EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0034

Komisijas Regula (ES) 2020/34 (2020. gada 15. janvāris), ar kuru attiecībā uz 39. starptautisko grāmatvedības standartu un 7. un 9. starptautisko finanšu pārskatu standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem noteiktus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2020/80

OJ L 12, 16.1.2020, p. 5–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/34/oj

16.1.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 12/5


KOMISIJAS REGULA (ES) 2020/34

(2020. gada 15. janvāris),

ar kuru attiecībā uz 39. starptautisko grāmatvedības standartu un 7. un 9. starptautisko finanšu pārskatu standartu groza Regulu (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem noteiktus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija Regulu (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (1) un jo īpaši tās 3. panta 1. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1126/2008 (2) tika pieņemti vairāki starptautiski standarti un to interpretācijas, kas bija spēkā 2008. gada 15. oktobrī.

(2)

Finanšu stabilitātes padome 2014. gada 22. jūlijā publicēja ziņojumu “Reforming Major Interest Rate Benchmarks” (“Galveno procentu likmju etalonu reforma”), kurā tika izklāstīti ieteikumi nostiprināt esošos etalonus un citas potenciālās atsauces likmes, pamatojoties uz starpbanku tirgiem, un izstrādāt alternatīvas atsauces likmes, kuras būtu gandrīz bez riska.

(3)

Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1011 (3) tika ieviesta vienota sistēma, lai nodrošinātu to indeksu precizitāti un integritāti, kurus izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai Savienībā.

(4)

Starptautisko grāmatvedības standartu padome 2019. gada 26. septembrī publicēja procentu likmju etalona reformu (9. SFPS, 39. SGS un 7. SFPS grozījumi), lai procentu likmju etalona reformas sekas finanšu pārskatos ņemtu vērā periodā pirms esoša procentu likmju etalona aizstāšanas ar alternatīvu atsauces likmi.

(5)

Grozījumi paredz pagaidu un stingrus izņēmumus attiecībā uz riska ierobežošanas uzskaites prasībām, kas noteiktas 39. starptautiskajā grāmatvedības standartā (SGS) Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana un 9. starptautiskajā finanšu pārskatu standartā (SFPS) Finanšu instrumenti, lai uzņēmumi varētu turpināt pildīt prasības, pieņemot, ka starpbanku likmes reformas dēļ netiek mainīti esošie procentu likmju etaloni.

(6)

Pēc apspriešanās ar Eiropas Finanšu pārskatu padomdevēju grupu Komisija secina, ka grozījumi 39. SGS Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana, 7. SFPS Finanšu instrumenti: informācijas atklāšana un 9. SFPS Finanšu instrumenti atbilst Regulas (EK) Nr. 1606/2002 3. panta 2. punktā notiktajiem ieviešanas kritērijiem.

(7)

Tāpēc attiecīgi būtu jāgroza Regula (EK) Nr. 1126/2008.

(8)

Šajā regulā paredzētie pasākumi saskan ar Grāmatvedību regulējošās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 1126/2008 pielikumu groza šādi:

a)

39. starptautisko grāmatvedības standartu (SGS) Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā;

b)

7. starptautisko finanšu pārskatu standartu (SFPS) Finanšu instrumenti: informācijas atklāšana groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā;

c)

9. SFPS Finanšu instrumenti groza, kā noteikts šīs regulas pielikumā.

2. pants

Ikviens uzņēmums 1. pantā minētos grozījumus sāk piemērot ne vēlāk kā dienā, kad laikposmā no 2020. gada 1. janvāra sākas tā pirmais finanšu gads.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2020. gada 15. janvārī

Komisijas vārdā –

Priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2008. gada 3. novembra Regula (EK) Nr. 1126/2008, ar ko pieņem vairākus starptautiskos grāmatvedības standartus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1606/2002 (OV L 320, 29.11.2008., 1. lpp.).

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 8. jūnija Regula (ES) 2016/1011 par indeksiem, ko izmanto kā etalonus finanšu instrumentos un finanšu līgumos vai ieguldījumu fondu darbības rezultātu mērīšanai, un ar kuru groza Direktīvu 2008/48/EK, Direktīvu 2014/17/ES un Regulu (ES) Nr. 596/2014 (OV L 171, 29.6.2016., 1. lpp.).


PIELIKUMS

Procentu likmju etalonu reforma

Grozījumi 9. SFPS, 39. SGS un 7. SFPS

Grozījumi 9. SFPS Finanšu instrumenti

Pievieno 6.8.1.–6.8.12. un 7.1.8. punktu. Pirms 6.8.1. punkta iekļauj jaunu virsrakstu. Pirms 6.8.4., 6.8.5., 6.8.6., 6.8.7. un 6.8.9. punkta pievieno jaunus apakšvirsrakstus. Groza 7.2.26. punktu.

6. nodaļa. Riska ierobežošanas uzskaite

...

6.8.   Pagaidu izņēmumi no īpašu riska ierobežošanas uzskaites prasību piemērošanas

6.8.1.

Uzņēmums 6.8.4.–6.8.12. punktu, 7.1.8. punktu un 7.2.26. punkta d) apakšpunktu piemēro visām riska ierobežošanas attiecībām, kuras tieši ietekmē procentu likmju etalonu reforma. Šos punktus piemēro tikai šādām riska ierobežošanas attiecībām. Procentu likmju etalonu reforma tieši ietekmē riska ierobežošanas attiecības tikai tad, ja reforma rada neskaidrības par:

a)

(līgumiski vai ārpuslīgumiski precizētu) procentu likmju etalonu, kas noteikts kā ierobežots risks, un/vai

b)

posteņa, kura riski tiek ierobežoti, vai riska ierobežošanas instrumenta procentu likmju etalonā balstīto naudas plūsmu laika grafiku vai summu.

6.8.2.

Piemērojot 6.8.4.–6.8.12. punktu, termins “procentu likmju etalonu reforma” attiecas uz procentu likmju etalona reformu tirgus mērogā, tostarp procentu likmju etalona aizstāšanu ar alternatīvu etalonlikmi, piemēram, to, kas izriet no ieteikumiem, kuri izklāstīti Finanšu stabilitātes padomes 2014. gada jūlija ziņojumā “Reforming Major Interest Rate Benchmarks” (“Galveno procentu likmju etalonu reforma”) (1).

6.8.3.

6.8.4.–6.8.12. punktā ir noteikti izņēmumi tikai attiecībā uz minētajos punktos precizētajām prasībām. Visas pārējās riska ierobežošanas uzskaites prasības uzņēmums turpina piemērot riska ierobežošanas attiecībām, kuras tieši ietekmē procentu likmju etalonu reforma.

Ļoti ticama prasība attiecībā uz naudas plūsmu riska ierobežošanu

6.8.4.

Lai noteiktu, vai prognozējamais darījums (vai tā komponents) ir ļoti ticams, kā noteikts 6.3.3. punktā, uzņēmums pieņem, ka procentu likmes etalons, uz kuru ir balstītas (līgumiski vai ārpuslīgumiski precizētās) pret risku nodrošinātās naudas plūsmas, nav mainīts procentu likmju etalonu reformas rezultātā.

Naudas plūsmas riska ierobežošanas rezervē uzkrātās summas pārklasificēšana

6.8.5.

Piemērojot 6.5.12. punkta prasības nolūkā noteikt, vai ir paredzams, ka radīsies nākotnes pret risku nodrošinātās naudas plūsmas, uzņēmums pieņem, ka procentu likmju etalons, uz kuru balstītas (līgumiski vai ārpuslīgumiski precizētās) pret risku nodrošinātās naudas plūsmas, nav mainīts procentu likmju etalonu reformas rezultātā.

Novērtējums par ekonomisko saikni starp posteni, kura riski tiek ierobežoti, un riska ierobežošanas instrumentu

6.8.6.

Piemērojot 6.4.1. punkta c) apakšpunkta i) punkta un B6.4.4. līdz B6.4.6. punkta prasības, uzņēmums pieņem, ka procentu likmju etalons, uz kuru balstītas (līgumiski vai ārpuslīgumiski precizētās) pret risku nodrošinātās naudas plūsmas un/vai ierobežotais risks, vai procentu likmju etalons, uz kuru balstītas riska ierobežošanas instrumenta naudas plūsmas, nav mainīts procentu likmju etalonu reformas rezultātā.

Posteņa komponenta noteikšana par posteni, kura riski tiek ierobežoti

6.8.7.

Ja vien nepiemēro 6.8.8. punktu, uzņēmums attiecībā uz riska ierobežošanu procentu likmju riska ārpuslīgumiski precizētam etalona komponentam 6.3.7. punkta a) apakšpunktā un B6.3.8. punktā noteikto prasību par to, ka riska komponents ir atsevišķi identificējams, piemēro tikai riska ierobežošanas attiecību sākumā.

6.8.8.

Ja uzņēmums atbilstīgi saviem riska ierobežošanas dokumentiem bieži maina (t. i., pārtrauc un atsāk) riska ierobežošanas attiecības, jo gan riska ierobežošanas instruments, gan postenis, kura riski tiek ierobežoti, bieži mainās (t. i., uzņēmums izmanto dinamisku procesu, kurā gan posteņi, kuru riski tiek ierobežoti, gan riska ierobežošanas instrumenti, ko izmanto, lai pārvaldītu šo riska darījumu, nesaglabājas nemainīgi ilgi), uzņēmums 6.3.7. punkta a) apakšpunktā un B6.3.8. punktā noteikto prasību par to, ka riska komponents ir atsevišķi identificējams, piemēro tikai tad, kad tas šajās riska ierobežošanas attiecībās sākotnēji nosaka posteni, kura riski tiek ierobežoti. Postenis, kura riski tiek ierobežoti un kurš novērtēts laikā, kad tas tika sākotnēji noteikts riska ierobežošanas attiecībās, neatkarīgi no tā, vai tas ir bijis riska ierobežošanas uzsākšanas brīdī vai pēc tam, netiek atkārtoti novērtēts pēc turpmākas atkārtotas noteikšanas vienās un tajās pašās riska ierobežošanas attiecībās.

Piemērošanas termiņa beigas

6.8.9.

Uzņēmums postenim, kura riski tiek ierobežoti, turpmāk pārtrauc piemērot 6.8.4. punktu agrākais tad, kad:

a)

nenoteiktība, kas radusies no procentu likmju etalonu reformas, vairs nepastāv attiecībā uz posteņa, kura riski tiek ierobežoti, procentu likmes etalonā balstīto naudas plūsmu laika grafiku un summu, un

b)

tiek pārtrauktas riska ierobežošanas attiecības, kurās ietilpst postenis, kura riski tiek ierobežoti.

6.8.10.

Uzņēmums turpmāk pārtrauc piemērot 6.8.5. punktu agrākais tad, kad:

a)

nenoteiktība, kas radusies no procentu likmju etalonu reformas, vairs nepastāv attiecībā uz posteņa, kura riski tiek ierobežoti, procentu likmes etalonā balstīto nākotnes naudas plūsmu laika grafiku un summu, un

b)

visa summa, kas naudas plūsmas riska ierobežošanas rezervē uzkrāta attiecībā uz šīm pārtrauktajām riska ierobežošanas attiecībām, ir pārklasificēta uz peļņu vai zaudējumiem.

6.8.11.

Uzņēmums turpmāk pārtrauc piemērot 6.8.6. punktu:

a)

postenim, kura riski tiek ierobežoti, kad nenoteiktība, kas radusies no procentu likmju etalonu reformas, vairs nepastāv attiecībā uz ierobežoto risku vai posteņa, kura riski tiek ierobežoti, procentu likmes etalonā balstīto naudas plūsmu laika grafiku un summu, un

b)

riska ierobežošanas instrumentam, kad nenoteiktība, kas radusies no procentu likmju etalonu reformas, vairs nepastāv attiecībā uz riska ierobežošanas instrumenta procentu likmes etalonā balstīto naudas plūsmu laika grafiku un summu.

Ja riska ierobežošanas attiecības, kurās ietilpst postenis, kura riski tiek ierobežoti, un riska ierobežošanas instruments, tiek pārtrauktas agrāk nekā 6.8.11. punkta a) apakšpunktā vai 6.8.11. punkta b) apakšpunktā minētajā datumā, uzņēmums šīm riska ierobežošanas attiecībām pārtraukšanas dienā turpmāk pārtrauc piemērot 6.8.6. punktu.

6.8.12.

Ja posteņu grupu nosaka par posteni, kura riski tiek ierobežoti, vai ja finanšu instrumentu kopumu nosaka par riska ierobežošanas instrumentu, uzņēmums turpmāk attiecīgi pārtrauc 6.8.4.–6.8.6. punkta piemērošanu atsevišķam postenim vai finanšu instrumentam saskaņā ar 6.8.9., 6.8.10. vai 6.8.11. punktu, ja nenoteiktība, kas izriet no procentu likmju etalonu reformas, vairs nepastāv attiecībā uz ierobežoto risku un/vai minētā posteņa vai finanšu instrumenta procentu likmes etalonā balstīto naudas plūsmu laika grafiku un summu.

7. nodaļa. Spēkā stāšanās diena un pārejas noteikumi

7.1.   Spēkā stāšanās diena

...

7.1.8.

Procentu likmju etalonu reforma, ar kuru tika grozīts 9. SFPS, 39. SGS un 7. SFPS, ir izdota 2019. gada septembrī un ar to tika pievienota 6.8. iedaļa un grozīts 7.2.26. punkts. Uzņēmums šos grozījumus piemēro gada periodiem, kas sākas 2020. gada 1. janvārī vai vēlāk. Ir pieļaujama agrāka piemērošana. Ja uzņēmums šos grozījumus piemēro agrākam periodam, tas atklāj šo faktu.

7.2.   Pārejas noteikumi

...

Pārejas noteikumi par riska ierobežošanas uzskaiti (6. nodaļa)

...

7.2.26.

Izņēmuma kārtā attiecībā uz šajā standartā noteikto riska ierobežošanas uzskaites prasību perspektīvu piemērošanu uzņēmums:

...

d)

6.8. iedaļas prasības piemēro retrospektīvi. Šī retrospektīvā piemērošana attiecas tikai uz tām riska ierobežošanas attiecībām, kas pastāvēja pārskata perioda sākumā, kad uzņēmums pirmo reizi piemēroja minētās prasības, vai kas tika noteiktas pēc tam, un uz summu, kura uzkrāta naudas plūsmas riska ierobežošanas rezervē, kas pastāvēja pārskata perioda sākumā, kad uzņēmums pirmo reizi piemēroja minētās prasības.

Grozījumi 39. SGS Finanšu instrumenti: atzīšana un novērtēšana

Pievienots 102.A–102.N un 108.G punkts. Pirms 102.A punkta pievienots jauns virsraksts. Pirms 102.D, 102.E, 102.F, 102.H un 102.J punkta pievienoti jauni apakšvirsraksti.

Riska ierobežošana

...

Pagaidu izņēmumi no īpašu riska ierobežošanas uzskaites prasību piemērošanas

102.A

Uzņēmums 102.D–102.N un 108.G punktu piemēro visām riska ierobežošanas attiecībām, kuras tieši ietekmē procentu likmju etalonu reforma. Šos punktus piemēro tikai šādām riska ierobežošanas attiecībām. Procentu likmju etalonu reforma tieši ietekmē riska ierobežošanas attiecības tikai tad, ja reforma rada neskaidrības par:

a)

(līgumiski vai ārpuslīgumiski precizētu) procentu likmju etalonu, kas noteikts kā ierobežots risks, un/vai

b)

posteņa, kura riski tiek ierobežoti, vai riska ierobežošanas instrumenta procentu likmju etalonā balstīto naudas plūsmu laika grafiku vai summu.

102.B

Piemērojot 102.D.–102.N punktu, termins “procentu likmju etalonu reforma” attiecas uz procentu likmju etalona reformu tirgus mērogā, tostarp procentu likmju etalona aizstāšanu ar alternatīvu etalonlikmi, piemēram, to, kas izriet no ieteikumiem, kuri izklāstīti Finanšu stabilitātes padomes 2014. gada jūlija ziņojumā “Reforming Major Interest Rate Benchmarks” (“Galveno procentu likmju etalonu reforma”) (2).

102.C

102.D–102.N punktā ir noteikti izņēmumi tikai attiecībā uz minētajos punktos precizētajām prasībām. Visas pārējās riska ierobežošanas uzskaites prasības uzņēmums turpina piemērot riska ierobežošanas attiecībām, kuras tieši ietekmē procentu likmju etalonu reforma.

Ļoti ticama prasība attiecībā uz naudas plūsmu riska ierobežošanu

102.D

Piemērojot 88. punkta c) apakšpunkta prasību, ka prognozējamajam darījumam ir jābūt ļoti ticamam, uzņēmums pieņem, ka procentu likmes etalons, uz kuru balstītas (līgumiski vai ārpuslīgumiski precizētas) pret risku nodrošinātās naudas plūsmas, nav mainīts procentu likmju etalonu reformas rezultātā.

Kopējās peļņas vai zaudējumu, kas atzīti pārējos apvienotajos ienākumos, pārklasificēšana

102.E

Piemērojot 101. punkta c) apakšpunkta prasību nolūkā noteikt, vai ir paredzams, ka prognozējamais darījums vairs nenotiks, uzņēmums pieņem, ka procentu likmes etalons, uz kuru balstītas (līgumiski vai ārpuslīgumiski precizētas) pret risku nodrošinātās naudas plūsmas, nav mainīts procentu likmju etalonu reformas rezultātā.

Efektivitātes novērtējums

102.F

Piemērojot 88. punkta b) apakšpunkta un AG105. punkta a) apakšpunkta prasības, uzņēmums pieņem, ka procentu likmes etalons, uz kuru balstītas (līgumiski vai ārpuslīgumiski precizētas) pret risku nodrošinātās naudas plūsmas un/vai ierobežotais risks, vai procentu likmes etalons, uz kuru balstītas riska ierobežošanas instrumenta naudas plūsmas, nav mainīts procentu likmju etalonu reformas rezultātā.

102.G

Piemērojot 88. punkta e) apakšpunkta prasību, uzņēmumam nav jāpārtrauc riska ierobežošanas attiecības tāpēc, ka riska ierobežošanas faktiskie rezultāti neatbilst AG105. punkta b) apakšpunkta prasībām. Lai novērstu šaubas, uzņēmums piemēro citus 88. punktā minētos nosacījumus, tostarp 88. punkta b) apakšpunktā paredzēto perspektīvo novērtējumu, lai novērtētu, vai riska ierobežošanas attiecības ir jāpārtrauc.

Finanšu posteņu noteikšana par posteņiem, kuru riski tiek ierobežoti

102.H

Ja vien nepiemēro 102.I punktu, uzņēmums attiecībā uz procentu likmes riska ārpuslīgumiski precizēta etalona daļas riska ierobežošanu 81. punktā un AG99.F punktā noteikto prasību par to, ka noteiktā daļa ir atsevišķi identificējama, piemēro tikai riska ierobežošanas attiecību sākumā.

102.I

Ja uzņēmums atbilstīgi saviem riska ierobežošanas dokumentiem bieži maina (t. i., pārtrauc un atsāk) riska ierobežošanas attiecības, jo gan riska ierobežošanas instruments, gan postenis, kura riski tiek ierobežoti, bieži mainās (t. i., uzņēmums izmanto dinamisku procesu, kurā gan posteņi, kuru riski tiek ierobežoti, gan riska ierobežošanas instrumenti, ko izmanto, lai pārvaldītu šo riska darījumu, nesaglabājas nemainīgi ilgi), uzņēmums 81. punktā un AG99.F punktā noteikto prasību par to, ka noteiktā daļa ir atsevišķi identificējama, piemēro tikai tad, kad tas šajās riska ierobežošanas attiecībās sākotnēji nosaka posteni, kura riski tiek ierobežoti. Postenis, kura riski tiek ierobežoti un kurš novērtēts laikā, kad tas tika sākotnēji noteikts riska ierobežošanas attiecībās, neatkarīgi no tā, vai tas ir bijis riska ierobežošanas uzsākšanas brīdī vai pēc tam, netiek atkārtoti novērtēts pēc turpmākas atkārtotas noteikšanas vienās un tajās pašās riska ierobežošanas attiecībās.

Piemērošanas termiņa beigas

102.J

Uzņēmums postenim, kura riski tiek ierobežoti, turpmāk pārtrauc piemērot 102.D punktu agrākais tad, kad:

a)

nenoteiktība, kas radusies no procentu likmju etalonu reformas, vairs nepastāv attiecībā uz posteņa, kura riski tiek ierobežoti, procentu likmes etalonā balstīto naudas plūsmu laika grafiku un summu, un

b)

tiek pārtrauktas riska ierobežošanas attiecības, kurās ietilpst postenis, kura riski tiek ierobežoti.

102.K

Uzņēmums turpmāk pārtrauc piemērot 102.E punktu agrākais tad, kad:

a)

nenoteiktība, kas radusies no procentu likmju etalonu reformas, vairs nepastāv attiecībā uz posteņa, kura riski tiek ierobežoti, procentu likmes etalonā balstīto nākotnes naudas plūsmu laika grafiku un summu, un

b)

kopējā peļņa vai zaudējumi, kas atzīti pārējos apvienotajos ienākumos attiecībā uz šīm pārtrauktajām riska ierobežošanas attiecībām, ir pārklasificēta uz peļņu vai zaudējumiem.

102.L

Uzņēmums turpmāk pārtrauc piemērot 102.F punktu:

a)

postenim, kura riski tiek ierobežoti, kad nenoteiktība, kas radusies no procentu likmju etalonu reformas, vairs nepastāv attiecībā uz ierobežoto risku vai posteņa, kura riski tiek ierobežoti, procentu likmes etalonā balstīto naudas plūsmu laika grafiku un summu, un

b)

riska ierobežošanas instrumentam, kad nenoteiktība, kas radusies no procentu likmju etalonu reformas, vairs nepastāv attiecībā uz riska ierobežošanas instrumenta procentu likmes etalonā balstīto naudas plūsmu laika grafiku un summu.

Ja riska ierobežošanas attiecības, kurās ietilpst postenis, kura riski tiek ierobežoti, un riska ierobežošanas instruments, tiek pārtrauktas agrāk nekā 102.L punkta a) apakšpunktā vai 102.L punkta b) apakšpunktā minētajā datumā, uzņēmums šīm riska ierobežošanas attiecībām pārtraukšanas dienā turpmāk pārtrauc piemērot 102.F punktu.

102.M

Uzņēmums riska ierobežošanas attiecībām turpmāk pārtrauc piemērot 102.G punktu agrākais tad, kad:

a)

nenoteiktība, kas izriet no procentu likmju etalonu reformas, vairs nepastāv attiecībā uz ierobežoto risku un posteņa, kura riski tiek ierobežoti, vai riska ierobežošanas instrumenta procentu likmes etalonā balstīto naudas plūsmu laika grafiku un summu, un

b)

tiek pārtrauktas riska ierobežošanas attiecības, kurām piemēro izņēmumu.

102.N

Ja posteņu grupu nosaka par posteni, kura riski tiek ierobežoti, vai ja finanšu instrumentu kopumu nosaka par riska ierobežošanas instrumentu, uzņēmums turpmāk attiecīgi pārtrauc 102.D–102.G punkta piemērošanu atsevišķam postenim vai finanšu instrumentam saskaņā ar 102.J, 102.K, 102.L vai 102.M punktu, ja nenoteiktība, kas izriet no procentu likmju etalonu reformas, vairs nepastāv attiecībā uz ierobežoto risku un/vai minētā posteņa vai finanšu instrumenta procentu likmes etalonā balstīto naudas plūsmu laika grafiku un summu.

Spēkā stāšanās datums un pārejas noteikumi

...

108.G

Procentu likmju etalonu reforma, ar kuru tika grozīts 9. SFPS, 39. SGS un 7. SFPS, ir izdota 2019. gada septembrī un ar to tika pievienots 102.A–102.N punkts. Uzņēmums šos grozījumus piemēro gada periodiem, kas sākas 2020. gada 1. janvārī vai vēlāk. Ir pieļaujama agrāka piemērošana. Ja uzņēmums šos grozījumus piemēro agrākam periodam, tas atklāj šo faktu. Uzņēmums šos grozījumus retrospektīvi piemēro tām riska ierobežošanas attiecībām, kas pastāvēja pārskata perioda sākumā, kad uzņēmums pirmo reizi piemēroja šos grozījumus, vai kas tika noteiktas pēc tam, un peļņai vai zaudējumiem, kas atzīti pārējos apvienotajos ienākumos, kas pastāvēja pārskata perioda sākumā, kad uzņēmums pirmo reizi piemēroja šos grozījumus.

Grozījumi 7. SFPS Finanšu instrumenti: informācijas atklāšana

Pievieno 24.H punktu un 44.DE-44.DF punktu, un pirms 24.H punkta pievieno apakšvirsrakstu.

Riska ierobežošanas uzskaite

...

Nenoteiktība, kas rodas no procentu likmju etalonu reformas

24.H

Attiecībā uz riska ierobežošanas attiecībām, kurām uzņēmums piemēro 9. SFPS 6.8.4.–6.8.12. punktā vai 39. SGS 102.D–102.N punktā minētos izņēmumus, uzņēmums atklāj šādu informāciju:

a)

būtiskie procentu likmju etaloni, uz kuriem attiecas uzņēmuma riska ierobežošanas attiecības;

b)

riska darījuma apmērs, ko uzņēmums pārvalda un ko tieši ietekmē procentu likmju etalonu reforma;

c)

kā uzņēmums pārvalda procesu, lai pārietu uz alternatīvām etalona likmēm;

d)

apraksts par būtiskiem pieņēmumiem vai vērtējumiem, ko uzņēmums ir izdarījis, piemērojot šos punktus (piemēram, pieņēmumi vai vērtējumi par to, kad nenoteiktība, kas radusies no procentu likmju etalonu reformas, vairs nepastāv attiecībā uz procentu likmes etalonā balstītu naudas plūsmu laika grafiku un summu); un

e)

riska ierobežošanas instrumentu nominālā summa šajās riska ierobežošanas attiecībās.

Spēkā stāšanās datums un pārejas noteikumi

...

44.DE

Procentu likmju etalonu reforma, ar kuru tika grozīts 9. SFPS, 39. SGS un 7. SFPS, ir izdota 2019. gada septembrī un ar to tika pievienots 24.H un 44.DF punkts. Uzņēmums šos grozījumus piemēro tad, kad tas piemēro grozījumus 9. SFPS vai 39. SGS.

44.DF

Pārskata periodā, kurā uzņēmums pirmo reizi piemēro Procentu likmju etalonu reformu, kas izdota 2019. gada septembrī, uzņēmumam nav jāuzrāda kvantitatīvā informācija, kas pieprasīta 8. SGS Grāmatvedības politika, izmaiņas grāmatvedības aplēsēs un kļūdas 28. punkta f) apakšpunktā.

(1)  Ziņojums “Reforming Major Interest Rate Benchmarks” ir pieejams tīmekļa vietnē http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_140722.pdf.

(2)  Ziņojums “Reforming Major Interest Rate Benchmarks” ir pieejams tīmekļa vietnē http://www.fsb.org/wp-content/uploads/r_140722.pdf.


Top