EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0198

Komisijas Īstenošanas Regula (ES) 2020/198 (2020. gada 13. februāris), ar ko paredz noteikumus par to, kā attiecībā uz reģistra izveidi ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kuras aizsargātas aromatizēto vīna produktu nozarē, un esošo ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu iekļaušanu minētajā reģistrā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 251/2014

C/2020/707

OJ L 42, 14.2.2020, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/198/oj

14.2.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 42/8


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/198

(2020. gada 13. februāris),

ar ko paredz noteikumus par to, kā attiecībā uz reģistra izveidi ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kuras aizsargātas aromatizēto vīna produktu nozarē, un esošo ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu iekļaušanu minētajā reģistrā piemērot Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 251/2014

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 26. februāra Regulu (ES) Nr. 251/2014 par aromatizētu vīna produktu definīciju, aprakstu, noformējumu, marķējumu un ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību un ar ko atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 1601/91 (1), un jo īpaši tās 21. pantu un 26. panta 1. un 3. punktu,

tā kā:

(1)

Padomes Regulas (EEK) Nr. 1601/91 (2) II pielikumā ir iekļauts to aromatizēto vīna produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu saraksts, kurām piešķirta aizsardzība uz minētās regulas pamata. Regula (EEK) Nr. 1601/91 ir atcelta un aizstāta ar Regulu (ES) Nr. 251/2014. Regulas (ES) Nr. 251/2014 III nodaļa paredz noteikumus par ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu aizsardzību aromatizēto vīnu nozarē. Minētā nodaļa arī pilnvaro Komisiju cita starpā pieņemt īstenošanas aktus, ar kuriem paredzēts izveidot un uzturēt publiski pieejamu elektronisku reģistru ar aromatizēto vīna produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm, kas aizsargātas uz minētās regulas pamata. Minētais reģistrs būtu jāuztur Komisijas tīmekļvietnē.

(2)

Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 251/2014 26. panta 1. punktu aromatizēto vīna produktu esošās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kuras iekļautas Regulas (EEK) Nr. 1601/91 II pielikuma sarakstā vai iesniegtas dalībvalstij un kuras minētā dalībvalsts apstiprinājusi pirms 2014. gada 27. marta, automātiski tiek aizsargātas kā ģeogrāfiskās izcelsmes norādes uz minētās regulas pamata. Tomēr saskaņā ar minētās regulas 26. panta 3. punktu esošās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, par kurām attiecīgā dalībvalsts Komisijai līdz 2017. gada 28. martam nav nosūtījusi tehnisko dokumentāciju un valsts lēmumu par apstiprinājumu, no reģistra būtu jāsvītro.

(3)

Komisija līdz 2017. gada 28. martam ir saņēmusi tehnisko dokumentāciju un valsts lēmumu par apstiprinājumu Regulas (EEK) Nr. 1601/91 II pielikuma sarakstā iekļautajām aromatizēto vīna produktu esošajām ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm “Nürnberger Glühwein” (2017. gada 17. martā), “Samoborski bermet” (2017. gada 23. martā), “Thüringer Glühwein” (2017. gada 17. martā) un “Vermut di Torino” jeb “Vermouth di Torino” (2017. gada 24. martā).

(4)

Spānija 2011. gada 6. jūlijā apstiprināja ģeogrāfiskās izcelsmes norādi “Vino Naranja del Condado de Huelva”. Attiecīgo tehnisko dokumentāciju un valsts lēmumu par apstiprinājumu Komisija saņēma 2017. gada 14. martā.

(5)

Komisija ir novērtējusi esošās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes “Nürnberger Glühwein”, “Samoborski bermet”, “Thüringer Glühwein”, “Vermut di Torino” jeb “Vermouth di Torino” un “Vino Naranja del Condado de Huelva” un ir secinājusi, ka tās atbilst ģeogrāfiskās izcelsmes norādes definīcijai, kas dota Regulas (ES) Nr. 251/2014 2. panta 3. punktā.

(6)

Tāpēc esošās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes “Nürnberger Glühwein”, “Samoborski bermet”, “Thüringer Glühwein”, “Vermut di Torino” jeb “Vermouth di Torino” un “Vino Naranja del Condado de Huelva” būtu jāreģistrē kā aromatizēto vīna produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kas aizsargātas uz Regulas (ES) Nr. 251/2014 pamata.

(7)

Komisija nav saņēmusi tehnisko dokumentāciju un valsts lēmumu par esošās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes “Vermouth de Chambéry” apstiprinājumu. Tāpēc 2017. gada 29. martā esošā ģeogrāfiskās izcelsmes norāde “Vermouth de Chambéry” aizsardzību zaudēja. Reģistrs vēl nav izveidots, tāpēc Komisijai būtu jāatturas no nosaukuma “Vermouth de Chambéry” iekļaušanas reģistrā.

(8)

Skaidrības labad un pēc pieteikuma iesniedzēju lūguma Itālijas esošā ģeogrāfiskās izcelsmes norāde, kas Regulas (EEK) Nr. 1601/91 II pielikumā atkarībā no regulas valodu versijām norādīta kā “Vermouth di Torino” vai “Vermut di Torino”, būtu jāreģistrē kā “Vermut di Torino” / “Vermouth di Torino”,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Reģistrs

1.   Ar šo, izmantojot digitālu sistēmu, ko Komisija dara pieejamu sabiedrībai, tiek izveidots elektronisks aromatizēto vīna produktu ģeogrāfiskās izcelsmes norāžu reģistrs (“reģistrs”), kas minēts Regulas (ES) Nr. 251/2014 21. pantā.

2.   Reģistrā norāda to aromatizēto vīna produktu nosaukumu (vai nosaukumus), kas uz Regulas (ES) Nr. 251/2014 pamata ir aizsargāti kā ģeogrāfiskās izcelsmes norādes.

2. pants

Esošās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes

Reģistrā kā ģeogrāfiskās izcelsmes norādes, kas aizsargātas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 251/2014, ir iekļautas šādas esošās ģeogrāfiskās izcelsmes norādes:

a)

“Nürnberger Glühwein”;

b)

“Samoborski bermet”;

c)

“Thüringer Glühwein”;

d)

“Vermut di Torino” / “Vermouth di Torino”;

e)

“Vino Naranja del Condado de Huelva”.

3. pants

Stāšanās spēkā

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 13. februārī

Komisijas vārdā –

Priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 84, 20.3.2014., 14. lpp.

(2)  Padomes 1991. gada 10. jūnija Regula (EEK) Nr. 1601/91, ar ko nosaka vispārīgus noteikumus par aromatizētu vīnu, aromatizētus vīnus saturošu dzērienu un aromatizētus vīnus saturošu kokteiļu definēšanu un to nosaukumu un noformējumu veidošanu (OV L 149, 14.6.1991., 1. lpp.).


Top