EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0159

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2020/159 (2020. gada 5. februāris), ar ko atjauno atļauju izmantot Enterococcus faecium DSM 7134 par barības piedevu atšķirtiem sivēniem un nobarojamām cūkām un atceļ Regulu (EK) Nr. 538/2007 (atļaujas turētājs – Lactosan Starterkulturen GmbH & Co) (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2020/558

OJ L 34, 6.2.2020, p. 22–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/159/oj

6.2.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 34/22


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2020/159

(2020. gada 5. februāris),

ar ko atjauno atļauju izmantot Enterococcus faecium DSM 7134 par barības piedevu atšķirtiem sivēniem un nobarojamām cūkām un atceļ Regulu (EK) Nr. 538/2007 (atļaujas turētājs – Lactosan Starterkulturen GmbH & Co)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 22. septembra Regulu (EK) Nr. 1831/2003 par dzīvnieku ēdināšanā lietotām piedevām (1) un jo īpaši tās 9. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Regulā (EK) Nr. 1831/2003 noteikts, ka piedevu lietošanai dzīvnieku ēdināšanā ir vajadzīga atļauja, un paredzēts šādas atļaujas piešķiršanas un atjaunošanas pamatojums un kārtība.

(2)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 538/2007 (2) Enterococcus faecium DSM 7134 tika atļauts 10 gadus izmantot par barības piedevu atšķirtiem sivēniem un nobarojamām cūkām.

(3)

Minētās atļaujas turētājs saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1831/2003 14. panta 1. punktu iesniedza pieteikumu atjaunot atļauju izmantot Enterococcus faecium DSM 7134 par barības piedevu atšķirtiem sivēniem un nobarojamām cūkām, lūdzot šo piedevu klasificēt piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas”. Minētajam pieteikumam bija pievienotas Regulas (EK) Nr. 1831/2003 14. panta 2. punktā prasītās ziņas un dokumenti.

(4)

Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde (“Iestāde”) 2019. gada 27. februāra atzinumā (3) secināja, ka pieteikuma iesniedzējs ir iesniedzis datus, kas apliecina, ka piedeva atbilst atļaujas piešķiršanas nosacījumiem. Iestāde secināja, ka Enterococcus faecium DSM 7134, ievērojot atļautos lietošanas nosacījumus, joprojām ir droša paredzētajiem dzīvniekiem, patērētājiem, lietotājiem un videi. Iestāde arī secināja, ka piedevu uzskata par ādas un elpceļu iespējamu sensibilizatoru. Tāpēc Komisija uzskata, ka būtu jāveic pienācīgi aizsargpasākumi, lai nepieļautu nelabvēlīgu ietekmi uz cilvēka, jo īpaši piedevu lietotāju, veselību.

(5)

Enterococcus faecium DSM 7134 novērtējums liecina, ka Regulas (EK) Nr. 1831/2003 5. pantā paredzētie atļaujas piešķiršanas nosacījumi ir izpildīti. Tāpēc minētās piedevas atļauja būtu jāatjauno, kā norādīts šīs regulas pielikumā.

(6)

No tā, ka – ar šīs regulas pielikumā noteiktajiem nosacījumiem – atļauja Enterococcus faecium DSM 7134 izmantot par barības piedevu tiek atjaunota, izriet, ka Regula (EK) Nr. 538/2007 būtu jāatceļ.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Augu, dzīvnieku, pārtikas aprites un dzīvnieku barības pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atļauja izmantot pielikumā norādīto piedevu, kas iekļauta piedevu kategorijā “zootehniskās piedevas” un funkcionālajā grupā “zarnu floras stabilizatori”, tiek atjaunota ar minētajā pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2. pants

Regulu (EK) Nr. 538/2007 atceļ.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 5. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 268, 18.10.2003., 29. lpp.

(2)  Komisijas 2007. gada 15. maija Regula (EK) Nr. 538/2007 par jauna lopbarības piedevas Enterococcus faecium DSM 7134 (Bonvital) izmantošanas veida atļauju (OV L 128, 16.5.2007., 16. lpp.).

(3)  EFSA Journal 2019; 17(3):5650.


PIELIKUMS

Piedevas identifikācijas numurs

Atļaujas turētāja nosaukums

Piedeva

(tirdzniecības nosaukums)

Sastāvs, ķīmiskā formula, apraksts, analītiskā metode

Dzīvnieku suga vai kategorija

Maksimālais vecums

Minimālais saturs

Maksimālais saturs

Citi noteikumi

Atļaujas derīguma termiņš

KVV uz kg kompleksās barības ar mitruma saturu 12 %

Kategorija “zootehniskās piedevas”. Funkcionālā grupa “zarnu floras stabilizatori”

4b1841

Lactosan

Starterkulturen

GmbH & Co

Enterococcus faecium DSM 7134

Piedevas sastāvs

Preparāts Enterococcus faecium DSM 7134,

kas satur vismaz:

pulvera veidā: 1 × 1010 KVV/g piedevas

granulu (mikrokapsulu) veidā: 1 × 1010 KVV/g piedevas

Sivēni (atšķirti)

0,5 × 109

4 × 109

1.

Piedevas un premiksa lietošanas norādījumos norāda glabāšanas apstākļus un noturību pret termisku apstrādi.

2.

Barības apritē iesaistītie uzņēmēji piedevas un premiksu lietotājiem nosaka darbības procedūras un organizatoriskos pasākumus, kuru nolūks ir novērst iespējamos riskus, ko varētu radīt to lietošana. Ja ar šādām procedūrām un pasākumiem minētos riskus novērst vai līdz minimumam samazināt nav iespējams, ar piedevu un premiksiem rīkojas, izmantojot individuālos aizsarglīdzekļus, tostarp elpceļu, ādas un acu aizsarglīdzekļus.

2030. gada 26. februāris

Aktīvās vielas raksturojums:

dzīvotspējīgas Enterococcus faecium DSM 7134 šūnas.

Analītiskā metode  (1)

Skaitīšanas metode: uztriepuma metode, kurā izmanto žults eskulīna azīda agaru (EN 15788).

Identifikācijai: pulsējošā lauka gēla elektroforēze (PFGE)

 

 

 

 

Nobarojamās cūkas

0,2 × 109

1 × 109

2030. gada 26. februāris


(1)  Sīkāka informācija par analītiskajām metodēm ir pieejama šajā references laboratorijas vietnē: https://ec.europa.eu/jrc/en/eurl/feed-additives/evaluation-reports


Top