EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020O0634

Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2020/634 (2020. gada 7. maijs), ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/31 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību (ECB/2020/29)

OJ L 148, 11.5.2020, p. 10–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2020/634/oj

11.5.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 148/10


EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PAMATNOSTĀDNE (ES) 2020/634

(2020. gada 7. maijs),

ar ko groza Pamatnostādni ECB/2014/31 par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību (ECB/2020/29)

EIROPAS CENTRĀLĀS BANKAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 127. panta 2. punkta pirmo ievilkumu,

ņemot vērā Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtus un jo īpaši to 12.1. panta pirmo daļu saistībā ar 3.1. panta pirmo ievilkumu un 18. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtu (tālāk tekstā – “ECBS Statūti”) 18.1. pantu, lai sasniegtu Eiropas Centrālo banku sistēmas mērķus, Eiropas Centrālā banka (ECB) un dalībvalstu, kuru valūta ir euro, nacionālās centrālās bankas (tālāk tekstā – “NCB”) var veikt kredītoperācijas ar kredītiestādēm un citiem tirgus dalībniekiem, aizdodot pret atbilstošu nodrošinājumu. Vispārējie nosacījumi, ar kādiem ECB un NCB ir gatavas veikt kredītoperācijas, tostarp kritēriji, kas nosaka nodrošinājuma atbilstību Eurosistēmas kredītoperāciju mērķiem, noteikti Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādnē (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) (1).

(2)

Reaģējot uz COVID-19 pandēmiju, ECB Padome 2020. gada 7. aprīlī jau pieņēma nodrošinājuma noteikumu atvieglošanas pasākumus, un pēc tam tā 2020. gada 22. aprīlī pieņēma virkni papildu lēmumu. Šo jauno pasākumu mērķis ir mazināt potenciālas kredītreitingu pazemināšanas, kuras cēlonis ir COVID-19 uzliesmojuma sekas uz tautsaimniecību, negatīvo ietekmi uz Eurosistēmas nodrošinājuma pieejamību. Šo jauno pasākumu un 2020. gada 7. aprīlī pieņemto pasākumu nolūks ir palīdzēt Eurosistēmas darījuma partneriem uzturēt un mobilizēt pietiekamu nodrošinājumu, lai tie varētu piedalīties Eurosistēmas likviditāti palielinošajās operācijās, un tādējādi Eurosistēma var atbalstīt euro zonas tautsaimniecības kreditēšanu. Attiecīgi dalība šajās operācijās ar šo nodrošinājumu būtu jāīsteno, uz laiku grozot nodrošinājuma atbilstības kritērijus un riska kontroles pasākumus.

(3)

Šie jaunie pasākumi ir samērīgi, lai novērstu nopietnos riskus cenu stabilitātei, monetārās politikas transmisijas mehānismam un ekonomikas perspektīvai euro zonā, kurus rada COVID-19 uzliesmojums.

(4)

Ņemot vērā iepriekš minēto, ECB Padome uzskata, ka Eurosistēma var uz laiku turpināt izmantot tirgojamus aktīvus kā atbilstošu nodrošinājumu un atzīt par atbilstošiem šo aktīvu emitentus, kas 2020. gada 7. aprīlī izpildīja obligātās kredītkvalitātes prasības, neraugoties uz Eurosistēmā atzītu kredītreitingu aģentūru piešķirto kredītreitingu pasliktināšanos, ar nosacījumu, ka kredītreitingi nav zemāki par zemāk par noteiktu kredītkvalitātes līmeni. Vienlaikus ECB Padome uzskata, ka tam nevajadzētu ietekmēt atbilstības kritērijus, kas noteikti tiešai iegādei ECB aktīvu iegādes programmas ietvaros.

(5)

ECB Padome uzskata, ka šajā pamatnostādnē noteiktie papildu pagaidu pasākumi būtu jāpiemēro līdz pirmajam pirmstermiņa atmaksas datumam saskaņā ar ilgāka termiņa refinansēšanas mērķoperāciju trešo kopumu (ITRMO III), lai nodrošinātu atbilstošu monetārās politikas transmisijas mehānismu un ņemtu vērā to, ka Eurosistēmas darījumu partneriem, kuri piedalās vai piedalīsies Eurosistēmas likviditāti palielinošajās operācijās, vajadzīgs uzturēt pietiekamu nodrošinājumu.

(6)

Lai nekavējoties reaģētu uz pašreizējo pandēmijas situāciju, šī pamatnostādne būtu jāpaziņo nacionālajām centrālajām bankām iespējami drīz pēc tās pieņemšanas.

(7)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Pamatnostādne ECB/2014/31 (2),

IR PIEŅĒMUSI ŠO PAMATNOSTĀDNI.

1. pants

Grozījumi Pamatnostādnē ECB/2014/31

Pamatnostādni ECB/2014/31 groza šādi:

1)

iekļauj šādu 8.b pantu:

“8.b pants

Noteiktu 2020. gada 7. aprīlī atbilstošu tirgojamu aktīvu un emitentu pieņemšana

1.   Šajā pantā lietotajiem terminiem ir tā pati nozīme, kāda tiem noteikta Pamatnostādnē (ES) 2015/510 (ECB/2014/60).

2.   Neierobežojot Pamatnostādnes (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 59. panta 3. punkta, 71. panta un 82. panta 1. punkta a) apakšpunkta noteikumus, 2020. gada 7. aprīlī vai pirms šī datuma emitēti tirgojami aktīvi, kuri nav ar aktīviem nodrošinātie vērtspapīri (ABS) un kuriem 2020. gada 7. aprīlī bija vismaz vienas atzītas ECAI sistēmas sniegts publisks kredītreitings, kas minētajā datumā atbilda Eurosistēmas obligātajām kredītkvalitātes prasībām, ir atbilstošs nodrošinājums Eurosistēmas kredītoperācijām ar nosacījumu, ka jebkurā laikā pēc 2020. gada 7. aprīļa:

a)

tiem ir vismaz vienas atzītas ECAI sistēmas sniegts publisks kredītreitings, kas atbilst vismaz Eurosistēmas saskaņotās reitingu skalas 5. kredītkvalitātes līmenim; un

b)

tie joprojām izpilda visus pārējos tirgojamiem aktīviem piemērojamos atbilstības kritērijus, kas noteikti Pamatnostādnē (ES) 2015/510 (ECB/2014/60).

Lai novērstu neskaidrības, publisko kredītreitingu 2020. gada 7. aprīlī, kas minēts šajā punktā, nosaka Eurosistēma saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti Pamatnostādnes (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 82. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 82. panta 2. punktā, 83. pantā, 84. panta a) un b) punktā, 85. pantā un 86. pantā.

3.   Ja tirgojama aktīva atbilstību obligātajām kredītkvalitātes prasībām 2020. gada 7. aprīlī nosaka, izmantojot atzītas ECAI sistēmas sniegtu ECAI emitenta reitingu vai ECAI garantijas devēja reitingu, šāds tirgojams aktīvs ir atbilstošs nodrošinājums Eurosistēmas kredītoperācijām ar nosacījumu, ka jebkurā laikā pēc 2020. gada 7. aprīļa:

a)

šī tirgojamā aktīva ECAI emitenta reitings vai ECAI garantijas devēja reitings attiecīgi atbilst vismaz Eurosistēmas saskaņotās reitingu skalas 5. kredītkvalitātes līmenim; un

b)

šis tirgojamais aktīvs joprojām izpilda visus pārējos tam piemērojamos atbilstības kritērijus, kas noteikti Pamatnostādnē (ES) 2015/510 (ECB/2014/60).

4.   Pēc 2020. gada 7. aprīļa emitēti tirgojami aktīvi, kuri nav ar aktīviem nodrošinātie vērtspapīri un kuru emitentam vai garantijas devējam 2020. gada 7. aprīlī attiecīgi bija vismaz vienas atzītas ECAI sistēmas sniegts publisks kredītreitings, kas minētajā datumā atbilda Eurosistēmas obligātajām kredītkvalitātes prasībām, ir atbilstošs nodrošinājums Eurosistēmas kredītoperācijām ar nosacījumu, ka jebkurā laikā pēc 2020. gada 7. aprīļa:

a)

šādiem tirgojamiem aktīviem ir vismaz vienas atzītas ECAI sistēmas sniegts publisks kredītreitings, kas atbilst vismaz Eurosistēmas saskaņotās reitingu skalas 5. kredītkvalitātes līmenim; un

b)

šādi tirgojamie aktīvi izpilda visus pārējos tirgojamiem aktīviem piemērojamos atbilstības kritērijus, kas noteikti Pamatnostādnē (ES) 2015/510 (ECB/2014/60).

Lai novērstu neskaidrības, šī punkta a) apakšpunktā minēto publisko kredītreitingu nosaka Eurosistēma saskaņā ar noteikumiem, kas paredzēti Pamatnostādnes (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 82. panta 1. punkta a) apakšpunktā, 82. panta 2. punktā, 83. pantā, 84. panta a) un b) punktā, 85. pantā un 86. pantā.

5.   Pēc 2020. gada 7. aprīļa nodrošināto obligāciju programmas ietvaros emitētām nodrošinātajām obligācijām, kurām 2020. gada 7. aprīlī bija vismaz vienas atzītas ECAI sistēmas sniegts kredītnovērtējums, kas minētajā datumā atbilda Eurosistēmas obligātajām kredītkvalitātes prasībām, ir atbilstošs nodrošinājums Eurosistēmas kredītoperācijām ar nosacījumu, ka:

a)

nodrošināto obligāciju programmai jebkurā laikā pēc 2020. gada 7. aprīļa ir vismaz vienas atzītas ECAI sistēmas sniegts publisks kredītreitings, kas atbilst vismaz Eurosistēmas saskaņotās reitingu skalas 5. kredītkvalitātes līmenim; un

b)

šīs nodrošinātās obligācijas izpilda visus pārējos tām piemērojamos atbilstības kritērijus, kas noteikti Pamatnostādnē (ES) 2015/510 (ECB/2014/60).

6.   Pamatnostādnes (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 87. panta 2. punktā minētie aktīvi, kuriem 2020. gada 7. aprīlī nebija atzītas ECAI sistēmas sniegta publiska kredītreitinga, bet minētajā datumā bija netiešs kredītnovērtējums, ko ieguva Eurosistēma saskaņā ar Pamatnostādnes (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 87. panta 1.–2. punkta noteikumiem un kas atbilda Eurosistēmas obligātajām kredītkvalitātes prasībām, neatkarīgi no šādu aktīvu emisijas datuma ir atbilstošs nodrošinājums Eurosistēmas kredītoperācijām ar nosacījumu, ka jebkurā laikā pēc 2020. gada 7. aprīļa:

a)

šo tirgojamo aktīvu emitents vai garantijas devējs attiecīgi izpilda vismaz Eurosistēmas saskaņotās reitingu skalas 5. kredītkvalitātes līmenim atbilstošu kredītkvalitātes prasību; un

b)

šie tirgojamie aktīvi izpilda visus pārējos tiem piemērojamos atbilstības kritērijus, kas noteikti Pamatnostādnē (ES) 2015/510 (ECB/2014/60).

7.   Neierobežojot Pamatnostādnes (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 59. panta 3. punkta, 71. panta un 82. panta 1. punkta b) apakšpunkta noteikumus, 2020. gada 7. aprīlī vai pirms šī datuma emitēti ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri, kuriem 2020. gada 7. aprīlī bija vismaz divi publiski kredītreitingi, ko sniegušas dažādas atzītas ECAI sistēmas un kas atbilst Eurosistēmas obligātajām kredītkvalitātes prasībām saskaņā ar Pamatnostādni (ES) 2015/510 (ECB/2014/60), ir atbilstošs nodrošinājums Eurosistēmas kredītoperācijām ar nosacījumu, ka jebkurā laikā pēc 2020. gada 7. aprīļa:

a)

tiem ir vismaz divi publiski kredītreitingi, kas atbilst vismaz Eurosistēmas saskaņotās reitingu skalas 4. kredītkvalitātes līmenim, un katru no tiem sniegušas dažādas atzītas ECAI sistēmas;

b)

tie joprojām izpilda visus pārējos ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem piemērojamos atbilstības kritērijus, kas noteikti Pamatnostādnē (ES) 2015/510 (ECB/2014/60).

Lai novērstu neskaidrības, šīs pamatnostādnes 3. panta 1. punkta a)–d) apakšpunktā un 3. panta 1. punktā noteiktās prasības nepiemēro ar aktīviem nodrošinātajiem vērtspapīriem, kas minēti šajā punktā.

8.   Ar aktīviem nodrošināti vērtspapīri, ko Eurosistēma 2020. gada 7. aprīlī bija pieņēmusi kā atbilstošu nodrošinājumu saskaņā ar šīs pamatnostādnes 3. panta 1. punktu, joprojām ir atbilstošs nodrošinājums ar nosacījumu, ka jebkurā laikā pēc 2020. gada 7. aprīļa:

a)

tiem ir divi publiski kredītreitingi, kas atbilst vismaz Eurosistēmas saskaņotās reitingu skalas 4. kredītkvalitātes līmenim un ko sniegušas divas atzītas ECAI sistēmas; un

b)

tie joprojām izpilda visas pārējās prasības, kas tiem piemērojamas saskaņā ar šīs pamatnostādnes 3. panta 1. punktu (izņemot reitinga līmeni), 3. panta 2.a punktu un 3. panta 4. punktu.

Lai novērstu neskaidrības, šajā punktā minētajiem ar aktīviem nodrošinātajiem vērtspapīriem nepiemēro šīs pamatnostādnes 3. panta 2. un 5. punktu.

9.   Tirgojamiem aktīviem, tostarp 2.–6.punktā minētajām nodrošinātajām obligācijām, piemēro šīs pamatnostādnes IIb pielikumā noteiktos novērtējuma diskontus, ciktāl Eurosistēma turpina pieņemt tos kā atbilstošu nodrošinājumu saskaņā ar šo pantu. Šā panta 7. un 8. punktā minētajiem ar aktīviem nodrošinātajiem vērtspapīriem piemēro šīs pamatnostādnes IIa pielikumā noteiktos novērtējuma diskontus. Novērtējuma diskontus aprēķina, pamatojoties uz esošo reitingu, kas piemērojams jebkurā dienā pēc 2020. gada 7. aprīļa, saskaņā ar ECAI kredītnovērtējuma prioritātes noteikumiem, kā noteikts Pamatnostādnes (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 83.–88. pantā.

10.   Papildus 9. punktā noteiktajiem novērtējuma diskontiem piemēro šādus papildu novērtējuma diskontus:

a)

ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem, nodrošinātajām obligācijām un nenodrošinātiem parāda instrumentiem, ko emitējušas kredītiestādes un kas teorētiski tiek novērtēti saskaņā ar Pamatnostādnes (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 134. pantā iekļautajiem noteikumiem, piemēro papildu novērtējuma diskontu kā novērtējuma pazeminājumu 4 % apmērā;

b)

uz pašu izmantotām nodrošinātajām obligācijām attiecas papildu novērtējuma diskonts: i) 6,4 % apmērā, ko piemēro kredītkvalitātes 1. un 2. līmeņa parāda instrumentu vērtībai, un ii) 9,6 % apmērā, ko piemēro kredītkvalitātes 3., 4. un 5. līmeņa parāda instrumentu vērtībai;

c)

b) apakšpunkta vajadzībām “pašu izmantotās” nozīmē nodrošinātās obligācijas, ko iesniedz vai izmanto darījuma partneris un ko emitējis vai garantējis pats darījuma partneris vai cita iestāde, ar kuru šim darījuma partneri ir ciešas saiknes, kas noteiktas saskaņā ar Pamatnostādnes (ES) 2015/510 (ECB/2014/60) 138. pantu;

d)

ja b) apakšpunktā minēto novērtējuma diskontu nevar piemērot, ņemot vērā NCB, trešās puses aģenta vai TARGET2 vērtspapīriem nodrošinājuma pārvaldības sistēmu automatizētajam nodrošinājumam, šādās sistēmās vai platformās papildu novērtējuma diskontu piemēro visai to nodrošināto obligāciju emisijas vērtībai, kuras var izmantot pašu vajadzībām.

11.   Lai novērstu neskaidrības, šī panta noteikumi neskar novērtējumu par atbilstību tiešai iegādei otrreizējo tirgu valsts sektora aktīvu iegādes programmas (VSIP) (*1), nodrošināto obligāciju iegādes trešās programmas (NOIP3) (*2), ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru iegādes programmas (ABS iegādes programma) (*3), uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programmas (USAIP) (*4) un pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes pagaidu programmas (PĀAIP) (*5) ietvaros, un šī panta noteikumus neņem vērā, novērtējot šādu atbilstību.

(*1)  Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2020/188 (2020. gada 3. februāris) par otrreizējo tirgu valsts sektora aktīvu iegādes programmu (pārstrādāta versija) (ECB/2020/9) (OV L 39, 12.2.2020., 12. lpp.)."

(*2)  Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2020/187 (2020. gada 3. februāris) par nodrošināto obligāciju iegādes trešās programmas īstenošanu (ECB/2020/8) (OV L 39, 12.2.2020., 6. lpp)."

(*3)  Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2015/5 (2014. gada 19. novembris) par ar aktīviem nodrošinātu vērtspapīru iegādes programmas īstenošanu (ECB/2014/45) (OV L 1, 6.1.2015., 4. lpp.)."

(*4)  Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2016/948 (2016. gada 1. jūnijs) par uzņēmumu sektora aktīvu iegādes programmas īstenošanu (ECB/2016/16) (OV L 157, 15.6.2016., 28. lpp.)."

(*5)  Eiropas Centrālās bankas Lēmums (ES) 2020/440 (2020. gada 24. marts) par pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes pagaidu programmu (ECB/2020/17) (OV L 91, 25.3.2020., 1. lpp.).”;"

2)

ar šādu pielikumu aizstāj IIa pielikumu:

“IIa PIELIKUMS

Novērtējuma diskonta līmeņi (%), kurus piemēro ar aktīviem nodrošinātiem vērtspapīriem, kas ir atbilstoši saskaņā ar šīs pamatnostādnes 3. panta 2. punktu un 8.b pantu

Kredītkvalitāte

Vidējais svērtais izmantošanas laiks (*6)

Novērtējuma diskonts

3. līmenis

[0,1)

4,8

[1,3)

7,2

[3,5)

10,4

[5,7)

12,0

[7,10)

14,4

[10, ∞)

24,0

4. līmenis

[0,1)

11,2

[1,3)

15,2

[3,5)

18

[5,7)

24,8

[7,10)

30,4

[10, ∞)

43,2

3)

ar šādu pielikumu aizstāj IIb pielikumu:

“IIb PIELIKUMS

Novērtējuma diskonta līmeņi (%), kurus piemēro tirgojamiem aktīviem, kas nav ar aktīviem nodrošinātie vērtspapīri, saskaņā ar 8.a un 8.b pantu

 

I kategorija

II kategorija

III kategorija

IV kategorija

Kredītkvalitāte

Atlikušais termiņš (gados) (*7)

Fiksētas un mainīgas procentu likmes kupons

Nulles kupons

Fiksētas un mainīgas procentu likmes kupons

Nulles kupons

Fiksētas un mainīgas procentu likmes kupons

Nulles kupons

Fiksētas un mainīgas procentu likmes kupons

Nulles kupons

4. līmenis

[0,1)

6,4

6,4

8

8

12,8

12,8

20

20

[1,3)

9,6

10,4

12

15,2

16

18,4

28

30

[3,5)

11,2

12

16

20

19,2

23,6

33,6

37,2

[5,7)

12,4

13,6

20

24,8

22,4

28,4

36,8

40,4

[7,10)

13,2

14,4

21,6

28,4

24,8

32

40

44,8

[10,∞)

14,4

16,8

23,2

31,6

26,4

34,8

41,6

46,8

5. līmenis

[0,1)

8

8

12

12

22,4

22,4

24

24

[1,3)

11,2

12

16

19,2

25,6

28

32

34

[3,5)

13,2

14

22,4

26,4

28,8

33,2

38,4

42

[5,7)

14,4

15,6

27,2

32

31,6

37,6

43,2

46,8

[7,10)

15,2

16,4

28,8

35,6

33,2

40,4

46,4

51,2

[10,∞)

16,4

18,8

30,4

38,8

33,6

42

48

53,2

2. pants

Izmantojamie atsauces dati

Nosakot atbilstību kredītkvalitātes prasībām, kas piemērojamas Pamatnostādnes ECB/2014/31 8.b panta 2.–8. punktā noteiktajiem aktīviem, emitentiem un garantijas devējiem, attiecībā uz laikposmu no 2020. gada 7. aprīļa līdz 2020. gada 18. maijam, NCB izmanto 2020. gada 7. aprīļa atsauces datus, kuri attiecas uz šiem aktīviem, emitentiem un garantijas devējiem un kurus sniegusi ECB.

3. pants

Stāšanās spēkā un īstenošana

1.   Šī pamatnostādne stājas spēkā dienā, kurā to paziņo NCB, un tā ir spēkā līdz 2021. gada 29. septembrim.

2.   NCB veic vajadzīgos pasākumus, lai panāktu atbilstību šīs pamatnostādnes 1. pantam, un piemēro tos no 2020. gada 18. maija. Tās ne vēlāk kā 2020. gada 11. maijā informē ECB par dokumentiem un līdzekļiem, kas saistīti ar šiem pasākumiem.

3.   NCB nodrošina atbilstību šīs pamatnostādnes 2. pantam no dienas, kurā stājas spēkā šī pamatnostādne.

4. pants

Adresāti

Šī pamatnostādne ir adresēta visām Eurosistēmas centrālajām bankām.

Frankfurtē pie Mainas, 2020. gada 7. maijā

ECB Padomes vārdā –

ECB prezidente

Christine LAGARDE


(1)  Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne (ES) 2015/510 (2014. gada 19. decembris) par Eurosistēmas monetārās politikas regulējuma īstenošanu (Vispārējās dokumentācijas pamatnostādne) (ECB/2014/60) (OV L 91, 2.4.2015., 3. lpp.).

(2)  Eiropas Centrālās bankas Pamatnostādne ECB/2014/31 (2014. gada 9. jūlijs) par papildu pagaidu pasākumiem attiecībā uz Eurosistēmas refinansēšanas operācijām un nodrošinājuma atbilstību, kā arī grozījumiem Pamatnostādnē ECB/2007/9 (OV L 240, 13.8.2014., 28. lpp.).

(*6)  T. i., [0,1) – vidējais svērtais izmantošanas laiks īsāks par 1 gadu, [1,3) – vidējais svērtais izmantošanas laiks ir 1 gads vai ilgāks par 1 gadu, bet īsāks par 3 gadiem, utt.;

(*7)  t.i., [0,1) – atlikušais termiņš īsāks par 1 gadu, [1,3) – atlikušais termiņš ir 1 gads vai ilgāks par 1 gadu, bet īsāks par 3 gadiem, utt.


Top