EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D1722

Komisijas Lēmums (ES) 2020/1722 (2020. gada 16. novembris) par Savienības kvotu kopapjomu, kas piešķirams ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā attiecībā uz 2021. gadu (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 7704) (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2020/7704

OJ L 386, 18.11.2020, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/1722/oj

18.11.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 386/26


KOMISIJAS LĒMUMS (ES) 2020/1722

(2020. gada 16. novembris)

par Savienības kvotu kopapjomu, kas piešķirams ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā attiecībā uz 2021. gadu

(izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 7704)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/87/EK (2003. gada 13. oktobris), ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK (1), un jo īpaši tās 9. pantu un 9.a pantu,

tā kā:

(1)

Atbilstīgi Direktīvas 2003/87/EK 9. pantam un 9.a panta 1. punktam ar Komisijas Lēmumu 2010/634/ES (2) tika noteikts Savienības kvotu kopapjoms 2013. gadam, kas piešķirams izsolīšanai vai bezmaksas kvotu iedalei. Lai ņemtu vērā Horvātijas pievienošanos Savienībai, ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ES ETS) paplašināšanu, ar kuru tajā iekļāva EEZ EBTA valstis, kā arī papildu informāciju un precīzākus datus, kas bija kļuvuši pieejami, Lēmums 2010/634/ES tika attiecīgi grozīts ar Komisijas Lēmumu 2013/448/ES (3), nosakot, ka Savienības kvotu kopapjoms 2013. gadam ir 2 084 301 856 kvotas. Lai noteiktu kvotu kopapjomu, kas piešķirams turpmākajos kalendārajos gados pēc 2013. gada, šo apjomu katru gadu vajadzēja samazināt, piemērojot lineārā samazinājuma koeficientu 1,74 %.

(2)

Direktīva 2003/87/EK tika grozīta ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2018/410 (4), lai no 2021. gada lineārā samazinājuma koeficientu palielinātu līdz 2,2 %, kas nozīmē, ka Savienībā katru gadu piešķiramais kvotu daudzums samazināsies par 43 003 515. No šajā lēmumā noteiktā Savienības kvotu kopapjoma 2021. gadam šis daudzums ir atskaitīts.

(3)

2020. gada 1. februārī stājās spēkā Līgums par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (5) (“izstāšanās līgums”). Saskaņā ar izstāšanās līguma 127. pantu Direktīvu 2003/87/EK Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā piemēro līdz 2020. gada 31. decembrim, kad beigsies izstāšanās līguma 126. pantā noteiktais pārejas periods. Turklāt pēc pārejas perioda beigām būs piemērojams izstāšanās līgumam pievienotais Protokols par Īriju/Ziemeļīriju. Saskaņā ar Protokola par Īriju/Ziemeļīriju 9. pantu un 4. pielikumu Direktīvu 2003/87/EK Apvienotajai Karalistei un tās teritorijā turpina piemērot attiecībā uz elektroenerģijas ražošanu Ziemeļīrijā. Tas nozīmē, ka pēc pārejas perioda beigām emisijām, kuras radušās no elektroenerģijas ģenerēšanas Ziemeļīrijā, ETS direktīva joprojām būs piemērojama.

(4)

Tāpēc Savienības kvotu kopapjoms 2021. gadam būtu jāaprēķina, balstoties uz gada vidējo kvotu daudzumu, ko 2008.–2012. gadā (6) saskaņā ar saviem attiecīgajiem nacionālajiem kvotu iedales plāniem piešķīrušas pašreizējās dalībvalstis, un to kvotu gada vidējo daudzumu 2008.–2012. gada periodā, kuras iedalītas Ziemeļīrijas iekārtām par elektroenerģijas ģenerēšanu. Tā kā kāda konkrēta iekārta Ziemeļīrijā atsauces periodā ražoja gan elektroenerģiju, gan siltumenerģiju, gada vidējais kvotu daudzums, kas iedalīts par šīs iekārtas ģenerēto elektroenerģiju, tiek noteikts, atskaitot emisijas no siltumenerģijas ražošanas, un šim nolūkam izmanto siltuma līmeņatzīmi, ko lieto, lai noteiktu bezmaksas iedalāmo kvotu skaitu.

(5)

Turklāt saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 9.a pantu, jo īpaši tā 1. un 4. punktu, Savienības 2021. gadam noteiktajā kvotu kopapjomā būtu jāņem vērā jaunākie zinātniskie dati par siltumnīcefekta gāzu globālās sasilšanas potenciālu un mazo iekārtu izslēgšana no ES ETS, ko saskaņā ar Direktīvas 2003/87/EK 27. pantu veikusi Francija, Horvātija, Itālija, Slovēnija, Spānija, Portugāle, Vācija un Islande.

(6)

Pamatojoties uz iepriekš minēto, būtu jānosaka, ka Direktīvas 2003/87/EK 9. pantā minētais Savienības kvotu kopapjoms 2021. gadam ir 1 571 583 007,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Direktīvas 2003/87/EK 9. pantā minētais Savienības kvotu kopapjoms 2021. gadam ir 1 571 583 007.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2020. gada 16. novembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājas izpildvietnieks

Frans TIMMERMANS


(1)  OV L 275, 25.10.2003., 32. lpp.

(2)  Komisijas Lēmums 2010/634/ES (2010. gada 22. oktobris), ar kuru koriģē Savienības kvotu kopapjomu, ko saskaņā ar Savienības sistēmu piešķir 2013. gadam, un atceļ Lēmumu 2010/384/ES (OV L 279, 23.10.2010., 34. lpp.).

(3)  Komisijas Lēmums 2013/448/ES (2013. gada 5. septembris) par valstu īstenošanas pasākumiem attiecībā uz bezmaksas siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu pagaidu piešķiršanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK 11. panta 3. punktu (OV L 240, 7.9.2013., 27. lpp.).

(4)  Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 2018/410 (2018. gada 14. marts), ar ko groza Direktīvu 2003/87/EK, lai sekmētu emisiju izmaksefektīvu samazināšanu un investīcijas mazoglekļa risinājumos, un Lēmumu (ES) 2015/1814 (OV L 76, 19.3.2018., 3. lpp.).

(5)  Līgums par Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības un Eiropas Atomenerģijas kopienas (OV L 29, 31.1.2020., 7. lpp.).

(6)  Tā kā 2013. gada 1. jūlijā Savienībai pievienojās Horvātija, Savienības kvotu kopapjoms attiecībā uz Horvātiju tika aprēķināts saskaņā ar 8. punktu III pielikumā Aktam par Horvātijas Republikas pievienošanās nosacījumiem un pielāgojumiem Līgumā par Eiropas Savienību, Līgumā par Eiropas Savienības darbību un Eiropas Atomenerģijas kopienas dibināšanas līgumā (OV L 112, 24.4.2012., 21. lpp.).


Top