EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D2067

Padomes Lēmums (ES) 2020/2067 (2020. gada 7. decembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Asociācijas padomē, kura izveidota ar Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgumu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, attiecībā uz grozījumu minētajā nolīgumā, aizstājot tā 3. protokolu par jēdziena “noteiktas izcelsmes izstrādājumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm

OV L 424, 15.12.2020, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/2067/oj

15.12.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 424/37


PADOMES LĒMUMS (ES) 2020/2067

(2020. gada 7. decembris)

par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Asociācijas padomē, kura izveidota ar Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgumu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, attiecībā uz grozījumu minētajā nolīgumā, aizstājot tā 3. protokolu par jēdziena “noteiktas izcelsmes izstrādājumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 207. panta 4. punkta pirmo daļu saistībā ar 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Savienība ar Padomes un Komisijas Lēmumu 2002/357/EK, EOTK (1) noslēdza Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgumu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses (“nolīgums”), un nolīgums stājās spēkā 2002. gada 1. maijā.

(2)

Nolīgums ietver 3. protokolu par jēdziena “noteiktas izcelsmes izstrādājumi” definīciju un administratīvās sadarbības metodēm (“3. protokols”). Ievērojot 3. protokola 39. pantu, Asociācijas padome, kas izveidota ar nolīguma 89. pantu (“Asociācijas padome”), var nolemt grozīt 3. protokola noteikumus.

(3)

Asociācijas padome tās nākamajā sanāksmē pirms 2023. gada beigām pieņems lēmumu, ar ko groza nolīgumu, aizstājot 3. protokolu (“lēmums”).

(4)

Ir lietderīgi noteikt nostāju, kas Savienības vārdā ir jāieņem Asociācijas padomē, jo lēmumam Savienībā būs saistošas tiesiskās sekas.

(5)

Savienība ar Padomes Lēmumu 2013/94/ES (2) noslēdza Reģionālo konvenciju par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu preferenciāliem izcelsmes noteikumiem (“konvencija”), un attiecībā uz Savienību konvencija stājās spēkā 2012. gada 1. maijā. Tajā ir paredzēti noteikumi par to preču izcelsmi, kas tiek tirgotas saskaņā ar attiecīgiem divpusējiem brīvās tirdzniecības nolīgumiem, kas noslēgti starp konvencijas līgumslēdzējām pusēm, un šos noteikumus piemēro, neskarot principus, kas noteikti minētajos divpusējos nolīgumos.

(6)

Konvencijas 6. pantā paredzēts, ka katra līgumslēdzēja puse veic atbilstīgos pasākumus, lai nodrošinātu konvencijas efektīvu piemērošanu. Šajā nolūkā ar lēmumu 3. protokolā tiks iekļauta dinamiska atsauce uz konvenciju, lai atsauce vienmēr būtu uz jaunāko spēkā esošo konvencijas versiju.

(7)

Diskusijas par grozījumiem konvencijā ir radījušas jaunu modernizētu un elastīgāku izcelsmes noteikumu kopumu, kas jāiekļauj konvencijā. Līdz būs noslēgts un stāsies spēkā konvencijas grozījums, Savienība un Jordānijas Hāšimītu Karaliste ir vienojušās, cik vien ātri iespējams, piemērot alternatīvu izcelsmes noteikumu kopumu, kas balstīti uz grozītās konvencijas noteikumiem un ko divpusēji var izmantot kā alternatīvu tiem izcelsmes noteikumiem, kas noteikti konvencijā (“pārejas noteikumi”). Šajā nolūkā ar lēmumu arī tiks noteikti pārejas noteikumi.

(8)

Tādēļ Savienības nostājas Asociācijas padomē pamatā vajadzētu būt lēmuma projektam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nostājas, kas Savienības vārdā ir jāieņem Asociācijas padomē, kura izveidota ar Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu Nolīgumu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses, attiecībā uz grozījumu minētajā nolīgumā, aizstājot tā 3. protokolu, pamatā ir Asociācijas padomes lēmuma projekts (3).

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā un zaudē spēku 2023. gada 31. decembrī.

Briselē, 2020. gada 7. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

M. ROTH


(1)  Eiropas Padomes un Komisijas Lēmums 2002/357/EK, EOTK (2002. gada 26. marts) par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu nolīguma slēgšanu, ar ko izveido asociāciju starp Eiropas Kopienām un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Jordānijas Hāšimītu Karalisti, no otras puses (OV L 129, 15.5.2002., 1. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums 2013/94/ES (2012. gada 26. marts) par to, lai noslēgtu Reģionālu konvenciju par Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu preferenciāliem izcelsmes noteikumiem (OV L 54, 26.2.2013., 3. lpp.).

(3)  Skatīt dokumentu ST 11085/20 http://register.consilium.europa.eu.


Top