēl citi (orālās vai dermālās) ekspozīcijas ceļi.

W piezīme:

Novērots, ka kancerogēniski bīstama šī viela ir tad, ja ieelpojami tās putekļi tiek ieelpoti tādā daudzumā, ka ievērojami vājāk darbojas parastie mehānismi, ar kuriem plaušas attīrās no daļiņām.

Šīs piezīmes mērķis ir aprakstīt konkrēto vielas toksiskumu; tā nav kritērijs klasificēšanai saskaņā ar šo regulu.”;

b)

daļas 1.1.3.2. punktā pievieno šādu 10. piezīmi:

“10. piezīme:

Klasifikācija par inhalatīvi kancerogēnisku maisījumu ir piemērojama tikai pulverveida maisījumiem, kuri satur 1 % vai vairāk titāna dioksīda, kas ir daļiņu formā vai ietverts daļiņās, kuru aerodinamiskais diametrs ir ≤ 10 μm.”;

2)

pielikuma 3. daļā 3. tabulu groza šādi:

a)

ierakstus ar indeksa numuriem 604-083-00-X un 611-159-00-6 svītro;

b)

ierakstus ar indeksa numuriem 015-189-00-5, 027-001-00-9, 028-018-00-4, 603-023-00-X, 605-005-00-7, 606-047-00-9, 607-232-00-7, 607-247-00-9, 608-039-00-0, 613-054-00-0, 616-018-00-2 un 648-055-00-5 attiecīgi aizstāj ar šādiem:

Indeksa Nr.

Ķīmiskais nosaukums

EK Nr.

CAS Nr.

Klasifikācija

Marķējums

Specifiskās robežkoncentrācijas, m koeficienti un ATE

Piezīmes

Bīstamības klases un kategorijas kods(-i)

Bīstamības apzīmējuma kods(-i)

Piktogrammas, signālvārda kods(-i)

Bīstamības apzīmējuma kods(-i)

Papildu bīstamības apzīmējuma kods(-i)

“015-189-00-5

fenilbis(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfīnoksīds

423-340-5

162881-26-7

Skin Sens. 1A

Aquatic Chronic 4

H317

H413

GHS07

Wng

H317

H413”

 

 

 

“027-001-00-9

kobalts

231-158-0

7440-48-4

Carc. 1B

Muta. 2

Repr. 1B

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Chronic 4

H350

H341

H360F

H334

H317

H413

GHS08

Dgr

H350

H341

H360F

H334

H317

H413”

 

 

 

“028-018-00-4

niķeļa bis(sulfamidāts);

niķeļa sulfamāts

237-396-1

13770-89-3

Carc. 1A

Muta. 2

Repr. 1B

Acute Tox. 4

STOT RE 1

Resp. Sens. 1

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H350i

H341

H360D***

H302

H372**

H334

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Dgr

H350i

H341

H360D***

H302

H372**

H334

H317

H410

 

orāli: ATE = 853 mg uz kg ķermeņa masas (anhidrāts)

orāli: ATE = 1098 mg uz kg ķermeņa masas (tetrahidrāts)

STOT RE 1;

H372: C ≥ 1 %

STOT RE 2;

H373: 0,1 % ≤ C < 1 %

Skin Sens. 1;

H317: C ≥ 0,01 %

M = 1”

 

“603-023-00-X

etilēnoksīds;

oksirāns

200-849-9

75-21-8

Flam. Gas 1

Press. Gas

Carc. 1B

Muta. 1B

Repr. 1B

Acute Tox. 3

Acute Tox. 3

STOT SE 3

STOT SE 3

STOT RE 1

Skin Corr. 1

Eye Dam. 1

H220

H350

H340

H360Fd

H331

H301

H335

H336

H372 (nervu sistēma)

H314

H318

GHS02

GHS08

GHS06

GHS05

Dgr

H220

H350

H340

H360Fd

H331

H301

H335

H336

H372 (nervu sistēma)

H314

 

ieelpojot: ATE = 700 ppm (gāzes)

orāli: ATE = 100 mg uz kg ķermeņa masas”

U

“605-005-00-7

metaldehīds (ISO);

2,4,6,8-tetrametil-1,3,5,7-tetraoksaciklooktāns

203-600-2

108-62-3

Flam. Sol. 2

Repr. 2

Acute Tox. 3

Aquatic Chronic 3

H228

H361f

H301

H412

GHS02

GHS08

GHS06

Dgr

H228

H361f

H301

H412

 

orāli: ATE = 283 mg uz kg ķermeņa masas”

 

“606-047-00-9

2-benzil-2-dimetilamino-4′-morfolinobutirofenons

404-360-3

119313-12-1

Repr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360D

H410”

 

 

 

“607-232-00-7

piridāts (ISO);

O-(6-hlor-3-fenilpiridazīn-4-il)-S-oktiltiokarbonāts

259-686-7

55512-33-9

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H302

H315

H317

H400

H410

GHS07

GHS09

Wng

H302

H315

H317

H410

 

orāli: ATE = 500 mg uz kg ķermeņa masas

M = 1

M = 10”

 

“607-247-00-9

dodecilmetakrilāts

205-570-6

142-90-5

STOT SE 3

H335

GHS07

Wng

H335

 

STOT SE 3; H335: C ≥ 10 %”

 

“608-039-00-0

2-fenilheksānnitrils

423-460-8

3508-98-3

Acute Tox. 4

Aquatic Chronic 2

H302

H411

GHS07

GHS09

Wng

H302

H411

 

orāli:

ATE = 500 mg uz kg ķermeņa masas”

 

“613-054-00-0

tiabendazols (ISO);

2-(tiazol-4-il)benzimidazols

205-725-8

148-79-8

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 1”

 

“616-018-00-2

dietiltoluamīds (ISO): N,N-dietil-m-toluamīds; [DEET]

205-149-7

134-62-3

Acute Tox. 4

Skin Irrit. 2

Eye Irrit. 2

H302

H315

H319

GHS07

Wng

H302

H315

H319

 

orāli:

ATE = 1892 mg uz kg ķermeņa masas”

 

c)

pievieno šādus ierakstus:

Indeksa Nr.

Ķīmiskais nosaukums

EK Nr.

CAS Nr.

Klasifikācija

Marķējums

Specifiskās robežkoncentrācijas, m koeficienti un ATE

Piezīmes

Bīstamības klases un kategorijas kods(-i)

Bīstamības apzīmējuma kods(-i)

Piktogrammas, signālvārda kods(-i)

Bīstamības apzīmējuma kods(-i)

Papildu bīstamības apzīmējuma kods(-i)

“022-006-002

titāna dioksīds;

[tāda pulvera veidā, kas satur 1 % vai vairāk daļiņu ar aerodinamisko diametru ≤ 10 μm]

236-675-5

13463-67-7

Carc. 2

H351 (ieelpošana)

GHS08

Wng

H351 (ieelpošana)

 

 

V, W, 10

080-012-00-0

metildzīvsudraba hlorīds

204-064-2

115-09-3

Carc. 2

Repr. 1A

Lact.

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

Acute Tox. 2

STOT RE 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H351

H360Df

H362

H330

H310

H300

H372 (nervu sistēma, nieres)

H400

H410

GHS08

GHS06

GHS09

Dgr

H351

H360Df

H362

H330

H310

H300

H372 (nervu sistēma, nieres)

H410

 

ieelpojot: ATE = 0,05 mg/l (putekļi vai migla)

dermāli: ATE = 50 mg uz kg ķermeņa masas

orāli: ATE = 5 mg uz kg ķermeņa masas

1

601-090-00-X

benz[rst]pentafēns

205-877-5

189-55-9

Carc. 1B

Muta. 2

H350

H341

GHS08

Dgr

H350

H341

 

 

 

601-091-00-5

dibenz[b,def]hrizēns;

dibenz[a,h]pirēns

205-878-0

189-64-0

Carc. 1B

Muta. 2

H350

H341

GHS08

Dgr

H350

H341

 

 

 

603-236-00-8

etanols, 2,2′-iminobis-,N-(sazarotas un lineāras ķēdes C13–15 alkil)atvasinājumi

308-208-6

97925-95-6

Repr. 1B

H360D

GHS08

Dgr

H360D

 

 

 

607-733-00-0

ciflumetofēns (ISO);

2-metoksietil-(RS)-2-(4-terc-butilfenil)-2-ciān-3-okso-3-(α,α,α-trifluor-o-tolil)propionāts

400882-07-7

Carc. 2

Skin Sens. 1A

H351

H317

GHS08

GHS07

Wng

H351

H317

 

 

 

607-734-00-6

pentakālija 2,2′,2″,2‴,2″″-(etān-1,2-diilnitrilo)pentaacetāts

404-290-3

7216-95-7

Acute Tox. 4 STOT RE 2

Eye Irrit. 2

H332

H373 (ieelpošana)

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H332

H373 (ieelpošana)

H319

 

ieelpojot:

ATE = 1,5 mg/l (putekļi vai migla)

 

607-735-00-1

N-karboksimetiliminobis(etilēnnitrilo)tetra(etiķskābe)

200-652-8

67-43-6

Acute Tox. 4 STOT RE 2

Eye Irrit. 2

H332

H373 (ieelpošana)

H319

GHS08

GHS07

Dgr

H332

H373 (ieelpošana)

H319

 

ieelpojot:

ATE = 1,5 mg/l (putekļi vai migla)

 

607-736-00-7

pentanātrija (karboksilatometil)iminobis(etilēnnitrilo)tetraacetāts

205-391-3

140-01-2

Acute Tox. 4

STOT RE 2

H332

H373 (ieelpošana)

GHS08

GHS07

Dgr

H332

H373 (ieelpošana)

 

ieelpojot:

ATE = 1,5 mg/l (putekļi vai migla)

 

607-737-00-2

diizoheksilftalāts

276-090-2

71850-09-4

Repr. 1B

H360FD

GHS08

Dgr

H360FD

 

 

 

608-069-00-4

fludioksonils (ISO); 4-(2,2-difluor-1,3-benzdioksol-4-il)-1H-pirol-3-karbonitrils

131341-86-1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 10

 

613-329-00-5

halosulfuronmetils (ISO);

metil-3-hlor-5-{[(4,6-dimetoksipirimidīn-2-il)karbamoil]sulfamoil}-1-metil-1H-pirazol-4-karboksilāts

100784-20-1

Repr. 1B

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H360D

H400

H410

GHS08

GHS09

Dgr

H360D

H410

 

M = 1000

M = 1000

 

613-330-00-0

2-metilimidazols

211-765-7

693-98-1

Repr. 1B

H360Df

GHS08

Dgr

H360Df

 

 

 

616-225-00-8

(RS)-2-metoksi-N-metil-2-[α-(2,5-ksililoksi)-o-tolil]acetamīds; mandestrobīns

173662-97-0

Aquatic Acute 1 Aquatic Chronic 1

H400

H410

GHS09

Wng

H410

 

M = 1

M = 10

 

616-226-00-3

karboksīns (ISO);

2-metil-N-fenil-5,6-dihidro-1,4-oksatiīn-3-karboksamīds; 5,6-dihidro-2-metil-1,4-oksatiīn-3-karboksanilīds

226-031-1

5234-68-4

STOT RE 2

Skin Sens. 1

Aquatic Acute 1

Aquatic Chronic 1

H373 (nieres)

H317

H400

H410

GHS08

GHS07

GHS09

Wng

H373 (nieres)

H317

H410

 

M = 1

M = 1

 

616-227-00-9

metaflumizons (ISO); (EZ)-2′-[2-(4-ciānfenil)-1-(α,α,α-trifluor-m-tolil)etilidēn]-[4-(trifluormetoksi)fenil]karbanilohidrazīds [relatīvais saturs: E-izomērs ≥ 90 %, Z-izomērs ≤ 10 %]; [1]

(E)-2′-[2-(4-ciānfenil)-1-(α,α,α-trifluor-m-tolil)etilidēn]-[4-(trifluormetoksi)fenil]karbanilohidrazīds [2]

139968-49-3 [1]

852403-68-0 [2]

Repr. 2

Lact.

STOT RE 2

H361fd

H362

H373

GHS08

Wng

H361fd

H362

H373

 

 

 

650-056-00-0

dibutilbis(pentān-2,4-dionato-O,O’)alva

245-152-0

22673-19-4

Repr. 1B

STOT RE 1

H360FD

H372 (imūnsistēma)

GHS08

Dgr

H360FD

H372 (imūnsistēma)”

 

 

 


IV PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1272/2008 VI pielikuma 3. tabulā ierakstu ar indeksa numuru “648-055-00-5” aizstāj ar šādu:

Indeksa Nr.

Ķīmiskais nosaukums

EK Nr.

CAS Nr.

Klasifikācija

Marķējums

Specifiskās robežkoncentrācijas, m koeficienti un ATE

Piezīmes

Bīstamības klases un kategorijas kods(-i)

Bīstamības apzīmējuma kods(-i)

Piktogrammas, signālvārda kods(-i)

Bīstamības apzīmējuma kods(-i)

Papildu bīstamības apzīmējuma kods(-i)

“648-055-00-5 piķis, ogļu darvas, augsttemperatūras;

[Atlikums pēc ogļu darvas augsttemperatūras destilācijas. Melna cietviela ar mīksttapšanas temperatūru aptuveni no 30 °C līdz 180 °C (86 °F līdz 356 °F). Sastāv pārsvarā no triju vai vairāku kondensētu ciklu aromātisko ogļūdeņražu kompleksa maisījuma.]

266-028-2

65996-93-2

Carc. 1A

Muta. 1B

Repr. 1B

H350

H340

H360FD

GHS08

Dgr

H350

H340

H360FD”

 

 

 


Top