EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0171

Komisijas Regula (ES) 2020/171 (2020. gada 6. februāris), ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XIV pielikumu (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2020/235

OJ L 35, 7.2.2020, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/171/oj

7.2.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 35/1


KOMISIJAS REGULA (ES) 2020/171

(2020. gada 6. februāris),

ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), XIV pielikumu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulu (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (1), un jo īpaši tās 58. un 131. pantu,

tā kā:

(1)

Vielas 1,2-benzodikarbonskābe, diheksilesteris, sazarotas un lineāras virknes, un diheksilftalāts un vielu grupa 1,2-benzodikarbonskābes, di-C6–10-alkilesteri, 1,2-benzodikarbonskābe, jaukti decil-, heksil- un oktildiesteri sajaukumā ar ≥ 0,3 % diheksilftalātu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1272/2008 (2) klasificējamas kā reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas (1.B kategorija), un tādējādi tās atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta c) punktā izklāstītajiem kritērijiem attiecībā uz iekļaušanu minētās regulas XIV pielikumā.

(2)

Viela triksililfosfāts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 klasificējama kā reproduktīvajai sistēmai toksiska viela (1.B kategorija), un tādējādi tā atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta c) punktā izklāstītajiem kritērijiem attiecībā uz iekļaušanu minētās regulas XIV pielikumā.

(3)

Vielas nātrija perborāts, perborskābe, nātrija sāls un nātrija peroksometaborāts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 klasificējamas kā reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas (1.B kategorija), un tādējādi tās atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta c) punktā izklāstītajiem kritērijiem attiecībā uz iekļaušanu minētās regulas XIV pielikumā.

(4)

Vielas 5-sek-butil-2-(2,4-dimetilcikloheks-3-ēn-1-il)-5-metil-1,3-dioksāns [1] un 5-sek-butil-2-(4,6-dimetilcikloheks-3-ēn-1-il)-5-metil-1,3-dioksāns [2] (attiecas uz jebkuru atsevišķo stereoizomēru [1] un [2] vai to kombināciju) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIII pielikumā izklāstītajiem kritērijiem ir ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas, un tādējādi atbilst minētās regulas 57. panta e) punktā izklāstītajiem kritērijiem attiecībā uz iekļaušanu minētās regulas XIV pielikumā.

(5)

Vielas 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4,6-ditertpentilfenols (UV-328), 2,4-di-terc-butil-6-(5-hlorbenzotriazol-2-il)fenols (UV-327), 2-(2H-benzotriazol-2-il)-4-(terc-butil)-6-(sek-butil)fenols (UV-350) un 2-benzotriazol-2-il-4,6-di-terc-butilfenols (UV-320) saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIII pielikumā izklāstītajiem kritērijiem ir noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas un/vai ļoti noturīgas un ļoti bioakumulatīvas, un tādējādi atbilst minētās regulas 57. panta d) punktā un/vai e) apakšpunktā izklāstītajiem kritērijiem attiecībā uz iekļaušanu minētās regulas XIV pielikumā.

(6)

Visas minētās vielas ir saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. pantu apzinātas un iekļautas kandidātvielu sarakstā. Turklāt saskaņā ar minētās regulas 58. panta 3. un 4. punktu sniegtie Eiropas Ķimikāliju aģentūras (“Aģentūra”) 2016. gada 10. novembra (3) un 2018. gada 5. februāra (4) ieteikumi aicina tās prioritārā kārtībā iekļaut Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIV pielikumā. Turklāt Komisija ir saņēmusi ieinteresēto personu iesniegumus par to, lai tiktu sniegta informācija par tādu iespējamu ietekmi uz ekonomiku, sociālo jomu, veselību un vidi (izmaksas un ieguvumi), kas izriet no Aģentūras ieteikumu projektos ierosinātās šo vielu iekļaušanas Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIV pielikumā.

(7)

Attiecībā uz katru no vielām, kas ar šo regulu iekļautas Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIV pielikumā, būtu, kā to prasa Regulas (EK) Nr. 1907/2006 58. panta 1. punkta c) apakšpunkta i) punkts, jānosaka datums, no kura šo vielu ir aizliegts laist tirgū un lietot, ja vien nav piešķirta atļauja; būtu jāņem vērā Aģentūras spēja apstrādāt atļaujas pieteikumus. Nevienas šīs vielas sakarā nav pamata Regulas (EK) Nr. 1907/2006 58. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) punktā minēto datumu noteikt agrāk kā 18 mēnešus pirms minētās regulas 58. panta 1. punkta c) apakšpunkta i) punktā minētā datuma.

(8)

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 58. panta 1. punkta e) apakšpunkts saistībā ar 58. panta 2. punktu paredz iespēju attiecībā uz lietojumiem vai lietojumu kategorijām noteikt atkāpes, ja, balstoties uz konkrētiem Savienības tiesību aktiem, kas attiecībā uz cilvēku veselības vai vides aizsardzību uzliek minimālās prasības, risku pareizi kontrolē. Saskaņā ar pašlaik pieejamo informāciju, balstoties uz minētajiem noteikumiem, atkāpes noteikt nav lietderīgi.

(9)

Tā kā nav informācijas, kas pamatotu nepieciešamību noteikt atkāpes attiecībā uz ražojumiem un procesiem, kuri orientēti uz pētniecību un izstrādi, šādas atkāpes nevajadzētu uzskatīt par piemērotām.

(10)

Tā kā pieejamā informācija par ierosināto vielu izmantošanu ir ierobežota, uz Regulas (EK) Nr. 1907/2006 58. panta 1. punkta d) apakšpunkta pamata noteikt pārskatīšanas termiņus šajā stadijā nav lietderīgi.

(11)

Vielas tetrasvina trioksīda sulfāts, pentasvina tetraoksīda sulfāts, oranžais svina mīnijs (svina tetraoksīds) un svina monoksīds (svina oksīds) saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1272/2008 klasificējamas kā reproduktīvajai sistēmai toksiskas vielas (1.A kategorija), un tādējādi tās atbilst Regulas (EK) Nr. 1907/2006 57. panta c) punktā izklāstītajiem kritērijiem attiecībā uz vielu iekļaušanu minētās regulas XIV pielikumā. Tās arīdzan saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 59. pantu ir apzinātas un iekļautas kandidātvielu sarakstā, un saskaņā ar minētās regulas 58. panta 3. un 4. punktu sniegtais Aģentūras 2016. gada 10. novembra ieteikums aicina tās prioritārā kārtībā iekļaut Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIV pielikumā. Svina un tā savienojumu izmantošanu nosaka Padomes Direktīva 98/24/EK (5) un zināmā mērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/75/ES (6) un tās īstenošanas pasākumi, kuri iedibina secinājumus par labākajiem pieejamajiem tehniskajiem paņēmieniem (LPTP). Turklāt attiecībā uz svina savienojumiem tiks pārskatītas pašreizējā Savienības saistošā arodekspozīcijas robežvērtība un saistošā bioloģiskā robežvērtība, kuras ir noteiktas ar Direktīvu 98/24/EK. Tāpēc, ņemot vērā iespēju pieņemt stingrākus pasākumus darba vietā, ir lietderīgi atlikt lēmumu par minēto vielu iekļaušanu Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIV pielikumā. Turklāt, īstenojot Direktīvu 2010/75/ES un pirms tās bijušos tiesību aktus, ir samazinājušās un turpina samazināties svina un tā savienojumu emisijas vidē, kā liecina Eiropas Piesārņojošo vielu un izmešu pārneses reģistra (E-PRTR) ziņojumi, un ir sagaidāmi turpmāki samazinājumi, jo tiek pieņemti jauni LPTP secinājumi, un atļaujas tiek atjauninātas, lai tos atspoguļotu.

(12)

Visi 1-metil-2-pirolidona (NMP) lietojumi ir ierobežoti saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XVII pielikumu. NMP raksturīgās īpašības ir līdzīgas N,N-dimetilacetamīda (DMAC) un N,N-dimetilformamīda (DMF) īpašībām, un šīm trim vielām ir līdzīga rūpnieciska izmantošana, un tās var uzskatīt par savstarpēji aizstājamām, vismaz attiecībā uz dažiem lietojumiem, pat ja parasti tās nevar uzskatīt par alternatīvām. Ņemot vērā šo trīs vielu līdzību, lai nodrošinātu saskaņotu regulatīvu pieeju (7), lēmums par NMP iekļaušanu Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIV pielikumā būtu jāatliek, tāpat kā tika atlikts lēmums par DMAC un DMF, kad Komisija izskatīja attiecīgi Aģentūras 2013. gada 17. janvāra (8) un 2014. gada 6. februāra (9) ieteikumus.

(13)

Lai nepieļautu, ka priekšlaicīgi noveco tādi izstrādājumi vai kompleksi izstrādājumi, kurus pēc Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIV pielikumā minētajiem rieta datumiem vairs neražo, dažām vielām (pašām par sevi vai maisījumos), kas ietvertas minētajā pielikumā, jābūt pieejamām tādu rezerves daļu ražošanai izstrādājumu vai kompleksu izstrādājumu veidā, kas paredzēti šo pašu izstrādājumu vai kompleksu izstrādājumu remontam, bez kurām minētie izstrādājumi vai kompleksie izstrādājumi nespēj veikt paredzētās funkcijas, kā arī, ja dažas XIV pielikumā ietvertas vielas (pašas par sevi vai maisījumos) ir nepieciešamas šādu izstrādājumu vai kompleksu izstrādājumu remontam. Lai atvieglotu atļaujas pieteikuma iesniegšanu izmantošanai minētajos nolūkos, spēkā esošie pārejas noteikumi būtu jāpagarina, tādējādi šādos gadījumos ļaujot pieņemt īstenošanas pasākumus vienkāršotā atļaujas pieteikuma iesniegšanai. Turklāt Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIV pielikuma tabulas piezīmju formulējums būtu jāpārskata, lai nodrošinātu terminoloģijas konsekvenci attiecībā uz izstrādājumiem un kompleksiem izstrādājumiem, ņemot vērā Tiesas spriedumu lietā C-106/14 (10).

(14)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 1907/2006 būtu attiecīgi jāgroza.

(15)

Šajā regulā noteiktie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 1907/2006 133. pantam izveidotā komiteja,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIV pielikumu groza saskaņā ar šīs regulas pielikumu.

2. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 6. februārī

Komisijas vārdā –

Priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 396, 30.12.2006., 1. lpp.

(2)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (OV L 353, 31.12.2008., 1. lpp.).

(3)  https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/7th_axiv_recommendation_november2016_en.pdf

(4)  https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/8th_axiv_recommendation_february2018_en.pdf

(5)  Padomes 1998. gada 7. aprīļa Direktīva 98/24/EK par darba ņēmēju veselības un drošības aizsardzību pret risku, kas saistīts ar ķimikāliju izmantošanu darbā (četrpadsmitā atsevišķā direktīva Direktīvas 89/391/EEK 16. panta 1. punkta nozīmē) (OV L 131, 5.5.1998., 11. lpp.).

(6)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Direktīva 2010/75/ES par rūpnieciskajām emisijām (piesārņojuma integrēta novēršana un kontrole) (OV L 334, 17.12.2010., 17. lpp.).

(7)  https://echa.europa.eu/rmoa/-/dislist/details/0b0236e181ffe81a.

(8)  https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/4th_a_xiv_recommendation_17jan2013_en.pdf

(9)  https://echa.europa.eu/documents/10162/13640/5th_a_xiv_recommendation_06feb2014_en.pdf/17ab7722-0164-4fe8-80b6-8b4ac76e8f0f

(10)  Tiesas 2015. gada 10. septembra spriedums, Fédération des entreprises du commerce et de la distribution (FND) un Fédération des malasins de bricolage et de l’aménagement de la maison (FMB), C 106/14, ECLI:EU:C:2015:576.


PIELIKUMS

Regulas (EK) Nr. 1907/2006 XIV pielikuma tabulu groza šādi:

1)

pievieno šādus ierakstus:

 

 

 

Pārejas pasākumi

 

 

Ieraksts

Nr.

Viela

Būtiskās īpašības, kas minētas 57. pantā

Pieteikuma iesniegšanas termiņš (1)

Rieta datums (2)

Atkāpes lietošanas (kategoriju) veidiem

Pārskatīšanas termiņi

“44)

1,2-Benzodikarboksilskābe, diheksilesteris, sazarotas un lineāras virknes

EK Nr.: 271-093-5

CAS Nr.: 68515-50-4

Reproduktīvajai sistēmai toksiska (1.B kategorija)

2021. gada 27. augusts (*)

2023. gada 27. februāris (**)

45.

Diheksilftalāts

EK Nr.: 201-559-5

CAS Nr.: 84-75-3

Reproduktīvajai sistēmai toksiska (1.B kategorija)

2021. gada 27. augusts (*)

2023. gada 27. februāris (**)

46.

1,2-benzodikarbonskābe, di-C6–10-alkilesteri 1,2-benzodikarbonskābe, jaukti decil un heksil un oktil diesteri sajaukumā ar ≥ 0,3 % diheksilftalātu (EK Nr. 201-559-5)

EK Nr.: 271-094-0; 272-013-1

CAS Nr.: 68515-51-5; 68648-93-1

Reproduktīvajai sistēmai toksiska (1.B kategorija)

2021. gada 27. augusts (*)

2023. gada 27. februāris (**)

47.

Triksililfosfāts

EK Nr.: 246-677-8

CAS Nr.: 25155-23-1

Reproduktīvajai sistēmai toksiska (1.B kategorija)

2021. gada 27. novembris (*)

2023. gada 27. maijs (**)

48.

Nātrija perborāts perborskābe, nātrija sāls

EK Nr.: 239-172-9; 234-390-0

CAS Nr.: —

Reproduktīvajai sistēmai toksiska (1.B kategorija)

2021. gada 27. novembris (*)

2023. gada 27. maijs (**)

49.

nātrija peroksometaborāts

EK Nr.: 231-556-4

CAS Nr.: 7632-04-4

Reproduktīvajai sistēmai toksiska (1.B kategorija)

2021. gada 27. novembris (*)

2023. gada 27. maijs (**)

50.

5-sek-butil-2-(2,4-dimetilcikloheks-3-ēn-1-il)-5-metil-1,3-dioksāns [1], 5-sek-butil-2-(4,6-dimetilcikloheks-3-ēn-1-il)-5-metil-1,3-dioksāns [2] [attiecas uz jebkuru atsevišķo stereoizomēru [1] un [2] vai to kombināciju]

EK Nr.: —

CAS Nr.: —

vPvB

2022. gada 27. februāris (*)

2023. gada 27. augusts (**)

51.

2-(2H-benztriazol-2-il)-4,6-ditercpentilfenols (UV-328)

EK Nr.: 247-384-8

CAS Nr.: 25973-55-1

PBT, vPvB

2022. gada 27. maijs (*)

2023. gada 27. novembris (**)

52.

2,4-di-terc-butil-6-(5-hlorbenztriazol-2-il)fenols (UV-327)

EK Nr.: 223-383-8

CAS Nr.: 3864-99-1

vPvB

2022. gada 27. maijs (*)

2023. gada 27. novembris (**)

53.

2-(2H-benztriazol-2-il)-4-(terc-butil)-6-(sek-butil)fenols (UV-350)

EK Nr.: 253-037-1

CAS Nr.: 36437-37-3

vPvB

2022. gada 27. maijs (*)

2023. gada 27. novembris (**)

54.

2-benztriazol-2-il-4,6-di-terc-butilfenols (UV-320)

EK Nr.: 223-346-6

CAS Nr.: 3846-71-7

PBT, vPvB

2022. gada 27. maijs (*)

2023. gada 27. novembris (**)

2)

tabulā zīmi “(*)” iekļauj pie datumiem, kas slejā “Pieteikuma iesniegšanas termiņš” norādīti attiecībā uz šādiem vielu ieraksta numuriem: 32-43.

3)

tabulā zīmi “(**)” iekļauj pie datumiem, kas slejā “Rieta datums” norādīti attiecībā uz šādiem vielu ieraksta numuriem: 32-43.

4)

piezīmes pēc tabulas aizstāj ar šādām:

“(*)

2021. gada 1. septembris – attiecībā uz vielas izmantošanu tādu rezerves daļu ražošanā, kas paredzētas, lai remontētu izstrādājumu vai kompleksus izstrādājumus, kuru ražošana ir izbeigta vai tiks izbeigta pirms rieta datuma, kas norādīts ierakstā par attiecīgo vielu, ja attiecīgā viela izmantota minēto izstrādājumu vai komplekso izstrādājumu ražošanā un tie bez minētajām rezerves daļām nespēj veikt paredzētās funkcijas, un attiecībā uz attiecīgās vielas (pašas par sevi vai maisījumā) izmantošanu šādu izstrādājumu vai kompleksu izstrādājumu remontam, ja attiecīgā viela pati par sevi vai maisījumā tikusi izmantota minēto izstrādājumu vai komplekso izstrādājumu ražošanā un tos nevar salabot citādi, kā vien izmantojot attiecīgo vielu.

(**)

2023. gada 1. marts – attiecībā uz vielas izmantošanu tādu rezerves daļu ražošanā, kas paredzētas, lai remontētu izstrādājumu vai kompleksus izstrādājumus, kuru ražošana ir izbeigta vai tiks izbeigta pirms rieta datuma, kas norādīts ierakstā par attiecīgo vielu, ja attiecīgā viela izmantota minēto izstrādājumu vai komplekso izstrādājumu ražošanā un tie bez minētajām rezerves daļām nespēj veikt paredzētās funkcijas, un attiecībā uz attiecīgās vielas (pašas par sevi vai maisījumā) izmantošanu šādu izstrādājumu vai kompleksu izstrādājumu remontam, ja attiecīgā viela pati par sevi vai maisījumā tika izmantota minēto izstrādājumu vai kompleksu izstrādājumu ražošanā un tos nevar salabot citādi, kā vien izmantojot attiecīgo vielu.

(***)

Neatbilst kritērijiem, pēc kuriem vielu klasificē kā kancerogēnu vielu, ja satur < 0,005 % (masa/masa) benz[a]pirēna (Einecs Nr. 200-028-5).”


(1)  58. panta 1. punkta c) apakšpunkta ii) punktā minētais datums.

(2)  58. panta 1. punkta c) apakšpunkta i) punktā minētais datums.”;


Top